Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige"

Transkript

1 Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring Februar 2011

2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark orupvang allerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/S-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang Forsikringens ikrafttræden Forsikringstagerens oplysningspligt Præmiens beregning Præmiens betaling Indeksregulering Ændring af præmien Opsigelse af for sikringen Forlængelse af forsikringen Tvister vedrørende forsikringsaftalen Ophør af Topdanmarks koncession Vejledning ved anmeldelse af skade Gebyr Side 3

4 Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang A Forsikringen dækker de i policen nævnte per soner mod ulykker, der er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet er foregået, jf. Lov om arbejdsskadesikring 5 (dog undtaget erhvervssygdom, jf. 7) og eventuelle senere ændringer heraf. Ved en ulykke som nævnt i pkt. 1 A forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage, jf. 6 i Lov om arbejdsskadesikring. Det kan aftales, at en nærmere angiven del af forsikringstagerens risiko forsikres i et andet forsikringsselskab. D Forsikringens ydelser er, jf. Lov om arbejds skadesikring 15-23: 1. betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. 2. erstatning for tab af erhvervsevne 3. godtgørelse for varigt mén 4. overgangsbeløb ved dødsfald 5. erstatning for tab af forsørger 6. godtgørelse til efterladte Ved fastsættelse af erstatning anvendes Lov om arbejdsskadesikring F Ved udbetaling af erstatning efter forsikringen anvendes Lov om arbejdsskadesikring G Anmeldelse af en ulykke som nævnt i pkt. 1 A skal ske i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring H For forsikringen gælder derudover Lov om arbejdsskadesikrings øvrige regler, herunder regler udstedt i medfør af loven. 2. Forsikringens ikrafttræden Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato. 3. Forsikringstagerens oplysningspligt A Det påhviler forsikringstageren ved forsikringens tegning og senere at oplyse om og på forlangende at dokumentere samtlige de forhold, herunder helbredsforhold samt tidligere og nuværende økonomiske forhold, som Topdanmark skønner nødvendige til bedømmelse af Topdanmarks risiko og til fastsættelse af præmien. Såfremt det efterfølgende viser sig, at forsikringstageren har givet Topdanmark urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er forsikrings tageren forpligtet til at give Topdanmark alle ønskede supplerende oplysninger. Har forsikringstageren på grund af de urigtige eller ufuldstændige oplysninger betalt en for lav præmie, er forsikringstageren forpligtet til at godtgøre Topdanmark det for lidt betalte præmiebeløb samt eventuelle omkostninger. Topdanmark er berettiget til at kræve det skyldige beløb forrentet med en årlig rentefod på 5% over Nationalbankens diskonto fra beløbets forfaldsdato. D Forsikringstageren er forpligtet til at meddele flytning. Forsikringstagerens undladelse af afgivelse af op lysninger betragtes som manglende overholdelse af forsikringstagerens forpligtelser, jf. pkt Præmiens beregning A Ved hvert forsikringsårs begyndelse (dvs. pr. hovedforfaldsdato) fastsættes en præmie på grundlag af Topdanmarks tarif. 4

5 Topdanmark er ved ændring af ydelserne efter Lov om arbejdsskadesikring samt de hertil hørende hensættelser berettiget til uden varsel at ændre præmien. estemmelsen i pkt. 4 finder tilsvarende anvendelse ved andre lovmæssige krav om for øgelse af de foretagne hensættelser. D Ved en ændring af præmien i henhold til pkt. 4 og/eller pkt. 4 kan forsikringstageren alene op sige forsikringen efter bestemmelsen i pkt. 8 A. n ændring af præmien i henhold til pkt. 4 og/eller pkt. 4 har virkning fra første forfaldsdato i det forsikringsår, i hvilket ændringen sker. 5. Præmiens betaling A Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. D F G Senere præmier forfalder til betaling på de i policen anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Tilsendelse af indbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden præmie betragtes som 1. påkrav. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning af præmien. etales præmien ikke senest 2 uger efter 1. påkrav, sender Topdanmark en skriftlig påmindelse til forsikringstageren. Påmindelsen skal indeholde meddelelse om retsvirkningen af fortsat undladelse af betaling. Påmindelsen i henhold til pkt. 5 kan tidligst fremsendes 2 uger efter forfaldsdag. Ved fremsendelse af påmindelse kan Topdanmark samtidigt opkræve et gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at kræve det forfaldne beløb forrentet med en årlig rentefod på 5% over Nationalbankens diskonto fra afslutningen af den 2. uge efter fremsendelse af påmindelsen. H Topdanmark har udpantningsret for skyldige beløb. I Foretager Topdanmark udpantning for præmie, er Topdanmark fortsat erstatningspligtig. 6. Indeksregulering A Med mindre andet er aftalt, indeksreguleres præmien hvert år pr. 1. januar på baggrund af ud vik lingen i lønindekset for den private sektor som offentliggjort af Danmarks Statistik, på baggrund af udviklingen i det af Arbejdsskadestyrelsens tilkendte gennemsnitlige erhvervsevnetab og på baggrund af udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens tilkendelsespraksis. Præmien vil dog som minimum blive pristalsreguleret på baggrund af udviklingen i lønindekset for den private sektor, som offentliggjort af Danmarks Statistik. Hvis offentliggørelsen af komponenterne i det anvendte indeks ophører, eller beregningsmetoderne derfor ændres, er Topdanmark berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet relevant indeks, herunder fx et indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 7. Ændring af præmien A Såfremt Topdanmark ændrer præmien, skal Topdanmark skriftligt meddele forsikringstageren dette senest 4 uger forud for førstkommende forfaldsdato. Ændringer i henhold til pkt. 4 og/eller pkt. 4 samt pkt. 6 er ikke at betragte som en ændring af præmien. 5

6 8. Opsigelse af for sikringen A Forsikringstageren kan opsige forsikringen med mindst 4 ugers varsel til en forsikringsperiodes udløb. Opsigelse skal ske skriftligt til Topdanmark. D Forsikringstageren kan uanset bestemmelsen i pkt. 8 A ved en ændring af præmien, som anført i pkt. 7 A, opsige forsikringen med virkning fra førstkommende forfaldsdato. Opsigelse skal ske skriftligt til Topdanmark og være modtaget inden den pågældende dato. Undlader forsikringstageren at overholde sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår, kan Topdanmark dog opsige forsikringen med 4 ugers varsel uanset tidspunktet for forsikringsperiodens udløb. Ved manglende betaling af første præmie, kan Topdanmark uanset bestemmelsen i pkt. 8 op sige forsikringen med 1 uges varsel uagtet tidspunktet for forsikringsperiodens udløb. estemmelsen i pkt. 8 D finder tilsvarende anvendelse, dersom en udpantning i henhold til pkt. 5 I, sluttes forgæves. 9. Forlængelse af forsikringen A n forsikring, som er tegnet for 1 år, og som ikke opsiges i henhold til pkt. 8 A, fornyes efter periodens udløb for en ny 1-årig periode. n forsikring, som er tegnet for en flerårig periode, og som ikke opsiges i henhold til pkt. 8 A, fornyes efter periodens udløb for et tilsvarende tidsrum, forudsat at Topdanmark har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. 10. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 11. Ophør af Topdanmarks koncession A Hvis Topdanmarks koncession til tegning af forsikringer efter Lov om arbejdsskadesikring op hører, skal forsikringstageren underrettes herom. Forsikringen bortfalder fra datoen for koncessionens ophør, selvom forsikringsperioden ikke er udløbet. n opgørelse af præmien for den forløbne tid foretages snarest muligt. 12. Vejledning ved anmeldelse af skade A Antages det, at en arbejdsulykke begrunder krav på ydelser efter loven, skal anmeldelse ske snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. D Har en arbejdsulykke, der ikke er anmeldt, medført, at tilskadekomne endnu ikke på 5-ugers dagen for ulykkens indtræden kan genoptage sit arbejde i fuldt omfang, skal anmeldelse ske senest 9 dage efter 5-ugersdagen. Dødsfald, der må antages at skyldes en arbejds ulykke, eller som er indtruffet på en arbejdsplads, skal inden 48 timer anmeldes såvel til Arbejds skadestyrelsen som til Topdanmark. Anmeldelsespligten påhviler den forsikrings pligtige arbejdsgiver. 13. Gebyr Hvilke gebyrer? Topdanmark har ret til at beregne gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser for eksempel opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af Topdanmarks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. 6

7 Topdanmark Forsikring A/S orupvang allerup Telefon VR-nr mail:

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

6384-7 Oktober 2010. vilkår for

6384-7 Oktober 2010. vilkår for 6384-7 Oktober 2010 vilkår for Registreringspligtige knallerter Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter 5587-14 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7874-4 Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikringsbetingelser for...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...5 5 Urigtige oplysninger...5

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere