UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015"

Transkript

1 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets materiale Forenklede Fælles Mål. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative færdigheder 2. Sprog og sprogbrug 3. Sprogtilegnelse 4. Kultur og samfundsforhold Formål At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk. At eleverne kan udtrykke sig på engelsk, mundtligt såvel som skriftligt. At elevernes bevidsthed om det engelske sprog, sprogbrug samt sprogtilegnelse udvikles. At undervisningen skaber rammer for oplevelser, indsigt og samarbejde blandt eleverne. At elevernes aktive medvirken i undervisningen styrkes. At eleverne opnår lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur. At eleverne får indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, samt at deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur forøges. At eleverne opnår bevidsthed om, samt fornemmelsen af, engelsk som verdenssprog.

2 Forløb Undervisningsministeriet har opdelt målsætningen for undervisningen i engelsk i fire forløb: klasse (1. forløb), klasse (2. forløb), klasse (3. forløb) samt 10. klasse (4. forløb). Da undervisningen i 10. klasse afsluttes med FSA, er 4. forløb identisk med 3. forløb. Særlig undervisningsplan for elever, der kommer til Kildeskolen på et senere klassetrin Kildeskolen modtager ofte elever i 2. eller 3. forløb, hvor der for disse elever er usikkerheder i faget engelsk. For at genoprette faglig sikkerhed og indlæringsglæde, tages der udgangspunkt i de nye elevers faktiske forudsætninger, og deres undervisningsplan er da: 1. At finde enhver usikkerhed fra tidligere forløb, i de grundlæggende færdigheder i faget engelsk. 2. At afklare disse usikkerheder. 3. At vende tilbage til det aldersmæssigt forventede forløb, så snart eleven føler sig tryg ved sine engelskkundskaber og færdigheder fra ethvert af disse tidligere forløb. Undervisningsplaner opdelt i forløb: 1. forløb (1.-4. klasse) klasse Efter et prøveår, og i tråd med den nye folkeskolereform, har vi i år valgt at fortsætte med faget engelsk fra 1. klassetrin med 1 ugentlig lektion i både 1. og 2. klasse. Engelsk er et fag eleverne er nysgerrige på fra en tidlig alder, og mange kan allerede ord og udtryk før de starter i skole. Den glæde og nysgerrighed tager vi i undervisningen udgangspunkt i. Det succesfulde materiale, der benyttes i 3. klasse, underbygges på de 2 første klassetrin ved en kombination af ord og bevægelse.

3 Sproget bliver leget ind gennem forskellige kreative fællesaktiviteter. Særligt i 1. klasse, hvor eleverne udelukkende arbejder ud fra et kreativt aspekt. Undervisningen bygges op omkring enkle ord, tegninger, rim, sanglege, dans og modellervoks inden for områder der omfatter det nære miljø f.eks. kropsdele, personnavne, tal, dyr mv. Der arbejdes også med simple interaktive læringsspil. Efter de første 20 lektioner fortsættes med opbygningen af ordforråd i sanglege og rim fra bogen I can sing a rainbow 40 songs and rhymes for young learners of English (forlaget Maaholm). I 2. klasse bygges videre på sproget, med fokus på at øge ordforrådet og sammensætte simple sætninger. Kreativiteten er stadig i højsædet og der arbejdes bl.a. med sjove opgavehæfter. I slutningen af 2. klasse indføres Ladybird bogsystemet så småt. Da faget engelsk fortsat er nyt i 1. og 2. klasse, er der forbehold for ændringer og justeringer af undervisningsplanen undervejs. 3. klasse Fokus i 3. klasse ligger på forøgelse af det eksisterende ordforråd. Materialet tager fortsat udgangspunkt i det nære miljø og omfatter følgende emner: Navn og præsentation, tal og aldre, kroppen, dyr, frugt og grøntsager, positioner, farver, bolig og indretning, skole og alfabetet. Emnerne gennemgås ved hjælp af samtale, sang, tegning og modellervoks. Eleverne øves i at lave lette sætninger såvel mundtligt som skriftligt, således at lysten til at lære engelsk bliver styrket, og de inspireres til at bruge det de har lært i deres livssituationer. Desuden vil eleverne, gennem fællesundervisningen, fortsætte med engelske rim & remser samt klassiske fortællinger. IT vil også være en del af undervisningen i 3. klasse, i form af lette leg & lær-spil. Der arbejdes videre med bogsystemet Ladybird. I 3. klasse består Ladybird af 9 bøger: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b og 3c.

4 4. klasse Hovedvægten lægges på at give eleverne et sprog de kan begynde at bruge både i tale og på skrift. Dette opnås ved læsning af lidt længere tekster, oversættelser, skriftlige opgaver, diverse sange, lege samt computerprogrammer. Emneområderne er dels konkrete og dagligdags og dels appellerer de til elevernes fantasi. I 4. klasse indgår desuden et forløb der omhandler sammenligning af engelsksprogede og danske børns hverdag. Eleverne får også kendskab til klassiske engelske fortællinger gennem boglæsning såvel som filmen et juleeventyr af Charles Dickens. Ladybird bøgerne fortsættes på litteratursiden, og er i 4. klasse også fordelt på 9 bøger: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b og 6c. 2. forløb (5-7. klasse) 5. klasse Emnerne tager udgangspunkt i oplevelser, både i engelsktalende lande og i Danmark. Der læses lette bøger og skrives referater, breve samt mindre stile på engelsk. Eleverne laver et projekt om kulturmøder (dansk kontra engelsk kultur) og fremlægger det efterfølgende for klassen. I løbet af året ser klassen 2 engelske film og diskuterer indholdet af disse. Om foråret afholdes en engelsk tur-dag, hvor eleverne udelukkende taler engelsk, og bl.a. besøger Den Engelske Kirke. Ladybird-systemet benyttes også på dette klassetrin, og er her ligeledes fordelt på 9 bøger: 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b og 9c I slutningen af 5. klasse indgår den engelske grammatik i begynderform. Grammatikken er fordelt på 5 områder: 5.01 (Pers. stedord & hjælpeverber), 5.02 (Udsagnsord), 5.03 (Kendeord), 5.04 (spørgende og benægtende uds.ord) og 5.05 (mængde- og ordenstal, dage- og månedsnavne samt klokken).

5 6. klasse Arbejdet med at udbygge ordforrådet udgør en væsentlig del af undervisningen. Særlig opmærksomhed rettes mod ord og vendinger der ofte giver anledning til misforståelser. Der skiftes til bogsystemet Blue Cat, som indeholder tekst, lytteøvelser, skriftlige opgaver samt praktiske øvelser og mindre projekter. Emnerne hedder: 'Secrets & codes', 'friends', 'horses & riding', 'animals of Australia', 'school in England', 'London', 'The Wild West' og 'festive days'. Emnerne er fordelt på 9 områder: 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 og Skriftlige afleveringer kommer ind som en fast bestanddel af undervisningen fra 6. klassetrin og der afleveres 3 engelske stile i løbet af året på fastlagte datoer. Et andet nyt element er diktater, som ligeledes flettes ind i engelskundervisningen. Film indgår også i pensum, som supplement og visuel underbygning til litteraturen. Der er i alt 5 film på dette klassetrin. I løbet af året skal eleverne arbejde med et projektforløb på 3 uger, der omhandler de engelsksprogede lande. Projektet afsluttes med en mundtlig-visuel fremlæggelse. Elevernes grammatiske evner bliver styrket via engelsk grammatik for 6. klasse, som bygger videre på grammatikken for 5., således at eleverne bliver i stand til at formulere sig mere sammenhængende i deres skriftlige arbejder. Engelsk grammatik 6. klasse er fordelt på 5 områder: 6.01, 6.02, 6.03, 6.04 og klasse Arbejdet med litteratursystemet Blue Cat fortsætter. Der optræder på dette klassetrin en del kreative projekter, og emnerne er: Friluftsliv, natur, vikinger, kærlighed, forurening, kriminalitet samt geografiske og historiske forhold i engelsktalende lande såsom Storbritannien, Skotland og USA og er fordelt på områderne: 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09 og I 7. klasse er der planlagt et obligatorisk projekt på 3 uger, hvor der arbejdes med at skabe kontakt til jævnaldrende elever på en skole i Skotland. I løbet af året repeteres og finpudses grammatikken - dette foregår dels ved fælles øvelser, samt på de sidste 2 dele af 'Blue Cat' systemet: 7.11 og 7.12.

6 Igennem hele forløbet bruges computeren løbende, blandt andet til interaktive grammatikopgaver, s og diktater. Diktaterne fortsættes som fast indslag i engelskundervisningen. Der arbejdes også med simple stilskrivningsteknikker og læseteknikker som en del af fællesundervisningen. I forløbet sprogfokus introduceres eleverne til kommunikationsstrategier, gambitter, fraser, synonymer og udtaleregler. Dette forløb fortsættes i 8. og 9. klasse. De skriftlige afleveringer går igen i 7. klasse, og der er fastlagt 4 af slagsen som afleveres på fastsatte datoer. Karakter gives efter ønske. Ligeledes vil engelske film fortsat være en supplerende del af pensum. På dette klassetrin er der planlagt 6 film, hvoraf den ene vil være en biograffilm. 3. forløb (8.-9. klasse) I 8. og 9. klasse er sproget som kommunikationsmiddel i centrum, med forventning om et forholdsvis præcis og nuanceret brug af, og en bevidsthed om, sproget engelsk. Eleverne arbejder mere selvstændigt og med større grad af medansvar og medbestemmelse. Der arbejdes blandt andet med forskellige projekter, samt at skrive længere sammenhængende tekster - f. eks. debatindlæg, anmeldelser, jobansøgninger og fortællinger, hvor indhold og stil søges afpasset genre og modtager. Eleverne skal desuden arbejde med forskellene på tale- og skriftsprog, ligesom at de centrale grammatiske områder integreres i såvel mundtligt som skriftligt arbejde. 8. klasse Der fortsættes med 'Blue Cat' systemet, og emnerne i bogen for 8. klasse omfatter følgende: Tresserne, skoleliv, rejsende, mystik og tragedier, digte og reklamer. Disse emner er fordelt på 8 områder: 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, samt 8.09 og 8.10 (grammatik). Der indgår fortsat en del projektarbejde i litteraturen, og derudover er der fastlagt et fælles projekt om 50 erne (The fifties), som klassen vil arbejde med i 3 sammenhængende uger. Forløbet sprogfokus fortsættes i 8. klasse på B-niveau, hvor der bygges videre på undervisningen fra 7. klasse.

7 Som i 6. og 7. klasse er der på 8. klassetrin ligeledes supplerende fælles pensum, bestående af diktater, film (6 stk.) samt skriftlige afleveringer (5 stk.). Planlægning af studieturen i 9. klasse er også en del af pensum, og der er sat 9 lektioner af til dette formål. 9. klasse I 9. klasse skrives der jævnligt stile frem til marts/april (i alt 5 stk. - hvoraf de 2 er afgangs-stile til terminsprøverne). I forbindelse med det skriftlige arbejde, vil der blive gået mere i dybden med hensyn til forskellige fremstillings- og læseteknikker. Der bliver sat fokus på forøgelse af ordforråd, hvilket blandt andet foregår ved hjælp af diverse fælles mundtlige og skriftlige øvelser, samt analyse af billeder, tekster og sange. Forskelle på tale- og skriftsprog er ligeledes en central del af årets arbejde, og det samme er kommunikations- og sproglæringsstrategier samt udtale. Dette underbygges på forløbet sprogfokus, der her fortsætter på A-niveau og går i dybden med sproget som helhedsindtryk. Begrebet 'engelsk som verdenssprog' er i højsædet. Det betyder at vægten ligger på elevernes naturlige omgængelighed, lethed og glæde ved sproget, snarere end på en stringent korrekthed og fokusering på fejl. I pensum indgår dels Blue Cat for niende og tiende, kilder fra internettet, diverse grammatikopgaver og diktater - samt bøgerne Reality og Human rights. Der arbejdes i løbet af året med følgende emner inden for litteratur: Scotland (studietursforløb) Crime then and now Reality A different youth Human rights Emnerne er delt op således at de består af tekster, skriftlige opgaver, mundtlige opgaver, lytte-øvelser, små kreative projekter og 1-2 film til hvert emne. Desuden indgår aktuelle problemstillinger i andre engelsktalende lande i årets undervisning. Computeren bruges som undervisningsredskab gennem hele forløbet, og eleverne beskæftiger sig bl.a. interaktive opgaver, informationssøgning og projekter. Ved afslutningen af 3. forløb (9. klasse) kan eleverne indstille sig til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA). Prøven er mundtlig, samt eventuelt skriftlig (i udtræk).

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk

Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009 Årsplan for engelsk i 3. klasse, Viby

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Titel: Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Læs mere

Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning

Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning CVU Sønderjylland Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning - en spørgeskemaundersøgelse om engelsk i 3. klasse Undervisningsministeriet Marts 2006 Børnene skal ikke gå i takt og ikke

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Falster Efterskole. Indholdsplan. Skoleåret 2015 2016. Indholdsplan for Falster Efterskole. Ankomst dato : 14.08.2015 Afgangsdato : 24.06.

Falster Efterskole. Indholdsplan. Skoleåret 2015 2016. Indholdsplan for Falster Efterskole. Ankomst dato : 14.08.2015 Afgangsdato : 24.06. Falster Efterskole Indholdsplan Skoleåret 2015 2016 Ankomst dato : 14.08.2015 Afgangsdato : 24.06.2016 Falster Efterskole Nykøbingvej 266, 4800 Nykøbing Falster www.falsterefterskole.dk info@falsterefterskole.dk

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion A2 Engelsk - december 2004 Formålet for undervisningen i engelsk (Jf. 13 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere