Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. Deloitte maj 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. Deloitte maj 2010."

Transkript

1 Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. Deloitte maj Ishøj Kommune blev i foråret 2009 kontaktet af KL med henblik på deltagelse i bench-mark analyse på udvalgte områder. Områderne var defineret i økonomiaftalen for 2009 (dvs. i juni 2008) og omfattede: Regnskab Bogføring Lønadministration Ishøj Kommune tilbød at medvirke, dels for at måle effektiviteten og samtidig lære af de bedste kommuner. Ishøj Kommune var bevidst om, at timingen ikke var hensigtsmæssig, idet Ishøj Kommune var i gang med at implementere et nyt administrativt styringssystem (AST) omfattende økonomi, løn, indkøb, projekt- og ressourcestyring m.v. - og samtidig havde gennemført flere analyser af nuværende og fremtidige forretnings- og arbejdsgange, også indenfor de omfattede områder. På den anden side kunne deltagelsen give inspiration til nye arbejdsprocesser og dermed en mere effektiv opgaveløsning. Der har i alt deltaget 14 kommuner i analysen, som omfatter maksimalt 20-25% af ressourcerne indenfor de traditionelle personale- og økonomiske discipliner. Analysen omfatter eksempelvis ikke HR-delen, budgetlægning og opfølgning. Analysen er udarbejdet af Deloitte på vegne af KL, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet. Den samlede analyse er tilgængelig på KL s hjemmeside og vil indgå i økonomiforhandlingerne for I forbindelse med offentliggørelsen af den samlede analyse har hver af de deltagende kommuner modtaget en kommunespecifik analyse. Denne fremlægges. Det fremgår af analysen, at Ishøj er den mindst produktive kommune indenfor regnskabs- og bogføringsopgaverne og nr. 10 i forhold til lønopgaverne. Analysen omfatter opgaver på 3 niveauer; Centrale enheder (direktionscentret), centre og distrikter/driftssteder. Samlet omfatter analysen 46,8 årsværk, fordelt med 9,5 årsværk til regnskab, 23,6 årsværk til bogføring og 13,7 årsværk til løn. Direktionscentret (persona- 1

2 le/udvikling og Økonomi) tegner sig for knap 20,3 årsværk eller godt 43 % af den samlede ressourceanvendelse. Analyseresultaterne er tilvejebragt ved skemaundersøgelser til de 3 niveauer, og derefter opskaleret gældende for hele kommunen. Direktionscentret har ikke haft indflydelse på besvarelserne; men kan konstatere, at respondenterne har haft forskellige forudsætninger for opgavens omfang og hvad der indgår heri 1. Som bilag til nærværende notat er nærmere redegjort for den metodiske tilgang, og de usikkerheder der er knyttet hertil. Der kan således konstateres nogle unøjagtigheder som kan have indflydelse på Ishøj Kommunes placering. Imidlertid er det uinteressant om effektiviteten er en 14. plads eller eksempelvis en 8. plads, idet der jo fortsat er forbedringspotentiale. Når analysen klart viser forbedrings- og effektiviseringspotentiale er det naturligt at se på de indsatsområder Deloitte peger på. I hovedanalysen peges på centrale anbefalinger for kommunerne under eet, og anbefalingerne er videreført i den enkelte kommunes analyse. Deloitte har supplerende angivet kommentering/anbefalinger til kommunen set ud fra den samlede analyse. Regnskabs- og bogføringsområderne. Indenfor regnskabs- og bogføringsopgaverne peges på: Brugervenlige og integrerede systemer En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne anvender systemer, der er brugervenlige og gør opgaveløsningen let for institutionerne. Samtidig bør institutionerne kun have én indgang til de relevante systemer, de har behov for at anvende. Implementeringen af AST, der blev godkendt af Byrådet i 2007, understøtter denne tankegang. Der mangler fortsat implementering af moduler som eksempelvis Mit indkøb, Mit personale ligesom der pågår en massiv uddannelsesindsats. Herudover er der specielle sub-systemer, hvor det nærmere skal vurderes, hvorledes disse hensigtsmæssigt kan integreres i AST. Det kan konkluderes, at Ishøj er på vej og allerede har set dette potentiale i Konkret implementeres Mine indkøb september/oktober Lønberegner som er Mit personale er, jf. nedenfor planlagt til 1. kvartal 2011; men der tages forbehold for, hvorvidt Ishøj Kommune skal i særskilt udbud på dette system, der ikke er en del af den samlede AST-kontrakt. Såfremt Ishøj skal i udbud vil der være en forsinkelse på minimum 1 år. 1 Eksempelvis analysens side 36 løn øvrige enheder. Af tabellens total er der store afvigelser (fra 0,06 til 1,07). Nogle driftssteder har eksempelvis medtaget det at indkalde vikarer som en del af tidsforbruget som reelt ikke har noget med fravær at gøre. 2

3 Der er i efteråret 2010 aftalt en evaluering af gennemførte effektive processer med henblik på at optimere opgaveløsningen. Klare snitflader og standarder En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne fastsætter klare snitflader for opgaveløsningen, udarbejder standarder for, hvad og hvordan der skal leveres, og løbende følger op på, om opgaveløsningen tilrettelægges optimalt. I forbindelse med organisationsjusteringen pr. 1. oktober 2009 blev det forudsat, at grænsesnit skulle evalueres. Denne evaluering gennemføres ultimo 2010, idet det har været afgørende, at de nye rutiner i AST var kendte, og at alle føler sig trygge. Sideløbende hermed har Byrådet primo 2010 godkendt et nyt Økonomiregulativ som er et rammeregulativ der skal udfyldes med bilag indeholdende konkrete forretningsgange og instrukser. Byrådet har godkendt tidsplanen for udarbejdelsen, og mange bilag vil være politisk behandlet i 3. og 4. kvartal Det kan konkluderes, at Ishøj er på vej. Grænsesnitaftaler og standarder forventes afklaret primo Det kan tilføjes, at der allerede fra 1. juni 2010 er indført standard for ansættelsesprocedure i bred forstand. Dedikerede administrative ressourcer En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at de enkelte institutioner har en vis størrelse, så de kan dedikere en administrativ medarbejder til løsningen af regnskabs- og bogføringsopgaverne. Små institutioner kan derfor med fordel dele administrative ressource, eller kommunerne kan vælge at etablere lokale fællesskaber og servicecentre. 3 Igennem de senere år er der sket en sammenlægning af driftssteder hvilket vurderes at have styrket de administrative rutiner. Ishøj Kommune har også i samarbejde med Deloitte gennemført en forvaltningsrevisionsanalyse af kompetencen på de forskellige driftssteder, herunder hvilket kvalifikationsniveau der tilstræbes indenfor de enkelte typer af driftssteder. Denne forvaltningsrevisionsanalyse indgår naturligt i kompetenceafdækningen og driftsstedernes niveau i forbindelse med drøftelser med centre og driftssteder. Den nuværende organisering af supportfunktionen overfor driftsenhederne bygger på superbrugere i centre, der har en større systemspecifik indsigt og en egentlig troubleshooter funktion i Direktionscenter Økonomi. Det er vurderingen at organiseringsformen er hensigtsmæssig, idet superbrugere får kendskab til almindeligt forekommende spørgsmål. Denne analyses anbefalinger om en vurdering af organisering i servicecentre skal nærmere vurderes. Det er den nuværende vurdering, at supportfunktionerne er opbygget hensigtsmæssigt.

4 Det kan konkluderes, at Ishøj er på vej, dvs. der er en velfungerende supportfunktion; men potentiale bør undersøges løbende i takt med implementeringens fulde gennemførelse. Risikobaseret og automatiseret kontrol En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne tilrettelægger en risikobaseret kontrolindsats, der tager højde for risici og væsentlighed, og som kan omfatte både forebyggende og automatiserede systemkontroller og opdagende kontroller. Deloitte anfører, at de netop vedtagne Politiske styringsprincipper og Økonomiregulativ vurderes at kunne danne rammen for et afbalanceret kontrolniveau. Det kan konkluderes, at Ishøj er på vej, og jf. ovenfor vil bilag til Økonomiregulativet blive udarbejdet og forelagt politisk i 3. og 4. kvartal Løbende opfølgning på og læring af systematiske fejl En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne løbende og systematisk følger op på deres fejl og for eksempel identificerer, om årsagen til fejl er manglende sammenhæng mellem kompetencer, systemer og opgaver, uklare kvalitetskrav eller manglende incitamenter. I forbindelse med implementeringen af AST opsamles og registreres problemer. Disse fejlmeldes ofte til systemleverandør og der foretages opfølgning på afklaring af problemstillingen. Der kan konstateres såvel systemfejl/børnesygdomme som egentlige menneskelige fejl fra ansatte. Her igangsættes automatiserede kontroller, således at eksempelvis sletning af data ikke kan forekomme uden advarsel. Systemleverandøren er også blevet opmærksom på forbedrede systembackup faciliteter, således at fejl opdaget senere end 48 timer også kan rettes. Deloittes generelle anbefaling vil dog indgå i det videre arbejde i forbindelse med evaluering af grænsesnit mellem centre; og der vil blive stillet uddybende spørgsmål til konsulenterne der har udarbejdet analysen, for derved at sikre, at Ishøj Kommune har oplevet anbefalingerne korrekt. Det kan konkluderes, at Ishøj er på vej, idet der pågår udvikling og rettelser, kompetencetilførsel og tilpasning til effektiv opgaveløsning. Tidshorisonten er ultimo Forbedret decentralt kompetenceniveau En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne sikrer, at der opbygges et relativt højt kompetenceniveau hos de lokale ledere og administrative medarbejdere,

5 hvilket blandt andet kan foregå gennem opsøgende kompetencetiltag, formaliserede introforløb og systematisk kortlægning af kompetencebehov. Deloitte anfører supplerende, at det for Ishøj Kommunes vedkommende ikke er et område der for nuværende skal satses på, hvilket svarer til administrationens vurdering. Der skal nu fokuseres på konsolidering. Det kan konkluderes, at Ishøj har nået målet; men i takt med implementering af eksempelvis Mine indkøb tilrettelægges kompetenceudviklingen. Enstrenget support og service En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne etablerer en enstrenget support- og servicefunktion, der er organiseret så den kan yde forskellige typer af institutioner en målrettet service af høj kvalitet. Herudover kan kommunerne med fordel stille forskellige selvhjælpsværktøjer til rådighed for institutionerne. Deloitte anfører supplerende, at Ishøj Kommunes selvevaluering er lavere end gennemsnittet, hvilket måske kan skyldes, at analysen er gennemført samtidig med implementeringen af AST. Administrationen er enig i, at det skal revurderes, jf. bemærkningerne under Klare snitflader og standarder. Evalueringen foretages ultimo Det kan konkluderes, at Ishøj har tilrettelagt et enstrenget supportfunktion, og selvhjælpsværktøjer udvikles løbende. Senest indenfor ansættelsesområdet. Konsolidering og samling af opgaver En effektiv opgavevaretagelse kan over tid forudsætte, at kommunerne konsoliderer og samler flere opgaver, end tilfældet er i dag, hvis de skal være i stand til blandt andet at håndtere rekrutteringsudfordringen og opretholde en høj produktivitet og et højt kvalitetsniveau. Kommunerne kan derfor med fordel overveje på sigt at etablere fælles servicecentre på regnskabs- og bogføringsområdet. Deloitte anbefaler, at Ishøj Kommune på sigt overvejer en øget konsolidering. Administrationen kan oplyse, at det ikke indgår i overvejelserne pt. Det er den administrative vurdering, at det nuværende forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune reelt medfører betydeligt merarbejde for dele af administrationen. Specielt indenfor styring af de økonomiske discipliner. En videreførelse af administrativt samarbejde som kan omfatte flere kommuner vil kræve en dybtgående foranalyse og ensretning af økonomistyringen. 5

6 Anbefalingen fra Deloitte nyder ikke fremme. Samlet vurdering. Det fremgår ovenfor, at Ishøj Kommune i væsentlig grad har taget højde for anbefalingerne i forbindelse med implementeringen af AST. Der er selvfølgelig forbedringspotentiale og det indgår i det videre arbejde ved udarbejdelse af bilag til Økonomiregulativet. Det fremgår af Deloittes samlede vurdering, at Ishøj Kommune har et stykke vej endnu på flere af indsatsområderne. og videre Ishøj Kommune bør i første omgang fokusere på at få sat de rigtige rammer for opgaveudførelsen gennem klare snitflader og standarder, dedikerede ressourcer og risikobaserede kontroller. Med udgangspunkt i administrationens kommentarer til de enkelte indsatsområder er det administrationens vurdering, at Deloittes samlede vurdering er en anelse hård. Det er vurderingen, at administrationen i meget vid udstrækning allerede fra medio 2007 har arbejdet målrettet på at skabe systemsammenhæng og et administrativt overblik for decentrale enheder. Driftsstedernes økonomistyring i bred forstand har og har haft en meget stor fokusering. Naturligvis vil Deloittes anbefalinger indgå i det videre arbejde, herunder drøftelse af grænsesnitsaftaler som nævnt ovenfor. Lønområdet Også her påpeger Deloitte, at der er et klart forbedringspotentiale. I hovedanalysen peges på centrale anbefalinger for kommunerne under eet, og anbefalingerne er videreført i den enkelte kommunes analyse. Deloitte har supplerende angivet kommentering/anbefalinger til kommunen set ud fra den samlede analyse. Indenfor lønområdet peges på: Enkel decentral dataindberetning Klare roller, ansvar og opgavesnit Optimering af arbejdsgange og processer Risikobaseret og fokuseret kontrol Incitamenter til rettidig indberetning Enstrenget support og service Fortsat sikker og professionel drift 6

7 7 Enkel decentral dataindberetning En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at indberetning af variable ydelser og fravær mv. fra de decentrale enheder tilrettelægges således at enhederne kun indberetter de data, de er bekendt med, at indberetningen foregår så tæt på kilden som muligt, og at der udvikles brugervenlige systemer, som gør dataindberetningen enkel og let. Manglende systemmæssig modenhed kan dog indebære, at dataindtastning i stedet bør foregå centralt. Deloitte anfører supplerende, at implementeringen af AST vil reducere antallet af manuelle indberetninger. Administrationen har siden 2004 afventet KMDs lønberegner der egentlig var grundlaget for implementeringen af AST i flere år. Det er netop oplyst, at Ishøj Kommune er skemasat til overgang i 1. kvartal Overgangen til lønberegneren vil give den decentrale leder et forenklet overblik over Mit personale og kunne klikke sig igennem for at se lønsammensætning o.l. Da Ishøj Kommune siden 2003 har været på Opus platformen indenfor lønsystemet, har det været forudsat, at der blot var tale om en opgradering. Imidlertid må der efter Konkurrencestyrelsens henvendelse sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt Ishøj Kommune skal i udbud med denne del af opgaven. Såfremt konklusionen er, at lønberegneren (funktionaliteten) skal i udbud forsinkes processen minimum 1 år. I løbet af eftersommeren bliver der implementeret "Mit Personale" det vil sige, at centre/driftssteder selv skal indberette fravær og engangsydelser. Som det fremgår kan det konkluderes, at Ishøj er meget langt i processen. Klare roller, ansvar og opgavesnit En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne skaber klarhed om roller, ansvar og opgavesnit på lønområdet, for eksempel via serviceaftaler, så dobbeltarbejde undgås, og de decentrale enheder ikke anvender tid på at rykke den centrale lønenhed og lignende. Administrationen er enig i, at der skal udarbejdes forretningsgang- og arbejdsgangsbeskrivelser. Arbejdet har bevidst været nedprioriteret i forhold til en forventet implementering af lønberegneren, der vil medføre afgørende ændringer i opgavefordelen, herunder mulighed for yderligere decentralisering til centre/driftsstederne. Ishøj Kommune er privilegeret ved at have ældre erfarne medarbejdere; men administrationen erkender risiko ved fratræden/pensionering såfremt der ikke forinden er implementeret en ny lønberegner (eller sammenlignelig funktionalitet, jf. ovenfor om udbud).

8 Af Direktionscenter Personale- og Udvikling s virksomhedsplan fremgår at, at der skal udarbejdes forretningsgangs- og arbejdsgangsbeskrivelser. Såfremt at lønberegneren skal i udbud, vil Direktionscenter Personale- og Udvikling igangsætte arbejdet hurtigst muligt under hensyntagen til ressourcerne. Det kan konkluderes, at der er en udfordring i denne anbefaling; men meget afhænger af implementering af lønberegneren. Optimering af arbejdsgange og processer En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne løbende fokuserer på at optimere deres arbejdsgange og kerneprocesser, herunder ikke mindst i den centrale lønenhed, som løser hovedparten af opgaverne på lønområdet. Deloitte anbefaler supplerende, at Ishøj Kommune igangsætter proces med optimering af arbejdsprocesser og aktuelt i forhold til refuioner. Administrationen er enig i vurderingerne, og har allerede igangsat tiltag for optimering. Eksempelvis kan nævnes, at en af de såkaldt effektive processer i forbindelse med implementeringen af AST var Ansættelse. Her er der nu udarbejdet et helt nyt regelsæt der skal benyttes ved ansættelser fra 1. juni Regelsættet optimerer arbejdsgange og sikrer mod fejl, idet der nu er skemalagt hvilke oplysninger der skal være tilgængelige før en ny medarbejder tiltræder. Direktionscenter Personale- og Udvikling vil vurdere arbejdsgangene på refusionsområdet med henblik på en optimering. Det kan konkluderes, at Ishøj Kommune har gennemført opstramning/effektivisering på området og processen fortsætter. Risikobaseret og fokuseret kontrol En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne tilrettelægger en risikobaseret kontrolindsats, der tager højde for risici og væsentlighed, og som kan omfatte både forebyggende systemkontroller og opdagende kontroller. Deloitte anfører supplerende, at Ishøj Kommune i et vist omfang har en risikobaseret og fokuseret kontroltilgang. Deloitte anbefaler, at det overvejes hvorvidt en nuanceret udvælgelse ville kunne forenkle den risikobaserede kontrolindsats, ligesom der bør fokuseres på hyppige fejl. 8

9 Administrationen er delvist enig i vurderingen; men det er vurderingen, at den tilrettelagte kontrolindsats først ændres når funktionaliteten fra lønberegneren (eller tilsvarende funktionalitet) er kendt. I modsat fald vil der blive anvendt ressourcer på samme område 2 gange. Det kan konkluderes, at Ishøj Kommune allerede følger anbefalingerne. Incitamenter til rettidig indberetning En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at der foretages rettidig indberetning af variable ydelser og fravær mv. fra de decentrale enheder, hvilket kan understøttes gennem både økonomiske sanktioner og en økonomisk tilskyndelse til at overholde tidsfrister. Ishøj Kommune benytter sig ikke af gebyrer overfor driftssteder. Det er administrationens opfattelse, at vi taler om en koncern, hvorfor dialog, respekt og forståelse for hinandens opgavesammenhæng er vigtig. Dialogen har fremmet forståelsen. Anbefalingen fra Deloitte nyder ikke fremme. Enstrenget support og service En effektiv opgavevaretagelse forudsætter, at kommunerne etablerer en enstrenget support- og servicefunktion, som yder en service, der modsvarer de decentrale enheders behov, og som er let tilgængelig for de decentrale enheder. Deloitte anfører supplerende, at Ishøj Kommune har en forholdsvis enstrenget support og service. Det kan konkluderes, at Ishøj Kommune har gennemført anbefalingen. Fortsat sikker og professionel drift En effektiv opgavevaretagelse kan over tid forudsætte, at kommunerne outsourcer deres lønopgaver til en ekstern leverandør med henblik på at håndtere især den rekrutteringsudfordring, som mange kommuner på sigt kommer til at stå overfor. Deloitte anfører, at en række forudsætninger skal være opfyldt før outsourcing kan ske vellykket, eksempelvis optimerede forretnings- og arbejdsgange og klare snitflader mellem leverandøren og Ishøj Kommune. Administrationen vurderer ikke pt., at outsourcing er interessant. Et tættere samarbejde mellem kommuner evt. et kommunalt 60 selskab vil være at foretrække, da kommunerne også har indflydelse på prioritering af opgaverne. Anbefalingen fra Deloitte nyder ikke fremme. 9

10 Samlet vurdering. Det fremgår ovenfor, at Ishøj Kommune er på vej i den retning Deloitte anbefaler. Forsinkelserne skyldes primært, at KMD modulet lønberegner ikke er implementeret. Den seneste afgørelse fra Konkurrencestyrelsen kan medføre, at funktionaliteten i lønberegneren skal i udbud, hvilket vil forsinke processen i 1 år. Deloittes samlede anbefaling er, at Ishøj Kommune arbejder struktureret med løbende optimering af opgaverne og vurderer det nuværende opgavesnit. Herudover anbefales, at der er fokus på procesoptimering ved læring af fejl og om det nuværende kontrolniveau i tilstrækkeligt omfang er baseret på risiko og væsentlighed. Deloittes anbefalinger vil naturligt indgå i de kommende drøftelser om opgavesnit mellem centre/driftssteder og Direktionscentret Personale og Udvikling. Det videre perspektiv Deloittes analyse viser at der er et stort forbedringspotentiale for Ishøj Kommune i forhold til sammenligningskommuner og best practice. Det fremgår af Deloittes hovedanalyse, at der landsplan er et potentiale til effektiviseringer på ca årsværk eller 470 mio.kr. indenfor bogførings- og regnskabsområdet og ca. 680 årsværk indenfor lønområdet eller ca. 330 mio.kr. Det samlede potentiale er 800 mio.kr. under forudsætning af, at produktiviteten kan løftes til gennemsnittet af de 2 bedste kommuner. Det understreges i hovedanalysen, at der er usikkerheder ved opgørelsesmetoden svarende til +/- 100 mio.kr. Deloitte anfører også, at det vil tage 2-3 år for kommunerne at gennemføre en omlægning som anbefalet, og derved er effektiviseringspotentialet på lidt længere sigt. Effektiviseringspotentialet for Ishøj Kommune er såvel på driftsstederne og dernæst primært i direktionscentret (økonomi og personale- og udvikling). Potentialet er umiddelbart svært at kvantificere - idet det bl.a. hænger sammen med Deloittes metode umiddelbart. Deloitte angiver at produktiviteten indenfor regnskabs- og bogføringsområderne har et potentiale på ca. 50% og lønområdet på 30% i forhold til den mest produktive kommune. Såfremt dette umiddelbart lægges til grund er der indenfor regnskabs- og bogføringsområderne et potentiale på op til 10 årsværk (af 33,1) og op til godt 3 årsværk (af 13,7) indenfor lønområdet for hele kommunen. 10

11 Som nævnt udføres ca. 60% af opgaverne på det decentrale niveau. Implementeringen af AST og den efterfølgende lønberegner vurderes fortsat at kunne give effektiviseringsgevinster; men dog først i takt med implementeringen gennemføres. Afhængig af lønberegnerens (funktionaliteten) indfasning vil potentialet kunne være nået medio til ultimo Hvorvidt potentialet har den størrelse som Deloitte angiver er dog lidt mere tvivlsomt. Det skønnes ikke at være muligt at opnå best practice indenfor alle områder. Såfremt der ikke tilvejebringes understøttende IT-systemer, der kan spille sammen med AST vil potentialet indenfor bogførings- og regnskabsområdet ikke kunne nås. Ishøj Kommune har fortsat subøkonomistemer indenfor Park- og Vej (Brugerdata) og Kommunale Ejendommen (Digital- BygningsData). Det vurderes løbende hvorvidt det er muligt at opnå samme eller tilfredsstillende funktionalitet i AST, så disse sub-systemer kan udfases. Realistisk vil der nok gå et par år før dette er muligt. Fremdriften i Deloittes anbefalinger, jf. ovenfor - som i det væsentligste svarer til beslutningsgrundlaget for overgang til AST tilbage i 2007 vil have høj ledelsesmæssig fokus. Konkret vil anbefalingerne blive indarbejdet i koncernledelsens fælles aktivitetsplan. Ishøj Kommune er som bekendt først overgået til AST fra 1. januar 2010, og tiden frem til nu er forløbet betydeligt bedre end forventet når sammenligningen sker til andre kommuner men der er fortsat børnesygdomme og ukendskab til funktionaliteten. Det er helt forventeligt. Effektiviseringsgevinsterne som naturligt først realiseres i årene frem, i takt med øget anvendelse af funktionalitet - vil indgå i budgetdrøftelserne og de i budget afsatte besparelsespuljer. Administrationens indstilling Det indstilles, at Analyse af kommunens regnskabs-, bogførings- og lønopgaver Maj 2010 tages til efterretning at effektiviseringsgevinsterne indgår i budgetdrøftelserne og de i afsatte besparelsespuljer. 11

12 Bilag Det fremgår af Deloittes hovedanalyse kapitel 2.3 og 3.3. hvorledes produktiviteten defineres. Regnskabs- og bogføringsområdet: Det samlede ressourceforbrug i årsværk på regnskabs- og bogføringsområdet er som led i undersøgelsen blevet opgjort for hver af de 14 kommuner. Ressourceforbruget dækker over hvad hver enkelt kommune på såvel centralt som decentralt niveau anvender på at løse de omfattede rengskabs- og bogføringsopgaver. Hver af de 14 kommuners opgjorte ressourceforbrug er blevet sat i forhold til deres samlede antal fuldtidsansatte, som er fastsat med udgangspunkt i FLD-data for Der er på denne baggrund fastsat et produktivitetsmål i form af en årsratio for hver kommune, som angiver hvor mange fuldtidsansatte eet administrativt årsværk servicerer. Der er valgt at anvende årsratioer, da de udgør et ensartet og sammenligneligt produktivitetsmål på tværs af kommuner, og da antallet af fuldtidsansatte (som et udtryk for kommunens størresle) vurderes at være den væsentligste omkostningsdriver på regnskabs- og bogføringsområdet generelt. Lønområdet Det samlede ressourceforbrug i årsværk på lønområdet er som et led i undersøgelsen blevet opgjort for hver af de 14 kommuner. Ressourceforbruget dækker over, hvad hver enkelt kommune på såvel centralt som decentralt niveau anvender på at løse de omfattede lønopgaver. Hver af de 14 kommuners opgjorte ressourceforbrug er blevet sat i forhold til antallet af deres årsopgørelser pr. 31. december Der er på denne baggrund fastsat et produktivitetsmål for hver kommune, som nagiver hvor mange årsopgørelser et administrativt årsværk håndterer... Det fremgår, at opgørelse af administrationstid er foretaget på baggrund af spørgeskemaer som er fremsendt til de forskellige niveauer (centralt, centre, driftssteder). Denne tid er opgjort for de niveauer der er valgt og opregnet som gældende for hele kommunen, idet alle niveauer ikke er omfattet af undersøgelsen. Skemaerne har været til kvalitetssikring flere gange hos de berørte. 12

13 Hvad der derimod ikke er taget højde for er den subjektive vurdering den enkelte respondent indlægger/opfatter opgaven omfatter. Som et eksempelv henvises til Ishøj Kommunes analyse side 36, hvoraf fremgår, at Ressourceangivelse for løn: øvrige enheder besvares/opleves vidt forskelligt. Center for Sundhed og Ældre vurderer en opgave til 1,07 årsværk, hvorimod andre centre besvares/opleves til 0,06 årsværk. Der er større variationer. Denne oplevede administrationstid opregnes i analysen. Alene forskellen mellem 1,07 og 0,06 vil naturligt give store forskelle. Skønnes det, at undersøgelsen omfatter 20% af opgaveområdet er der her indregnet op til 5 årsværk som kan være fejlagtigt opgjort. Det vil naturligvis medføre, at årsratio bliver lavere og Deloitte vurderer derfor et større effektiviseringspotentiale end rimeligt er. En af årsagerne til en forskellig oplevelse af opgaven kan være, at eksempelvis registrering af fravær opleves som også omfattende det at få dagsplanen til at hænge sammen, indkaldelse af vikarer m.v. Administrationen har valgt at se bort fra disse elementer og målrettet fokusere på anbefalingerne om best practice. 13

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Capacent Indhold 1. Formål og metode 1 1.1 Datagrundlag og rapportstruktur 2 1.1.1 Datagrundlag 2 1.1.2 Dataindsamling 3 1.1.3 Decentralisering

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE

DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE JUNI 2013 DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE SAMMENFATNING... 1 Analysens anbefalinger... 2 1. DIGITALISERING

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere