Regnskabs- hæfte 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabs- hæfte 2014"

Transkript

1 Regnskabshæfte 2014

2 REGNSKABSHÆFTE 2014 REBILD EFTERSKOLE Udgiver Design Layout Fotos Tryk Danske Baptisters Spejderkorps Danmarks Kirkelige Mediecenter Peter Olesen Korpsets fotografer Korpskontoret

3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskab 2013 Budget 2014 og 2015

4 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg CVR-nr Årsrapport regnskabsår Godkendt på førerstævnet den 4. maj 2014 Dirigent Dirigent

5 Indholdsfortegnelse Påtegninger side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger om korpset 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 1. januar december 9 Balance 31. december 10 Pengestrømsopgørelse 11 Noter 12

6 Ledelsespåtegning 1 Korpsrådet har dags dato aflagt årsrapporten for Danske Baptisters Spejderkorps for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, "Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte" og "Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål". Vi erklærer herved, at årsregnskabet indeholder alle relevante oplysninger, og at spejderkorpset opfylder samtlige tilskudsbetingelser, herunder kravene om korpsets tilskudsberettigelse af kravene om lokalforeningsdefinitionen og medlemsdefinitionen. Årets modtagne tilskud er anvendt i overensstemmelse med korpsets vedtægter og formål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af korpsets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af årets re- sultat. Årsrapporten indstilles til godkendelse på førerstævnet i Aalborg, den 12. marts 2014 Korpsråd Stine Algot Nielsen Niels Dam Signe Lund Christensen Connie Schneider Christine Strøm Sarah S. Basnov Kathrine F. Christensen

7 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Til korpsrådet og medlemmerne i Danske Baptisters Spejderkorps Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danske Baptisters Spejderkorps for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven og Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimeligt efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind- gåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for korpsets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af korpsets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 Den uafhængige revisors erklæringer - fortsat 3 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af korpsets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af korpsets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis det af ledelsen godkendte budget for Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. Der er herudover ikke sket revision af medlems- og lokalforeningsoplysninger jf. note 23. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til Årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Roskilde, den 12. marts 2014 Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer John Cubbin Registreret revisor

9 Oplysninger om korpset 4 Korpset Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1930 Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: 1. januar december Korpsråd Stine Algot Nielsen, formand Niels Dam, spejderchef Signe Lund Christensen, vicespejderchef Connie Schneider, korpskasserer Christine Strøm, international commissioner Sarah S. Basnov Kathrine F. Christensen Revision Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer Universitetsparken Roskilde Bankforbindelse Spar Nord Bank A/S Bymidten Terndrup Danske Bank Holmens Kanal København K

10 Ledelsesberetning 5 Hovedaktivitet Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og give dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé. Usikkerhed ved indregning og måling Alle regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposterne. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret, der har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Aktiviteter blev i alt væsentlighed gennemført som planlagt. Af aktiviteter i årets løb bør nævnes gennemførelse af førerstævne, lotteri, førertræninger, Jota/Joti foruden fortsat vedligeholdelse og forbedring af førertræningscentret Øksedal samt korpskontoret. For yderligere uddybning af årets aktiviteter henvises til spejderchefernes beretning i fører- stævnehæftet. Årets resultat blev t. 232 bedre end budgetteret. De væsentligste afvigelser er: Realiseret t. Budget (ej revideret) t. Afvigelse t. Tipsmidler m.v Lodseddelsalg, renter og andre indtægter Rejseudgifter, ophold, fortæring m.v Internationale arrangementer Kontorudgifter Førertræninger Korpsaktiviteter Korpsbutikken Korpskontoret Øksedal Der er modtaget t. 161 mere i tipsmidler m.v. end budgetteret, hvilket kan tilskrives, at tilskudssatserne ikke blev sat så meget ned som frygtet. Der er modtaget t. 12 mindre vedrørende lodseddelsalg, renter og andre indtægter, hvilket skyldes, at korpset har haft en mindre indtægt på lodseddelsalg.

11 Ledelsesberetning - fortsat 6 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold - fortsat Merforbruget på rejseudgifter, ophold, fortæring m.v. kan hovedsageligt tilskrives flere møder end budetteret. Mindreforbruget på internationale arrangementer kan hovedsageligt tilskrives, at ikke alle budgetterede internationale arrangementer er blevet afholdt. Mindreforbruget på kontorudgifter kan hovedsageligt tilskrives færre udgifter til bogføring, porto, revisor samt central medlemsregistrering. Mindreforbruget på førertræninger på t. 41 kan tilskrives, at der blev gennemført færre træninger end budgetteret med tilsvarende færre deltagere. Korpsets tilskud/underskud pr. deltager udgjorde i mod i Mindreforbruget på korpsaktiviteter på t. 124 skyldes billigere hjemmeside samt lavere tilskud til Nordisk Lejr. Underskuddet i korpsbutikken på t. 21 skyldes blandt andet en nedskrivning af varelageret. Bogbeholdningen er pr. 31. december 2013 nedskrevet med 40%, svarende til t. 18. Mindreforbruget på korpskontoret på t. 13 skyldes lavere vedligeholdelsesomkostninger. Merforbruget vedrørende Øksedal på t. 95 skyldes omkostninger til nye lovkrav samt højere vedligeholdelses omkostninger. Korpsrådet anser årets resultat som tilfredsstillende. Anvendelse af tipsmidler Årets tipstilskud er anvendt til såvel løbende drift, førertræning, aktiviteter og vedlige- holdelse af korpskontoret og Øksedal. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke korpsets finansielle stilling.

12 Regnskabspraksis 7 Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B, "Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte" og "Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål." Opstilling af årsregnskabet er tilpasset til korpsets særlige karakter og afviger derfor en del fra Årsregnskabslovens opstillingsskema. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens 11 samt 23, stk. 4. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Der er ikke ændringer i regnskabspraksis i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen ind- regnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- flyde korpset, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå korpset, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balan- cedagen. Indtægter Kontingenter indtægtsføres i det regnskabsår, de vedrører. Kontingentet for 2013 udgjorde 200 pr. medlem, som vedtaget på førerstævnet. Tipstilskud indtægtsføres i det år, det modtages. Tilskuddet er beregnet ud fra medlems- opgørelser pr. 1. januar og afholdte internationale omkostninger i det forudgående regn- skabsår. Renteindtægter og lign. indtægtsføres i det regnskabsår, de vedrører. Det vil sige, at der foretages periodisering heraf.

13 Regnskabspraksis - fortsat 8 Omkostninger og finansielle poster Omkostninger og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrø- rer regnskabsåret. Anlægsaktiver Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugs- tider: Inventar 3 år Aktiver med en kostpris på under pr. enhed indregnes som omkostninger i resul- tatopgørelsen i anskaffelsesåret. Ejendomme måles til anskaffelsessum i anskaffelsesåret, hvorefter de måles til seneste offentlige vurdering med tillæg af til- og ombygninger i de efterfølgende år. Hvis der ikke fastsættes en særskilt ejendomsvurdering for en grund/ejendom, måles denne fortsat til anskaffelsessummen i årene efter anskaffelsesåret. Til- og ombygninger afskrives over 10 år Der afskrives ikke i øvrigt på ejendomme. Værdireguleringer til den offentlige vurdering indregnes direkte på egenkapitalen. Lagerbeholdning Lagerbeholdning indregnes til indkøbspris eller nettorealisationsværdi, såfremt dette er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imøde- gåelse af forventede tab. Nedskrivning foretages på grundlag af en individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrø- rende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi.

14 Resultatopgørelse 1. januar december 9 Budget Note Realiseret 2013 (ej revideret) 2013 Realiseret Kontingenter Tipsmidler m.v Lodseddelsalg, renter og andre indtægter Indtægter Rejseudgifter, ophold, fortæring m.v Internationale arrangementer Kontingenter Kontorudgifter Førertræninger Korpsaktiviteter Indsamlinger Korpsbutikken Publikationer Korpskontoret Øksedal Afskrivninger m.v Omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat foreslås af korpsrådet overført til egenkapitalen, som herefter udgør: Egenkapital primo Regulering til offentlige vurderinger Årets resultat Egenkapital

15 Balance 31. december Note Aktiver Korpskontor, Gl. Gugvej 21 st. mf., Aalborg Korpskontor, Gl. Gugvej 21 st. tv., Aalborg Øksedal, Øksedalvej 4, Barmer Grund, N. Skriversvej 8, Barmer Grund, Øksedalvej 2B, Barmer Til- og ombygning Anlægsaktiver Lagerbeholdning (uniformer og salgsvarer) Tilgodehavender m.v Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver 19 Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Lejeforpligtelser 22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 23 Medlems- og lokalforeningsopgørelse 31. december 2013

16 Pengestrømsopgørelse Årets resultat Tilbageførsel af afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i øvrige tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Tilgang, anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvide beholdninger 31. december som kan afstemmes således: Likvide beholdninger

17 Noter 12 1 Kontingenter Realiseret 2013 Budget (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Kredsene Korpsgruppen Medlemmer Under 30 år Over 30 år Specificeret medlemsopgørelse fremgår af note Tipsmidler m.v. Generelt driftstilskud % af internationale udgifter tilskud Lodseddelsalg, renter og andre indtægter Lodseddelsalg Omkostninger Bonus til kredse Korpsets andel af lotteri Renteindtægter pengeinstitutter Betalte gebyrer m.v Diverse indtægter

18 Noter 13 4 Rejseudgifter, ophold, fortæring m.v. Realiseret 2013 Budget (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Møder og rejser (korpsråd, udvalg og projektgrupper) Ophold og fortæring Telefon, porto og kontorhold Internationale arrangementer Scout Academy Kandersteg, oktober 2012 Peter Krogh Jacobsen, Michael Nissen Jesper W. Bøttcher WLPD Tokyo, 27. september - 8. oktober 2012 Kathrine F. Christensen Ung i Norden Stockholm, oktober 2012 Anne Færløv Christensen Spejderhjælpen Thailand, februar 2013 Henrik Enggaard Hansen Rover Moot Canada, 27. juli august deltagere Europakonference Berlin, august 2013 Christine Strøm, Signe Lund Christensen, Lise Lotte Bornhardt, Peter Krogh Jacobsen Overført til næste side

19 Noter 14 5 Internationale arrangementer - fortsat Realiseret 2013 Budget (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Overført fra forrige side NSK Færøerne, september 2013 Christine Strøm NOPOLK Drammen, oktober 2013 Peter Krogh Jacobsen, Morten Thomsen WSEC Hong Kong, november 2013 Peter Krogh Jacobsen Ikke tilskudsberettigede udgifter Kontingenter Nationale kontingenter Internationale kontingenter

20 Noter 15 Budget 7 Kontorudgifter Realiseret 2013 (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Løn, pensionsbidrag m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Bogføring Telefon Porto, fragt m.v Kopimaskine, papir m.v Kontorartikler Gaver og opmærksomheder Revision af årsrapport og tipsansøgning Forsikringer, Falck og Securitas Central medlemsregistrering Andre kontorudgifter Delvis fradragsret moms Momskompensation Førertræninger Førertræninger, deltagergebyr Førertræninger, kost, transport m.v Førertræninger, tværkorpslig Førertræningsudstyr Førertræningsfoldere Antal udbudte træninger 9 7 Antal gennemførte 5 6 Deltagere

21 Noter 16 Budget 9 Korpsaktiviteter Realiseret 2013 (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Internetudvalg, Jota/Joti Jota/Joti, materialer Aktiviteter udvalg/projektgrupper YEGO-samarbejde med BBU Ny hjemmeside Idé- og uddannelsespulje Ansgar division rejsetilskud Spejderdagen Spejderchefgruppen Missionsstævne, deltagertilskud Tilskud Spejdernes Lejr Tilskud Nordisk Lejr Udvikling og opstart af projekter Førerstævne Førstehold Konsulent Indsamlinger Afrika-indsamlinger Udbetalt/rest overført til gæld Spejderhjælpen, indsamlet Spejderhjælpen, afregnet inkl. omk

22 Noter Korpsbutikken Realiseret 2013 Budget (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Salg og provision Varekøb Lagerbeholdning 1. jan Lagerbeholdning 31. dec Øvrige omkostninger Der er foretaget følgende nedskrivninger på korpsets bogbeholdninger: Realiseret 2013 Nedskrivning, 40% af bogbeholdningen på nedskrevet på beholdningen i 2012, 40% af Årets resultatpåvirkning (positivt) 0 12 Publikationer Budget Realiseret (ej revideret) Realiseret Blade, materialer Andre publikationer Korpskontoret Vedligeholdelse El Fællesudgifter Rengøring Andre omkostninger lejeindtægter

23 Noter Øksedal Realiseret 2013 Budget (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Ny- og genanskaffelser Vedligeholdelse Renovation El Rengøring Tilsyn Diverse Sommerhusgrund, grundejerforening Sommerhusgrund, el Lejeindtægter Afskrivninger m.v. Afskrivning på til- og ombygninger

24 Noter Til- og ombygning Kostpris 1. januar Tilgang Afgang 0 0 Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Akk. afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Tilgodehavender m.v. Tilgodehavende fra kredse, 0 vedr. kontingent Diverse tilgodehavender, 800 vedr. kontingent Udlæg, medlemmer Tilgodehavende bankrenter Periodisering, aktiviteter Indskud og deposita Moms

25 Noter Likvide beholdninger Bankkonti Kassebeholdning Egenkapital Egenkapital 1. januar Regulering til offentlig vurdering, Gl. Gugvej 21 st. mf. 0 0 Regulering til offentlig vurdering, Gl. Gugvej 21 st. tv. 0 0 Regulering til offentlig vurdering, Øksedal 0 0 Årets resultat Kortfristede gældsforpligtelser A-skat, AM-bidrag m.v Beskattede feriepenge Feriepengeforpligtelse Afrika-indsamlinger/projekter Diverse kreditorer Uindløste gavekort til korpsbutikken Depositum Lejeforpligtelser Der er indgået leasingaftale vedr. kopimaskine frem til 31/ Den årlige leasingafgift udgør ca. t Pantsætninger og sikkerhedsstillelser I ejendommen Øksedal er der tinglyst et ejerpantebrev på t Herudover er der stillet prorata selvskyldnerkaution for Spejdernes Lejr 2012.

26 Noter Medlems- og lokalforeningsopgørelse 31. december 2013 Medlemmer Medlemmer Medlemmer under 30 år 2013 Lokal- 30 år og derover I alt foreninger Herlev Lyngby Rønne Københavns Division Holbæk Roskilde Skee Tølløse Sjælland Esbjerg Odense Oure Århus Ansgar Division Pandrup Viborg Østhim. Hellum Østhim. Vaarst Aalborg Aalborg Limfjords Division Frederikshavn Hjørring Jerup Sindal Sæby Vrå Østervrå Vendelbo Division Korpsgruppen Korpset i alt Ovenstående er opgjort i henhold til gældende tipstilskudsregler.

27 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg CVR-nr Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014

28 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger 1 Budget 2014 og Noter til budget 3 Side

29 1 Budgetforudsætninger Generelt Budgettet er udarbejdet efter samme praksis som anvendt ved årsregnskabsudarbejdelsen. Indtægter Kontingenter fra kredsene er indtægtsført i takt med det i året opkrævede kontingent. Det forventes at kontingentet udgør følgende pr. m Medl. u. År Medlemmer 30 år Kredse Af medlemmer, forventes 20 personer at være medlem af korpsgruppen. Det skal bemærkes at tipstilskuddet bevilliges ud fra et takstbilag. Såfremt korpset har mellem 600 til 699 medlemmer under 30 år vil tilskuddet være ca mindre end budgetteret. Der skal være 800 medlemmer under 30 år for at korpset kan modtage mere i tipstilskud. Det samme system gælder tilsvarende for antallet af kredse. Her vil vi modtaget mindre såfremt der er mellem 9 og 14 kredse. Vi skal være 25 kredse eller derover for at modtage mere i tilskud. Omkostninger Der er budgetteret med udgangspunkt i tidligere års realiserede tal, under hensyntagen til planlagte aktiviteter og arrangementer.

30 2 Budget 2014 og 2015 Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Kontingent Tipsmidler mv Renter og andre indtægter Indtægter i alt Rejse, ophold og fortæring Internationale arrangementer Kontingenter Kontoromkostninger Førertræninger Korpsaktiviteter Indsamlinger Korpsbutikken Publikationer Ejd. Korpskontoret Ejd. Øksedal Afskrivninger Omkostninger i alt Årets resultat Resultatdisponering: Overført til næste år

31 3 Noter til budget Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Kontingent 1 Kredsene Korpsgruppen Tipsmidler mv. 2 Tipsmidler, lokalforeninger Tipsmidler, medlemstilskud Generelt driftstilskud i alt % af internationale omk tilskud Renter og andre indtægter 3 Gaver der gavner Gaver der gavner, udbetalt Korpsets andel af lotteri Pengeinstitutter og obl Gebyrer Diverse Internationale arrangementer 4 NOPOLK The Academy Ung i Norden Value Based Leadership Tilskud World Moot, Canada Tilskud World Scout Jamboree Europakonference, Berlin WOSM-verdenskonference WAGGGS-verdenskonference Afrikatur IC-forum Nordisk spejderkonference Seminarer, møder, Nord-Syd

32 4 Noter til budget Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Kontoromkostninger 5 Løn, pensionsbidrag mv Regulering feriepengeforpl Bogføring Telefon Porto, fragt mv Kopimaskine, papir mv Kontorartikler Gaver og opmærksomheder Revision af årsrapport Forsikringer, Falck, Securitas Medlems-og økonomisystem Andre kontoromk Delvis fradrag moms Momskompensation Førertræninger 6 Førertræninger Førertræninger, tværkorpslig Førertræningsudstyr Førertræningsfoldere

33 5 Noter til budget Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Korpsaktiviteter 7 IT, materialer og dbs.dk Jota/Joti Jota/Joti, materialer Aktiviteter udvalg/projektgrup YEGO-samarbejde med BBU Kredsførersamling Dialogdage Hjemmeside Ansgar division rejsetilskud Spejderdagen Missionsstævne, delt.støtte Tilskud Nordisk Lejr Tilskud Centerlejr Øksedal Tilskud Jubi.lejr Tyskland Udvikl. og opstart af projekt Førerstævne Førsteholdstur Konsulent, 1/4 del tid, løn

34 6 Noter til budget Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Indsamlinger 8 Afrikaindsamling udbetalt/rest overf. gæld Spejderhjælpen spejderhjælpen afregnet Korpsbutikken 9 Salg og provision Vareforbrug Publikationer 10 Blade, materialer Andre publikationer Ejd. Korpskontoret 11 Vedligeholdelse El Fællesomkostninger Rengøring Andre omkostninger Lejeindtægter, BiD

35 7 Noter til budget Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Ejd. Øksedal 12 Vedligeholdelse, skovpleje Vedligeholdelse, i øvrigt Renovation El Rengøring Tilsyn Diverse Grundejerforening El, grund Faste omkostninger Ny- og genanskaffelser Omkostninger Lejeindtægter Afskrivninger 13 Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg

36

Danske Baptisters Spejderkorps. Årsrapport 2013

Danske Baptisters Spejderkorps. Årsrapport 2013 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej 21 9000 Aalborg CVR-nr. 27 42 28 10 Årsrapport 2013 83. regnskabsår Godkendt på førerstævnet den 4. maj 2014 Dirigent Dirigent Indholdsfortegnelse side Påtegninger

Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014

Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej 21 9000 Aalborg CVR-nr. 27 42 28 10 Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2013 og 2014 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2013 Til godkendelse på førerstævnet i 2013

Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2013 og 2014 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2013 Til godkendelse på førerstævnet i 2013 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej 21 9000 Aalborg CVR-nr. 27 42 28 10 Budget 2013 og 2014 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2013 Til godkendelse på førerstævnet i 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps. Årsrapport 2009

Danske Baptisters Spejderkorps. Årsrapport 2009 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej 21 9000 Aalborg CVR-nr. 27 42 28 10 Årsrapport 2009 79. regnskabsår Godkendt på førerstævnet den 2. april 2010 Dirigent Dirigent Indholdsfortegnelse side Påtegninger

Læs mere

REGNSKAB & BUDGET FØRERSTÆVNE 2015

REGNSKAB & BUDGET FØRERSTÆVNE 2015 REGNSKAB & BUDGET FØRERSTÆVNE 2015 1 REGNSKABS- OG BUDGETHÆFTE Førerstævnet 2015 - Holbæk Udgivet af: Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Kommunikations og IT-udvalget Print Korpskontoret Billeder

Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2008 og 2009 Behandlet og godkendt på korpsrådsmødet, november 2007

Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2008 og 2009 Behandlet og godkendt på korpsrådsmødet, november 2007 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej 21 9000 Aalborg CVR-nr. 27 42 28 10 Budget 2008 og 2009 Behandlet og godkendt på korpsrådsmødet, november 2007 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger 1 Budget

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 BUDGET Danske Baptisters Spejderkorps

ÅRSRAPPORT 2011 BUDGET Danske Baptisters Spejderkorps ÅRSRAPPORT 2011 BUDGET 2012-2013 Danske Baptisters Spejderkorps Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej 21 9000 Aalborg CVR-nr. 27 42 28 10 Årsrapport 2011 81. regnskabsår Godkendt på førerstævnet den

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 www.primarevision.dk Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Ringstedvej 73 4000 Roskilde Tlf.: 72 440 355 info@primarevision.dk www.primarevision.dk

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere