Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo"

Transkript

1 Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi

2 Indholdsfortegnelse: 1. Endeligt regnskab med revisorpåtegning Forslag til revideret samordningsaftale for Lolland-Falster Brandvæsen Fælleskommunal vagtcentral i samarbejde med Region Sjælland Budget for Lolland-Falster Brandvæsen for Eventuelt Underskriftblad

3 1. Endeligt regnskab med revisorpåtegning. SAGSFREMSTILLING: Regnskab for Lolland-Falster Brandvæsen for 2014, blev forelagt beredskabskommissionen på kommissionens møde 9. juni 2015, hvor beredskabskommissionen godkendte det fremlagte regnskab. Revisionsselskabet har efterfølgende anmodet om at de vedlagte bilag med en række af revisionens standardbemærkninger, underskrives af samtlige kommissionsmedlemmer. Bemærkningerne kan deles i to emneområder, bestående af henholdsvis standardbemærkninger og bemærkninger om områder, der skal ændres ved udarbejdelsen af regnskab Ændringerne skal sikre at regnskabet indeholder den nødvendige detaljeringsgrad og at årsregnskabet bliver sammenligneligt med tidligere år. LOVGRUNDLAG: De kommunale regnskabs- og revisionsregler. ØKONOMI: Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Dagsordenspunktet har ingen personalemæssige konsekvenser. DER SKAL TAGES STILLING TIL: Der skal tages stilling til hvorvidt Beredskabskommissionen kan godkende revisionens fremsendte bemærkninger. INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at denne tager revisionens bemærkninger til efterretning og underskriver de to bemærkningsbilag. 3

4 BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Revisionens bemærkninger tages til efterretning. BILAG: Samlet i et dokument Godkendt regnskab for Lolland-Falster Brandvæsen for 2014, herunder revisionens første påtegning. Revisionsprotokollat Revisionsberetning nr. 2. 4

5 2. Forslag til revideret samordningsaftale for Lolland-Falster Brandvæsen SAGSFREMSTILLING: For at tilvejebringe Lolland-Falster Brandvæsen en mulighed, for at løse andre kommunale serviceopgaver end beredskabsfaglige, skal samordningsaftalen tilføjes den/de nødvendige beføjelser. Idet en ændring i samordningsaftalen kræver vedtagelse i begge byråd og det kommunale tilsyns godkendelse, virker det fornuftigt samtidigt med at gennemføre en tilføjelse, at tilrette og revidere resten af den samlede aftale. Det udarbejdede forslag til en revideret samordningsaftale tager derfor udgangspunkt i: 1. At skabe mulighed for at Lolland-Falster Brandvæsen kan løse andre kommunale serviceopgaver, herunder evt. regionale serviceopgaver. 2. At reducere i antallet af byrådsmedlemmer, der skal udpeges til at varetage hvervet i beredskabskommissionen. Dette gøres ved at fjerne kravet om stedfortrædere. 3. At præcisere en række af aftalens paragraffer, således at beredskabskommissionens kompetencer tydeligere fremgår, ligesom opgavefordelingen mellem brandvæsnet og de to kommuner på en række områder tydeliggøres. 4. Titler og begreber tilrettes, således at disse er på linje med den gængse struktur i de nye beredskabsselskaber. Til brug for beredskabskommissionens behandling af sagen, er der tillige med det reviderede udkast, udarbejdet en kommenteret udgave af udkastet, hvori der også findes de nuværende paragraffer, såvel som en kort kommentar. LOVGRUNDLAG: Beredskabslovens 10 og den kommunale styrelseslov 60. ØKONOMI: Der er ingen økonomi forbundet med sagen. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Sagen har ingen personalemæssige konsekvenser. 5

6 DER SKAL TAGES STILLING TIL: Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om den kan godkende det udarbejde forslag til revideret udgave af samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen og fremsende den til behandling i de to byråd. INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til beredskabskommissionen at denne godkender det udarbejdede forslag og fremsender det til behandling i de to byråd. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: På grund af afbud var kommissionen ikke beslutningsdygtig. Som følge af sagens hastende karakter godkendte kommissionsformanden jfr. styrelseslovens 31 indstillingen til sagens videre ekspedition. Beredskabschefen gives mandat til at gennemføre tilpasninger af 6, såfremt den udarbejdede formulering ikke kan godkendes i statsforvaltningen. BILAG: Forslag til revideret udgave af samordningsaftale for Lolland-Falster Brandvæsen Kommenteret udgave af revideret forslag til samordningsaftale for Lolland- Falster Brandvæsen 6

7 3. Fælleskommunal vagtcentral i samarbejde med Region Sjælland SAGSFREMSTILLING: KKR iværksatte tidligere på året et arbejde, der skulle afdække mulighederne for at etablere en fælles vagtcentralstruktur, for de 4 nye beredskabsselskaber i regionen. Som følge heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fire nye selskaber, Region Sjælland og under ledelse af K17. Arbejdet med at afdække mulighederne, var en direkte udløber af aftalen mellem KL og den tidligere regering om besparelser og sammenlægninger i de kommunale redningsberedskaber. Det var på forhånd forventet at et samarbejde på vagtcentralområdet, ville kunne medføre en række besparelser. Dette ved ændrede arbejdsgange, bedre udnyttelse af vagtcentralpersonale og beredskabsfaglige ressourcer, ligesom fælles vagtcentraler skulle give et bedre overblik over brandstationerne, således at disse kunne udnyttes optimalt og på tværs af kommunegrænserne. Arbejdsgruppens rapport peger på en løsningsmodel, hvor de fire beredskabsselskaber går sammen om en vagtcentralløsning i samarbejde med Region Sjælland. Samarbejdet ville kunne tage sin begyndelse allerede d. 1. januar Rapporten blev fremlagt og behandlet på beredskabskommissionens møde i juni måned. Primo august har det kommende beredskabsselskab for Vestsjælland dog meddelt, at de pt. ikke kan træffe beslutning om deltagelse i en fælles vagtcentral. Dette skyldes primært at de endnu ikke er på plads med struktur og ansættelse af en beredskabsdirektør, ligesom de pt. benytter ubemandede vagtcentrale og et samarbejde dermed umiddelbart vil øge deres vagtcentraludgifter. Pr. 14. august har Østsjællands Beredskab, i en pressemeddelelse, bekendtgjort at der indgås aftale med Københavns vagtcentral om vagtcentralbetjening for de næste 3 år. Det er således kun to af de fire nye selskaber, der kan indgå aftale om fælles vagtcentral i Region Sjælland. Midt- og Sydsjællands Brand- og Redningsberedskab og Lolland-Falster Brandvæsen. Det vil derfor ikke længere være muligt at hente den, i aftalen mellem KL og den daværende regering, forventede besparelse. Det er derfor heller ikke muligt at levere den, af beredskabskommissionen under pkt. 3 på sidste kommissionsmøde, ønskede nærmere økonomiske redegørelse for området. Lolland-Falster Brandvæsen fortsætter dog dialogen med såvel Midt- og Sydsjællands Brand- og Redningsberedskab samt Region Sjælland, for at afdække om et samarbejde i mindre målestok, fortsat kan forventes at give en beredskabsfaglig effekt. 7

8 LOVGRUNDLAG: Aftalen mellem KL og den tidligere regering om de kommunale redningsberedskabers struktur og økonomi. ØKONOMI: Sagen har en negativ økonomisk konsekvens for Lolland-Falster Brandvæsens evne, til at levere den udmøntede besparelse. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Sagen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser. DER SKAL TAGES STILLING TIL: Sagen betragtes som en efterretningssag, idet de negative økonomiske konsekvenser af sagen, behandles under dagsordenens punkt vedr. brandvæsnets budget for INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til beredskabskommissionen at den tager punktet til efterretning. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Kommissionen tager punktet til efterretning. BILAG: Pressemeddelelse fra Østsjælland Beredskab 8

9 4. Budget for Lolland-Falster Brandvæsen for 2016 SAGSFREMSTILLING: Lolland Kommunes økonomiafdeling har, med udgangspunkt i kommissionens beslutning under pkt. 4, på sidste møde, udarbejdet vedlagte budgetforslag. Budgetforslaget har indlagt den vedtagne rammebesparelse på kr. i 2016 og yderligere kr. i Budgetforslaget tager på denne baggrund udgangspunkt i en løsningsmodel, hvor de kontraktuelle entrepriseforhold senest udløber med udgangen af Idet der, som beskrevet under pkt. 3, ikke umiddelbart er mulighed for at opnå besparelser på vagtcentralområdet og en række forhandlinger om mulige besparelser på de to Falck-kontrakter har trukket ud, er det ikke muligt at præcisere hvor besparelserne kan gennemføres. Budgetforslaget tager derfor, på baggrund af usikkerheden for at gennemføre en detailstyret reduktion på artskonti, udgangspunkt i en rammebesparelse på brandvæsnets samlede nettobudget. LOVGRUNDLAG: Beredskabsloven og samordningsaftalen ØKONOMI: Der reduceres i brandvæsnets nettoramme med kr. i 2016 og med yderligere kr. i PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ved endelig implementering af rammebesparelserne kan dette have personalemæssige konsekvenser. 9

10 DER SKAL TAGES STILLING TIL: Der skal tages stilling til om beredskabskommissionen kan godkende det samlede budgetforslag, med udgangspunkt i den vedtagne nettobudgetramme, under pkt. 4 på sidste kommissionsmøde. Der skal endvidere tages stilling til om beslutningen fra kommissionens møde d. 18. februar under pkt. 3, om en langsigtet løsning skal annulleres. INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til beredskabskommissionen at denne træffer beslutning om hvorvidt det fremlagte budget kan godkendes. Beredskabschefen indstiller endvidere. at kommissionens beslutning om en langsigtet løsning, fra kommissionens møde d. 18. februar 2015, annulleres. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: På grund af afbud var kommissionen ikke beslutningsdygtig. Som følge af sagens hastende karakter godkendte kommissionsformanden jfr. styrelseslovens 31 indstillingen til sagens videre ekspedition. BILAG: Budgetforslag for Lolland-Falster Brandvæsen

11 5. Eventuelt SAGSFREMSTILLING: Beredskabskommissionens medlemmer har muligheden for at stille spørgsmål om brandvæsnet i sin helhed eller om enkelte detaljer. Beredskabschefen vil orientere om evt. særlige sager, der kan være kommet til efter dagsordenens udsendelse. ANDET: Beredskabschefen orienterede kort om LFBV fremtidige organisation BEREDSKABSKOMMISSIONENS DRØFTELSER: BILAG: 11

12 Underskriftblad Mødedeltagere den: 24.august 2015 Borgmester Lolland Kommune: Holger Schou Rasmussen Byrådsmedlem Lolland Kommune: Poul Erik Ibsen Byrådsmedlem Lolland Kommune: Jens Erik Kistrup Frivillig repræsentant Maribo: Agnes Berg Borgmester Guldborgsund Kommune: John Brædder Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune: Niels Henriksen Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune: Peter Bring-Larsen Frivillig repræsentant Nykøbing F.: Steffen Bigum Repræsentant for Politidirektøren: 12

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 16.00 18.00 Næste møde 5. oktober 2011, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER:

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Referat Byrådet : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere