Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic"

Transkript

1 Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic 1

2 1 Indledning Denne investorinformation, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet med henblik på at opfylde 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ( LAIF ) samt bekendtgørelse nr. 866 af 28. juni 2013 om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer ( Investorinformationen ). Distribution af Investorinformationen kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af Investorinformationen, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i Investorinformationen er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af Investorinformationen, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og Investorinformationen må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande, medmindre det er tilladt efter de pågældende landes lovgivning. Oplysninger i Investorinformationen kan ikke betragtes som rådgivning om investerings- eller skattemæssige forhold, og enhver potentiel investor opfordres til at søge sagkyndig bistand hos egne rådgivere, før der investeres på baggrund af Investorinformationen. 2

3 2 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved, at oplysninger i investorinformation os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, investorinformation skal give, samt at investorinformation os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for potentielle investorer i Kapitalforeningen Mermaid Nordic. København, den 27. august 2015 Bestyrelsen for Kapitalforeningen Mermaid Nordic: Thomas Skjellerup (formand) Henning Skovlund Pedersen Henrik Franck 3

4 3 Indholdsfortegnelse Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic 1 1 Indholdledning 2 2 Ansvar for investorinformation 3 3 Indholdsfortegnelse 4 4 Resumé 5 5 Risiko 6 6 Juridisk Information 6 7 Investeringsstrategi (investeringspolitik) 9 8 Investeringer, investeringsstrategi/-politik og risikorammer 11 9 Social ansvarlig investeringspolitik Kapitalforeningens maksimale standardafvigelse Risikofaktorer Depositar Forvaltning Investeringsrådgivning m.v Samarbejs- og formidlingsaftale Depositaraftale Market Maker Omkostninger Emission og Indløsning Beskatning Regnskab Vedtægter Investorinformation og væsentlig investorinformation Andre oplysninger til investorer De vigtigste retlige konsekvenser ved investering Definitioner 27 4

5 4 Resumé Kapitalforeningen Mermaid Nordic ( Kapitalforeningen ) er en dansk kapitalforening, jf. kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Ved en generalforsamlingsbeslutning af 17. marts 2014 blev det besluttet at omdanne den tidligere Hedgeforening Mermaid Nordic til en kapitalforening samt ændre navn til Kapitalforeningen Mermaid Nordic som følge af overgangsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Omdannelsen betyder, at Kapitalforeningen fremadrettet vil være reguleret af kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Omdannelse vil ikke få konsekvenser for Kapitalforeningens investeringspolitik og strategi. Kapitalforeningen modtager midler fra en eller flere investorer, der investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed og/eller placeres i likvide midler herunder valuta med de begrænsninger, der er fastsat i Kaiptalforeningens vedtægter og Investorinformationen. Kapitalforeningens investeringsstrategi er fortrinsvis at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et positivt afkast uanset udviklingen på det generelle aktiemarked. Kapitalforeningen forvaltes af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Forvalter ), der specialiserer sig i at forvalte og administrere danske investerings- og kapitalforeninger. Kapitalforeningens investeringer foretages efter anbefaling fra Kapitalforeningens rådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( Fondsmæglerselskabet ). Fondsmæglerselskabet specialiserer sig i at rådgive vedrørende nordiske aktier med det formål at skabe positive årlige afkast, uanset om aktiemarkederne stiger eller falder, med en risikoprofil, som oftest er lavere end aktiemarkedet. Dette opnås blandt andet ved brug af afledte finansielle instrumenter og værdipapirlån. Kapitalforeningen kan foretage investeringer for lånte midler. Denne form for investering anvendes med henblik på at søge højere afkast på gevinstgivende positioner, men betyder omvendt en øget risiko for tab. Kapitalforeningens vedtægter har fastsat rammer for Kapitalforeningens investeringer for lånte midler. Kapitalforeningen stiller ikke garanti eller anden form for tilsikring af positivt afkast. Afkastet afhænger af Fondsmæglerselskabets evne til at rådgive vedrørende Kapitalforeningens formue. Kapitalforeningen er akkumulerende og bevisudstedende. Nettooverskuddet henlægges til forøgelse af Kapitalforeningens formue. Kapitalforeningens andele er unoterede. Indløsning og emission foretages mindst én gang månedligt. Kapitalforeningens indre værdi offentliggøres mindst hver 14. dag på Kapitalforeningens hjemmeside 5

6 5 Risiko Investering i en kapitalforening som Kapitalforeningen Mermaid Nordic indebærer, som enhver anden investering, en risiko for, at der lides tab. Kapitalforeningens investeringsstrategi medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i investeringsandele, aktier og obligationer. Potentielle investorer opfordres derfor til at læse Investorinformationen nøje, herunder afsnit 11 Risikofaktorer, og opfordres under alle omstændigheder til at indhente professionel sagkyndig bistand, eksempelvis hos revisor, advokat eller anden sagkyndig rådgiver. 6 Juridisk Struktur Kapitalforeningen er oprindeligt stiftet som en hedgeforening i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. På den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen den 17. marts 2014 blev det besluttet at omdanne Kapitalforeningen til en kapitalforening i henhold til kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samt at ændre navn til Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Kapitalforeningens forhold er først og fremmest reguleret i Kapitalforeningens vedtægter. Kapitalforeningen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Kapitalforeningen er en kapitalforening i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Kapitalforeningen er registreret som en kapitalforening i Finanstilsynet. Kapitalforeningen er bevisudstedende og akkumulerende, og nettooverskuddet henlægges til forøgelse af Kapitalforeningens formue. Der udloddes ikke udbytte. Kapitalforeningen forvaltes af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Kapitalforeningen modtager investeringsrådgivning fra Fondsmæglerselskabet, samt rådgivning om en række andre forhold som eksempelvis investering for lånte midler, handel med finansielle instrumenter, valutaafdækning, værdipapirlån, risikostyring og risikoafdækning. Kapitalforeningen har også indgået en samarbejds- og formidlingsaftale med Fondsmæglerselskabet, hvorefter Fondsmæglerselskabet blandt andet bistår med markedsføring af Kapitalforeningen. Kapitalforeningen har indgået depositaraftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Sverige ( Depositar ). Derudover har Kapitalforeningen indgået aftaler med danske og udenlandske finansielle virksomheder om finansiering af Kapitalforeningens investeringer for lånte midler, levering af finansielle instrumenter, værdipapirlån og valutaafdækning. Aftalerne med udenlandske finansielle virksomheder vil normalt ikke være underlagt dansk ret, men derimod udenlandsk ret f.eks. engelsk og svensk ret, og Kapitalforeningens midler vil blive stillet til sikkerhed for Kapitalforeningens forpligtelser over for Depositar og andre finansielle virksomheder. 6

7 Navn og adresse Kapitalforeningen Mermaid Nordic c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V Registreringsnumre Finanstilsynet: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR nr Stiftelse Kapitalforeningen er stiftet den 2. juli 2007 under navnet Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Formål Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra en eller flere investorer at skabe et afkast til kapitalforeningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed. Bestyrelse Advokat Thomas Skjellerup (formand) Accura Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard Hellerup Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen Toftager 1A 4000 Roskilde Henrik Franck Cand Polit. & MALD Kildeåsen 17, Gl. Holte 2840 Holte Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup CVR-nr Forvalter Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V Telefon FT reg. nr CVR nr Direktør: Jens Lohfert Jørgensen Depositar Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr

8 Investeringsrådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 8B, København K Danmark Telefon FT reg. nr CVR nr Samarbejde og formidling Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsesssegade 8B, København K Danmark Telefon FT reg. nr CVR nr Bevisudstedende Institut Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Børsnotering Andelene i Kapitalforeningen er unoterede. Investorprofil Den typiske investor i Kapitalforeningen forventes at have kendskab til de risici, som er forbundet med investeringer i kapitalforeninger, har en risikovillighed der ligger over middel, og som kan investere mindst EUR med en tidshorisont på mindst 3 år. Middel risiko er defineret som en portefølje, der består af lige dele aktier og obligationer og hvor fordelingen på aktiverne afspejler de respektive markeder. Investorinformationens offentliggørelse Investorinformationen er offentliggjort den 28. august 2015 på Kapitalforeningens hjemmeside. 8

9 7 Investeringsstrategi (investeringspolitik) 7.1 Investeringsstrategi og risikoprofil Kapitalforeningens investeringsstrategi fastsættes af bestyrelsen i Kapitalforeningen inden for de rammer, der fremgår af Kapitalforeningens vedtægter. Kapitalforeningens investeringsstrategi er fortrinsvist at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et absolut positivt afkast uanset udviklingen på det generelle aktiemarked. Kapitalforeningens afkast vil derfor primært afhænge af Kapitalforeningens evne til at forudsige kursudviklingen for individuelle aktier. Kapitalforeningen skal have minimum 50 % af den investerede bruttokapital investeret i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier optaget til handel på et reguleret marked. Derudover kan Kapitalforeningen investere i de instrumenter, der er opregnet i afsnit 8.3 og handles på de regulerede markeder, der er opregnet i afsnit 8.4. Kapitalforeningen kan på baggrund af ovenstående bl.a. 1. optage lån, 2. placere Kapitalforeningens midler i likvide midler, 3. gøre brug af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), samt 4. gøre brug af aktielån. Kapitalforeningens overordnede risikopolitik er at begrænse den risiko, som er relateret til aktiemarkedernes generelle udvikling. Porteføljens risikoprofil skal som udgangspunkt være lavere end generelt gældende for det nordiske marked målt ved standardafvigelsen. Kapitalforeningen kan tage lange og korte positioner for at søge at opnå en nettoeksponering der er lavere end aktiemarkedet og dermed en mindre risiko end aktiemarkedet generelt, mens der stadig opnås et attraktivt afkast på formuen. Formålet med hver position er at søge at opnå en gevinst. Der er dog altid en risiko for tab ved investering, der ikke kan elimineres. En lang position etableres ved, at Kapitalforeningen køber aktier i et børsnoteret selskab. Hvis de købte aktier stiger i værdi og efterfølgende bliver solgt af Kapitalforeningen, opnås en gevinst. Hvis de købte aktier falder i værdi og efterfølgende bliver solgt af Kapitalforeningen, realiseres et tab. En kort position etableres ved, at Kapitalforeningen på finansmarkederne låner aktier i et børsnoteret selskab. Der betales en provision for at låne de nævnte aktier, som efterfølgende sælges over børsen og indbringer et provenu. Hvis de lånte aktier herefter falder i værdi, opnås en gevinst, idet Kapitalforeningen i så fald kan tilbagekøbe disse aktier til en lavere kurs, når aktierne skal tilbageleveres. Tilsvarende, hvis de lånte aktier stiger i værdi, realiseres et tab, idet Kapitalforeningen kun kan tilbagekøbe disse aktier til en højere kurs, når aktierne skal tilbageleveres. Kapitalforeningen kan både have en netto-lang og en netto-kort eksponering, jf. afsnit 8.9 Kapitalforeningens risikorammer for fordeling og koncentration og afsnit Nettoeksponering. Fondsmæglerselskabet anbefaler, om Kapitalforeningen på et givet tidspunkt er netto-lang eller netto-kort i porteføljen. Der vil blive taget hensyn til makroøkonomiske faktorer, da disse anses for at spille en væsentlig rolle for udviklingen af et selskab. Kapitalforeningen søger en relativt koncentreret portefølje (15-25 aktier) for på den ene side at maksimere resultatet af det analytiske arbejde gennemført på baggrund af rådgivning fra Fondsmæglerselskabet, og for på den anden side bedst muligt at holde risiko og volatilitet på et passende niveau. En gennemsnitlig lang position vil normalt være på 5 % - 7 % af porteføljen, og en gennemsnitlig kort position på 3 % - 5 % af porteføljen, hvilket anses for mest optimalt for at reducere risiko samt volatilitet, men stadig at få maksimal udbytte af det analytiske arbejde. Årsagen til, at de korte positioner typisk vil udgøre en mindre andel er, at der ofte er flere risici forbundet med at gå kort (overtagelsesforsøg, tilbagekaldelse af lånte 9

10 aktier, likviditetsrisiko, etc.). For hver investering foretages en detaljeret bottom-up fundamental finansiel analyse af individuelle selskaber, hvor muligheden for afkast på den investerede kapital analyseres i forhold til den gældende værdiansættelse af selskabet. Der er ingen præferencer for "vækst" eller "value" aktier og Kapitalforeningen vil søge at investere i vækst aktier med rimelig prisfastsættelse i forhold til vækstpotentiale eller "value" aktier som handles til en discount af aktiens underliggende værdier. Kapitalforeningen har heller ikke præferencer for lange positioner eller korte positioner, da formålet er at søge et absolut positivt afkast på alle positioner. Kapitalforeningen har mulighed for at investere for lånte midler. Endvidere kan Kapitalforeningen investere i afledte finansielle instrumenter, men vil som hovedregel kun investere i afledte finansielle instrumenter med henblik på at mindske risikoen i porteføljen. Se afsnit Derivateksponering. Investeringsstrategien giver Foreningen mulighed for at anvende gearing. Kapitalforeningen tilstræber efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR, gennem naturlig hedging, samt finansielle kontrakter. Ved naturlig hedging menes, at Kapitalforeningen kan være både lang og kort på samme tid i eksempelvis svenske aktier, hvorved valutarisikoen på den svenske krone udjævnes. 7.2 Udvælgelse af aktier Beslutning om hvilke aktier Kapitalforeningen skal investere i, træffes af Forvalteren ud fra en anbefaling fra Fondsmæglerselskabet, der forud for anbefalingen typisk har foretaget: En kvalitativ analyse af: 1. Investeringsobjektets forretningsmodel, 2. Investeringsobjektets produkter / ydelser, 3. Investeringsobjektets strategi, 4. Kvaliteten af investeringsobjektets ledelse, samt 5. Det konkurrencemæssige landskab, som investeringsobjektet befinder sig i. En kvantitativ analyse af: 1. Udviklingen i og forventningen til investeringsobjektets resultatopgørelse, 2. Styrken af investeringsobjektets balance, 3. Udviklingen i og forventningen til investeringsobjektets pengestrømsopgørelse, samt 4. En fair værdiansættelse af aktien, via en række analyse værktøjer, såsom discounted cash flow, peer group sammenligning og yield analyse. En momentum baseret analyse af: 1. Investeringsflow i aktien, 2. Trends i markedet og i investeringsobjektets sektor, 3. Short-interest-ratio, samt 4. MACD- og DMI indikatorer samt TD sequential. En risikobaseret analyse af, hvorledes Kapitalforeningens portefølje påvirkes med hensyn til relevante risici: 1. Positionsrisiko, 2. Brutto-eksponeringsrisiko, 3. Koncentrationsrisiko, 4. Kredit- og modpartsrisiko, samt 5. Likviditetsrisiko. 10

11 8 Investeringer, investeringsstrategi/-politik og risikorammer 8.1 Indledning Kapitalforeningen opererer efter de risikorammer, som er fastsat i Kapitalforeningens vedtægter og i Investorinformationen (de Ydre Risikorammer ). Overskridelse af de Ydre Risikorammer medfører, at Kapitalforeningen straks skal underrette Kapitalforeningens navnenoterede investorer, jf. pkt For at minimere risikoen for, at Kapitalforeningen overskrider de Ydre Risikorammer er der fastsat snævrere indre risikorammer (de Indre Risikorammer ). De Indre Risikorammer, der er snævrere end de Ydre Risikorammer og dermed begrænser Kapitalforeningen yderligere end de begrænsninger, der følger af de Ydre Risikorammer, er ikke offentliggjort i Investorinformationen og er således et internt redskab valgt af Forvalter og Kapitalforeningens bestyrelse. Overskridelse af de Indre Risikorammer skal straks rapporteres til Kapitalforeningens bestyrelse således, at bestyrelsen kan sikre sig, at risikoen minimeres for, at de Ydre Risikorammer overskrides, samt for at sikre, at den overordnede risikoprofil er lavere end det generelle aktiemarked. 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændring heraf Kapitalforeningen skal overholde de Ydre Risikorammer og opgør dagligt risici med det formål at sikre, at de Ydre Risikorammer overholdes. Kapitalforeningen offentliggør på Kapitalforeningens hjemmeside de aktuelle risici med månedlig opdatering sat i forhold til rammerne.. Såfremt Kapitalforeningen har væsentlige risici, som bestyrelsen fravælger at opstille rammer for, skal dette fremgå af opgørelsen. Ændring af Kapitalforeningens vedtægtsbestemte risikorammer kan kun ske gennem en vedtægtsændring vedtaget på Kapitalforeningens generalforsamling. Senest 8 hverdage efter, at Forvalter og Kapitalforeningens bestyrelse har truffet beslutning om ændring af Kapitalforeningens ikke vedtægtsbestemte risikorammer, skal Kapitalforeningen underrette navnenoterede investorer om ændringerne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter at Kapitalforeningens investorer har haft mulighed for at få indløst deres andele. Overskrider Kapitalforeningen en eller flere af de fastsatte Ydre Risikorammer, skal overskridelserne straks bringes til ophør. En overskridelse af de Ydre Risikorammer skal offentliggøres senest 8 hverdage efter, at en overskridelse har fundet sted. En overskridelse af de Ydre Risikorammer vil blive offentliggjort på forvalterens hjemmeside og/eller Kapitalforeningens hjemmeside. Forvalteren er forpligtet til at indrette sin organisation og administration således, at Kapitalforeningens opgørelse, styring og kontrol af risici udføres betryggende. 8.3 Investeringer Kapitalforeningen kan i medfør af Kapitalforeningens vedtægter investere i følgende instrumenter, der alle er omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed: 1. Aktier, aktielignende værdipapirer, samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves aktier for ved tegning, ombytning eller kontantbetaling. 2. Første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures). 3. Swap kontrakter, hvor det/de underliggende aktiv(er) er instrumenter som nævnt under pkt Obligationer. 5. Aktielån fra institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. 6. Pengemarkedskonti med maksimalt bindende varighed på 3 måneder. 11

12 8.4 Markeder Kapitalforeningen skal have minimum 50 % af den investerede bruttokapital investeret i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier optaget til handel på et reguleret marked. Derudover kan Kapitalforeningen investere i instrumenter omtalt i afsnit 8.3 Investeringer, som er optaget til notering eller handel på et reguleret marked (børser) i EU og EFTA, der er medlem af eller tilknyttet World Federation of Exchanges ( WFE ) som affiliates eller correspondents. Der kan også investeres på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges ( FESE ). Kapitalforeningen kan endvidere investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), som handles OTC, hvor det underliggende aktiv bliver handlet på et reguleret marked (børser) i EU eller EFTA, der er medlem af eller tilknyttet ovennævnte federationer. Maksimalt 20 procent af Kapitalforeningens formue må investeres i noterede værdipapirer på andre regulerede markeder (børser). Udover aktier i Kapitalforeningens investeringsforvaltningsselskab må der ikke investeres i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. 8.5 Likvide midler Kapitalforeningen kan som led i sin investeringsstrategi, hvis Forvalter finder det nødvendigt af hensyn til markedsforholdene, anbringe Kapitalforeningens midler helt eller delvist i likvide midler (kontanter og obligationer), indtil markedsforholdene igen efter Forvalters opfattelse berettiger til videreførelse af den overordnede investeringsstrategi. Hvis mere end 50 pct. af Kapitalforeningens samlede formue er placeret i likvide midler i en sammenhængende periode på 6 måneder, skal Forvalteren udarbejde en indstilling til Kapitalforeningens bestyrelse, således at bestyrelsen i overensstemmelse med Kapitalforeningens vedtægter kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på fastlæggelse af en ny overordnet investeringsstrategi for Kapitalforeningen. Kontanter, der indgår til dækning af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) herunder aktielån, medtages ikke i opgørelsen af likvide midler. Kapitalforeningen kan til enhver tid have likvide midler i accessorisk omfang til blandt andet løbende drift, indløsning, betaling ved afregning af instrumenter, mv. Kapitalforeningens likvide midler skal placeres på markedsbaserede vilkår i pengeinstitutter under tilsyn med investment grade credit rating af enten Standard and Poor s, Moody s Investor Service eller Fitch Ratings. 8.6 Første generations afledte finansielle instrumenter, lån, kreditter og aktielån Kapitalforeningen kan som et led i sin investeringsstrategi investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), eller tilsvarende instrumenter som beskrevet i afsnit 8.3 Investeringer, og som handles på markederne beskrevet i afsnit 8.4 Markeder, herunder OTC. For første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures), som handles OTC, gælder det alene, at modparterne skal være institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. Kapitalforeningen kan tillige som et led i sin investeringsstrategi optage lån, kreditter og aktielån. Der kan alene lånes af institutioner, der er underkastet offentligt tilsyn i hjemlandet. Forvalteren er bemyndiget til at forhandle aftaler om lån, kreditter, første generations afledte finansielle instrumenter, aktielån mv. for Kapitalforeningen, indenfor de af Kapitalforeningen indgåede rammeaftaler. Disse rammeaftaler underskrives af bestyrelsen i henhold til Kapitalforeningens tegningsregler. Bestyrelsen har bemyndiget Forvalteren til som en del af den daglige drift til at indgå forretninger (transaktioner) under sådanne rammeaftaler på vegne af Kapitalforeningen, herunder underskrive de nødvendige dokumenter (confirmations, mv.), der knytter sig til de enkelte forretninger. Bestyrelsen har tillige bemyndiget Forvalteren til at optage lån eller kreditter til indløsning af foreningsandele. 12

13 Risikorammerne for investeringer i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) fremgår af afsnit Derivateksponering. 8.7 Kapitalforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Kapitalforeningen har følgende risikorammer for fordeling og koncentration for Kapitalforeningens portefølje: Risikorammer for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Procent af formuen Min. Max. Brutto-eksponering 500 pct. Markeds-eksponering 200 pct. Netto-eksponering -50 pct. 100 pct. Eksponering mod enkelt emittent -15 pct. * 15pct. * Sektor-eksponering -40 pct. * 40pct * Likviditets-eksponering 10 dages likviditet - herudover må andel i mindre likvide aktier af formue udgøre 10 pct. * Derivat-eksponering (Ubegrænset til reduktion af - på dækket basis, jf. afsnit eksponering/risici) - på udækket basis, jf. afsnit pct. 5 pct. * Reference i % af samlede aktiver Risikorammerne gennemgås mere deltaljeret neden for i afsnit Foreningen kan anvende gearing i sin investeringsstrategi. Ved gearingsrisiko forstås den risiko, der knytter sig til investering for lånte midler og/eller investering i afledte finansielle instrumenter. Investering for lånte midler kan i nogle tilfælde øge udsvingene i afkastet og dermed også risikoen for tab. Det er dog Foreningens overordnede risikopolitik, at gearing benyttes til at begrænse den risiko, som er relateret til aktiemarkedernes generelle udvikling. Således vil porteføljens risikoprofil som udgangspunkt være lavere end generelt gældende for det nordiske aktiemarked. Ved generalforsamlingsbeslutning af henholdsvis den 4. april og den 11. maj 2011 blev det besluttet, at bruttoeksponeringen nedsættes fra 750 % til 500 %. Beslutningen trådte i kraft fra den 1. oktober 2011 efter, at alle navnenoterede investorer var orienteret herom og havde haft mulighed for at indløse deres andele. Såfremt Kapitalforeningen overskrider en eller flere af de angivne risikorammer, skal Forvalteren sørge for, at der øjeblikkeligt nedbringes til det tilladte niveau, samt at der rapporteres som beskrevet i afsnit 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændring heraf. 8.8 Kapitalforeningens risikoramme for bruttoeksponering Kapitalforeningen kan finansiere investeringer gennem fremmedkapital, lån og kreditter. Investeringer kan endvidere finansieres ved at Kapitalforeningen indgår korte positioner i en eller flere aktier ved brug af første generations afledte finansielle instrumenter og aktielån. Kapitalforeningens investeringer skal ske inden for de nedenfor angivne rammer for bruttoeksponering. 13

14 Kapitalforeningen må i henhold til sine vedtægter maksimalt have en bruttoeksponering på 500 %. Ved bruttoeksponering forstås Kapitalforeningens samlede nettopositioner i procent af den samlede formue. Ved Kapitalforeningens samlede nettopositioner forstås summen af (1) kursværdien af Kapitalforeningens samlede lange nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks, (2) likvide midler, herunder valuta, og (3) kursværdien af Kapitalforeningens samlede korte nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. Hertil lægges eventuel nettoeksponering i afledte finansielle instrumenter opgjort på baggrund af nettopositionen i de underliggende instrumenter. Såfremt bruttoeksponeringen overskrider ovennævnte ramme, skal Forvalteren sørge for, at bruttoeksponeringen øjeblikkeligt nedbringes til det tilladte niveau, samt at der rapporteres som beskrevet i afsnit 8.2 Overholdelse af Ydre Risikorammer samt ændringer heraf. 8.9 Kapitalforeningens risikorammer for markedseksponering, nettoeksponering, fordeling og koncentration Markedseksponering Kapitalforeningen kan maksimalt have en markedseksponering på 200 %. Ved markedseksponering forstås summen af markedsværdien af Kapitalforeningens samlede lange positioner (inklusiv eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter) i procent af formuen, og den numeriske markedsværdi af Kapitalforeningens samlede korte positioner (inklusiv eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter) i procent af formuen Nettoeksponering Kapitalforeningen kan være fra -50 % til +100 % nettoeksponeret til de markeder, der fremgår af afsnit 8.4 Markeder. Ved nettoeksponering til markedet forstås summen af 1) samlede værdi af Kapitalforeningens lange positioner, og 2) den samlede værdi af Kapitalforeningens korte positioner (som per definition er negativ) divideret med Kapitalforeningens samlede formue. Ved beregningen af eksponeringen inkluderes eksponering opnået gennem afledte finansielle instrumenter Eksponering mod samme emittent Kapitalforeningens investeringer i udstedelser fra samme emittent må maksimalt udgøre 15 % af Kapitalforeningens samlede aktiver Unoterede værdipapirer og andre børser Udover aktier i Kapitalforeningens investeringsforvaltningsselskab må der ikke investeres i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Sektoreksponering Kapitalforeningens investeringer må maksimalt udgøre 40 % af Kapitalforeningens samlede aktiver indenfor en sektor, jf. GICS klassifikation (Global Industry Classification Standard) der er udarbejdet af Standard and Poor s i samarbejde med Morgan Stanley Capital International Likviditetsrisiko Størrelsen på en enkelt investering i Kapitalforeningen må maksimalt svare til 10 dages likviditet i det pågældende instrument, målt som dagligt gennemsnit over de seneste 6 måneder. Summen af de dele af de mindre likvide aktier, der overstiger nævnte 10 dages likviditetsgrænse, må maksimalt udgøre 10 % af formuen Derivateksponering Kapitalforeningen kan investere i første generations afledte finansielle instrumenter jf. afsnit 8.3, 8.4 og 8.6. Kapitalforeningen tilstræber generelt udelukkende at benytte sådanne instrumenter til at afdække risici i Kapitalforeningens øvrige positioner (dækket basis). 14

15 Kapitalforeningen har valgt ikke at opsætte en risikoramme for første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på dækket basis, hvor det underliggende aktiv afdækker risikoen på en eller flere eksisterende positioner. Formålet med anvendelse på dækket basis er at reducere risikoen i den enkelte position eller porteføljen som helhed, hvorfor det ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på Kapitalforeningens risikoprofil. Dog kan Kapitalforeningen investere i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) foretaget på udækket basis, men med den begrænsning at det maksimale tab på de finansielle kontrakter ikke må overstige 5 % af Kapitalforeningens formue. Kapitalforeningen må ikke tage fysisk levering af underliggende råvarer Valuta Kapitalforeningen tilstræber efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR Hedgefonde/-foreninger Kapitalforeningen kan ikke investere i andre kapitalforeninger/kapitalfonde. 9 Social ansvarlig investeringspolitik Kapitalforeningen lægger vægt på at være en ansvarlig investor og har derfor i 2009 gennem Forvalter indledt et samarbejde med SEB koncernen, med henblik på at sikre, at de virksomheder, som Kapitalforeningen investerer i har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er, at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI=Principles of Responsible Investments). Kapitalforeningens bestyrelse har drøftet, hvorledes foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af Kaiptalforeningens midler. Kapitalforeningens bestyrelse har besluttet at indarbejde PRI i investeringsprocessen. Kapitalforeningen vil i samarbejde med Forvalter modtage en observationsliste over Nordiske selskaber, som ifølge test ikke vurderes at opfylde de internationale konventioner omkring bl.a. miljøforhold, menneskerettigheder og korruption med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapons-related conventions Det er op til Forvalter i samarbejde med bestyrelsen og Fondsmæglerselskabet at beslutte, om der skal ske udelukkelser af selskaber. Kapitalforeningen har alternativt mulighed for at kontakte de PRI-ansvarlige i SEB (det etiske råd) med henblik på yderligere undersøgelser af et selskab. Rådet kan vælge at kontakte selskabet for en dialog, som skal bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. Kapitalforeningen har ikke ult. juli 2015 optaget nordiske selskaber på udelukkelseslisten eller foranlediget selskaber sendt til nærmere undersøgelse. 10 Kapitalforeningens maksimale standardafvigelse Med udgangspunkt i Kapitalforeningens investeringsstrategi og de instrumenter, som Kapitalforeningen efter vedtægternes 8, stk. 1, kan investere i, er der fastsat følgende rammer for Kapitalforeningens standardafvigelse 15

16 Rammer for standardafvigelse (målt på månedsbasis) 1 år 3 år 5 år 20% 17% 16% Standardafvigelsen på aktiemarkederne svinger meget fra år til år. De fastsatte rammer er baseret på historiske data samt på, at Kapitalforeningen skal levere et positivt afkast hvert år med en risikoprofil, der er lavere end aktiemarkedet generelt. Kapitalforeningens faktiske standardafvigelse opgøres for hvert regnskabsår og bestyrelsen kommenterer i årsrapporten på Kapitalforeningens opfyldelse eller manglende opfyldelse af bestyrelsens rammer for standardafvigelsen. Kapitalforeningen styrer ikke aktivt efter standardafvigelsen, men Forvalteren forpligtes til løbende at rapportere til bestyrelsen herom. 11 Risikofaktorer Investering i en kapitalforening som Kapitalforeningen Mermaid Nordic indebærer, som ved enhver anden investering, en risiko for, at der lides tab. Kapitalforeningens særlige investeringsstrategi, herunder anvendelse af investering for lånte midler, medfører imidlertid en række yderligere risikofaktorer, som ikke kendes fra traditionelle investeringer i f.eks. investeringsforeningsandele, aktier og obligationer. Kapitalforeningen indeholder i lighed med en investeringsforening eksponering til såvel markedsrisiko, også kaldet generel risiko, som papirspecifik risiko, også kaldet den individuelle risiko. Kapitalforeningen Mermaid Nordics generelle markedsrisiko tilstræbes at være lavere end markedsrisikoen. Dette gør ikke en investering i Kapitalforeningen risikofri. Der kan forekomme store udsving i nettoværdien af Kapitalforeningens formue som følge af den anvendte investeringsstrategi. Kapitalforeningen har identificeret følgende relevante risici: a. Positionsrisiko: i. renter, ii. valuta, iii. aktier, iv. første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og v. råvareinstrumenter b. Koncentrationsrisiko c. Kredit- og modpartsrisiko d. Likviditetsrisiko e. Operationel risiko f. Fremmedfinansieringsrisiko Risikofaktorerne beskrives nærmere i afsnit nedenfor Positionsrisiko A. Positionsrisiko i renter (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på renter), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Kapitalforeningen har ikke eller kun i begrænset omfang denne risiko, der kan opstå som følge af investeringer i rentebærende fordringer i perioder med overskydende likvide midler som følge af få aktieinvesteringer. Da denne risiko vurderes til at være begrænset, har bestyrelsen valgt ikke at fastsætte supplerende risikorammer for denne risiko. 16

17 B. Positionsrisiko i valuta (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på valuta), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Kapitalforeningen har denne risiko, der kan opstå i forbindelse med handel med alle typer udenlandske værdipapirer i fremmed valuta. Kapitalforeningens bestyrelse har besluttet, at Kapitalforeningen skal tilstræbe efter eget skøn enten helt eller delvist at afdække valutaeksponering i fremmed valuta i forhold til EUR. C. Positionsrisiko i aktier (inkl. afledte finansielle instrumenter baseret på aktier og aktieindeks), der relaterer sig til markedet som helhed, eller grundet forhold, der relaterer sig til den enkelte udsteder af værdipapirer eller det enkelte værdipapir. Kapitalforeningen har denne risiko, der kan opstå ved investering i aktier, jf. Kapitalforeningens investeringsstrategi angivet i afsnit 8. Bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit D. Positionsrisiko i første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) Kapitalforeningen har denne risiko, der kan opstå ved investering i tilladte afledte instrumenter. Bestyrelsen har valgt ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit 8.3, 8.6 og E. Positionsrisiko i råvareinstrumenter inklusiv afledte finansielle instrumenter baseret på råvarer. Kapitalforeningen har denne risiko, der kan opstå ved køb eller salg af råvareinstrumenter for at opnå en position i råvaremarkedet. Forvalteren har valgt kun at anvende afledte råvareinstrumenter til at afdække eventuelle risici i porteføljens aktiepositioner, hvorfor det er besluttet ikke at fastsætte supplerende rammer ud over rammerne jf. afsnit 8.3, 8.6 og Kapitalforeningen må ikke tage fysisk levering af råvarer Koncentrationsrisiko Koncentrationsrisikoen er den risiko, der kan opstå ved, at Kapitalforeningens portefølje koncentreres, eksempelvis indenfor enkelte værdipapirer, sektorer, værdipapirtyper eller markeder. Kapitalforeningen har denne risiko, idet Kapitalforeningens investeringsstrategi og investeringsrammer indebærer, at samtlige Kapitalforeningens såvel lange som korte positioner kan være koncentreret inden for samme markeder, f.eks. danske aktier. Kapitalforeningen har i sine vedtægter ikke fastsat supplerende rammer til imødegåelse af denne risiko udover, hvad Kapitalforeningens investeringsrammer tilsiger omkring modpartsrisiko mod en enkelt emittent, samt sektorkoncentration, jf. afsnit 8.7 Kapitalforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Kredit- og modpartsrisiko Kredit- og modpartsrisiko er risikoen for, at en modpart og emittent kan gå konkurs, og at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt. Kapitalforeningen har denne risiko, der kan opstå i forbindelse med Kapitalforeningens optagelse af lån og kreditter, samt indgåelse af aftaler om første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og aktielån. Ved brug af første generations afledte finansielle instrumenter (put og call optioner, samt futures) og eventuelt værdipapirlån vil der opstå tilgodehavender hos de modparter, som Kapitalforeningen har indgået sådanne kontrakter med. Hvis modparten ikke er i stand til at honorere sine forpligtelser over for Kapitalforeningen i henhold til det finansielle instrument eller kontrakt, kan Kapitalforeningen lide et tab. Derudover har Kapitalforeningen en risiko på udsteder (emittent) af værdipapirer. Kapitalforeningen har tillige kredit- og modpartsrisiko i forbindelse med kontant indestående i pengeinstitutter. Kapitalforeningen har fastsat følgende supplerende risikorammer for kredit- og modpartsrisici: Kapitalforeningens investeringer udstedt af samme emittent må maksimalt udgøre 15 pct. af Kapitalforeningens samlede aktiver. Kapitalforeningen må anbringe alle sine likvide midler i det samme pengeinstitut forudsat de udgør mindre end 50 pct. af Kapitalforeningens formue. Det pågældende pengeinstitut skal være under tilsyn hvor hjemmehørende med investment grade kredit rating af enten Standard and Poor s, Moody s Investor Service eller Fitch Ratings. 17

18 11.4 Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko betyder, at en position ikke kan handles til rette tid og pris grundet lav likviditet på det relevante marked. Kapitalforeningen har denne risiko, der kan opstå som en følge af pludselige kriser på det finansielle marked. Derudover kan Kapitalforeningen investere i unoterede værdipapirer. Dette indebærer en risiko for at positionerne ikke kan handles til rette tid eller pris, idet der muligvis ikke er den fornødne efterspørgsel på det relevante marked. Kapitalforeningen har til imødegåelse af denne risiko i vedtægterne ikke fastsat supplerende rammer udover hvad investeringsrammerne tilsiger omkring likviditets eksponering, jf. afsnit 8.7 Kapitalforeningens risikorammer for fordeling og koncentration Operationel risiko Kapitalforeningens operationelle risiko knytter sig til administration og ledelse af Kapitalforeningen, herunder IT-systemer. Overholdelsen af Kapitalforeningens investeringsrammer beror i stor udstrækning på funktionaliteten i Forvalterens ITsystemer, samt Forvalterens efterlevelse af interne forretningsgange. Kapitalforeningen har som alle andre foreninger denne risiko. Bestyrelsen har gennem instruks til Forvalteren sikret, at Forvalteren har opstillet betryggende forretningsgange for blandt andet administration og IT-sikkerhed, som bestyrelsen har ansvar for at kontrollere, at Forvalteren efterlever. Investering i aktier m.m. foregår typisk på en fondsbørs eller andet reguleret marked, og de værdipapirer der sælges eller købes, er ofte standardiserede. Kapitalforeningen kan etablere positioner, der blandt andet etableres ved brug af værdipapirlåneaftaler eller andre typer af finansielle kontrakter om instrumenter, der ikke i samme grad som aktier og obligationer er standardiserede juridiske dokumenter. Dette medfører en juridisk risiko for, at indgåede aftaler ikke giver den forventede og ønskede retsstilling eksempelvis på grund af fejl begået i forbindelse med forhandling og indgåelse af de nævnte aftaler. Kapitalforeningen har til imødegåelse af denne risiko i vedtægterne ikke fastsat yderligere supplerende rammer herfor, da Kapitalforeningen ikke anses for at løbe nogle usædvanlige eller specifikke operationelle risici Fremmedfinansieringsrisiko Risikoen knytter sig til investering for lånte midler og investering i afledte instrumenter. Kapitalforeningen har denne risiko, der kan opstå ved, at Kapitalforeningen investerer for lånte midler, hvilket øger muligheden for gevinst, men også samtidigt øger risikoen for tab. Herudover er der en risiko for førtidig opsigelse af lånefaciliteten fra långiver. Bestyrelsen har til imødegåelse af denne risiko fastsat investeringsrammerne beskrevet i afsnit 8.7 Kapitalforeningens risikorammer for fordeling og koncentration. 12 Depositar mv Depositar Kapitalforeningen har valgt Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Depositar ) som depositar. Depositar, der er en filial af SEB AB (publ), har Finanstilsynets tilladelse til at drive aktiviteter som kreditinstitut og værdipapirhandler. Depositar er kontraktmæssigt forpligtet til at registrere og opbevare Kapitalforeningens værdipapirer. Depositars kontrolforpligtelser er endvidere reguleret af kapitel 8 i LAIF. Det er ikke Depositars opgave at vurdere, om en position er hensigtsmæssig eller fordelagtig. Depositar opbevarer Kapitalforeningens værdipapirer og andre aktiver på en sådan måde, at det til enhver tid kan identificeres som tilhørende Kapitalforeningen og til enhver tid vil være adskilt fra Depositars egne midler. 18

19 I relation til udenlandske (uden for Danmark) værdipapirer har Depositar indgået aftale med andre (udenlandske) finansielle virksomheder om opbevaring af Kapitalforeningens (udenlandske) værdipapirer og kontante midler. Depositar er forpligtet til at udvælge disse finansielle virksomheder med fornøden omhu. De finansielle virksomheder skal opbevare Kapitalforeningens værdipapirer og andre aktiver på en sådan måde, at de til enhver tid vil være adskilt fra deres egne midler. Dog kan værdipapirerne indgå i Depositars eller de finansielle virksomheders samledepot. Depositar er ikke investeringsrådgiver eller anden rådgiver for Kapitalforeningen og deltager ikke i beslutningsprocessen vedrørende Kapitalforeningens investeringer Långivning, sikkerhedsstillelse m.v. Kapitalforeningen har indgået aftaler med danske og udenlandske finansielle virksomheder ( Långivere ) om blandt andet finansiering af Kapitalforeningens investering for lånte midler, levering af finansielle instrumenter, værdipapirlån, valutafremskaffelse, clearing og gennemførelse af Kapitalforeningens handler samt varetagelsen af en række ekspeditionsopgaver. Kapitalforeningen har blandt andet indgået aftaler med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) og andre selskaber inden for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) koncernen herom. Kapitalforeningens midler kan stilles helt eller delvist til sikkerhed for Långivernes fordringer mod Kapitalforeningen uanset fordringernes størrelse. Aftalerne kan have en løbetid ud over en måned, som er det lovgivningsmæssige mindstekrav til emission og indløsning og blandt andet indeholde regler om uopsigelighed eller opsigelse mod betaling af modpartens (eksempelvis Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)) omkostninger, eventuelt indtjeningsmæssigt tab på positioner samt andre eventuelle indfrielsesomkostninger (breakage costs). Låne- og kreditaftaler, aftaler om handel med derivater, aktielånsaftaler mv. vil normalt ikke være underlagt dansk ret. Disse aftaler vil ofte være underlagt fremmed ret herunder f.eks. engelsk eller svensk ret. Eventuel sikkerhedsstillelse etableres ved særskilt pantsætning af værdipapirdepoter og konti tilhørende Kapitalforeningen. Depositar skal påse, at sikkerheder for Kapitalforeningens forpligtelser, tilbageleveres til Kapitalforeningens depot, når den sikrede fordring er indfriet. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er ikke investeringsrådgiver eller anden rådgiver for Kapitalforeningen og deltager ikke i beslutningsprocessen vedrørende Kapitalforeningens investeringer. 13 Forvaltning Kapitalforeningen har indgået en forvaltningsaftale med Forvalter om, at Forvalter skal udføre Kapitalforeningens administrative og investeringsmæssige opgaver som forvalter i overensstemmelse med bilag 1, nr. 1 og 2, i FAIF samt øvrige anvisninger fra Kapitalforeningens bestyrelse. I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at Forvalteren i henhold til den indgåede forvaltningsaftale blandt andet har påtaget sig at varetage styring af Kapitalforeningens likviditet og risici, hvilket sker ved anvendelse af Forvalterens systemer på de to områder. Styringen af Kapitalforeningens risici sker på baggrund af en forudgående vurdering af de risici, der er relevant set i forhold til Kapitalforeningens investeringsstrategi og risikoprofil. Kapitalforeningen betaler Forvalter et forvaltningsgebyr på 0,10 % p.a. af Kapitalforeningens gennemsnitlige månedlige formue ultimo hver måned, der ikke overstiger DKK 500 millioner. Vederlaget kan ikke blive mindre end kr. pr. måned gældende fra Hvis Kapitalforeningens gennemsnitlige formue i en kalendermåned overstiger, hvad der svarer til DKK 500 millioner, modtager Forvalter et yderligere vederlag svarende til 0,02% p.a. af den del af Kapitalforeningens gennemsnitlige formue, der overstiger DKK 500 millioner. Vederlaget til Forvalter betales månedsvis bagud med 1/12 af de ovenfor anførte satser, med mulighed for a conto afregning. Kapitalforeningen har i regnskabsåret 2014 betalt et administrationshonorar til Forvalter på DKK Kapitalforeningen budgetterer med et administrationshonorar på DKK for regnskabsåret

20 Forvaltningsaftalen indgået med Forvalter kan opsiges med 6 måneders varsel til den 1. januar. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan aftalen opsiges med omgående virkning. Kapitalforeningen betaler herudover selv alle foreningsrelaterede omkostninger herunder omkostninger til revision, advokat, bestyrelsen, depositar, annoncering og afholdelse af generalforsamlinger eller andre medlemsmøder, tryknings- og forsendelsesomkostninger til medlemsinformation, samt samarbejds- og formidlingsaftalen indgået med Fondsmæglerselskabet og fast og variabelt honorar til Fondsmæglerselskabet i henhold til rådgivningsaftalen. Forvalter er af Finanstilsynet godkendt som forvalter af alternative investeringfonde. Med hensyn til Forvalterens kapitalforhold har Forvalteren forøget sit kapitalgrundlag, således at det er passende til at dække eventuelle risici for erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse, jf. 16, stk. 5, i LAIF. Kapitalforeningen har i medfør af forvaltningsaftale erhvervet for nominelt kroner aktier i Forvalter til kurs indre værdi, således at Kapitalforeningen dermed er medejer af Forvalter. 14 Investeringsrådgivning m.v. Kapitalforeningen og Forvalter, der er ansvarlig for Kapitalforeningens investeringer, har indgået en aftale om porteføljerådgivning med Fondsmæglerselskabet, hvis hovedvirksomhed er investeringsrådgivning. Fondsmæglerselskabet er reguleret af det danske Finanstilsyn og underlagt gældende danske regler i henhold til lov om finansiel virksomhed. Fondsmæglerselskabet er kontrolleret af de to direktører i Fondsmæglerselskabet, Ulrik Jonsen og Thomas Juul-Larsen gennem personligt ejede selskaber, samt et konsortium bestående af flere investorer. Porteføljerådgivningsaftalen betyder, at Forvalters beslutninger om placering af indskud og investering hovedsageligt baserer sig på Fondsmæglerselskabets analyser og forventninger til enkelte papirer, samt markedsudviklingen. Fondsmæglerselskabet er ikke ansvarligt for tab, der skyldes udvikling i markedsforholdene eller for, at værdipapirerne ikke lever op til de forventninger, som Fondsmæglerselskabet har rådgivet om. Aftalen om porteføljerådgivning er ikke tidsbegrænset og løber indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges af begge parter uden varsel. Dog skal Kapitalforeningen godtgøre Fondsmæglerselskabet for eventuelle dokumenterede direkte omkostninger i anledning af Kapitalforeningens opsigelse af aftalen om porteføljerådgivning, hvis Kapitalforeningen opsiger aftalen med et varsel på mindre end én måned. Godtgørelsen kan ikke overstige DKK Fast og afkastafhængigt vederlag Som vederlag for rådgivningen modtager Fondsmæglerselskabet et honorar på 1,50 % p.a. af Kapitalforeningens gennemsnitlige formue. Honoraret afregnes hver måned med 1/12 af 1,50 %. Ud over det faste honorar betaler Kapitalforeningen et afkastafhængigt honorar til Fondsmæglerselskabet, som udgør 20 % af afkastet på Kapitalforeningens formue (beregnet på grundlag af stigningen i indre værdi (NAV) ultimo i forhold til primo regnskabsåret korrigeret for afkastafhængigt honorar relateret til emissioner og indløsninger foretaget i løbet af regnskabsåret). Honoraret udbetales primo det efterfølgende regnskabsår. Det følgende regnskabsår tages der udgangspunkt i indre værdi (NAV) ultimo regnskabsåret før, således at det afkastafhængige honorar til Fondsmæglerselskabet igen udgør 20 % af det afkast, der overstiger indre værdi (NAV) ultimo regnskabsåret før, korrigeret for afkastafhængigt honorar relateret til emissioner og indløsninger foretaget i løbet af regnskabsåret. Kapitalforeningen hensætter til det afkastafhængige honorar fra og med det tidspunkt, hvor afkastet overstiger indre værdi (NAV) ultimo året før. I perioder med positivt afkast hensættes et beløb, der modsvarer den samlede stigning i indre værdi den pågældende periode multipliceret med honoraret på 20 %. I perioder med negativt afkast fratrækkes et beløb i hensættelserne, der modsvarer det samlede fald i indre værdi den pågældende periode multipliceret med 20 %. Hensættelserne bortfalder, såfremt nettoafkastet igen kommer under 0 %, mens fradraget fortsætter, indtil hensættelserne er nul. Ved emissioner i løbet af regnskabsåret, justeres der således at der først beregnes afkastafhængigt honorar fra emissionstidspunktet for de nye andele ud fra emissionskursen. Ved indløsninger, afregnes hensat performance fee for de 20

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Saxo European High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Korte Obligationer AKL AKL Korte Obligationer (SEB WM) AKL Korte Obligationer (SEB WMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Obligationer AKL AKL Obligationer (SEB WM) AKL Obligationer (SEBWMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2012 2 Bestyrelsens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning 2 Bestyrelsens tillidshverv

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015

Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015 Access Private Equity A/S Investorinformation 24. juni 2015 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Resumé... 4 2.1 Selskabet... 4 2.2 Handel med Selskabets Kapitalandele... 4 2.3 Tilbagekøb af Selskabets

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Pension 3 Tegningsbetingelser for Afdeling Pension

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere