SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse Tilbud Ordrer Levering og leveringstid Særligt vedrørende rådgiveransvar Ansvarsbegrænsning Mangler Hardware Software / Programmering Hardware, software og programmering Reklamationer Hardware Software Produktansvar, følgeskader m.v Dokumentation Tavshedspligt Priser Rettigheder til leveret software Betalingsbetingelser Ejendomsforbehold Tvister og lovvalg... 5

2 1 ANVENDELSE Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse på enhver aftale, hvor Nordjysk Regnskabs- og IT-service sælger ydelser, varer og rådgivning til køber. 2 TILBUD Tilbud, der ikke angiver anden acceptfrist, er gældende 14 dage fra tilbuddets dato. 3 ORDRER. Ordren er accepteret og dermed bindende for køber, på det tidspunkt køber pr. brev, mail eller mundtligt har givet sin accept. Ved accept af Ordrebekræftelse erkender køber også, at være gjort bekendt med og have accepteret nærværende Salgs- og leveringsbetingelser. Ordrer er kun bindende for Nordjysk Regnskabs- og IT-service, hvor der foreligger en underskrevet skriftlig ordrebekræftelse fra Nordjysk Regnskabs- og IT-service side. 4 LEVERING OG LEVERINGSTID Levering af såvel hard- som software samt ydelser sker ab Nordjysk Regnskabs- og IT-service og eventuel forsendelse sker på den måde, som Nordjysk Regnskabs- og IT-service finder mest hensigtsmæssig. Forsendelse er på købers regning og risiko. Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for force majeure eller mangler ved forsinkelse ved leverancer fra underleverandører og lignende forhold. Leveringstiden udskydes i sådanne tilfælde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt en leveringshindring af en eller flere ovennævnte forhold kan påregnes at ville vedvare længere end 3 måneder for så vidt angår hard- og software, er såvel Nordjysk Regnskabs- og ITservice, som køber berettiget til at hæve købet, uden at dette anses for misligholdelse, medmindre andet er aftalt på forhånd. Nordjysk Regnskabs- og IT-service er berettiget til at foretage dellevering og delfakturering. 5 SÆRLIGT VEDRØRENDE RÅDGIVERANSVAR I det omfang Nordjysk Regnskabs- og IT-service yder rådgivning i forbindelse med levering af hardog software og/eller ydelser, er Nordjysk Regnskabs- og IT-service ansvarlig for eventuelle dokumenterede mangler herved. Nordjysk Regnskabs- og IT-service kan ikke gøres ansvarlig for mangelfuld og/eller dårlig rådgivning, såfremt køber ifm. med rådgivningen har givet Nordjysk Regnskabs- og IT-service mangelfulde og/eller forkerte oplysninger. Nordjysk Regnskabs- og IT-service s rådgiveransvar begrænses i overensstemmelse med det i Pkt. 6 anførte. 6 ANSVARSBEGRÆNSNING Nordjysk Regnskabs- og IT-service er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for skader, som opstår som følge af omstændigheder, Nordjysk Regnskabs- og IT-service ikke er herre over, eksempelvis nedbrud eller udfald af strøm, virusangreb eller lignende. Nordjysk Regnskabs- og ITservice er ikke ansvarlig overfor driftstab, mistede data, forstyrrelse af virksomheden eller andet tab, der opstår på baggrund af brugen af produkter/ydelser modtaget fra Nordjysk Regnskabs- og ITservice.. Nordjysk Regnskabs- og IT-service ansvar kan under alle omstændigheder aldrig overstige værdien af den enkelte leverance

3 7 MANGLER 7.1 Hardware Såfremt køber indenfor et tidsrum af 1 år fra leveringsdatoen dokumenterer, at der er mangler ved det leverede, påtager Nordjysk Regnskabs- og IT-service sig efter sit valg enten ved udbedring at bringe det leverede i forskriftsmæssig stand eller uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde dele af leverancen ved levering af mangelfri ydelse på de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte betingelser, dog forudsat, at defekte enheder efter Nordjysk Regnskabs- og IT-service instruks returneres til Nordjysk Regnskabs- og IT-service uden omkostninger for Nordjysk Regnskabs- og IT-service. Såfremt udbedring efter Nordjysk Regnskabs- og IT-service skøn er mulig på købers adresse og dette ønskes af køber, sker transport og andre omkostninger i forbindelse hermed for købers regning. Risikoen for enhver forsendelse ved mangeludbedring bæres af køber. Herudover hæfter Nordjysk Regnskabs- og IT-service ikke ud over de af hardwareproducenten anførte betingelser. 7.2 Software / Programmering Såfremt køber indenfor en 14 dages periode efter levering dokumenterer, at der er mangler ved det leverede software, forholder Nordjysk Regnskabs- og IT-service sig som ovenstående vedrørende hardware. Særligt gør det sig gældende for software, at der for leveringen gælder, at kun forhold, som afviger fra en udarbejdet aftale - herunder Kravspecifikation eller Ændringsforslag - mellem køber og Nordjysk Regnskabs- og IT-service, kan betragtes som en mangel. I tilfælde af, at der ikke foreligger forudgående Kravspecifikation eller Ændringsforslag, vil enhver ændring eller afvigelse kun være genstand for tilretning, for hvilket Nordjysk Regnskabs- og IT-service kan kræve særskilt betaling efter de til enhver tid værende priser for den pågældende ydelse. 7.3 Hardware, software og programmering I tilfælde af mangler ved det solgte kan køber ikke gøre andre retskrav gældende end de ovenfor nævnte. Køber kan ikke hæve købet eller kræve erstatning, medmindre der foreligger mangler, som skyldes forsætlig eller grov uagtsomhed fra Nordjysk Regnskabs- og IT-service side. Nordjysk Regnskabs- og IT-service forpligtelser i medfør af ovenstående omfatter ikke mangler som følge af slid ved sædvanligt brug, overbelastning, mangelfuld pasning eller betjening, ændringer foretaget uden Nordjysk Regnskabs- og IT-service skriftlige godkendelse, reparationer eller justeringer udført af andre end Nordjysk Regnskabs- og IT-service. For så vidt angår sliddele kan køber ikke gøre mangelbeføjelser gældende overfor Nordjysk Regnskabs- og IT-service. Herudover hæfter Nordjysk Regnskabs- og IT-service ikke ud over de af hardware-producenten anførte betingelser. 8 REKLAMATIONER 8.1 Hardware Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor Nordjysk Regnskabs- og IT-service umiddelbart efter, at køber har konstateret manglen. For så vidt angår synlige fejl og mangler skal reklamation fremsættes senest 8 dage efter leveringen, og for så vidt angår skjulte fejl og mangler skal reklamationen fremsættes senest 12 måneder efter leveringen. I tilfælde af reklamation er køber uberettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til Nordjysk Regnskabs- og IT-service uden Nordjysk Regnskabs- og IT-service forudgående skriftlige godkendelse. Har køber foretaget reklamation, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl eller mangel, som Nordjysk Regnskabs- og ITservice bærer ansvaret for, har Nordjysk Regnskabs- og IT-service ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Nordjysk Regnskabs- og IT-service i overensstemmelse med Nordjysk Regnskabs- og IT-service til enhver tid gældende priser for den type arbejde, som er blevet udført

4 8.2 Software Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor Nordjysk Regnskabs- og IT-service, straks efter levering med en beskrivelse af i hvilket omfang, det pågældende forhold afviger fra den af køber til Nordjysk Regnskabs- og IT-service udarbejdede Kravspecifikation eller Ændringsforslag. Køber har ingen reklamationsret angående software, der er leveret uden forudgående Kravspecifikation eller Ændringsforslag. Har køber foretaget reklamation, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Nordjysk Regnskabs- og IT-service bærer ansvaret for, har Nordjysk Regnskabs- og IT-service ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Nordjysk Regnskabsog IT-service i overensstemmelse med Nordjysk Regnskabs- og IT-service til enhver tid gældende priser for den type arbejde, som er blevet udført. 9 PRODUKTANSVAR, FØLGESKADER M.V. Nordjysk Regnskabs- og IT-service er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det leverede er i købers besiddelse. Nordjysk Regnskabs- og IT-service er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Nordjysk Regnskabs- og IT-service ansvar kan endvidere ikke overstige det leveredes værdi, ligesom Nordjysk Regnskabs- og IT-service kun er ansvarlig i 1 år fra leveringstidspunktet. I den udstrækning, Nordjysk Regnskabs- og IT-service måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køber forpligtet til at holde Nordjysk Regnskabs- og IT-service skadesløs i samme omfang, som Nordjysk Regnskabs- og IT-service ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelse. I tilfælde af personskade forårsaget af det leverede og i tilfælde af skade på genstande, hvor den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er bestemt til ikke erhvervsmæssig udnyttelse, er Nordjysk Regnskabs- og IT-service ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler herom. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom. 10 DOKUMENTATION Enhver form for dokumentation, herunder tilbuds- og ordremateriale, som køber har modtaget fra Nordjysk Regnskabs- og IT-service, må ikke kopieres, forevises eller på anden måde videregives til 3. mand uden Nordjysk Regnskabs- og IT-service skriftlige accept. 11 TAVSHEDSPLIGT Enhver oplysning om købers forretningsmæssige forhold, som Nordjysk Regnskabs- og IT-service måtte komme i besiddelse af ifm. arbejde udført for køber, vil blive behandlet fortroligt under almindelige tavshedspligtsbestemmelser, og vil under ingen omstændigheder blive videregivet til 3.- mand, medmindre dette er aftalt mellem køber og Nordjysk Regnskabs- og IT-service. 12 PRISER Ændringer i valutakurser, toldtariffer eller andre forhold, der er indgået i Nordjysk Regnskabs- og ITservice beregningsgrundlag, og som indtræder efter Nordjysk Regnskabs- og IT-service afgivelse af ordrebekræftelse, og som forhøjer Nordjysk Regnskabs- og IT-service beregnede priser, debiteres køber som tillæg til Nordjysk Regnskabs- og IT-service priser, idet de regulære priser fastsættes på grundlag af Nationalbankens officielle notering eller toldsatsen på betalingsdagen. Nordjysk Regnskabs- og IT-service priser tages årligt i 1. kvartal op til revision. Evt. prisregulering vil således blive foretaget i førnævnte kvartal

5 13 RETTIGHEDER TIL LEVERET SOFTWARE For så vidt angår leveret software får køber betalingslicens til at anvende det ene eksemplar. Licensen er udelukkende en brugsret, hvorfor køber under ingen omstændigheder må ændre i det solgte software uden Nordjysk Regnskabs- og IT-service forudgående skriftlige godkendelse. Såfremt der sker overdragelse af en bestemmende andel af køber til 3. mand, kan dette kun ske for licens rettens vedkommende efter forudgående skriftlig godkendelse fra Nordjysk Regnskabs- og ITservice. Køber har ikke ret til at foretage ændringer eller videreudvikle det af Nordjysk Regnskabs- og ITservice solgte software, medmindre der foreligger forudgående skriftlig godkendelse fra Nordjysk Regnskabs- og IT-service side. Nordjysk Regnskabs- og IT-service bibeholder enhver immateriel rettighed til det af Nordjysk Regnskabs- og IT-service solgte software, og der må under ingen omstændigheder ske videresalg, kopiering eller videreudvikling heraf uden Nordjysk Regnskabs- og IT-service forudgående skriftlige godkendelse. Såfremt køber overtræder ovenstående betingelser, skal køber til Nordjysk Regnskabs- og IT-service betale DKK ,00 som konventionalbod for dette forhold samt DKK ,00 som konventionalbod for hver måned, forholdet opretholdes. 14 BETALINGSBETINGELSER Alle leverancer af hard- og software, abonnementer og ydelser er netto kontant betaling medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling forbeholder Nordjysk Regnskabs- og IT-service sig ret til (uden påkrav) at beregne 2 % rente pr. påbegyndt måned og debitere et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. rykker. Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaen. Såfremt det fakturerede tilgodehavende ikke betales i rettidigt, forbeholder Nordjysk Regnskabs- og IT-service sig ret til at holde andre ikke leverede varer og/eller ydelser tilbage, indtil køber har berigtiget alle restancer incl. renter og omkostninger. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den pågældende leverance. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af påståede modkrav vedrørende andre leverancer. 15 EJENDOMSFORBEHOLD Nordjysk Regnskabs- og IT-service forbeholder sig den fulde ejendomsret til enhver leverance, indtil betaling er sket. 16 TVISTER OG LOVVALG Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelse eller rækkevidde af disse salgs- og leveringsbetingelser eller om en konkret leverance skal afgøres ved Byretten i Aalborg under anvendelse af dansk ret, dog således, at hvis Retsplejelovens regler herom medfører, at sagen kan henvises til Vestre Landsret, er dette rette værneting. Lov-valgsregler, der peger på et andet lands lovregler finder ikke anvendelse

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere