Indholdsplan for skoleåret 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for skoleåret 2015/16"

Transkript

1 Indholdsplan for skoleåret 2015/16 En oversigt over indholdet af et efterskoleophold på Efterskolen Solgården Version 1.0 Ver Forfattet af: Peter Jensen Efterskolen Solgården Skoleåret 2015/16

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsplan for skoleåret 2015/16 Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Kursusperiode side 3 Indledning side 3 Undervisning side 4 Forklaringer til dagsprogrammet side 10 Forklaringer til aktivitetsplanen side 12 Diverse side 18 Afslutning side 19 Bilagsoversigt: Årsplan bilag 1 Værdigrundlag og skolens formål bilag 2 Valgfag og linjer bilag 3 Slutmål for prøvefag (9.kl & 10.kl) bilag 4 Normalt dagsprogram bilag 5 Aktivitetsplan bilag 6 Opstartsprogram bilag 7 Familiegrupper og stormøde bilag 8 Lærerskema bilag 9 Indholdsplaner for fagene på skolen bilag 10 Handlingsplan for den internationale dimension bilag 11 Arbejdstidsopgørelsen udvalg bilag 12 Indholdsplan for 10.årgang (10around) bilag 13 Plan for de mundtlig prøver bilag 14 Beskrivelse af forventninger til udvalgsarbejde bilag 15 Indholdsplanen godkendt på bestyrelsesmødet d. 18. april 2015 Jens Kofoed-Nielsen, formand Jakob Morthorst, næstformand

3 3 Indholdsplan for skoleåret 2015/16 Efterskolen Solgården Kursusperiode 9/ / dvs. 42 uger (se bilag1 & bilag 6) Pædagogisk tilrettelagte ekskursionsdage jf. aktivitetsplanen dage for elever på bibellinjen - 21 for alle andre elever. For de 8 elever fra 9.kl., der deltager i det internationale Erasmus + projekt, skal der lægges fire dage til ovenstående tal. Undervisning i forbindelse med påske: Undervisningen slutter onsdag d 23/3 kl.15 begynder igen mandag d. 28/3 kl Undervisning i forbindelse med pinse: Undervisningen slutter fredag d. 13/5 kl. 15 og begynder igen mandag d. 16/5 kl. 22. Indledning Værdiggrundlag og nærmere formål: Solgården er en kristen efterskole. Det indebærer, at vi tillægger det stor betydning at formidle den evangelisk lutherske kristendomsforståelse til vore elever. Unge har brug for livsoplysning, og har brug for at stille mange eksistentielle spørgsmål. Vi mener, at Bibelen har et godt bud på, hvad et godt liv er derfor er det en bog, vi bruger i andagter og kristendom. Samtidig vil vi gerne være med til, at eleverne bliver oplyste om det samfund, som de lever i. Det er væsentlig for den menneskelige og folkelige dannelse. I fællestimer og særligt i de humanistiske fag tager vi mange emner op, som skal bidrage til elevernes almene og folkelige dannelse. Det er emner som forbrug, sex & samliv, alkohol, rygning, det frivillige foreningsarbejde, sund livsstil, motion, mobning osv. Vi ønsker at inddrage eleverne i hverdagen. Både med holdninger og praktisk hjælp. Det mener vi, er et led i den demokratiske dannelse, som finder sted på efterskolen. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne kan komme til orde, der laves stormøder, aftenarrangementer, vidnemøder, faget krop-sjæl og ånd og bibelstudiegrupper, hvor eleverne kan udveksle meninger og synspunkter.

4 4 På hvert hold vælges et elevråd, som jævnligt holder møder og kommer med forslag til forbedringer på skolen og andre initiativer, som eleverne ønsker medindflydelse på. Elevrådet er med til at forme og styre det månedlige stormøde. Af vores værdigrundlag fremgår det, hvad det er vi lægger vægt på, og hvad vi mener, der kendetegner en god efterskole (se bilag 2) På Solgården vil vi gennem skolens samlede undervisning (fag og den øvrige undervisning, samt de planlagte aktiviteter) og samvær sikre, at vi lever op til hovedsigtet i formålsparagraffen for efterskoler. Det fremgår af den indholdsplan, som foreligger her, hvordan vi i praksis ønsker at nå disse mål. Alle skolens kurser er åbne for alle. Alle elever får ved kursets start et skoleskema, som indeholder en konkret oversigt over den undervisning, som eleven skal deltage i. Der er en lang række obligatoriske fag og en række valgfag. Sidder man med elevens skema, er man ikke i tvivl om, at eleverne deltager i megen undervisning, som gerne skulle være med til at forberede eleverne på såvel deres videre uddannelsesforløb, samt være med til at give eleverne en værdifuld ballast i deres dannelsesprojekt. Undervisningen er desuden også beskrevet i fagenes indholdsplaner, som lærerne udfylder i forbindelse med deres fag (se bilag 10). For at tilgodese elevernes mangfoldighed ønsker vi fra skolens side at sikre en god undervisningspraksis. Dette tilstræbes gennem kurser for lærerne, konkrete pædagogiske fokusområder som fx læringsstile, fokus på anerkendende pædagogik eller kommunikation. Hertil kommer evalueringer af skolens værdigrundlag, undervisningen eller af andre aspekter i det at være elev på Efterskolen Solgården jf. gældende lovgivning. Ud over det planlagte og tilrettelagte samvær, så viser erfaringen os, at det spontane samvær mellem unge er mindst lige så væsentligt. Vi kalder det fællesskab! Alle elever og deres forældre vil inden skolestart blive gjort bekendte med skolens værdigrundlag, formål og husorden. Undervisning I dette afsnit forklarer vi, hvordan fag og den øvrige undervisning (studieture, emneuger, ekskursioner, brobygning m.v.), samt planlagte aktiviteter og samvær er med til at opfylde lovens ord om at tilbyde undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Undervisningsdage Der undervises fra mandag til fredag i hver uge. Nogle uger planlægges endvidere undervisning om lørdagen jf. gældende regler. Hver dag indeholder 11 lektioner, men elevernes valgfag planlægges, så de har ca. 2 fritimer om dagen. Det betyder, at den enkelte elev i gennemsnit har undervisningslektioner om ugen á 45 min. Hver dag er der som minimum 2 lektioner før middag og 2 lektioner efter middag for alle eleverne. Dagsprogram er vedlagt som bilag 5.

5 5 Fagenes indholdsplaner. Solgården ønsker hele tiden at dokumentere den undervisning og læring, der finder sted på skolen. Som et led i denne løbende udvikling skal alle undervisere lave en indholdsplan for de fag, de underviser i. Dette afleveres senest 1. september og vedlægges efterfølgende denne indholdsplan og er tilgængelig på skolens hjemmeside i slutningen af september. Vi mener, at lærerne skal have mulighed for at mærke klasse inden den endelige indholdsplan for fagene lægges fast, derfor er det først en måned efter skolestart, at lærerne skal aflevere dette. Sidste års beskrivelser af fagenes indhold og årsplan er dog tilgængelig indtil dette års foreligger. Samtidig er det vigtig, ikke at binde hinanden på hænder og fødder, derfor kan der i den daglige undervisning ske justeringer i forhold til disse årsplaner for fagene. Alle fagene lever desuden op til de slutmål som undervisningsministeriet har for de enkelte fag. Undervisning På efterskolen tilbydes undervisning i 9.klasse (FSA-niveau), 10. klasse (FS10-niveau) og på 10.årgang 10around 8.-, 9.- og 10.klasse. Der undervises i alle de almindelig kendte boglige fag jf. ministeriets krav for undervisningen. 10.klasse omtales efterfølgende som 10.classic, da det sigter til opdelingen mellem 10.klasse og 10.årgang, som betegnes 10around. Nogle gange har vi elever på skolen, som går i 8.klasse, men her samlæses undervisningen med 9.klasse. Skolen tilbyder kun få 8.klassepladser. Hertil kommer undervisningen i en lang række valgfag, samt seks forskellige linjer. Disse valgfag og linjer kan vælges på kryds og tværs af klasserne. Valgfagene og linjerne er beskrevet i vedlagte fagbeskrivelse, samt i fagenes indholdsplaner efter 1. september (se bilag 3 og 10). Almindelige prøveforberedende fag Ordet timer dækker over lektioner á 45 min. Dansk: 5 timer pr. uge Arbejdet i både 9. og 10. klasse følger Fælles Mål og heri angivne Slutmål Matematik: 9. kl.: 4 timer pr uge. 10 kl. : 5 timer pr. uge Arbejdet i både 9. og 10. klasse følger Fælles Mål og heri angivne Slutmål Fysik/kemi: 9. kl. 3 timer pr. uge - 10 kl.: 3 timer pr. uge Arbejdet i både 9. og 10. klasse følger Fælles Mål og heri angivne Slutmål Engelsk: 9. kl.: 3½ timer pr. uge kl.: 4 timer pr. uge Arbejdet i både 9. og 10. klasse følger Fælles Mål og heri angivne Slutmål Tysk: 9. kl.: 3½ timer pr. uge kl.: 4 timer pr. uge. Arbejdet i både 9. og 10. klasse følger Fælles Mål og heri angivne Slutmål Samfundsfag, Historie, Biologi, Geografi og Kristendom, Idræt i 9. klasse: 1. time pr uge pr. fag. Arbejdet i 9.kl. følger Fælles Mål og heri angivne Slutmål Indholdet i Fælles Mål og slutmål findes på

6 6 Til alle disse fag har de af skolens lærere, der underviser i fagene udarbejdet en indholdsplan for faget, som minimum står mål med fællesmål (se bilag 10) I de prøveforberedende fag undervises der i henhold til Fælles Mål, med mindre der fremgår noget andet. Undervisningen står mål med den undervisning, der er foreskrevet i folkeskolens læseplaner og fører frem til de angivne Slutmål således, at eleverne får adgang til at gå til Folkeskolens Prøve (FP9) og 10. klasse prøven (FP10). Undervisningen gives på en sådan måde, at den stemmer overens med skolens grundlæggende formål. Skolens lærere holder sig ajour med gældende bestemmelser for fagene og tilbydes kurser i det omfang, det skønnes relevant. Alle lærere er forpligtet herpå. 10.årgang 10around I skoleåret 2010/11 søsatte Efterskolen Solgården et undervisningsprojekt kaldt 10around. 10around er en ny måde at gå i skole på, hvor fokus er på læring gennem projektarbejde, læringsstile og gruppearbejde. Alle elever på 10around har ca. 14 ugentlige 10around projekttimer. Hertil kommer, at eleverne også er med på en af skolens linjer, har mange valgfag, følger fællestimer, fælles kristendom og andre undervisningstimer i løbet af ugen. På 10around får eleverne en masse spændende undervisning indenfor områderne samfundsfag, dansk, fysik, engelsk og historie. Den daglige arbejdsform veksler mellem gruppearbejde, klasseundervisning, fremlæggelser, besøg, vejledningssamtaler, personlig udvikling og andre læringsprocesser. I nogle timer er der indbygget et to-lærersystem andre er med en lærer fra teamet omkring årgangen. Eleverne følger desuden engelsk og matematik på FS10 niveau. Eleverne har mulighed for at tilvælge fysik på FS10 niveau. På 10around sigtes der ikke mod FS10-prøven, men mod en Solgården-prøve, hvor eleverne gennem vejledning ved årets afslutning går til prøve i et stort, selvvalgt projekt med ekstern censorerbedømmelse. Eleverne kan tilmelde sig FS10 prøven i matematik, engelsk og fysik. Umiddelbart omkring skoleårets begyndelse kan der på bilag 13 forefindes en uddybende indholdsplan for 10around. Indholdet og slutmålene for 10around varierer fra år til år afstemt efter den elevgruppe, som vælger dette tilbud. Generelle fokuspunkter for den boglige undervisning på Solgården: IT fylder meget på Solgården. Derfor opfordrer vi eleverne til at medbringe en bærbar computer. Undervisningen foregår dog på en måde, så det ikke er en betingelse, at man har en bærbar pc. Gennem brug af IT, internet og diverse programmer er det naturligt, at der opstår debat og samtaler om, det der arbejdes med. På den måde er det her tale om folkelig oplysning. Nye pædagogiske tiltag. På Solgården har vi et ønske om at være med helt fremme på de nye pædagogiske og didaktiske tankegange. Vi har i en årrække arbejdet med læringsstilsbegrebet. Nyeste skud på stammen er arbejdet med understøttende

7 7 undervisning, inklusion af elever med særlige behov og fælles forberedelse af undervisningen. Projekt- og gruppearbejde er en fast bestanddel af undervisningen. Vi anser det som vigtigt, at eleverne kommer på banen og øver sig i at begå sig i et teamsamarbejde. Desuden har eleverne ofte fremlæggelser så de dygtiggør sig i den mundtlige kommunikation. Der kommenteres, evalueres og debatteres så den demokratiske dannelsesproces får et konkret aspekt for eleverne. Vi ønsker gennem undervisningen at styrke den internationale dimension bl.a. gennem elev- eller lærerudveksling, sprogassistenter eller kommunikation mellem skoler og elever i udlandet. Vi har i forskellige projekter samarbejdet tæt med Styrelsen for internationale uddannelser (www.fivu.dk). At stifte bekendtskab med andre kulturer og mennesker med andre holdninger anser vi som en del af den enkelte elevs folkelige oplysning, livsoplysning og ikke mindst demokratiske dannelsesproces. For skoleåret 2015/16 har vi aktuelt ansøgt om et toårigt Erasmus+ elevudvekslingsprojekt, hvor 5 forskellige skoler fra forskellige europæiske lande i løbet af perioden laver 5 gensidige udvekslinger med elever og lærere. Desuden har vi også søgt om deltagelse i Euroscola, som er et internationalt projekt med besøg i Europaparlamentet i Strasbourg, sammen med 700 andre unge fra EU. Det er med til at sikre en folkelig oplysning som rækker ud over vore egne grænser. Eleverne profitere klart i deres demokratiske dannelse gennem disse tiltag. Skolen søger løbende at styrke den internationale profil, hvilket betyder, at vi hvert år søsætter nye projekter på denne front. Vi ønsker, at det kristne værdigrundlag skinner tydeligt igennem i undervisningen. Herved bringes værdier i spil og gennem dialog og debat udfordres eleverne til at finde svar på livets store spørgsmål. Der er plads til forskellighed i syn på tilværelsen og livsforståelsen. Gennem demokratiske fremgangsformer ønskes livsoplysningen sat i spil så den enkelte elev får lov til at finde svar på livets mange spørgsmål. Andre boglige fag på Solgården. Samfundsfag / historie i 10. klasse: 1 time om ugen (For 10.classic) Der fokuseres på forskellige sider af det danske samfunds opbygning, samt aktuelle politiske, kulturelle og udenrigspolitiske emner. Faget kan endvidere indeholde elementer fra historiefaget. Som supplement til at følge med i aktuelle emner skal eleverne se TV-avis hver morgen kl Kristendom/fællestime: 2 timer om ugen Timen bliver brugt til at formidle meddelelser til skolens elever. Det kan være orientering om hverdagen, regler, arrangementer o. lign. Endvidere bruges timen til foredragsvirksomhed, hvor forskellige emner tages frem. Der bruges gæstelærere 5-8 gange på et skoleår. I fællestimerne skiftes skolens ansatte til at holde fællestimer om forskellige livstemaer. Hertil kommer, at flere kristendomsområder bliver berørt i disse timer bl.a. - Kirke- og missionshistorie - Sjælesorg - Gennemgang af de 10 bud - Bibelkundskab, hvor eleverne møder ukendte sider ved Gamle Testamente

8 8 - Vejledning i personlig bibellæsning - Skriftgennemgang - Besvarelse af spørgsmål fra spørgsmålskassen Kristendom 9. & 10. klasse Troens ABC (ikke for elever på Bibellinjen) - Undervisningen er klasseopdelt og tager udgangspunkt i forskellige sider af den kristne troslære og kristen etik, hvor mange spørgsmål vedrørende en kristens liv tages frem. - På de forskellige hold arbejdes der med grundlæggende troslære, bibelske beretninger og tekster som sættes i sammenhæng med nutiden. - Eleverne har stor medbestemmelse med indholdet af undervisningens indhold. - Slutmålet med faget er, at eleverne har fået en større erkendelse af, hvad kristendommen er såvel troslære og etik samt fundet mulige svar på de spørgsmål, som eleverne har til livet og tilværelsen som sådan. Inklusions elever/ Elever med særlige behov: Med udgangspunkt i Lov om inklusion har vi på Efterskolen Solgården lavet et godt tilbud til de af vore elever, som tidligere modtog specialundervisning. De nye retningslinjer fra Lov om inklusion ligger meget tæt op ad den praksis, som vi på Solgården har praktiseret gennem de seneste år. Inklusion er udgangspunktet, når vi taler om undervisning af elever med særlige behov på Solgården. Vi ønsker at give eleverne en oplevelse af livsduelighed. Derfor bestræber vi os på, at eleverne oplever sig som en naturlig del af både undervisningen og dagligdagen på skolen. Vi tilbyder elever med særlige behov, at dele af deres undervisning kommer til at foregå på mindre hold samt på de almindelig klasser, hvor der i nogle af timerne vil være en ekstra ressourceperson tilstede. Vi giver målrettet hjælp i fagene dansk, engelsk og matematik med udgangspunkt i elevernes behov. Eleverne skal dog regne med at blive taget ud af nogle timer i løbet af ugen for at skabe huller i skemaet til undervisningen på de mindre hold. Desuden vil elever med særlige behov i udgangspunk ikke kunne forvente at deltage i tyskundervisningen, da vi ønsker, at frigøre plads i skemaet for eleven. Der udarbejdes en handleplan for hver enkelt elev på disse hold, som er med til at klarlægge den enkelte elevs målsætninger og sikre, at undervisningen målrettes elevens aktuelle behov. For elever med særlige behov beder vi om at få en udtalelse fra deres nuværende skole. Denne skal beskrive den hjælp som eleven får og give en vurdering af elevens faglige standpunkt. Desuden vil der til nye elevers dag være en samtale med elever med særlige behov for at sikre at i giver den rette undervisning. Desuden laver vi undervejs i skoleforløbet forskellige kortere kurser for elever, som gerne vil opøve færdigheder indenfor områder, som de ikke er så dygtige til. Det kunne fx være kurser i kommatering, engelsk grammatik, læsning, stavning mv. Disse kurser oprettes efter behov og er åbne for alle, der har brug for lidt ekstra hjælp. Vi tilbyder i den forbindelse også timer, hvor eleverne kan få hjælp til lektierne i fagene: Dansk, sprogfagene, naturvidenskab og matematik.

9 9 Undervisning af 8.klasses elever Skulle vi have elever, der går i 8.klasse bliver undervisningen samlæst med 9.klasse, da skolen kun tilbyder ganske få 8.klassepladser. Læreren tilrettelægger undervisningen, så den lever op til slutmålene for disse elever. Dansk for to-sprogede På Solgården tilbyder vi dansk for to-sprogede elever. Vi opretter hold, som har særlig fokus på de udfordringer, som der er at være elev med to sprog. I faget kommer eleven sammen med underviseren rundt om mange aspekter af det danske sprog og den danske kultur. Desuden er aftalen om denne undervisning underskrevet af forældrene. Undervisning for tosprogede-elever På skolen har vi ofte elever, der er tosprogede. Disse elever ønsker vi at give rigtig gode muligheder for at lære og begå sig godt i den danske kultur. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og tilrettelægger ekstra undervisning i bl.a. dansk og kulturforståelse. Skolen har medarbejdere med stor erfaring på området og de tilrettelægger den individuelle undervisning, så den står mål med gældende krav og regler. Erfarer vi, at der er yderligere behov for støtte som fx samtaler og faglige huller indgår vi en konstruktiv dialog om, hvordan disse behov kan opfyldes på bedste måde. Som udgangspunkt er der udpeget en medarbejder som har et særligt øje og ansvar for vore tosprogede-elever, så integrationen og kulturforståelsen fremmes. Desuden tilbyder til understøttende undervisning i nogle af fagene. Vi anser efterskoleformen, som en rigtig god måde at lære om den danske kultur. KSÅ Krop, Sjæl og Ånd I faget Krop, sjæl og ånd er der sat fokus på sundhed for såvel krop, sjæl og ånd! Eleverne lærer om sund mad, fysisk sundhed og får sat fokus på kristne og almene menneskelige problemstillinger som fx alkohol, fedme, menneskelige kriser, mobning, mediers påvirkning, identitet, racisme, synd, frelse og ansvarlighed. I tilknytning til disse timer dyrker eleverne også forskellige former for motion løb, fitness og powerwalk. Her er såvel livsoplysning og folkelig oplysning væsentlige dele af faget. Fagets mål er at opkvalificere elevernes omverdens forståelse, give dem livsoplysning og sætte fokus på emner, som har stor betydning ind i deres aldersgruppe så de får en større forståelse for dem selv og deres relationer. Adventure og friluftliv I efterårs- og forårsperioden arrangerer vi hver onsdag et modul i friluftliv og adventuresport. I skolens familiegrupper kommer eleverne på skift ud og deltager i forskelligt undervisning og aktiviteter bl.a. havkajak, træklatring, rappelling, svedehytte. Der gives undervisning i udeliv og samvær i naturen.

10 10 Seks forskellige linjefag og mange valgfag Skolen tilbyder seks forskellige linjer, hvor der til hver linje er 4 ugentlige timer til rådighed. Skolens linjer er: Musiklinjen, kreativlinjen, sportslinjen, bibellinjen, Medielinjen og Motor- og tekniklinjen. Hvert år tilbyder skolen også en stor mængde valgfag. Såvel valgfagene som linjerne er beskrevet i de foldere, som er vedlagt som bilag 3, samt gennem indholdsplanerne for fagene bilag 10. Her en kortfattet oversigt over linjernes mål og indhold: Der kan læses en mere uddybende indholdsbeskrivelse i bilag 10 Musiklinjen: Formål: Eleverne skal møde en stor alsidighed indenfor musik. Målet er at den enkelte elev i samspil med de andre på faget bliver dygtigere til spille, synge og fordybe sig i musikken. Dette søges opfyldt gennem den daglige undervisning. Indhold: På musiklinjen stifter eleverne bekendtskab med mange forskellige instrumenter og lærer om sang, musik, noder og om at spille i band. Gennem undervisningen skal eleverne dygtiggøre sig i mange afgreninger af musikkens verden. Slutmål: På musiklinjen er målet, at eleverne bliver dygtigere til mange forskellige sider af det musikalske liv. De skal gennem året have fået kendskab til mange sider af musikbegrebet lige fra teorier til praktisk. Sportslinien: Formål: Eleverne på sportslinjen skal møde en stor mangfoldighed inden for boldspil, ketcher sport, kropslig bevægelse og almindelige motion. Herved tilegner eleverne sig viden om kroppens fysiologi og lærer om motionens betydning for et sundt liv. Indhold: På sportslinjen møder leverne en mængde forskellige sportsgrene. Nogle gange kommer der nichesportsgrene på besøg, andre gange trænes der på at lære nyt gennem skolens egne lærere. Endelig dyrkes der også traditionelle boldspil som fodbold, volleyball og håndbold. Slutmål: På sportslinjen er målet, at eleverne lærer at dyrke mange forskellige sportsgrene og lærer, at kroppen kan bruges på mange måder. Eleverne skal lære om sportslig alsidighed, fysiologi og ikke mindst samarbejde Motor- og tekniklinjen Formål: Eleverne på motor- og teknik linjen skal lære motorens funktioner, arbejde med jern og teknik. Hertil kommer at eleverne skal vejledes i forhold til egne projekter så de kan dygtiggøre sig i de områder af faget, de finder interessante. Indhold: Eleverne lærer om motorens funktioner adskillelse og samling heraf. Forskellige motortyper gennemgås og emner i forbindelse med elevernes egne projekter belyses gennem undervisning, praksis, vejledning mv. Der er også besøg af håndværkere på linjen. Slutmål: På motorlinjen er det målet, at eleverne lærer de mest basale teknikker omkring motorer og omkring arbejdet med reparationer inden for forskellige mekaniker felter bl.a. på scootere, knallerter, traktorer mv. Eleverne skal i tæt samarbejde med skolens underviser være fortrolig

11 11 med sikkerhedskrav og lære at træffe rigtige beslutninger ud fra den givne teori. Eleverne skal bestå et sikkerhedskursus for at måtte bruge de forskellige værktøjer i motorlære. Bibellinjen Formål: Bibellinjen har som formål, at eleven skal lære bibelens verden at kende på mange forskellige områder bibelhistorie, teologiske emne mv. Hertil kommer at der sættes fokus på landet Israel, da det spiller en unik rolle i Bibelens beretninger. Linjen tager på studietur til Israel og målet hermed er at få livsoplysning om et andet lands kultur og levevis sammenkoblet med et mere fornyet syn på bibelens beretninger on location. Endelig har faget et mål om at dygtiggøre den enkelte elev i at holde børneklubsmøder i det frivillige foreningsarbejde og lære dem at holde andagter. Indhold: Faget indeholder mange elementer. Centralt står en dybere forståelse for bibelen, dens samtid og bibelens betydning for mennesker i dag. Dermed er livsoplysning en stor del af fagets omdrejningspunkt. At sætte spørgsmål til og finde bud på svar på livets store spørgsmål. I faget er der studietur til Israel, gruppearbejder om andagtslære samt besøg i det frivillige foreningsarbejde. Kun elever i skolens 10.klasser/ 10.årgang kan vælge bibellinjen. Slutmål: På Bibellinjen er målet, at eleverne lærer Bibelen bedre at kende og kommer i dybden med mange forskellige sider af den bibelske lære og tro. Israelsturen bliver også en tur, hvor der indgår meget undervisning som efterfølgende bruges hjemme på skolen i forbindelse med den forståelse af sammenhænge som eleverne gerne skal nå frem til i slutningen af året. Endelig er et af målene også, at eleverne skal ud og holde en juniorbibeltime eller børneklubs dag. Medielinjen Formål: Medielinjens formål er at dygtiggøre eleverne indenfor brugen af forskellige medier herunder emnerne: Billedbehandling, fotografering med digital kameraer samt efterbehandling. Videooptagelse og redigering heraf. Endelig er Legomindstorm robotter og et selvvalgte emneområder noget af det linjen ønsker, at eleverne skal stifte bekendtskab med. Indhold: På medielinjen bruges timerne til at dykke ned i de tekniske sider af tilværelsen for at finde sammenhæng mellem det praktiske fx optagelse og det tekniske fx redigering af video. Gennem denne veksling kommer faget gennem emnerne: hjemmeside, digitale stillbilleder, digital video, redigering, billedanalyse, hjemmeside programmering og meget andet. Slutmål: På medielinjen er målet, at eleverne opnår en større fortrolighed med IT og med mange sider af det digitale liv. Eleverne skal efter et års undervisning være klar til selvstændigt at optage, redigere og producere mindre videoklip og offentliggøre disse. Hertil kommer, at eleverne gennem et selvvalgt projekt kommer i dybden med et interesseområde som præsenteres for resten af holdet til slut. Kreativlinjen: Formål: På kreativ-linjen er fagets ypperste mål at åbne op for de kreative ideer inden for syning, glaskunst, smykker, ler, billedkunst og mange andre facetter af faget. Eleverne arbejder praktisk med temaerne for ad den vej at opleve mange af de kunstneriske måder at udtrykke sig på som menneske. Indhold: På linjen arbejdes der med det kreative udtryk slippe fantasi og inspirationerne løs og lade ting fremstå. Det kan være billeder, ler, syning, tegning, akvarel, smykker, glas og meget

12 12 meget mere. Af og til udstiller linjen deres kreationer for skolens gæster og øvrige elever. Slutmål: På kreativlinje er målet, at eleverne skal få kendskab til mange sider af de kreative udtryk. Eleverne skal efter undervisningen være klar til at turde bruge og eksperimentere med de ting som der er blevet arbejdet med i løbet af året. Skolens valgfag På skolen tilbyder vi en lang række valgfag, som eleverne kan vælge i forlængelse af den boglige undervisning. I oversigten på bilag 3 er alle fagene beskrevet og i bilag 10 indholdsplanen for fagene er disse fags formål, indhold, slutmål beskrevet.

13 13 Forklaringer til dagsprogrammet (bilag 5) I løbet af en dag på Solgården sker der rigtig mange forskellig ting. I vores dagsprogram har vi beskrevet, hvordan en normal dag forløber. Herunder følger en uddybning af dette program. Åbne vinduer og døre På Solgården vil vi gerne medvirke til, at eleverne får en række praktiske færdigheder. I forbindelse med det at lufte ud, underviser vi eleverne i personlig hygiejne og vigtigheden i passe på bygningerne. Får vi ikke luftet ud bliver vi syge og bygningerne går til i råd og svamp. Værelsesgodkendelse Hver morgen besøger den vagthavende lærer værelserne, for at sige godmorgen og se efter om eleverne er stået op og om der er ryddet op på værelserne. Derefter er der morgenmad. Andagt Hver morgen har vi samvær som indeholder sang og bibellæsning. Der holdes en liturgisk andagt, hvor vi tilstræber at gennemlæse et af evangelierne, nogle bøger fra Det Gamle Testamente og noget fra Salmernes Bog. Tv-avisen ser vi for at følge med i hvad der foregår udenfor Solgårdens mure. Vi mener, det er vigtigt at eleverne følger med i, hvad der sker i udlandet såvel som i dansk politik. En del af den folkelige oplysning. Måltider De samlinger, hvor alle elever er samlet på skolen er måltiderne. Derfor er samværet i spisesalen af stor betydning. Vi lægger vægt på at der er en god atmosfære, og at den mad vi spiser bliver behandlet med respekt. Både fordi vi mener gaverne kommer fra Gud, og fordi der er mennesker, der har tilberedt maden for os. Sund og nærende mad er udgangspunktet for det vi spiser, skolen ser det som en væsentlig opgave, at eleverne får oplysning om, hvad sundhed er og hvad maden indeholder. Vi lader elevernes sidde ved de samme borde ca. 1 måned af gangen. Derefter skifter de plads for at få måltidssamvær med nogle nye mennesker. Det er en god måde at få snakket med hinanden på. På skolens hjemmeside har vi også offentliggjort en kostpolitik Områderengøring Alle elever hjælper til i køkkenet og med at gøre rent. Begge dele får de undervisning i, så de kan være med til yde deres bidrag til fællesskabet på skolen. Også i disse opgaver er det i høj grad tale om samvær. Et arbejdsfællesskab på en efterskole, hvad enten det er om at lave mad, gøre rent, lave projektarbejde er med til at udvikle eleverne sociale kompetencer. Det vægter vi højt, da det er en vigtig forudsætning for at kunne fungere i en familie og på en arbejdsplads. Hver dag er der lærere på skolen til at tjekke rengøringen og vejlede eleverne i god rengøring. Lektielæsning På skolen prioriterer vi det faglige højt. Derfor forventer vi også af eleverne, at de laver deres lektier. Hver dag er der afsat tid til at arbejde med sine opgaver enten alene eller i samvær med andre. Mange vælger at sidde sammen i mindre grupper for at arbejde sammen om lektier og

14 14 afleveringer. De to vagthavende tilbyder at hjælpe eleverne med de problemer, som måtte være i forbindelse med deres lektier. På skolen har vi også etableret en lektiecafé i skolens studielokaler, hvor eleverne kan få særlig hjælp til lektierne. Aftenandagt Vi begynder og slutter dagen med andagt. Det er væsentlige samvær i skolens hverdag. Aftenandagten består af sang og den vagthavende lærer fortæller noget fra Bibelen eller formidler på anden vis det kristne budskab for eleverne. Sengetid/ godnat-runde Samværet på værelserne er ikke uvæsentlig på en efterskole. Her er man i en mindre enhed på 2-4 elever, og har mulighed for at snakke fortroligt med hinanden. Vi gør meget for at få sammensat elevværelserne så godt som muligt. På Nye elevers dag bruger vi et spørgeskema til at spore os ind på den kommende elev, og det skema bruger vi ved værelsesfordelingen. Vi mener, det er vigtigt eleverne får deres søvn. Derfor har vi valgt, at de skal aflevere deres pc er om natten for ikke at bruge natten til spil, film og lektier. Hvert værelse har en kontaktlærer tilknyttet som særligt har fokus på disse elever. Der afholdes forskellige samtaler i familiegrupperne i løbet af året så den enkelte elev ses og høres.

15 15 Forklaringer til aktivitetsplanen (bilag 6). På skolens arbejdstidsplan kan man på fanen udvalg se, hvem der er påsat som ansvarlig for de ting som er angivet på aktivitetsplanen. Skolens ledelse har i bilag 16 Forventninger til udvalgsopgaver redegjort for, hvad der forventet af de forskellige aktiviteter som optræder på udvalgslisten og på skolens aktivitetsplan. Lærerne er forpligtet på dette bilag. Alle weekendprogrammer offentliggøres for eleverne onsdag ved middagsmaden. Efterfølgende hænges disse programmer op på lærerværelset og gemmes gennem hele året. Når der er undervisningslørdage i forbindelse med forlængede weekender redegøres der på disse weekendprogrammer, hvordan undervisningen 2 timer før middag og 2 timer efter middag varetages. Aktivitetsplan Skolens aktivitetsplan er vedlagt som bilag 6. På aktivitetsplanen fremgår det om aktiviteten strækker sig over en eller flere dage. Herunder følger en uddybende forklaring til aktiviteterne. De aktiviteter som med titlen præsenterer sig selv er ikke taget med her (fx. idrætsdag, forældredag) De lørdage, som er sat i en fed ramme er obligatoriske for alle elever, og her vil der bliver lavet undervisning i 2 timer inden middag og 2 timer efter middag. 1. halvår (August December) 2014 Opstart Opstarts- og introdagene består af et særskilt program, som er vedlagt som bilag 7. I disse dage vil vi drage omsorg for, at eleverne får mange forskellige slags samvær som muligt. Vi ved, at hvis der er nogle med tendens til hjemve, så er det ikke så godt med for meget fritid de første dage. Derfor er der, som det kan ses i bilaget, arrangeret mange forskellige aktiviteter, samt tid til skemasamtaler, hvor eleven kan få justeret sit skema. Introforløb Husorden uddeles og gennemgås i løbet af de første dage. I forbindelse med den gennemgang bliver det gentaget for eleverne igen og igen, at vi har nogle fælles regler som skal give såvel individ som fællesskabet de bedst mulige vækstbetingelser. Der undervises i mange hverdagsting. F.eks. hvordan der kan vaskes tøj på skolen, hvordan man melder sig syg, hvor man skriver sig på weekendliste osv. Desuden vil der i løbet af disse dage også blive fulgt op på elevernes skoleskema gennem individuel samtale og der vil være en introduktion til skolens it, netværk og programmer. Lejrskole / Familiegruppetur Formålet med denne tur er dels, at familiegrupperne (6-9 elever + 1 lærer) får et godt kendskab til hinanden, og at holdfællesskabet bliver styrket. Dette mål søges indfriet ved at lade de små grupper have et døgn sammen. Det er samvær, som mange glæder sig over, og som gør at eleverne får en oplevelse af at høre til i en lidt mindre enhed. Efter et døgn med familiegruppen tager hele flokken videre til et samlet sted, hvor det store fælleskab nydes med mange forskellige aktiviteter, løb og fællesskabsskabende lege.

16 16 Elevstævne I den første weekend i september har Solgården Elevstævne, hvor gamle elever har mulighed for at komme og besøge skolen og være sammen med elever fra det nuværende elevhold og for mange år tilbage. To festlige dage med gensyn, festaften, taler og sang. Westside Praise Eleverne deltager i et musikarrangement arrangeret af Luthersk Missions Unge (LMU). Musiklinjedag Eleverne på skolens musiklinje får denne dag undervisning, så de kan varetage et større musikarrangement Young Praise. Det undervises i sang, band og instrumententer. Young Praise Skolens elever medvirker ved en musik og forkyndelsesaften, hvor mange forskellige elever får lov til at prøve kræfter med at synge og spille sammen med en masse unge, som er inviteret ind på skolen. Lørdagsaktiviteter Ud over nogle undervisningslørdage har vi nogle aktivitetslørdage. Årsagen er, at vi gerne vil give weekenderne et godt indhold. Lørdagsaktiviteterne består i fagdage, gæstelærere, undervisningsfilm, opgaveskrivning, foredrag, lege, sport, ture o.lign. På obligatoriske lørdage er der krav om undervisning to lektioner før middag og to lektioner efter middag. Lørdagene er ikke obligatoriske, medmindre det er lørdag efter en forlænget weekend eller at det fremgår af årsplanen med en fed ramme. Programmen for weekenderne offentliggøres for eleverne om onsdagen og programmet for alle årets weekender hænger på opslagstavlen på lærerværelset. Aktivitetsdag Forud for efterskolernes dag har vi en aktivitetsdag på skolen, hvor eleverne sammen med skolens medarbejdere dygtiggør sig i et område, der kan fremvises på selve efterskolernes dag. Det kunne fx være bibelinjens tur til Israel, medieproduktioner eller billedkunst. Efterskolernes dag Sidste weekend i september deltager Solgården i det landsdækkende arrangement Efterskolernes dag. Her er der Åben hus på Solgården, hvor alle nuværende elever er i fuld sving med at vise rundt, stå ved stande og fortælle om, hvad der sker på Solgården. Fagdage Dage med titlen fagdage handler om, at vi skemalægger dagen, så eleverne får undervisning i et eller flere bogligefag i løbet af dagen. Som minimum 2 timer før og efter middag. Pointen er at eleverne får mulighed for at fordybe sig mere i fagspecifikke emner i løbet af en hel dag. Optaktsdage Forud for udlandsturen laver eleverne forskellige aktiviteter, der klæder dem på til udlandsturene. Udlandsture/ studieture efteråret 2015 Disse ture afvikles i perioden: 30/9 til 9/10 for Bibellinjen tager til Israel Alle andre tager på udlandsture til en europæisk destination i perioden 1/10-8/10.

17 17 Formålet for begge ture er at få kendskab til andre kulturer og at få en fælles oplevelse med hinanden. Der bliver udarbejdet særskilt program for turene, hvoraf aktiviteter og undervisning fremgår. I forbindelse med vores udlandsture vil der altid være undervisning på turene for at sikre at eleverne får et fagligt udbytte af turene. Af turprogrammerne fremgår det tydeligt, at der er masser af undervisning i løbet af turene mange fag inddrages i studieturene. Nyhedsugen Skolens elever i 10.classic deltager i nyhedsugen: Skriv til avisen og bruger langt de fleste undervisningstimer i løbet af denne uge på at skrive og lave en flot avis. Dansklærerne er ansvarlige for projektet. De elever, der ikke deltager i dette projekt har et alternativt projekt i løbet af ugen, som andre af skolens lærere er ansvarlig for. Det vil fremgå af beskrivelse af avisprojektet, hvilken undervisning disse elever får i denne uge. Fagdage I uge 44 er undervisningen i 9.kl. lavet om til fagdage, hvor de forskellige fag enten arbejder på tværs med et større projekt eller får længere dage til faglig fordybelse. Dagene går fra Seksualitetsaftner I løbet af året har vi nogle aftner, hvor seksualitet er på som tema. Undervisningen veksler mellem besøg af konsulenter og oplæg fra skolens lærere. Desuden er der masser af debat om et emne som er vigtig ikke mindst i de unges verden. Vi ønsker, at lade vores værdigrundlag skinne tydeligt igennem også i den vejledning vi giver de unge også på dette område. Bibelstudie Med jævne mellemrum tilbydes eleverne at deltage i bibelstudieaftner. Det er helt frivilligt og et initiativ, som eleverne ofte er meget glade for. Her får de lov til at diskutere og reflektere over livets store spørgsmål sammen med jævnaldrene. Bibelstudie ligger om aftenen på udvalgte onsdage. Sportsdage I løbet af skoleåret deltager hele elevflokken eller dele heraf i forskellige sports- og idrætsdage rundt om i Danmark. Det er for os vigtigt, at eleverne ser, at det er sundt og godt at bruge kroppen og så ikke mindst at få mødt andre mennesker i idrætslige rammer det skaber fællesskab. Fest I løbet af skoleåret afholder skolen flere forskellige fester. Vi har en efterårsfest og en forårsfest. Begge gange har eleverne en masse opgaver i forbindelse med festerne. Det kan være at øve skuespil, pynte op, lave mad, fremstille underholdning. Alt sammen i tæt samarbejde og under vejledning fra lærerne. Festerne ligger om aftenen i tidsrummet Brobygning Skolen tilbyder jf. gældende regler at elever i 10. klasse kommer i brobygning på en eller flere ungdomsuddannelser i løbet af en skoleuge. Vi ønsker, at vores 10. klasse er med til at afklare eleverne i deres valg af ungdomsuddannelse, samt at klæde dem fagligt godt på hertil. I

18 18 tilknytning hertil er vore erhvervsvejledere også godt på banen. OSO = Obligatorisk selvvalgt opgave ( (kun 10. klasse): Opgaven skal vise at eleverne kan arbejde selvstændigt med et givent emne. Opgaven skal resultere i et konkret produkt som det kendes fra projektopgaven. Opgaven skal have sammenhæng med elevens uddannelsesplan og dermed pege frem mod den efterfølgende ungdomsuddannelse. En gruppe lærere giver eleverne undervisning og vejledning i forbindelse med opgaven. Projektopgave Eleverne i 9. klasse laver en projektopgave efter gældende regler. Der afsættes en uge til projektopgaven. Vi ønsker at lave en stor mangfoldighed i elevernes tilgange og produkter i forbindelse med disse uger Pædagogisk dag Fire kristne efterskoler er gået sammen om at lave en pædagogisk dag, hvor vi arbejder med et tema, der er aktuelt for vores skolevirksomhed. Der vil blive lavet et alternativt undervisningsprogram for eleverne imens bestående af mindst to lektioner før middag og to lektioner eftermiddag. Audition til musical I forbindelse med årets musical afholdes der en audition, hvor skolens elever fremviser deres talenter på de skrå brædder. Terminsprøver Formålet er at eleverne i 9.kl og 10.kl skal prøve kræfter med eksempler på sommerens skriftlige prøver i realistiske rammer. Der prøve i alle de fag, som eleverne kan komme til prøve i jf. gældende regler. Julefrokost I forbindelse med fredagen i musicalugen indbyder skolens køkken til julefrokost, hvor den normale middagsspisningsperiode bliver udvidet. Alligevel vil alle elever få mindst to lektioner før middag og to lektioner efter middag. Musical Her får eleverne mulighed for at udfolde sig både med musik, sang og skuespil. De elever som ikke ønsker at optræde hjælper med teknikken, scene, sminkning og andre praktiske gøremål. Alle deltager i musicalugen. Undervisning og samvær flyder sammen i sådan et projekt. Alle elever medvirker til at et stort projekt kommer op at stå. Det er en stor fællesskabs-oplevelse. Op til musical-ugen er der desuden lagt forskellige musicaldage ind i aktivitetskalenderen så eleverne gennem undervisning kan være klar til den store opgave. Musicalen er samtidig også skolens juleafslutning, hvor forældre og lokalsamfund inviteres ind på skolen.

19 19 2. halvår (Januar juni 2013) Skitur I løbet af vinteren tager skolen en skoleuge til Østrig for at lære at stå på ski. Eleverne undervises i at stå på ski og tilbydes såvel gruppe- som individuel undervisning dels af lærerne og af professionelle instruktører. Eleverne møder på turen østrigsk kultur og stifter bekendtskab med en sportsgren, som flere af dem finder stor glæde ved såvel før som efter turen. Skituren til Østrig er en tur, hvor elevernes idrætsmæssige færdigheder styrkes, og hvor fællesskabet sociale sider er i højsædet.. Efterskolernes aften Anden onsdag i januar er det efterhånden blevet en tradition, at efterskolerne udover hele Danmark holder Åbent hus. Vores skole er også med og slår dørene op, hvor alle er velkommen til at kigge forbi og se, hvad vi tilbyder af undervisning og hvad det vil sige, at gå på Solgården. Eleverne medvirker på forskellig måde i løbet af aftenen. Forældredag I løbet af skoleåret har vi to forældredage, hvor vi invitere elevens forældre til at komme og høre, hvordan det går deres barn. Det er dels faglærerne og familielærerne der er på banen ved disse arrangementet som er med til at styrke forældresamarbejdet. Praktik Alle skolens elever i 10.klasse tilbydes praktik af en uges varighed i et erhverv, som kunne give dem en pejling på deres fremtidige job. Praktikken tilrettelægges i lokalområdet, så eleverne stadig bor på skolen under praktikken. Skolens erhvervsvejledere er ansvarlige for praktikken. Praktikken ligger i efteråret eller i begyndelse af det nye år alt efter klasse ud fra en kommunal fordelingsnøgle. I særlige tilfælde kan der arrangeres praktik for 9.kl elever i denne uge, det vil involvere en nærmere samtale med skolens vejledere. Påskeoptakt I forbindelse med påsken, sættes der fokus på påskens betydning. Der arrangeres bibelundervisning, foredrag, ses film, sættes fokus på Israel på Jesu tid og der spises ofte et påskemåltid, som en kopi af et jødisk påskemåltid. De historiske elementer og bibelske beretninger spiller en stor rolle i disse dage. Det er vigtigt for os som skole at knytte til her da påsken er vigtig for os som en kristen efterskole set i lyset af vores værdigrundlag. DSB-tur Skolens elever tager på ekskursion til Bornholm og/eller København. Vi vil fokusere på stedets kultur, historie og natur gennem en lang række oplevelser og undervisningsforløb. Desuden laver nogle af eleverne også præsentation af skolens mange muligheder. Young-Praise En spændende aften, hvor skolen er vært for et stort anlagt musik og lovsangsarrangement, hvor skolens musik og medieelever medvirker på forskellig måde. Nye elevers dag En lørdag i marts har vi nye elevers dag. En dag, hvor de kommende elever er inviteret til at komme og se skolen, høre om de forskellige aktiviteter som de bliver en del af og ikke mindst så skolens personale møder de kommende elever. Vi ønsker at skabe en forventning og lyst til at

20 20 tage på Solgården for de nye elever. Oplevelsesweekend I foråret er der en weekend, hvor eleverne kan invitere venner, søskende, fætre/kusiner til en oplevelsesweekend. Her er eleverne med til at præsenterer efterskolelivet for deres bekendte. En rigtig god weekend, hvor eleverne får lov til at deltage i meget forskellige aktiviteter. Linjedage Alle eleverne deltager på linjedagen, hvor der bruges en hel dag på skolens forskellige linjer. Det giver mulighed for at komme i dybden med linjen. I forbindelse med linjedagene i foråret vælger linjen et felt, hvor man kan dygtiggøre sig inden for sit område. Erasmus+ projekt 8 af skolens elever deltager i det internationale udvekslingsprojekt sammen med tre af skolens lærere. Projektet forventes godkendt medio juni Klostertur Fra fredag eftermiddag kl. 15 og weekenden ud har eleverne mulighed for at tage på nogle retrætedag i et lokalt kloster. En weekend til at finde ro, stilhed og være med til at synge, bede og læse i Bibelen. Skriftlige prøver I begyndelsen af maj afholder vi de obligatoriske skriftlige prøver jf. ministeriets planer. Der laves en særskilt plan for undervisningen i disse dage. Trekantstævne Sportsstævne mellem tre skoler, der dystes i mange forskellige slags idræt. Idrætsdag Seks forskellige efterskoler sætte hinanden stævne denne dag, hvor alle elever er med til at dyste i forskellige sportsgrene. Mundtlige prøver Hvert år udarbejdes der en prøveplan, hvor eleverne kan se, hvornår de skal til de forskellige prøver. Dagene er stramt planlagt jf. bilag 14, hvor læsetid, med personale tilknyttet er programsat. Desuden er der forskellige andre pædagogiske aktiviteter og undervisningsmoduler tilknyttet perioden, så gældende regler overholdes. Rengøring I slutningen af året skal eleverne hjælpe til med at gøre deres værelser rene så de lærer ansvarligheden at kende. Der er undervisning i rengøring og introduktion hertil. Desuden er der lærere på til godkendelse heraf. Afslutningstur Efter endt rengøring drager skolen på en samlet afslutningstur hvor eleverne får en masse gode oplevelser et sted i Danmark - får skrevet blå-bøger, lavet underholdning og hørt Bibelfortællinger og deltager i et løb.

21 21 Weekender og ferier I weekenderne står vagthavende lærer for at lave et program - gerne i samarbejde med lærerens familiegruppe. Weekendprogrammet bekendtgøres for eleverne senest onsdag i ugen før. I løbet af skoleåret har vi planlagt nogle forlængede weekends (se aktivitetsplanen bilag 4.). Det betyder, at eleverne har mulighed for at være hjemme fra fredag til mandag aften. I de uger hvor der ligger en forlænget weekend tilrettelægges undervisning den efterfølgende lørdag indtil kl Undervisningen disse lørdage kan bestå i traditionel klasseundervisning, foredragsholder, fagdag, terminsprøve, idræt, faglig relevant film eller en ekskursion. Programmet vil fremgå af aktivitetsplanen eller weekendprogrammet. Hensigten med forlængede weekends er at give eleverne mulighed for at komme til læge/tandlæge/samtaler osv. samt tilgodese de elever, som bor langt væk fra skolen. Fredag før forlænget weekend undervises der efter skemaet til klokken Det samme gør sig gældende op til skolens ferier. Forlængede weekends og ferier er påsat aktivitetsplanen (bilag 4). Skolen er lukket i efterårsferie og juleferie. Samlet oversigt over ekskursioner Med ordet ekskursioner menes pædagogisk tilrettelagt ekskursionsdage, som ligger udenfor huset som oftest med en overnatning. Generelt har vi ture, som har forskelligt sigte men overordnet er med til at bibring folkelig oplysning, livsoplysning og et led i en demokratisk dannelsesproces. At møde andre mennesker, anderledes kultur, nye naturoplevelser er der læring og god fornuft i. Det udvikler det enkelte menneske til at forstå, at livet er mangfoldigt. Lejrskole/ opstartstur (3 dage) Stortur Bibellinjen til Israel (8 dage + 2 weekenddage) Alle andre elever 9.klasse til europæisk storby (6 + 2 weekenddage) Skitur (6 dage inkl. to weekenddage) DSB-tur (3 dage) Afslutningstur (3 dage) Comeniusprojektets deltagere har desuden 4 skoledage + 2 weekenddage ude af huset i forbindelse hermed. Antal dage: Elever på bibellinjen: 22 dage. Alle andre elever: 21 dage.

22 22 Diverse Uddannelses- og erhvervsvejledning Alle elever har minimum en individuel samtale med skolens erhvervsvejleder og har desuden samtaler efter behov. Derudover gives fælles undervisning og vi tager på skolebesøg og uddannelsesmesse. 9. & 10. klasse er i en uges erhvervspraktik, hvor de bor på skolen. Der vil der for hver enkelt elev blive udarbejdet en uddannelsesplan. Skolen har to erhvervsvejledere, Ingelise Diaminda & Harry Højgaard, der deles ligeligt om ansvaret for vejledningen af eleverne. Familiegrupper og stormøder Gennem en mindre enhed (familiegruppen) og den store forsamling (stormøder) vil vi gerne give rum for at eleverne kan have medindflydelse på skolens hverdag. Det er et synligt demokratisk forum, hvor der kan rejses forslag, stilles spørgsmål og debatteret. Samtidig vil vi give mulighed for at familielæreren og eleverne kan opnå hinandens fortrolighed Familiegruppen spiser sammen hver onsdag og stormødet er 1 gang om måneden. Se i øvrigt bilag (bilag 8) Andagter Vi holder fællesandagt to gange om dagen: morgen og aften. Morgenandagten er en liturgisk andagt, hvor forstander eller en lærer læser et stykke fra Bibelen. Dermed vil vi gerne øve dem i at stå foran en større forsamling. Aftenandagten står vagthavende lærer for. Begge andagter er obligatorisk. Praktisk samvær og undervisning En efterskole er et hjem. Derfor er det også naturligt at eleverne deltager i de mange praktiske gøremål. Alle elever har et rengøringsområde på skolen og gør rent ½ time hver dag i 2 uger. Derefter skiftes der rengøringshold. Eleverne undervises i, hvordan rengøringen skal udføres. Ligeledes er alle elever på skift i køkkenet for at gøre morgenmaden klar og for at hjælpe til med opvasken. Derudover lærer mange at bage brød, stege, og servere mad på en indbydende måde. Praktisk arbejde er sat på skemaet som fag. En lærer eller pedellen har sammen med 6-15 elever en dobbelttime, hvor skolens have, vinduer, gange osv. får en omgang. I forbindelse med såvel rengøring, tiden i køkkenet eller praktisk arbejde er der altid medarbejdere tilstede sammen med eleverne for at sikre, at der foregår undervisning. Ansvarlige for hvilke timer: På Solgården er der mange mennesker inde over mange opgaver. I vores lærerskema og arbejdstidplan, kan det ses, hvem der er ansvarlig for hvilken undervisning og hvornår. På arbejdstidsopgørelsen fremgår det, hvem der er ansvarlige for flere af aktiviteterne og de faste arrangementer. Begge dele bliver løbende opdateret, når behov for ændringer opstår. På de af lærerne udarbejdede indholdsplaner for fagene fremgår det også, hvem der er ansvarlig for undervisningen i de enkelte fag.

Indholdsplan for skoleåret 2014/15

Indholdsplan for skoleåret 2014/15 Indholdsplan for skoleåret 2014/15 En oversigt over indholdet af et efterskoleophold på Efterskolen Solgården Version 1.0 Ver Forfattet af: Peter Jensen Efterskolen Solgården Skoleåret 201-15- 8. juli

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2016/17

Indholdsplan for skoleåret 2016/17 Indholdsplan for skoleåret 2016/17 En oversigt over indholdet af et efterskoleophold på Efterskolen Solgården Version 1.0 Ver Forfattet af: Peter Jensen Efterskolen Solgården Skoleåret 2016/17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Skoleåret 15/16. Boglige fag, linjer & valgfag

Skoleåret 15/16. Boglige fag, linjer & valgfag Skoleåret15/16 Bogligefag,linjer&valgfag Glæddigtilefterskolelivet DuervelkommenpåSolgården Vikanikkeandetendsige,atduskalglædedigtilatkommepåefterskole!Efterskoleliveteren livsstilforalledeansattepåsolgården,ogvivilgålangtforatgivedigditbedsteskoleår

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole

Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole SE d. 25. juni 2014 Der er evalueret ud fra UVMs kvalitetsstjerne se mere http://www.uvm.dk/uddannelser-og-dagtilbud/folkeskolen/de-nationale-test-ogevaluering//vaerktoejer/kvalitetsstjernen

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, ,

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, , Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Præsentation af skolen... 4 Personale... 4 Værdigrundlag...5 Skolens værddigrundlag....5 Hvorfor vælge os?... 6 Hvilke fag kan du komme

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

EUD10 på Tingagerskolen

EUD10 på Tingagerskolen Beskrivelse af Eud 10 på i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole EUD10 på EUD10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Eller er usikker på, om

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen Mellemtrinnet - vi binder skolen sammen Profil for mellemtrinnet på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går på mellemtrinnet

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013

Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013 Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013 Baggrundsdata: Antal udfyldte spørgeskemaer: 104 1. Køn Dreng 42,3 Pige 57,7 0 Der er ingen statistisk signifikante forskelle på køn. Det

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05 Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole Selvevaluering 4/5 1 Spørgsmål Piger 9.kl. Piger 1. kl. 1 2 3 1 år 2 år 1 år 2 år 29 7 19 4 IM LM KFUM FDF Spejd. IM LM KFUM FDF Spejd. 13 1 9 5 2 15 9

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV DANSK SOM ANDETSPROG SKOLEÅRET 2017/18 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN

ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV DANSK SOM ANDETSPROG SKOLEÅRET 2017/18 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV DANSK SOM ANDETSPROG SKOLEÅRET 2017/18 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN VELKOMMEN PÅ SOLGÅRDEN Velkommen til Efterskolen Solgården Igennem alle de år, hvor Solgården har eksisteret som efterskole,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere