KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 5 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 6 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 7 ÅRSPLAN FOR KUNST.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 5 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 6 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 7 ÅRSPLAN FOR KUNST."

Transkript

1 Årsplaner for 1y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 6 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 7 ÅRSPLAN FOR KUNST... 9 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK ÅRSPLAN FOR MUSIK ÅRSPLAN FOR NATUR/TEKNIK... 12

2 Klassens Årsplan Klasselærer: Helene Olsen Værdier, holdninger, principper og syn på børn Sankt Ansgar er en Katolsk skole med et Katolsk menneskesyn og kristne værdier som kommer til udtryk i værdier som fællesskab, livsduelighed, ansvarlighed. På skolen arbejdes der med et aktivt skole/hjem samarbejde. Der lægges vægt på at eleverne oplever fællesskab, god integration og tryghed i skolen med venskabsklasser. Rummelighed overfor hinanden i dagligdagen, hvor eleverne skal opleve, at de har gode kammerater. I undervisningen lægges der vægt på at eleverne skal opnå glæde ved at lære og opleve en meningsfuld skolegang med faste rammer, tryghed, konsekvenser og engagerede lærere. Vi arbejder ud fra fælles mål - Gennemgående for hele skoleåret: Morgenritual: Rim, sang, dato, dag, måned, klokken: Hver dag øves dette. Højtlæsning: Der læses op fra bibliotekets bøger og eleverne låner bøger, som de selv skal læse. Højtlæsningen skal udvikle elevernes mulighed for at komme i kontakt med det skrevne sprog og den glæde, sorg, spænding, fantasi som fortælleren formidler. Vi vil prøve at skabe en læseglæde og udvikle elevernes sprog igennem samtale om læsebøgerne. Sprogligt/skriftligt arbejde: Hele året arbejdes der med bogstavindlæring, lydrette ord igennem bogstavlege, rim, remser, gåder, digte, sange, legeskrivning, opgaver og spil. Skiftende værksteder: Vi vil arbejde med Kiwikassen, Grammatikrytteren, Triumf spillet og forskellige pædagogiske spil. Desuden vil vi arbejde med små værksteder; læse, skrive, spille værksteder. Vi har netop fået færdiggjort vores læserum med gamle lænestole og bogreoler med tanke i de mange intelligenser og læringsstile. Arbejdsformer: Eleverne i 1.y arbejder sammen, alene og sammen med 1.x. Vi anerkender børnenes forskellige måder at lære på, ved at planlægge ud fra det enkelte barn. I klassen vægter vi også impulsivitet og kreativitet højt. Værdimål At eleverne: oplever at de er en del af et fællesskab og at de betyder noget for fællesskabet føler at de har venner udenfor klassen etablerer og opretholder venskaber at eleverne er tolerante overfor hinanden og forstår hinandens forskelligheder skal være glade for at gå i skole Årsplaner for 1y i skoleåret Side 1

3 bliver stimuleret gennem undervisning og får lyst til at lære tager ansvar for egen læring kan fortælle og lytte styrker selvværd og selvstændighed holder kontakt til venskabsklassen 1.x Sociale mål I klassen arbejdes der hver dag med de sociale mål gennem samtale, legegrupper, den varme stol og ved trin for trin systemet. I klassen ønsker vi: ro, faste rammer, tryghed og en positiv stemning gode og kreative læringsforhold godt humør og humor rummelighed overfor hinanden og vores forskelligheder De voksne viser tillid ved at være, aktive, lyttende, forstående og taler med eleverne i vante og faste rammer. Eleverne skal opleve at de voksne er de samme hver dag og at de er troværdige. At eleverne: kan udtrykke deres meninger og holdninger fordyber sig udvikler samarbejdsevner Vi vil arbejde med målene i dagligdagen i alle fag Mål for skole-hjem-samarbejdet at forældrene støtter op omkring klassens og skolens principper at barnet møder undervisningsparat at forældrene er aktive omkring deres barns skolegang at barnet har penalhus, madpakke og godt humør med at forældrene deltager i vigtige arrangementer på skolen at forældrene orienterer omkring vigtige forhold omkring barnet at forældre og lærere taler med god tone til hinanden Årsplaner for 1y i skoleåret Side 2

4 forældrene inviteres til klassens og skolens møder at vi afholder et forældremøde/forældrearrangement samt to skole/hjem samtaler forældrene informeres skriftligt i et månedsbrev at forældre repræsentanterne holder nogle klassearrangementer i løbet af året Årsplan for Dansk Lærer: Helene Olsen Der arbejdes i år med følgende emner: I klassen har vi den hemmelige kuffert og den fyldes i år med emner som: Fabler Henry Heerup Rim og remser Mis med de blå øjne Stjerner Børnesolidaritet Eventyr Trin for trin at der bliver skabt tryghed i klassen og at eleverne oplever at deres lærere tager dem seriøst og er troværdige og ærlige at eleverne har lyst til at lære og være i skolen at eleverne bliver inspireret og udvikler skaberglæde Evaluering af undervisningen og af eleverne mundtlig evaluering at hver elev ved hvilke mål der er for dem læseprøver, skriveprøver Årsplaner for 1y i skoleåret Side 3

5 ved rettelser i bøgerne forældrene informeres om barnets standpunkt I 1.y starter vi med den første læsning ABC arbejdsbogen. Vi forventer, at arbejde med denne bog indtil efterårsferien. Derefter begynder vi på læsebogen. 1) Bogstavbog. Denne bog gennemgår alfabetets bogstaver og lyde. 2) Læsebog. Denne læsebog arbejder videre med det fonologiske opmærksomhedsarbejde, som bogstavbogen har indledt. Den indeholder overvejende lydrette ord, hvilke understøtter elevernes læring om at kunne lydere sig frem som grundlag for læsning. 3) Skrivemappe, ekstraark. I skrivemappen trænes de i at kunne skrive flotte bogstaver. Skrivevej, hældning og afstand. Ekstra mappen er til dem der skal træne noget bestemt. Udover dansksystemet arbejder vi med pædagogiske spil, tværfagligt og projektorienteret som det fremgår af årsplanen. Mundtligt at eleverne udvikler ordforråd kan fortælle, lytte til det fortalte, fremlægge foran klassen forstå hinanden og bruge talesproget til samarbejde at eleverne kan bruge sproget til at udtrykke meninger, følelser at eleverne forstår og kan bruge almindeligt sprog og udtryk Læsning: at eleverne lærer afkodningsstrategier til læsning læse tekster og opnå passende læsehastighed genfortælle indhold af små tekster begynde at læse sig til viden i faglige tekster læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste udvikle læserutiner finde og vælge bøger fra læseværkstedet til egen læsning Skrive: Vi vil øve elevernes færdigheder i at skrive trykbogstaver i hånden. Der arbejdes med bogstavernes enkle grundformer, skrivevej, indbyrdes højdeforhold, hældning og en passende afstand mellem ord, bogstaver og linjer. Derudover arbejdes der videre med skrivegreb og skrivestilling. Årsplaner for 1y i skoleåret Side 4

6 Eleverne skal bruge børnestavning øve på de store og små bogstaver skrive enkle tekster stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster udtrykke sig i enkle opgaver med billede og tekst i samarbejde med billedkunst øve skriveretning og skrive de små og store bogstaver i håndskrift i deres skrivemappe skrive på computer bruge skrivning til at støtte egne tanker. Litteratur Vi har indrettet et inspirerende læse/stille/afslapningsrum, hvor vi håber at eleverne kan få gode læseoplevelser. Det er indrettet efter elevernes forskellige intelligenser og læringsstile. Klassen har også en hemmelige kuffert hvor der løbende vil være forskellige slags bøger. hele året arbejdes der med bogstav- og læseindlæring gennem bogstavlege, rim, remser, gåder, digte, sange, legeskrivning, opgaver og spil. eleverne skal opnå kendskab til forskellen mellem det talte og skrevne sprog at eleverne mærker oplevelsen i læserummet via. højtlæsning og selvstændig læsning af forskellige slags tekster Årsplan for engelsk Lærer: Camilla Højholdt Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne udvikler sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at eleverne kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge. Eleverne skal udvikle bevidsthed om sprog og den rolle det engelske sprog har i global kontekst. At eleven arbejder både mundtligt og skriftligt med faget får oplevelser fordyber sig udvikler sig fagligt udvikler forståelse for andre mennesker og levevilkår og det at skulle vokse op i et globalt samfund Årsplaner for 1y i skoleåret Side 5

7 At eleven får viden om grundlæggende begreber i det engelske sprog får indsigt i tekster om børn i den engelsksprogede verden sproglige lege lærer engelske sange, rim og remser skriver enkle sætninger på engelsk om familie, kæledyr. tør udtrykke sig på engelsk har lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur Emner engelske lege, sange, rim og remser anvende bøger som blue cat, lets do it samtale billeder og sprogkort Alfabet, tal og farver Husholdning, kroppen og tøj Jul og julesange Skole, klokken og måneder Mad og dyr Børnesange og lege Evaluering små skriveopgaver samtaler med elever og forældre Årsplan for Idræt Lærer: Helene Olsen Gennem året skal eleverne styrke deres motorik gennem forskellige øvelser. Eleverne skal være aktive i timerne, lære at lytte til fælles beskeder og kunne overholde regler i lege Årsplaner for 1y i skoleåret Side 6

8 og spil. Eleverne skal opleve glæden ved at dyrke idræt og lære at være i et fællesskab hvor der er regler i lege og spil. De skal endvidere udvikle nysgerrighed og forstå vigtigheden af bevægelse. Eleverne skal lære at: Kontrollere grundlæggende bevægelser som at gå, løbe, hoppe, hinke, vende, dreje, springe og kaste. Deltage i og forstå simple idrætslige lege og opvarmning. Anvende rytmiske bevægelser til forskellig musik. Udføre grundlæggende gymnastiske færdigheder i afsæt, svæv, landing, rulning, spring. Vise fortrolighed med bløde og faste redskaber. Overholde enkle spilleregler Bruge sin fantasi Koordinere Opleve glæden ved at dyrke idræt Eleverne skal både lave idræt inde og ude. Eleverne skal i år deltage i skolens motionsløb i efteråret og i skolens idrætsdag til sommer. De skal lære at kende til lokalområdets muligheder for fysisk udfoldelse. Klassen skal gennem idræt styrke sammenhold og fællesskab. I år skal eleverne arbejde med: Nye og gamle lege Bold - spil, lære at gribe, kaste, drible. Redskabsgymnastik - balancere, springe, rulle, hoppe Bevægelse til musik sanglege, dans, fælge rytme Udeaktiviteter boldlege, tørklæde, slagredskaber Evaluering Der vil løbende være observationer og samtaler med den enkelte elev. Sundhedsplejersken eller forældre kontaktes, hvis der er tegn på motoriske problemer. Årsplan for kristendom Lærer: Katrine Lange Materiale : Liv og religion af John Rydahl m.fl. Årsplaner for 1y i skoleåret Side 7

9 Eleverne skal opnå viden om kristendommen, samt andre religioner og livsopfattelser. Kristendomsundervisningen på dette indledende klassetrin, er den spæde start på denne proces, hvor samtale og oplevelser er i centrum. Undervisningen tager udgangspunkt i materialet, men suppleres med mine mundtlige fortællinger af udvalgte fortællinger fra Bibelen. Gennem disse fortællinger og materialets emner, hjælpes eleverne til at orden, tyde og forstå tilværelsen, og vi får derigennem gode samtaler om, hvordan vi kan leve vores liv på en god og ansvarsfuld måde. Faget er på dette klassetrin præget af en høj grad af mundtlighed, hvor eleverne får mulighed for personlig og ansvarlig stillingtagen. En evne der naturligvis støttes og udbygges, også i de kommende års kristendomsundervisning. og årets emner Emne: Hvad er Gud? Formålet med undervisningen er: At eleverne gør sig tanker og forestillinger om begrebet gud, og forholder sig til dette personligt og i fællesskab At eleverne møder forskellige forestillinger om gudsbegrebet At eleverne kan stille spørgsmål og prøve svarmuligheder af i forhold til gudsbegrebet At eleverne skaber sig viden om den kristne forståelse af gud At eleverne skaber sig viden og forestillinger om, hvad det vil sige at være menneske Emne: Hvad er godt og ondt? Formålet med undervisningen er: At eleverne forholder sig til og overvejer begreberne godt og ondt At eleverne arbejder med etiske problemstillinger At eleverne får sat ord på forestillinger om godt og ondt i tilværelsen At eleverne får et indblik i, at der i religioner opereres med modsætningen godt/ondt At eleverne får en begyndende forståelse for kristendommen og andre religioners måder at fremstille denne sondring mellem godt og ondt At eleverne stifter bekendtskab med symboler for disse begreber Emne: hvad er at få og miste? Formålet med undervisningen er: At eleverne arbejder med og forholder sig til oplevelserne at miste og at få At eleverne arbejder med og får kendskab til myter og fortællinger om at få og at miste At eleverne får kendskab til en kristen fremstilling af temaet At eleverne oplever kunst som en udtryksform, der kan fortælle om emnet At eleverne får en fornemmelse af, at udtrykkene at miste og at få er centrale begreber i en religionsfaglig sammenhæng Emne: Hvad er engle? Formålet med undervisningen er: At eleverne får viden om og forholder sig til engle som figurer i religionerne At eleverne får kendskab til engles egenskaber At eleverne møder og undersøger englefigurer og deres roller i myter, kunst og dagligliv At eleverne får kendskab til forskellige engletyper At eleverne får begyndende kendskab til den symbolik, der forbindes med engle Emne: Hvad er fællesskab? Årsplaner for 1y i skoleåret Side 8

10 Formålet med undervisningen er: At eleverne forholder sig til og overvejer begrebet fællesskab At eleverne arbejder med deres egen forståelse af og deltagelse i fællesskaber At eleverne ser religionerne som fællesskaber At eleverne får et indblik i forskellige myters fremstilling af fællesskab At eleverne ser fester og højtider i forhold til fællesskaber Evaluering af undervisningen ( mundtligt efter hvert emne ) Hvad har vores emne handlet om? Har vi lært noget nyt? Hvad har gjort indtryk? Hvordan kan det vi har lært anvendes? Årsplan for kunst Lærer: Helene Olsen I billedkunst skal eleverne opleve glæden ved at producere, opleve og analysere kunst således at de bliver i stand til at kunne udtrykke sig kommunikativt gennem kunsten. Eleverne skal opleve skaberglæde og det at arbejde i et miljø, hvor der er plads til at udfolde sig kreativt. De skal skubbes og inspireres ved eksperimenterende projekter. Eleven skal udvikle skaberglæde, fantasi arbejde eksperimenterende opleve og opnå fortrolighed med teknikker og materialer kende til dele af kunsthistorien kende til lokalområdets kunst og kultur kunne fremstille billeder ud fra følelser og fantasi kunne fortælle om sine værker have det sjovt Eleven skal udvikle viden om farver og komposition Årsplaner for 1y i skoleåret Side 9

11 Emner arbejde med våde og tørre farver arbejde tværfagligt med dansk og matematik samtale om værker på ture i lokalområdet arbejde med opgaver der ryster og udvikler Årstider Henry Heerup Børn i andre lande Fabeldyr Cirkus Skovens trolde Identitet Evaluering Vi vil se på elevernes interesse for faget samt løbende udstillinger i klassen og på skolen. Evaluering efter hver time. Evalueringen foregår mellem eleven og læreren, andre elever. Årsplan for matematik Lærer: Kasper Emanuel Stæger Værdier, holdninger, principper og syn på børn Alle elever er værdifulde i den daglige undervisning. Eleverne skal selvstændigt og i fællesskab erfare at matematik er et redskab til problemløsning er et kreativt fag giver mulighed for indlevelse udvikler deres forståelse af tid og rum kan fremme fantasi og nysgerrighed Når eleverne deltager aktivt oplever lyst og glæde ved at arbejde med matematik mærker at de bliver dygtigere oplever at matematik kan bruges i hverdagen kan vælge en hensigtsmæssig regneart til løsning af et givet problem kan formulere sig matematisk Årsplaner for 1y i skoleåret Side 10

12 undres, forundres og bruger deres fantasi og kreativitet Kende de naturlige tals rækkefølge, tælleremser og titals systemet Kende og kunne skrive tallene Kunne addere med tallene indtil resultatet maksimalt bliver Kunne subtrahere uden 10 er-overgang. Kende til mål og vægt Kende til omkreds Kende til kalenderåret Kende kroner og øre Kende klokken Kende til enkle geometriske figurer og deres indbyrdes forhold Kende til større end (>), mindre end (<) og = Kende til spillene skak, dam, mølle, 4-på-stribe og kina-skak. Gøre eleverne fortrolige med deres egen stil indenfor tal og figurer Gøre brug af opgaverne i KonteXt 1. A og B Differentieret undervisning Samtale om matematiske problemstillinger Arbejde tematisk og tværtematisk Arbejde med problemstillinger, som eleverne møder i andre fag Evaluering af undervisningen og af eleverne Iagttagelse af eleverne Løbende mini-tests af opøvede færdigheder Løbende gennemse og registrere elevernes bøger, hæfter og mapper Skole-hjem samtaler Test til vurdering af fagligt niveau ved udgangen af 1. klasse Årsplan for musik Lærer: Kasper Emanuel Stæger Status Elever nes f orud sæt ning f or f aget er m eget f orskellig. Mange har en st or sangskat m ed i b agagen, m ens and r e ikke end nu er b egynd t at ud f orske sangens og m usikkens m ange m ulighed er. Årsplaner for 1y i skoleåret Side 11

13 Kvalit et i m usikt im er ne i f ør st e klasse, er at : elever ne f øler lyst og glæd e ved at synge og sp ille m usik elever ne har op levelsen af, at m usik siger d em noget elever ne kan genkend e en b est em t st em ning i m usikken elever ne f orst år at b r uge d e b egr eb er, d er er b levet ar b ejd et m ed. I und er visningen i m usik i f ør st e klasse skal vi ar b ejd e m ed sang og m usik som ud t r yksf orm. Vi skal ar b ejd e m ed sang, r yt m e o g d ans; snuse t il f orskellige m usikgenrer og t il m usik som et glob alt sp r og. Musikund er visningen vil i år b ære p r æg af sang. Vi skal d esud en p r øve at sp ille enkle m elodier p å klaver, f løjt e og xylof on. I f ør st e klasse skal vi sp ecielt ar b ejd e m ed t em p o, r yt m e og ud t r yk. Evaluering af undervisningen og af eleverne Elever ne vil ikke b live f orm elt evaluer et i m usikund er visningen i f ør st e klasse. Årsplan for Natur/Teknik Lærer: Kasper Emuanuel Stæger Når eleverne deltager aktivt bliver nysgerrige oplever lyst og glæde ved at arbejde med natur/teknik oplever at natur/teknik kan bruges i hverdagen At eleverne får kendskab til forskellige dyr nulevende, uddøde og fantasi-dyr får kendskab til vort solsystems opbygning får viden om det danske dyreliv bruger det de har lært i undervisningen Arbejde i kortere forløb, som hvert munder ud i et produkt, som eleverne kan tage med hjem. Årsplaner for 1y i skoleåret Side 12

14 mundtlig og praktisk opgaveløsning iagttage og undersøge Evaluering af undervisningen og eleverne samtale med eleverne i undervisningen iagttagelse af eleverne Årsplaner for 1y i skoleåret Side 13

Årsplan 2. årgang 2012/2013

Årsplan 2. årgang 2012/2013 Årsplan 2. årgang 2012/2013 Bette Illum Birgitte Morthorst Elin Landerslev Lis Abildtrup Lisbeth Gregersen Margit Jensen Indholdsfortegnelse: Indhold Årskalender 2011/12... 2 Elevernes og klassernes trivsel

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Indledning og præsentation

Indledning og præsentation Indhold Indledning og præsentation... 2 Vision, mission og værdigrundlag... 3 Børn - og Unges værdigrundlag.... 3 Troværdighed... 4 Respekt... 4 Engagement... 4 Spørring børnehus værdigrundlag.... 4 Når

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016)

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) [1] Indholdsplaner Gylling Efterskole 2015-2016 Gylling Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens værdigrundlag hviler på et positivt menneskesyn og

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere