Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklasserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklasserne"

Transkript

1 Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklasserne 2007

2 Indhold 1. Indledning 2. Love og bekendtgørelser 3. Formål med undervisningen 4. Mål med undervisningen 5. Forudsætninger for undervisningen 5.1. Struktur og skolens sociale læseplan 5.2. Obligatoriske fag i folkeskolen 6. Undervisningens tilrettelæggelse og indhold 7. Planlægning 8. Andre elementer i undervisningen 9. Procedure for centerklasserne 10. Centerklassernes samarbejdspartnere 11. Forældresamarbejde Udgangspunkt for et godt forældresamarbejde 11.2 Kommunikation med forældre Kildemateriale: Temahefte 16 Bilag: Bilag nr. 1 Skabelon til elevplan Bilag nr. 2 Årsplan (eksempel) Bilag nr. 3 Klassens fællesmål (eksempel) Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklassen er revideret 2007 af: SLP, LB, MI, MB, PT Godkendt af skolebestyrelsen december 2007

3 1. Indledning Vi mener alle mennesker har ret til et godt liv ved f.eks.: at være i et fællesskab, der bygger på livsglæde, og hvor man er accepteret og værdsat at føle sig tryg at være i stand til at kommunikere at være så selvforvaltende som mulig at have et meningsfyldt liv i forbindelse med f.eks. arbejde, fritid og religion Skolen er for livet, og livet indretter sig ikke efter skolen, det er skolen, som skal indrette sig efter livet 1 Centerklasserne er et undervisningstilbud til elever med massive indlæringsvanskeligheder. 34 elever i alderen 6-17 år modtager p.t. undervisning i centerklasserne på Filstedvejens skole. Eleverne er p.t. opdelt efter alder i 3 klasser. De undervises p.t. 22, 24 og 26 lektioner om ugen. Eleverne kan gå i centerklasse i 10 år. De har mulighed for at blive transporteret i bus til og fra skole/a-nexet (skolefritidsordning). Der arbejdes ud fra de overordnede formål, men i en differentieret form, som tager hensyn til elevernes kompetence. Undervisningen tilrettelægges i meningsfulde helheder, så den giver mulighed for sammenhæng og mening for den enkelte elev. Udgangspunktet for undervisningen er ofte fællesoplevelser, f.eks. ture ud af huset. Der undervises med fag og ikke i fag. Undervisningen varetages af lærere. Alle klasser har støttemedhjælp.til centerklasserne er der tilknyttet talepædagog, psykolog, fysio- og ergoterapeuter. Undervisningen foregår i et tæt samarbejde med forældrene. Centerklassernes elever har mulighed for at gå i skolens special DUS, Anexet. 1 Karen Blixen

4 Lærere og pædagoger samarbejder om fælles elever. Alle pædagoger har indskolingstimer i skoledelen. Centerklasserne har en forældrevalgt repræsentant i skolebestyrelsen. Der er en koordinator for centerklasserne.2 2. Love og bekendtgørelser Centerklasserne er underlagt Folkeskoleloven og dens bekendtgørelser. Loven giver mulighed for at ansøge om fritagelse for tests og prøver. Dette besluttes af skolens leder i samarbejde med forældre og PPR. Folkeskoleloven 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Bekendtgørelse nr. 1373: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Bekendtgørelse nr. 752: Fritagelse fra prøver ny 17a i bekendtgørelse 351 Bekendtgørelse nr. 703: Om elevplaner 2 Værd at vide Filstedvejens skole

5 3. Formål med undervisningen Formålet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. ( 1. Stk. 2 i Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagigisk bistand) 4. Mål med undervisningen Målet med undervisningen er at give eleverne forskellige handlekompetencer, som tager udgangspunkt i egen person. Eleverne har forskellige forudsætninger. Forudsætningerne kommer til udtryk gennem kompetencer og potentialer. Kompetence er det eleven kan selvstændigt. Kompetence er en positiv størrelse, idet eleven altid vil have kompetence i en eller anden udstrækning. Potentiale er det, en elev præsterer, når han får hjælp i en samarbejds- og undervisningssituation. Potentialet bliver til en ny kompetence gennem undervisning.3 Sammenhængen mellem kompetencer og potentialer kan vises i udviklingsspiralen4 3 Temahæfte 16 4 Temahæfte 16

6 Mål og undervisning skal derfor tage udgangspunkt i elevens nuværende kompetence. Der findes ikke pædagogiske udviklingsmuligheder i en undervisning, som tager udgangspunkt i det eleven ikke kan. Alle elever har en sum af oplevelser, viden og erfaringer, som har givet dem kompetence. Den danner grundlag for nye oplevelser, ny viden og nye erfaringer samt udvikler deres identitet og bevarer deres integritet. Det er målet med undervisningen, at alle elever får nye kompetencer og dermed nye muligheder.5 Handlekompetenceområder 1.kunne kommunikere, kommunikation forstås som: det talte sprog, skriftsprog, TTT, talemaskine og andre tekniske hjælpemidler, udpegning af fotos/billeder, tegning, kropssprog, mimik, drama, musik, kreativt udtryk o.a. 5 Temahæfte 16

7 2.være i stand til at foretage et valg/at kunne sige til og fra 3. være selvhjulpen og selvstændig 4. kunne fungere i et fællesskab 5.kende normer og regler for samfundet 6.kunne løse problemer ved hjælp af sprog 7.kunne indleve sig i andres situation 8.have kendskab til forskellige kulturteknikker, f.eks.: læse, skrive, regne og engelsk eks. på forskellige læsekompetencer: genkende ordbilledet for sit eget navn kunne orientere sig i et TV program eks. på forskellige skrivekompetencer: kunne skrive sit eget navn kunne skrive en lille tekst på computer eks. på forskellige regnekompetencer: kunne tælle en mængde på 5 kende mønternes værdi

8 eks. på forskellige engelskkompetencer: kunne sige: Hello, my name is. være I stand til at føre en lille dialog på engelsk 9. beherske forskellige kreative udtryksformer 10. kunne bruge forskellige redskaber 5. Forudsætninger for undervisningen 5.1. Struktur og skolens sociale læseplan Vigtige forudsætninger for at kunne undervise vores elever er: struktur (fx ved hjælp af fysiske rammer og rutiner) forudsigelighed (fx dagsplan) tydelige voksne (fx foregribe forberede anvise) regler for samvær (fx klasseregler og skolens sociale læseplan) omsorg/pleje, fysisk træning, fysioterapi (vedligeholde/forbedre elevens fysik) 5.2. Obligatoriske fag i folkeskolen De obligatoriske fag i folkeskolen er delt op i tre faggrupper: De humanistiske fag, de praktiske/musiske fag og naturfag. Fagene fordelt på klassetrin er: Humanistiske Dansk på alle klassetrin Engelsk på klassetrin Kristendomskundskab på alle klassetrin bortset fra det klassetrin, hvor der er konfirmationsforberedelse Historie på klassetrin Samfundsfag på 8. og 9. klassetrin. Praktiske/musiske Idræt på alle klassetrin Musik på klassetrin Billedkunst på klassetrin

9 Håndarbejde, sløjd og hjemkundskab på et eller flere klassetrin inden for klassetrin. Naturfag Matematik på alle klassetrin Natur/teknik på klassetrin Geografi på klassetrin Biologi på klassetrin Fysik/kemi på klassetrin. 6. Undervisningens tilrettelæggelse og indhold For elever med særlige behov er det vigtigt, at undervisningen tilrettelægges i meningsfulde helheder (aktiviteter) med relationer til elevernes erfaringsverden. Undervisningen tilrettelægges, så elementerne i helheden kan tilgodese folkeskolens enkelte fag og disses formål. Undervisningsprincippet er helhedsundervisning med udgangspunkt i fælles oplevelser. Dette kan være ekskursioner til forskellige steder i samfundet. Aktiviteten forberedes og efterbehandles i klassen. Undervisningen gøres meningsfuld, så eleverne kan se et formål med arbejdet. Fagene inddrages således, at der hovedsageligt undervises med fag og ikke i fag. Undervisningen kan organiseres på forskellige måder: 2 eller flere centerklasser samarbejder fælles undervisning for hele klassen undervisning i mindre grupper individuel undervisning Undervisningen kan være: projektorienteret tværfaglig fagdelt

10 Fælles for alle undervisningsformer er begrebet aktivitet. I en aktivitet samles et antal individuelle undervisningsmål til en helhed, der samtidig udgør et fælles mål klassens fælles mål. En aktivitet er et tidsbegrænset og struktureret undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med det samme emne, men på forskellig måde i forhold til deres potentialer, klassens fælles mål og de individuelle mål. en aktivitet er en meningsfuld afsluttet helhed for eleverne en aktivitet kan etableres inden for grænserne af et fag eller på tværs af fag en aktivitet kan bygge på aktuelle emner på skolen, i lokalsamfundet eller i verden som helhed en aktivitet fordrer alles deltagelse. Den skal være grundlag for den fælles oplevelse og forudsætter, at alle elever oplever sig som bidragydere til en ny fælles forståelse en aktivitet indebærer, at eleverne er aktive og bruger sig selv fysisk, fagligt og socialt en aktivitet rummer opgaver, der løses i fællesskab en aktivitet skal være i overensstemmelse med folkeskolens formål

11 en aktivitet er en fælles ramme med indbyggede individuelle mål En aktivitet opbygges, så det lærte kan bruges i andre situationer. Der skal tages højde for, at elever bruger forskellig tid til at lære. En aktivitet er en ramme for de individuelle mål og det fælles mål for aktiviteten. 6 Ovenstående er forsøgt illustreret. indtryk 6 Temahæfte 16 bearbejdning udtryk

12 Omgivende samfund: Folkeskolens fag, f.eks: Kultur Engelsk Menneske Dansk Fælles aktivitet med individuelle og fælles mål Musik Matematik Natur/teknik Natur Hjemkundskab Samfund Undervisning defineres ved a. planlægning og systematisering af aktiviteter i et samarbejde mellem lærere og elever b. arbejdet med aktiviteterne, hvorved eleven gennem lærerens påvirkning og det sociale samspil i gruppen/klassen får øget sin indsigt og sine handlemuligheder - får en ny (øget og ændret) kompetence. Læring er varige ændringer af handlemuligheder, forårsaget af en vekselvirkning mellem eleven og miljøet.

13 Undervisningsdifferentiering er det princip, der tilgodeser alle elevers læreproces. Det indebærer en undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forskellighed for i samarbejde at udnytte denne forskellighed til at realisere såvel fælles som individuelle mål Planlægning Team Lærerne arbejder i klasseteam og samarbejder om planlægning og udførelse af undervisningen. Ugeskema Der udarbejdes et ugeskema for klasserne med mødetider, nogle faste aktiviteter, ressourcefordeling og lokalemuligheder. Ugeskemaet kan være periodisk og fleksibelt ud fra klassens forskellige aktiviteter. Årsplan (bilag 2) Der udarbejdes en årsplan for de enkelte klassers arbejde. Årsplanen udformes som overskrifter og ca. tidsangivelser. Det fremgår af årsplanen, hvilke fag der undervises med indenfor den enkelte aktivitet. Årsplanen indeholder både undervisningsforløb og arrangementer. Årsplanen er ikke en komplet fastlagt størrelse, men kan ændres efter nye interesser/ideer, motivation, aktuelle begivenheder etc. Periodeplan Med udgangspunkt i årsplanen udarbejdes en detaljeret planlægning. Fælles mål for klassens arbejde (bilag 3) Som et fælles udgangspunkt for undervisningen opstilles fælles mål for klassens arbejde med aktiviteter og fagområder. Elevplan (bilag 1) Der udfærdiges en elevplan for hver enkelt elev. Elevplanen evalueres og revideres løbende. Formålet med elevplanen er: 7 Temahæfte 16

14 at styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen styrke samarbejdet mellem skole og hjem Elevplanen bruges som arbejdsredskab for lærerne m.fl. og danner grundlag for revisitationen. 8. Andre elementer i undervisningen indskolingssamarbejde (samarbejdsaftale med A-nexet) deltage i skolens forskellige arrangementer lejrskole årlig elevfest i samarbejde med A-nexet konfirmationsforberedelse fest for centerklasserne sammen med Løvvangsskolen, Svenstrup skole og Dronninglund skole idrætsdag for tilsvarende centerklasser 9.Procedure for centerklasserne September skole-hjemsamtaler elevplaner til PPR Oktober klassekonferencer Nov./dec. Revisitation Marts/april skole-hjemsamtaler evalueringer til PPR Klassekonference Klassekonference er en konference, hvor de enkelte elever bliver sat i fokus. Deltagere: skoleleder, konsulent, psykolog, koordinator, lærere, støttemedhjælpere, talepædagog, fys- og ergoterapeut, pædagoger, Anexets afdelingsleder, UU vejleder.

15 Revisitation Deltagere: skoleleder, psykolog, lærere (ved udskolingselever samt elever med særlige problemer), afdelingsleder fra A-nexet, koordinator, socialrådgivere, konsulent, PPR sekretær, UU vejleder. 10. Centerklassernes samarbejdspartnere forældre boinstitutioner aflastning psykologer talepædagog konsulenter UU vejleder Fysio- og ergoterapeuter Fritidstilbud: A-nexet og fritidsklubber Taleinstitutter Syns- og teknologicenteret Refsnæsskolen Filadelfia (epilepsi) Socialrådgivere Praktikstedet Skolelæge/sundhedsplejerske Skoletandlæge Speciallæger Børnepsykiatrisk hospital Afleverende og modtagende institutioner 11. Forældresamarbejde For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han men dog først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståelse ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min merforståelse gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, at jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil beundres af ham. Men al sand hjælp begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe, og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men at tjene

16 at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret i ikke at forstå, hvad den anden forstår Udgangspunkt for et godt forældresamarbejde Forældrene kender deres børn bedst og gør det bedste de kan for deres børn Respekter forældrene og deres rolle/normer Brug forældrene, lyt til dem og anvend deres viden Vær åben og ærlig Tag ikke kritik fra forældrene personligt Forstå forældre til et handicappet barn som forældre der er i krise 11.2Kommunikation med forældre Forældremøder Skole-hjemsamtaler Kontaktbog Telefonisk kontakt Kommunikationsbog (elevens aktiviteter med fotos og tekst) Nyhedsbreve Årsplan Elevplan 8 Citat af Søren Kirkegaard

17 bilag 1 ELEVPLAN FOR: BILLEDE Navn Evt. CPR-nr. Kommune Klassens navn Klasselærer/kontaktlærer Udarbejdet af (Klassens team) Dato Dato for næste evaluering

18

19 Elevplanens del A. Opbevares i elevjournal. Indeholder fortrolige oplysninger Navn: Skole: Klassetrin: elevplanen udarbejdet/revideret den: Kort generel beskrivelse af klassen Kort generel beskrivelse af eleven Sociale funktioner F.eks. gruppesituationer, leg, kontaktformer, frikvarter m.v. Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at lære.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Personlige karakteristika F.eks. selvværd, selvtillid, selvstændighed, initiativ, opmærksomhed og udholdenhed Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at lære.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Supplerende bemærkninger

20 Fritidsaktiviteter, transport m.v. Samlet vurdering af elevens udvikling siden sidste elevplan: Udarbejdelsen af elevplanen har givet anledning til ønske om undersøgelse/vurdering af: Undersøgelse: Psykolog Tale/høre/læsepædagog (Skole)læge Ergo/fysioterapeut Synsprøve Høreprøve Andet Sæt X Kort begrundelse: Forældrenes og elevens bemærkninger til elevplanen: Det forudsættes at forældrene og eleven (i den udstrækning det er muligt) har medvirket ved udarbejdelsen af elevplanen. Forældrenes bemærkninger: Evt. aftale om lektier/hjemmearbejde: Elevens bemærkninger:

21 elevplanens del B. Opbevares og evalueres i klassen. Må ikke indeholde fortrolige oplysninger. Ikke relevante fag slettes i planen Navn: Skole: Klassetrin: Elevplanen udarbejdet/revideret den: Humanistiske områder (dansk, kristendomskundskab, historie, engelsk, samfundsfag) Mundtlig fremstilling, læsning, skriftlig fremstilling, koncentrationsevne, udholdenhed osv. Evt. integration. Generelt: (Materialer, arbejdsmetoder) Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at kunne.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Fagligt niveau iflg. standardiserede prøver (evt. klassetrin): Faglærers navn: Sproglig udvikling/kommunikation Laves sammen med eller af talepædagog - sprogforståelse, sproganvendelse, kropssprog, mimik osv. Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at kunne.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Sproglig udvikling iflg. standardiserede prøver: Naturfaglige områder (matematik, natur/teknik, geografi, biologi, fysik/kemi)

22 Faglig status, koncentrationsevne, udholdenhed m.v. Evt. integration. Generelt: (Materialer, arbejdsmetoder) Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at kunne.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Fagligt niveau iflg. standardiserede prøver (evt. klassetrin): Faglærers navn: Fysisk udvikling/motorik (herunder svømning og idræt) Laves evt. sammen med fysio-/ergoterapeut - f.eks. motorisk udvikling, mobilitet, syn, hørelse m.v. Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at kunne.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Faglærer/terapeut: Musiske/praktiske områder (musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab) Rytme, gruppesituationer, opmærksomhed, udholdenhed, koncentrationsevne osv. Evt. integration. Generelt: (Materialer, arbejdsmetoder) Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at kunne.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Bilag 3 (eksempel på beskrivelse af undervisningen) Indhold og mål for Y-klassens fag, emner og aktiviteter

23 Undervisningen generelt I Y-klassen lægger vi stor vægt på det sociale fællesskab - det at vi er en klasse - hvorfor vi ofte arbejder ud fra emner og oplevelser, som hele klassen er en del af. For at give eleverne bedst mulighed for at drage udbytte af undervisningen - på hver deres måde - har vi indrettet klasselokalet, så eleverne har hver deres individuelle arbejdsplads, samtidig med at vi har rum til fællesundervisning i midten af klassen. Dette giver eleverne større ro, når de sidder på deres personlige plads, som så igen giver den enkelte overskud til at rumme den sociale side af undervisningen. Hverdagen er præget af stor elevdifferentiering, både i forhold til elevernes faglige/praktiske formåen, men også i høj grad i forhold til deres aktuelle emotionelle tilstand. Specifikke undervisningsprincipperne for de enkelte fag, emner og aktiviteter følger nedenfor. Emne/temaarbejde For os er emnearbejde og temaer meget vigtige og fylder derfor meget i årsplanen. Det giver et fælles afsæt for eleverne - der har meget forskellige læringsstile - til at tilegne sig fagligt stof på hvert deres niveau. På årsplanen kan man læse hvilke emner og temaer, vi i årets løb forventer at arbejde med. Når vi har emnearbejde eller tema vælger vi, ofte i samarbejde med eleverne, emner/temaer der tager udgangspunkt i noget som eleverne har interesse for, og som vi mener, er fagligt relevant for elevgruppen. Der arbejdes med et tema i et tidsforløb over en uge i emne- (tema) timerne, mens der arbejdes med et emne i et tidsforløb over en eller flere uger i samtlige lektioner om ugen. Emnet/temaet kan gå ind og afløse andre fag på skemaet eller indgå som dele af et andet fag, f.eks. kunne man tilberede fisk i lektionerne med skolekøkken, hvis man arbejdede med et emne om havet. Set over hele året søges det, at tilgodese alle fag i emnearbejderne, men således at èt emne måske indeholder mest fra faget natur - og teknik, mens der næste gang er fokus på f.eks. historie. Dansk og matematik vil dog altid indgå i alle emner. Ved dansk kan det bl.a. være i brugen af ordbilleder, i samtalen om hvilke bogstaver der indgår i de ord der knytter sig til emnet, ved formulering af sætninger til dagbogssider og lign. Hvor det er naturligt vil vi arbejde med matematik, vi vil finde mængder, former, måle, tælle, addere osv. Tilegne sig viden om og gå i dybden med et givent emne Få mange forskellige input om et emne; f.eks. fysiske eller sansemæssige, via faglitteratur og film, på internettet, fra gæstelærere, eleverne i mellem, på ture ud-afhuset osv. Samarbejde med andre Gruppe-/individuelundervisning Vi har i denne undervisningsform mulighed for at opdele eleverne i grupper, der tilgodeser den enkelte, i forholde til den tiltænkte aktivitet. Der vil også blive tidspunkter hvor eleverne arbejder individuelt, hvor det anses for at være det mest optimale. Vi arbejder her

24 med forskellige aktiviteter: matematik, dansk, kommunikation og spille spil. Vi vil i perioder dele eleverne op i forskellige grupper, for at give dem størst mulig udbytte af aktiviteterne og hinanden. Matematik; give eleverne en fornemmelse for talrækken, cifre, mængder, stor/lille, former, addition, subtraktion, klokken, måle (centimeter/meter), talgenkendelse (talbilleder) Dansk; give eleverne en viden om bogstaver (deres lyd og navn), ordbilleder, begyndelsesbogstaver, arbejde med bogstav - ord sætning, læse små historier, skrive sit eget navn Kommunikation: give eleverne så gode muligheder som muligt, for at kommunikere med deres omverden: arbejde med billedstøttet kommunikation, tegn til tale, talemaskine, båndoptager Spille spil; gøre eleverne så selvhjulpne som muligt i forhold til forståelse og afvikling af forskellige spil. Målet er at så mange som muligt, skal være i stand til at spille givne spil uden voksen-tilsyn Morgenmøde Ved morgenmødet gennemgår vi dagens forløb, dagens duks, finder dagens navn, dato og måned og krydser af i protokollen. Derudover kan vi i løbet af morgenmødet bl.a. gennemgå forskellige emner, dagens bogstav, dagens ord, aktuelle emner for dagen eller perioden, øve rim og remser, lave mundmotoriske øvelser og lave motorik/sang-lege Tal: dato, tælle, talbillede Ordbilleder: dage, måned, aktiviteter, navne (protokol) Kommunikation: bøger, evt. emne, billeder fra dagstavle Socialt: række hånden op/vente på tur, sidde på sin plads, vise ting frem for andre Uddybe viden: evt. emner, oplevelser, have konkret ting med, man kan se, røre ved og snakke om.. Bogstaver: ordbilleder, arbejde med et bogstav: kopisider, finde begyndelsesbogstavet i de ord vi bruger, finde ting/ord der begynder med, skrive bogstaver i hånden eller på computer Valgfag Valgfag giver eleverne mulighed for at arbejde med aktiviteter efter deres eget valg. Her bruger de deres evne til at arbejde selvstændigt, ved at beskæftige sig selv uden en voksens konstante bevågenhed. Desuden opøver det eleverne i at vælge enten helt frit, eller ud fra 2-3 givne muligheder. Arbejde selvstændigt/individuelt med et valg efter egen interesse Lære at vælge Evt. arbejde i en selvstændig elevgruppe Tage konsekvensen af et valg, blive ved valget eller foretage et nyt valg alt efter situationen Svømning i varmt-vands-bassin

25 Svømningen i varmtvands-bassin tager udgangspunkt i Halliwick svømmemetoden. Det er en metode der sigter imod at give alle uanset handicap en fri og selvstændig udfoldelsesmulighed i vand. Metoden tager udgangspunkt i, at svømmeren skal opnå en grundlæggende fysisk og psykisk tilvænning til vand. Dette opnås ved opøvelse af en god kontrol af vejrtrækningen og af kroppens stillinger i vand, inden udvikling af bevægelse og fremdrift. Metoden benytter sig ikke nødvendigvis af de gængse svømmearter, men af elevernes egne muligheder for fremdrift i vandet. Blive tryg ved vand Få fornemmelse af kroppens muligheder i vand Finde balance i vandet, hæmme uønskede bevægelser Fremme ønskede/kontrollerede bevægelser, fremdrift i vandet Lære åndedrætsfunktion i vand Lære at stå, gå på bunden af bassinet Tage imod instruktioner Vente på tur Arbejde sammen Motorik og idræt I motorik arbejder vi fortrinsvis udfra et fast program, som gentages i en længere periode. Aktiviteten er fælles men samtidig elevdifferentieret. Vi starter med en fælles opvarmning hvorefter programmet følger, der sluttes af med en afslapningsøvelse. Der vil som oftest blive tid til, at arbejde i mindre grupper eller individuelt med forskellige aktiviteter, inden afslapningsøvelsen. Vi vil i perioder have idræt ude. Vi vil her arbejde med forskellige idrætslege, stafetløb og atletik-lignende aktiviteter. Når/hvis vi får idræt inde i år, vil vi bruge en del tid på forskellige simple boldspil og andre opgaver, hvor eleverne skal samarbejde. I det hele taget synes vi det er vigtigt, at eleverne får brugt deres krop og vi vil gerne være med til at øge deres kondition/udholdenhed. Træne de motoriske grundformer krybe, kravle, gå, løbe, hoppe osv. Styrke balance Styrke bevægelighed Styrke udholdenhed Øge konditionen Samarbejde Hold-spil Opgaveløsning Lære at vente på hinanden Svømning (Øster Allè Svømmehal) Når vi tager til svømning er både omklædning, badning før og efter svømmetimen samt selve svømmeundervisningen alle dele af undervisningen. Til svømning i ØA er der tilknyttet en svømmelærer, der i samarbejde med centerklassernes

26 lærere tilrettelægger den enkelte elevs svømmeundervisning. Tilvænning og tryghed til vandet er det første element i undervisningen, dette gøres bl.a. ved at lege i vandet og være tæt på en voksen. Når trygheden ved vandet er opnået ses på hver enkel elev og dets potentialer indenfor svømning. Der kan bl.a. arbejdes med brystsvømning, rygsvømning, crawl og udspring. Første prioriteten er dog, at eleverne finder en svømmeform/art der giver fremdrift. En undervisningslektion (30 min i vandet) tager som oftest form som følgende; opvarmning ved at svømme et par baner, træne/indøve en/flere bestemte funktioner f.eks. føddernes bevægelse ved rygcrawl, og til sidst som afslutning; en legerelateret aktivitet som f.eks. udspring fra kanten eller lege tag fat i vandet. Svømmelæreren står altid på kanten af bassinet og giver instrukser, mens elevernes kendte lærere/støttemedhjælpere er i vandet og hjælper til (en voksen til 2-4 elever) rent praktisk/fysisk med diverse øvelser. Lære at tage sit tøj af og på, og lægge det så man kan finde det igen Lære at vaske sig efter svømmehallens anvisninger Blive tryg ved vandet Tilegne sig en måde at svømme på, evt. specifikke svømmearter Lære åndedrætsteknik/funktion i vand Tage imod instruktion og følge den Vente på tur Arbejde sammen Billedkunst I billedkunsttimerne handler det om at give eleverne lyst til og mulighed for at kunne udtrykke sig rent billedligt, til forskel fra de mere gængse udtryksformer som f.eks. det talte sprog eller TTT. Billedsproget kan for nogle elever blive et både personligt meddelelses- og udtryksmiddel. I timerne arbejder vi primært med at skabe billeder, både plane billeder; som f.eks. et maleri malet med acrylfarver, og rumlige billeder; som f.eks. små figurer i ler. I perioder vil undervisningen være bundet til bestemte emner, hvor læreren ligeledes kan give eleverne bundne opgaver som f.eks. hvis eleverne arbejder med emnet Skoven og læreren ønsker, at eleverne skal male et maleri, der beskriver deres opfattelse af en skov og giver dem rammen; at maleriet kun må indeholde grønne nuancer og skal være så og så stort. Andre gange kan undervisningen lægge op til fri fantasi, hvis vi f.eks. vil arbejde med papmaché og dyrefigurer, så kan eleverne selv bestemme hvilke dyr de vil forme, hvor stort og hvilke farver det skal have. Eleverne vil selvfølgelig få voksenhjælp i det omfang det er fysisk nødvendigt, men aldrig i en sådan grad at billederne ikke er elevernes egne. Lære at male billeder og udtrykke sig gennem disse Lære at billedsproget også er en måde at kommunikerer på Lære noget om opbygning og teknikker ved billedfremstilling Lære om farver Arbejde med forskellige materialer Få sanseoplevelser

27 Arbejde emnerelateret Arbejde alene og sammen med andre At frembringe mageløse billeder Skolekøkken og indkøb Det mad vi laver i skolekøkken, vil ofte være relateret til emner, vi i øvrigt arbejder med i klassen. Dagen/dagene før vi har skolekøkken går en lille gruppe ned for at handle ind. Her bliver der talt om forskellige madvarer, kategorier af mad, der tælles op, der laves tegn m.m. Vi forsøger, at finde opskrifter med arbejdsopgaver der tilgodeser den enkelte elev; så som at snitte, skrælle, stege, forme, blande, ælte, tælle op, rører sammen, dække bord, gå ud med affaldsposen, vaske op, tørre borde af osv. således at eleverne kan være med, mest muligt, i alle arbejdsprocesserne omkring måltidet. Vi vil ofte gentage den samme ret (3-4 gange i træk), så eleverne bliver fortrolige med bestemte arbejdsprocesser. Lære at lave enkelte retter (i samarbejde med andre) Lære at håndtere forskellige madlavningsredskaber, f.eks. en urtekniv Prøve at spise noget man ikke har smagt før Arbejde med matematik; talbilleder og tælleopgaver i opskrifter og ved optælling af bestik m.m., kategorisere (mængdelære), f.eks. hvad hører til kategorien frugt af disse madvarer? Lære at arbejde sammen med andre og hjælpe hinanden Lære at rydde op og sætte på plads Oplæsning/bibliotekstid Vi vil i perioder læse højt for eleverne (kunne være børneromaner af Ole Lund Kirkegaard eller Astrid Lindgreen, eller eventyr af H.C. Andersen) når lejligheden byder sig. Under og til oplæsningen vil vi forsøge, at understrege beskrevne begivenheder i bogen med bl.a. mimik og TTT. Vi vil i andre perioder gå på biblioteket, hvor eleverne selv får lov til at låne bøger med hjem, og hvor der også er mulighed for at sidde med en mindre gruppe og læse højt. Opleve glæden ved at høre en god historie Lære at lytte Lære at koncentrere sig Bruge sin fantasi, sin indre forestillingsverden og styrke det impressive sprog Musik Vi har i år musik en gang om ugen, skiftevis sammen med alle centerklasserne på skolen og sammen med den ældre centerklasse. Her har vi en faglærer til at undervise. Vi vil synge mange sange, også i mikrofon, hvor eleverne vil få mulighed for rigtigt at høre sig selv. Vi vil også bruge instrumenter, som

28 eleverne vil lære at spille simple rytmer på. Sanglege og danse vil også være en del af vores musikundervisning. Lære sange at kende Få fornemmelse for rytmer Lytte til hinanden Danse Engelsk I engelsk vil vi i år fortrinsvis holde os til de mest dagligdags fraser så som what is your name?, my name is osv. Vi vil tale sammen og synge engelske sange. Sommetider vil vi voksne lege englændere i hvilke situationer eleverne vil komme til at høre mere sammenhængende engelske sætninger, og evt. forsøge at svare ud fra hvad de tror der bliver sagt. Vi vil også tale lidt om engelsk kultur, mad, og finde ud af hvordan det storbritanske flag ser ud og hvor England ligger. Vi vil også kort komme ind på nogle af de andre nationer der har engelsk som hovedsprog/modersmål. Kunne få simple engelske fraser Synge engelske sange Få en fornemmelse for det talte engelske sprog

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 Indholdsfortegnelse: Formålsbeskrivelse 2 Værdigrundlag 2 Skolens pædagogiske linje 2 Læringsmiljø 3 Individuelle undervisnings- og elevplaner 4 Eleverne

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Atuarfitsialak. Metoder & Værktøjer. Inerisaavik

Atuarfitsialak. Metoder & Værktøjer. Inerisaavik Atuarfitsialak Metoder & Værktøjer Inerisaavik 1 2 Atuarfitsialak Metoder & Værktøjer Inerisaavik 3 Indhold Introduktion... 5 Undervisningens indhold og organisering... 6 Kultur og værdier i undervisningen...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016)

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) [1] Indholdsplaner Gylling Efterskole 2015-2016 Gylling Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens værdigrundlag hviler på et positivt menneskesyn og

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

Pædagogiske læreplan 2011-2013 1

Pædagogiske læreplan 2011-2013 1 Pædagogiske læreplan 2011-2013 1 Pædagogisk læreplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Definition på læring... 5 Kendetegn... 6 Børn med særlige behov...

Læs mere

Indledning og præsentation

Indledning og præsentation Indhold Indledning og præsentation... 2 Vision, mission og værdigrundlag... 3 Børn - og Unges værdigrundlag.... 3 Troværdighed... 4 Respekt... 4 Engagement... 4 Spørring børnehus værdigrundlag.... 4 Når

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Årsplan for 4. årgang 2010/2011

Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Generel status og udvikling...s. 3 Skole-hjem-samarbejdet... s. 4 Den sociale årsplan.....s. 5 Elevernes alsidige personlige udvikling......s.

Læs mere