MASTER i. evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTER i. evaluering"

Transkript

1 E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse

2 Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen anerkender vi, at evaluering kan antage mange former, hver med sine værdier, metoder og antagelser. Pluralismen giver evalueringsmetoder liv og sætter dem i perspektiv. Uddannelsen er både teknisk og eftertænksom. Samtidig med, at du lærer konkrete modeller, metoder og teknikker at kende, skal du også forstå forudsætningerne bag de konkrete tilgange. Kun derved kan du argumentere for og imod forskellige tilgange og vælge den, der er bedst i situationen. På masteruddannelsen udsætter vi evaluering for et dobbeltblik. Evaluering er den praksis vi udøver, så godt vi kan, men samtidig genstand for kritisk undersøgelse og eftertanke. Masteruddannelsen afspejler, at evaluering foregår i levende sammenhænge det være sig professionelt, organisatorisk og politisk. Kun hvis man forstår samspillet mellem en evaluering og dens kontekst, kan man forstå, hvordan evaluering kommer til at virke. Behovet for specialister i evaluering Evaluering bliver i disse år institutionaliseret via lovgivningskrav, evalueringscentre og organisatoriske procedurer. På masteruddannelsen i evaluering kan du tilegne dig en dybdegående viden og indsigt i, hvordan den offentlige sektors ydelser belyses, vurderes og forandres ved hjælp af evaluering. På uddannelsen lærer du at analysere en evalueringssituation, designe og gennemføre en evaluering samt fremme kvalificeret anvendelse af evaluering. Som masterstuderende får du ikke blot viden om evaluering, men udvikler også kompetencer til at arbejde med resultatorienterede styreformer, monitorering, auditering, akkreditering, tilsyn, kontraktstyring, kvalitetsudvikling, selvevaluering samt offentliggørelse af evalueringsdokumentation. Der er generelt et ønske om at basere offentlig politik på viden og evidens samt mere specifikke organisationsopskrifter, hvor evaluering indgår. Evaluering er at skabe viden for at forandre det kræver en hel del viden om viden. Peter Dahler-Larsen, professor i evaluering

3 Deltagerprofil Hvis du arbejder meget med evaluering uden at være specielt uddannet i netop evaluering, så er master i evaluering relevant for dig. Master i evaluering henvender sig blandt andet til professionsbachelorer. Er du uddannet lærer, socialrådgiver, sygeplejerske eller pædagog og ansat i et administrativt job, så giver denne master dig mulighed for at styrke din indsigt i evaluering og kompetence til at arbejde med evaluering. Master i evaluering er også velegnet for dig som er universitetsuddannet bachelor eller kandidat. Her kan din specialviden suppleres med teoretiske og metodiske kvalifikationer inden for evaluering. Er du for eksempel uddannet inden for sprog, så vil kombinationen med evaluering være oplagt i forhold til undervisningsevaluering og pædagogisk udvikling. Kombinationen af en naturvidenskabelig kandidatuddannelse og evaluering er oplagt i forbindelse med evaluering af miljøprogrammer og teknologivurdering. Er du etnograf, kan du sætte din kulturforståelse i spil, samtidig med at du på metodisk forsvarlig vis løser konkrete evalueringsopgaver. Evaluering er som flere andre moderne vidensområder tværdisciplinær. Derfor går master i evaluering på tværs af sektorer og organisationer. De studerende kommer fra kommuner, statslige myndigheder, videnscentre, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, fagbevægelsen og filantropiske organisationer. Som studerende bliver du inspireret af at møde en mangfoldighed af tankegange. Du kan bruge master i evaluering til at blive bedre inden for dit eget felt eller til at styrke dine kompetencer i et nyt arbejdsfelt alt sammen med teoretisk og praktisk forankring i evaluering. Master i evaluering og din hverdag Den typiske undervisning foregår i Odense tilrettelagt over fredage og lørdage. Der er planlagt seks undervisningsgange pr. halvår. Tilsammen er uddannelsen normeret til et års arbejde, som er strakt ud over to år fordelt på fire semestre. For at skabe plads til studiet i dit arbejds- og privatliv, anbefaler vi, at du drøfter arbejdsomfanget med din arbejdsgiver og familie. Til gengæld vil du opleve et intenst møde med nye ideer og nye mennesker. Du vil få et kompetenceløft, et frisk syn på dine opgaver og et eksamensbevis fra universitetet. 3 Hvis du ikke ønsker hele studiet, kan du søge om optagelse på enkeltfag. Personer, der ønsker et fuldt masterstudium, prioriteres først.

4 Indhold 4 Uddannelsen indeholder: Evalueringsteoretiske fag, hvor du lærer om evalueringsmodeller. Metodiske fag, hvor du lærer kvalitativ og kvantitativ metode samt statistik. Systemfag, hvor du sætter evaluering i sammenhæng med politik og organisation. Tværgående fag. I uddannelsen indgår introduktionsforløb, obligatoriske fag og tre valgfag. Endelig afsluttes uddannelsen med et masterprojekt. For at kunne gennemføre masteruddannelsen skal alle fag bestås. De fleste af fagene på master i evaluering er specialdesignet til netop dette studium. Dog udbydes fagene Politologi og offentlig administration samt Organisationsteori på uddannelsen Master of Public Management. Det betyder, at du som evalueringsstuderende tager disse fag sammen med ledelsesstuderende, og at der i disse fag anlægges en ledelsesmæssig synsvinkel og en systemmæssig synsvinkel. Det samme kan også gøre sig gældende i valgfag. Studiets opbygning Teoretiske fag Metodiske fag Systemforståelse Tværgående fag 1. semester Evalueringsteori Politologi og offentlig administration Introduktions-forløb 2. semester Valgfag Kvantitativ metode med statistik Kvalitativ metode 3. semester Workshop Organisationsteori Valgfag Valgfag 4. semester Masterprojekt

5 Fagene 5 Introduktionsforløb På en enkelt dag får du en introduktion til studiet og de enkelte fag. Du møder lærere og medstuderende. Du får nøgler til, hvordan du får mest muligt ud af dit masterstudium. Evalueringsteori I dette fag tilegner du dig et indgående kendskab til de begrebslige hoveddimensioner i evalueringsfeltet. Der formidles definitioner af evaluering, evalueringsmodeller samt de vigtigste navne, skoler og retninger inden for feltet. Politologi og offentlig administration Målet med kurset er at sætte dig i stand til at forstå den politiske, institutionelle og kulturelle virkelighed, som du agerer i til daglig. Du lærer at foretage sammenligninger med forholdene i andre lande og gennemgår teorier og cases om konkrete beslutningsprocesser i det politiske og administrative system. Kvantitativ metode med statistik Faget har som mål at give dig kundskaber inden for kvantitativ metode og analyse. I dette fag skal du arbejde analytisk med større mængder af statistiske data (herunder statistiske redskaber) samt udvikle evnen til at systematisere og operationalisere samfundsvidenskabelige begreber. Kvalitativ metode Når faget er gennemført bliver du i stand til selvstændigt at forberede, gennemføre og afrapportere en samfundsvidenskabelig undersøgelse med kvalitativ metode. Derudover kan du kvalitetsvurdere samfundsvidenskabelig forskning og undersøgelser baseret på kvalitativ metode. Organisationsteori Faget leverer et overblik over centrale træk ved moderne organisationsteori tilpasset den virkelighed, som kendetegner offentlige, private og frivillige organisationer i Danmark. Fagets emner er: organisationsstruktur, organisationskultur, organisation og omverden, konflikt og magt i organisationer, organisatorisk forandring, organisation og ledelse, moderne forståelse af organisationer, New Public Management og organisationer som kollektive aktører. Workshop Workshoppen giver dig mulighed for indsigt i internationale, tværgående og/eller aktuelle problemstillinger i evaluering ved hjælp af ukonventionelle arbejdsformer. 3 valgfag Du vælger selv tre valgfag inden for de udbudte fag. Udbuddet veksler fra semester til semester. For at styrke den røde tråd i studiet og din mulighed for at planlægge udbyder vi to anbefalede valgfag, som passer ind i dit forløb. Det tredje valgfag vælger du selv efter godkendelse fra studienævnet. Du kan vælge efter interesse og måske bygge op til emnet i dit masterprojekt. De anbefalede valgfag er: Etik og god stil i praktisk evalueringsarbejde I dette fag omsætter vi evalueringsteorien til det praktiske evalueringsarbejde. Vi ser på de dilemmaer, der ofte karakteriserer evaluering i praksis, og vi undersøger, i hvilket omfang etiske retningslinjer for evaluering er til hjælp. De studerende fremlægger og bearbejder egne evalueringsproblemstillinger. Økonomisk evaluering Som et metodeorienteret fag lægges der vægt på, at du tilegner dig forskellige teknikker til måling af benefits og omkostninger. Du lærer at læse artikler om økonomiske evalueringer, samt kritisk at vurdere deres metodemæssige grundlag. Masterprojekt I masterprojektet skal du demonstrere en selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en evalueringsfaglig problemstilling samt til at gennemføre en empirisk og/eller teoretisk undersøgelse med en kritisk analyse. Det afsluttende projekt skal demonstrere det overblik og den indsigt, du har opnået gennem studieforløbet. Læs mere om fagene på

6 Forskningsbaseret og erhvervsrettet undervisning 6 Undervisningsformen vil variere. Den vil afspejle, at uddannelsen både er forskningsbaseret, universitetsforankret og rettet mod praksis. Du kommer til at deltage i forelæsninger og gæsteforelæsninger samt arbejde med øvelser, cases, gruppearbejde og egne projekter med opgaveskrivning. Herudover kan der være enkelte særlige arrangementer uden for skemaet som for eksempel konferencer eller studieture. En vigtig del af studiet er dit eget arbejde med faglitteraturen. Masteruddannelsen i evaluering er forankret på Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet. Instituttet har mere end 70 videnskabelige medarbejdere og har siden starten af 2002 haft en professor i evaluering. Institut for Statskundskab har gennem det seneste årti gennemført grundforskning i evaluering og forsket i udvikling af evalueringsmodeller. Instituttets stærke kommunalforskergruppe har gennemført flere større evalueringer af reformer og styreformer i kommuner og regioner. Herudover har instituttet huset formandskabet i European Evaluation Society og er således på europæisk plan et aktivt center for evalueringsforskning. Susanne Stentoft Hermansen, master i evaluering og Pædagogisk Udviklingskonsulent, Herning Kommune Jeg var blevet inviteret til en konference. Jeg hørte mig selv komme med indlæg ud fra evalueringsteoretiske overvejelser, som vakte nysgerrighed hos de øvrige 60 tilhørere. Jeg ved nu, at når jeg kan formidle det på den måde, har jeg fat i den lange ende. Jeg har lært ufatteligt meget gennem de sidste to år. Det vil jeg gerne sige tak for. Det er stort. Jeg anvender faktisk dagligt min nye viden og er bare nysgerrig for at komme videre.

7 Praktiske oplysninger 7 Adgangskrav For at blive optaget på master i evaluering skal du have: En relevant akademisk bacheloruddannelse eller en relevant professionsbacheloruddannelse fx folkeskolelærer eller sygeplejerske. Minimum to års relevant erhvervserfaring. Tilstrækkelige kundskaber i engelsk til at forstå gæstelærere og faglitteratur på engelsk. Ansøgere, der ikke opfylder de konkret optagelseskrav, kan også søge. Optagelse sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Der optages maksimalt 30 studerende på uddannelsen. Studiested Syddansk Universitet i Odense. Studiestart Ultimo august. Ansøgningsfrist 1. april. Pris Deltagerbetaling forventes at udgøre kr. Dertil kommer ca kr. til bøger, materialer samt eventuel studierejse. Yderligere oplysninger Se nærmere information på Forbehold Uddannelsen udbydes i henhold til universitetsloven og bekendtgørelsen om deltidsuddannelser. Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for prisændringer og fejl.

8 Efteruddannelse MASTER i evaluering Kontakt Læs mere om uddannelsen på hvor du også kan finde et ansøgningsskema. Har du spørgsmål til master i evaluering, er du velkommen til at kontakte mastersekretariatet på tlf eller på Læs mere om Syddansk Universitets mange andre masteruddannelser på Lund&Mus tlf.:

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2013 Redigeret juni 2014 og april 2015 J.nr. 2015-422-00656 Denne studieordning gælder for MPA linjerne:

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål om masteruddannelserne

KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål om masteruddannelserne MASTERUDDANNELSE 2011/2012 KONTAKT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 06/05/10 11:53:01

1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 06/05/10 11:53:01 1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 2 v39_prof-materie(blaakopi).indd 2 06/05/10 11:53:01 Redaktion Bodil Nielsen Niels Grønbæk Nielsen Niels Mølgaard 3 Professions

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i offentlig ledelse Masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere