Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. Deloitte maj 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. Deloitte maj 2010."

Transkript

1 Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. Deloitte maj Ishøj Kommune blev i foråret 2009 kontaktet af KL med henblik på deltagelse i bench-mark analyse på udvalgte områder. Områderne var defineret i økonomiaftalen for 2009 (dvs. i juni 2008) og omfattede: Regnskab Bogføring Lønadministration Ishøj Kommune tilbød at medvirke, dels for at måle effektiviteten og samtidig lære af de bedste kommuner. Ishøj Kommune var bevidst om, at timingen ikke var hensigtsmæssig, idet Ishøj Kommune var i gang med at implementere et nyt administrativt styringssystem (AST) omfattende økonomi, løn, indkøb, projekt- og ressourcestyring m.v. - og samtidig havde gennemført flere analyser af nuværende og fremtidige forretnings- og arbejdsgange, også indenfor de omfattede områder. På den anden side kunne deltagelsen give inspiration til nye arbejdsprocesser og dermed en mere effektiv opgaveløsning. Der har i alt deltaget 14 kommuner i analysen, som omfatter maksimalt 20-25% af ressourcerne indenfor de traditionelle personale- og økonomiske discipliner. Analysen omfatter eksempelvis ikke HR-delen, budgetlægning og opfølgning. Analysen er udarbejdet af Deloitte på vegne af KL, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet. Den samlede analyse er tilgængelig på KL s hjemmeside og vil indgå i økonomiforhandlingerne for I forbindelse med offentliggørelsen af den samlede analyse har hver af de deltagende kommuner modtaget en kommunespecifik analyse. Denne fremlægges. Det fremgår af analysen, at Ishøj er den mindst produktive kommune indenfor regnskabs- og bogføringsopgaverne og nr. 10 i forhold til lønopgaverne. Analysen omfatter opgaver på 3 niveauer; Centrale enheder (direktionscentret), centre og distrikter/driftssteder. Samlet omfatter analysen 46,8 årsværk, fordelt med 9,5 årsværk til regnskab, 23,6 årsværk til bogføring og 13,7 årsværk til løn. Direktionscentret (persona- 1

2 le/udvikling og Økonomi) tegner sig for knap 20,3 årsværk eller godt 43 % af den samlede ressourceanvendelse. Analyseresultaterne er tilvejebragt ved skemaundersøgelser til de 3 niveauer, og derefter opskaleret gældende for hele kommunen. Direktionscentret har ikke haft indflydelse på besvarelserne; men kan konstatere, at respondenterne har haft forskellige forudsætninger for opgavens omfang og hvad der indgår heri 1. Som bilag til nærværende notat er nærmere redegjort for den metodiske tilgang, og de usikkerheder der er knyttet hertil. Der kan således konstateres nogle unøjagtigheder som kan have indflydelse på Ishøj Kommunes placering. Imidlertid er det uinteressant om effektiviteten er en 14. plads eller eksempelvis en 8. plads, idet der jo fortsat er forbedringspotentiale. Når analysen klart viser forbedrings- og effektiviseringspotentiale er det naturligt at se på de indsatsområder Deloitte peger på. I hovedanalysen peges på centrale anbefalinger for kommunerne under eet, og anbefalingerne er videreført i den enkelte kommunes analyse. Deloitte har supplerende angivet kommentering/anbefalinger til kommunen set ud fra den samlede analyse. Regnskabs- og bogføringsområderne. Indenfor regnskabs- og bogføringsopgaverne peges på: Brugervenlige og integrerede systemer En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne anvender systemer, der er brugervenlige og gør opgaveløsningen let for institutionerne. Samtidig bør institutionerne kun have én indgang til de relevante systemer, de har behov for at anvende. Implementeringen af AST, der blev godkendt af Byrådet i 2007, understøtter denne tankegang. Der mangler fortsat implementering af moduler som eksempelvis Mit indkøb, Mit personale ligesom der pågår en massiv uddannelsesindsats. Herudover er der specielle sub-systemer, hvor det nærmere skal vurderes, hvorledes disse hensigtsmæssigt kan integreres i AST. Det kan konkluderes, at Ishøj er på vej og allerede har set dette potentiale i Konkret implementeres Mine indkøb september/oktober Lønberegner som er Mit personale er, jf. nedenfor planlagt til 1. kvartal 2011; men der tages forbehold for, hvorvidt Ishøj Kommune skal i særskilt udbud på dette system, der ikke er en del af den samlede AST-kontrakt. Såfremt Ishøj skal i udbud vil der være en forsinkelse på minimum 1 år. 1 Eksempelvis analysens side 36 løn øvrige enheder. Af tabellens total er der store afvigelser (fra 0,06 til 1,07). Nogle driftssteder har eksempelvis medtaget det at indkalde vikarer som en del af tidsforbruget som reelt ikke har noget med fravær at gøre. 2

3 Der er i efteråret 2010 aftalt en evaluering af gennemførte effektive processer med henblik på at optimere opgaveløsningen. Klare snitflader og standarder En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne fastsætter klare snitflader for opgaveløsningen, udarbejder standarder for, hvad og hvordan der skal leveres, og løbende følger op på, om opgaveløsningen tilrettelægges optimalt. I forbindelse med organisationsjusteringen pr. 1. oktober 2009 blev det forudsat, at grænsesnit skulle evalueres. Denne evaluering gennemføres ultimo 2010, idet det har været afgørende, at de nye rutiner i AST var kendte, og at alle føler sig trygge. Sideløbende hermed har Byrådet primo 2010 godkendt et nyt Økonomiregulativ som er et rammeregulativ der skal udfyldes med bilag indeholdende konkrete forretningsgange og instrukser. Byrådet har godkendt tidsplanen for udarbejdelsen, og mange bilag vil være politisk behandlet i 3. og 4. kvartal Det kan konkluderes, at Ishøj er på vej. Grænsesnitaftaler og standarder forventes afklaret primo Det kan tilføjes, at der allerede fra 1. juni 2010 er indført standard for ansættelsesprocedure i bred forstand. Dedikerede administrative ressourcer En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at de enkelte institutioner har en vis størrelse, så de kan dedikere en administrativ medarbejder til løsningen af regnskabs- og bogføringsopgaverne. Små institutioner kan derfor med fordel dele administrative ressource, eller kommunerne kan vælge at etablere lokale fællesskaber og servicecentre. 3 Igennem de senere år er der sket en sammenlægning af driftssteder hvilket vurderes at have styrket de administrative rutiner. Ishøj Kommune har også i samarbejde med Deloitte gennemført en forvaltningsrevisionsanalyse af kompetencen på de forskellige driftssteder, herunder hvilket kvalifikationsniveau der tilstræbes indenfor de enkelte typer af driftssteder. Denne forvaltningsrevisionsanalyse indgår naturligt i kompetenceafdækningen og driftsstedernes niveau i forbindelse med drøftelser med centre og driftssteder. Den nuværende organisering af supportfunktionen overfor driftsenhederne bygger på superbrugere i centre, der har en større systemspecifik indsigt og en egentlig troubleshooter funktion i Direktionscenter Økonomi. Det er vurderingen at organiseringsformen er hensigtsmæssig, idet superbrugere får kendskab til almindeligt forekommende spørgsmål. Denne analyses anbefalinger om en vurdering af organisering i servicecentre skal nærmere vurderes. Det er den nuværende vurdering, at supportfunktionerne er opbygget hensigtsmæssigt.

4 Det kan konkluderes, at Ishøj er på vej, dvs. der er en velfungerende supportfunktion; men potentiale bør undersøges løbende i takt med implementeringens fulde gennemførelse. Risikobaseret og automatiseret kontrol En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne tilrettelægger en risikobaseret kontrolindsats, der tager højde for risici og væsentlighed, og som kan omfatte både forebyggende og automatiserede systemkontroller og opdagende kontroller. Deloitte anfører, at de netop vedtagne Politiske styringsprincipper og Økonomiregulativ vurderes at kunne danne rammen for et afbalanceret kontrolniveau. Det kan konkluderes, at Ishøj er på vej, og jf. ovenfor vil bilag til Økonomiregulativet blive udarbejdet og forelagt politisk i 3. og 4. kvartal Løbende opfølgning på og læring af systematiske fejl En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne løbende og systematisk følger op på deres fejl og for eksempel identificerer, om årsagen til fejl er manglende sammenhæng mellem kompetencer, systemer og opgaver, uklare kvalitetskrav eller manglende incitamenter. I forbindelse med implementeringen af AST opsamles og registreres problemer. Disse fejlmeldes ofte til systemleverandør og der foretages opfølgning på afklaring af problemstillingen. Der kan konstateres såvel systemfejl/børnesygdomme som egentlige menneskelige fejl fra ansatte. Her igangsættes automatiserede kontroller, således at eksempelvis sletning af data ikke kan forekomme uden advarsel. Systemleverandøren er også blevet opmærksom på forbedrede systembackup faciliteter, således at fejl opdaget senere end 48 timer også kan rettes. Deloittes generelle anbefaling vil dog indgå i det videre arbejde i forbindelse med evaluering af grænsesnit mellem centre; og der vil blive stillet uddybende spørgsmål til konsulenterne der har udarbejdet analysen, for derved at sikre, at Ishøj Kommune har oplevet anbefalingerne korrekt. Det kan konkluderes, at Ishøj er på vej, idet der pågår udvikling og rettelser, kompetencetilførsel og tilpasning til effektiv opgaveløsning. Tidshorisonten er ultimo Forbedret decentralt kompetenceniveau En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne sikrer, at der opbygges et relativt højt kompetenceniveau hos de lokale ledere og administrative medarbejdere,

5 hvilket blandt andet kan foregå gennem opsøgende kompetencetiltag, formaliserede introforløb og systematisk kortlægning af kompetencebehov. Deloitte anfører supplerende, at det for Ishøj Kommunes vedkommende ikke er et område der for nuværende skal satses på, hvilket svarer til administrationens vurdering. Der skal nu fokuseres på konsolidering. Det kan konkluderes, at Ishøj har nået målet; men i takt med implementering af eksempelvis Mine indkøb tilrettelægges kompetenceudviklingen. Enstrenget support og service En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne etablerer en enstrenget support- og servicefunktion, der er organiseret så den kan yde forskellige typer af institutioner en målrettet service af høj kvalitet. Herudover kan kommunerne med fordel stille forskellige selvhjælpsværktøjer til rådighed for institutionerne. Deloitte anfører supplerende, at Ishøj Kommunes selvevaluering er lavere end gennemsnittet, hvilket måske kan skyldes, at analysen er gennemført samtidig med implementeringen af AST. Administrationen er enig i, at det skal revurderes, jf. bemærkningerne under Klare snitflader og standarder. Evalueringen foretages ultimo Det kan konkluderes, at Ishøj har tilrettelagt et enstrenget supportfunktion, og selvhjælpsværktøjer udvikles løbende. Senest indenfor ansættelsesområdet. Konsolidering og samling af opgaver En effektiv opgavevaretagelse kan over tid forudsætte, at kommunerne konsoliderer og samler flere opgaver, end tilfældet er i dag, hvis de skal være i stand til blandt andet at håndtere rekrutteringsudfordringen og opretholde en høj produktivitet og et højt kvalitetsniveau. Kommunerne kan derfor med fordel overveje på sigt at etablere fælles servicecentre på regnskabs- og bogføringsområdet. Deloitte anbefaler, at Ishøj Kommune på sigt overvejer en øget konsolidering. Administrationen kan oplyse, at det ikke indgår i overvejelserne pt. Det er den administrative vurdering, at det nuværende forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune reelt medfører betydeligt merarbejde for dele af administrationen. Specielt indenfor styring af de økonomiske discipliner. En videreførelse af administrativt samarbejde som kan omfatte flere kommuner vil kræve en dybtgående foranalyse og ensretning af økonomistyringen. 5

6 Anbefalingen fra Deloitte nyder ikke fremme. Samlet vurdering. Det fremgår ovenfor, at Ishøj Kommune i væsentlig grad har taget højde for anbefalingerne i forbindelse med implementeringen af AST. Der er selvfølgelig forbedringspotentiale og det indgår i det videre arbejde ved udarbejdelse af bilag til Økonomiregulativet. Det fremgår af Deloittes samlede vurdering, at Ishøj Kommune har et stykke vej endnu på flere af indsatsområderne. og videre Ishøj Kommune bør i første omgang fokusere på at få sat de rigtige rammer for opgaveudførelsen gennem klare snitflader og standarder, dedikerede ressourcer og risikobaserede kontroller. Med udgangspunkt i administrationens kommentarer til de enkelte indsatsområder er det administrationens vurdering, at Deloittes samlede vurdering er en anelse hård. Det er vurderingen, at administrationen i meget vid udstrækning allerede fra medio 2007 har arbejdet målrettet på at skabe systemsammenhæng og et administrativt overblik for decentrale enheder. Driftsstedernes økonomistyring i bred forstand har og har haft en meget stor fokusering. Naturligvis vil Deloittes anbefalinger indgå i det videre arbejde, herunder drøftelse af grænsesnitsaftaler som nævnt ovenfor. Lønområdet Også her påpeger Deloitte, at der er et klart forbedringspotentiale. I hovedanalysen peges på centrale anbefalinger for kommunerne under eet, og anbefalingerne er videreført i den enkelte kommunes analyse. Deloitte har supplerende angivet kommentering/anbefalinger til kommunen set ud fra den samlede analyse. Indenfor lønområdet peges på: Enkel decentral dataindberetning Klare roller, ansvar og opgavesnit Optimering af arbejdsgange og processer Risikobaseret og fokuseret kontrol Incitamenter til rettidig indberetning Enstrenget support og service Fortsat sikker og professionel drift 6

7 7 Enkel decentral dataindberetning En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at indberetning af variable ydelser og fravær mv. fra de decentrale enheder tilrettelægges således at enhederne kun indberetter de data, de er bekendt med, at indberetningen foregår så tæt på kilden som muligt, og at der udvikles brugervenlige systemer, som gør dataindberetningen enkel og let. Manglende systemmæssig modenhed kan dog indebære, at dataindtastning i stedet bør foregå centralt. Deloitte anfører supplerende, at implementeringen af AST vil reducere antallet af manuelle indberetninger. Administrationen har siden 2004 afventet KMDs lønberegner der egentlig var grundlaget for implementeringen af AST i flere år. Det er netop oplyst, at Ishøj Kommune er skemasat til overgang i 1. kvartal Overgangen til lønberegneren vil give den decentrale leder et forenklet overblik over Mit personale og kunne klikke sig igennem for at se lønsammensætning o.l. Da Ishøj Kommune siden 2003 har været på Opus platformen indenfor lønsystemet, har det været forudsat, at der blot var tale om en opgradering. Imidlertid må der efter Konkurrencestyrelsens henvendelse sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt Ishøj Kommune skal i udbud med denne del af opgaven. Såfremt konklusionen er, at lønberegneren (funktionaliteten) skal i udbud forsinkes processen minimum 1 år. I løbet af eftersommeren bliver der implementeret "Mit Personale" det vil sige, at centre/driftssteder selv skal indberette fravær og engangsydelser. Som det fremgår kan det konkluderes, at Ishøj er meget langt i processen. Klare roller, ansvar og opgavesnit En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne skaber klarhed om roller, ansvar og opgavesnit på lønområdet, for eksempel via serviceaftaler, så dobbeltarbejde undgås, og de decentrale enheder ikke anvender tid på at rykke den centrale lønenhed og lignende. Administrationen er enig i, at der skal udarbejdes forretningsgang- og arbejdsgangsbeskrivelser. Arbejdet har bevidst været nedprioriteret i forhold til en forventet implementering af lønberegneren, der vil medføre afgørende ændringer i opgavefordelen, herunder mulighed for yderligere decentralisering til centre/driftsstederne. Ishøj Kommune er privilegeret ved at have ældre erfarne medarbejdere; men administrationen erkender risiko ved fratræden/pensionering såfremt der ikke forinden er implementeret en ny lønberegner (eller sammenlignelig funktionalitet, jf. ovenfor om udbud).

8 Af Direktionscenter Personale- og Udvikling s virksomhedsplan fremgår at, at der skal udarbejdes forretningsgangs- og arbejdsgangsbeskrivelser. Såfremt at lønberegneren skal i udbud, vil Direktionscenter Personale- og Udvikling igangsætte arbejdet hurtigst muligt under hensyntagen til ressourcerne. Det kan konkluderes, at der er en udfordring i denne anbefaling; men meget afhænger af implementering af lønberegneren. Optimering af arbejdsgange og processer En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne løbende fokuserer på at optimere deres arbejdsgange og kerneprocesser, herunder ikke mindst i den centrale lønenhed, som løser hovedparten af opgaverne på lønområdet. Deloitte anbefaler supplerende, at Ishøj Kommune igangsætter proces med optimering af arbejdsprocesser og aktuelt i forhold til refuioner. Administrationen er enig i vurderingerne, og har allerede igangsat tiltag for optimering. Eksempelvis kan nævnes, at en af de såkaldt effektive processer i forbindelse med implementeringen af AST var Ansættelse. Her er der nu udarbejdet et helt nyt regelsæt der skal benyttes ved ansættelser fra 1. juni Regelsættet optimerer arbejdsgange og sikrer mod fejl, idet der nu er skemalagt hvilke oplysninger der skal være tilgængelige før en ny medarbejder tiltræder. Direktionscenter Personale- og Udvikling vil vurdere arbejdsgangene på refusionsområdet med henblik på en optimering. Det kan konkluderes, at Ishøj Kommune har gennemført opstramning/effektivisering på området og processen fortsætter. Risikobaseret og fokuseret kontrol En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne tilrettelægger en risikobaseret kontrolindsats, der tager højde for risici og væsentlighed, og som kan omfatte både forebyggende systemkontroller og opdagende kontroller. Deloitte anfører supplerende, at Ishøj Kommune i et vist omfang har en risikobaseret og fokuseret kontroltilgang. Deloitte anbefaler, at det overvejes hvorvidt en nuanceret udvælgelse ville kunne forenkle den risikobaserede kontrolindsats, ligesom der bør fokuseres på hyppige fejl. 8

9 Administrationen er delvist enig i vurderingen; men det er vurderingen, at den tilrettelagte kontrolindsats først ændres når funktionaliteten fra lønberegneren (eller tilsvarende funktionalitet) er kendt. I modsat fald vil der blive anvendt ressourcer på samme område 2 gange. Det kan konkluderes, at Ishøj Kommune allerede følger anbefalingerne. Incitamenter til rettidig indberetning En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at der foretages rettidig indberetning af variable ydelser og fravær mv. fra de decentrale enheder, hvilket kan understøttes gennem både økonomiske sanktioner og en økonomisk tilskyndelse til at overholde tidsfrister. Ishøj Kommune benytter sig ikke af gebyrer overfor driftssteder. Det er administrationens opfattelse, at vi taler om en koncern, hvorfor dialog, respekt og forståelse for hinandens opgavesammenhæng er vigtig. Dialogen har fremmet forståelsen. Anbefalingen fra Deloitte nyder ikke fremme. Enstrenget support og service En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne etablerer en enstrenget support- og servicefunktion, som yder en service, der modsvarer de decentrale enheders behov, og som er let tilgængelig for de decentrale enheder. Deloitte anfører supplerende, at Ishøj Kommune har en forholdsvis enstrenget support og service. Det kan konkluderes, at Ishøj Kommune har gennemført anbefalingen. Fortsat sikker og professionel drift En effektiv opgavevaretagelse kan over tid forudsætte, at kommunerne outsourcer deres lønopgaver til en ekstern leverandør med henblik på at håndtere især den rekrutteringsudfordring, som mange kommuner på sigt kommer til at stå overfor. Deloitte anfører, at en række forudsætninger skal være opfyldt før outsourcing kan ske vellykket, eksempelvis optimerede forretnings- og arbejdsgange og klare snitflader mellem leverandøren og Ishøj Kommune. Administrationen vurderer ikke pt., at outsourcing er interessant. Et tættere samarbejde mellem kommuner evt. et kommunalt 60 selskab vil være at foretrække, da kommunerne også har indflydelse på prioritering af opgaverne. Anbefalingen fra Deloitte nyder ikke fremme. 9

10 Samlet vurdering. Det fremgår ovenfor, at Ishøj Kommune er på vej i den retning Deloitte anbefaler. Forsinkelserne skyldes primært, at KMD modulet lønberegner ikke er implementeret. Den seneste afgørelse fra Konkurrencestyrelsen kan medføre, at funktionaliteten i lønberegneren skal i udbud, hvilket vil forsinke processen i 1 år. Deloittes samlede anbefaling er, at Ishøj Kommune arbejder struktureret med løbende optimering af opgaverne og vurderer det nuværende opgavesnit. Herudover anbefales, at der er fokus på procesoptimering ved læring af fejl og om det nuværende kontrolniveau i tilstrækkeligt omfang er baseret på risiko og væsentlighed. Deloittes anbefalinger vil naturligt indgå i de kommende drøftelser om opgavesnit mellem centre/driftssteder og Direktionscentret Personale og Udvikling. Det videre perspektiv Deloittes analyse viser at der er et stort forbedringspotentiale for Ishøj Kommune i forhold til sammenligningskommuner og best practice. Det fremgår af Deloittes hovedanalyse, at der landsplan er et potentiale til effektiviseringer på ca årsværk eller 470 mio.kr. indenfor bogførings- og regnskabsområdet og ca. 680 årsværk indenfor lønområdet eller ca. 330 mio.kr. Det samlede potentiale er 800 mio.kr. under forudsætning af, at produktiviteten kan løftes til gennemsnittet af de 2 bedste kommuner. Det understreges i hovedanalysen, at der er usikkerheder ved opgørelsesmetoden svarende til +/- 100 mio.kr. Deloitte anfører også, at det vil tage 2-3 år for kommunerne at gennemføre en omlægning som anbefalet, og derved er effektiviseringspotentialet på lidt længere sigt. Effektiviseringspotentialet for Ishøj Kommune er såvel på driftsstederne og dernæst primært i direktionscentret (økonomi og personale- og udvikling). Potentialet er umiddelbart svært at kvantificere - idet det bl.a. hænger sammen med Deloittes metode umiddelbart. Deloitte angiver at produktiviteten indenfor regnskabs- og bogføringsområderne har et potentiale på ca. 50% og lønområdet på 30% i forhold til den mest produktive kommune. Såfremt dette umiddelbart lægges til grund er der indenfor regnskabs- og bogføringsområderne et potentiale på op til 10 årsværk (af 33,1) og op til godt 3 årsværk (af 13,7) indenfor lønområdet for hele kommunen. 10

11 Som nævnt udføres ca. 60% af opgaverne på det decentrale niveau. Implementeringen af AST og den efterfølgende lønberegner vurderes fortsat at kunne give effektiviseringsgevinster; men dog først i takt med implementeringen gennemføres. Afhængig af lønberegnerens (funktionaliteten) indfasning vil potentialet kunne være nået medio til ultimo Hvorvidt potentialet har den størrelse som Deloitte angiver er dog lidt mere tvivlsomt. Det skønnes ikke at være muligt at opnå best practice indenfor alle områder. Såfremt der ikke tilvejebringes understøttende IT-systemer, der kan spille sammen med AST vil potentialet indenfor bogførings- og regnskabsområdet ikke kunne nås. Ishøj Kommune har fortsat subøkonomistemer indenfor Park- og Vej (Brugerdata) og Kommunale Ejendommen (Digital- BygningsData). Det vurderes løbende hvorvidt det er muligt at opnå samme eller tilfredsstillende funktionalitet i AST, så disse sub-systemer kan udfases. Realistisk vil der nok gå et par år før dette er muligt. Fremdriften i Deloittes anbefalinger, jf. ovenfor - som i det væsentligste svarer til beslutningsgrundlaget for overgang til AST tilbage i 2007 vil have høj ledelsesmæssig fokus. Konkret vil anbefalingerne blive indarbejdet i koncernledelsens fælles aktivitetsplan. Ishøj Kommune er som bekendt først overgået til AST fra 1. januar 2010, og tiden frem til nu er forløbet betydeligt bedre end forventet når sammenligningen sker til andre kommuner men der er fortsat børnesygdomme og ukendskab til funktionaliteten. Det er helt forventeligt. Effektiviseringsgevinsterne som naturligt først realiseres i årene frem, i takt med øget anvendelse af funktionalitet - vil indgå i budgetdrøftelserne og de i budget afsatte besparelsespuljer. Administrationens indstilling Det indstilles, at Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver Maj 2010 tages til efterretning at effektiviseringsgevinsterne indgår i budgetdrøftelserne og de i afsatte besparelsespuljer. 11

12 Bilag Det fremgår af Deloittes hovedanalyse kapitel 2.3 og 3.3. hvorledes produktiviteten defineres. Regnskabs- og bogføringsområdet: Det samlede ressourceforbrug i årsværk på regnskabs- og bogføringsområdet er som led i undersøgelsen blevet opgjort for hver af de 14 kommuner. Ressourceforbruget dækker over hvad hver enkelt kommune på såvel centralt som decentralt niveau anvender på at løse de omfattede rengskabs- og bogføringsopgaver. Hver af de 14 kommuners opgjorte ressourceforbrug er blevet sat i forhold til deres samlede antal fuldtidsansatte, som er fastsat med udgangspunkt i FLD-data for Der er på denne baggrund fastsat et produktivitetsmål i form af en årsratio for hver kommune, som angiver hvor mange fuldtidsansatte eet administrativt årsværk servicerer. Der er valgt at anvende årsratioer, da de udgør et ensartet og sammenligneligt produktivitetsmål på tværs af kommuner, og da antallet af fuldtidsansatte (som et udtryk for kommunens størresle) vurderes at være den væsentligste omkostningsdriver på regnskabs- og bogføringsområdet generelt. Lønområdet Det samlede ressourceforbrug i årsværk på lønområdet er som et led i undersøgelsen blevet opgjort for hver af de 14 kommuner. Ressourceforbruget dækker over, hvad hver enkelt kommune på såvel centralt som decentralt niveau anvender på at løse de omfattede lønopgaver. Hver af de 14 kommuners opgjorte ressourceforbrug er blevet sat i forhold til antallet af deres årsopgørelser pr. 31. december Der er på denne baggrund fastsat et produktivitetsmål for hver kommune, som nagiver hvor mange årsopgørelser et administrativt årsværk håndterer... Det fremgår, at opgørelse af administrationstid er foretaget på baggrund af spørgeskemaer som er fremsendt til de forskellige niveauer (centralt, centre, driftssteder). Denne tid er opgjort for de niveauer der er valgt og opregnet som gældende for hele kommunen, idet alle niveauer ikke er omfattet af undersøgelsen. Skemaerne har været til kvalitetssikring flere gange hos de berørte. 12

13 Hvad der derimod ikke er taget højde for er den subjektive vurdering den enkelte respondent indlægger/opfatter opgaven omfatter. Som et eksempelv henvises til Ishøj Kommunes analyse side 36, hvoraf fremgår, at Ressourceangivelse for løn: øvrige enheder besvares/opleves vidt forskelligt. Center for Sundhed og Ældre vurderer en opgave til 1,07 årsværk, hvorimod andre centre besvares/opleves til 0,06 årsværk. Der er større variationer. Denne oplevede administrationstid opregnes i analysen. Alene forskellen mellem 1,07 og 0,06 vil naturligt give store forskelle. Skønnes det, at undersøgelsen omfatter 20% af opgaveområdet er der her indregnet op til 5 årsværk som kan være fejlagtigt opgjort. Det vil naturligvis medføre, at årsratio bliver lavere og Deloitte vurderer derfor et større effektiviseringspotentiale end rimeligt er. En af årsagerne til en forskellig oplevelse af opgaven kan være, at eksempelvis registrering af fravær opleves som også omfattende det at få dagsplanen til at hænge sammen, indkaldelse af vikarer m.v. Administrationen har valgt at se bort fra disse elementer og målrettet fokusere på anbefalingerne om best practice. 13

Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. Ishøj Kommune

Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. Ishøj Kommune Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver Ishøj Kommune Maj 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 1. Kommunens organisering... 7 2. Regnskab og bogføring... 10 3.

Læs mere

Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne En mere effektiv opgavevaretagelse KL, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet Maj 2010 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug Hvad måles der på? KLKs benchmark-model adskiller sig fra andre modeller ved, at der ikke kun måles

Læs mere

ANALYSE AF REGNSKAB, BOGFØRING OG LØN I RANDERS KOMMUNE

ANALYSE AF REGNSKAB, BOGFØRING OG LØN I RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF REGNSKAB, BOGFØRING OG LØN I RANDERS KOMMUNE 140 Produktivitet regnskab og bogføring Fuldtidsansatte pr. anvendt regnskabs- og bogføringsårsværk 120 100 80 60 40 20 0 450 Produktivitet løn 400

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Lønkontrol Implementeringsguide

Lønkontrol Implementeringsguide Lønkontrol Implementeringsguide Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund 3 3. Forandringsområder 4 4. Faser i processen 5 5. Forankring og videnressourcer 5 6. Hvordan kan det gribes an? 6 7. Hvor skal

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 8800 Vibrog Tel. +45 87285000 koncernoekonomi@stab.rm.dk

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer

Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer Samlet status pr. november 2015 for alle systemimplementeringer Kvalitet Økonomi Tid

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats Orientering om hjemtagelse af løn fra KMD - Økonomiudvalget den 16. december 2013 Brugerundersøgelse november 2013 viser: Øget utilfredshed med lønadministrationen hos KMD BPO Øget tilfredshed med lønsystemerne

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 2125 Jour. nr.: Ref.: LDP Nye partnerskabsinitiativer

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K Finansministeren 11. december 2014 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Tema 4: Økonomi og organisation

Tema 4: Økonomi og organisation Sagsnr. 000.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 4: Økonomi og organisation Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

1. Hvor mange henvendelser har Aarhus Kommune modtaget om problemer med lønudbetaling til medarbejderne?

1. Hvor mange henvendelser har Aarhus Kommune modtaget om problemer med lønudbetaling til medarbejderne? Notat Emne: Til: 10- dages forespørgsel vedr. fejl i lønudbetalinger og dagpengerefusion Byrådets medlemmer Den 2. maj 10- dages forespørgsel vedr. fejl i lønudbetalinger og dagpengerefusion Aarhus Kommune

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere