Overordnet virksomhedsplan for Skolen i Tveje-Merløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet virksomhedsplan for Skolen i Tveje-Merløse"

Transkript

1 Overordnet virksomhedsplan for Skolen i Tveje-Merløse Skolen i Tveje-Merløse Tveje Merløse Holbæk Tlf Mobil: Mail: Navn: Skolen i Tveje-Merløse. Concura s leder: Jakob Schiøtt. Daglig leder: Henrik Rydahl. Ejerforhold: Skolen er ejet af fonden Skolen i Tveje-Merløse. Fonden er oprettet af Concura i Bestyrelsesformand: Morten Løvschall ~ 0 ~

2 Formål: At være en undervisningsressource for elever med sociale og/eller emotionelle vanskeligheder, der gør, at de ikke kan rummes i et almindeligt skoleforløb, eller under folkeskolens specialtilbud. Målgruppe: Elever i alderen 6 15 år med særlige adfærdsmæssige vanskeligheder, der gør, at de skal have individuelt tilpassede løsninger, såvel undervisningsmæssigt som i de sociale sammenhænge, hvor det normalt fordres, at elever kan begå sig. Elever med diagnoser indenfor ADHD, tourette syndrom og autismespektret, samt elever uden diagnose, der af sociale årsager har brug for tydelige rammer og guidning i hverdagen, vil profitere af skolens tilbud. Værdigrundlag: Skolens værdigrundlag bygger på den grundantagelse, at ethvert menneske er unikt, og at alle mennesker har udviklingspotentiale. Vore elever er ikke vanskelige elever, men elever med særlige vanskeligheder. Mennesker er forskellige, og har brug for at blive imødekommet og forstået, der hvor man er. Naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Søren Kierkegaard Pædagogisk/ behandlingsmæssig praksis: Skolen i Tveje-Merløse er som udgangspunkt en specialskole. Hverdagen er lagt fast i et skoleskema, hvoraf det fremgår, hvilke fag der undervises i. Hver undervisningshold udarbejder i juni en årsplan for undervisningen i det kommende skoleår. Individuelle behandlings- og undervisningsplaner fremgår af hver enkelt elevs statusrapport. Statusrapporten kaldes hos os skoleudtalelse. Der udarbejdes skoleudtalelse en gang årligt i oktober/ november måned og den revideres efter et halvt år. Af skoleudtalelsen fremgår de kommende handleplaner for undervisning og behandling, samt elevens øjeblikkelige skolefaglige standpunkt. ~ 1 ~

3 Vore elever har ofte faglige vanskeligheder i skolens centrale fag dansk, matematik og engelsk. Disse fag har vi på skolen valgt at lægge som faste rutiner i formiddagsmodulet. Herved opnår vi: Elever, der er afhængig af regelmæssighed og rutiner, får en fast rytme som de kender. Indlæring, som kræver rutineprægede gentagelser, kan køre i disse faste daglige moduler. Variationer i undervisningen og aktiv brug af det tillærte kan indlægges som et kærkomment afbræk i slutningen af det 4 lektioner lange formiddagsmodul. Elever der kommer til skolen har ofte skolefaglige problemer, og ligger fagligt under alderssvarende niveau. Undervisning i mindre grupper er en forudsætning for succesrig faglig udvikling. Lærerens mulighed for at støtte og aflaste i individuelt tilpassede mængde medfører, at eleven arbejder mere effektivt og dermed skabe forudsætning for social og undervisningsfaglig udvikling. Eleverne har for det meste faglige svagheder, som de ikke ønsker udstillet. Angsten for at lide prestigetab i forhold til andre kan til tider medføre, at elever overhovedet ikke har deltaget i undervisningen. Populært sagt har de levet efter devisen: - Laver man ikke noget, laver man heller ingen fejl. I de små grupper skabes rum til, at eleverne kan arbejde ud fra egne forudsætninger, og undervisningen tilrettelægges, så ingen bliver udstillet. Vanskeligheder med læse- eller skrivefærdigheder, er ikke en hindring for at lære noget i andre fag. Ud over hjælpemidler som IT rygsæk, (programmerne ligger tilgængelige på skolens computere), bruger vi gruppearbejde som en metode. Eleverne sættes sammen i arbejdet med et emne. Ved afslutningen fremlægger gruppen et resultat, enten i form af en rapport eller som en mundtlig fremstilling. I grupper lærer eleverne at bruge hinandens stærke sider. Lærerne er tæt på grupperne til at guide, så små faglige og sociale problemer ikke kommer til at overskygge det overordnede faglige arbejde. Eftermiddagsmodulet: Tilvalgsfag er lagt i eftermiddagsmodulet. Her ligger fagene sløjd, formning, billedkunst, spil og leg, håndarbejde, udeliv og grøn sløjd. I perioder tilbydes fagene, således at eleverne frit kan vælge sig på hold. I andre perioder foregår tilvalget ved, at undervisningshold helt eller delvis melder sig på tilvalgsundervisningen. I eftermiddagsmodulet udbydes fag som retter sig direkte imod elevernes kommende uddannelse. Det drejer sig specielt om undervisning, der retter sig mod praktikforløb eller ~ 2 ~

4 kommende erhvervsuddannelse. Elever, der har brug for traktorkørekort, eller skal have speciel faglig viden omkring det arbejde, der skal foregå i forbindelse med praktik, melder sig her til arbejde og undervisning, der er relevant for deres uddannelse. Som eksempler kan nævnes: Kloakering, til brug for rørlæggeruddannelse. Sikkerhedskursus i forbindelse med praktik som pedel. Cykelvedligeholdelse. Værkstedsundervisning. Skolen er umiddelbar nabo til Concuras STU-afdeling. Der foregår et naturligt samarbejde med STU s håndværkerteam. Det giver mulighed for, at elever fra skolen kan opleve at deltage i større arbejdsprojekter indenfor de fag, de er interesseret i. Umiddelbart kan tilbydes: Tømrer/ snedker. Anlægsgartner. VVS. Undervisning der tager en drejning mod udvidet praktik skemalægges for hver enkelt elev, og kan i visse situationer erstatte den mere teoretisk orienterede undervisning. For enkelte elever er det relevant med undervisning i tysk (2 timer ugentlig). Tysk tilbydes elever, hvis undervisningsplan retter sig mod 9. kl. afgangsprøve, eller som skal fortsætte 10. klassetrin efter endt skolegang på Tveje-Merløse. Idræt: Obligatorisk idræt er endvidere placeret i eftermiddagsmodulet. Undervisningens indhold fremgår af de individuelle elevplaner. Svømning: Svømmeundervisning foregår i vinterhalvåret i Køge badeland. Der er individuelle mål for undervisningen. Alle elever er knyttet til en kontaktlærer, som dagligt underviser og er i kontakt med eleven. Elevplaner udarbejdes af kontaktlæreren. I kraft af den tætte kontakt mellem lærer og elev, vil justeringer hurtigt kunne implementeres. Elever med specifikke faglige vanskeligheder bruger ofte uforholdsmæssigt store ressourcer på at forbedre sig inden for områder, hvor de har det særlig vanskeligt. Det kan resultere i, at de heller ikke får udviklet deres stærke sider. For at undgå at elever kører fast i en umulig opgave, følger læreren løbende op på undervisningsplaner sammen med ~ 3 ~

5 eleven. Forældrene informeres og høres i forbindelse med den almindelige kommunikation med hjemmet. På Skolen i Tveje Merløse tager vi udgangspunkt i H. Gardners teori om de mange intelligenser. Ved at iagttage den enkelte elevs kompetencer i lyset af Gardners differentierede intelligensteori, giver det det bedste udgangspunkt for at inddrage elevers stærke sider i undervisningen. Socialt: Socialt arbejder eleverne på alle hold med at være en del af en gruppe. De skal løse opgaver sammen, skal kunne hjælpe og respektere hinanden indbyrdes og bruge den samlede gruppe som en ressource. De skal have kendskab til hinandens stærke sider, og skal med baggrund i dette kendskab søge støtte og hjælp indenfor gruppen. Eleverne skal lære/kunne håndtere uoverensstemmelser. I kraft af, at skolen er så lille, danner den en naturlig overskuelig ramme. Der er god plads til, at alle kan komme til orde, og der er stor opmærksomhed omkring hver enkelt elev. Morgenmøde og frokostpause: I kraft af skolens overskuelige størrelse, er der mulighed, for at alle følger med i, hvad der foregår overalt på skolen. På skolen afholdes hver morgen Morgensang. Her er alle samlet og beskeder der vedkommer alle kan kommunikeres her. Skolens elever og lærere spiser fælles frokost i skolens store sal. Ekskursioner, ture og lejrskoler: Ekskursioner: Som et bærende princip i skolens pædagogiske arbejde er der indlagt en række ekskursioner. De tager udgangspunkt i emner som hele skolen, eller som det enkelte undervisningshold har arbejdet med. En eller flerdages ekskursioner kan være museer, byer, biotoper i forbindelse med biologi/ naturfag eller til geologisk eller historisk interessante steder. Lejrskoler: Skolen afholder to lejrskoler årligt. En umiddelbart efter sommerferien, og en i uge 10 eller 11. Begge lejrskoler har en undervisningsfaglig dimension, som planlægges på de enkelte undervisningshold. Endvidere har lejrskolerne en vigtig social dimension. Det er centrale omdrejningspunkter i skoleåret, og danner udgangspunkt for elevernes narrative fortælling om skolen og forståelsen af at være en del af et forpligtigende fællesskab. ~ 4 ~

6 Ture: Skolen afholder to ture, som udelukkende har social hygge som formål. Det er juleturen og sidste skoledag før sommerferien. Elever og lærere udarbejder her en fælles plan for dagene. Som kulmination på idrætsundervisningen deltager skolen i et 2 dages landsidrætsstævne for specialinstitutioner i slutningen af maj. Personale: Daglig leder Henrik Rydahl: Uddannet lærer fra Holbæk seminarium i Personlig ledelse Howard Gardner: Odense 2004 Psykologi: Diplomuddannelse DPU KBH Truede børns identitetsudvikling DPU KBH Øvrigt personale: Dann: Svømmelærer dec Lærer maj 1984 Friluftsliv januar 1998 Træklatring, Formidling og lejrliv i skoven dec Tina: Pædagog 2005 Pædagogisk efteruddannelseskursus ADHD 2011 Durewall instituttet kursus Nænsom konflikthåndtering 2012 Kursus i Mindfullness 2012 Louise: Lærer juni 2009 Ansat marts 2010 Kent: Lærer juni ~ 5 ~

7 Betina Andersen. Pædagogisk medhjælp. Ansat marts 2001 Faglokaler. o 6 klasseværelser. Pt. fungerer de tre som klasseværelser mens de 3 øvrige er grupperum, der bruges, når klasser deles op af hensyn til undervisningen. Klasseværelserne er forsynet med interaktive tavler. Kombineret med bærbare pc er til alle elever giver det øgede muligheder for differentierede opgaveformuleringer. o Computerrum: Skolen bruger udelukkende bærbare computere i undervisningen. Det gør at undervisningen med brug af computere kan foregå overalt på skolen. For at passe på computerne fastholdes stadig at de opbevares i computerrummet. o Computerrum 2: Computerrummet benyttes som pauserum i frikvarterer. Det er her skolens legetøj, brætspil osv opbevares, tilgængeligt for dem der ønsker at bruge det. o Samlingssal: Bruges til møder, og som spisesal. o Køkken: Centralt i skolen ligger køkkenet. Her er mulighed for lidt madlavning og forberedelse til frokost. o Køkken 2. Natur og teknik Der er et lille ekstra køkken tilknyttet skolen. Her undervises i natur og teknik, og der foretages fysikforsøg. o Indendørs frikvartersområde: Skolen råder over en mindre idrætssal, der bruges til stikbold og andre mere voldsomme lege. Der er endvidere en lille foyer hvor der kan spilles bordtennis, bordfodbold, ishockey og bob. o Sløjd: Stort Lokale indrette til træ og metal. o Billedkunst: Ler, billeder mm. Billedkunst bruges også i Natur og teknik, som til visse dele af fysikundervisningen. o Håndarbejde: Symaskiner, tekstilfarve mm. o Udearealer: Hockey/ Streetbarsket. En flisebelagt bane der om sommeren er omkranset af bander Fodboldbane. Omkranset af hæk på de tre sider. ~ 6 ~

8 Legeplads: Græsbelagt område med gynger, klatrestativ, nedgravet trampolin, sandkasse, og mindre flisebelagt område til basketball. Huggehus: Område delvist dækket af et halvtag. Området er endvidere indrettet med bålplads og udstyr til grøn sløjd og natur og teknik. Legeplads og området udenom huggehuset er indrettet med frugtbuske og træer, samt blomsterkasser til undervisningsbrug. o Hagestedhallen Skolen har fast lejet sig ind 2 timer ugentlig i Hagestedhallen Udarbejdet af Henrik Rydahl Den ~ 7 ~

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte

Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte Skolen i Egestræde Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Forord 3 Heltidsundervisningen Love og regler 4 Skolen i Egestræde en skole i Stevns Kommune

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016)

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) [1] Indholdsplaner Gylling Efterskole 2015-2016 Gylling Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens værdigrundlag hviler på et positivt menneskesyn og

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Undervisning i et behandlingsmiljø

Undervisning i et behandlingsmiljø Jyderup Private Heldagsskole Undervisning i et behandlingsmiljø - glade børn lærer bedst! Skolens grundidé Jyderup Private Heldagsskole er et dagskoletilbud, indeholdende en behandlingsdel og en skoledel

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Undervisning på Rønbækskolen

Undervisning på Rønbækskolen Undervisning på Rønbækskolen Rønbækskolen november 2010 Emneundervisning På Rønbækskolen underviser vi på mange forskellige måder. Bag undervisningen ligger didaktiske og pædagogiske overvejelser, som

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan 2015 / 16

Indholdsplan 2015 / 16 Indholdsplan 2015 / 16 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation Specialundervisning i Europa (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Temapublikation European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

2015 2016... 1 Indholdsfortegnelse... 3 Formål for Efterskolen Østergård... 5 Elevgruppen... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Pædagogisk målsætning...

2015 2016... 1 Indholdsfortegnelse... 3 Formål for Efterskolen Østergård... 5 Elevgruppen... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Pædagogisk målsætning... 2015 2016... 1 Indholdsfortegnelse... 3 Formål for Efterskolen Østergård... 5 Elevgruppen... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Pædagogisk målsætning... 6 Undervisningen har til mål... 6 Kurset... 6 Indholdsplan

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Trinberetning 2012-2013

Trinberetning 2012-2013 Trinberetning 2012-2013 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion og så

Læs mere