(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr af 7. dec. 2001)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr. 1135 af 7. dec. 2001)"

Transkript

1 Roskilde 28. maj 2014 Tilsynserklæring for skoleåret Bogø Kostskole Bogø Hovedgade Bogø By Skolekode: Tilsynsførende: Annette Carlsson, valgt af forældrekredsen på Bogø Kostskole for 4 år fra skoleåret Baggrund: Jeg har været lærer i Gundsø Kommune fra , derefter var jeg viceskoleleder i Ballerup Kommune fra , og endelig har jeg været skoleleder på Trekronerskolen i Roskilde fra I nov blev jeg certificeret af Undervisningsministeriet (jf. BK nr. 619 af 9/06/2010) til at føre tilsyn ved de frie grundskoler. Lovgrundlag: (Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr af 7. dec. 2001) Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed (jf. 9a). Forældrekredsen kan træffe beslutning om at selvevaluere eller at vælge en eller flere tilførende til at varetage tilsynet. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Tilsynet skal vurdere: Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk ( 9 a, stk. 1) Elevernes standpunkt i historie, såfremt skolen ikke fører til prøve i historie Hvorvidt eleverne får en undervisning, der ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen Hvorvidt skolen efter deres formål og i hele deres virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre ( 1, stk. 2, 2. pkt.) At undervisningssproget er dansk ( 2, stk. 3, 1. pkt.) 1

2 Tilsynets omfang og mine besøg på skolen: Torsdag d. 12.september 2013 var jeg til møde med forstander Jørn Søllingvrå. Jeg fik rundvisning på skolen samt indføring i skolens historie og profil Mandag d. 18.november 2013 overværede jeg undervisningen en hel skoledag på mellemtrinnet i fagene dansk, engelsk, matematik og musik. (jf. bilag) Herefter deltog jeg i et lærermøde, hvor jeg fik mulighed for at møde lærerne samt præsentere mig selv og min opgave som tilsynsførende. Onsdag d. 23.april 2014 mødtes jeg med Jørn og viceskoleleder Preben Olesen. Herefter overværede jeg undervisningen på 7. og 8. årgang i fagene dansk, engelsk, matematik, biologi og historie (jf. Bilag). Onsdag d. 7.maj 2014 deltog jeg i et forældremøde, hvor jeg præsenterede mig selv og min tilsynsopgave for skolens forældre. Mål og evalueringer Bogø Kostskole har (jf. 1 a) valgt at følge de slutmål og trinmål i Fælles Mål som gælder for undervisning i folkeskolen. Dette fremgår af skolens hjemmeside samt i de af fagenes undervisningsplaner/årsplaner, som jeg har set. Skolen følger disse mål og planer og leverer en undervisning af høj kvalitet, hvilket jeg har konstateret ved besøgene i undervisningen. Eleverne går til afgangsprøve og på skolens hjemmeside er de opnåede karakterer tilgængelige. Derudover har BK et par testlærere, der sammen med klassens faglærere er ansvarlige for, at der på alle årgange tages en række anerkendte test i dansk og matematik. Inklusion I forbindelse med undervisningen har jeg haft mulighed for at samtale med både lærere og elever om organiseringen af undervisningen og om anvendelse af undervisningsmidler og metoder og det bestyrker mit indtryk af, at der i stort omfang tages hensyn til elevernes individuelle ressourcer og behov. Typisk omkring 6. årgang begynder kostskoleeleverne på Bogø Kostskole, og skolen har gennem tiden arbejdet med forskellige modeller for at integrere kostskoleleverne og tilgodese de forskellige behov, som de anbragte elever ofte har. Den nye model, der er taget i anvendelse på 7. og 8. årgang, går ud på at et team af lærere har fået tildelt ekstra ressourcer/timer, så der er 3 lærere på 2 klasser. Mindst én af lærerne er blevet efteruddannet med linjefag i specialpædagogik og flere er i gang med uddannelsen. For kommende skoleår er yderligere et antal lærere er tilmeldt uddannelsen, og det er planen, så vidt jeg har forstået, at alle i teamet på sigt skal have uddannelsen. På samme måde skal skolens AKT-uddannede indgå i projektet med de vigtige kompetencer indenfor Adfærd, Kontakt og Trivsel. Et spændende projekt, som jeg glæder mig til at følge de kommende år. 2

3 Undervisningsmateriale. Bogø Kostskole abonnerer på den digitale læringsportal CLIO, som er et digitalt undervisningsforlag, opfylder kravene i Fælles Mål. CLIO s læremidler er dynamiske og giver mulighed for at tilpasse sig både lærernes og elevernes behov. Skolen anvender også andre bogsystemer, f.eks. så jeg matematiksystemet Faktor i brug i 7. Klasse. Det er min vurdering, at det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet er i top. Alle elever på mellemtrin og i overbygningen arbejder med pc er. Det forventes, at eleverne har egne pc er og kun i særlige tilfælde stilles det til rådighed af skolen. Alle lokaler er indrettede med digitale tavler, som de fleste lærere baserer deres undervisning på, og i et væghængt aflåst skab er der er en lærer-pc, som er forbundet med den digitale tavle og bliver flittigt brugt. Forberedelse til et samfund med frihed og folkestyre. Der er i høj grad tale om et skøn, når det skal vurderes, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Jeg har valgt at fokusere på 5 hovedområder indenfor skolens samlede undervisning i min vurdering af, om skolen opfylder kravet: 1. Skolens formulerede og udtrykte grundholdning: Skolen har på hjemmesiden fremlagt sit værdigrundlag med centrale værdier som f.eks. et bredt humanistisk menneskesyn og lægger vægt på gensidig tillid og respekt samt medansvar. 2. Mål og intentioner med undervisningen: Det er et mål for Bogø Kostskole at give eleverne en menneskelig og faglig ballast, der sætter eleverne i stand til at klare deres pligter og bruge deres rettigheder i et demokratisk samfund, og på hjemmesiden beskrives et udviklende læringsmiljø, som jeg har kunnet genkende fra mine besøg og de årsplaner jeg har fået udleveret. I 7. klasse drøftede jeg med et par elever deres opslag med klassens Trivselsregler, der bestod af 2 kolonner: En god voksen er.. og En god elev er... Disse trivselsregler var udarbejdet på klassemøder i samarbejde mellem lærere og elever. 3. Den konkrete undervisning indholdet og læreprocessen: Skolen har som mål, at eleverne gennem undervisningen opnår tillid til egne muligheder, får en baggrund for at tage stilling og handle samt udvikler ansvarsbevidsthed, tolerance og samarbejdsevne. I de undervisningssituationer jeg har overværet, fremgår det tydeligt, at lærernes valg af såvel undervisningsemner som arbejdsmetoder og undervisningsformer bygger på dette mål. 4. Resultatet, udbyttet af undervisningen Elevernes udbytte af undervisningen fremgår ikke kun af karakterer og testresultater, men i lige så høj grad af, hvordan elever kan omsætte og bruge deres viden i handlinger og forskellige projekter. I undervisningen har jeg på forskellig vis oplevet elever, der viser tegn på at have opnået kompetencer i kritisk forholden sig til, argumentation og vurdering. Alt sammen noget, der på sigt vil gøre dem i stand til at deltage aktivt i et demokratisk folkestyre. 3

4 En netop overstået konfirmationsweekend gav i 7. klasse anledning til en både engageret og respektfuld samtale om holdning til konfirmationen, fest og nonfirmation. 5. Skolens samlede virksomhed og kultur: Omgangstonen på Bogø Kostskole er præget af gensidig respekt, og skolens miljø afspejler åbenhed og oplysning. I skolens værdigrundlag er der anført, at skolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for den europæiske kultur og andre kulturer. I den forbindelse kan nævnes, at skolen har etableret samarbejde også udenfor landets grænser. Således har en 8. klasse i år haft besøg fra Holland og en anden 8. klasse været på studietur i Rom. Der foregår desuden fælles arrangementer og aktiviteter på tværs af alder og klasser, som f.eks. fællessamlinger ca. hver 3. uge og morgensamling og sang i indskolingen hver dag. Skolen har i år på initiativ fra en elev fra udskolingen oprettet et elevråd. Konklusion: Med udgangspunkt i lovgrundlag, observationer under besøgene i undervisningen på mellemtrin og udskoling, møder og drøftelser med ledelse, lærere og elever skolens hjemmeside samt i udleverede dokumenter som f.eks. A-planen for og (skolens samlede aktivitetsplan), skolens timefordelingsplaner, dagens struktur/mødeplan, prøveresultater, evaluerings-/testoversigt og årsplaner for udvalgte fag er det min klare vurdering, at Bogø Kostskole lever op til skolens egne beskrevne værdier og målsætninger, og dermed har en indholdsbeskrivelse, der er retvisende i forhold til skolens dagligdag og den leverede undervisning. Det er ligeledes min vurdering, at skolen lever op til kravet om at tilbyde eleverne en undervisning, der ud fra en helhedsvurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. På samme måde vurderer jeg, at Bogø Kostskole efter sit formål og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Endelig kan jeg konstatere, at undervisningssproget er dansk, med undtagelse naturligvis i sprogundervisningen. Jeg har mødt Bogø Kostskole som en velorganiseret og velfungerende skole med en dygtig ledelse og fagligt velfunderede, velforberedte og engagerede medarbejdere. Bogø Kostskole er 4

5 en institution med stærke værdier baseret på høj faglighed og traditioner med rødder i lokalsamfundet omkring Bogø. Jeg møder også en skole med plads til såvel fordybelse som kreativitet. En skole i udvikling, som er villig til forandring, når det er nødvendigt, og som allerede har skelet til den ny folkeskolereform og på nogle områder er på vej i samme retning. Blandt de temaer, som skolen har fokus på at arbejde med, og som jeg glæder mig til fortsat at drøfte med skolens ledelse, skal her nævnes årsplaner evalueringskultur klasserumsledelse elevinvolvering elevråd specialpædagogik og inklusion arbejdstid og lærersamarbejdet Jeg vil slutte af med at sige tak for tilliden og hvervet som tilsynsførende på jeres dejlige skole, som I godt kan være stolte af. Jeg ser frem til at vende tilbage igen i skoleåret , hvor jeg i efteråret vil starte med at besøge indskolingen. Roskilde den 28. maj 2014 Annette Carlsson 5

6 Bilag. Oversigt over mine besøg i undervisningen: Første skolebesøg mandag d. 18. nov Engelsk i 4.kl. med lærer KS. Undervisningen var en vekselvirkning mellem oplæsning af teksten i bogen og konversation på engelsk om tekst og billeder. Enkelte elever var meget tilbageholdende med kaste sig ud i det engelske sprog, men fik god og tryg guidning af læreren. Matematik i 4. kl. med lærer HK. Aktiviteten var primært tabeltræning, som foregik på forskellig vis med bl.a. lege. Musik i 4. klasse med BOK. Eleverne sad i en rundkreds og timen startede med 2 salmer af Grundtvig: Skyerne gråner og Blomstre som en rosengård, som blev sunget og derefter indholdsanalyseret. Derefter rytmeøvelser på baljer og spande. Dansk i 6. kl. med KS. Individuel læsning efterfulgt af fælles gennemgang af grammatik med vægt på og øvelse i at skelne adjektiver og adverbier. Dansk i 4. kl. med JN. Læreren havde været fraværende en tid og første del af timen gik med at samle op om vikarforløbet. Derefter drøftelser og planlægning af den forstående klassefest. Andet skolebesøg onsdag d. 23. april 2014: Engelsk i 8.x med NS og KO. Eleverne arbejdede i grupper à 2-3. Opgaven var at udarbejde et undervisningsforløb om udvalgte områder indenfor grammatik. Elevernes oplæg skulle efterfølgende bruges til fremlægning for hinanden som undervisningsforløb. Der blev arbejdet med forskellige opgaveformer bl.a. quiz og spil. KO tog sig af elever med særligt behov. Mange var lidt presset på tiden, da opgaven skulle være løst og afviklet inden flexugen. De fleste elever brugte CLIO til hjælp og inspiration. Udtalelse fra en af eleverne: CLIO fungerer godt. Tysk er faktisk det eneste fag, hvor vi bruger en alm bog. Dansk i 8.x med RH og MEJ. Det meste af timen gik med en sjov opgave om påskeferien. Eleverne skulle ud for hvert af bogstaverne i ordet skrive et udsagn (begyndende med det pågældende bogstav) om noget i tilknytning til deres påskeferie. Herefter skulle udvalgte elever knytte fortælling til udsagnet. Læreren indsamlede derefter alle besvarelserne. De sidste 10 min arbejdede eleverne selvstændigt i en grammatikmappe. Dansk i 8.z med RA og MEJ. Eleverne sad i hestesko bagved borde. RA gennemgik et sæt stileemner, som eleverne skulle vælge at skrive ud fra. Undervejs repeterede/gennemgik RA de forskellige genrer. Mange elever havde forbavsende godt fat i de enkelte genrers særkende. Matematik i 7,z med KO. Der blev arbejdet med differensrækker og kvotientrækker på baggrund af nogle opgaver i bogen Faktor i 7. Efter den fælles gennemgang og individuelle opgaveløsning kunne eleverne så kaste sig over den blækregning der 6

7 skulle afleveres en af dagene. Jeg havde en interessant samtale med 2 elever om klassemøder (efter behov), om klassens Trivselsregler og endelig om det nyoprettede elevråd som de var meget glade for, selvom der endnu ikke lige var nogle resultater, de kunne fortælle om. Historie i 7.z med PHO. Emnet var Københavns bombardement og undervisningskilden var læringsportalen CLIO. Eleverne skulle læse nogle tekster på CLIO og evt. spille spillene. Foregik som et samarbejde mellem 2-3 elever. Biologi i 8.x biologi med KO. Jeg overværede en brainstorming og lærerstyret dialog om landbrugets naturpåvirkning. Ved hjælp af den digitale tavle og diverse websider underbyggede læreren temaet, analyserne og argumenterne med hurtigt fundne billeder, tekster og tabeller. 7

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: 280040 Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret 2011-12 2. Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere