Checkliste til årsrapporten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Checkliste til årsrapporten"

Transkript

1 Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Samspil mellem IFRS og årsregnskabsloven Generelt Særlige forhold Binding af reserver Koncernregnskaber Henvisninger Checkliste Årsrapportens bestanddele Ledelsespåtegning Resultatopgørelsen Revisorhonorar Personaleomkostninger Nærtstående parter Egne kapitalandele Ledelsesvederlag Ejeroplysninger Koncernoplysninger Koncernregnskabet Koncernregnskabet Offentliggørelse af oplysninger på virksomhedens hjemmeside Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar Offentliggørelse af oplysninger i en supplerende beretning til årsrapporten Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar... 24

3 1. Forord Danske virksomheder, som aflægger årsrapport i henhold til de internationale regnskabsstandarder (IFRS), skal fortsat opfylde en række krav i den danske regnskabslovgivning. Dette gælder uanset, om anvendelsen af IFRS er frivillig eller som følge af lovgivning. Denne checkliste finder kun anvendelse for ikke-finansielle børsnoterede virksomheder og vedrører således alene børsnoterede virksomheder, hvor årsregnskabsloven ville finde anvendelse, såfremt årsrapporten ikke blev aflagt efter IFRS. De krav, som skal opfyldes fra den danske årsregnskabslov, fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen). I forbindelse med vedtagelsen af selskabsloven (maj 2009) blev årsregnskabsloven ændret på en række punkter. Første fase er trådt i kraft for regnskabsår, der starter den 1. marts 2010 eller senere og for enkelte bestemmelser for regnskaber, som aflægges efter den 1. marts Der er i skrivende stund ikke vedtaget ikrafttrædelsesdato for ændringer vedrørende økonomisk bistand samt delvis indbetaling af virksomhedskapital. Vi forventer, at disse ændringer vil træde kraft pr. 1. marts Denne checkliste tager højde for de nævnte ændringer til årsregnskabsloven og angiver ikrafttrædelsesdato, såfremt en sådan foreligger. Virksomheder, som er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (Børsen), skal endvidere opfylde Børsens eget regelsæt for udstedere af aktier, herunder anbefalingerne for god selskabsledelse (corperate governance). Børsens regelsæt er indarbejdet i denne checkliste. Checklisten er i forhold til udgaven af november 2009 opdateret med ændringer til Børsens regelsæt af 1. juli 2010, ikrafttrædelsesbestemmelser for ændringer af årsregnskabsloven som følge af selskabsloven samt diverse redaktionelle ændringer. Der er endvidere tilføjet et nyt afsnit, som omhandler regler for offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse samt samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside. Der tages forbehold for fejl og mangler. Grant Thornton fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for tab eller lignende forårsaget direkte eller indirekte som følge af brugen af denne checkliste. Såfremt De har spørgsmål, eller ønsker yderligere eksemplarer af checklisten, er De velkommen til at kontakte en af vore medarbejdere på tlf Redaktionen er afsluttet i januar Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 1

4 2. Samspil mellem IFRS og årsregnskabsloven 2.1 Generelt Ved fastlæggelsen af hvilke bestemmelser i årsregnskabsloven, som fortsat finder anvendelse, skal der tages udgangspunkt i den regnskabsklasse, som den pågældende virksomhed har efter årsregnskabslovens regler. En børsnoteret virksomhed skal altid følge reglerne for regnskabsklasse D uanset størrelse. Hvis der opstår en konflikt mellem bestemmelser i IFRSstandarderne og årsregnskabsloven, er det IFRS, som har forrang, medmindre IFRS-bekendtgørelsen konkret angiver, at den pågældende bestemmelse i årsregnskabsloven finder anvendelse. Hvis en bestemmelse i årsregnskabsloven, som efter IFRSbekendtgørelsen fortsat finder anvendelse, indeholder henvisninger til en bestemmelse i årsregnskabsloven, som ikke må finde anvendelse, skal den bestemmelse, hvortil der henvises, erstattes af de krav iht. IFRS, som regulerer samme forhold. De bestemmelser i årsregnskabsloven, som fortsat finder anvendelse, skal opfylde årsregnskabslovens grundlæggende krav om det retvisende billede, principperne om relevans, pålidelighed mv. og følge årsregnskabslovens definitioner. 2.2 Særlige forhold Binding af reserver Opskrivninger og opreguleringer efter IFRS, som er i overensstemmelse med årsregnskabslovens almindelige regler, skal bindes på egenkapitalen i henhold til principperne i de pågældende bestemmelser i årsregnskabsloven. Opskrivninger og opreguleringer eller nedskrivninger og nedreguleringer, som foretages i henhold til bestemmelser i IFRS, men som ikke er tilladt efter årsregnskabsloven, skal bindes på egenkapitalen i lighed med reglerne om opskrivninger af anlægsaktiver i årsregnskabsloven. Bestemmelserne om binding af reserver for udlån og sikkerhedsstillelse samt reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital som følge af de nye regler i selskabsloven om økonomisk bistand samt delvis indbetaling af selskabskapital finder ligeledes anvendelse. Dette medfører, at reglerne om anvendelse af reserver under egenkapitalen til brug for udlodning af udbytte er uafhængige af, hvorvidt et regnskab aflægges efter IFRS eller årsregnskabsloven. Disse regler gælder ikke for koncernregnskaber Koncernregnskaber Hvorvidt en virksomhed har pligt til at aflægge koncernregnskab fastlægges efter årsregnskabslovens regler, mens omfanget af konsolideringen fastlægges efter IFRS standarderne. 1

5 3. Henvisninger ÅRL: Årsregnskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009) IFRS-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven) OUA: Regler for udstedere af aktier, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, af 1. juli

6 4. Checkliste 4.1 Årsrapportens bestanddele ÅRL 102,1, 1. og 2. pkt. Årsrapporten skal udover krav i IFRS/IAS indeholde følgende elementer; ledelsespåtegning balance resultatopgørelse pengestrømsopgørelse noter opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen anvendt regnskabspraksis ledelsesberetning revisionspåtegning Ledelsespåtegning ÅRL 8,1 Virksomhedens ledelse aflægger årsrapporten. ÅRL 8,2 Hvert medlem af ledelsen har ansvaret for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle yderligere krav i vedtægter eller gældende regnskabsstandarder. Hvert enkelt medlem af ledelsen har ansvaret for, at årsrapporten kan revideres, hvis revision er påkrævet samt godkendes og indsendes rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. ÅRL 9,1 Hvert enkelt medlem af de ansvarlige ledelsesorganer skal underskrive og datere årsrapporten. Underskriften skal gives i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori det erklæres; hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og 3

7 4.1.1 Ledelsespåtegning ÅRL 9,1 hvorvidt årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. ÅRL 9,2 I ledelsespåtegningen for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal ledelsen erklære; hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og virksomhedens finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, som er omfattet af koncernregnskabet, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernen står over for. Endvidere skal navn og funktion i forhold til virksomheden for de enkelte medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer anføres i ledelsespåtegningen. ÅRL 9,5 Har ledelsen indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningerne giver en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. ÅRL 10 Såfremt et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, at den skal godkendes, kan medlemmet ikke undlade at underskrive årsrapporten. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen. 4

8 4.1.2 Ledelsesberetning ÅRL 99,1 nr. 1 Beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter ÅRL 99,1 nr. 2 Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb. ÅRL 99,1 nr. 3 Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb. ÅRL 99,1 nr. 4 Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. ÅRL 99,1 nr. 5 Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning. ÅRL 99,1 nr. 6 Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen. OUA Når et selskab offentliggør forventninger til fremtiden, skal det samtidig give oplysninger om de forudsætninger eller betingelser, der ligger til grund for forventningerne. I det omfang det er muligt, skal forventninger præsenteres på en klar og konsekvent måde. Såfremt selskabet offentliggør andre udsagn om fremtiden, skal disse ligeledes gives på en klar og konsekvent måde. Såfremt et selskab forventer, at dets resultat eller økonomiske stilling vil afvige væsentligt fra tidligere offentliggjorte forventninger, og en sådan afvigelse er kursrelevant, skal selskabet offentliggøre oplysninger om afvigelsen. En sådan meddelelse skal desuden gentage den tidligere offentliggjorte forventning. 5

9 4.1.2 Ledelsesberetning OUA Reglen kræver ikke, at selskaber skal fremkomme med forventninger. Det er op til det enkelte selskab inden for lovgivningens rammer at bestemme, i hvilket omfang det ønsker at offentliggøre forventninger eller andre udsagn om fremtiden. En "forventning" kan være et udtrykkeligt tal for den indeværende regnskabsperiode og/eller efterfølgende regnskabsperioder. En "forventning" kan desuden være fx en sammenligning med en tidligere periode (fx "lidt bedre end sidste år") eller det minimale eller maksimale sandsynlige niveau for resultatet for den indeværende regnskabsperiode og/eller efterfølgende regnskabsperioder. Et "udsagn om fremtiden" er en mere generel beskrivelse af selskabets forventede fremtidige udvikling. "Forventninger og andre udsagn om fremtiden" skal så vidt muligt præsenteres på en klar og konsekvent måde. Fx skal oplysninger om grundlæggende forudsætninger være tydelige, således at investorer kan vurdere disse oplysninger ordentligt. Oplysningerne skal være klare med hensyn til det resultatmål, hvortil der refereres, fx om resultatet er før eller efter skat, om kapitalgevinster/-tab er inkluderet, om effekten af planlagte opkøb er inkluderet osv. Tidshorisonten for forventningerne skal desuden fremgå. "Forventninger og andre udsagn om fremtiden" i delårsrapporter og årsregnskabsmeddelelser skal angives under en separat overskrift og have en fremtrædende plads. Hvis der ændres i forventninger til fremtiden, skal den foregående forventning gentages i den nye meddelelse for, at ændringens betydning kan vurderes. Generalklausulen vedrørende offentliggørelse af kursrelevante oplysninger gælder også for kravet om offentliggørelse af ændringer til tidligere udmeldte forventninger. Reglerne kræver, at selskabet offentliggør oplysninger om afvigelser fra tidligere udmeldte forventninger, når sådanne ændringer må antages at få mærkbar betydning for kursdannelsen. 6

10 4.1.2 Ledelsesberetning OUA Når et selskab skal afgøre, om en ændring til tidligere udmeldte forventninger er så væsentlig, at der skal offentliggøres en meddelelse, skal selskabet vurdere afvigelsen på baggrund af det senest kendte regnskabsmæssige resultat. Selskabet skal endvidere i en meddelelse tage resultatudsigterne og offentligt kendte ændringer i de økonomiske forudsætninger for resten af regnskabsperioden i betragtning. Forhold, der kan påvirke sådanne udsigter, omfatter ændringer i selskabets forretningsmæssige omgivelser og sæsonbestemte påvirkninger i selskabets forretningsområde(r). Selskabet skal også være opmærksomt på oplysninger, som selskabet har offentliggjort om eksterne faktorers indvirkning på selskabet, fx følsomhedsanalyse vedrørende råvarepriser eller i relation til en bestemt markedsudvikling. Markedets forventninger, herunder analytikeres skøn, er ikke afgørende for en sådan vurdering; det er derimod de oplysninger, som selskabet selv har offentliggjort, samt de konklusioner, der kan drages ud fra disse oplysninger. Såfremt et selskab konkluderer, at en ændring fra tidligere udmeldte forventninger i perioden mellem to regnskabsmeddelelser må antages at være kursrelevant, skal der offentliggøres en meddelelse om ændringen. Oplysning om en sådan ændring skal baseres på tilstrækkelig information med henblik på at give klare og konsekvente oplysninger om ændringen uden at skabe forvirring eller vildlede markedet. ÅRL 100 Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport og begrundelse for afvigelser i resultatet i forhold hertil. ÅRL 107,2 Har offentliggørelse af oplysninger om forventet udvikling fundet sted i årets løb, skal oplysningerne gives i forhold til den senest offentliggjorte beskrivelse. ÅRL 99,1 nr. 7 Beskrivelse af virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening. 7

11 4.1.2 Ledelsesberetning ÅRL 99,1 nr. 8 Beskrivelse af de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af. ÅRL 99,1 nr. 9 Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå. ÅRL 99,1 nr. 10 Beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden. ÅRL 99,1 nr. 11 Omtale af filialer i udlandet. ÅRL 99,2 I det omfang det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle stilling, skal ledelsesberetningen suppleres med en redegørelse om udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold med oplysninger om ikke finansielle forhold, som er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder oplysninger vedrørende miljø- og personaleforhold. ÅRL 99a Virksomheden skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen. 8

12 4.1.2 Ledelsesberetning Redegørelsen skal indeholde oplysning om: 1. Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. 2. Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. 3. Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. ÅRL 99a Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i stedet vælge at give redegørelsen 1. i en supplerende beretning til årsrapporten, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller 2. på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten og revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offentliggøres heri. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden. Se afsnit 4.5. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne gives for koncernen som helhed. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin egen ledelsesberetning, hvis 1. modervirksomheden opfylder oplysningskravene efter for den samlede koncern eller 2. modervirksomheden har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN's Global Compact eller FN's Principper for ansvarlige investeringer. 9

13 4.1.2 Ledelsesberetning En virksomhed, som har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN's Global Compact eller FN's Principper for ansvarlige investeringer, kan undlade at give de oplysninger, som nævnt ovenfor. Virksomheden skal oplyse i ledelsesberetningen, at den anvender denne undtagelse, og angive, hvor rapporten er offentligt tilgængelig. ÅRL 101,1 Ledelsesberetningen skal indeholde en oversigt for indeværende og de foregående 4 år over: årets nettoomsætning, resultat af ordinær primær drift, resultat af finansielle poster, resultat af ekstraordinære poster, årets resultat, balancesum, investeringer i materielle anlægsaktiver samt egenkapital nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige, for året og de fire foregående regnskabsår ÅRL 101,4 En modervirksomhed kan undlade oplysninger efter 101,1 såfremt virksomheden aflægger koncernregnskab hvori oplysningerne indgår. ÅRL 107 Der skal oplyses om de ledelseserhverv, som virksomhedens ledelsesmedlemmer beklæder i andre danske aktieselskaber, bortset fra ledelseserhverv i virksomhedens egne 100% ejede datterselskaber. 10

14 4.1.2 Ledelsesberetning ÅRL 107 Der skal ikke oplyses om ledelseshverv i andre selskabers 100% ejede datterselskaber, hvor ledelsesmedlemmet tillige er ledelsesmedlem i moderselskabet. For regnskabsår, der starter den 1. marts 2010 eller senere: Fremover gælder oplysningspligten ledelseshverv i både danske og udenlandske virksomheder og uafhængig af virksomhedsform. ÅRL 107a Et børsnoteret aktieselskab, skal supplere ledelsesberetningen med oplysninger, som skaber gennemsigtighed omkring selskabets forhold med det formål at fremme den frie omsætning af selskabets aktier. Oplysningerne skal omfatte følgende: Forhold vedrørende selskabets kapitalstruktur og ejerforhold, herunder antallet af aktier med tilknyttede stemmerettigheder og deres pålydende værdi, andelen af aktier med tilknyttede stemmerettigheder, der ikke er optaget til handel på ret reguleret marked i et EU/EØS land, specifikation af de forskellige aktieklasser, hvis selskabet har flere aktieklasser, oplysning om ejerforhold og stemmeandel m.v. Oplysninger, som er kendt af selskabet om rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til hver aktieklasse, begrænsninger i aktiernes omsættelighed og stemmeretsbegrænsninger. Regler for udpegning og udskiftning af medlemmer af selskabets øverste ledelsesorgan og for ændring af selskabets vedtægter. Ledelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede aktier eller for at erhverve egne aktier. 11

15 4.1.2 Ledelsesberetning ÅRL 107a Væsentlige aftaler, som selskabet har indgået, og som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud, samt virkningerne heraf. Oplysningerne kan dog undlades, hvis oplysningernes offentliggørelse vil være til alvorlig skade for selskabet, medmindre selskabet udtrykkeligt er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til anden lovgivning. Udeladelse af oplysninger skal nævnes. Aftaler mellem selskabet og dets ledelse eller medarbejdere, hvorefter disse modtager kompensation, hvis de fratræder eller afskediges uden gyldig grund eller deres stilling nedlægges som følge af et overtagelsestilbud. I det omfang specifikationen af virksomhedskapital og oplysningerne om storaktionærer inkluderes i ledelsesberetningen jf. ovenstående, kan de udelades af noterne. ÅRL 107b,1 En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende: 1. Oplysning om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, med henvisning til den kodeks, virksomheden i givet fald er omfattet af. 2. Angivelse af, hvor den i ovenstående omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig. 3. Angivelse af, hvilke dele af den i ovenstående omhandlede kodeks virksomheden fraviger, og grundene hertil, hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af kodeksen. 4. Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke anvender den i ovenstående omhandlede kodeks, hvis virksomheden har besluttet ikke at anvende kodeksen. 5. Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som virksomheden har besluttet at anvende i tillæg til eller i stedet for den i ovenstående omhandlede kodeks, eller som virksomheden frivilligt anvender, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 2 og 3 anførte. 12

16 4.1.2 Ledelsesberetning ÅRL 107b,1 6. Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. 7. Beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion. ÅRL 107b,2 ÅRL 107b,3 ÅRL 107b,4 OUA 4.3 En virksomhed, som er omfattet af ÅRL 107b stk. 1, og som alene har andre værdipapirer end aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, kan undlade at give de ovenfor nævnte oplysninger i nr. 1-5 og 7 medmindre den pågældende virksomhed har aktier optaget til handel i en multilateral handelsfacilitet i et EU/EØS-land. Redegørelsen for virksomhedsledelse skal gives i sammenhæng med de i 107a nævnte oplysninger i ledelsesberetningen, jf. dog nedenfor. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen for virksomhedsledelse ikke skal medtages i ledelsesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, herunder om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden. Se afsnit 4.5. Danske selskaber skal give en redegørelse for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Selskabsledelse udarbejdede anbefalinger for god selskabsledelse fra april Selskaberne skal anvende følg eller forklar -princippet ved udarbejdelsen af redegørelsen. Anbefalingerne af april 2010 skal anvendes for regnskabsår, der starter den 1. januar 2010 eller senere. Forud herfor kan selskaber anvende de hidtil gældende anbefalinger som senest ændret af Komitéen den 10. december Reglen betyder, at selskaberne skal forholde sig til de af Komiteen udarbejdede anbefalinger. I henhold til regnskabslovgivningen skal selskaber herefter - enten i deres årsrapport eller på hjemmesiden - medtage en redegørelse for virksomhedsledelse med udgangspunkt i Komiteens anbefalinger og under anvendelse af følg eller forklar - princippet. 13

17 4.1.2 Ledelsesberetning Yderligere regler om offentliggørelse findes i årsregnskabsloven og i den i tilknytning hertil udstedte bekendtgørelse samt i reglerne for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Følg eller forklar -princippet indebærer, at selskaberne enten skal følge anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Med indarbejdelsen af anbefalingerne i disse regler, er det ikke lagt til grund, at en efterlevelse af anbefalingerne skal være udgangspunktet for det enkelte selskab. Gennemsigtighed omkring selskabernes ledelsesstruktur er det bærende element. Følg eller forklar - princippet lægger op til, at det må bero på det enkelte selskabs egne forhold, i hvilket omfang anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt. Selskaberne skal konkret forholde sig til hver af anbefalingerne. Dette indebærer, at selskaberne skal angive, hvilke anbefalinger der ikke følges, at de skal oplyse grunden hertil, samt - hvor relevant - angive hvorledes selskabet har indrettet sig i stedet. Følg eller forklar -princippet kan efterleves i beretningsform eller under anvendelse af et skema. Reglen retter sig alene til selskaber med hjemsted i Danmark. Udenlandske selskaber optaget til handel på børsen kan være omfattet af et andet sæt af anbefalinger. Hvor udenlandske selskaber ikke er omfattet af et andet regelsæt anbefales det, at selskabet giver en redegørelse for selskabsledelse under anvendelse af de danske anbefalinger, evt. i tilpasset form, eller i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder. De forhold, som anbefalingerne omfatter, er i et vist omfang reguleret i de informationsforpligtelser, som selskaber optaget til handel i øvrigt er underlagt. Anbefalingerne må generelt ses som et supplement hertil. Anbefalingerne må i øvrigt også ses i forhold til de regler, der findes i selskabslovgivningen og i regnskabslovgivningen 14

18 4.2 Resultatopgørelsen Revisorhonorar ÅRL 96 stk. 2 og 3 Virksomheden skal oplyse om det samlede honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor og dennes dattervirksomheder. Honoraret skal opdeles i lovpligtig revision, andre erklæringsopgaver med sikkerhed, skatterådgivning og andre ydelser. Der kræves kun sammenligningstal for det samlede honorar. En virksomhed kan undlade at give ovenstående oplysninger, hvis virksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, som giver oplysningerne for koncernen som helhed og koncernregnskabet er udarbejdet af en modervirksomhed, som hører under lovgivningen i et EU/EØS -land Personaleomkostninger ÅRL 98a Virksomheden skal oplyse om det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsåret og tilsvarende oplysning for det foregående regnskabsår. Personaleomkostninger skal opdeles i; lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring. Specifikationen kan enten fremgå af resultatopgørelsen eller i en note, og skal indeholde sammenligningstal for det foregående regnskabsår. 15

19 4.3 Nærtstående parter Egne kapitalandele ÅRL 76 Ejer en virksomhed egne kapitalandele skal der i noterne oplyses om; antal og pålydende værdi med angivelse af procentdel af virksomhedskapitalen af egne kapitalandele i virksomhedens beholdning, antal og pålydende værdi med angivelse af procentdel af virksomhedskapitalen af de egne kapitalandele, der er erhvervet henholdsvis afhændet i regnskabsåret, samt størrelsen af den samlede købesum henholdsvis salgssum, og årsagen til regnskabsårets erhvervelser af egne kapitalandele. Tilsvarende oplysninger skal gives for de egne kapitalandele, virksomheden har erhvervet til sikkerhed. ÅRL 98 Virksomheden skal give oplysninger om kapitalandele i virksomheden selv, som besiddes af dattervirksomheder til eje eller sikkerhed, eller som er erhvervet eller afhændet af dattervirksomhederne i regnskabsåret. Oplysningerne skal omfatte følgende; antal og pålydende værdi med angivelse af procentdel af virksomhedskapitalen i virksomhedens beholdning, antal og pålydende værdi med angivelse af procentdel af virksomhedskapitalen, for de andele der er erhvervet eller afhændet i regnskabsåret samt størrelsen af den samlede købs- eller salgssum, årsagen til regnskabsårets erhvervelser Ledelsesvederlag ÅRL 98b og 106 For virksomhedens nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen skal der oplyses følgende: Samlede vederlag mv. Samlede pensionsforpligtelser Eventuelle incitament programmer og kriterier, der er nødvendige for at vurdere værdien heraf. 16

20 4.3.2 Ledelsesvederlag Oplysningerne skal opdeles på ledelsesfunktion og noten skal indeholde sammenligningstal for det foregående regnskabsår Ejeroplysninger ÅRL 104 ÅRL 71 Virksomheden skal oplyse, hvem der på tidspunktet for årsrapportens aflæggelse kontrollerer mere end 5 % af kapitalen (dog mindst kr.) eller af stemmerettighederne med angivelse af fulde navn og bopæl eller for virksomheders vedkommende, hjemstedet, samt den nøjagtige ejer- eller stemmeande.l Koncernoplysninger Virksomheden skal oplyse navn og hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab for den største henholdsvis mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. Det skal endvidere oplyses, hvor de pågældende udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber kan rekvireres. ÅRL 72 stk. 1 og 4 Virksomheden skal oplyse navn, hjemsted og retsform for hver dattervirksomhed, associeret virksomhed og for hvert interessent- eller kommanditselskab, i hvilket virksomheden er interessent eller komplementar. Oplysningerne kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv eller de i stk. 1 omhandlede virksomheder. Udeladelse af oplysninger af denne grund skal nævnes. ÅRL 72 stk. 2 og 3 Virksomheden skal for hver dattervirksomhed og associeret virksomhed oplyse; hvor stor en andel virksomheden ejer, størrelsen af egenkapital og resultat ifølge den senest godkendte årsrapport. 17

21 4.3.4 Koncernoplysninger Oplysningerne om egenkapital og resultat kan undlades, hvis; den pågældende datter- eller associerede virksomhed ikke er forpligtet til at offentliggøre årsrapport og virksomheden ejer mindre end 50 pct. af egenkapitalen, den pågældende datter- eller associerede virksomheds regnskab indgår ved konsolidering i virksomhedens koncernregnskab eller, virksomheden indregner kapitalandelene i den pågældende datter- eller associerede virksomhed til dennes regnskabsmæssige indre værdi. ÅRL 73 Har et aktieselskab, et anpartsselskab, et partnerselskab (kommanditaktieselskab) eller en erhvervsdrivende fond et tilgodehavende hos/stillet sikkerhed for medlemmer af ledelsen, ledelsesmedlemmer i modervirksomheder, personer der står ledelsen særligt nær, skal virksomheden angive summen af disse tilgodehavender/sikkerhedsstillelser fordelt på hver ledelseskategori. For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt. ÅRL 105 Modervirksomheder skal oplyse, hvis ikke alle dattervirksomheders årsrapporter revideres af mindst en af modervirksomhedens revisorer, en af disse udenlandske samarbejdspartnere eller af en anerkendt international revisionsvirksomhed. 4.4 Koncernregnskabet ÅRL 116 stk. 1 Koncernregnskabet skal have samme balancedag som modervirksomhedens regnskab. ÅRL 126 stk. 1 Koncernregnskabet skal indeholde oplysning om den største og mindste koncern, der aflægger koncernregnskab, hvori koncernen indgår. 18

22 4.4 Koncernregnskabet ÅRL 126 stk. 1 Følgende notekrav gælder ligeledes for koncernregnskabet; oplysning om gennemsnitligt antal medarbejdere specifikation af personaleomkostninger koncernvirksomhedernes samlede besiddelse af kapitalandele i moderselskabet oplysning om revisionshonorar oplysning om sikkerhedsstillelser og ledelsesvederlag ÅRL 127 For hver dattervirksomhed skal der oplyses; navn og hjemsted, hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen, grundlaget for koncernforholdet, hvis det baseres på andet end stemmerettigheder. For hver associeret virksomhed skal oplyses: navn og hjemsted, hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen, og om virksomheden er målt efter andre metoder end indre værdis metode. ÅRL 127 For hver virksomhed, hvis regnskab indgår i en pro rata-konsolidering, skal oplyses: navn og hjemsted, hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af de konsoliderede virksomheder tilsammen, og grundlaget for den fælles ledelse. Ovenstående oplysninger kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv eller de ovenfor omhandlede virksomheder. Udeladelse af oplysninger af denne grund skal nævnes. 19

23 4.5 Offentliggørelse af oplysninger på virksomhedens hjemmeside Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse Generelt OFB 2,1 OFB 2,2 OFB 3,1 OFB 3,3 OFB 3,4 OFB 4,1 OFB 4,2 Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, at virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse på virksomhedens hjemmeside. URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen i ledelsesberetningen. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen. For virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal redegørelsen offentliggøres under betegnelsen Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode. Det skal oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b stk. 1, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet. Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse skal offentliggøres som en samlet redegørelse, jf. årsregnskabslovens 107 b stk. 1 eller 107 c stk. 1 og 2. Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle frivillige supplerende oplysninger om virksomhedsledelse på virksomhedens hjemmeside. 20

24 Generelt OFB 5,1 OFB 5,2 OFB 6,1 OFB 6,2 OFB 7,1 OFB 7,2 Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse skal være tilgængelig for aktionærer mv. fra det tidspunkt, hvor årsrapporterne er tilgængelig for aktionærer mv. forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes. Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden. Den offentliggjorte lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URLadresse til den nye URL-adresse Frivillig opdatering af oplysninger om virksomhedsledelse Ønsker virksomheden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, kan virksomheden offentliggøre opdateringer hertil som frivillige supplerende oplysninger om virksomhedsledelse. De frivillige supplerende oplysninger skal holdes tydeligt adskilt fra den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, for eksempel under betegnelsen Frivillige supplerende oplysninger om virksomhedsledelse Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse på virksomhedens hjemmeside OFB 8 Revisor skal påse at ledelsesberetningen indeholder de oplysninger som følger af OFB 2. 21

25 4.5.2 Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar Generelt OFB 9 Revisor skal påse, at den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er betegnet som anført i OFB 3 stk. 1 eller 2 og at redegørelsen indeholder de oplysninger, som følger af OFB 3 stk. 3 og 4 OFB 10,1 OFB 10,2 OFB 11,1 OFB 11,2 OFB 12,1 OFB 12,2 OFB 13,1 Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, at virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside. URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen i ledelsesberetningen. Med URL-adresse menes den internet adresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen. Redegørelsen skal offentliggøres under betegnelsen Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode. Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar skal offentliggøres som en samlet redegørelse jf. årsregnskabslovens 99 a stk. 2 jf. stk. 1. Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle frivillige supplerende oplysninger om samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside. Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar skal være tilgængelig for aktionærerne mv. fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for aktionærerne mv. forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes. 22

26 Generelt OFB 13,2 Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden. OFB 14,1 OFB 14,2 OFB 15,1 OFB 15,2 Den offentliggjorte lovpligtige redegørelse for samfundsansvar skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal det være direkte viderestilling fra den oprindelige URLadresse til den nye URL-adresse Frivillig opdatering af oplysninger om samfundsansvar Ønsker virksomheden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, kan virksomheden offentliggøre opdateringer hertil som frivillige supplerende oplysninger om virksomhedens samfundsansvar. De frivillige supplerende oplysninger skal holdes tydeligt adskilt fra den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, for eksempel under betegnelsen Frivillige supplerende oplysninger om samfundsansvar Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside OFB 16 Revisor skal påse, at ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som følger af OFB 10. OFB 16 Revisor skal påse, at den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er betegnet som anført i OFB 11 stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, som følger af OFB 11 stk

27 OFB 18,1 4.6 Offentliggørelse af oplysninger i en supplerende beretning til årsrapporten Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, at virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten. OFB 18,2 Redegørelsen skal betegnes Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens 99 a. OFB 18,3 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten. Redegørelsen skal dække sammen periode som årsrapportens regnskabsperiode. D

28 grantthornton.dk Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45. DK 2100 København Ø Tlf Fax Hjulmagervej 8 K. DK 7100 Vejle Tlf Fax

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Opdateret IFRSbekendtgørelse. Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere

Opdateret IFRSbekendtgørelse. Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere Opdateret IFRSbekendtgørelse Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere Forord En ny IFRS-bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for regnskabsår, der begynder

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARNORDIC HOLDING ApS

CARNORDIC HOLDING ApS CARNORDIC HOLDING ApS Tåstruphøj 4 4300 Holbæk Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/12/2015 Tony Norman Sørensen Dirigent

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere