Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark"

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark

2 OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. Omkostninger ved betalinger i Danmark er tilgængelig på Nationalbankens websted: under publikationer. Omkostninger ved betalinger i Danmark oversættes til engelsk. Redaktionen er afsluttet november Omkostninger ved betalinger i Danmark kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank Kommunikation Havnegade København K Telefon (direkte) eller Ekspeditionstider, mandag-fredag kl Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end en halv af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme eller er irrelevant Tal foreligger ikke Rosendahls - Schultz Grafisk A/S ISBN (Online) ISBN

3 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 SAMMENFATNING Baggrund og konklusion... 7 Pengeinstitutternes omkostninger... 9 Forretningers og andre betalingsmodtageres omkostninger Husholdningernes omkostninger International sammenligning Kapitel 1 INDLEDNING Baggrund Data Rapporten Opbygning Kapitel 2 FORMÅL OG AFGRÆNSNING Indledning og sammenfatning Formål Betalingstyper Aktører Private og samfundsmæssige omkostninger Gennemsnitlige og marginale omkostninger Relevante omkostninger Fordele og ulemper Kapitel 3 PENGEINSTITUTTERNES OMKOSTNINGER Indledning og sammenfatning Beskrivelse af undersøgelsen Omkostninger fordelt på hovedområder Omkostninger fordelt på betalingstjenester Indtægter... 42

4 Kapitel 4 FORRETNINGERS OG ANDRE BETALINGSMODTAGERES OMKOSTNINGER Indledning og sammenfatning Spørgeundersøgelsen Betalinger på forretningsstedet Fjernbetalinger Kapitel 5 BETALINGER PÅ FORRETNINGSSTEDET Indledning og sammenfatning Antal og værdi af betalinger Andre aktørers omkostninger Samfundsmæssige omkostninger Private nettoomkostninger Kapitel 6 FJERNBETALINGER Indledning og sammenfatning Antal og værdi af betalinger Andre aktørers omkostninger Samfundsmæssige omkostninger Private nettoomkostninger Kapitel 7 INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Indledning og sammenfatning Betalinger på forretningsstedet Pengeinstitutters omkostninger Faste og variable omkostninger Bilag 1 Undersøgelse af pengeinstitutters omkostninger ved betalingstjenester Bilag 2 Undersøgelse af forretningers og andre betalingsmodtageres omkostninger Bilag 3 Undersøgelse af borgeres betalingsvaner LITTERATUR ORDFORKLARING

5 5 Forord Nationalbanken har gennemført en undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger ved borgeres betalinger i Danmark. Undersøgelsen er en del af et europæisk studie, der koordineres af Den Europæiske Centralbank, ECB. Når resultaterne for de andre lande foreligger, vil det være muligt at sammenligne dem med de beregnede omkostninger fra den danske undersøgelse. En undersøgelse af omkostningerne ved betalinger i Danmark var også en af anbefalingerne i en rapport fra 2010 om nationale betalingsoverførsler, udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af de væsentligste parter med interesse i den danske betalingsinfrastruktur. Arbejdsgruppen er nu i færd med at afdække mulighederne for en reduktion af gennemførelsestiderne for disse overførsler. For de involverede parter er der betydelige omkostninger ved betalinger, men det er ikke tidligere blevet kortlagt i Danmark, hvor store disse omkostninger er, og hvordan de er fordelt på aktører. Med denne undersøgelse fås for første gang et samlet billede af omkostningerne ved de mest almindelige betalingsformer i Danmark, hvilket er et vigtigt grundlag for det videre arbejde på området. En række parter har leveret data til undersøgelsen. Det drejer sig bl.a. om ni danske pengeinstitutter (Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank Danmark, Nørresundby Bank, Sammenslutningen af Danske Andelskasser, Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Sjælland, Sydbank og vestjyskbank), Nets, SEB Kort og DIBS samt et betydeligt antal forretninger og andre betalingsmodtagere. Nationalbanken vil gerne takke alle for deres deltagelse i undersøgelsen.

6

7 7 Sammenfatning BAGGRUND OG KONKLUSION Nationalbanken har gennemført en undersøgelse af omkostningerne ved de typiske betalingsformer, som borgere benytter sig af på forretningsstedet og til betalinger af regninger i Danmark. Undersøgelsen er en del af et europæisk studie, der vil gøre det muligt at sammenligne omkostningerne for betalinger på tværs af lande. I undersøgelsen er opgjort betalingsformernes samfundsmæssige omkostninger i Med disse omkostninger menes det samlede resurseforbrug for alle involverede parter, dvs. både de, der bidrager til, at betalingerne kan gennemføres, herunder pengeinstitutterne, og betaler og betalingsmodtager, fx en forretning. Resurseforbruget består bl.a. af parternes tidsforbrug på opgaver knyttet til betalinger, beregnet som lønomkostninger, computertid, udgifter til dataforbindelse, afskrivninger på relevant udstyr, fx pengeautomater, kasseapparater og kortterminaler, og materialeomkostninger ved produktion af sedler og mønter samt betalingskort. Betalingsformerne, der indgår i undersøgelsen, er kontantbetalinger, betalinger med dankort og internationale kort i forretninger, dvs. "på forretningsstedet", og på internettet samt opkrævninger via bankoverførsler og Betalingsservice. Tabel 1 indeholder en oversigt over antallet og værdien af disse betalinger i Hovedresultater Undersøgelsen viser, at der er betydelige samfundsmæssige omkostninger ved at gennemføre borgernes betalinger. For de betalingsformer, der er dækket af undersøgelsen, beløb disse omkostninger sig i 2009 til samlet 16,6 mia. kr. svarende til 1,0 pct. af bruttonationalproduktet, BNP, jf. tabel 2. Fordelt på betalingsformer udgjorde omkostningerne ved betalinger på forretningsstedet lidt over 9 mia. kr. Opgjort pr. betaling var omkostningerne lavest for betalinger med dankort med ca. 3 kr. pr. betaling, mens en kontantbetaling kostede samfundet lidt over 7 kr. pr. betaling. Betalinger med internationale kort havde de højeste omkostninger. Omkostningerne ved kortbetalinger på internettet var samlet ca. 300 mio. kr. i Omfanget af disse betalinger er steget markant de sene-

8 8 ANTAL OG VÆRDI AF BETALINGER, 2009 Tabel 1 Antal (mio. stk.) Værdi (mia. kr.) Gns. værdi (kr.) Betalinger på forretningsstedet ,5 419,7 257 Kontanter ,3 150,5 191 Dankort ,5 253,1 320 Internationale debetkort... 39,3 6,8 173 Internationale kreditkort... 17,4 9,3 534 Kortbetalinger på internettet... 46,5 25,9 557 Dankort... 38,3 21,9 572 Internationale debetkort... 4,3 1,2 279 Internationale kreditkort... 3,9 2,8 718 Andre fjernbetalinger , , Netbankoverførsler... 50,1 240, Andre overførsler... 52,0 656, Betalingsservice ,3 394, Anm.: Tabellen indeholder alene betalinger fra borgere til virksomheder, der desuden begge skal være hjemmehørende i Danmark. Internationale debetkort omfatter Visa Electron og MasterCard Debet, mens eksempler på internationale kreditkort er MasterCard, American Express og Diners Club. Kilde: Danmarks Nationalbank. re år, men udgør fortsat kun en mindre del af de samlede kortbetalinger. Også for kortbetalinger på internettet var omkostningerne pr. betaling lavest for dankortbetalinger. Endelig var omkostningerne for betalinger opkrævet via bankoverførsler og Betalingsservice 7,2 mia. kr. Beregnet pr. betaling var Betalingsservice den billigste opkrævningsform for samfundet som helhed, mens den dyreste var andre bankoverførsler udført ved kassen i pengeinstitutter og på posthuse. SAMFUNDSMÆSSIGE OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK, 2009 Tabel 2 I alt (mia. kr.) Pr. betaling (kr.) Betalinger på forretningsstedet... 9,1 Kontanter... 5,8 7,36 Dankort... 2,5 3,15 Internationale debetkort... 0,5 11,89 Internationale kreditkort... 0,4 21,17 Kortbetalinger på internettet... 0,3 Dankort... 0,2 4,10 Internationale debetkort... 0,1 12,70 Internationale kreditkort... 0,1 21,49 Andre fjernbetalinger... 7,2 Netbankoverførsler... 1,8 36 Andre overførsler... 2,9 57 Betalingsservice... 2,5 15 Alle betalinger... 16,6 Anm.: De samfundsmæssige omkostninger inkluderer husholdningernes omkostninger. Se i øvrigt anmærkning til tabel 1. Kilde: Danmarks Nationalbank.

9 9 Fordele ved en fælles infrastruktur Betalingsformidling er et område, hvor der er fordele ved fælles løsninger og produkter. I Danmark har pengeinstitutterne i mange år arbejdet sammen om at udvikle en fælles infrastruktur for betalinger. Den omfatter som væsentlige elementer dankortet og Betalingsservice, som alle pengeinstitutter tilbyder deres kunder. Når disse produkter ifølge undersøgelsen er forbundet med lave omkostninger, skal det for dankortet ses i lyset af det store antal betalinger med dette kort. Med faste omkostninger vil betalingsformer, der er kendetegnet ved et stort antal betalinger, alt andet lige have lave omkostninger pr. betaling. Det store antal betalinger med dankort er et udslag af såkaldte netværkseffekter. De indebærer, at en betaler finder en betalingsform mere attraktiv, hvis der er mange betalingsmodtagere, som accepterer den og vice versa. Netværkseffekter fremmer dermed brugen af en given betalingsform, der er meget udbredt som betalinger med dankort. For Betalingsservice afspejler de lavere omkostninger pr. betaling desuden, at der i forhold til andre opkrævningsformer spares udgifter til print og forsendelse af indbetalingskort mv. Endvidere er tidsforbruget ved Betalingsservice for alle involverede parter lavere end ved andre typer af opkrævninger. PENGEINSTITUTTERNES OMKOSTNINGER I forbindelse med betalinger udfører pengeinstitutterne betalingstjenester. Fx giver en kortbetaling anledning til to betalingstjenester, når henholdsvis betalers og betalingsmodtagers pengeinstitut bogfører beløbet på de respektive konti. Der er ligeledes tale om betalingstjenester, når institutterne lader deres kunder indsætte og hæve kontanter. Pengeinstitutternes omkostninger ved at udføre betalingstjenester for de betalinger, der er omfattet af denne undersøgelse, udgjorde i 2009 knap 4,4 mia. kr., jf. tabel 3. Ca. halvdelen af omkostningerne kan henføres til kontanter, men institutterne havde også betydelige omkostninger ved kortbetalinger, bankoverførsler og Betalingsservice. Pengeinstitutternes betydelige omkostninger ved kontanter skyldes, at de kræver mere arbejde end andre betalingstjenester. Det fremgår af tabel 4, der viser omkostningerne pr. transaktion for udvalgte betalingstjenester. Indskud og hævninger er forbundet med de største omkostninger og vurderes også at være mest arbejdskrævende. Pengeinstitutterne modtager gebyrer for at udføre betalingstjenester. Ved kortbetalinger og Betalingsservice opkræver Nets et gebyr af betalingsmodtagerne og sender en del af dette videre til institutterne. Der-

10 10 PENGEINSTITUTTERNES OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER VED BETALINGSTJENESTER, 2009 Tabel 3 Mio. kr. Omkostninger Gebyrindtægter Valørindtægter Nettoomkostninger Kontanter Dankort Internationale debetkort Internationale kreditkort Bankoverførsler Betalingsservice Alle betalingstjenester Kilde: Danmarks Nationalbank. udover har pengeinstitutterne såkaldte valørindtægter, som er sparede renteudgifter i forbindelse med betalinger. Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er det hensigtsmæssigt, hvis pengeinstitutterne opkræver gebyrer, der modsvarer de relative omkostninger ved de enkelte betalingstjenester. Det tilskynder kunderne til at vælge de betalingstjenester, som har de laveste omkostninger for institutterne og normalt også for samfundet som helhed. Generelt opkræver pengeinstitutterne de største gebyrer for de betalingstjenester, der har de største omkostninger. Samlet oversteg institutternes omkostninger deres gebyr- og valørindtægter i 2009 for de betalingstjenester, der indgår i undersøgelsen. En undtagelse var Betalingsservice, hvor disse indtægter og omkostninger var omtrent lige store. Pengeinstitutterne har dog relevante indtægter, der ikke er med i denne undersøgelse. Det gælder fx valørindtægter fra virksomheders bankoverførsler, indtægter fra udlandsbetalinger samt de sparede renteudgifter ved at have kundernes penge stående på en anfordringskonto i stedet for en højere forrentet opsparingskonto. PENGEINSTITUTTERNES OMKOSTNINGER OG ARBEJDSINDSATS FOR UDVALGTE BETALINGSTJENESTER Tabel 4 Arbejdsindsats Omkostninger pr. transaktion (kr.) Netbankoverførsler... Lav 1,5 Betalingsservice... Lav 2,0 Dankort... Lav 0,5 Hævning via pengeautomat... Middel 4,5 Hævning ved kassen... Høj 31,5 Indskud ved kassen... Høj 43,5 Indskud via døgnboks... Høj 60,5 Anm.: For netbankoverførsler, Betalingsservice og dankort angiver tabellen omkostningerne for den transaktion, hvor pengeinstituttet er bank for betaler. For hævning via pengeautomat er det transaktionen, hvor pengeinstituttets egen kunde hæver i egen automat. Indikatoren for betalingstjenesternes krav til arbejdsindsats er egen vurdering. Kilde: Danmarks Nationalbank.

11 11 FORRETNINGERS OG ANDRE BETALINGSMODTAGERES OMKOSTNINGER Forretninger og andre virksomheder har omkostninger ved at modtage betalinger i form af bl.a. løn til medarbejdere, der udfører relaterede opgaver, afskrivninger på kasseudstyr og gebyrer til udbydere af betalingstjenester. Desuden kan de have omkostninger ved at printe og udsende indbetalingskort mv. Tabel 5 viser omkostningerne i 2009 for forretninger og andre virksomheder ved at modtage betalinger. I tabellen er betalingerne opdelt på kontant- og kortbetalinger på forretningsstedet samt kortbetalinger på internettet og opkrævninger baseret på udsendelse af indbetalingskort mv. eller Betalingsservice. For forretningerne var omkostningerne ved kontant- og kortbetalinger på forretningsstedet henholdsvis knap 2,4 mia. kr. og ca. 1,6 mia. kr. Over halvdelen af omkostningerne ved kontantbetalinger bestod af den tid, der blev brugt på interne arbejdsgange. Det er fx afstemning af kassen samt optælling og pakning af kontanter. En anden betydelig omkostning ved kontantbetalinger var arbejdsløn til kassemedarbejdere for tiden, det tager at gennemføre en betaling. Det var også en væsentlig omkostning i forbindelse med kortbetalinger. Nationalbanken har foretaget et studie, der viser, at den gennemsnitlige betalingstid for både kontant- og kortbetalinger er ca. 15 sekunder. Andre omkostninger ved både kontant- og kortbetalinger var udgifter til kasseudstyr, dvs. kasseapparater, kortterminaler og sikkerhedsudstyr, og gebyrer til tjenesteudbydere, dvs. kontanthåndteringsselskaber, pen- FORRETNINGERS OG ANDRE BETALINGSMODTAGERES OMKOSTNINGER VED BETALINGER, 2009 Tabel 5 På forretningsstedet Fjernbetalinger Mio. kr. Kontanter Betalingskort Betalingskort (internet) Opkrævninger Alle betalinger Interne arbejdsgange ,1 194,9 9, , ,6 Betalingstid ,3 589, ,3 Gebyrer til tjenesteudbydere. 205,3 313,9 152, , ,8 Kasseudstyr ,4 379,9 585,3 Tab på kontanter ,0 154,0 Dataforbindelse... 95,3 6,7 102,0 Betalingsgateways... 48,9 Print og forsendelse , ,2 Andre omkostninger... 49,8 48,6 17,6 114,7 230,7 I alt , ,6 234, , ,8 Kilde: Danmarks Nationalbank.

12 12 geinstitutter og kortselskaber, inkl. Nets. Desuden havde forretningerne tab på kontanter, der kan tilskrives kassedifferencer. Forretningernes omkostninger ved at modtage kortbetalinger på internettet udgjorde 235 mio. kr. i Knap to tredjedele af disse omkostninger var gebyrer til kortselskaber. Pr. transaktion er disse gebyrer større end ved kortbetalinger på forretningsstedet, men forretningerne må til gengæld opkræve dem af forbrugeren ved betalingen. En anden omkostning for forretningerne var udgiften til udbydere af betalingsløsninger på internettet, såkaldte betalingsgateways, der kan sammenlignes med en kortterminal. Omvendt har forretningerne ved disse betalinger ikke lønomkostninger til kassemedarbejdere for betalingstiden eller udgifter til kasseapparater og kortterminaler. Virksomhedernes omkostninger ved betalingsopkrævninger var knap 5,4 mia. kr. i Disse opkrævninger omfatter både Betalingsservice og betalinger, der blev modtaget ved udsendelse af et indbetalingskort eller som en konto-til-konto overførsel, hvor virksomheden blot sender en faktura og et kontonummer. En betydelig udgiftspost for virksomheder, der selv udsender betalingsopkrævninger, er print og forsendelse. I 2009 udgjorde omkostningerne hertil over 1 mia. kr. Virksomheder, der opkræver betalinger via Betalingsservice, sparer disse omkostninger, men har til gengæld større udgifter til eksterne leverandører, dvs. Nets. Uanset om virksomhederne selv udsender betalingsopkrævninger eller benytter Betalingsservice, har de betydelige omkostninger til interne arbejdsgange. Det omfatter bl.a. bogføring, fakturering, inkl. klargøring af datafiler til Nets i forbindelse med Betalingsservice, kontrol af indkomne betalinger og opfølgning ved manglende betalinger. HUSHOLDNINGERNES OMKOSTNINGER Husholdningernes omkostninger ved betalinger består bl.a. af den tid, de bruger på aktiviteter, der vedrører disse betalinger, gebyrer til pengeinstitutter og en mistet renteindtjening på deres kontantbeholdning. Derudover opnår de også en mindre valørgevinst og rentefri kredit ved kreditkortbetalinger, der ikke er medregnet her. I tabel 6 er vist husholdningernes omkostninger i 2009 opdelt på de samme betalingsformer som i tabel 5 og på forskellige relevante omkostninger. Tabellen viser, at tidsforbruget er den største omkostning for husholdningerne ved betalinger. Det gælder for alle betalingsformerne i undersøgelsen. Husholdningernes omkostninger ved kontantbetalinger udgjorde ca. 1,5 mia. kr. i Heraf kan over to tredjedele henføres til tiden, der

13 13 HUSHOLDNINGERNES OMKOSTNINGER VED BETALINGER, 2009 Tabel 6 På forretningsstedet Fjernbetalinger Mio. kr. Kontanter Betalingskort Betalingskort (internet) Opkrævninger Alle betalinger Tid, kontanthævning , ,8 Tid, betaling ,6 263,2 61, , ,6 Tid, kontooversigt mv ,6 422,6 23,2 98,0 565,4 Gebyrer til pengeinstitutter mv ,1 200,6 25,5 301,0 680,2 Gebyrer til forretninger... 32,0 32,0 Rentetab på kontanter... 18,4 18,4 I alt ,5 886,4 142, , ,5 Kilde: Danmarks Nationalbank. bruges på kontanthævninger, mens husholdningernes omkostninger ved betalingstiden er opgjort til knap 250 mio. kr. De resterende omkostninger var primært gebyrer ved kontanthævninger. For kortbetalinger på forretningsstedet og internettet havde husholdningerne omkostninger for ca. 1 mia. kr. Ved disse betalinger bruger husholdningerne især tid på at kontrollere deres kontooversigt. Herudover betaler husholdningerne gebyrer til kortudsteder samt til forretningerne ved kortbetalinger på internettet. Endelig er husholdningernes omkostninger ved andre fjernbetalinger i 2009 beregnet til lidt over 2 mia. kr. Hovedparten af disse omkostninger var tidsforbrug i forbindelse med netbankoverførsler og især andre overførsler. Derudover havde husholdningerne betydelige gebyrudgifter ved betalinger af regninger i pengeinstitutter og på posthuse. INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Denne undersøgelse er som nævnt en del af et større europæisk studie af omkostningerne ved betalinger. Den europæiske undersøgelse koordineres af Den Europæiske Centralbank, ECB. Når resultaterne for de andre lande foreligger, vil det være muligt at sammenligne dem med resultaterne i denne rapport. I en række lande, som Danmark ofte sammenlignes med, er der tidligere foretaget tilsvarende undersøgelser. Det gælder bl.a. Norge, Sverige, Holland og Belgien. Disse undersøgelser varierer på en række områder fra undersøgelsen i denne rapport, men der kan alligevel foretages en sammenligning af de beregnede omkostninger. I undersøgelserne for de fire nævnte lande udgør omkostningerne ved betalinger på forretningsstedet mellem 0,29 og 0,72 pct. af BNP. Efter dette mål er omkostningerne størst i Holland og Belgien, som også er de

14 14 lande, hvor det, målt pr. indbygger, er mest udbredt at betale med kontanter. De samfundsmæssige omkostninger pr. kontantbetaling er større i Danmark og Norge end i de øvrige lande. Det skal ses i lyset af det beskedne antal kontantbetalinger i de to lande. I både Danmark og Norge er betalinger med debetkort den mest udbredte betalingsform, og omkostningerne pr. debetkortbetaling er i begge lande relativt lave. De norske og danske pengeinstitutter tilbyder i store træk deres kunder de samme betalingstjenester. Institutternes omkostninger ved disse tjenester er også omtrent ens i de to lande. De norske pengeinstitutter får dog dækket en større del af disse omkostninger ved gebyrer, end det er tilfældet for de danske institutter. I den svenske og hollandske undersøgelse opdeles, i modsætning til den danske undersøgelse, på faste og variable omkostninger. Det giver mulighed for supplerende analyser. Begge undersøgelser viser bl.a., at over et vist beløb har betalinger med debetkort de laveste samfundsmæssige omkostninger.

15 15 Kapitel 1 Indledning BAGGRUND Danske borgere foretager hver dag et stort antal betalinger som afregning for køb af varer og tjenester. Det omfatter både betalinger i forretninger, dvs. på forretningsstedet, og såkaldte fjernbetalinger, fx kortbetalinger ved handel på internettet og betalinger af regninger, herunder regelmæssige opkrævninger. Gennemførelse af betalinger er forbundet med resurseomkostninger for de involverede parter, dvs. betaler, betalingsmodtager og pengeinstitutter mv. Det er fx parternes tidsforbrug, udgifter til relevant udstyr som kasseapparater og kortterminaler samt materialeomkostninger ved produktion af kontanter og betalingskort. I Danmark er det ikke tidligere blevet kortlagt, hvor store disse omkostninger er, og hvordan de er fordelt på aktører. Det er derimod blevet gjort i en række andre lande, og erfaringerne herfra er, at disse undersøgelser har været særdeles nyttige i forbindelse med overvejelser om ændringer af betalingsinfrastrukturen, vurderinger af lovændringer osv. Nationalbanken besluttede derfor i 2010 at gennemføre en lignende undersøgelse af omkostningerne ved betalinger i Danmark. Det blev desuden vedtaget at tilslutte sig et større europæisk studie, der var blevet igangsat af Den Europæiske Centralbank, ECB, så de danske resultater blev sammenlignelige med andre europæiske lande. En undersøgelse af omkostningerne ved betalinger i Danmark var også en af anbefalingerne i en rapport fra 2010 om nationale betalingsoverførsler. 1 Rapporten var udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe, der nu er i færd med at afdække mulighederne for en reduktion af gennemførelsestiderne for disse overførsler. 2 DATA Som led i undersøgelsen har Nationalbanken gennemført tre større dataindsamlinger. For det første blev der modtaget data fra ni danske pengeinstitutter, der dækker ca. 70 pct. af sektorens samlede størrelse og 1 2 Se Danmarks Nationalbank (2010a). Jf. Bakkegaard mfl. (2011).

16 16 tæller både store og små institutter. Samlet vurderes de at give et retvisende billede af den danske pengeinstitutsektor. De deltagende pengeinstitutter leverede detaljerede oplysninger om deres omkostninger ved forskellige betalingstjenester. Desuden blev der indhentet information om institutternes indtægter samt antal og værdi af transaktioner for disse tjenester. Endelig indberettede pengeinstitutterne en række supplerende oplysninger. Den anden store dataindsamling var en undersøgelse af forretningers og andre betalingsmodtageres omkostninger ved betalinger. Der blev modtaget besvarelser fra 231 virksomheder fra forskellige brancher. Samlet havde disse virksomheder omtrent salgssteder og en årlig omsætning på ca. 160 mia. kr. Fra forretningerne blev der indsamlet oplysninger om bl.a. deres tidsforbrug ved interne arbejdsgange knyttet til betalinger, udgifter til kasseudstyr, tab på kontanter og udgifter til dataforbindelse. Andre betalingsmodtagere indberettede bl.a. deres omkostninger ved print og udsendelse af indbetalingskort og fakturaer. Endelig gennemførte Danmarks Statistik på vegne af Nationalbanken en undersøgelse af borgernes betalingsvaner. Over fire uger i september og oktober 2010 blev der indsamlet besvarelser fra knap borgere mellem 15 og 79 år, der skønnes at udgøre et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i denne aldersgruppe. I undersøgelsen blev borgerne bl.a. spurgt om deres brug af kontanter i den forløbne uge med henblik på at opgøre det samlede omfang af kontantbetalinger. Desuden blev de bedt om at angive deres tidsforbrug ved kontanthævninger, kontrol af kontooversigter og betalinger af regninger via netbank. Herudover er der indhentet oplysninger fra en række centrale aktører for betalingsformidlingen i Danmark, bl.a. Nets (det tidligere PBS), som er involveret i alle betalingsformer, der indgår i undersøgelsen, bortset fra kontantbetalinger. Endvidere er der foretaget et studie af betalingstiden for kontant- og kortbetalinger i Danmark. RAPPORTEN Denne rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen, dvs. de samfundsmæssige omkostninger for en række udvalgte betalingsformer. Der er overvejende tale om en faktuel gennemgang af beregningerne, og selve rapporten indeholder ingen anbefalinger om tiltag, der skal fremme bestemte betalingsformer. Resultaterne er selvsagt behæftet med en vis usikkerhed. Det gælder særligt omkostningerne for en række fjernbetalinger, som er estimeret

17 17 på basis af et mere beskedent datamateriale end de øvrige betalingsformer. Da undersøgelsen er den første af sin art i Danmark, foreligger der desuden ikke et sammenligningsgrundlag. Det skal også understreges, at arbejdet med at analysere de indsamlede data ikke er færdiggjort med denne rapport. I undersøgelsen opgøres alene de samlede omkostninger og omkostninger pr. betaling, og der opdeles ikke på faste og variable omkostninger. Det skal der tages højde for ved fortolkningen af de beregnede omkostninger. Metodemæssigt er det sidste i overensstemmelse med det europæiske studie, som undersøgelsen er en del af. En opdeling på faste og variable omkostninger vil dog give supplerende information, der kan være særdeles nyttig. Nationalbanken arbejder derfor videre med de indsamlede data med henblik på at foretage en sådan opdeling. Endvidere kan der endnu ikke laves en grundig sammenligning med andre europæiske lande. Det vil først være muligt, når resultaterne fra det europæiske studie foreligger. Rapporten indeholder derfor blot en kort sammenligning med de beregnede omkostninger fra tidligere undersøgelser i Norge, Sverige, Holland og Belgien. OPBYGNING Rapporten indeholder syv kapitler og tre bilag. I kapitel 2 redegøres for undersøgelsens formål og afgrænsning. Det præciseres, hvilke betalingsformer den dækker, hvilke aktører der har bidraget med omkostninger, og hvilke omkostninger der er taget med og udeladt. Desuden indeholder kapitlet en diskussion af fordele og ulemper ved de enkelte betalingsformer. Kapitel 3 gennemgår pengeinstitutternes omkostninger fordelt på hovedområder og betalingstjenester. Institutterne udfører betalingstjenester, når de gennemfører en betaling på vegne af kunder eller lader kunderne hæve eller indsætte kontanter. Desuden sammenholdes pengeinstitutternes omkostninger med deres indtægter. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af forretningernes og andre virksomheders omkostninger ved at modtage betalinger. Der opdeles efter betalinger på forretningsstedet, kortbetalinger på internettet og andre fjernbetalinger. For betalinger på forretningsstedet er omkostningerne desuden blevet fordelt på brancher. I kapitel 5 og 6 lægges resultaterne fra de to foregående kapitler sammen for at opgøre de samfundsmæssige omkostninger for henholdsvis betalinger på forretningsstedet og fjernbetalinger. Desuden inddrages omkostninger for andre relevante parter, herunder Nationalbanken, kortselskaber, og husholdninger.

18 18 I de to kapitler anføres endvidere antallet og værdien af betalinger for de betalingsformer, der er dækket af undersøgelsen. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne beregne omkostninger pr. betaling og pr. betalt krone for de enkelte betalingsformer. Desuden bruges de som nøgle til fordeling af en række omkostninger. Endelig sammenlignes i kapitel 7 resultaterne fra denne undersøgelse med omkostningerne i ovennævnte fire lande. Desuden præsenteres resultater fra det svenske og hollandske studie, baseret på en opdeling i faste og variable omkostninger, der viser, at debetkortbetalinger over et vist beløb har de laveste omkostninger. Bilag 1, 2 og 3 beskriver i detaljer indsamlingen af data fra henholdsvis pengeinstitutter, forretninger og andre betalingsmodtagere samt husholdninger.

19 19 Kapitel 2 Formål og afgrænsning INDLEDNING OG SAMMENFATNING I denne undersøgelse opgøres de samlede omkostninger for forskellige typer af betalinger fra borgere til virksomheder i Danmark. Det gælder kontantbetalinger, kortbetalinger på forretningsstedet og internettet, netbankbetalinger og andre bankoverførsler samt opkrævninger via Betalingsservice. Der beregnes omkostninger for pengeinstitutter, Nets, andre kortudstedere og -indløsere, kontanthåndteringsselskaber, leverandører af betalingsløsninger ved køb på internettet og Nationalbanken. Endvidere opgøres omkostninger for forretninger og andre betalingsmodtagere samt borgere i deres egenskab af betalere. Fokus er på disse aktørers samlede resurseforbrug, der udgør de samfundsmæssige omkostninger. Disse omkostninger omfatter ikke overførsler til andre aktører, fx gebyrer. Denne type omkostninger indgår derimod i de private nettoomkostninger, som i højere grad har indflydelse på aktørernes valg af betalingsform. Der opdeles ikke på faste og variable omkostninger, som i praksis er en vanskelig sondring. I stedet beregnes omkostninger pr. betaling, som er et mål, der med faste omkostninger afhænger af antallet af betalinger. Betalingsformer, der er meget anvendt, vil typisk have lave omkostninger pr. betaling. I undersøgelsen er der set bort fra en række omkostninger, som er svære at opgøre, men kun har mindre betydning for de samfundsmæssige omkostninger. Eksempler er tidsforbruget for kunder, der venter i kø i forretninger, når betalingen foretages, og borgeres omkostninger til computere, der anvendes ved netbankoverførsler. Desuden er udeladt borgeres og virksomheders rentetab ved at foretage og modtage betalinger via en anfordringskonto i stedet for at have pengene stående på en højere forrentet opsparingskonto. Dette tab er ikke en resurseomkostning, men en overførsel fra borgere og virksomheder til pengeinstitutterne. Ved en samlet vurdering af de forskellige betalingsformer bør ud over omkostninger også inddrages betalers og betalingsmodtagers øvrige fordele og ulemper. Disse er dog vanskelige at kvantificere, og denne undersøgelse indeholder derfor alene en diskussion af nogle generelle fordele og ulemper ved de enkelte betalingsformer.

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Betalingsvaner i Danmark

Betalingsvaner i Danmark 121 Betalingsvaner i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Søren Truels Nielsen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Danskerne anvender lige så ofte dankort som kontanter i forretninger.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark

Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jacobsen,

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Betalingskortmarkedet

Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet 2014 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-569-7 Analysen er

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Betalingskortloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2000 2 Forord Konkurrencestyrelsen offentliggør hermed en redegørelse om konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet. Redegørelsen er

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en forordning om regulering af interbankgebyrer ved kortbetalinger. 1 Forordningen fastlægger et loft for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Indledning...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Indledning...3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Detailbetalinger i Danmark...4 2.1 Betalinger i Danmark...4 Kontanter...4 Dankort og VisaDankort...4 Internationale kort...5 Mobilbetalingstjenester...6 Overførsler...8

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af betalingskort i Danmark...4 1.2 Gebyrer på betalingskort i Danmark...5

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Velkommen til Coop Bank

Velkommen til Coop Bank Coop Bank Velkommen til Coop Bank Kære medlemsvalgte, Som du sikkert ved, har Coop åbnet en bank Coop Bank. Det har vi gjort, fordi bank står rigtig højt på ønskelisten, når vi spørger Coops medlemmer,

Læs mere

Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1

Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1 Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1 Journal nr. 3:1120-0301-139/Fødevarer og Finans/bjs Rådsmødet den 27. februar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Betaling med kredit/debet kort

Betaling med kredit/debet kort Betaling med kredit/debet kort Konsekvenser af implementering af betaling med MasterCard mm. online og i automat i Borgerservice Randers Kommune Baggrund Mulighed for betaling med Dankort/VisaDankort for

Læs mere

Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank

Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank Disse regler omhandler pengeinstitutters ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Nationalbanken.

Læs mere

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN INDSAMLING AF DATA FRA KREDITINSTITUTTER OG ANDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER DE OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

Betalingsmiddelloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001

Betalingsmiddelloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001 Betalingsmiddelloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001 Juni 2001 Indholdsfortegnelse for Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Kapitel 1: Resumé og konklusioner... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DanDomain Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DanDomain Dokumentation for udvidelser af Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DanDomain Version: 12.1 Indhold BETALINGSTJENESTER I WEBSHOP...

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002 2002 2 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002 1 RESUME OG VURDERING....10 1.1 INDLEDNING... 10 1.2 STATUS FOR DE 4 FORUDSÆTNINGER... 10

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere