vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed i brandøvelseshuse og røgdykkerbaner, overtændingscontainere og skibsmoduler fra 1998, som nu er udvidet med midlertidige øvelsesfaciliteter, gas- og væskeovertændingsanlæg samt vejledning til instruks for øvelsesobjekter. Branchevejledningens formål er at sikre brand- og redningspersonalets arbejdsmiljø og sikkerhed under uddannelse og træning ved de forskellige øvelsesobjekter, så de kan planlægges, tilrettelægges og udføres fuldt forsvarligt i henhold til Arbejdsmiljølovens bestemmelser.

3 Øvelsesobjekter Som øvelsesobjekter anvendes etablerede øvelsesfaciliteter herunder brandhuse, overtændingscontainere, skibsmoduler, røgdykkerbaner og midlertidige øvelsesfaciliteter, herunder faciliteter der indrettes eller markeres til enkeltstående øvelsesformål. Brandhuse Brandhuse kan opbygges af mursten eller containere - hvor en eller flere containere opstilles, konstrueres og indrettes på en sådan måde, at de simulerer en bygning og indrettes med henblik på afvikling af øvelser, hvor der anvendes afbrænding af faste stoffer, væsker eller gas under sikre forhold. Overtændingscontainere Overtændingscontainere er opbygget og indrettet med henblik på afvikling af overtændingsøvelser under sikre forhold. I overtændingscontainere bliver varmepåvirkningen hurtigt kraftig og koncentreret, hvilket kræver skærpet opmærksomhed fra røgdykkerinstruktøren, således at uheld undgås. Der skal være flere døre bagerst i containeren, så en hurtig evakuering kan foretages. Én af disse døre skal som minimum altid holdes på klem. Alle døre skal kunne skubbes op i flugtretningen. Flammeskærm og skorsten skal være korrekt sikkerhedsmæssigt placeret i overtændingscontaineren og røgdykkerinstruktøren skal have mulighed for at betjene skorstenen (åbne og lukke) via et særligt håndtag. 1

4 Skibsmoduler Skibsmoduler er opbygget og indrettet med henblik på afvikling af øvelser, hvor der trænes slukning af skibsbrande under sikre forhold. På de skoler, hvor der undervises i bekæmpelse af skibsbrande, trænes der jfr. Søfartsstyrelsens uddannelseskrav. Det er røgdykkerinstruktørens ansvar, at oliekar ikke bliver så varme, at risiko for selvantændelse kan opstå. Der skal derfor være flere kar at veksle imellem. Røgdykkerbaner Røgdykkerbaner indrettes som faste anlæg med lukkede og snævre rum eller i særlige indrettede bygninger eller containersystemer. Røgdykkerbaner/ bygninger skal være indrettet med de nødvendige flugtveje. så deltagerne kan tages hurtigt ud. I røgdykkerbaner/bygninger må der kun anvendes vandbaserede røgmidler til markeringen. Som supplerende markering kan f. eks anvendes lys og lyd. Markeringerne skal altid tilpasses deltagernes forudsætninger. Ved anvendelse af røgmarkering i røgdykkerbaner og bygninger skal der kunne skabes sigtbarhed på mindre end et minut. 2

5 Gas- og væskeafbrændingsanlæg Gas- og væskeafbrændingsanlæg kan installeres i containere og brandhuse for at simulere brandforløb og træne slukningsøvelser. Anlæggene skal teknisk dimensioneres og installeres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Rummene, hvor anlæggene installeres i, skal være udført med ventilationsmuligheder, som sikrer en fuldstændig forbrænding igennem alle øvelserne. Det kan foregå ved hjælp af døre, vinduer eller særlige ventilationsskakte. Tilførsel af væske eller gas til afbrænding betjenes/styres via en særlig dødemandsknap (væske eller gas tilføres kun, når knappen påvirkes). Dødemandsknappen må kun betjenes af røgdykkerinstruktøren, når han opholder sig i afbrændingsrummet. Fra afbrændingsrummet skal der skal være mindst to døre til evakuering direkte til det fri. Anlægget må kun betjenes af røgdykkerinstruktører, som har uddannelse i det/ de specifikke anlæg. Eksempel på væskeafbrændingsanlæg Pumpe Miljøvenligt brændstof 3

6 Midlertidige øvelsesfaciliteter Ved midlertidige øvelsesfaciliteter forstås objekter, redningsberedskabet kan anvende, for at øve indsats omkring specielle objekter, eksempelvis særlige virksomheder, transportmidler, skoler mv. Der må ikke gennemføres øvelser med indvendig slukning i disse objekter. Før gennemførelse af øvelser i midlertidige øvelsesfaciliteter skal der udarbejdes en målbeskrivelse for øvelsen samt en instruks for øvelsesobjektet. Disse udarbejdes af den øvelsesansvarlige i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten. Ved planlægningen af øvelsen skal der udvises særlig opmærksomhed mod objektets indretning, f. eks sikring mod utilsigtet start af maskiner, risiko for fald fra højde mv. Ved øvelser, hvor der anvendes vandbaserede røgmidler til markering, gælder samme sikkerhedsforhold som ved røgdykkerbaner (sigtbarhed på mindre end et minut). 4

7 Instruktørkompetencer Røgdykkerinstruktør En holdleder, der har gennemgået kurset røgdykkerinstruktør, har kompetence til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre uddannelse for røgdykkere og skal ved en af Beredskabsstyrelsens skoler have gennemgået og bestået: Holdlederuddannelse Indsats Røgdykkerinstruktør Evt. suppleret med instruktørkursus i brug af overtændingscontainer Evt. suppleret med taktisk brandventilation Evt. suppleret med et særligt kursus i betjening af gas- og væskeafbrændingsanlæg. Holdleder/hjælpeinstruktør Holdlederen har kompetence til under øvelser at følge deltageren, evaluere hans røgdykkeradfærd samt virke som hjælper ved røgdykkerøvelser. Skal ved en af Beredskabsstyrelsens skoler have gennemgået og bestået: Holdlederuddannelse Indsats. 5

8 Sikringshold I forbindelse med planlægning af uddannelse og øvelser vurderer røgdykkerinstruktøren, om der i den konkrete uddannelse eller øvelse er behov for sikringshold. Hvis der er behov for sikringshold, skal holdet bestå af 2 personer, som bemander en selvstændig sikringsslange, som er uafhængig af den primære angrebsslanges vandforsyning. Røgdykkerinstruktøren skal i hvert tilfælde vurdere behovet for sikringsholdets sammensætning og kompetence (grunduddannet/ funktionsuddannet) samt deres opgave under afviklingen af uddannelsen eller øvelsen. Instruktørerne, som deltager i uddannelsen eller øvelsen, kan indgå som en del af sikringsholdet. Opgaven samt placeringen af sikringshold skal være beskrevet i Instruks for øvelsesobjekt. Se bilag 1. Sikringshold, som har gennemført og bestået Funktionsuddannelse Indsats, har kompetence til at blive indsat i forbindelse med utilsigtede hændelser i øvelsesobjekter med ild og varme. Røgdykkerinstruktøren skal instruere sikringsholdet i deres placering og opgave i forbindelse med uddannelsen eller øvelsen. Sikringshold, som har gennemført og bestået Grunduddannelse Indsats, har kompetence til at blive indsat i forbindelse med utilsigtede hændelser i øvelsesobjekter, hvor der ikke er ild. Røgdykkerinstruktøren skal instruere sikringsholdet i deres placering og opgave i forbindelse med uddannelsen eller øvelsen. 6

9 Deltagerforudsætninger Øvelsesdeltager Det er generelt vigtigt for en brandmand at være i god psykisk balance og fysisk form. (Se Branchevejledningen om fysisk træning samt BRS elevhæfte til lærebog i brandtjeneste Fysiske og psykiske krav til brandmanden ) På øvelsestidspunktet skal man som øvelsesdeltager være frisk, veludhvilet og i naturlig væskebalance (se BRS elevhæfte til lærebog i brandtjeneste Kroppens reguleringsmekanismer ). Deltageren har selv ansvaret for at informere om forhold, som kan have indflydelse på hans fulde deltagelse i øvelsen (sygdom, skader mm.). Under øvelsesforløbets pauser skal deltageren have mulighed for at drikke tilstrækkelig væske for at opretholde sin naturlige væskebalance. Efter øvelsen skal man som øvelsesdeltager drikke yderligere væske for at sikre den naturlige væskebalance i kroppen. Indsatsbeklædning Alle, som deltager i øvelsen, skal være iført korrekt indsatsbeklædning samt indsatsstøvler, brandindsatshjelm, brandhandsker og røgdykkerhætte (jfr. Vejledning om indsatsbeklædning fra BSR 4 og Vejledning om røgdykning fra BAR transport og engros, samt BRS elevhæfte til lærebog i brandtjeneste Personligt beskyttelsesudstyr for indsatspersonale ). 7

10 Mellem/underbeklædning Mellembeklædningen skal tilpasses den type indsatsdragt, der anvendes (jfr. EN ). Det vil sige, at der hvor hele varmebeskyttelsen opfyldes af indsatsdragtens opbygning, skal mellem/underbeklædningens primære opgave være at have gode svedtransporterende egenskaber i en flammehæmmet kvalitet mærket med EN 531. Den flammehæmmede beskyttelse er vigtig, fordi der kan ske en flammepåvirkning fra dragtens åbninger, hvilket blandt andet er set ved forsøg på den såkaldte Termoman. (Se vejledning om Personligt beskyttelsesudstyr fra BAR transport og engros samt BRS elevhæfte til lærebog i brandtjeneste Personligt beskyttelsesudstyr for indsatspersonale ). Åndedrætsværn Det er instruktørernes ansvar at deltagerne er instrueret i korrekt brug af det åndedrætsværn, der skal benyttes under øvelsen. Instruktørerne skal sikre sig, at deltagerne har foretaget funktionsafprøvning af trykluftsapparatet, herunder: Visuel - indhold - tæthed - fløjte - maske (se BRS elevhæfte til lærebog i brandtjeneste Åndedrætsbeskyttelsesudstyr ). 8

11 Tilrettelæggelse, instruktion samt afvikling af øvelser Generelt Øvelser med røgdykning skal varsles, så deltagerne har mulighed for at opfylde deltagerforudsætningerne som beskrevet tidligere i denne branchevejledning. Der skal foreligge en skriftlig instruks for anvendelse af øvelsesobjekter. Instruksen skal indeholde den nødvendige information som sikrer, at røgdykkerinstruktøren kan anvende objektet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Se vejledning til udarbejdelse af instruks, bilag 1. Tilrettelæggelse Røgdykkerinstruktøren skal inden øvelsesstart have gennemgået og forstået instruksen samt have kontrolleret øvelsesobjektet. Røgdykkerinstruktøren skal ydermere have forstået formål og mål med øvelsesindholdet samt øvelsesscenariet. Instruktion Røgdykkerinstruktøren skal inden øvelsesstart have informeret deltagerne om formål og mål med øvelsen. Endvidere skal øvelsesdeltagerne være bekendt med øvelsesobjektets indretning samt sikkerhedsforanstaltninger - herunder nødudgange. 9

12 Afvikling af øvelsen Røgdykkerinstruktøren/holdlederen skal under øvelsen følge indsatsen og sikre, at der ikke opstår risikable forhold for mandskabet. Ved øvelser, hvor der alene anvendes vandbaseret røgmarkering, fra f. eks røggenerator, kan røgdykkerinstruktøren efter en konkret risikovurdering ændre på den gennemgåede øvelsesopstilling. Ændringen skal være relevant og realistisk. Deltagerne informeres inden indtrængning om, at ændringer i øvelsesopstillingen kan forekomme. Ved røgdykkerøvelser, hvor der anvendes brandmarkering, etableres såvel angrebsslange som sikringsslange. Angrebsslange og sikringsslange skal fungere uafhængig af hinanden, begge med selvstændig vandforsyning. Sikringsslangen skal min. yde 200 l/min. Strålerør afprøves inden øvelsesstart. Instruktøren må først tænde op, når deltagerne er klar til indsats. Ved øvelser, hvor der anvendes fuld åndedrætsbeskyttelse, må indsatstiden af hensyn til den fysiske belastning ikke overbelaste den enkelte røgdykker. Mellem hvert flaskeskift skal der holdes tilstrækkelig pause, (minimum 30 min. eller til deltageren melder sig klar igen) så deltageren har mulighed for at restituere sig og hindre varmeophobning i kroppen. Pausen bruges til at nedbringe legemstemperaturen samt indtagelse af væske i rigelige mængder. Det er vigtigt at indtage væske før, under og efter øvelsen. Personale, der har vagt, skal kunne røgdykke fuldt forsvarligt og effektivt i tilfælde af alarm. Derfor skal der tages særligt hensyn til planlægningen af røgdykkerøvelser for personalet, som er i vagt. 10

13 Brandmarkering Brandmarkeringens størrelse skal afpasses øvelsens uddannelsesmæssige formål. Optænding af brandmarkeringen skal afpasses til den forventede tid, røgdykkerne anvender til klargøring og indsats mod brandmarkeringen. Der anvendes udelukkende faste materialer til brandmarkering. I forbindelse med optænding må der anvendes mindre mængder af brandfarlige væsker klasse II og III. Til markering i skibsmoduler kan der anvendes klasse III væsker, jfr. uddannelseskrav fra Søfartsstyrelsen. I forbindelse med væskeovertændingsanlæg må der kun anvendes klasse III væsker. Temperatur: Røgdykkerinstruktøren/holdlederen skal sikre, at der ikke sker skader på mandskab og materiel på grund af for stor varmepåvirkning. Derfor skal røgdykkerinstruktøren/holdlederen kontrollere, at røgdykkerne bevæger sig lavt i varme omgivelser. I deltagernes opholdszone må rumtemperaturen i højden 120 cm. ikke overstige 200 o C. Dette skal kontrolleres ved termometre med akustiske signalgivere i brandøvelsesobjektet, som signalerer til instruktøren, hvis temperaturen kommer over den kritiske grænse på de 200 o C. Uheldsberedskab Der skal etableres sikker kommunikation mellem røgdykkerinstruktør/holdleder og øvelsesdeltagere. Se branchevejledningerne om Røgdykning og om Radiokommunikation samt BRS emnehæfte Indsats. Ved enhver øvelse skal der være etableret førstehjælps- og genoplivningsudstyr samt udstyr til behandling af brandskader. Der skal ved brug af alle øvelsesobjekter etableres direkte alarmmulighed til Det kan være en permanent telefon, mobiltelefon eller radioforbindelse til betjent vagtcentral. 11

14 Bilag 1. Vejledning for udarbejdelse af instruks. Instruks for øvelsesobjekt Øvelsesobjektets adresse Den nærmere adresse (vej eller område) beskrives her. Øvelsesobjektet Herunder beskrives øvelsesobjektets muligheder og begrænsninger. Markering Markeringsmulighederne beskrives herunder. Nødudgange/flugtveje/instruktørgange eller -lokaler. Flugtveje samt særlige flugtvejsforhold beskrives nærmere herunder. Sikringshold Herunder beskrives sikringsholdets placering og opgave under øvelsen. Vandforsyning Vandforsyningsmuligheder, trykforøger eller andre relevante forhold beskrives herunder. Førstehjælps- og genoplivningsudstyr Herunder beskrives, hvilket udstyr der skal medbringes samt placering af udstyret i området eller i køretøjer. Uhelds- og alarmeringsprocedure Stedets uheldsprocedure (interne radiokommunikation) samt alarmeringsprocedure beskrives nærmere herunder. OBS! Denne instruks kan downloades i en word-udgave, så man selv kan lave sine tilføjelser under hvert afsnit. Gå ind på 12

15 Referencer og lignende Henvisninger og litteraturliste: Lov nr. 268 af 18. marts 2005 om Arbejdsmiljø med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 og nr af 17. december 1997 om arbejdets udførelse Bekendtgørelse nr af 18. december 1996 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler Bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler med senere ændringer (Se i øvrigt Arbejdstilsynet s hjemmeside om ændrede bekendtgørelser mv.) At-meddelelse D.5.4. om åndedrætsværn. Marts 2003 At-vejledning A.1.8 gravide- og ammendes arbejdsmiljø DS EN 137 Trykluftapparater DS EN Kredsløbsapparater DS/EN ISO DS/EN ISO del 1+ 2 indsatsstøvle EN 443/2006 Brandmandshjelme EN 469/2006 Branddragter EN 531 Krav til ikke brændbare klæder EN 659 Brandmandshandsker DS EN Røgdykkerhætte pren ISO Sikkerhedsfodtøj til brandbekæmpelse Branchevejledning om røgdykning Branchevejledning om personligt beskyttelsesudstyr Branchevejledning om fysisk træning Branchevejledning om radiokommunikation BRS lærebøger i brandtjeneste samt indsats. Denne vejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros af Brancheudvalget for Brandog Redning. Brancheudvalget består af repræsentanter for FKB Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FOA Fag og Arbejde, Falck Danmark A/S og 3F, Fagligt Fælles Forbund. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området. Vejledningen har desuden været forelagt Beredskabsstyrelsen, hvis bemærkninger er indarbejdet i vejledningen. Vejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem egen organisation eller via Fællessekretariatet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf.: eller Vejledningen kan købes gennem: Videncenter for Arbejdsmiljø, ArbejdsmiljøButikken, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø eller via Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2009 ISBN nummer Vare nr

16

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere