Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen"

Transkript

1 Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade Aakirkeby Att: Skoleleder Palle Kure Skolekode: Rønne d Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen Tilsynet er udført i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler (bekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 2013) Ved afslutningen af skoleåret 2013/2014 valgte jeg at overvære dele af den mundtlige fysik/kemiprøve for 9. klasse. Da prøven blev overværet efter udfærdigelsen af tilsynsrapporten for 2014/15 omtales den her. Prøven blev gennemført således, at 4 elever trak hvert sit spørgsmål på samme tid. Spørgsmålene var udfærdiget som overspørgsmål fra det gennemgåede stof, og der var hjælpespørgsmål og billeder som inspiration. Derefter udarbejdede hver elev en disposition, der blev præsenteret for lærer og censor, hvorefter eleverne gik i gang med at udføre relevante forsøg. Under arbejdet blev der som bedømmelsesgrundlag ført samtaler mellem elev, lærer og censor. Gennemførelsen af prøven fungerede meget fint, og der er ingen tvivl om, at denne prøveform passer godt til et fag som fysik, hvor den eksperimentelle del fylder meget. Prøven blev gennemført i en velplanlagt og rolig atmosfære, så eleverne fik mulighed for at demonstrere både deres praktiske og teoretiske færdigheder. De elever jeg talte med udtrykte stor tilfredshed med eksamensformen, og det faglige niveau var fint. Skolen har et dejligt nyt og meget velfungerende faglokale, så der er på skolen fine fysiske vilkår for både den daglige undervisning og for gennemførelse af afgangsprøven. Skoleåret 2014/2015 er i Danmark præget af skolereformen, som på mange måder ændre rammerne i Folkeskolen. De private skoler er ikke bundet af reformen, men den giver naturligvis grundlag for overvejelser på alle skoler. På Davidskolen er skoledagen blevet forlænget og undervisningen starter nu kl. 8.00, der er indført engelsk fra skolestart og der er i skemaet lavet et dagligt bånd på 25 minutter, hvor de enkelte afdelinger planlægger f.eks. læse-og bevægelsesaktiviteter. De nye tiltag skal evalureres på årets generalforsamling.

2 En væsentlig del af skolens samlede undervisningstilbud er tilbuddet til elever med særlige behov. I oktober måned havde jeg derfor en struktureret samtale med skolens læsevejleder/ specialundervisningskoordinator og i november måned en samtale med skolens AKT-vejleder (Adfærd Kontakt og Trivsel) og en samtale med skolelederen om det samlede tilbud til elever med særlige behov. Tilbuddet er organiseret i tre forholdsvis uafhængige søjler, nemlig den faglige specialundervisning som varetages af skolens støttecenter, AKT-tilbuddet der varetages af skolens AKT-vejleder og den enkeltintegrerede del som administreres af skolens leder og varetages af støttepædagoger og støttelærere. Som grundlag for at arbejde med læseindlæringen har skolen udarbejdet en fin læsepolitik med mål, evalueringsmuligheder, forslag til arbejdet i skolen og forslag til hjemmet for hvert enkelt klassetrin. I samarbejde med støttecentret gennemføres der pædagogiske prøver på alle klassetrin, og koordinerende specialundervisningslærer og faglærer drøfter derefter de pædagogiske muligheder for klassen og for de enkelte elever. I 2. klasse gennemføres en læsekonference med deltagelse af PPR s læsekonsulent og skolelederen. Tre gange om året kan faglærerne ønske hjælp fra støttecentret til konkrete elever. Denne støtte gives i centret eller i klassen, når det er hensigtsmæssigt. Så vidt muligt tager centret udgangspunkt i det stof som klassen aktuelt arbejder med, og de mindre klasser prioriteres højt i arbejdet. Hvis det efter et eller to forløb i støttecentret skønnes, at der er behov for yderligere viden om elevens vanskeligheder og udviklingsmuligheder, kontakter skolen i samarbejde med forældrene Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. På det generelle plan tilbyder støttecentret læsekursus i 3. klasse omkring skønlitteratur og stavning samt et læsekursus i 4. klasse med henblik på faglig læsning. Støttecentrets lokale er et ældre lokale, men fremtræder hyggeligt og med de nødvendige faciliteter og der er mulighed for de nødvendige løbende indkøb. Det er min vurdering, at der gives et godt og gedigent tilbud til de elever på skolen, der har faglige vanskeligheder. AKT-undervisningen varetages af en enkelt læreruddannet AKT-vejleder. Proceduren er relativ uformel, idet læreren der oplever et AKT-problem, henvender sig til AKT-vejlederen og drøfter situationen. Hvis det besluttes at arbejde videre med problemet, holdes der et møde med forældrene og derefter kontakter AKT-vejlederen den enkelte elev. Hjælpen gives i de fleste tilfælde som samtaler med den enkelte elev, men der kan også være tale om rådgivning til læreren eller arbejde i klassen. Indskolingen prioriteres og der arbejdes ikke sammen med PPR. Det er mit indtryk, at den relative lille ressource der er afsat til AKT-arbejdet (80 årlige timer) anvendes konstruktivt. I arbejdet med enkeltintegrerede elever arbejdes der tæt sammen med PPR. Der tages stilling til hvilke elever der er inklusionselever og hvilke der har et så vidtgående behov, at der bør søges eksterne midler. Når de centrale midler er bevilget planlægges støtten til begge elevgrupper. Det pædagogiske arbejde foregår i klassen og udføres af erfarne pædagoger og lærere.

3 Det samlede indtryk af skolens arbejde med børn der har særlige behov er, at der udføres et på alle måder relevant og godt arbejde. I det videre arbejde med området, kan det overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at lave en organisation, hvor de tre søjler er mere integreret end tilfældet er i dag. Den 20. november besøgte jeg skolen med fokus på engelskundervisningen, og deltog i undervisningen i 5., 7. og 8. klasse. 5. klasse arbejdede med de engelske tal til hundrede, og gjorde det gennem et lille spil. Det var en veltilrettelagt aktivitet, hvor alle klassens elever hele tiden var aktive og dermed på en fin måde fik trænet de engelske tal. I 7. klasse havde eleverne hjemme, på baggrund af et udleveret materiale, forberedt et lille indlæg om Falklandsøerne. Eleverne læste deres oplæg op og der blev talt om indholdet på engelsk. Der blev meget konstruktivt arbejdet med den engelske ordstilling og en udvidelse af elevernes ordforråd. Til sidst i timen blev en tekst læst op og oversat. Eleverne var alle engagerede i forløbet. Jeg fik muligheden for at deltage i en dobbelttime i 8. klasse, og der var tale om et meget veltilrettelagt modul med afvekslende aktiviteter og en undervisning der langt hen af vejen blev gennemført på engelsk. Også her havde eleverne individuelt forberedt et lille oplæg hjemme (Elton John og prinsesse Diana), og alle elever havde oplægget på deres bærbare pc. Desuden blev der hørt et musikstykke, hvor eleverne skulle lytte sig frem til engelske ord der manglede på et udleveret dokument. Sidst i modulet blev der gennemgået nogle grammatiske regler, som eleverne derefter arbejdede individuelt med. Det engelske sprog blev brugt på mange forskellige måder, og der var en tryg atmosfære, hvor eleverne turde anvende deres engelskfærdigheder. De elever jeg talte med udtrykte, at de var glade for deres engelskundervisning, og fandt faget meget relevant Besøget illustrerede nogle veltilrettelagte undervisningstimer med engagerede lærere og elever, og en fin progression gennem skoleforløbet der peger frem mod fagets slutmål. En anden væsentlig del af skolens undervisningstilbud er de kreative fag, som jeg fokuserede på ved et besøg på skolen den 29. januar. Jeg overværede undervisningen i musik i 1. og 2. klasse, billedkunst i 3. klasse og billedkunst/håndarbejde i 6. klasse. Musikundervisningen foregår i et fint lokale, hvor der er plads til bevægelse, og hvor der forefindes de nødvendige instrumenter mv. 1. klasse sang børnesange med tilhørende bevægelser, men sang også en klassisk dansk sang, hvor børnene fik forklaret de gamle og lidt uforståelige ord. I den sidste del af timen, blev der på en meget velorganiseret måde, spillet på spande og trommer. Undervisningen var meget velplanlagt, og alle eleverne deltog aktivt hele tiden. Det er tydeligt, at der fra starten er et højt ambitionsniveau, når en samlet 1. klasse kan spille struktureret på spande og trommer og arbejde med en svær klassisk dansk sang. Det var et niveau, som alle børnene havde det fint med. I 2. klasse var der vikar i musiktimen, men det blev en rigtig fin time, hvor der blev sunget, danset og sat ord på, hvad sange kan bruges til.

4 For musikundervisningen i både 1. og 2. klasse foreligger der en god overordnet årsplan, der illustrerer den progression, der bør være. Billedkunst foregår i et ældre, men velfungerende lokale. Dagens opgave for 3. klasse i billedkunst var at tegne dyr med pels, og det vil sige, at børnene skulle lære en speciel teknik for at kunne gengive dyrepelsen realistisk. Alle arbejdede fint og disciplineret i en hyggelig atmosfære. De elever jeg talte med udtrykte samstemmende, at de var meget glade for at have billedkunst. Billedkunst/håndarbejde i 6. klasse er organiseret således, at halvdelen af klassen har faget i et halvår, hvor den anden halvdel har sløjd. Holdet arbejdede med mønstre, der blev klippet ud i sort papir, og derefter limet på hvidt papir. Eleverne var meget kreative i arbejdet og stemningen var yderst positiv og hyggelig. Mønstrene skulle senere anvendes i et sy-projekt. For billedkunst på begge klassetrin foreligger der fine årsplaner, som baggrund for arbejdet. Elevernes produkter udstilles både på skolen og andre steder, og børnene i 3. klasse fortalte meget stolt om et projekt fra sidste anderledes uge, hvor de havde konstrueret en by af skrammel, som nu var udstillet på skolen. Undervisningen blev i begge fag varetaget af kompetente lærere. Skolen tilbyder undervisning i musik og billedkunst i 1., 2. og 3. klasse, drama/musik i klasse (2 ugentlige lektioner), P-fag i 4. og 5. klasse (½ år med hvert af fagene: hjemkundskab, sløjd, billedkunst og håndarbejde), håndarbejde/sløjd i 6. klasse, hjemkundskab i 6. klasse (3 ugentlige lektioner) og valgfag i 7. 9.klasse. I indeværende skoleår er der oprettet valgfag i action, bagning, Bornholms natur, boldspil, hjemkundskab, førstehjælp, sløjd, billedbehandling og lektiecafé, og det organiseres således, at 7. og 8. klasses eleverne kan vælge fag i 4 perioder mens 9. klasses eleverne kan vælge i 3 perioder. Specielt på mellemtrinnet er det relativt få timer der på Davidskolen tilbydes i de kreative fag. Det er derfor væsentligt, at disse aktiviteter også integreres i skolens øvrige fag, som det bl.a. gøres i forbindelse med skolefester, påskefejring, morgensamling osv. Tilsynsbesøgene har vist et godt fagligt niveau, hvilket også ses ved at sammenligne prøvekaraktererne for de bundne prøvefag på skolen med landsgennemsnittet. I stort set samtlige fag ligger Davidskolens resultater et pænt stykke over landsgennemsnittet. Jeg har set oversigten over forsømmelser for skoleåret 2013/2014, og der er kun ganske få ulovlige forsømmelser. Lov om friskoler og private grundskoler kræver ( 1b), at skolen regelmæssigt evaluerer skolens samlede undervisning og udarbejder en plan for opfølgning på evalueringen. På skolens hjemmeside ligger evalueringen for skoleåret Evalueringskonceptet bygger bl.a. på de karakterblade der i årets løb anvendes til evaluering af den enkelte elevs standpunkt og som samtidig danner baggrund for en målsætningssamtale med eleven og baggrund for en skolehjemsamtale. Desuden indeholder evalueringen punkter om lærer-lockouten, projektuger, skolerejser samt planen for Det er en fin evaluering af skolens arbejde.

5 Med baggrund i mine tilsynsbesøg og hjemmesidens materiale er det mit klare indtryk, at skolen lever op til lovgivningens krav og skolens eget formål. Rud Sletterød Certificeret tilsynsførende Tilsynserklæringen er udarbejdet, så den kan præsenteres på skolens generalforsamling i marts måned. Evt. tilsynsbesøg senere i skoleåret vil blive beskrevet i næste års tilsynsrapport.

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: 280040 Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2013/2014 Skolekode 535007 Tilsynsførende Inger Keblovszki Bagergyden 1, Høruphav 6470 Sydals Tilsynserklæring april 2014 På Tandslet Friskole

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010 - Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS FORORD SAMMENFATTENDE VURDERING... 3 2. PRÆSENTATION

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere