SådAn GØR VI. Får vækket nysgerrigheden. Marts Engelsk i 1. klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SådAn GØR VI. Får vækket nysgerrigheden. Marts 2014. Engelsk i 1. klasse"

Transkript

1 SådAn GØR VI Marts 2014 Engelsk i 1. klasse Får vækket nysgerrigheden Eleverne i 1. klasse på Gug Skole har mod på det hele og ingen hæmninger, når der står engelsk på skoleskemaet. Er det svært at lære elever engelsk, når de knap nok kender bogstaverne og dårligt kan læse og skrive? Og er det for voldsomt for eleverne at skulle overskue et fremmed - sprog, når de lige er begyndt i skolen? Jane Christiansen og Betina Svenning gaard svarer nej til begge spørgsmål. De to lærere på Gug Skole er blandt pionererne i Gug Skoles forsøg med engelsk i 1. klasse, og deres erfaringer er udelukkende positive. Eleverne synes, det er mægtigt spændende. De har et stort gå-på-mod. De har ingen hæmninger, når de skal udtrykke sig på engelsk. Der er en tydelig forskel på eleverne i 1. og 3. klasse. Når jeg tidligere I have parents. I have a sister. Og så byttes der kort. Cooperative learning er både sjovt og lærerigt. Eleverne i 1. klasse på Ellidshøj Skole synger, spiller og leger sig til det engelske sprog. Side 3 Løvvangskolen har videreudviklet TEACCH-pædagogikken i et spændende inklusionsprojekt, som tilgodeser alle børn i ind - skolingen. Side 5

2 Engelsk i 1. klasse Eleverne staver, siger og oversætter ord. Hvis de har lyst, må de også skrive ordet på tavlen. Betina Svenninggaard ser til, mens Kasper skriver Brother næsten uden at kigge på sit kort. Caroline må kigge lidt mere på sit kort, hvor der står Grandmother. Der bliver talt engelsk og byttet kort på kryds og tværs, når eleverne arbejder med cooperative learning. I dag handler det om familiemedlemmer. Nogle gange arbejder de med ipads, og Betina Svenninggaard udnytter ofte, at eleverne meget gerne vil arbejde med cooperative learning. Cooperative learning er både sjovt og lærerigt, fordi alle skal forsøge at sætte ord og udsagn til de billedkort, som de har talt om i klassen. Selvom de kun har en lektion om ugen, lærer de rigtig mange ord. Da jeg før sommerferien skulle evaluere det første år for bestyrelsen, begyndte jeg at skrive de ord på tavlen, vi havde arbejdet med i 1. klasse. Til sidst var hele tavlen fyldt, fortæller Jane Christiansen. Hidtil har engelsklærerne selv måttet fremstille alt materiale til 1. årgang eller tilpasse 3. årgangs materialer i den ud - strækning, materialerne er egnede til det. De seneste måneder har Betina Svenning gaard dog haft mulighed for at afprøve et nyt lærerbogsmateriale til 1. årgang, som kollegaen Henriette Hjelm Hansen har udarbejdet sammen med medforfatterne Jane Dürr Jensen og Tanja Lundholm Christensen. Materialet, Thumbs up, er netop ud - kom met på forlaget Meloni, og Betina Sven - ninggaard og Jane Christiansen håber at kunne dele de flotte bøger ud til eleverne, når engelsk fra næste skoleår bliver et obligatorisk fag på 1. årgang. er begyndt med engelsk på 3. årgang, har jeg ofte oplevet, at eleverne føler sig hæmmede af at skulle tale et andet sprog, siger Jane Christiansen. Bliver bedre til engelsk Jane Christiansen havde engelsk på 1. årgang sidste skoleår og nu er på barsel. I dette skoleår er Betina Svenninggaard engelsklærer på 1. årgang. Begge tror, at den tidlige start på engelskundervisningen vil kunne mærkes gennem hele skoleforløbet. Børnene får et godt fundament og kommer tidligt i gang med at tale sproget. Jeg tror, de bliver bedre til engelsk end dem, som er startet med faget i 3. klasse. Forældrene er også glade for undervisningen. De oplever, at børnene lærer noget, der er brugbart og en del af familiens verden, hvad enten de er på ferie i udlandet eller sidder og spiller på deres ipads, siger Betina Svenninggaard. Lærerne morer sig ofte over, at eleverne fører sig frem med svære ord, som de tydeligvis har hørt i diverse spil på computeren. I undervisningen lægger de to lærere dog vægt på, at elever ikke møder svære ord og opgaver. Kravene skal være beskedne, for det vigtigste er at pirre elevernes nysgerrighed, så de får lyst til at forsøge sig på sproget. Arbejder med det nære Emnerne i undervisningen hentes fra det nære. Der arbejdes med tal, med navne på familiemedlemmer og dyr, med farver, ugedage, bogstaver m.v. Eleverne kigger på billeder, synger, spiller og leger. Jane Christiansen var forundret over, hvor meget engelsk hendes 1. klasser lærte sidste år. I år er hun på barsel med lille Oscar. 2

3 Engelsk i 1. klasse I have a red apple På Ellidshøj Skole synger, spiller og leger eleverne i 1. klasse sig til det engelske sprog. ser med sproget. Vores 2. klasse havde også engelsk sidste år. Da jeg overtog klassen efter sommerferien, blev jeg meget I have an apple. My apple is red. Vibeke Sørensen medbringer mange ting til engelskundervisningen. overrasket. Jeg måtte lave nyt undervisningsmateriale, fordi de havde lært meget Engagementet er stort og koncentrationen mere i 1. klasse, end jeg havde regnet med. i top, når lærer Vibeke Sørensen kommer Jeg tror, det er rigtigt godt for eleverne, at med sin lille ting-kuffert, billeder, spil og det nu bliver obligatorisk med engelsk fra andre sjove sager for at lege engelske ord 1. klasse, siger Vibeke Sørensen. ind i eleverne i 1. klasse på Ellidshøj Skole. Det er spændende at lære engelsk, og det Sang og remser skal det også være, fastslår engelsklæreren, Vibeke Sørensen indleder de fleste der er overrasket over, hvor hurtigt børnene engelsktimer med en sang. Eleverne synger If you are happy and you know it, clap tager det fremmede sprog til sig. De er ikke bange for at sige noget. De your hands. I de næste vers skal de turn husker mange ord og oplever nogle succe- around, stamp your feed osv. De har Børnene lytter og krydser koncentreret af på deres bankoplader. sunget sangen flere gange, for gentagelser er vigtige, når eleverne skal opleve glæden ved at kunne huske ordene og synge med. Et andet populært indslag i timerne er remser. Remser er gode, når der f.eks. skal læres tal og bogstaver. I dag repeterer klassen i kor remsen om Five little monkeys, der bliver til four little monkeys, three little monkeys osv., fordi aberne hopper i sengen, slår sig og må til lægen. Og så er der banko Vibeke Sørensen deler hjemmelavede bankoplader ud til eleverne. Hun har lots of things in the suitcase, og eleverne skal krydse af på deres plade, når de har den figur, hun trækker op af kufferten. Mange ord bliver sagt på både dansk og engelsk et dejligt æble a nice apple I have a nice red apple. Eleverne lytter koncentreret og krydser af, og Kasper råber begejstret, da han har banko. Når en elev får banko, skal han/hun nævne nogle af de ting, der er på banko - pladen I have a car, a pencil, a dog osv. Spillet fortsætter, til alle har haft banko og nævnt nogle ting fra pladen, for Vibeke Sørensen lægger vægt på, at alle elever får sagt noget i alle timer. Da nogle af drengene har myrer i bagdelen, har Vibeke Sørensen som regel en leg, hvor de kan løbe lidt rundt. I dag leger de bytte-plads, og Vibeke Sørensen behøver ikke oversætte, når hun siger små sætninger som I have a sister, We have a dog og I have blue eyes. Elever, der matcher 3

4 Engelsk i 1. klasse Banko! Eleverne skal nævne nogle af tingene på deres plade, når de har banko. I dag hjælper klasselærer Theresa Nørholm lidt til. hendes udsagn, bytter lynhurtigt plads. Da der kun er to piger i klassen, er det enkelt at bytte stol, da Vibeke Sørensen siger: I am a girl. Til gengæld opstår der en del tumult og grineri, da alle otte drenge skal skifte stol ved I like foot ball. I live in Richtown Vibeke Sørensen udtænker selv alle aktiviteter og materialer, da det hidtil har været stort set umuligt at finde undervisningsmaterialer til engelsk i 1. klasse. Mange emner og småprojekter fra dansk i 1. klasse kan dog fint overføres til engelskundervisningen. Et Peter Plys-projekt har f.eks. været en stor succes. Nogle gange arbejder eleverne med Richtown en stor tegning af en by, som forsynes med dukker, huse, m.v. Eleverne klipper figurer og optager hinanden to og to på ipads, mens de fortæller om deres figurer og sætter dem på tegningen. My name is Ronnie. I live in Richtown. I have a big house. I have black trousers and a blue shirt. Fantasien fejler ikke noget i Richtown, og eleverne lærer meget af at skulle fortælle om byens beboere. Da Ellidshøj Skole forrige år besluttede at udnytte muligheden for at tilbyde engelsk i 1. klasse som forsøg, var det primært for at undersøge, hvordan det er for eleverne at skulle lære at læse og skrive dansk samtidig med, at de har engelsk. Forældrene var meget med på, at vi skulle indlede forsøget. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra forældrene, og eleverne er meget glade for faget. De får taget hul på at tale engelsk på en anden måde og får tidligt en forståelse for sproget. Når eleverne får ipads og går på nettet allerede i 1. klasse, er det også vigtigt, at de tidligt får sprogforståelsen og et godt ordforråd. Derfor ser vi frem til, at faget nu bliver obligatorisk fra 1. klasse, siger viceskoleleder Anders Borkmann. Bytte-plads-legen er populær. Her jagter alle elever en ny stol, fordi Vibeke Sørensen har sagt: I like my ipad. Viceskoleleder Anders Borkmann ser frem til, at engelsk bliver obligatorisk fra 1. klasse. 4

5 Inklusion i indskolingen Et inkluderende læringsmiljø Løvvangskolen har videreudviklet TEACCH-pædagogikken i et spændende inklusionsprojekt, som tilgodeser alle elever i indskolingen. Inklusionsvejleder Anne Marie Hejgaard: Det er helt fantastisk, hvad ændringerne har betydet for roen og trivslen i klasserne. Der er bemærkelsesværdigt stille i de tre klasseværelser i Løvvangskolens indskolingshus. Eleverne sidder koncentreret ved deres firmandsborde og arbejder. Der er ingen, der skramler med tasker, farer rundt eller kalder på læreren. Alle ved, hvad de skal lave, for dagens program er gennemgået grundigt og kan ses på piktogrammerne på tavlen. Hvis eleverne har problemer med en opgave, vender de rød/grønknappen på deres bord på rød, så læreren kan se, at de har brug for hjælp. Herefter arbejder de videre med en anden opgave, indtil læreren eller pædagogen kommer. Medarbejderne i indskolingshuset er nærmest målløse over, hvor meget det har fremmet roen i klasserne og elevernes evne til at arbejde koncentreret, at Løvvang skolen efter sommerferien 2013 indledte et projekt omkring inklusion i indskolingen. Alle skulle profitere Ønsket med projektet var at optimere den fælles pædagogiske strategi og den fysis ke indretning af lokalerne, så almenmiljøet blev så inkluderende som muligt for elever fra specialområdet. Samtidig var det vigtigt for inklusionsvejlederen og personaleteamet, at alle elever i klasserne ville profitere af ændringerne. Vi vil meget gerne tage imod flere elever med særlige behov, men det fordrer, at vi tænker nyt. Vi kan ikke blive ved med at placere eleverne ved borde på lange rækker og bede dem kigge på tavlen. Vi har haft mange spændende samtaler om, hvordan vi kan hjælpe elever med særlige behov, uden at de bliver udstillet som anderledes, fordi de eksempelvis skal sidde bag en skærm. Vores mål er at skabe forandringer, der tilgodeser alle børn i klassen, siger inklu - sionsvejleder Anne Marie Hejgaard, der er primus motor i projektet. Små rum i de store Projektet bygger på en videreudvikling af TEACCH-pædagogikkens principper om tydelighed og forudsigelighed. Undervis - ningen er organiseret, så de ca. 45 elever på årgang kan samles både klassevis, på tværs af klassetrin og i forskellige typer af grupper, hvor eleverne matches efter køn, fagligt, socialt eller kognitivt. Op til projektstarten blev de tre klasselokaler genstand for en kraftig oprydning. Støj og kaos i form af gamle plakater, tegninger, bogstabler og roderi i skuffer, skabe og reoler blev fjernet. Der kom gardiner for bogreolerne, og hvert lokale blev opdelt i fire små overskuelige rum arbejdsstationer ved hjælp af farvede markeringer i gulvet. Vi foretog identiske nyanskaffelser til de tre lokaler og indrettede dem på samme måde. I garderoberne blev alle tøjkasser sorte. Vores mål var at fremme den visuelle ro, så eleverne ikke forstyrres, men kan koncentrere sig om aktiviteterne og hinanden. Det er virkelig kommet bag på os, hvor meget ændringerne har betydet for koncentrationen og roen hos alle børn i klasserne, siger Anne Marie Hejgaard. Samles hver morgen Hver morgen samles eleverne for at få dagens program gennemgået ved hjælp af piktogrammer. Herefter får hver elev at vide, hvilket lokale han/hun skal være med i, og hvilken lærer der er i lokalet i dag. Eleverne har ingen faste pladser, da det altid er aktiviteten og medarbejdernes planlægning, der bestemmer, hvor eleverne skal sidde. Enkelte elever med særlige behov tildeles altid samme farve og plads, ligesom de har personlige tavler med piktogrammer. 5

6 Inklusion i indskolingen Lærer Anne Faurschou gennemgår dagens program ved den fælles morgensamling. Eleverne har faste sidde pladser på trapperne. I klasselokalet kan eleverne se, hvor de skal sidde. Der er også piktogrammer over dagens forløb. De små rum arbejdsstationerne er skabt ved hjælp af farvemarkeringer og pile på gulvet. Der er kurve med skriveredskaber og en rød/grøn - knap ved alle arbejdspladser. For at undgå et virvar af tasker og pennalhuse, er alle arbejdspladser forsynet med en kasse med diverse skriveredskaber og en rød/grønknap. Det betyder, at eleverne ikke skal bruge energi på at huske at få tasker og pennalhuse med rundt i lokalerne. Rød/grønknappen er vigtig, fordi eleverne undgår at få uro i krop og sind af at skulle sidde og vifte med armen for at få lærerens opmærksomhed. Man undgår også, at vifteriet forstyrrer andre elever. På tavlen i klasselokalerne er der piktogrammer, som viser, ved hvilken arbejdsstation eleverne skal sidde, og hvem de skal dele bord med. De kan også se lektionens og dagens program på piktogrammer. Der arbejdes typisk med obligatoriske opgaver efterfulgt af små belønninger i form af valgfrihed mellem forskellige øvelser og spil på ipads. Nogle af eleverne foreslog, at vi også skulle have billeder med frikvartersaktiviteter, som de kan vælge sig ind på. Når de møder ind om morgenen, sætter de deres billede under en aktivitet, de gerne vil deltage i, forklarer Anne Marie Hejgaard. Plads til bevægelse og breaks Indskolingsteamet og inklusionsvejlederen har ikke kun kørt rovdrift på servicemedarbejderne ved indretningen af de tre klasselokaler. De har lagt vægt på, at eleverne også har mulighed for at arbejde med forskellige læringsstile og sjove breaks. Et tidligere DUS-lokale er blevet opdelt i tre områder. I det ene område er der en hyggelig læsestue, som bruges til historiefortælling, eventyrforløb og lignende. Et sækkestolsområde bruges bl.a. til læsning og til de forløb med Mindfulness, som Anne Marie Hejgaard jævnligt forestår i indskolingen. Lokalet rummer også en flot købmandsbutik, hvor eleverne flokkes om at sælge og købe, mens de lærer f.eks. 6

7 Inklusion i indskolingen når hun kan mærke, at de har behov for at få noget uro ud af kroppen. Vi er meget spændte på, hvordan det kommer til at gå eleverne fremadrettet. I år er der seks elever i indskolingen, som ville være visiteret til specialtilbud for få år siden. Vi håber meget, at vores boost af tryghed og struktur kan hjælpe dem fremover. Vi har bl.a. nogle drenge med diagnoser. Deres psykiater har meldt rosende tilbage, fordi han oplever, at drengene er meget motiverede for at gå i skole, siger Anne Marie Hejgaard. En fin købmandsbutik kan både bruges til leg og til undervisning i f.eks. matematik og dansk som andetsprog. matematik eller dansk som andetsprog. hoppe og tumle uden at genere andre. I garderobegangen er der indrettet en Vi har talt rigtigt meget om behovet dejlig hems, hvor man kan få lov til at læse for at skabe ro og struktur. Men der er eller hygge i fred og ro. En anden populær også behov for, at eleverne kan udfolde sig nyanskaffelse er et stort skumbyggesæt i fysisk. Inklusionspædagogen tager ofte en bunden af gangen. Her kan eleverne løbe, gruppe elever med ud til skummøblerne, Skummøblerne er gode, når der er uro, der skal ud af kroppen. Legepladsen uden for bruges også flittigt. Kurser hos CFU Det er ikke gået upåagtet hen, at Løv vang - skolen har indledt et inklusionsprojekt baseret på TEACCH-pædagogikken, og at lærere og pædagoger har lagt kræfter i at opbygge nye pædagogiske systemer og udvikle piktogrammer. Indskolingshuset har haft besøg fra en række interesserede skoler, og Anne Marie Hejgaard har besøgt flere skoler for at fortælle, hvordan man kan starte tilsvarende projekter op. Til efteråret skal Anne Marie Hejgaard forestå undervisningen på et nyudviklet CFU-kursus, Inklusion i indskolingen. Fysiske rammer og pædagogisk struktur, sideløbende med, at hun fortløbende videreudvikler inklusionsprojektet på Løvvangskolen i samarbejde med ind - skolingsteamet. Tanken er bl.a., at DUS en næste år skal arbejde efter samme principper som skolen, så hele hverdagen bliver mere genkendelig og overskuelig for eleverne. SådAn GØR VI: Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion: Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.), Afdelingen for Skoler Journalist Tinka Brøndum Foto: Marianne Andersen Layout: Grafiker Lise Særker Forslag mailes til Næste blad udkommer april/maj 2014 Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune Godthåbsgade Nørresundby Tlf

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014 SådAn GØR VI November 2014 Ugeskemaer er sagen Ugeskemaer på 3. årgang på Gistrup Skole styrker elevernes motivation og lærerteamets mulighed for at inkludere og differentiere. Der er elever i snart sagt

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Idrætsklasser har vist deres værd. Marts 2013. Pitten2 giver dygtige elever ny motivation til skolegangen Side 4

SÅDAN GØR VI. Idrætsklasser har vist deres værd. Marts 2013. Pitten2 giver dygtige elever ny motivation til skolegangen Side 4 SÅDAN GØR VI Marts 2013 Pitten2 giver dygtige elever ny motivation til skolegangen Side 4 Idrætsklasser har vist deres værd Udarbejder læseplaner for brug af Music Mind Games i musikundervisningen Side

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Oktober/november 2012. Tema: Pædagogisk IT. Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4

SÅDAN GØR VI. Oktober/november 2012. Tema: Pædagogisk IT. Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4 SÅDAN GØR VI Oktober/november 2012 Tema: Pædagogisk IT Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4 Tablets giver elever uden sprog en stemme Side 6 Puljer til digitale læremidler

Læs mere

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser SÅDAN GØR VI Juni 2013 Tema: Projekt Tegn på sprog Skarnsknægten Emil er en laban Side 3 Forskellighed er en rigdom Side 5 Må vi også prøve på indonesisk? Side 7 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år.

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år. SÅDAN GØR VI August 2010 L E D E R : A F S K O L E C H E F L O N E V E S T E R G A A R D Centrale temaer i skoleåret 2010/2011 Side 1-2 Skolestarten i tal Side 2 MUS-samtaler med afsæt i ledernes observationer

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 SÅDAN GØR VI April 2012 Tema: Ungeindsatsen Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 Efterværn til Kivaens sårbare elever Side 5 UngeCoach giver nyt syn på skolegangen Side 6 Styrket

Læs mere

SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2

SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E Arbejde med selvværdet Side 1-2 Trivselsprojekt for ensomme elever på Filstedvejens Skole Side 3-4 It opprioriteres i alle fag Side 4

Læs mere

2. klasserne på Tornhøjskolen er meget glade for de netbooks, de fik udleveret sidste efterår. De små computere stimulerer

2. klasserne på Tornhøjskolen er meget glade for de netbooks, de fik udleveret sidste efterår. De små computere stimulerer SÅDAN GØR VI November 2010 Spændende forsøg med netbooks i indskolingen på Tornhøjskolen Side 1-3 Små elever skriver sig til læsning der snakker eller løber rundt. Alle elever sidder pænt på deres stole

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2 SÅDAN GØR VI September 2011 MinUddannelse i brug Side 1-2 Enkel implementering på Kongerslev Skole Side 2-3 Forstærket samarbejde mellem lærere og UUvejledere på Nibe Skole Side 4-5 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

SådaN GØR VI. Inspiration til arbejdet. Juni 2014. Temaarrangementer om skolereformen

SådaN GØR VI. Inspiration til arbejdet. Juni 2014. Temaarrangementer om skolereformen SådaN GØR VI Juni 2014 Temaarrangementer om skolereformen Inspiration til arbejdet der blev informeret og debatteret på kryds og tværs, da Skole - forvaltningen inviterede til temaarrangementer om den

Læs mere

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene SÅDAN GØR VI Februar 2012 Tema: Pædagogisk it Nomadisk læring med Google Apps Side 3 En strategi for it-indsatsen Temadag om ledelsesopgaven Side 5 Computere i stedet for bøger Side 6 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens SÅDAN GØR VI December 2013 Tema: Arbejdet med skolereformen Kongerslev Skole er stadig i det søgende felt Side 4 Aalborg Kommune følger de vejledende timetal Side 6 God fremdrift hos tv-skolen Gistrup

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

SådaN GØR VI. Skal understøtte skolerne. Oktober 2014

SådaN GØR VI. Skal understøtte skolerne. Oktober 2014 SådaN GØR VI Oktober 2014 Skal understøtte skolerne Som nyansat læringschef i afde - lingen for Læring og Pædagogik ser Kristina Kristoffersen frem til at være med til at sætte den pædagogiske kurs for

Læs mere

Årsberetninger 2011-2012

Årsberetninger 2011-2012 Årsberetninger 2011-2012 Indholdsfortegnelse Året der gik i SFO 2 Minikrogen 5 1. klasse 8 2. klasse 11 3. klasse 13 4. klasse 16 5. klasse 21 6. klasse 24 7. klasse 27 Mantle 7. klasse 30 Musik 33 1 Året

Læs mere

Fællesskab for alle. Fokus på indholdet. Gør vi det, vi siger, vi gør? side 4-7. Massage på skolen side 8. Randers

Fællesskab for alle. Fokus på indholdet. Gør vi det, vi siger, vi gør? side 4-7. Massage på skolen side 8. Randers Nummer 6/12 Tema om inklusion Fællesskab for alle Fokus på indholdet side 3 Gør vi det, vi siger, vi gør? side 4-7 Massage på skolen side 8 Forskellighed er en styrke, og det er naturligt, at folkeskolen

Læs mere

Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris. Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen

Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris. Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen Indhold Williams forældre 4 Williams børnehaveleder 12 Børnehavens områdeleder 15

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø. September 2012. Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4

SÅDAN GØR VI. Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø. September 2012. Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4 SÅDAN GØR VI September 2012 Udfordrende kondisti på Gl. Lindholm Skole Side 4 Skoletjenesten sætter fokus på energi og miljø Læringscenter på Ferslev Skole med kroppen i centrum Side 6 I samarbejde med

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere