Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013"

Transkript

1 Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet af 73

2 Titelblad til kandidatspeciale Eksamen: Kandidateksamen Uddannelsessted: Aalborg Universitet. Jurauddannelsen, Niels Jernes Vej 6B, 9220 Aalborg Øst. Projektets titel: Dansk: Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Engelsk: The property buyer s duty of inspection Retsområde: Fast ejendom Afleveringsdato: 15. maj 2013 Vejleder: Carsten Munk- Hansen Eksaminander: Kit Purkær Madsen Iben Albrechtsen 2 af 73

3 Summary The main objective of this dissertation is to investigate the duty of inspection of the property buyer according to present law. Property transactions are usually characterized by being single, substantial, and of great importance to the buyer or the seller. The main responsibilities of the parties, i.e. the buyer s payment and the seller s passing of ownership, are normally stated in the contract. However, the contract does also contain responsibilities that are not evident in the written agreement. The duty of loyalty is an example of such a responsibility. In Danish law, property transactions are primarily not governed by legislation. Therefore, the duty of loyalty is a result of the doctrine of obligations, which is only codified in the Danish Sale of Goods Act, not applicable on property transactions. The duty of loyalty includes an obligation for the seller to disclose all relevant in- formation, and for the buyer an obligation of inspection, widely known as caveat emptor. The investigation of the buyer s duty of inspection includes both consumer s- and business property transactions. The seller s obligation to disclose information is included, only if it is relevant in the assessment of the duty of inspection. As the ob- jective of investigation primarily is non- statuary, the main source of law is conse- quently legal practice. Judicial decisions are characterized by being based on the merits of each individual case, and a general solution to the problem area will therefore not be attempted. Oppositely, the objective is to point out which consid- erations are taken into account by court decisions. The investigation is divided into three main chapters. First of all, an analysis on the cases in which the parties have not made any agreement on the extent of the buy- er s inspection of the property, and how it is influenced by information given by the seller or information that is stated in an inspection report. Secondly, an analy- 3 af 73

4 sis on how the duty of inspection is affected by the seller s general or specific re- quest to initiate an inspection, or exclusion of liability. Also the duty of inspection of property is compared to due diligence, mostly known in connection with com- pany acquisitions. As a third chapter, the buyer s duty of inspection is compared to its natural contrast the seller s obligation to disclose all relevant information. Based on the analysis, decisive elements of legal practice are presented. First and foremost, it is concluded that the buyer has an obligation to handle his own inter- ests. The individual qualifications of each buyer are emphasized in court decisions as important and decisive. The extent of the buyer s duty of inspection is enhanced by knowledge, whether the buyer has observed an issue himself, or the seller has presented it. Furthermore, the extent of the duty of inspection is influenced by the seller s request for thorough investigations of the property. Always provided that the request is relatively definite. Regarding exemptions of liability from the seller, a similar legal position is presented. As a result of this dissertation, a strict line of legal practice cannot be presented and is therefore not attempted. Numerous elements are taken into account in the judgement of the duty of inspection in each individual case. 4 af 73

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Introduktion Indledning Emnevalg Afgrænsning Metode Begrebsanvendelse Kapitel 2 - Købers undersøgelsespligt - intet aftalt Generelt om ejendomskøbers undersøgelsespligt Købelovens caveat emptor- grundsætning Retspraksis om ejendomskøbers undersøgelsespligt Retslitterære betragtninger Forhold iagttaget af ejendomskøber Retspraksis om forhold iagttaget af ejendomskøber Retslitterære betragtninger Når køber selv er sagkyndig Når køber får sagkyndig bistand Forhold påpeget af sælger Retspraksis om forhold påpeget af sælger Retslitterære betragtninger Forhold påpeget i rapport Om forbrugerbeskyttelsesloven Retspraksis om forhold påpeget i rapport Kapitel 3 - Købers undersøgelsespligt ved aftale Sælgers generelle opfordring til køber om at undersøge ejendommen samt generelle ansvarsfraskrivelser Retslitterære betragtninger Generelle ansvarsfraskrivelser af 73

6 Generelle ansvarsfraskrivelser når sælger har begrænset kendskab til ejendommen Sælgers konkrete opfordring til køber om at undersøge ejendommen samt konkrete ansvarsfraskrivelser Retslitterære betragtninger Sælgers opfordring til køber om at antage sagkyndig bistand Perspektivering til due diligence Overordnet om due diligence Anvendeligheden af due diligence ved handel med fast ejendom erhvervsdrivende parter Anvendeligheden af due diligence ved handel med fast ejendom forbrugerkøb Kapitel 4 - Parternes loyalitetspligter Købers undersøgelsespligt sammenholdt med sælgers loyale oplysningspligt. 60 Kapitel Konklusion Litteraturfortegnelse af 73

7 Kapitel 1 Introduktion 1.1. Indledning Ejendomshandler udgør almindeligvis en enkeltstående, væsentlig transaktion for den enkelte køber eller sælger, hvorfor det er af stor betydning og i begge par- ters interesse, at der er tillid til, at handlen forløber i overensstemmelse med afta- lens indhold. Hovedforpligtelserne ved en ejendomshandel er på den ene side overdragelse af ejendomsretten til den pågældende ejendom og på den anden side overgivelse af et vederlag herfor. Dette vil aftalen normalt tage udtrykkelig stilling til. Herudover forekommer dog biforpligtelser, som ligger implicit i aftalegrundla- get, men som ikke fremgår udtrykkeligt heraf. Parternes pligt til loyalt at varetage hinandens interesser, for på den måde at undgå en forringet retsstilling, udgør en sådan biforpligtelse og følger af almindelige obligationsretlige grundsætninger. Loyalitetspligten er dermed udtryk for parternes adfærd. Følger en af parterne ik- ke et hensigtsmæssigt adfærdsmønster, risikerer vedkommende at lide et retstab. Det er derfor af afgørende betydning, at parterne har tillid til processen. Erhvervelse af fast ejendom udgør således et område inden for dansk ret, hvor der ikke findes en egentlig lovgivning, som i alle henseender regulerer på området, herunder i forhold til parternes loyalitetspligter. Loyalitetspligten omfatter bl.a. sælgers oplysningspligt og købers undersøgelsespligt. Herved sælgers pligt til at orientere køber om relevante problemstillinger ved ejendommen eller dele deraf, som kan være af betydning for køber, samt købers pligt til at iagttage sine egne in- teresser og behov ved ejendommens stand. Nærværende kandidatspeciale behandler ejendomskøberens undersøgelsespligt. Det obligationsretlige princip om købers undersøgelsespligt er kodificeret i købe- lovens 47 om caveat emptor. Nogle af købelovens bestemmelser tjener dermed som udfyldende regelsæt i det omfang, lovens bestemmelser kan antages som ud- 7 af 73

8 tryk for almindelig obligationsret. I forbrugerforhold, hvor Lov om forbrugerbe- skyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (forbrugerbeskyttelsesloven) kan anvendes under visse betingelser, foreligger der ingen bestemmelser vedrørende parternes loyale adfærd. De almindelige obligationsretlige principper om parter- nes gensidige loyalitetspligt anvendes derfor i det omfang, lovens bestemmelser ikke ændrer herpå. Omfanget af en ejendomskøbers undersøgelsespligt og dennes risiko for at miste sine mangelsindsigelser som følge af tilsidesættelse heraf, er i retslitteraturen om- tvistet. Sælgers loyale oplysningspligt behandles ofte indgående, hvorimod købers undersøgelsespligt berøres kortfattet og i generelle vendinger. Dette må formentlig ses i lyset af, at retspraksis ofte er meget konkret begrundet og derfor peger i flere forskellige retninger. Der er således tale om et retsområde, hvor domstolene indle- ver sig i den konkrete situation. Retspraksis kan derfor bidrage til en analyse af, hvad der nærmere bestemt lægges vægt på i forhold til ejendomskøberens under- søgelsespligt Emnevalg Intentionen med kandidatspecialet er at behandle emnet: Købers undersøgelses- pligt ved erhvervelse af fast ejendom i henseende til alle typer ejendomskøb. Som led heri belyses sælgers oplysningspligt i det omfang, det er relevant for bedøm- melsen af købers undersøgelsespligt. Specialet vil forsøge at opstille nogle para- metre for, hvad domstolene tillægger vægt ved afgørelserne samt anskue de situa- tioner, hvor køber lider retstab som følge af, at dennes undersøgelsespligt er for- sømt. Problematikken søges behandlet ud fra tre hovedpunkter, som udgør specia- lets følgende tre kapitler. Som første hovedpunkt behandles i kapitel 2 de tilfælde, hvor der ikke foreligger en aftale om undersøgelsespligtens rækkevidde mellem køber og sælger. Herunder vil det forsøges klarlagt, hvorledes retstilstanden er for køber, når denne ikke kon- 8 af 73

9 kret har fået anledning til at foretage en undersøgelse af ejendommen for specifik- ke forhold. Indledningsvis er det derfor væsentligt at stille spørgsmålet om, hvor- vidt der i det hele taget efter dansk ret foreligger en undersøgelsespligt? Herud- over belyses købers retsstilling i tilfælde, hvor køber selv har iagttaget et forhold, som for denne kan udgøre en mangel ved ejendommen. Endelig behandles købers retsstilling i anledning af sælgers oplysning om forhold samt ved oplysning om forhold i tilstandsrapport. Det sidste punkt er navnlig relevant, hvor forbrugerbe- skyttelsesloven finder anvendelse. I kapitel 3 behandles tilfælde, hvor der foreligger en aftale indeholdende en opfor- dring til undersøgelse. Herunder belyses indledningsvis, hvorledes købers retsstil- ling forholder sig i anledning af en generel opfordring fra sælger om at undersøge ejendommen. I forlængelse heraf søges belyst, hvilken retsvirkning en generel an- svarsfraskrivelse fra sælger berører domstolenes bedømmelse af omfanget af kø- bers undersøgelsespligt. Andet afsnit tager omvendt sigte på at klarlægge, hvorvidt købers retsstilling ændres ved, at sælgers opfordring er konkret og angår bestemte nærmere angivne forhold ved ejendommen. Tilsvarende behandles retsvirkningen af en konkret ansvarsfraskrivelse i forhold til undersøgelsespligten samt købers retsstilling i anledning af, at sælger opfordrer denne til at antage sagkyndig bistand til undersøgelsen af forhold ved ejendommen. Det tredje og sidste afsnit omhand- ler den aftalte undersøgelsespligt, due diligence, som ofte ses i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Under dette punkt belyses, i hvilket omfang princip- perne kan overføres til handel med fast ejendom. Kapitel 4 udgør det tredje og sidste hovedpunkt, som vil bestå i en analyse af kø- bers undersøgelsespligt sammenholdt med sælgers oplysningspligt Afgrænsning Formålet med kandidatspecialet er at behandle problematikken omkring købe- rens undersøgelsespligt i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. Følgelig vil 9 af 73

10 der i specialet alene blive inddraget elementer til klarlæggelse af den relevante problemstilling, mens øvrige problemstillinger udelades. Som led i klarlæggelsen af retsstillingen for købers undersøgelsespligt inddrages afgørelser fra trykt retspraksis. Afgørelserne inddrages således i det omfang, de er relevante for problemstillingen, og indeholder dermed både erhvervsdrivende og forbrugere som parter, ligesom den omhandlede faste ejendom kan være såvel er- hvervsejendom, bolig og byggegrund. Ejerlejligheder udelades fra denne fremstil- ling, idet der ikke forekommer trykt retspraksis, som omhandler købers undersø- gelsespligt i henseende til denne type ejendom Metode Kandidatspecialet vil beskrive gældende ret på området for købers undersøgel- sespligt ved erhvervelse af fast ejendom. Den anvendte metode hertil vil være retsdogmatisk metode. Da der er tale om et ulovreguleret område, vil de primære retskilder være retspraksis samt grundlæggende obligationsretlige principper. Ved behandlingen af retspraksis tages der højde for, at der altid vil være tale om kon- krete afgørelser, som tager afsæt i parternes anbringender og den konkrete situa- tion. Derfor udvises påpasselighed med at udlede generelle betragtninger på bag- grund heraf. Ikke desto mindre bidrager retspraksis til klarlæggelse af domstole- nes anvendelse af parternes loyalitetspligter. Fælles for afgørelserne er, at de ikke i alle tilfælde tager sigte på at fastslå, hvorvidt der findes en undersøgelsespligt for køber eller ej. Afgørelserne går således i flere tilfælde ud på at fastslå, om et forhold udgør en mangel eller lignende. Afgørelser- ne indeholder dog elementer til klarlæggelse af udstrækningen for parternes loya- litetspligter, herunder køberens undersøgelsespligt. I afgørelserne forekommer endvidere forskellige typer af parter. Nogle af køberne i afgørelserne er således boligkøbere, mens andre er erhvervskøbere. Det samme 10 af 73

11 gør sig gældende hvad angår sælger. Ved behandlingen af retspraksis tages der højde for parternes status, herunder det forskellige styrkeforhold parterne imel- lem, der eksempelvis kan forekomme som følge af erhvervsmæssig status, faglige forudsætninger el. lign. Ved behandlingen af købers undersøgelsespligt inddrages endvidere afgørelser, som ligger før vedtagelsen af forbrugerbeskyttelsesloven. De pågældende domme er imidlertid skønnet relevante ud fra deres anvendelse af al- mindelige obligationsretlige principper. Forbrugerbeskyttelsesloven inddrages i det omfang, lovens bestemmelser har be- tydning for købers undersøgelsespligt, som søges belyst. Loven har til formål at sikre forbrugere beskyttelse ved aftaler om erhvervelse af fast ejendom til bolig- formål. 1 Finder forbrugerbeskyttelsesloven anvendelse ved en ejendomshandel, opnår sælger beskyttelse mod købers eventuelle indsigelser om faktiske mangler ved bygningen, medmindre sælger har handlet groft uagtsomt. Der er tale om en formbunden ordning, og beskyttelsen af sælger forudsætter, at denne har indhen- tet tilstandsrapport og elinstallationsrapport, tilbud om ejerskifteforsikring, fremsat tilbud om betaling af halv præmie til en ejerskifteforsikring samt har givet køber skriftlig oplysning om retsvirkningerne ved lovens anvendelse. Når loven finder anvendelse, medfører det for køber, at indsigelser vedrørende faktiske mangler ved ejendommen ikke kan fremsættes over for sælger, men derimod over for ejer- skifteforsikringen. Ved behandlingen af emnet inddrages endvidere betragtninger fra retslitteraturen. Herved bemærkes, at disse bidrag ikke udgør retskilder, men at den fremsatte ar- gumentation vil kunne bidrage til yderligere belysning af problematikken. Det be- mærkes yderligere, at nogle af de litterære værker er udgivet på et tidligere tids- punkt end forbrugerbeskyttelsesloven. Værkerne er skønnet relevante ud fra be- lysningen af almindelige obligationsretlige principper. 1 Jf. Kristoffersen, Sonny: Forbrugerretten II, Den civilretlige forbrugerbeskyttelse, 2. udgave, s af 73

12 1.5. Begrebsanvendelse Begrebet fast ejendom er ikke entydigt fastlagt i lovgivningen. I denne fremstilling forstås en fast ejendom som et jordareal med eventuelle tilhørende bygninger og genstande med varig tilknytning hertil. Arealet vil typisk være afgrænset i henhold til matrikelsystemet i udstykningsloven. 2 Begrebet kan ligeledes forstås som en modsætning til løsøre. Hvis noget ikke er fast ejendom, må det betegnes som løs- øre, dog således, at der må være tale om rørlige ting, modsat fordringer. 3 Den primære retskilde for kandidatspecialet er retspraksis, da området er ulovre- guleret. I praksis vedrører tvisterne ofte påståede mangler ved ejendommen. Man- gelsbegrebet forstås i fremstillingen som forhold eller egenskaber ved ejendom- men, der ikke svarer til parternes aftale. Mangelsbegrebet inddeles undertiden i faktiske mangler, forstået som faktiske egenskaber ved ejendommen, som ikke sva- rer til parternes aftale, og retlige mangler, som foreligger, når køberen ikke får den aftalte ret over ejendommen. 4 I specialet skelnes ikke specifikt mellem faktiske og retlige mangler. 2 Jf. Pagh, Peter: Omsætning og regulering af fast ejendom, 1. udgave, s Jf. Träff, Finn: Køb og salg af fast ejendom, 2. udgave, s Jf. Munk- Hansen, Carsten: Fast Ejendom overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse, 1. udgave, s. 240f. samt s af 73

13 Kapitel 2 Købers undersøgelsespligt - intet aftalt 2.1. Generelt om ejendomskøbers undersøgelsespligt I en ejendomshandel skal begge parter udvise loyal handlemåde for på den må- de at sikre sin egen retsstilling. Købers undersøgelsespligt er væsentlig at belyse, da forholdet har betydning for, i hvilket omfang ejendomskøberen kan gøre man- gelsindsigelser gældende over for sælger. Endvidere er udstrækningen af købe- rens undersøgelsespligt væsentlig at belyse, hvis parterne skal kunne forudse de- res retsstilling i anledning af tvister om mangler, hvor købers adfærd i forbindel- se med handlen indgår i bedømmelsen. I nærværende afsnit søges disse forhold nærmere belyst. Afsnit belyser den obligationsretlige grundsætning caveat emptor i relation til problematikken omkring købers undersøgelsespligt ved fast ejendom. Til illu- stration af, hvorledes købers undersøgelsespligt i praksis behandles, når der ikke foreligger en aftale parterne imellem, inddrages herefter eksempler fra retsprak- sis i afsnit Afsnit belyser retslitteraturens stillingtagen til, hvorvidt en ejendomskøber har en decideret pligt til undersøgelse eller ej, og i så fald, i hvil- ken udstrækning Købelovens caveat emptor- grundsætning I almindelighed har køber en obligationsretlig forpligtelse til, efter omstændig- hederne, at undersøge salgsgenstanden og dens forhold før købsaftalens indgåel- se. Forpligtelsen kendes under betegnelsen caveat emptor. Køberen skal herved udvise påpasselighed og generelt se sig for. 5 Reglen om caveat emptor er alene lovfæstet for køb, der omfattes af købeloven, jf. købelovens 47. Købeloven gæl- der ikke for køb og salg af fast ejendom, jf. lovens 1a, stk. 1. Nogle af de i købelo- 5 Jf. Rosenmeier, H.P.: Mangler ved fast ejendom, 4. udgave, s af 73

14 ven lovfæstede principper er dog udtryk for obligationsretlige grundsætninger. Købelovens 47 udgør en sådan obligationsretlig grundsætning og er deraf an- vendelig inden for fast ejendom. Af købelovens 47 følger, at en køber ikke vil kunne påberåbe sig mangler, så- fremt én af tre nærmere angivne omstændigheder er opfyldt. For det første, hvis køber før købets afslutning har undersøgt salgsgenstanden. For det andet, hvis køber uden skellig grund har undladt at undersøge salgsgenstanden trods sæl- gers opfordring hertil. For det tredje, hvis der før købets afslutning er givet køber lejlighed til at undersøge en prøve af salgsgenstanden. Bestemmelsen indebærer, at køber er afskåret fra at gøre mangelsindsigelser gældende, såfremt han kunne have opdaget manglen ved at foretage en undersøgelse af salgsgenstanden. Køber vil dog undtagelsesvis kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i de i 47 nævnte tilfælde, dersom sælger har handlet svigagtigt. 6 Købelovens 47 omhandler forhold, som foreligger i forbindelse med købets af- slutning. Efter omstændighederne kan der påhvile køber en undersøgelsespligt, således at køber afskæres fra at kunne påberåbe sig mangler, som kunne være konstateret ved en undersøgelse efter bestemmelsens beskrivelse. Bestemmelsen pålægger dog ikke køber i alle tilfælde at foretage en undersøgelse inden købets afslutning. Det er derfor mest korrekt at anføre, at køberen har en vis påpasselig- hedspligt, da han efter omstændighederne skal udvise omhu med henblik på at opdage eventuelle mangler inden indgåelse af købsaftalen. 7 Af bemærkningerne til købelovsforslaget fra fremgår, at køberen ikke kan gøre en mangel gældende mod sælgeren, når han ved købets indgåelse har haft kendskab hertil. Køber har således kunnet indgå aftalen under hensyntagen til kendte egenskaber ved salgsgenstanden. 8 Såfremt køber har været bekendt med en defekt eller fejl ved salgsgenstanden, udgør dette forhold ikke en mangel. 6 Jf. Nørager- Nielsen, Jakob og Theilgaard, Søren: Købeloven med kommentarer, 3. udgave, s Jf. Nørager- Nielsen, Jakob og Theilgaard, Søren: Købeloven med kommentarer, 3. udgave, s Jf. Landstinget , lovforslag nr. 41, af 73

15 En køber bør ydermere ikke kunne påberåbe sig mangler, som han ved købsafta- lens indgåelse burde have kendt til Retspraksis om ejendomskøbers undersøgelsespligt Omfanget af ejendomskøberens undersøgelse må bedømmes ud fra, hvad der almindeligvis antages at være påregnelig eller forsvarlig adfærd i den konkrete situation. Aftaleparternes faglige og erhvervsmæssige stilling, ejendomstypens karakter, den konkrete ejendoms fremtræden, de konkrete omstændigheder i handelssituationen også i lyset af, hvad der må anses for sædvanligt har såle- des betydning for parternes indbyrdes retsstilling. Nærværende afsnit belyser konkrete eksempler fra retspraksis vedrørende ejendomskøberens undersøgel- sespligt, når ingen aftale eller oplysninger foreligger. Afgørelserne bidrager til klarlæggelse af udstrækningen af undersøgelsespligten. Herunder hvorvidt køber skal foretage undersøgelse af ejendommen til varetagelse af egne interesser og behov, når dette ikke er en del af aftalegrundlaget mellem parterne. I en dom fra 1981 (U V) var der tale om salg af en ejendom til bolig- formål. Sælger afgav en uspecificeret bemærkning om, at der i ejendommen ikke var mere råd, end hvad der var almindeligt for et tilsvarende 100 år gammelt hus. Såfremt forholdet var af betydning for køber, kunne denne på baggrund af be- mærkningen have iværksat en nærmere undersøgelse. Landsretten fandt, at be- mærkningen burde have henledt købers opmærksomhed på, at der kunne være fugtproblemer i ejendommen. Køber var således den nærmeste til at varetage si- ne egne behov, hvorfor det ikke kunne forlanges, at sælger skulle foretage adskil- lige undersøgelser, for på den måde at helgardere sig i forhold til enhver tænkelig køber. Da køber ikke foretog sig yderligere i anledning af bemærkningen, kunne han ikke efterfølgende gøre forholdet gældende over for sælger. Køber udviste ikke den tilstrækkelige påpasselighed, som efter de konkrete omstændigheder var påkrævet af ham, hvorfor det kan konstateres, at køber tilsidesatte sin under- søgelsespligt. 9 Jf. Nørager- Nielsen, Jakob og Theilgaard, Søren: Købeloven med kommentarer, 3. udgave, s af 73

16 U H er et eksempel på en dom, hvor boligkøber ved en ganske overfla- disk besigtigelse kunne have konstateret, at ejendommen bl.a. manglede et køk- ken. I stedet undlod køber at efterkomme sælgers opfordring til at besigtige ejen- dommen forinden købsaftalens indgåelse. Køber tilsidesatte sin undersøgelses- pligt ved ikke at besigtige ejendommen, og han kunne derfor ikke gøre den indly- sende mangel gældende over for sælger. Det kan af dommen konstateres, at dom- stolene tillagde købers uforsigtige adfærd afgørende betydning i den konkrete si- tuation. Der var tale om et åbenlyst forhold, som en boligkøber med lethed kunne have konstateret. Købers undladelse af at besigtige ejendommen afskar dermed denne fra at gøre det indlysende forhold gældende som en mangel. I U V fik boligkøber under en besigtigelse af ejendommen forevist udvendige revner i huset. Det blev af henholdsvis byretten og landsretten lagt til grund, at køber havde set disse revner. Landsretten fremførte yderligere, at kø- ber herved burde have foranlediget yderligere undersøgelser. Køber havde desu- den modtaget en tilstandsrapport, hvoraf fremgik, at geotekniske undersøgelser var anbefalet. Dermed var der ikke grundlag for at lade sælger ifalde ansvar. Den- ne og ovenstående domme er formentlig udtryk for, at køberens undersøgel- sespligt skærpes, når sælger oplyser om forhold ved en ejendom, og hvor disse oplysninger kan give anledning til mistanke om alvorlige fejl eller alvorlige årsa- ger. Omvendt kan sælgerens oplysninger om ejendommen fritage køber for en under- søgelsespligt, hvor oplysningerne fremstår som noget, køber med rette kan ind- rette sig på eller ligefrem fremstår som en indeståelse, eller hvor køberen ikke har en let adgang til at undersøge forholdet og/eller ikke har særlig anledning hertil. I U V fik boligkøber af sælger positiv oplysning om, at ejendom- men var hulmursisoleret i form af forevisning af en varmesynsrapport, som angav dette. Køber fik desuden forevist en aconto- indbetaling på varme. Efterfølgende viste det sig, at ejendommen ikke var hulmursisoleret, hvorfor udgifterne til var- me var større end først påregnet. Sælger ifaldt ansvar ved at indestå for, at oplys- ningerne i rapporten, som sælger havde overleveret til køber, var korrekte. Det 16 af 73

17 blev dermed ikke tillagt skadevirkning for køber, at denne ikke aktivt undersøgte, om oplysningerne var korrekte, herunder om udgifterne til varme faktisk var større, end hvad der kunne forventes af et velisoleret hus. I U H var der tale om køb af flere ubebyggede industriejendomme til erhvervsformål. Køber havde fået udleveret en rapport over geotekniske under- søgelser, hvoraf fremgik, at en af ejendommene var stærkt forurenet. Ydermere forekom indicier for, at de øvrige ejendomme var ramt af forurening i mildere grad. Salgsforhandlingerne varede over en periode på fire år, hvor køber havde afgørende indflydelse på de undersøgelser, som blev foretaget af sælgers rådgi- ver. Køber, der var professionel aktør, havde i den lange undersøgelsesperiode foretaget nogle fravalg af undersøgelser af de øvrige ejendomme, som rådgiveren ellers havde anbefalet en nærmere undersøgelse af. Efter købet viste det sig, at disse ejendomme ligeledes var stærkt forurenede. Landsretten lagde til grund, at køber selv havde haft en afgørende indflydelse på rådgivers undersøgelser, hvor- for der ikke var grundlag for at anse det for en fejl, at de yderligere undersøgelser ikke var blevet foretaget. Køber var dermed afskåret fra at gøre indsigelse gæl- dende. Højesteret anførte hertil, at risikoen for yderligere forurening, ud fra de konkrete omstændigheder, påhvilede køber. Det må her fremhæves, at køber havde en relativ let adgang til at foretage undersøgelser, men valgte alligevel at tilsidesætte denne trods anbefaling herom. Køber måtte dermed bære ansvaret for henholdsvis valg og fravalg under processen, der var taget i forhold til under- søgelsernes udformning og omfang. Købers forudsætninger som professionel ak- tør blev således tillagt betydning, hvorfor risikoen for yderligere forurening end påregnet påhvilede køber. I U H havde sælger påtaget sig at klargøre en grund til bebyggelse efter aftale med køber, som var forbruger. Sælger undlod imidlertid at følge anbefalin- gerne om byggemodningens tilrettelæggelse, som fulgte af en geoteknisk rapport, som sælger selv havde indhentet. Sælger ifaldt ansvar for de efterfølgende sæt- ningsskader på købers nyopførte hus, idet sælger havde haft den afgørende ind- flydelse på byggemodningen af ejendommen samt placering af bygningen. Køber 17 af 73

18 havde i modsætning til ovenstående dom fra 2001 ikke indflydelse på hverken den geotekniske undersøgelse eller den efterfølgende byggemodning. Hvor defekter ikke kan anses for fysiske mangler ved bygningen, gælder de al- mindelige obligationsretlige regler. I relation hertil kan U V nævnes, som omhandlede vandkvalitet ved en ejendom til boligformål. Handlen var om- fattet af forbrugerbeskyttelsesloven, hvorfor der forelå en tilstandsrapport. Af den udarbejdede tilstandsrapport fremgik imidlertid ingen bemærkninger vedrø- rende vandets kvalitet eller om misfarvning af sanitet. Køber havde dog inden handlens indgåelse fået forevist en prøvningsrapport over vandkvaliteten, hvoraf fremgik, at vandet havde en svag lugt af metal og var svagt gullig. Trods denne oplysning, valgte køber ikke at foretage sig noget. I stedet anførte køber under sagen, at rent drikkevand var en klar og uudtalt forudsætning for ethvert bolig- køb. I byretten blev det anført, at vandforsyningen ikke var en del af ejendom- mens bygninger, og derfor ikke var omfattet af huseftersynsordningen. Retten lagde herefter til grund, at sagen måtte bedømmes efter almindelige obligations- retlige grundsætninger, herunder reglerne om sælgers oplysningspligt. Sælger havde under sagen forklaret, at han i sin ejertid havde filtreret vandet gennem en kaffemaskine før brug, hvilket han dog ikke havde oplyst køber om inden købet. Landsretten fandt, at sælger havde pådraget sig ansvar ved at fortie væsentlige oplysninger af betydning for køber, og at dette måtte have stået klart for sælger. Til forståelse af rettens resultat kan fremhæves flere forhold. Først og fremmest bemærkes, at der som led i huseftersynsordningen ikke var pålagt den bygnings- sagkyndige at undersøge vandforsyningen, herunder vandets kvalitet. Ikke desto mindre burde den sagkyndige ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten have be- mærket, at der var misfarvninger af sanitet, hvilket kunne være blevet markeret med karakteren UN (undersøges nærmere). Såfremt den bygningssagkyndige havde bemærket dette og ligeledes havde angivet det i tilstandsrapporten, kunne køber formentlig ikke have gjort indsigelsen gældende overfor sælger. Dette sammenholdes endvidere med en prøvetagningsrapport, som var udleveret til køber. Rapporten måtte have givet køber anledning til at mistænke vandkvalite- 18 af 73

19 ten for ikke at være tilstrækkelig. Dommen illustrerer den situation, at en ejen- domskøber ikke er forpligtet til at opdage forhold ved ejendommen, som den bygningssagkyndige ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten ikke har bemærket. Købers undersøgelsespligt er ikke reguleret i forbrugerbeskyttelsesloven, hvorfor det kan give anledning til spørgsmål om, hvilke krav der kan stilles til købers un- dersøgelse, når loven finder anvendelse ved køb og salg af fast ejendom. Dette spørgsmål søges nærmere belyst i afsnit 2.4; Forhold påpeget i rapport Retslitterære betragtninger Omfanget af ejendomskøberens undersøgelsespligt forekommer usikker i rets- litteraturen. Der er således ikke et endeligt svar på, hvorvidt købers undladelse af at bese den pågældende ejendom vil medføre, at han mister retten til at gøre mangelsindsigelser gældende over for sælger. I det følgende vil forskellige forfat- teres betragtninger vedrørende problematikken blive belyst. H.P. Rosenmeier anfører, at ejendomskøberen har en almindelig undersøgelses- pligt. Forfatteren fremhæver, at det ud fra retspraksis kan udledes, at køberen af en fast ejendom er forpligtet til at besigtige ejendommen før aftalens indgåelse, således at sælger ikke er ansvarlig for mangler, som køber ville eller burde have opdaget ved sådan en besigtigelse. Rosenmeier anfører dog, at reglen, om en ejendomskøbers undersøgelsespligt, adskiller sig fra den tilsvarende regel i købe- lovens 47, da en løsørekøber herefter ikke har en ubetinget pligt til at undersø- ge salgsgenstanden før købet. Hertil pointerer forfatteren yderligere, at der ved løsøre, som beskrevet i købelovens 47, derfor snarere foreligger en regel om påpasselighedspligt end en regel om undersøgelsespligt. 10 Anders Vinding Kruse, Hans Henrik Edlund og Udvalget i Betænkning nr.1276, Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (betænkning nr. 1276) an- 10 Jf. Rosenmeier, H.P.: Mangler ved fast ejendom, 4. Udgave, s. 115 f. 19 af 73

20 fører modsat Rosenmeier, at en ejendomskøber ikke har pligt til at undersøge ejendommen uopfordret. Kruse anfører, at selvom køber som regel må være afskåret fra at gøre mangler gældende, som burde være konstateret under en eventuel inspektion af ejen- dommen inden købets afslutning, er det ikke ensbetydende med, at køber har pligt til altid at undersøge ejendommen. Forfatteren påpeger dog, at køber afskæ- res fra at gøre mangelsindsigelser gældende, såfremt køber faktisk har undersøgt ejendommen eller forgæves er blevet opfordret hertil. 11 Dette begrundes ikke nærmere. Edlund anfører, at der på ejendomsområdet ikke består nogen pligt for køber til at foretage undersøgelse af ejendommen inden indgåelse af en købsaftale. Lige- som Kruse, fastslår forfatteren dog, at en køber, som på forhånd undlader at be- sigtige ejendommen, ikke efterfølgende kan påberåbe sig forhold, som denne kunne eller burde have opdaget ved en besigtigelse. 12 Forfatterens synspunkt er ikke nærmere begrundet. Udvalget i betænkning nr anfører, at der ved erhvervelse af fast ejendom generelt må antages at gælde en modificeret regel af købelovens 47. Der må så- ledes i almindelighed ikke stilles strenge krav til en ejendomskøbers evne til at foretage undersøgelse af ejendommen og herved konstatere mangler, som mod- sat er tilfældet ved undersøgelse af en løsøregenstand. Baggrunden herfor er, at køberen i langt de fleste tilfælde ikke besidder de faglige forudsætninger, som er nødvendige for at kunne foretage en detaljeret vurdering af ejendommens kvali- tet. Kravet til købers undersøgelsespligt skal ydermere opvejes med kravet til sælgers oplysningspligt. Udvalget fastslår dog, at køber ikke efterfølgende vil kunne påberåbe sig en helt iøjnespringende fejl ved en ejendom, hvis køber, in- den aftalens indgåelse, har beset ejendommen uden at påpege fejlen. Sælger må i 11 Jf. Kruse, Anders Vinding: Ejendomskøb, 6. udgave, s Jf. Edlund, Hans Henrik: Handel med fast ejendom, 1. udgave, s. 166 f. 20 af 73

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

af KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN

af KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN Sælgerens oplysningspligt og køberens undersøgelsespligt samt køberens adgang til ophævelse og/eller erstatning i anledning af faktiske mangler - i køb, herunder også forbrugerkøb og ejendomskøb The seller

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 3. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Simon Fonseca Ullits Christensen og Paw Allan Møller Christensen 12-05-2015 Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Simon Fonseca Ullits Christensen og Paw Allan Møller Christensen 12-05-2015 Juridisk Institut, Aalborg Universitet 0 Sælgers loyale oplysningspligt i handel med fast ejendom - med fokus på handel omfattet af huseftersynsordningen Simon Fonseca Ullits Christensen og Paw Allan Møller Christensen 12-05-2015 Juridisk Institut,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Selvbyg i bolighandlen

Selvbyg i bolighandlen Selvbyg i bolighandlen En undersøgelse af køberens retsstilling i anledning af, at sælgeren har udført selvbyggerarbejde på den faste ejendom, som har givet anledning til mangelskrav eller skade Kandidatspeciale

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klagerne) ctr. EDC Niels Kofoed A/S Østergade 14 7400 Herning Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne:

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne: 1 Titelblad Eksamen: Uddannelsessted: Emne: Kandidateksamen i Jura Aalborg Universitet Dansk: Parternes retsstilling i tvivlstilfælde om huseftersynsordningens rækkevidde Engelsk: The parties legal position

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Boligsælgerens grove uagtsomhed

Boligsælgerens grove uagtsomhed -KANDIDATSPECIALE- Boligsælgerens grove uagtsomhed Katrine Buus Jensen 20114000 Abstract This candidate dissertation will research into the housing sellers gross negligence. It will focus on when the housing

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring.

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Jim Riel A/S Solrød Strandvej 118 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 1. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 INTERESSEKONFLIKT Problemstilling Dette notat omhandler to problemstillinger. Den ene problemstilling

Læs mere

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Borgernes retssikkerhed beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret for medlemmer

Læs mere