Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. 27. maj Sagsnr.: K Den sikrede institution Koglen. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. 27. maj 2014. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Den sikrede institution Koglen. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:"

Transkript

1 Sagsnr.: K Tilsynserklæring Den sikrede institution Koglen 27. maj 2014 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale og undervisningen på institutionen 3. Oplysninger om undervisningen for det enkelte barn 4. Oplysninger og bemærkninger som tilsynet medfører Alle afsnit udfyldes ved første tilsynsbesøg. Afsnit 1 og 2 skal opdateres ved følgende tilsynsbesøg. Afsnit 3 og 4 skal udfyldes på ny ved hvert besøg og indsendes til Børn og Unge. De udgør således dokumentation for aftaler og fortløbende udvikling vedrørende barnet/den unge. Afsnit 3 og 4 gemmes for hvert besøg, så udviklingen kan dokumenteres over tid. Side 1 af 6

2 Afsnit 1: Oplysninger om institutionen (udflydes af skole/opholdsstedet/tilsynet) A. Navn på opholdssted / institution og overenskomstpart (kommune) Den sikrede institution Koglen Herning Kommune Timlundvej 44B, 7270 Stakroge B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning Herning Kommune Psykiatri og Social i Region Midt Børn og Unge, Torvet 1, 7400 Herning D. Institutionsbeskrivelse (antal børn, undervisningssted, antal lærere, leder): Sikret institution ved Region Midt, Psykiatri og Social, sociale tilbud, børn og unge 10 elever, delt 5/5, i alderen år, 1 leder, 3 lærere. (8 pladser til børn i alderen år jf. Socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.), E. Samarbejdsrelationer (tilknyttet skole, lærersamarbejde, skolebibliotek, adgang til faglokaler m.v.) Der samarbejdes med faglærer omkring træ- og metalværksted. Der sker en kobling mellem de praktiske aktiviteter og den teoretiske undervisning i fagene, så man får et sammenhængende forløb. Der tages udgangspunkt i dagligdagsting. F. Særlig undervisningsmæssig service (Center for undervisning, efteruddannelsesmuligheder, deltagelse i faglige netværk m.v.) Ledelsen samt lærergruppen samarbejder med lærere og ledelse på andre sikrede institutioner, og deltager i kurser i den sammenhæng. Der anvendes en elektronisk elevplan, hvor skoleaktiviteter, værkstedsaktiviteter samt forhold omkring den unges personlige og uddannelsesmæssige forhold er beskrevet. Der er vejledningsaftale med UU-Herning, der gennemfører ungdoms- og uddannelsesvejledning på institutionen som månedlige samtaler, hvor der sættes uddannelsesmål og udarbejdes uddannelsesplan. G. Overenskomst vedrørende undervisning (hvis ja vedhæftes overenskomst dokumentet) Institutionen drives af Region Midt, Psykiatri og Social H. Budget til skoledelen Løn: Overenskomstmæssig arbejdstid og aflønning. Materialer: -/- Side 2 af 6

3 Afsnit 2: Personale og undervisning Beskrivelse af undervisnings ordning (udflydes af skole/opholdsstedet/tilsynet) A. Beskrivelse af lærere og ledelse Lærernes navne og uddannelse, herunder en beskrivelse af personalets eventuelle særlige kursusvirksomhed eller relevante erfaringer: Lærernes navne er tilsynet bekendt. Der deltages i Anger Management (Reflex instruktørkursus) (Anger: raseri, vrede) Der er planlagt uddannelse i, Aggression Replacement Training (A.R.T.). Det er et program, der bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper. Vil også deltage i prøverelaterede faglige kurser. Lederens navn og funktion samt uddannelse og kvalifikationer: Institutionens daglige leder af den sikrede institution er, Michael Højer. Han har mangeårig erfaring på stedet, og er uddannet i statskundskab. Intern skolens leder er Jens Gaardsdahl, der er læreruddannet. B. Beskrivelse af undervisning generelt Forefindes individuelle undervisningsplaner indeholdende Ja:X Nej: undervisningstid og forløb Undervisningsplanen for den enkelte elev fastlægges med baggrund i diagnostiske prøver (RM og ST prøver); men også i materiale som institutionens lærere selv har fremstillet. Der udarbejdes et personligt undervisningsskema pr. uge, for hver af de unge. For at kvalificere undervisningens planlægning, søges der sikret en god lærer/elev kontakt og dialog. Hvilke fag undervises der i? Der undervises i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræts- og værkstedsaktiviteter (håndværk og design), kost og ernæring (madkundskab) samt samfundsforhold i almindelighed. Læseplaner: Dispensationer eller fravigelser?: De unge opholder sig på den sikrede institution i gennemsnitlig 3 mdr., enkelte længere. Der tilrettelægges en plan med baggrund i den indledende test/prøve, således at undervisningen i videst mulig omfang kan tilpasses den enkelte elev, og elevens specifikke faglige og pædagogiske behov. Da opholdet ofte er kort og rummer afbrydelser, kan de unge ikke profitere af traditionel undervisningsplanlægning, dog er der en årsplan som grundlag. Der motiveres til læsning gennem individuel interessebetonet materialevalg. Man tilsigter en positiv læringssituation med eksemplariske øvelser, og arbejder bl.a. med ro til læsning Evt. undervisning gennemført på lokal folkeskole: Ej relevant. Beskrivelse af undervisningsmidler og materialer, herunder IT-udstyr: Skolen har et varieret materialeudvalg, både i forhold til alder, fag og læringsniveau. Der er en bred vifte af spil med læringspotentiale, hvoraf nogle er fremstillet i samarbejde med eleverne. Der er lærerstyret adgang til et lukket computernetværk, hvor lærerne kan placere opgaver og tekster i den enkelte elevs netværksmappe. Der er adgang til CD-ord, som læsestøtte. Søgning på internettet kan kun foregå efter godkendelse, og under lærerens overvågning. Der er mulighed for at alle elever kan arbejde ved en computer, og der er installeret to interaktive tavler, en i hver ende af et aflangt undervisningslokale. Lærerne har hver en bærbar computer udleveret. De interaktive medier anvendes aktivt og professionelt i undervisningen. Side 3 af 6

4 Afsnit 3: Beskrivelse af undervisningen for det enkelte barn (udfyldes af skole/opholdsstedet/tilsynet) A. PPR s udtalelse vedr. barnet / den unge Udtalelser vedrørende det enkelte barn fra pædagogisk-psykologisk rådgivning, herunder stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialundervisning og mulighed for at blive undervist i en folkeskole: Der er fast kontakt til en psykolog fra Region Midt, på institutionen, og der rekvireres PPR materiale fra hjemkommunen i det omfang det er relevant. Da de unge opholder sig på institutionen som resultat af en varetægtsfængsling, er muligheden for at blive undervist på den lokale folkeskole, som udgangspunkt, ikke relevant. B. Undervisningsstedets notater vedrørende det enkelte barn Bemærkninger om det enkelte barns undervisningsbehov: Den enkelte unge evalueres ved ankomst, og undervisningsbehovet fastsættes derefter. Den meget store forskellighed blandt de unge gør, at afgørelse om behov, materialer og læringsstil træffes på ny ved hver nyankommen elev. Der afgives skoleudtalelse til hjemskolen med angivelse af undervisningsomfang og materialer i nødvendigt omfang. Denne udtalelse tager udgangspunkt i den elektroniske elevplan. Som nævnt udarbejder UU-Herning uddannelsesplan i samarbejde med eleverne. I elevplanen er der en sammenhængende beskrivelse af eleven. Undervisningens forløb og fremgang: Undervisningens omfang: Omfang og forløb er angivet i den enkelte elevs undervisningsskema. Hver elev har en bestemt plads, hvor skema, og relevante undervisningsmidler er ordnet og samlet. Trods vanskeligheder med at finde en egnet leverandør, arbejdes der stadig på at etablere IT-baseret fjernundervisning i udvalgte fag, bl.a. historie, som supplement til undervisningen. Undervisningens indhold: Er angivet i lærerpersonalets undervisningsskema, der igen tilpasses i forhold til den enkelte elevs aktuelle behov og intellektuelle potentiale. Elever med et vanskeligt læringsforløb, ydes særlig pædagogisk støtte. Der gives mulighed for interessebetonet læsning, hvor eleverne kan vælge fra et udvalgt bogmateriale. Bl.a. bøger om fodbold og sports bibliografier har stor interesse. Der er en god binding til faget dansk, og indhold og progression er godt afstemt. Evaluering af elevens undervisning i de enkelte fag og undervisningssituationer: Læreren gennemfører en refleksiv proces med eleven, der gennem dialog og opgavebesvarelser danner grundlag for evalueringen af elevens udbytte af undervisningen. Der evalueres ikke systematisk i fagene, da læringsforløbene er meget korte. Men de afgrænsede opgaver gennemgås og eleverne modtager faglig vejledning i forhold til besvarelsen. Skolen forbereder eleverne til folkeskolens afsluttende prøver. Man samarbejder med Kibæk Skole i Herning Kommune, der afvikler prøverne for Koglens elever. Hjælpemidler og / eller metoder: Den traditionelle undervisning er samlet i ét lokale. Der differentieres mellem opgavetyper, og undervisningen søges afvekslet med fysiske aktiviteter samt pædagogiske samtaler og vejledning. Der arbejdes både individuelt og i små grupper. Udover almindelige faglige opgaver anvendes der spil, lydbøger og film i undervisningen. I elevbogen noteres der aftaler om opgaver. Eleverne Side 4 af 6

5 får mulighed for at formulere egne tekster som et led i den unges mulighed for at sætte egen situation i relation til omgivelser og hændelser. C. Handleplan for undervisningen: (Handleplanen bør indeholde mål og midler for undervisningen, herunder om undervisningen i fremtiden kan foregå på den lokale folkeskole) De elever, der forbereder sig til prøve, indstilles ved Kibæk Skole, Velhustedsvej 6, 6933 Kibæk, der har prøveret til de afsluttende prøver i 9. klasse. Afsnit 4: Tilsynet (Udfyldes af tilsynsførende) A. Hvem har foretaget tilsynet Navn: Ole Thorn Madsen Stilling: Chefkonsulent Kontaktoplysninger: Børn og Unge forvaltningen Tilsynsperioden: 2013/2014 Fra dato til dato: Forrige tilsyn : 29. oktober 2013 Dette tilsyn : 27. maj 2014 B. Helhedsindtryk Vurderinger: Skolen havde gennemført et sammenhængende forløb, hvor en elev fulgte processen fra en kylling klækkes, til den vokser sig stor nok til at klare sig selv. Projektet rummede biologifaglige elementer samt design og fremstilling af henholdsvis kyllingebur og hønsehus. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem intern skoles lærere og institutionens værkstedslærere. Projektet vurderes som god pædagogisk tænkning, og vel gennemført. Eleven udviste megen interesse og engagement, da den skulle fortælle om læringsoplevelsen. Tilsynet anerkender forløbet som kompetent i forhold til de unges læringsmuligheder, især når der samtidig knyttes an til folkeskolens fagrække. På tilsynstidspunktet var der individuel tilrettelagt undervisning i faget dansk for fem elever. Opgaverne blev løst under lærerens opmærksomhed. Tilsynet tilså de individuelle elevplaner, uden det gav anledning til bemærkninger. Ved den indledende samtale blev tilsynet informeret om, at der var afholdt afsluttende prøver i skriftlig dansk, engelsk og matematik i samarbejde med Kibæk Skole. Forløbet havde været tilfredsstillende. Jens Gaardsdahl, der er ny leder af intern skoles undervisning, var forhindret; men vil fremover indgå i samarbejdet omkring tilsynet og driften af skolen. Forslag til ændringer for opholdsstedet: Der er ingen forslag til ændringer. C. Stillede krav til opholdsstedet: Ingen D. Rådgivning og vejledning: Koglen opfordres til at fastholde det fagprofessionelle niveau, samt relevant efteruddannelse for skolens lærere. Side 5 af 6

6 E. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og institution Næste tilsyn gennemføres i anden halvdel af Fremover vil der også blive gennemført uanmeldte tilsyn på intern skole, således at tilsynet i højere grad lever op til den nye bekendtgørelse fra 2013, om specialundervisning på opholdssteder og sikrede institutioner. Når den nye leder er indarbejdet i opgaven, vil tilsynet indlede et samarbejde om at udarbejde en opdateret driftsoverenskomst for Koglen. Tilsynet er udført, d. 27. maj 2014 Side 6 af 6

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale

Læs mere

Center Børn og Unge. B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

Center Børn og Unge. B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Afsnit 1: Anmeldt tilsyn den 13. juni 2014 og opfølgende møde den 17. juni 2014 Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Specialskolen Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper.

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper. Tilsynsrapport Navn på institution: Frederik d. VII`s Stiftelse, Danners Børn, Slotsskolen Tilsynsførende (navn og adresse): Susanne Patij, skoleleder Jægerspris skole, Møllevej 100, Jægerspris Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013

Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Jyderup Private Heldagsskole Dato: 25.10.13 Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: mar@holb.dk Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Tilsynets formål

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte

Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte Skolen i Egestræde Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Forord 3 Heltidsundervisningen Love og regler 4 Skolen i Egestræde en skole i Stevns Kommune

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Familieinstitutionen Margrethevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Randers Kommune. Folkeskolerne. Randers Kommune

Kvalitetsrapport. Randers Kommune. Folkeskolerne. Randers Kommune 2 0 0 Kvalitetsrapport Randers Kommune Folkeskolerne 7 Randers Kommune 1 Indledning... 4 Baggrund... 4 Indhold... 5 Forbehold... 5 Fremadrettet proces... 6 Metode til indsamling... 6 Opfølgning og dialog...

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

RealKompetenceVurdering RKV-bogen

RealKompetenceVurdering RKV-bogen RealKompetenceVurdering RKV-bogen FoU Realkompetencevurdering og fleksibelt tilrettelagte forløb Aarhus tekniske Skole Århus Købmandsskole RKV-bog 1. udgave maj 2004 1 (107) Indholdsfortegnelse 1. afsnit

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere