Engelsk: Fagsærtræk. 1. Gymnasiepædagogik 2. Gymnasieforskning, nr. 2 marts Innovation og Læring (kap.) 1 som de bliver beskrevet dels i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk: Fagsærtræk. 1. Gymnasiepædagogik 2. Gymnasieforskning, nr. 2 marts 2014 3. Innovation og Læring (kap.) 1 som de bliver beskrevet dels i"

Transkript

1 Engelsk: Fagsærtræk Engelsk defineres i læreplanen som et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag og beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder. Engelsk arbejder med det udvidede tekstbegreb, og tekst eller materiale kan både være trykt (fiktion eller non-fiktion) såvel som elektronisk, men dog verbalt. I innovationsprojekter vil anvendelse af engelsk i tale og skrift have mulighed for at blive fremtrædende. Elevens egen produktion af tekst vil med andre ord kunne få forrang frem for den receptive del, hvor eleven analyserer og vurderer tekster. Innovationsvinklen muliggør dermed, at eleven kan demonstrere sin praktiske fornemmelse for sprog og sproglig innovation, generelt og engelskfagligt specifikt. Kernestoflige områder som - principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng - kommunikationsformer og kommunikationsstrategier - væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA - historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden bliver særligt oplagte område at trække på for eleven i en undersøgelse af sagen og i udviklingen af løsninger. Innovative produkter kan være re-medierende, altså en oversættelse fra et medie (fx tekst, genre) til et andet (visuel/auditiv tekst, ny genre) formidlende eller nyskabende produkter, der blander genrer i mash-ups parafraserende og transformerende produkter, der omskaber kendt stof/materiale i/til ny kontekst eller fortælling. Innovation i engelsk Med udgangspunkt i Michael Paulsen og Peter Hobels tanker om innovation 1, skelnes der mellem forskellen mellem absolut innovation og privat innovation. Engelskfaget kan fremme den private innovation, som skaber en forbedring, vedkommende ikke selv kendte til i forvejen (Peter Hobel) i kraft af faglig videnstilvækst. Innovation som engelskdidaktisk redskab kan være både alment orienteret og fagligt orienteret. Innovation skal i begge tilfælde være en faglig løftestang, der bidrager til almendannelsen ud over træning af innovative kompetencer eller i kraft af træning af de innovative kompetencer. Den alment orienterede innovationsforståelse har som sit mål at skabe kritisk tænkende elever. De innovative kompetencer (handling, kreativitet, samarbejde, formidling, navigation) trænes gennem 1 som de bliver beskrevet dels i 1. Gymnasiepædagogik 2. Gymnasieforskning, nr. 2 marts Innovation og Læring (kap.)

2 projektarbejde og tværfaglige forløb i relation til problemfelter, som findes i samfundet lokalt og globalt. Den faglige innovationsforståelse har som mål at skabe fagligt dygtige elever. Innovative kompetencer (handling, kreativitet, samarbejde, formidling, navigation) trænes gennem elevaktiverende arbejdsformer, der styrker fagligheden og faglig fordybelse. Engelskfaget kan træne elevernes innovative kompetencer i flere målestoksforhold fra enkeltsekvenser i et modul til hele forløb af flere modulers varighed. Den grundlæggende målsætning i al innovativ undervisning i en almendannede sammenhæng er, kort sagt: handling: elevens mulighed for at handle på givne problemstillinger- eleven kan sætte sig selv og andre i spil, og kan sætte viden i spil. kreativitet: elevens evne og kompetence til at få ideer og lyst til problemløsning. Åbenhed overfor en mangfoldighed af ideer. samarbejde: eleven er en medlevende, ansvarsfuld og rummelig samarbejdspartner, både i gruppesammenhæng og med eksterne samarbejdspartnere. formidling: eleven kan kommunikere faglige problemstillinger og løsninger meningsfyldt og skabe værdi for andre. navigation: eleven skal være i besiddelse af omverdensforståelse og være i stand til at analysere og afkode komplekse sammenhænge Elementer i innovativ undervisning 5: skab værdi for andre 1: rammesætning: struktur + viden 4: prototype og finpudsning af produkt 2: undersøgelse + modtagerfokus 3: idegenererin g

3 Alle disse dele kan indgå naturligt i engelskundervisningen på engelsk og træne den mundtlige og skriftlige sprogfærdighed. Bedømmelse af innovation i engelsk Alle de faglige mål kan indgå i bedømmelsen. Særligt for i innovative forløb, hvor faget ikke blot er fagligt indhold, men også faglig udformning af et indhold er dog: Indgår det udøvende element færdighedsdelen i elevens løsning/produkt, fx som narration (skriftlig og mundtlig fremstilling), vil produktet også skulle bedømmes på dette jf. de faglige mål i engelsk: - give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen Derudover vil der i bedømmelsen af elevens løsning/produkt indgå evnen til at konstruere/(med)producere viden, dvs. at kunne sammenstille relevant viden ift. løsning af et problem/dilemma jf. disse faglige mål i engelsk: - at demonstrere kendskab til væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA - at demonstrere kendskab til historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden På det metodiske plan vil produktets narrativitet (dets fortællende karakter) indgå i elevens fremlæggelse af metodiske overvejelser i faget. Endelig får eleven mulighed for at anvende og demonstrere viden om engelskfaglig metode på eget produkt.

4 Her er 3 eksempler på inddragelse af innovative processer i engelskfaglige sammenhænge: 1 Innovation i engelsk. Eksempel på et emne udfoldet i fire niveauer: Debate Club Debate Club er en dialogisk diskussionsform der trives især i det amerikanske undervisningssystem. Det er en form hvor en elev tager et emne op, argumenterer for sine synspunkter indenfor en fastsat tidsramme, og hvor en eller flere andre argumenterer imod eller på tværs. Det træner alle aspekter af mundtlighed, ordforråd, kommunikation etc., og informationssøgning, fordybelse etc er en nødvendig del af forberedelsen. sekvens: klassen har læst en litterær tekst, fx Hemingways Indian Camp. Teksten er blevet gennemgået, og de sidste 20 min. af timen skal eleverne: den ene havlvdel: 10 min med find ways to argue for Nick s father s approach to the Native Americans. Prepare to argue his points of view in class. Den anden halvdel: find ways to argue against Nick s father s way of handling the Native Americans in the text. Prepare to argue your case in class. 10 min: en elev vælges til at holde sin lille tale og diskutere med klassekammeraterne. Alle i klassen kan deltage med argumenter for/imod etc. Innovative kompetencer: omverdensforståelse, sætte sig selv i spil, problemløsning, kreativitet modul: 95 min. Klassen er i gang med et forløb om Capital Punishment. De har læst indlæg for og imod. De har taget stilling til hvad de selv mener, og opgaven er: you are running for District Attorney and have been invited to debate your opponent campaigner. Argue against your own opinion for or against the death penalty. Find at least 5 essential arguments in the texts to support your opinion. Prepare to deliver in class. 1 elev for og 1 elev imod fremfører deres argumenter indenfor en fastsat tidsramme, fx 3 minutter. Derefter udvides debatten til at hele klassen kan deltage. Læreren faciliterer debatten, så flest mulig deltager, og så de vigtigste gloser, argumenter etc bliver skrevet ned i fx et fælles googledoc. Innovative kompetencer: omverdensforståelse, engagement, kommunikationskompetence, sætte sig selv i spil, problemløsning, kreativitet forløb: Klassen skal i gang med et forløb om Storbrittanien: Breaking the mould. Der brainstormes første gang om problemstillinger, interessefelter etc. Vi finder frem til 6 emner (fx North-South-divide, economic inequality, working class ethos etc). Eleverne vælger et emne efter interesse og får et modul til at søge information, læse, formulere et debatindlæg på 4 min. om emnet. Alle i gruppen forbereder sig på at de enten skal være den, altså skal holde oplægget eller med/modargumentere.

5 I 6 af de moduler hvor der arbejdes med emnet vil der blive trukket lod imellem gruppens medlemmer om hvem der skal op. De andre i gruppen støtter- med gode argumenter for og imod for at skabe en god debat. Resten af klassen deltager på deres præmisser. Debatten tager ca ½ time pr.gang. En gruppe (på skift) får til opgave at være responsgruppe og forholde sig til argumenternes kvalitet og kreativitet, fremførelsen etc. Der trænes retorik/argumentation. Innovative kompetencer: omverdensforståelse, engagement, kommunikationskompetence- faglig formidling, sætte sig selv i spil, problemløsning, kreativitet tværfaglig: engelsk, dansk og samfundsfag. Sammen med eleverne bestemmes en større global problemstilling man vil innovere på og finde løsningsforslag til: Trafficking. Først skabes der fagligt fundament i alle fag- den innovative proces rammesættes. Alle elementer i inno faciliteres: ramme-> idegenerering-> samarbejdspartnere findes-> prototyper-> produkt-> evaluering. Der er fokus på brugerinddragelse- fx menneskerettighedsorganisationer, humanitære organisationer, og på de globale forhold der er årsag til trafficking. Der arbejdes med prototyper på de produkter eleverne vælger- hvis de vælger en kampagnedag på Amager Torv i København hvor de agiterer på speaker s corner, sælger hinanden til højestbydende etc., skal de lave et storyboard undervejs, med tidlinje, scenarier, rekvisitter etc. Hvis de vælger at skrive en kronik til en avis skal de researche genren, skrive skitser som en responsgruppe og lærere kan foreslå forbedringer til. Hvis de vælger en facebook-side med små film om slaveri og trafficking skal de. osv. De endelige produkter bedømmes af et panel med repræsentanter for interesseorganisationer, avis etc. Innovative kompetencer: omverdensforståelse, engagement, kommunikationskompetence- faglig formidling, sætte sig selv i spil, problemløsning, kreativitet, handlekompetence- skabe værdi for andre. 2 Innovation i engelsk. Eksempel på et emne udfoldet i fire niveauer: Shakespeare sekvens: Shakespearean Sonnet # Problemstilling i et forløb om det problematiske fokus på den perfekte krop : What is beauty? 2. Sonetten høres oplæst (af Stephen Fry på med gloseliste og margenspørgsmål til struktur og gloser. Alt efter klassens niveau kan der stoppes undervejs (10 minutter) 3. Summegrupper debatterer i 3 minutter: Hvad er Shakespeares definition af beauty, og skriver så en definition ned under anvendelse af lærerbestemte gloser/vendinger (12 minutter).

6 4. Drenge og pigegrupper diskuterer hvordan man kunne bruge Shakespeare s sonnet til at lære unge noget om sundere kropsidealer. (evt. som en del af et tilbagevendende fænomen i undervisningen: What would Shakespeare do? (12 minutter) 5. Sekvensen kunne udvides med produkt: Skriv sonnetten om til Rap/twitterature/facebook-chat i moderne engelsk med samme budskab modul: Shakespearean insults: Modulet kan bruges som en sjov indfaldsvinkel til arbejdet med stilistikken i delprøve 1. Klassen har inden modulet læst en rap-tekst eller lignende, men vulgære tilsvininger, med definitioner af de forskellige typer og fraser til beskrivelse. I modulet starter klassen med en brainstorm over de bedste fornærmelser de kender på engelsk ( bedste betyder ikke de mest vulgære) og en debat om hvad de synes om sproget i rap-teksten. 3 små stykker Shakespearetekst med forskellige former for fornærmelser læses nu i grupper, med det formål, at finde ud af hvori fornærmelsen består.. De får nu i grupper til opgave at opføre de små stykker, så fornærmelsen er tydelig. Modulet sluttes af med en debat om hvorfor vi fornærmer hinanden, og hvad MÅDEN man fornærmer på siger om den der fornærmer. Alt efter modulets længde, eller som lektie, kan der nu skrives en stilistisk analyse af de sproglige virkemidler i et stykke Shakespeare-tekst. forløb: (4-5 moduler): Macbeth som opstart/afslutning på et længere forløb om Literary Themes Klassen skal I gang med et længere forløb om Literary Themes, hvor Macbeth skal danne rammen. Der arbejdes ud fra en innovationsmodel (KIE, Innovationstrappen etc). Forløbet åbnes med fælles læsning og diskussion af statistik over problemstillinger unge ofte kæmper med. Herefter brainstorm i mindre grupper over hvordan man kommer problemerne til livs. Hver gruppe får stillet opgaven at indspille en video eller lydfil, hvor karaktererne fra Macbeth agerer som eksperter i et radio/tv-program, der rådgiver folk med problemer, der vedrører det tema gruppen arbejder med. Produktet skal tage udgangspunkt i handling og replikker fra stykket. Lektien til næste modul er at læse et summary + afsnit om de 5 centrale temaer i stykket Macbeth på Klassens inddeles i grupper, alt efter hvilket tema de finder mest interessant at undersøge. Der er lavet en gloseliste til hvert tema, med gode ord/vendinger til diskussion af netop dette tema. Grupperne skal nu selv undersøge de relevante passager til deres tema via hjemmesiden, og analysere karakterernes holdning til temaet, som rådgivning og løsningsforslag. Undervejs i processen kan der læses artikler om problemstillingerne, da tal og fakta i programmet selvfølgelig bør være på plads. Denne del af forløbet afsluttes med show and tell i Matrix-grupper. Herefter kan der læses moderne paralleltekster, der behandler samme temaer.

7 tværfaglig: (engelsk og samf/his) Alle elementer i inno faciliteres: ramme-> idegenerering-> samarbejdspartnere findes-> prototyper- > produkt-> evaluering. Eleverne arbejder med en større global problemstilling man vil innovere på og finde løsningsforslag til. Her: How do we improve democracy when everybody craves power?. Først skabes der fagligt fundament i alle fag- den innovative proces rammesættes. I engelsk læses for eksempel Macbeth eller the Tempest med fokus på temaer om menneskets tendens til at sætte personlig ambition over fælleskabets interesser. I hvert tilfælde er den centrale problemstilling det evigtgyldige paradoks mellem ansvar for fællesskabet/personlig ambition, og de dertil hørende ideologier. Eleverne vælger selv produkter et rollespil, politisk partiprogram, en tale, en valg-dag, en hjemmeside De skal være etisk forsvarlige og holdningsorienterede, og med både skriftlige, mundtlige og visuelle dimensioner, og skal kunne fungere på en digital platform. Produkterne kan evalueres af og diskuteres med et udvalg af lokalpolitikere, som et oplæg til en mere vedkommende og brugerdrevet vælgerdebat, for eksempel op til et valg. 3 Innovation i engelsk. Eksempel på et emne i en ramme samt udfoldet: Grammatik Et projekt fra virkeligheden: 2b formidler grammatik til 1b Målsætning: eleverne i 2b skal formidle engelsk grammatik til 1b. I processen skal 1b inddrages som brugere, dvs. deres behov, niveau, viden etc skal undersøges, så formidlingen kan blive præcis. 2b skal idegenerere efter indledende brugerundersøgelse med fokus på 1bs grammatikbehov. I processen skal 2b opnå viden om egen læring, og blive dygtigere til grammatik i arbejdet med produktet: formidlingen. Plan for et forløb, hvori indgår sekvenser: uge 1: efter aftale med 1bs engelsklærer laver eleverne i 1b sproglig selvevaluering i forbindelse med en aflevering. De skal angive 3-4 grammatiske temaer som de har brug for at blive bedre til. 2b: indledende idegenerering i klassen om grammatik- hvordan lærer man det bedst? Eleverne er delt op i studiegrupper (7 grupper). uge 2: Hver studiegruppe mødes med en 1b-gruppe i en fælles engelsktime. 1b fortæller hvilke grammatiske problemer de har brug for træning i. 2b samles bagefter og fordeler grammatikken imellem grupperne. Hver gruppe skal lave en formidling/aktivitet for hele 1b på min om deres emne uge 3-5: 2b forbereder grammatik-workshops. Første gang er en idegenerering faciliteret af læreren, hvor alle produkter (alle slags formidling: spil, filmet forelæsning, podcast, tegneserie, bygget model etc etc) er i spil. Eleverne skal inden modulet er gået have en prototype klar. Derefter læses der, undersøges, filmes etc.

8 uge 6: workshops afholdes i 2 moduler. 1b er delt op i 2, så 2b kun skal arbejde med elever ad gangen. 2b er det i 3/4 studiegrupper, og de bytter så alle i 1b får alle gruppers workshop. Det går godt, selvom 2b er nervøse. 1b er meget lydhøre og artige overfor deres lærere. uge 7: evaluering i begge klasser og lærerne samler op. 1b er overvejende tilfredse med projektet. De synes de har lært meget, og de er imponerede over eleverne i 2b. De mener nok at de har hørt bedre efter end når det er læreren der underviser i grammatik, og de tror godt de kan huske det lærte. I 2b er der enighed om at man har lært meget om sit eget emne, og at det har været en spændende proces, men at det har været meget krævende og tidkrævende. De grupper der fik bedst respons var dem der var bedst forberedte, og dem der havde et klart modtager-fokus. Mange elever forstod sammenhængen mellem deres eget forhold til grammatik og modtagernes udbytte- engagement er vigtigt i en formidlingssituation. Sidst, men ikke mindst: de fik et kick af at se 1b gå med på deres ideer, kaste sig ud i at være et verbums tid eller eksperimentere med adjektivernes bøjning. De fik mod på mere. Inno-grammatik i mindre format Eleverne arbejder i par. De har fået en rettet opgave tilbage, og de læser hinandens opgaver. De stiller sammen diagnosen for grammatisk tema i denne time, et pr. elev. De undersøger hver især hinandens problem i grammatikbogen, på nettet, Engram etc. og med lærerens hjælp. Hver elev laver en opgave til makkeren, fx 5 fejlsætninger eller et stykke, der skal oversættes. Når opgaven løses, er man sin makkers ekspert: man kan grammatikken og kan hjælpe med den opgave, man selv har konstrueret. Hver elev vil (ideelt set) have mere viden end da timen startede, have lavet en bruger-fokuseret opgave til makkeren, have formidlet grammatik med grammatisk terminologi. Alle elever har løst en opgave som en kammerat har lavet særligt til en, og har lært om en problemstilling man har svært ved. Win-win.

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

8. klasse Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. skoleåret 2016/17

8. klasse Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. skoleåret 2016/17 8. klasse Engelsk Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen skoleåret 2016/17 Det overordnede formål med engelskundervisningen er, at eleverne tilegner sig sproglig kommunikativ kompetence. Eleverne skal

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 MAGNUS RIISAGER HANSEN NYBORG GYMNASIUM HVORFOR ARBEJDE MED INNOVATION I PSYKOLOGI? UDOVER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk B Jeanette Sønderby

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 15 EUC Vest,

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium Innovation i historiefaget Københavns åbne Gymnasium Hvordan lærer du bedst? Københavns åbne Gymnasium Tænk over spørgsmålet i 2 min. Find sammen med én, der har samme farve trøje som dig og diskuter spørgsmålet.

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 Bilag 14 Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 17 Rybners

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb)

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb) Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUC Vest HTX Engelsk B Else Simonsen (fælles grundforløb)

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder.

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1 LUP niveau 3 Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Deltagere EUX GF 1 Præsentation af forløbet

Læs mere

DIN FREMTID STARTER HER. Velkommen til AG Premaster Class 2017/18 for klasse. Fransk, Engelsk & Naturvidenskab ALLERØD GYMNASIUM

DIN FREMTID STARTER HER. Velkommen til AG Premaster Class 2017/18 for klasse. Fransk, Engelsk & Naturvidenskab ALLERØD GYMNASIUM DIN FREMTID STARTER HER Velkommen til AG Premaster Class 2017/18 for 8.-10. klasse Fransk, Engelsk & Naturvidenskab Kære elev i 8., 9. eller 10. klasse i Allerød AG Premaster Class er for dig, der er ambitiøs

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Hanne Kær Pedersen Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk A og B, stx... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet...

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 8. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 8. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. Democracy Niveau 8.klasse Varighed 10-13 lektioner Om forløbet Dette forløb sætter fokus på demokrati. I forløbet ser vi nærmere på, hvordan et demokrati kan defineres. Eleverne får igennem en række tekster

Læs mere

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Velkommen Dagens program 10.00-10.45 Fremmedsprogsdidaktik Interkulturel kommunikativ kompetence og progression (ved Petra Daryai-Hansen, Phd, lektor

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1617

Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Engelsk

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Projektforløb i oldtidskundskab

Projektforløb i oldtidskundskab Projektforløb i oldtidskundskab Læreplanen om projektforløb 3.2 Arbejdsformer 2017 Desuden indgår der mindst et projektpræget forløb, hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger og perspektiver

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Årsplan engelsk Nina 16/17

Årsplan engelsk Nina 16/17 Årsplan engelsk Nina 16/17 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 EUC

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Årsplan engelsk 2017/ CU

Årsplan engelsk 2017/ CU Årsplan engelsk 2017/2018 - CU Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

7. klasse Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. skoleåret 2016/17

7. klasse Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. skoleåret 2016/17 7. klasse Engelsk Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen skoleåret 2016/17 Det overordnede formål med engelskundervisningen er, at eleverne tilegner sig sprlig kommunikativ kompetence. Eleverne skal

Læs mere

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Sammenfatning Ca. halvdelen

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Samfundsfag A stx, august 2017

Samfundsfag A stx, august 2017 Bilag 125 Samfundsfag A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og

Læs mere

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole N. Zahles Gymnasieskole tilslutter sig Undervisningsministeriets Fælles Mål i Engelsk. Undervisningen i Engelsk påbegyndes på Zahles Gymnasieskole

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. On the Run Niveau 9.klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Medierne flyder over med historier om hidtil usete flygtningestrømme, lukkede grænser og et Europa under pres. I dette forløb sætter vi fokus

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Justeret opgaveformat og lærerens hæfte Faglige mål, som omhandler det skriftlige arbejde anvende et bredt og varieret ordforråd om tekniske, teknologiske,

Læs mere

SKRALD. I skal selv finde på en vigtig problemstilling for en sag der vedrører skrald, og I skal foreslå en innovativ løsning på problemet.

SKRALD. I skal selv finde på en vigtig problemstilling for en sag der vedrører skrald, og I skal foreslå en innovativ løsning på problemet. SKRALD AT-forløb med innovation i naturgeografi og dansk, udviklet i forbindelse med DASG-kurset Innovation i Naturvidenskab 2015-16 af Vigga Madsbøl m.fl., Aalborghus Gymnasium Hvad er opgaven? I skal

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere