Regnskabs- hæfte 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabs- hæfte 2014"

Transkript

1 Regnskabshæfte 2014

2 REGNSKABSHÆFTE 2014 REBILD EFTERSKOLE Udgiver Design Layout Fotos Tryk Danske Baptisters Spejderkorps Danmarks Kirkelige Mediecenter Peter Olesen Korpsets fotografer Korpskontoret

3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskab 2013 Budget 2014 og 2015

4 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg CVR-nr Årsrapport regnskabsår Godkendt på førerstævnet den 4. maj 2014 Dirigent Dirigent

5 Indholdsfortegnelse Påtegninger side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger om korpset 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 1. januar december 9 Balance 31. december 10 Pengestrømsopgørelse 11 Noter 12

6 Ledelsespåtegning 1 Korpsrådet har dags dato aflagt årsrapporten for Danske Baptisters Spejderkorps for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, "Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte" og "Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål". Vi erklærer herved, at årsregnskabet indeholder alle relevante oplysninger, og at spejderkorpset opfylder samtlige tilskudsbetingelser, herunder kravene om korpsets tilskudsberettigelse af kravene om lokalforeningsdefinitionen og medlemsdefinitionen. Årets modtagne tilskud er anvendt i overensstemmelse med korpsets vedtægter og formål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af korpsets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af årets re- sultat. Årsrapporten indstilles til godkendelse på førerstævnet i Aalborg, den 12. marts 2014 Korpsråd Stine Algot Nielsen Niels Dam Signe Lund Christensen Connie Schneider Christine Strøm Sarah S. Basnov Kathrine F. Christensen

7 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Til korpsrådet og medlemmerne i Danske Baptisters Spejderkorps Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danske Baptisters Spejderkorps for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven og Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimeligt efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind- gåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for korpsets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af korpsets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 Den uafhængige revisors erklæringer - fortsat 3 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af korpsets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af korpsets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis det af ledelsen godkendte budget for Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. Der er herudover ikke sket revision af medlems- og lokalforeningsoplysninger jf. note 23. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til Årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Roskilde, den 12. marts 2014 Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer John Cubbin Registreret revisor

9 Oplysninger om korpset 4 Korpset Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1930 Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: 1. januar december Korpsråd Stine Algot Nielsen, formand Niels Dam, spejderchef Signe Lund Christensen, vicespejderchef Connie Schneider, korpskasserer Christine Strøm, international commissioner Sarah S. Basnov Kathrine F. Christensen Revision Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer Universitetsparken Roskilde Bankforbindelse Spar Nord Bank A/S Bymidten Terndrup Danske Bank Holmens Kanal København K

10 Ledelsesberetning 5 Hovedaktivitet Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og give dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé. Usikkerhed ved indregning og måling Alle regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposterne. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret, der har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Aktiviteter blev i alt væsentlighed gennemført som planlagt. Af aktiviteter i årets løb bør nævnes gennemførelse af førerstævne, lotteri, førertræninger, Jota/Joti foruden fortsat vedligeholdelse og forbedring af førertræningscentret Øksedal samt korpskontoret. For yderligere uddybning af årets aktiviteter henvises til spejderchefernes beretning i fører- stævnehæftet. Årets resultat blev t. 232 bedre end budgetteret. De væsentligste afvigelser er: Realiseret t. Budget (ej revideret) t. Afvigelse t. Tipsmidler m.v Lodseddelsalg, renter og andre indtægter Rejseudgifter, ophold, fortæring m.v Internationale arrangementer Kontorudgifter Førertræninger Korpsaktiviteter Korpsbutikken Korpskontoret Øksedal Der er modtaget t. 161 mere i tipsmidler m.v. end budgetteret, hvilket kan tilskrives, at tilskudssatserne ikke blev sat så meget ned som frygtet. Der er modtaget t. 12 mindre vedrørende lodseddelsalg, renter og andre indtægter, hvilket skyldes, at korpset har haft en mindre indtægt på lodseddelsalg.

11 Ledelsesberetning - fortsat 6 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold - fortsat Merforbruget på rejseudgifter, ophold, fortæring m.v. kan hovedsageligt tilskrives flere møder end budetteret. Mindreforbruget på internationale arrangementer kan hovedsageligt tilskrives, at ikke alle budgetterede internationale arrangementer er blevet afholdt. Mindreforbruget på kontorudgifter kan hovedsageligt tilskrives færre udgifter til bogføring, porto, revisor samt central medlemsregistrering. Mindreforbruget på førertræninger på t. 41 kan tilskrives, at der blev gennemført færre træninger end budgetteret med tilsvarende færre deltagere. Korpsets tilskud/underskud pr. deltager udgjorde i mod i Mindreforbruget på korpsaktiviteter på t. 124 skyldes billigere hjemmeside samt lavere tilskud til Nordisk Lejr. Underskuddet i korpsbutikken på t. 21 skyldes blandt andet en nedskrivning af varelageret. Bogbeholdningen er pr. 31. december 2013 nedskrevet med 40%, svarende til t. 18. Mindreforbruget på korpskontoret på t. 13 skyldes lavere vedligeholdelsesomkostninger. Merforbruget vedrørende Øksedal på t. 95 skyldes omkostninger til nye lovkrav samt højere vedligeholdelses omkostninger. Korpsrådet anser årets resultat som tilfredsstillende. Anvendelse af tipsmidler Årets tipstilskud er anvendt til såvel løbende drift, førertræning, aktiviteter og vedlige- holdelse af korpskontoret og Øksedal. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke korpsets finansielle stilling.

12 Regnskabspraksis 7 Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B, "Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte" og "Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål." Opstilling af årsregnskabet er tilpasset til korpsets særlige karakter og afviger derfor en del fra Årsregnskabslovens opstillingsskema. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens 11 samt 23, stk. 4. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Der er ikke ændringer i regnskabspraksis i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen ind- regnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- flyde korpset, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå korpset, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balan- cedagen. Indtægter Kontingenter indtægtsføres i det regnskabsår, de vedrører. Kontingentet for 2013 udgjorde 200 pr. medlem, som vedtaget på førerstævnet. Tipstilskud indtægtsføres i det år, det modtages. Tilskuddet er beregnet ud fra medlems- opgørelser pr. 1. januar og afholdte internationale omkostninger i det forudgående regn- skabsår. Renteindtægter og lign. indtægtsføres i det regnskabsår, de vedrører. Det vil sige, at der foretages periodisering heraf.

13 Regnskabspraksis - fortsat 8 Omkostninger og finansielle poster Omkostninger og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrø- rer regnskabsåret. Anlægsaktiver Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugs- tider: Inventar 3 år Aktiver med en kostpris på under pr. enhed indregnes som omkostninger i resul- tatopgørelsen i anskaffelsesåret. Ejendomme måles til anskaffelsessum i anskaffelsesåret, hvorefter de måles til seneste offentlige vurdering med tillæg af til- og ombygninger i de efterfølgende år. Hvis der ikke fastsættes en særskilt ejendomsvurdering for en grund/ejendom, måles denne fortsat til anskaffelsessummen i årene efter anskaffelsesåret. Til- og ombygninger afskrives over 10 år Der afskrives ikke i øvrigt på ejendomme. Værdireguleringer til den offentlige vurdering indregnes direkte på egenkapitalen. Lagerbeholdning Lagerbeholdning indregnes til indkøbspris eller nettorealisationsværdi, såfremt dette er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imøde- gåelse af forventede tab. Nedskrivning foretages på grundlag af en individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrø- rende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi.

14 Resultatopgørelse 1. januar december 9 Budget Note Realiseret 2013 (ej revideret) 2013 Realiseret Kontingenter Tipsmidler m.v Lodseddelsalg, renter og andre indtægter Indtægter Rejseudgifter, ophold, fortæring m.v Internationale arrangementer Kontingenter Kontorudgifter Førertræninger Korpsaktiviteter Indsamlinger Korpsbutikken Publikationer Korpskontoret Øksedal Afskrivninger m.v Omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat foreslås af korpsrådet overført til egenkapitalen, som herefter udgør: Egenkapital primo Regulering til offentlige vurderinger Årets resultat Egenkapital

15 Balance 31. december Note Aktiver Korpskontor, Gl. Gugvej 21 st. mf., Aalborg Korpskontor, Gl. Gugvej 21 st. tv., Aalborg Øksedal, Øksedalvej 4, Barmer Grund, N. Skriversvej 8, Barmer Grund, Øksedalvej 2B, Barmer Til- og ombygning Anlægsaktiver Lagerbeholdning (uniformer og salgsvarer) Tilgodehavender m.v Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver 19 Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Lejeforpligtelser 22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 23 Medlems- og lokalforeningsopgørelse 31. december 2013

16 Pengestrømsopgørelse Årets resultat Tilbageførsel af afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i øvrige tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Tilgang, anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvide beholdninger 31. december som kan afstemmes således: Likvide beholdninger

17 Noter 12 1 Kontingenter Realiseret 2013 Budget (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Kredsene Korpsgruppen Medlemmer Under 30 år Over 30 år Specificeret medlemsopgørelse fremgår af note Tipsmidler m.v. Generelt driftstilskud % af internationale udgifter tilskud Lodseddelsalg, renter og andre indtægter Lodseddelsalg Omkostninger Bonus til kredse Korpsets andel af lotteri Renteindtægter pengeinstitutter Betalte gebyrer m.v Diverse indtægter

18 Noter 13 4 Rejseudgifter, ophold, fortæring m.v. Realiseret 2013 Budget (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Møder og rejser (korpsråd, udvalg og projektgrupper) Ophold og fortæring Telefon, porto og kontorhold Internationale arrangementer Scout Academy Kandersteg, oktober 2012 Peter Krogh Jacobsen, Michael Nissen Jesper W. Bøttcher WLPD Tokyo, 27. september - 8. oktober 2012 Kathrine F. Christensen Ung i Norden Stockholm, oktober 2012 Anne Færløv Christensen Spejderhjælpen Thailand, februar 2013 Henrik Enggaard Hansen Rover Moot Canada, 27. juli august deltagere Europakonference Berlin, august 2013 Christine Strøm, Signe Lund Christensen, Lise Lotte Bornhardt, Peter Krogh Jacobsen Overført til næste side

19 Noter 14 5 Internationale arrangementer - fortsat Realiseret 2013 Budget (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Overført fra forrige side NSK Færøerne, september 2013 Christine Strøm NOPOLK Drammen, oktober 2013 Peter Krogh Jacobsen, Morten Thomsen WSEC Hong Kong, november 2013 Peter Krogh Jacobsen Ikke tilskudsberettigede udgifter Kontingenter Nationale kontingenter Internationale kontingenter

20 Noter 15 Budget 7 Kontorudgifter Realiseret 2013 (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Løn, pensionsbidrag m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Bogføring Telefon Porto, fragt m.v Kopimaskine, papir m.v Kontorartikler Gaver og opmærksomheder Revision af årsrapport og tipsansøgning Forsikringer, Falck og Securitas Central medlemsregistrering Andre kontorudgifter Delvis fradragsret moms Momskompensation Førertræninger Førertræninger, deltagergebyr Førertræninger, kost, transport m.v Førertræninger, tværkorpslig Førertræningsudstyr Førertræningsfoldere Antal udbudte træninger 9 7 Antal gennemførte 5 6 Deltagere

21 Noter 16 Budget 9 Korpsaktiviteter Realiseret 2013 (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Internetudvalg, Jota/Joti Jota/Joti, materialer Aktiviteter udvalg/projektgrupper YEGO-samarbejde med BBU Ny hjemmeside Idé- og uddannelsespulje Ansgar division rejsetilskud Spejderdagen Spejderchefgruppen Missionsstævne, deltagertilskud Tilskud Spejdernes Lejr Tilskud Nordisk Lejr Udvikling og opstart af projekter Førerstævne Førstehold Konsulent Indsamlinger Afrika-indsamlinger Udbetalt/rest overført til gæld Spejderhjælpen, indsamlet Spejderhjælpen, afregnet inkl. omk

22 Noter Korpsbutikken Realiseret 2013 Budget (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Salg og provision Varekøb Lagerbeholdning 1. jan Lagerbeholdning 31. dec Øvrige omkostninger Der er foretaget følgende nedskrivninger på korpsets bogbeholdninger: Realiseret 2013 Nedskrivning, 40% af bogbeholdningen på nedskrevet på beholdningen i 2012, 40% af Årets resultatpåvirkning (positivt) 0 12 Publikationer Budget Realiseret (ej revideret) Realiseret Blade, materialer Andre publikationer Korpskontoret Vedligeholdelse El Fællesudgifter Rengøring Andre omkostninger lejeindtægter

23 Noter Øksedal Realiseret 2013 Budget (ej revideret) 2013 Realiseret 2012 Ny- og genanskaffelser Vedligeholdelse Renovation El Rengøring Tilsyn Diverse Sommerhusgrund, grundejerforening Sommerhusgrund, el Lejeindtægter Afskrivninger m.v. Afskrivning på til- og ombygninger

24 Noter Til- og ombygning Kostpris 1. januar Tilgang Afgang 0 0 Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Akk. afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Tilgodehavender m.v. Tilgodehavende fra kredse, 0 vedr. kontingent Diverse tilgodehavender, 800 vedr. kontingent Udlæg, medlemmer Tilgodehavende bankrenter Periodisering, aktiviteter Indskud og deposita Moms

25 Noter Likvide beholdninger Bankkonti Kassebeholdning Egenkapital Egenkapital 1. januar Regulering til offentlig vurdering, Gl. Gugvej 21 st. mf. 0 0 Regulering til offentlig vurdering, Gl. Gugvej 21 st. tv. 0 0 Regulering til offentlig vurdering, Øksedal 0 0 Årets resultat Kortfristede gældsforpligtelser A-skat, AM-bidrag m.v Beskattede feriepenge Feriepengeforpligtelse Afrika-indsamlinger/projekter Diverse kreditorer Uindløste gavekort til korpsbutikken Depositum Lejeforpligtelser Der er indgået leasingaftale vedr. kopimaskine frem til 31/ Den årlige leasingafgift udgør ca. t Pantsætninger og sikkerhedsstillelser I ejendommen Øksedal er der tinglyst et ejerpantebrev på t Herudover er der stillet prorata selvskyldnerkaution for Spejdernes Lejr 2012.

26 Noter Medlems- og lokalforeningsopgørelse 31. december 2013 Medlemmer Medlemmer Medlemmer under 30 år 2013 Lokal- 30 år og derover I alt foreninger Herlev Lyngby Rønne Københavns Division Holbæk Roskilde Skee Tølløse Sjælland Esbjerg Odense Oure Århus Ansgar Division Pandrup Viborg Østhim. Hellum Østhim. Vaarst Aalborg Aalborg Limfjords Division Frederikshavn Hjørring Jerup Sindal Sæby Vrå Østervrå Vendelbo Division Korpsgruppen Korpset i alt Ovenstående er opgjort i henhold til gældende tipstilskudsregler.

27 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg CVR-nr Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014

28 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger 1 Budget 2014 og Noter til budget 3 Side

29 1 Budgetforudsætninger Generelt Budgettet er udarbejdet efter samme praksis som anvendt ved årsregnskabsudarbejdelsen. Indtægter Kontingenter fra kredsene er indtægtsført i takt med det i året opkrævede kontingent. Det forventes at kontingentet udgør følgende pr. m Medl. u. År Medlemmer 30 år Kredse Af medlemmer, forventes 20 personer at være medlem af korpsgruppen. Det skal bemærkes at tipstilskuddet bevilliges ud fra et takstbilag. Såfremt korpset har mellem 600 til 699 medlemmer under 30 år vil tilskuddet være ca mindre end budgetteret. Der skal være 800 medlemmer under 30 år for at korpset kan modtage mere i tipstilskud. Det samme system gælder tilsvarende for antallet af kredse. Her vil vi modtaget mindre såfremt der er mellem 9 og 14 kredse. Vi skal være 25 kredse eller derover for at modtage mere i tilskud. Omkostninger Der er budgetteret med udgangspunkt i tidligere års realiserede tal, under hensyntagen til planlagte aktiviteter og arrangementer.

30 2 Budget 2014 og 2015 Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Kontingent Tipsmidler mv Renter og andre indtægter Indtægter i alt Rejse, ophold og fortæring Internationale arrangementer Kontingenter Kontoromkostninger Førertræninger Korpsaktiviteter Indsamlinger Korpsbutikken Publikationer Ejd. Korpskontoret Ejd. Øksedal Afskrivninger Omkostninger i alt Årets resultat Resultatdisponering: Overført til næste år

31 3 Noter til budget Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Kontingent 1 Kredsene Korpsgruppen Tipsmidler mv. 2 Tipsmidler, lokalforeninger Tipsmidler, medlemstilskud Generelt driftstilskud i alt % af internationale omk tilskud Renter og andre indtægter 3 Gaver der gavner Gaver der gavner, udbetalt Korpsets andel af lotteri Pengeinstitutter og obl Gebyrer Diverse Internationale arrangementer 4 NOPOLK The Academy Ung i Norden Value Based Leadership Tilskud World Moot, Canada Tilskud World Scout Jamboree Europakonference, Berlin WOSM-verdenskonference WAGGGS-verdenskonference Afrikatur IC-forum Nordisk spejderkonference Seminarer, møder, Nord-Syd

32 4 Noter til budget Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Kontoromkostninger 5 Løn, pensionsbidrag mv Regulering feriepengeforpl Bogføring Telefon Porto, fragt mv Kopimaskine, papir mv Kontorartikler Gaver og opmærksomheder Revision af årsrapport Forsikringer, Falck, Securitas Medlems-og økonomisystem Andre kontoromk Delvis fradrag moms Momskompensation Førertræninger 6 Førertræninger Førertræninger, tværkorpslig Førertræningsudstyr Førertræningsfoldere

33 5 Noter til budget Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Korpsaktiviteter 7 IT, materialer og dbs.dk Jota/Joti Jota/Joti, materialer Aktiviteter udvalg/projektgrup YEGO-samarbejde med BBU Kredsførersamling Dialogdage Hjemmeside Ansgar division rejsetilskud Spejderdagen Missionsstævne, delt.støtte Tilskud Nordisk Lejr Tilskud Centerlejr Øksedal Tilskud Jubi.lejr Tyskland Udvikl. og opstart af projekt Førerstævne Førsteholdstur Konsulent, 1/4 del tid, løn

34 6 Noter til budget Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Indsamlinger 8 Afrikaindsamling udbetalt/rest overf. gæld Spejderhjælpen spejderhjælpen afregnet Korpsbutikken 9 Salg og provision Vareforbrug Publikationer 10 Blade, materialer Andre publikationer Ejd. Korpskontoret 11 Vedligeholdelse El Fællesomkostninger Rengøring Andre omkostninger Lejeindtægter, BiD

35 7 Noter til budget Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Ejd. Øksedal 12 Vedligeholdelse, skovpleje Vedligeholdelse, i øvrigt Renovation El Rengøring Tilsyn Diverse Grundejerforening El, grund Faste omkostninger Ny- og genanskaffelser Omkostninger Lejeindtægter Afskrivninger 13 Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg

36

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 14. maj 2014 Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere