Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklasserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklasserne"

Transkript

1 Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklasserne 2007

2 Indhold 1. Indledning 2. Love og bekendtgørelser 3. Formål med undervisningen 4. Mål med undervisningen 5. Forudsætninger for undervisningen 5.1. Struktur og skolens sociale læseplan 5.2. Obligatoriske fag i folkeskolen 6. Undervisningens tilrettelæggelse og indhold 7. Planlægning 8. Andre elementer i undervisningen 9. Procedure for centerklasserne 10. Centerklassernes samarbejdspartnere 11. Forældresamarbejde Udgangspunkt for et godt forældresamarbejde 11.2 Kommunikation med forældre Kildemateriale: Temahefte 16 Bilag: Bilag nr. 1 Skabelon til elevplan Bilag nr. 2 Årsplan (eksempel) Bilag nr. 3 Klassens fællesmål (eksempel) Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklassen er revideret 2007 af: SLP, LB, MI, MB, PT Godkendt af skolebestyrelsen december 2007

3 1. Indledning Vi mener alle mennesker har ret til et godt liv ved f.eks.: at være i et fællesskab, der bygger på livsglæde, og hvor man er accepteret og værdsat at føle sig tryg at være i stand til at kommunikere at være så selvforvaltende som mulig at have et meningsfyldt liv i forbindelse med f.eks. arbejde, fritid og religion Skolen er for livet, og livet indretter sig ikke efter skolen, det er skolen, som skal indrette sig efter livet 1 Centerklasserne er et undervisningstilbud til elever med massive indlæringsvanskeligheder. 34 elever i alderen 6-17 år modtager p.t. undervisning i centerklasserne på Filstedvejens skole. Eleverne er p.t. opdelt efter alder i 3 klasser. De undervises p.t. 22, 24 og 26 lektioner om ugen. Eleverne kan gå i centerklasse i 10 år. De har mulighed for at blive transporteret i bus til og fra skole/a-nexet (skolefritidsordning). Der arbejdes ud fra de overordnede formål, men i en differentieret form, som tager hensyn til elevernes kompetence. Undervisningen tilrettelægges i meningsfulde helheder, så den giver mulighed for sammenhæng og mening for den enkelte elev. Udgangspunktet for undervisningen er ofte fællesoplevelser, f.eks. ture ud af huset. Der undervises med fag og ikke i fag. Undervisningen varetages af lærere. Alle klasser har støttemedhjælp.til centerklasserne er der tilknyttet talepædagog, psykolog, fysio- og ergoterapeuter. Undervisningen foregår i et tæt samarbejde med forældrene. Centerklassernes elever har mulighed for at gå i skolens special DUS, Anexet. 1 Karen Blixen

4 Lærere og pædagoger samarbejder om fælles elever. Alle pædagoger har indskolingstimer i skoledelen. Centerklasserne har en forældrevalgt repræsentant i skolebestyrelsen. Der er en koordinator for centerklasserne.2 2. Love og bekendtgørelser Centerklasserne er underlagt Folkeskoleloven og dens bekendtgørelser. Loven giver mulighed for at ansøge om fritagelse for tests og prøver. Dette besluttes af skolens leder i samarbejde med forældre og PPR. Folkeskoleloven 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Bekendtgørelse nr. 1373: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Bekendtgørelse nr. 752: Fritagelse fra prøver ny 17a i bekendtgørelse 351 Bekendtgørelse nr. 703: Om elevplaner 2 Værd at vide Filstedvejens skole

5 3. Formål med undervisningen Formålet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. ( 1. Stk. 2 i Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagigisk bistand) 4. Mål med undervisningen Målet med undervisningen er at give eleverne forskellige handlekompetencer, som tager udgangspunkt i egen person. Eleverne har forskellige forudsætninger. Forudsætningerne kommer til udtryk gennem kompetencer og potentialer. Kompetence er det eleven kan selvstændigt. Kompetence er en positiv størrelse, idet eleven altid vil have kompetence i en eller anden udstrækning. Potentiale er det, en elev præsterer, når han får hjælp i en samarbejds- og undervisningssituation. Potentialet bliver til en ny kompetence gennem undervisning.3 Sammenhængen mellem kompetencer og potentialer kan vises i udviklingsspiralen4 3 Temahæfte 16 4 Temahæfte 16

6 Mål og undervisning skal derfor tage udgangspunkt i elevens nuværende kompetence. Der findes ikke pædagogiske udviklingsmuligheder i en undervisning, som tager udgangspunkt i det eleven ikke kan. Alle elever har en sum af oplevelser, viden og erfaringer, som har givet dem kompetence. Den danner grundlag for nye oplevelser, ny viden og nye erfaringer samt udvikler deres identitet og bevarer deres integritet. Det er målet med undervisningen, at alle elever får nye kompetencer og dermed nye muligheder.5 Handlekompetenceområder 1.kunne kommunikere, kommunikation forstås som: det talte sprog, skriftsprog, TTT, talemaskine og andre tekniske hjælpemidler, udpegning af fotos/billeder, tegning, kropssprog, mimik, drama, musik, kreativt udtryk o.a. 5 Temahæfte 16

7 2.være i stand til at foretage et valg/at kunne sige til og fra 3. være selvhjulpen og selvstændig 4. kunne fungere i et fællesskab 5.kende normer og regler for samfundet 6.kunne løse problemer ved hjælp af sprog 7.kunne indleve sig i andres situation 8.have kendskab til forskellige kulturteknikker, f.eks.: læse, skrive, regne og engelsk eks. på forskellige læsekompetencer: genkende ordbilledet for sit eget navn kunne orientere sig i et TV program eks. på forskellige skrivekompetencer: kunne skrive sit eget navn kunne skrive en lille tekst på computer eks. på forskellige regnekompetencer: kunne tælle en mængde på 5 kende mønternes værdi

8 eks. på forskellige engelskkompetencer: kunne sige: Hello, my name is. være I stand til at føre en lille dialog på engelsk 9. beherske forskellige kreative udtryksformer 10. kunne bruge forskellige redskaber 5. Forudsætninger for undervisningen 5.1. Struktur og skolens sociale læseplan Vigtige forudsætninger for at kunne undervise vores elever er: struktur (fx ved hjælp af fysiske rammer og rutiner) forudsigelighed (fx dagsplan) tydelige voksne (fx foregribe forberede anvise) regler for samvær (fx klasseregler og skolens sociale læseplan) omsorg/pleje, fysisk træning, fysioterapi (vedligeholde/forbedre elevens fysik) 5.2. Obligatoriske fag i folkeskolen De obligatoriske fag i folkeskolen er delt op i tre faggrupper: De humanistiske fag, de praktiske/musiske fag og naturfag. Fagene fordelt på klassetrin er: Humanistiske Dansk på alle klassetrin Engelsk på klassetrin Kristendomskundskab på alle klassetrin bortset fra det klassetrin, hvor der er konfirmationsforberedelse Historie på klassetrin Samfundsfag på 8. og 9. klassetrin. Praktiske/musiske Idræt på alle klassetrin Musik på klassetrin Billedkunst på klassetrin

9 Håndarbejde, sløjd og hjemkundskab på et eller flere klassetrin inden for klassetrin. Naturfag Matematik på alle klassetrin Natur/teknik på klassetrin Geografi på klassetrin Biologi på klassetrin Fysik/kemi på klassetrin. 6. Undervisningens tilrettelæggelse og indhold For elever med særlige behov er det vigtigt, at undervisningen tilrettelægges i meningsfulde helheder (aktiviteter) med relationer til elevernes erfaringsverden. Undervisningen tilrettelægges, så elementerne i helheden kan tilgodese folkeskolens enkelte fag og disses formål. Undervisningsprincippet er helhedsundervisning med udgangspunkt i fælles oplevelser. Dette kan være ekskursioner til forskellige steder i samfundet. Aktiviteten forberedes og efterbehandles i klassen. Undervisningen gøres meningsfuld, så eleverne kan se et formål med arbejdet. Fagene inddrages således, at der hovedsageligt undervises med fag og ikke i fag. Undervisningen kan organiseres på forskellige måder: 2 eller flere centerklasser samarbejder fælles undervisning for hele klassen undervisning i mindre grupper individuel undervisning Undervisningen kan være: projektorienteret tværfaglig fagdelt

10 Fælles for alle undervisningsformer er begrebet aktivitet. I en aktivitet samles et antal individuelle undervisningsmål til en helhed, der samtidig udgør et fælles mål klassens fælles mål. En aktivitet er et tidsbegrænset og struktureret undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med det samme emne, men på forskellig måde i forhold til deres potentialer, klassens fælles mål og de individuelle mål. en aktivitet er en meningsfuld afsluttet helhed for eleverne en aktivitet kan etableres inden for grænserne af et fag eller på tværs af fag en aktivitet kan bygge på aktuelle emner på skolen, i lokalsamfundet eller i verden som helhed en aktivitet fordrer alles deltagelse. Den skal være grundlag for den fælles oplevelse og forudsætter, at alle elever oplever sig som bidragydere til en ny fælles forståelse en aktivitet indebærer, at eleverne er aktive og bruger sig selv fysisk, fagligt og socialt en aktivitet rummer opgaver, der løses i fællesskab en aktivitet skal være i overensstemmelse med folkeskolens formål

11 en aktivitet er en fælles ramme med indbyggede individuelle mål En aktivitet opbygges, så det lærte kan bruges i andre situationer. Der skal tages højde for, at elever bruger forskellig tid til at lære. En aktivitet er en ramme for de individuelle mål og det fælles mål for aktiviteten. 6 Ovenstående er forsøgt illustreret. indtryk 6 Temahæfte 16 bearbejdning udtryk

12 Omgivende samfund: Folkeskolens fag, f.eks: Kultur Engelsk Menneske Dansk Fælles aktivitet med individuelle og fælles mål Musik Matematik Natur/teknik Natur Hjemkundskab Samfund Undervisning defineres ved a. planlægning og systematisering af aktiviteter i et samarbejde mellem lærere og elever b. arbejdet med aktiviteterne, hvorved eleven gennem lærerens påvirkning og det sociale samspil i gruppen/klassen får øget sin indsigt og sine handlemuligheder - får en ny (øget og ændret) kompetence. Læring er varige ændringer af handlemuligheder, forårsaget af en vekselvirkning mellem eleven og miljøet.

13 Undervisningsdifferentiering er det princip, der tilgodeser alle elevers læreproces. Det indebærer en undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forskellighed for i samarbejde at udnytte denne forskellighed til at realisere såvel fælles som individuelle mål Planlægning Team Lærerne arbejder i klasseteam og samarbejder om planlægning og udførelse af undervisningen. Ugeskema Der udarbejdes et ugeskema for klasserne med mødetider, nogle faste aktiviteter, ressourcefordeling og lokalemuligheder. Ugeskemaet kan være periodisk og fleksibelt ud fra klassens forskellige aktiviteter. Årsplan (bilag 2) Der udarbejdes en årsplan for de enkelte klassers arbejde. Årsplanen udformes som overskrifter og ca. tidsangivelser. Det fremgår af årsplanen, hvilke fag der undervises med indenfor den enkelte aktivitet. Årsplanen indeholder både undervisningsforløb og arrangementer. Årsplanen er ikke en komplet fastlagt størrelse, men kan ændres efter nye interesser/ideer, motivation, aktuelle begivenheder etc. Periodeplan Med udgangspunkt i årsplanen udarbejdes en detaljeret planlægning. Fælles mål for klassens arbejde (bilag 3) Som et fælles udgangspunkt for undervisningen opstilles fælles mål for klassens arbejde med aktiviteter og fagområder. Elevplan (bilag 1) Der udfærdiges en elevplan for hver enkelt elev. Elevplanen evalueres og revideres løbende. Formålet med elevplanen er: 7 Temahæfte 16

14 at styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen styrke samarbejdet mellem skole og hjem Elevplanen bruges som arbejdsredskab for lærerne m.fl. og danner grundlag for revisitationen. 8. Andre elementer i undervisningen indskolingssamarbejde (samarbejdsaftale med A-nexet) deltage i skolens forskellige arrangementer lejrskole årlig elevfest i samarbejde med A-nexet konfirmationsforberedelse fest for centerklasserne sammen med Løvvangsskolen, Svenstrup skole og Dronninglund skole idrætsdag for tilsvarende centerklasser 9.Procedure for centerklasserne September skole-hjemsamtaler elevplaner til PPR Oktober klassekonferencer Nov./dec. Revisitation Marts/april skole-hjemsamtaler evalueringer til PPR Klassekonference Klassekonference er en konference, hvor de enkelte elever bliver sat i fokus. Deltagere: skoleleder, konsulent, psykolog, koordinator, lærere, støttemedhjælpere, talepædagog, fys- og ergoterapeut, pædagoger, Anexets afdelingsleder, UU vejleder.

15 Revisitation Deltagere: skoleleder, psykolog, lærere (ved udskolingselever samt elever med særlige problemer), afdelingsleder fra A-nexet, koordinator, socialrådgivere, konsulent, PPR sekretær, UU vejleder. 10. Centerklassernes samarbejdspartnere forældre boinstitutioner aflastning psykologer talepædagog konsulenter UU vejleder Fysio- og ergoterapeuter Fritidstilbud: A-nexet og fritidsklubber Taleinstitutter Syns- og teknologicenteret Refsnæsskolen Filadelfia (epilepsi) Socialrådgivere Praktikstedet Skolelæge/sundhedsplejerske Skoletandlæge Speciallæger Børnepsykiatrisk hospital Afleverende og modtagende institutioner 11. Forældresamarbejde For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han men dog først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståelse ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min merforståelse gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, at jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil beundres af ham. Men al sand hjælp begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe, og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men at tjene

16 at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret i ikke at forstå, hvad den anden forstår Udgangspunkt for et godt forældresamarbejde Forældrene kender deres børn bedst og gør det bedste de kan for deres børn Respekter forældrene og deres rolle/normer Brug forældrene, lyt til dem og anvend deres viden Vær åben og ærlig Tag ikke kritik fra forældrene personligt Forstå forældre til et handicappet barn som forældre der er i krise 11.2Kommunikation med forældre Forældremøder Skole-hjemsamtaler Kontaktbog Telefonisk kontakt Kommunikationsbog (elevens aktiviteter med fotos og tekst) Nyhedsbreve Årsplan Elevplan 8 Citat af Søren Kirkegaard

17 bilag 1 ELEVPLAN FOR: BILLEDE Navn Evt. CPR-nr. Kommune Klassens navn Klasselærer/kontaktlærer Udarbejdet af (Klassens team) Dato Dato for næste evaluering

18

19 Elevplanens del A. Opbevares i elevjournal. Indeholder fortrolige oplysninger Navn: Skole: Klassetrin: elevplanen udarbejdet/revideret den: Kort generel beskrivelse af klassen Kort generel beskrivelse af eleven Sociale funktioner F.eks. gruppesituationer, leg, kontaktformer, frikvarter m.v. Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at lære.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Personlige karakteristika F.eks. selvværd, selvtillid, selvstændighed, initiativ, opmærksomhed og udholdenhed Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at lære.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Supplerende bemærkninger

20 Fritidsaktiviteter, transport m.v. Samlet vurdering af elevens udvikling siden sidste elevplan: Udarbejdelsen af elevplanen har givet anledning til ønske om undersøgelse/vurdering af: Undersøgelse: Psykolog Tale/høre/læsepædagog (Skole)læge Ergo/fysioterapeut Synsprøve Høreprøve Andet Sæt X Kort begrundelse: Forældrenes og elevens bemærkninger til elevplanen: Det forudsættes at forældrene og eleven (i den udstrækning det er muligt) har medvirket ved udarbejdelsen af elevplanen. Forældrenes bemærkninger: Evt. aftale om lektier/hjemmearbejde: Elevens bemærkninger:

21 elevplanens del B. Opbevares og evalueres i klassen. Må ikke indeholde fortrolige oplysninger. Ikke relevante fag slettes i planen Navn: Skole: Klassetrin: Elevplanen udarbejdet/revideret den: Humanistiske områder (dansk, kristendomskundskab, historie, engelsk, samfundsfag) Mundtlig fremstilling, læsning, skriftlig fremstilling, koncentrationsevne, udholdenhed osv. Evt. integration. Generelt: (Materialer, arbejdsmetoder) Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at kunne.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Fagligt niveau iflg. standardiserede prøver (evt. klassetrin): Faglærers navn: Sproglig udvikling/kommunikation Laves sammen med eller af talepædagog - sprogforståelse, sproganvendelse, kropssprog, mimik osv. Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at kunne.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Sproglig udvikling iflg. standardiserede prøver: Naturfaglige områder (matematik, natur/teknik, geografi, biologi, fysik/kemi)

22 Faglig status, koncentrationsevne, udholdenhed m.v. Evt. integration. Generelt: (Materialer, arbejdsmetoder) Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at kunne.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Fagligt niveau iflg. standardiserede prøver (evt. klassetrin): Faglærers navn: Fysisk udvikling/motorik (herunder svømning og idræt) Laves evt. sammen med fysio-/ergoterapeut - f.eks. motorisk udvikling, mobilitet, syn, hørelse m.v. Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at kunne.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Faglærer/terapeut: Musiske/praktiske områder (musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab) Rytme, gruppesituationer, opmærksomhed, udholdenhed, koncentrationsevne osv. Evt. integration. Generelt: (Materialer, arbejdsmetoder) Kompetencer: (Han/hun kan selvstændigt..) Potentialer: (Han/hun er på vej til at kunne.. Marker når kompetence er opnået) Individuelle mål: (På lidt længere sigt - ca. et år frem) Pædagogisk handleplan: (Pædagogisk metode - ved hjælp af..) Bilag 3 (eksempel på beskrivelse af undervisningen) Indhold og mål for Y-klassens fag, emner og aktiviteter

23 Undervisningen generelt I Y-klassen lægger vi stor vægt på det sociale fællesskab - det at vi er en klasse - hvorfor vi ofte arbejder ud fra emner og oplevelser, som hele klassen er en del af. For at give eleverne bedst mulighed for at drage udbytte af undervisningen - på hver deres måde - har vi indrettet klasselokalet, så eleverne har hver deres individuelle arbejdsplads, samtidig med at vi har rum til fællesundervisning i midten af klassen. Dette giver eleverne større ro, når de sidder på deres personlige plads, som så igen giver den enkelte overskud til at rumme den sociale side af undervisningen. Hverdagen er præget af stor elevdifferentiering, både i forhold til elevernes faglige/praktiske formåen, men også i høj grad i forhold til deres aktuelle emotionelle tilstand. Specifikke undervisningsprincipperne for de enkelte fag, emner og aktiviteter følger nedenfor. Emne/temaarbejde For os er emnearbejde og temaer meget vigtige og fylder derfor meget i årsplanen. Det giver et fælles afsæt for eleverne - der har meget forskellige læringsstile - til at tilegne sig fagligt stof på hvert deres niveau. På årsplanen kan man læse hvilke emner og temaer, vi i årets løb forventer at arbejde med. Når vi har emnearbejde eller tema vælger vi, ofte i samarbejde med eleverne, emner/temaer der tager udgangspunkt i noget som eleverne har interesse for, og som vi mener, er fagligt relevant for elevgruppen. Der arbejdes med et tema i et tidsforløb over en uge i emne- (tema) timerne, mens der arbejdes med et emne i et tidsforløb over en eller flere uger i samtlige lektioner om ugen. Emnet/temaet kan gå ind og afløse andre fag på skemaet eller indgå som dele af et andet fag, f.eks. kunne man tilberede fisk i lektionerne med skolekøkken, hvis man arbejdede med et emne om havet. Set over hele året søges det, at tilgodese alle fag i emnearbejderne, men således at èt emne måske indeholder mest fra faget natur - og teknik, mens der næste gang er fokus på f.eks. historie. Dansk og matematik vil dog altid indgå i alle emner. Ved dansk kan det bl.a. være i brugen af ordbilleder, i samtalen om hvilke bogstaver der indgår i de ord der knytter sig til emnet, ved formulering af sætninger til dagbogssider og lign. Hvor det er naturligt vil vi arbejde med matematik, vi vil finde mængder, former, måle, tælle, addere osv. Tilegne sig viden om og gå i dybden med et givent emne Få mange forskellige input om et emne; f.eks. fysiske eller sansemæssige, via faglitteratur og film, på internettet, fra gæstelærere, eleverne i mellem, på ture ud-afhuset osv. Samarbejde med andre Gruppe-/individuelundervisning Vi har i denne undervisningsform mulighed for at opdele eleverne i grupper, der tilgodeser den enkelte, i forholde til den tiltænkte aktivitet. Der vil også blive tidspunkter hvor eleverne arbejder individuelt, hvor det anses for at være det mest optimale. Vi arbejder her

24 med forskellige aktiviteter: matematik, dansk, kommunikation og spille spil. Vi vil i perioder dele eleverne op i forskellige grupper, for at give dem størst mulig udbytte af aktiviteterne og hinanden. Matematik; give eleverne en fornemmelse for talrækken, cifre, mængder, stor/lille, former, addition, subtraktion, klokken, måle (centimeter/meter), talgenkendelse (talbilleder) Dansk; give eleverne en viden om bogstaver (deres lyd og navn), ordbilleder, begyndelsesbogstaver, arbejde med bogstav - ord sætning, læse små historier, skrive sit eget navn Kommunikation: give eleverne så gode muligheder som muligt, for at kommunikere med deres omverden: arbejde med billedstøttet kommunikation, tegn til tale, talemaskine, båndoptager Spille spil; gøre eleverne så selvhjulpne som muligt i forhold til forståelse og afvikling af forskellige spil. Målet er at så mange som muligt, skal være i stand til at spille givne spil uden voksen-tilsyn Morgenmøde Ved morgenmødet gennemgår vi dagens forløb, dagens duks, finder dagens navn, dato og måned og krydser af i protokollen. Derudover kan vi i løbet af morgenmødet bl.a. gennemgå forskellige emner, dagens bogstav, dagens ord, aktuelle emner for dagen eller perioden, øve rim og remser, lave mundmotoriske øvelser og lave motorik/sang-lege Tal: dato, tælle, talbillede Ordbilleder: dage, måned, aktiviteter, navne (protokol) Kommunikation: bøger, evt. emne, billeder fra dagstavle Socialt: række hånden op/vente på tur, sidde på sin plads, vise ting frem for andre Uddybe viden: evt. emner, oplevelser, have konkret ting med, man kan se, røre ved og snakke om.. Bogstaver: ordbilleder, arbejde med et bogstav: kopisider, finde begyndelsesbogstavet i de ord vi bruger, finde ting/ord der begynder med, skrive bogstaver i hånden eller på computer Valgfag Valgfag giver eleverne mulighed for at arbejde med aktiviteter efter deres eget valg. Her bruger de deres evne til at arbejde selvstændigt, ved at beskæftige sig selv uden en voksens konstante bevågenhed. Desuden opøver det eleverne i at vælge enten helt frit, eller ud fra 2-3 givne muligheder. Arbejde selvstændigt/individuelt med et valg efter egen interesse Lære at vælge Evt. arbejde i en selvstændig elevgruppe Tage konsekvensen af et valg, blive ved valget eller foretage et nyt valg alt efter situationen Svømning i varmt-vands-bassin

25 Svømningen i varmtvands-bassin tager udgangspunkt i Halliwick svømmemetoden. Det er en metode der sigter imod at give alle uanset handicap en fri og selvstændig udfoldelsesmulighed i vand. Metoden tager udgangspunkt i, at svømmeren skal opnå en grundlæggende fysisk og psykisk tilvænning til vand. Dette opnås ved opøvelse af en god kontrol af vejrtrækningen og af kroppens stillinger i vand, inden udvikling af bevægelse og fremdrift. Metoden benytter sig ikke nødvendigvis af de gængse svømmearter, men af elevernes egne muligheder for fremdrift i vandet. Blive tryg ved vand Få fornemmelse af kroppens muligheder i vand Finde balance i vandet, hæmme uønskede bevægelser Fremme ønskede/kontrollerede bevægelser, fremdrift i vandet Lære åndedrætsfunktion i vand Lære at stå, gå på bunden af bassinet Tage imod instruktioner Vente på tur Arbejde sammen Motorik og idræt I motorik arbejder vi fortrinsvis udfra et fast program, som gentages i en længere periode. Aktiviteten er fælles men samtidig elevdifferentieret. Vi starter med en fælles opvarmning hvorefter programmet følger, der sluttes af med en afslapningsøvelse. Der vil som oftest blive tid til, at arbejde i mindre grupper eller individuelt med forskellige aktiviteter, inden afslapningsøvelsen. Vi vil i perioder have idræt ude. Vi vil her arbejde med forskellige idrætslege, stafetløb og atletik-lignende aktiviteter. Når/hvis vi får idræt inde i år, vil vi bruge en del tid på forskellige simple boldspil og andre opgaver, hvor eleverne skal samarbejde. I det hele taget synes vi det er vigtigt, at eleverne får brugt deres krop og vi vil gerne være med til at øge deres kondition/udholdenhed. Træne de motoriske grundformer krybe, kravle, gå, løbe, hoppe osv. Styrke balance Styrke bevægelighed Styrke udholdenhed Øge konditionen Samarbejde Hold-spil Opgaveløsning Lære at vente på hinanden Svømning (Øster Allè Svømmehal) Når vi tager til svømning er både omklædning, badning før og efter svømmetimen samt selve svømmeundervisningen alle dele af undervisningen. Til svømning i ØA er der tilknyttet en svømmelærer, der i samarbejde med centerklassernes

26 lærere tilrettelægger den enkelte elevs svømmeundervisning. Tilvænning og tryghed til vandet er det første element i undervisningen, dette gøres bl.a. ved at lege i vandet og være tæt på en voksen. Når trygheden ved vandet er opnået ses på hver enkel elev og dets potentialer indenfor svømning. Der kan bl.a. arbejdes med brystsvømning, rygsvømning, crawl og udspring. Første prioriteten er dog, at eleverne finder en svømmeform/art der giver fremdrift. En undervisningslektion (30 min i vandet) tager som oftest form som følgende; opvarmning ved at svømme et par baner, træne/indøve en/flere bestemte funktioner f.eks. føddernes bevægelse ved rygcrawl, og til sidst som afslutning; en legerelateret aktivitet som f.eks. udspring fra kanten eller lege tag fat i vandet. Svømmelæreren står altid på kanten af bassinet og giver instrukser, mens elevernes kendte lærere/støttemedhjælpere er i vandet og hjælper til (en voksen til 2-4 elever) rent praktisk/fysisk med diverse øvelser. Lære at tage sit tøj af og på, og lægge det så man kan finde det igen Lære at vaske sig efter svømmehallens anvisninger Blive tryg ved vandet Tilegne sig en måde at svømme på, evt. specifikke svømmearter Lære åndedrætsteknik/funktion i vand Tage imod instruktion og følge den Vente på tur Arbejde sammen Billedkunst I billedkunsttimerne handler det om at give eleverne lyst til og mulighed for at kunne udtrykke sig rent billedligt, til forskel fra de mere gængse udtryksformer som f.eks. det talte sprog eller TTT. Billedsproget kan for nogle elever blive et både personligt meddelelses- og udtryksmiddel. I timerne arbejder vi primært med at skabe billeder, både plane billeder; som f.eks. et maleri malet med acrylfarver, og rumlige billeder; som f.eks. små figurer i ler. I perioder vil undervisningen være bundet til bestemte emner, hvor læreren ligeledes kan give eleverne bundne opgaver som f.eks. hvis eleverne arbejder med emnet Skoven og læreren ønsker, at eleverne skal male et maleri, der beskriver deres opfattelse af en skov og giver dem rammen; at maleriet kun må indeholde grønne nuancer og skal være så og så stort. Andre gange kan undervisningen lægge op til fri fantasi, hvis vi f.eks. vil arbejde med papmaché og dyrefigurer, så kan eleverne selv bestemme hvilke dyr de vil forme, hvor stort og hvilke farver det skal have. Eleverne vil selvfølgelig få voksenhjælp i det omfang det er fysisk nødvendigt, men aldrig i en sådan grad at billederne ikke er elevernes egne. Lære at male billeder og udtrykke sig gennem disse Lære at billedsproget også er en måde at kommunikerer på Lære noget om opbygning og teknikker ved billedfremstilling Lære om farver Arbejde med forskellige materialer Få sanseoplevelser

27 Arbejde emnerelateret Arbejde alene og sammen med andre At frembringe mageløse billeder Skolekøkken og indkøb Det mad vi laver i skolekøkken, vil ofte være relateret til emner, vi i øvrigt arbejder med i klassen. Dagen/dagene før vi har skolekøkken går en lille gruppe ned for at handle ind. Her bliver der talt om forskellige madvarer, kategorier af mad, der tælles op, der laves tegn m.m. Vi forsøger, at finde opskrifter med arbejdsopgaver der tilgodeser den enkelte elev; så som at snitte, skrælle, stege, forme, blande, ælte, tælle op, rører sammen, dække bord, gå ud med affaldsposen, vaske op, tørre borde af osv. således at eleverne kan være med, mest muligt, i alle arbejdsprocesserne omkring måltidet. Vi vil ofte gentage den samme ret (3-4 gange i træk), så eleverne bliver fortrolige med bestemte arbejdsprocesser. Lære at lave enkelte retter (i samarbejde med andre) Lære at håndtere forskellige madlavningsredskaber, f.eks. en urtekniv Prøve at spise noget man ikke har smagt før Arbejde med matematik; talbilleder og tælleopgaver i opskrifter og ved optælling af bestik m.m., kategorisere (mængdelære), f.eks. hvad hører til kategorien frugt af disse madvarer? Lære at arbejde sammen med andre og hjælpe hinanden Lære at rydde op og sætte på plads Oplæsning/bibliotekstid Vi vil i perioder læse højt for eleverne (kunne være børneromaner af Ole Lund Kirkegaard eller Astrid Lindgreen, eller eventyr af H.C. Andersen) når lejligheden byder sig. Under og til oplæsningen vil vi forsøge, at understrege beskrevne begivenheder i bogen med bl.a. mimik og TTT. Vi vil i andre perioder gå på biblioteket, hvor eleverne selv får lov til at låne bøger med hjem, og hvor der også er mulighed for at sidde med en mindre gruppe og læse højt. Opleve glæden ved at høre en god historie Lære at lytte Lære at koncentrere sig Bruge sin fantasi, sin indre forestillingsverden og styrke det impressive sprog Musik Vi har i år musik en gang om ugen, skiftevis sammen med alle centerklasserne på skolen og sammen med den ældre centerklasse. Her har vi en faglærer til at undervise. Vi vil synge mange sange, også i mikrofon, hvor eleverne vil få mulighed for rigtigt at høre sig selv. Vi vil også bruge instrumenter, som

28 eleverne vil lære at spille simple rytmer på. Sanglege og danse vil også være en del af vores musikundervisning. Lære sange at kende Få fornemmelse for rytmer Lytte til hinanden Danse Engelsk I engelsk vil vi i år fortrinsvis holde os til de mest dagligdags fraser så som what is your name?, my name is osv. Vi vil tale sammen og synge engelske sange. Sommetider vil vi voksne lege englændere i hvilke situationer eleverne vil komme til at høre mere sammenhængende engelske sætninger, og evt. forsøge at svare ud fra hvad de tror der bliver sagt. Vi vil også tale lidt om engelsk kultur, mad, og finde ud af hvordan det storbritanske flag ser ud og hvor England ligger. Vi vil også kort komme ind på nogle af de andre nationer der har engelsk som hovedsprog/modersmål. Kunne få simple engelske fraser Synge engelske sange Få en fornemmelse for det talte engelske sprog

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33 Centerklasserne Januar 2008 Skolen er ikke for livet, og livet indretter sig ikke efter skolen, det er skolen, som skal indrette sig efter livet Karen Blixen

Læs mere

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning.

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning. Specialundervisning Specialundervisning defineres som en undervisning, der gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og hvor det ikke er muligt at tilgodese de særlige behov

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn C Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE 2016-2017. At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn B Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Generelt for klassen: 0.-1.c består af 5 elever, 2 piger og 3 drenge. Heraf går 3 elever

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013 ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013 Mælkedukse: Albert og Clara is bi si bil 3+4=7 4+4=8 5+4=9 Børnehaveklassens formål: Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Djurslandsskolen. Elever med multiple funktionsnedsættelser. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Elever med multiple funktionsnedsættelser. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Elever med multiple funktionsnedsættelser En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens afsnit for elever med multiple handicaps. Djurslandsskolen er en specialskole

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen. mulighed for at se det vi ikke ved hvad er?

Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen. mulighed for at se det vi ikke ved hvad er? Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen binder vores mulighed for at se det vi ikke ved hvad er? Oplæg Målet og opgaven, hvad er det? Begreber der

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere