Finansudvalget Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj Aktstykke nr. 106 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13"

Transkript

1 Finansudvalget Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende regnskabs- og bevillingsmæssige dispositioner i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed ved navn DanPilot (herefter virksomheden) efter vedtagelsen af L187 Forslag til lov om Danpilot: Et kapitalindskud i virksomheden på 120,0 mio. kr. Virksomheden overtager det statslige lodsvæsens aktiver og passiver. Lukning og nulstilling af det statslige lodsvæsen i statsregnskabet. Med de foreliggende forudsætninger etableres virksomheden med et samlet indskud af aktiver til en anslået værdi af 231,8 mio. kr., inkl. kapitalindskuddet, og en samlet egenkapital på anslået 72,3 mio. kr. Forslaget medfører udgifter på 120,0 mio. kr. i 2013 til kapitalindskuddet. Aktstykket bortfalder såfremt L187 Forslag til lov om Danpilot ikke vedtages af Folketinget. b. 1. Baggrund I henhold til L187 Forslag til lov om Danpilot vil erhvervs- og vækstministeren etablere den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot. Etableringen af virksomheden vil ske i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar Som led i etableringen foretages der et statsligt kapitalindskud i virksomheden. Størrelsen af det kontante indskud, samt omfanget af aktiver og passiver fra det statslige lodsvæsen, fremgår af nedenstående foreløbige åbningsbalance. Den foreløbige åbningsbalance er udarbejdet af DanPilot og er efterfølgende blevet gennemgået af det statsautoriserede revisorselskab KPMG på baggrund af det statslige lodsvæsens ureviderede regnskab for I den foreløbige åbningsbalance indgår en række værdier, som først kan endeligt opgøres, når regnskabet for det statslige lodsvæsen for 2012 er afsluttet og revideret af Rigsrevisionen. Aktstykket er således baseret på en foreløbig åbningsbalance. Der forventes en endelig åbningsbalance i august Efter virksomhedens etablering vil den endelige revision af åbningsbalancen blive foretaget af en uafhængig revisor. BP000514

2 2 2. Den foreløbige åbningsbalance I forbindelse med omdannelsen af DanPilot til selvstændig offentlig virksomhed er der udarbejdet en forretningsplan for virksomheden frem til På baggrund af forretningsplanen er det målsætningen, at virksomheden etableres med en åbningsbalance, hvor egenkapitalen udgør mindst 40 % af virksomhedens aktiver. Det er vurderingen, at det vil udgøre et tilstrækkeligt grundlag for, at DanPilot kan modstå kortsigtede udsving i aktiviteten og gennemgå eventuelle tilpasninger af virksomheden i tilfælde af mere langsigtede fald i aktiviteten. Det bemærkes, at egenkapitalen alene udgør 31 % af aktiverne i den foreløbige åbningsbalance, jf. nedenfor. Når DanPilot efter hensigten anvender kapitalindskuddet på bl.a. at afvikle sin gæld, vil virksomhedens egenkapital imidlertid udgøre 42,9 % af virksomhedens samlede aktiver. Tabel 1 viser den foreløbige åbningsbalance Tabel 1: Foreløbig åbningsbalance: Aktiver (DKK 1.000) Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Lodsbroer 30 Lodsfartøjer Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Beholdning af dieselolie 623 Beholdning af reservedele Tilgodehavender Tilgodehavende hos stifter Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Deposita 48 Periodeafgrænsningsposter Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Tabel 1: Foreløbig åbningsbalance: Passiver (DKK 1.000) Egenkapital Ansvarlig kapital

3 3 Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelse til Københavnerlodsernes afviklingskasse Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitut Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældforpligtigelser i alt Passiver i alt I den foreløbige åbningsbalance er der følgende væsentlige forhold: Overtagelse af det statslige lodsvæsens passiver og aktiver Virksomheden overtager den af det statslige lodsvæsens hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver i virksomheden og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed, jf. lovens 3. Der overtages samlet aktiver for 111,8 mio. kr., hvoraf 58,2 mio.kr. udgøres af materielle anlægsaktiver, primært ejendomme og lodsfartøjer, og omsætningsaktiver for 53,5 mio. kr. Dertil kommer, at virksomheden på tidspunktet for stiftelsen vil have et tilgodehavende på 120,0 mio. kr. hos staten, svarende til det statslige kapitalindskud, der indbetales umiddelbart efter stiftelsen. Der overtages samtidig passiver for 159,5 mio. kr., hvoraf 63,5 mio. kr. udgøres af det statslige lodsvæsen nuværende gæld til kreditinstitutter, og 35,0 mio. kr. udgøres af en hensættelse til Københavnerlodsernes afviklingskasse. Virksomheden etableres dermed med en egenkapital på 72,3 mio. kr. I forhold til de overtagne passiver bemærkes, at det statslige lodsvæsen i periode oparbejdede en gæld i et privat pengeinstitut på ca. 129 mio. kr., (med en samlet låneramme på 150,0 mio. kr.). Som reaktion herpå blev der iværksat en genopretningsplan. jf. akt 20 af 5. november Det har resulteret i, at det statslige lodsvæsen har leveret positive resultater i 2010 og 2011 og et begrænset underskud i 2012 Det statslige lodsvæsens gæld var ultimo 2012 på 63,5 mio. kr. Det statslige lodsvæsen garanterer gennem Københavnerlodsernes afviklingskasse for udbetalinger af pensioner til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt disses enker og børn. Det statslige lodsvæsen havde ultimo 2012 en hensættelse på 35,0 mio. kr. til at imødegå denne forpligtelse. Virksomheden overtager umiddelbart forpligtelsen vedr. Københavnerlodsernes afviklingskasse. Det er imidlertid hensigten, at Københavnerlodsernes afviklingskasse skal fusionere med den såkaldte Lodspensionskasse, der forestår pensionsudbetalinger for en anden gruppe af tidligere lodser. Virksomhedens hensættelse til at imødegå forpligtelsen for pensionsudbetalinger vil i den forbindelse

4 4 blive indskudt i den fusionerede pensionskasse. Derved vil pensionskassen have den fornødne likviditet til at kunne forestå udbetalingerne uden DanPilots garanti. Det bemærkes endeligt, at staten også efter lovforslagets vedtagelse hæfter solidarisk med virksomheden for de af virksomhedens forpligtelser, der bestod før etableringen af virksomheden, herunder forpligtelsen vedrørende Københavnerlodserne, jf. lovforslagets 3. Kapitalindskud Efter opgørelsen af virksomhedens egenkapital ultimo 2012, er det vurderingen, at der er behov for et kapitalindskud på 120,0 mio. kr. således, at virksomheden etableres på et tilstrækkeligt solidt grundlag. Denne vurdering er bl.a. baseret på en udarbejdet forretningsplan og en række scenarier med forskellige forudsætninger, der afspejler forskellige risikoscenarier, eksempelvis ved et fald i trafikmængden af skibe gennem de danske farvande, øget konkurrence mv. Der er endvidere en gennemgående forudsætning, at virksomhedens nuværende forsyningspligt opretholdes som i dag. Forretningsplanen er udarbejdet i samarbejde med revisionsselskabet KPMG. Forretningsplanen viser bl.a., at virksomheden har en fornuftig økonomi, hvis trafikmængden af skibe igennem danske farvande, som forventet, fortsætter på det nuværende niveau. Samtidig viser forretningsplanen dog også, at DanPilots økonomi er relativ følsom over for ændringer i trafikmængden. Således vil selv et beskedent fald medføre et behov for at foretage tilpasninger af DanPilots virksomhed. Endelig bemærkes det, at der pågår en analyse af lodsmarkedet, der undersøger muligheden for at øge konkurrence på området med henblik på skabe et mere effektivt marked med skarpere priser. 3. Lukning og nulstilling af det statslige lodsvæsen Efter at DanPilot overtager aktiver og passiver fra det statslige lodsvæsen, vil det statslige lodsvæsens regnskabstal og bevillinger blive nulstillet og vil ikke længere fremgå af statsregnskabet eller øvrige bevillingslove. I den forbindelse vil den garantiforpligtelse som staten i dag stiller for det statslige lodsvæsens gæld i et privat pengeinstitut bortfalde, når DanPilot indfrier sin gæld i dette pengeinstitut. Ændringerne i 2013 kan specificeres på følgende standard og underkonti: Mio. kr Det Statslige Lodsvæsen 10. Almindelig virksomhed Udgift 16. Husleje, leje arealer, leasing -6,2 18. Lønninger/personale -245,0 22. Andre ordinære driftsomkostninger -79,4 Indtægt 11. Salg af varer -341,1 28. Ekstraordinære indtægter 10, Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed (ny konto) 10. Kapitalindskud i DanPilot Udgift 58. Værdipapirer, tilgang 120,0

5 5 Der vil tillige i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet for 2013 ske en nulstilling af de aktiver og passiver, der overtages af virksomheden. c. Aktstykket forelægges med henblik på, at tilvejebringe bevillingsmæssig hjemme til etablering af den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot i forlængelse af en vedtagelse af forslag til lov om DanPilot. Aktstykket forelægges nu med henblik på, at virksomheden kan etableres umiddelbart efter vedtagelsen af lov om Danpilot. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der i forbindelse med etableringen af en selvstændig offentlig virksomhed ved navn DanPilot foretages et kapitalindskud i virksomheden, at virksomheden overtager det statslige lodsvæsens aktiver og passiver, og at det statslige lodsvæsen lukkes og nulstilles i statsregnskabet. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 optages følgende: Udgift Indtægt - Mio. kr Det Statslige Lodsvæsen -330,6-330, Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed 120,0 Aktstykket bortfalder såfremt L187 Forslag til lov om Danpilot ikke vedtages af Folketinget. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 21. maj 2013 Til Finansudvalget. ANNETTE VILHELMSEN / Jakob Ejlers

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011.

Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011. Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12 Afgjort den 1. december 2011 Finansministeriet. København, den 22. november 2011. 12 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Afgjort den 10. marts 2005

Afgjort den 10. marts 2005 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2013-14 Afgjort den 10. marts 2005 Tidligere fortrolig atstykke F vedr. overdragelse af Statens Bilinspektion. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 12. september

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 95 Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2009 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.movia.dk Indhold: 1. Indledning...

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Åbningsbalance. for. Trafikselskabet Movia. 1. januar 2007

Åbningsbalance. for. Trafikselskabet Movia. 1. januar 2007 Åbningsbalance for Trafikselskabet Movia 1. januar 2007 (CVR.nr. 29 89 65 69) Forelagt for bestyrelsen den 15. november 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 11 Risikoforhold og risikostyring 32 Selskabsledelse

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Oplysninger om sparekassen 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions påtegning 5. Den uafhængige revisors påtegning 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om sparekassen 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions påtegning 5. Den uafhængige revisors påtegning 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions påtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere