Indledning Fakta om Udbetaling Danmark 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Fakta om Udbetaling Danmark 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning Fakta om Udbetaling Danmark 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 15 Intern revisions erklæringer 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december 21 Pengestrømsopgørelse for Noter 24 Udbetaling Danmarks ledelse Bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 40 2

3 Fakta om Udbetaling Danmark Udbetaling Danmarks administration er organiseret i fem centre placeret i Frederikshavn, Haderslev, Hillerød, Holstebro og Vordingborg. I 2013 udbetalte Udbetaling Danmark 159,6 mia. kr. til 2,9 mio. ydelsesmodtagere. I 2014 forventer Udbetaling Danmark at udbetale 205 mia. kr. Udbetaling Danmark tilkender og udbetaler folkepension, boligstøtte, barseldagpenge og familieydelser. Derudover udbetaler Udbetaling Danmark førtidspension og udfører kontrol med, at udbetalingerne sker på korrekt grundlag. 1. marts 2013 overtog Udbetaling Danmark planmæssigt myndighedsansvaret for de sidste kommunale områder folke-, førtidspension og boligstøtte. 1. juni 2013 overgik dele af den statslige Pensionsstyrelses aktiviteter til Udbetaling Danmark. Det drejer sig om international førtids- og folkepension, udenlandsk pension, international social sikring samt blåt sygesikringskort. Hver måned modtager Udbetaling Danmark i gennemsnit ca telefonopkald, ca skriftlige henvendelser og op imod underretninger om ændringer i borgernes situation. Udbetaling Danmarks budget for 2013 er overholdt, og Udbetaling Danmarks business case på knapt 300 mio. kr. om året realiseres hermed efter planen. I 2013 udgjorde Udbetaling Danmarks samlede administrationsomkostninger 977 mio. kr. Udbetaling Danmark har i samarbejde med KOMBIT iværksat en række initiativer med henblik på at reducere de kommunale omkostninger til de it-systemer, som Udbetaling Danmark anvender. Ultimo 2013 er de kommunale udgifter således nedbragt med 76 mio. kr. Etableringsprojektet er lukket primo 2014 og udviser i alt projektomkostninger for 407 mio. kr., hvilket er 93 mio. kr. mindre end den fastsatte ramme. 3

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio.kr Barseldagpenge Boligstøtte Familieydelser Folkepension Førtidspension Varmetillæg på folke- og førtidspension 416 International pension Udbetalte ydelser i alt Driftsomkostninger indenfor baseline * Driftsomkostninger international pension og social sikring Øvrige driftsomkostninger Projektomkostninger til etablering Projektomkostninger til konkurrenceudsættelse af monopolsystemer Omkostninger til projekter finansieret af eksterne parter Omkostninger til lånefinansierede projekter Administrationsomkostninger i alt Administrationsbidrag fra staten Administrationsbidrag fra kommunerne Aktiver i alt Egenkapital Langfristet lån Nøgletal ** Driftsomkostninger pr. ydelsesmodtagere af barseldagpenge, kr Driftsomkostninger pr. ydelsesmodtagere af boligstøtte, kr Driftsomkostninger pr. ydelsesmodtagere af familieydelser, kr Driftsomkostninger pr. ydelsesmodtagere af folkepension, kr Driftsomkostninger pr. ydelsesmodtagere af førtidspension, kr Driftsomkostninger pr. ydelsesmodtagere af international pension, kr. *** Ydelsesmodtagere af barseldagpenge Ydelsesmodtagere af boligstøtte Ydelsesmodtagere af familieydelser Ydelsesmodtagere af folkepension Ydelsesmodtagere af førtidspension Ydelsesmodtagere af international pension * Driftsomkostninger vedrørende de udgifter, der ligger i business casen for Udbetaling Danmark. ** I 2013 er ydelsesmodtagere opgjort som et vægtet gennemsnit. *** Driftsomkostningerne vedrører både international pension og social sikring, mens ydelsesmodtagere kun omfatter international pension. 4

5 Ledelsens beretning Servicemål for 2013 Borgerlinjen - 80 pct. indenfor 3 min. Kvik-linjen - 80 pct. indenfor 1 min. Sagsbehandling - 95 pct. indenfor 15 arbejdsdage Sagsbehandling, boligstøtte 1-95 pct. indenfor 20 arbejdsdage Oppetider for Borger.dk - 99,5 pct. Oppetider for selvbetjeningsløsninger - 98 pct. 1 Servicemålet vedrører kun nyansøgning og ændringer på boligstøtte. ÅRETS RESULTAT Udbetaling Danmark har gennemført udbetalinger af 159,6 mia. kr., som afspejler, at Udbetaling Danmark ikke har været i fuld drift i hele I 2014 forventer Udbetaling Danmark at udbetale 205 mia. kr. Ydelserne blev finansieret af staten med 138,6 mia. kr. og kommunerne med 21,0 mia. kr. Årets resultat udgjorde i 2013 et underskud på 100,6 mio. kr., hvilket var forventet. Administrationsbidraget udgjorde 873,6 mio. kr. i 2013 og dækkede, som forventet, driftsomkostningerne samt projekter finansieret eksternt. Årets underskud kan henføres til årets etablerings- og konkurrenceudsættelsesomkostninger, der bliver finansieret af lån. ÅRETS AKTIVITETER Overdragelsen af folkepension, førtidspension og boligstøtte til Udbetaling Danmark Den 1. marts 2013 overgik myndighedsansvaret for de sidste kommunale sagsområder folkepension, førtidspension og boligstøtte til Udbetaling Danmark. Idriftsættelsen forløb planmæssigt. Pensionsstyrelsen overgik til Udbetaling Danmark Den 1. juni 2013 overgik dele af Pensionsstyrelsens aktiviteter til Udbetaling Danmark. Pensionsstyrelsen var en statslig styrelse, der varetog tilkendelse og beregning af folkepension til personer i udlandet samt en række opgaver vedrørende international social sikring. Pensionsstyrelsens aktivieter har på en række områder tæt sammenhæng med Udbetaling Danmarks øvrige opgaver på pensionsområdet. Idriftsættelsen og overførslen af medarbejderne forløb planmæssigt. Opfyldelsen af servicemål Bestyrelsen for Udbetaling Danmark godkender årligt en række servicemål for Udbetaling Danmarks drift. På telefoni på borgerlinjen er servicemålet, at 80 pct. af opkaldene skal besvares inden for 3 minutter. I perioden fra marts til august 2013 har servicemålet været opfyldt på alle sagsområder, mens servicemålet i de øvrige måneder ikke har været opfyldt på alle sagsområder. Målt på gennemsnittet i 2013 har familieydelse, boligstøtte og pension opfyldt servicemålet med henholdsvis gennemsnitlig 82 pct., 82 pct. og 86 pct., mens barseldagpenge er under målet med en opfyldelsesgrad på 78 pct. For kvik-linjen, der anvendes af kommunernes borgeservicemedarbejdere og en lang række af eksterne organisationer, der især repræsenterer borgere med særlige behov og/ eller borgere, der ikke er digitalt parate, er servicemålet, at 80 pct. af opkaldene skal besvares inden for 1 minut. I perioden fra februar til oktober 2013 har servicemålet været opfyldt på alle sagsområder, mens servicemålet i de øvrige måneder ikke har været opfyldt på alle sagsområder. Målt på gennemsnittet i 2013 har familieydelse, barseldagpenge, 5

6 Digitaliseringsgrad i procent for 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Børnetilskud til enlige Folkepension 2, Udskudt pension Opstart af førtidspension Boligstøtte Digitaliseringsgraden er opgivet som antal gennemførte selvbetjeningstransaktioner divideret med antal gennemførte selvbetjeningstransaktioner tillagt antal modtagne ansøgningsblanketter (tidligere opgørelsesmetode). 2 Digitaliseringsgraden er graden af digitale ansøgninger ud af det samlede antal nye ydelsesmodtagere (ny opgørelsesmetode). 3 Ansøgning om folkepension kan ligeledes indeholde ansøgning om tillæg. boligstøtte og pension opfyldt servicemålet med henholdsvis gennemsnitlig 91 pct., 86 pct., 90 pct. og 89 pct. På sagsbehandlingen er servicemålet for behandling af henvendelser modtaget fra borgere og arbejdsgivere fastsat til, at 95 pct. af henvendelserne skal være besvaret indenfor 15 arbejdsdage for boligstøtte dog inden for 20 arbejdsdage. I 2013 har der været periodevis udsving på opfyldelse af servicemålene på de enkelte sagsområder og på de enkelte henvendelsestyper. For 2013 gælder det, at 80 pct. af henvendelserne i gennemsnit har været besvaret inden for de angivne servicemål - svarende til en gennemsnitlig ekspeditionstid på knap 11 arbejdsdage. Det laveste gennemsnit på henvendelsestypeniveau er 4,7 arbejdsdage, og det højeste gennemsnit på henvendelsestypeniveau er 20,2 arbejdsdage. Opfyldelse af bestyrelsens strategi for 2013 Da Udbetaling Danmark blev etableret i 2012 vedtog bestyrelsen en strategi for Udbetaling Danmark. Strategien indeholdt en vision for Udbetaling Danmark og en række mål, der skulle opfyldes i Strategien tager udgangspunkt i Udbetaling Danmarks vision om, at Udbetaling Danmark skal udføre effektiv og billig administration af offentlige velfærdsydelser, og derved frigøre økonomi til borgernes velfærd og samtidig sikre, at borgerne får en ensartet behandling, som understøtter borgernes retssikkerhed. Mål 1: Effektiv drift Bestyrelsens mål om at skabe effektiv drift måles på realisering af Udbetaling Danmarks business case og medarbejdernes tilfredshed. Budgettet for 2013 blev overholdt og medarbejdertilfredsheden i Udbetaling Danmark i 2013 har været høj. For kunderådgiverne i Udbetaling Danmark viste medarbejdertilfredshedsundersøgelsen indeks 79, hvilket er meget tilfredsstillende. Mål 2: Ensartet sagsbehandling Den ensartede sagsbehandling blev målt på; borgernes tilfredshed med Udbetaling Danmarks service, stigende digitalisering i servicen og udviklingen i klagehåndteringen. Den telefoniundersøgelse, som Udbetaling Danmark har gennemført i oktober 2013 viser, at borgerne generelt er tilfredse med den service de modtager, om end målet om 80 pct. tilfredshed ikke er fuldt opnået for alle ydelser. For familieydelser ligger tilfredsheden på 73 pct., for barseldagpenge og pension ligger den på 76 pct. mens den for boligstøtte ligger på 80 pct. I forhold til digitalisering ses en generelt stigende tendens jf. ovenstående tabel. 6

7 Hvad angår klagesagsbehandlingen, findes der ikke et samligneligt grundlag i forhold til det tidligere niveau i kommunerne. Men de foreløbige oplysninger fra Ankestyrelsen viser, at Ankestyrelsen har stadfæstet en større andel af afgørelser (78 pct.), der oprindeligt er truffet i Udbetaling Danmark, sammenlignet med afgørelser, der oprindeligt er truffet i en kommune (68 pct.). Ankestyrelsen vurderer dog, at det er for tidligt at drage håndfaste konklusioner om korrektheden i afgørelser i sagsbehandlingen på baggrund af de afgørelser, der indtil videre er truffet i Ankestyrelsen. Dels overtog Ankestyrelsen en række komplekse sager fra de sociale nævn i kommunerne, der ikke er repræsentative for klagesagerne som helhed, og dels vedrører en del af de sager, som Ankestyrelsen har afgjort på Udbetaling Danmarks områder afgørelser, der oprindeligt er truffet i kommunerne. Mål 3: Korrekt udbetaling på korrekt grundlag Med etableringen af Udbetaling Danmark er der skabt nye rammer for kontrollen med udbetaling af ydelser for at sikre korrekt udbetaling på korrekt grundlag. For at forebygge fejl og snyd har Udbetaling Danmark i 2013 lagt et strategisk fokus på kontrolindsatsen i alle dele af sagsbehandlingen. Deloitte Consulting har i forbindelse med det fællesoffentlige samarbejde om Effektiv Sagsbehandling og Kontrol (ESK) foretaget en vurdering af Udbetaling Danmarks organisering af kontrolopgaven og konstaterer, at Udbetaling Danmark har gennemført en målrettet indsats for at implementere en effektiv opsætning af underretninger om ændringer i borgernes forhold på alle ydelsesområder. Det sker i forbindelse med kontrollen af ansøgninger (trin 1) og i den løbende kontrol af ydelserne (trin 2 og 3). Kun såfremt kompleksiteten i en kontrolsag er særlig høj, visiteres indsatsen til en særskilt kontrolenhed i Udbetaling Danmark. Den samlede værdi af kontrolindsatsen i 2013 er opgjort til ca. 3,5 mia. kr. for alle kontroltrin. I 2013 har flere kommuner udtrykt kritik af Udbetaling Danmarks kontrolindsats. Nogle kommuner har anført at kontrolindsatsen ikke har givet tilstrækkelig højt provenu, at der ikke er en ensartet rapportering, og at kommunerne ikke modtager det forventede antal nye sager fra Udbetaling Danmark. En del af de problemer kommunerne har anført, har kunnet tilskrives overgangsproblemstillinger - bl.a. at Udbetaling Danmarks kontrolenhed har håndteret godt sager, der er overdraget fra kommunerne. Kritikken har givet anledning til, at Udbetaling Danmark - i samarbejde med KL og udvalgte kommuner har igangsat en række målrettede initiativer, der samlet set har haft til formål at styrke samarbejdet om kontrol og skabe et højere provenu. Der er blandt andet fastlagt et mere præcist opgavesplit mellem kommunerne og Udbetaling Danmark i kontrolarbejdet, udviklet faste rammer for rapportering til kommunerne og truffet aftaler om mere systematisk udveksling af sager mellem myndighederne. Desuden er 13 pilotkommuner blevet inddraget i udviklingen 7

8 Udviklingen i Kontrolenhedens provenu fra januar 2013 til februar 2014 Tilfredshedsmåling hos kommuner: Samarbejde og rammer Mio. kr Værdi af stop akkumuleret Tilbagebetalingskrav akkumuleret Total provenu akkumuleret Maj 2013 Okt 2013 Samarbejde generelt Samarbejde ift. opgavesplit generelt Vejledningspligt ved ikke digitale borgere Vejledningspligt ved særlige behov Ventetid hos kvik-linjen Kvalitet af service hos kvik-linjen Værdi af samarbejdsforum Etableret samarbejdsforum mellem chefer for Borgerservice og Centerdirektører i Udbetaling Danmark af registersammenkøring, der kan generere automatiserede udtræk over potentielle snydsager til kommunerne. I løbet af efteråret har Kontrolenhedens arbejde genereret en stigning i provenuet, hvilket kan ses af ovenstående graf. Enheden har skabt et resultat på knap 50 mio. kr. i Målingen gav anledning til, at Udbetaling Danmark og kommunerne har øget fokus på tre områder. Det første drejer sig om håndtering af den helhedsorienterede vejledning, hvor Udbetaling Danmark sammen med kommunerne og KL har iværksat en række initiativer i 2014, der skal sikre en styrket håndtering af borgere med særlige behov. Udbetaling Danmarks bestyrelse har besluttet, at en styrket kontrolindsats fortsat skal være et opmærksomhedspunkt i Blandt andet er der fastsat højere måltal for provenuet, der skal afspejle, at Kontrolenheden i 2014 er i fuld drift, at samspillet med kommunerne er styrket og at registersammenkøringen for alvor er på plads i Mål 4: Smidigt samarbejde med kommunerne Det fjerde mål bestyrelsen opsatte for Udbetaling Danmark i 2013 var at sikre et smidigt samarbejde med kommunerne. Et konstruktivt samarbejde med kommunerne er en forudsætning for, at alle borgere kan sikres rådgivning og vejledning på alle kanaler, og at borgerne ikke falder mellem to stole. Der er i 2013 sket en positiv udvikling i kommunernes tilfredshed med samarbejdet med Udbetaling Danmark på alle områder. Som det ses af tabellen blev det generelle samarbejde i oktober 2013 vurderet af kommunerne til indeks 80. Det andet drejer sig om forbedrede samarbejdsflader mellem kommunerne og Udbetaling Danmark på boligstøtte-, folke- og førtidspensionsområdet. Udbetaling Danmarks bestyrelse fik i juni 2013 forelagt en plan for, hvordan samarbejdet på disse områder kan styrkes, og en række af snitfladeproblemerne er i efteråret 2013 allerede blevet håndteret. Som det fremgår af målingerne er der sket et betydeligt løft i kommunernes tilfredshed med samarbejdet på disse områder mellem de to målinger. Endelig er kommunerne mindre tilfredse med samarbejdet på kontrolområdet. Håndtering af dette er beskrevet under mål 3 ovenfor. Omvalg for førtidspensionister på gammel ordning Fra den 1. juni til den 31. december 2013 har førtidspensionister på den gamle ordning (tilkendt inden 2003) kunne vælge at overgå til ny ordning. Det drejede sig om førtidspensionister. Udbetaling Danmark har i samarbejde med KL udviklet en fælles model for administrationen af omvalget. 8

9 Alle berørte førtidspensionister modtog i maj 2013 et brev fra Udbetaling Danmark om omvalget. Derudover har pensionisten kunne benytte en beregner på borger.dk, hvor man har kunnet få svar på de fleste generelle spørgsmål om omvalget. For nogle førtidspensionister har konsekvenserne af omvalget været komplicerede, og Udbetaling Danmark har derfor inddraget en bred vifte af interesseorganisationer, som repræsenterer de berørte førtidspensionister, fx Ældre- Sagen, Danske Handicaporganisationer, Landsforeningen af Førtidspensionister, SAND (de hjemløse), SIND og Alzheimerforeningen i informationskampagner og brugertests, for at sikre at førtidspensionisterne har været så godt informeret som muligt. mellem KL, KOMBIT og ATP, og der er enighed mellem parterne om den aftalte plan. Digitaliseringsstyrelsen er orienteret om tidsplanen. På bestyrelsens foranledning gennemførte Deloitte Consulting i november og december 2013 et review af Udbetaling Danmarks konkurrenceudsættelsesprogram. Deloitte Consulting konstaterer, at programmet overordnet set er både velfungerende og præget af god styring og ledelse på tværs af interessenterne og løbende formår at tilpasse organisering og governance. Relationen til programmets nøgleinteressenter KOMBIT, KL og Digitaliseringsstyrelsen, er tilfredsstillende og præget af god dialog på strategisk plan. I alt har førtidspensionister indsendt valgblanketten med ønske om omvalg. Det er markant færre end forudsat i omvalgslovens bemærkninger. Her lød skønnet på, at førtidspensionister ville benytte sig af tilbuddet om omvalg. Konkurrenceudsættelse af Udbetaling Danmarks it For 2013 er der i konkurrenceudsættelsesprogrammet gennemført en række initiativer, der betyder, at det første udbud af fagløsningen, Barsel, er gjort klar til udbud. Endvidere er der sikret afklaring af støttesystemer, hvor bestyrelsen medio 2013 godkendte, at kommunernes it-selskab, KOMBIT, bliver ansvarlig for at tilvejebringe de væsentligste støttesystemer. ATP og KOMBIT arbejder målrettet på en aftale om håndtering af driftssituationen, leverancebeskrivelser og tidsplaner. Ultimo november 2013 er der aftalt en fælles tidsplan for udbud af de fag- og støtteløsninger, der påtænkes udbudt af de to parter i Tidsplanen medfører, isoleret set, at ATP s planlagte udbud af barsel udskydes til maj 2014, og udbud for pension udskydes 3 måneder til oktober Det gøres for at sikre en robust udbudsproces i forhold til de mulige leverandører og derigennem sikre attraktive tilbud fra markedet. Den reviderede fælles tidsplan for udbud har været drøftet Reviewet indeholder konkrete anbefalinger til ressourcestyringen, programstyringen og samarbejdet med KOMBIT, som programmet efterfølgende har håndteret. Bestyrelsen har nedsat en it-følgegruppe med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, der på vegne af bestyrelsen, følger konkurrenceudsættelsesprogrammets udvikling. Evaluering af Udbetaling Danmark Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 har staten og KL igangsat en evaluering af Udbetaling Danmark, der skal afdække de erfaringer, der er gjort efter etableringen. Evalueringens formål er også at foretage en vurdering af Udbetaling Danmarks driftskapacitet med henblik på at vurdere mulighederne for at forretningsudvikle Udbetaling Danmark på sigt. Fokus i evalueringen er på realiseringen af business casen, erfaringerne med udviklingen i driften, arbejdet med helhedsorienteret kontrol og samarbejdet med kommunerne. Udbetaling Danmark leverer teknisk og administrativ bistand til evalueringsarbejdet. Evalueringen forventes afsluttet i første kvartal Udbetaling Danmark i tværoffentligt arbejde Udbetaling Danmark har i løbet af 2013 deltaget i en række 9

10 tværoffentlige samarbejder, der har betydning for Udbetaling Danmarks fremadrettede drift. For det første har Udbetaling Danmark sammen med blandt andre Finansministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, SKAT og KL - deltaget i den tværoffentlige styregruppe for Effektiv Sagsbehandling og Kontrol. Arbejdet skal munde ud i et handlingsorienteret beslutningsgrundlag, der sigter på at forbedre indsatsen mod socialt snyd og fejludbetalinger via forbedret sagsbehandling og kontrol i den offentlige sektor. Styregruppen skal efter planen afrapportere i marts For det andet har Udbetaling Danmark bidraget til at kvalificere business cases for eindkomst og obligatorisk selvbetjening. Det forventes, at Udbetaling Danmarks implementering af nye eindkomst-modeller for pension og boligstøtte vil kunne realisere et årligt potentiale efter fuld indfasning på 56 mio. kr. Business casen på obligatorisk selvbetjening afklares endeligt i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen i foråret tilbuddet om kvik-linje adgang til flere interesseorganisationer i 2014 herunder rådgivningen i Kræftens Bekæmpelse og udvalgte fagforbund. Tilsynet med Udbetaling Danmark Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har ansvaret for at føre tilsyn med Udbetaling Danmark. Ministeriet har i september 2013 tilsendt Udbetaling Danmarks bestyrelse et tilsynsbrev, der gennemgår, hvordan ministeriet vil gribe tilsynsopgaven an, og hvilket fokus ministeriet vil anlægge. Tilsynet bemærker i tilsynsbrevet, at revisionserklæringerne vedrørende årsregnskabet 2012 er givet uden forbehold. Tilsynet noterer sig Udbetaling Danmarks strategi for 2013 og peger specifikt på, at ministeriet ønsker at følge udviklingen i samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne, herunder udviklingen i borgertilfredsheden, indsatsen mod socialt bedrageri og fejludbetalinger, samarbejdet om helhedsorienteret vejledning af borgerne, samt anvendelsen af kvik-linjen. Kvik-linjen til eksterne organisationer Udbetaling Danmark er løbende i dialog med en række organisationer, der især repræsenterer borgere med særlige behov og/eller borgere, der ikke er digitalt parate, fx grupper af ældre, handicappede og borgere med psykiske lidelser. I februar 2013 indgik Udbetaling Danmark aftaler med en lang række interesseorganisationer om direkte kontakt til Udbetaling Danmark via den såkaldte kvik-linje. I november 2013 fulgte Udbetaling Danmark op på interesseorganisationernes anvendelse og vurdering af kvik-linjen. Opfølgningen viste, at der er en meget stor tilfredshed med tilbuddet om den direkte linje. Opfølgningen viste endvidere, at interesseorganisationerne har fået god og kompetent vejledning fra Udbetaling Danmarks sagsbehandlere, når de har benyttet kvik-linjen. Tilfredsheden med kvik-linjen er således høj og Udbetaling Danmark har besluttet at udbrede Udbetaling Danmarks bestyrelse tager på hvert bestyrelsesmøde stilling til, hvilke sager på dagsordenen, der har relevans for tilsynet og tilsynets særlige opmærksomhedspunkter. I første halvår 2014 følger bestyrelsen i en selvstændig årlig beretning til ministeren op på bestyrelsens væsentligste beslutninger i Ankestyrelsens første årlige redegørelse I henhold til Lov om Udbetaling Danmark 19, stk. 4 skal Ankestyrelsen en gang årligt udarbejde en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark på baggrund af de sager, der indbringes for Ankestyrelsen i løbet af året. Redegørelsen skal indeholde statistik over de ankede sager samt årsagerne til, at Ankestyrelsen ikke stadfæster Udbetaling Danmarks afgørelser. 10

11 Samlede omkostninger i etableringsprojektet, opdelt i hovedposter Mio. kr. Fastsat ramme 500 Implementeringsorganisationen -186 Etablering af Udbetaling Danmarks centre -23 Rekruttering af medarbejdere -41 It-ændringer -157 Ikke forbrugt 93 Udbetaling Danmark modtog i juni 2013 Ankestyrelsens første redegørelse om Udbetaling Danmark vedrørende Da Udbetaling Danmark først modtog opgaver fra kommunerne pr. 1. oktober 2012, var redegørelsen udarbejdet på baggrund af en kort periode og Ankestyrelsens redegørelse indeholdt derfor ikke i 2012 en vurdering af Udbetaling Danmarks sagsbehandling eller gav anbefalinger til Udbetaling Danmarks aktiviteter. ØKONOMI Etableringsprojekt Forberedelserne til etableringen af Udbetaling Danmark påbegyndte i I etableringsprojektet har der blandt andet været arbejdet med at etablere centrene, rekruttere og uddanne medarbejdere, fastlægge arbejdsgange og processer, tilrette i KMD s fagsystemer og harmonisere data og sagshåndtering i kommunerne mm. I starten af 2013 blev forretningsløsningen for Udbetaling Danmark fuldt ud implementeret. Alle ydelsesområder er overtaget fra kommunerne, og implementeringen er forløbet planmæssigt, samtidig med at der har været fokus på sikker drift. Der blev fastsat en ramme på 500 mio. kr. til etableringen af Udbetaling Danmark. Etableringsprojektet er lukket primo 2014 og udviser i alt projektomkostninger for 407 mio. kr., hvilket er 93 mio. kr. mindre end den fastsatte ramme. Projektomkostningerne er vist i ovenstående tabel. Det mindre forbrug på 93 mio. kr. skyldes bl.a., at der har været besparelser på rekruttering og uddannelse, da flere kommunale medarbejdere er blevet overført til Udbetaling Danmark end oprindeligt forventet. PA-review af Udbetaling Danmarks etablering PA Consulting Group har i hele etableringsperioden gennemført to årlige reviews. Det seneste og sidste review er blevet gennemført i foråret Her konkluderer PA, at Udbetaling Danmarks etablering er gennemført i henhold til planer og under budget, og at etableringen af sikker drift generelt må betegnes som succesfuld. Konkurrenceudsættelsesprojekt Der skal henover de kommende år ske en konkurrenceudsættelse af de it-systemer, som i dag udbydes af KMD. Itsystemerne skal udbudssættes dels for at sikre, at Udbetaling Danmark anvender it-løsninger, som er anskaffet efter de udbudsregler, der er gældende, dels at sikre en række besparelser og effektiviseringer. Projektomkostningerne har i 2013 udgjort i alt 43 mio. kr., hvoraf den udgiftsførte andel udgør 16 mio. kr. Projektet finansieres ved et lån i KommuneKredit. Når systemerne tages i brug, vil kommunerne afdrage på lånet via et særskilt administrationsbidrag. Der er derfor ikke opkrævet et administrationsbidrag hos kommunerne til dækning af disse omkostninger i Lånet udgør 59 mio. kr. pr. 31. december

12 Driftsomkostninger Driftsomkostningerne i Udbetaling Danmark består af tre grupper: Driftsomkostninger til dækning af de udgifter, der ligger indenfor baseline, svarende til afgrænsning i business casen for Udbetaling Danmark. Driftsomkostninger til dækning af udgifter til administration, der ligger udenfor baseline. Driftsomkostninger til dækning af udgifter til administration af international pension og social sikring, der ligger udenfor baseline. Opdelingen er foretaget for at kunne isolere, måle og formidle opfyldelsen af Udbetaling Danmarks business case. Udtrykket baseline anvendes om kommunernes skønnede omkostningsniveau til sagsbehandling mv. på de områder, der overgik til Udbetaling Danmark. I business casen for Udbetaling Danmark blev baseline fastsat til 862 mio. kr. for et år med fuld drift i hele året. Det er målsætningen, at de årlige driftsudgifter skal reduceres til 575 mio. kr. fra 1. marts 2015, hvilket svarer til en effektiviseringsgevinst på 287 mio. kr. Driftsomkostningerne indenfor baseline udgjorde i 2013 i alt 709 mio. kr., hvilket er på forventet niveau. Driftsomkostningerne dækker dog ikke over et fuldt driftsår, idet boligstøtteog pensionsområdet først overgik til Udbetaling Danmark 1. marts 2013, og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med baseline på 862 mio. kr. Udviklingen i it-omkostninger i kommunerne Udover de forventede effektiviseringsgevinster på knap 300 mio. kr., der er indeholdt i business casen for Udbetaling Danmark, forventes det også at etableringen af Udbetaling Danmark bidrager til en række effektiviseringsgevinster og besparelser relateret til kommunernes omkostninger til KMD s drift af it-systemer. Udbetaling Danmark har iværksat en række initiativer med henblik på at reducere de kommunale omkostninger til de itsystemer, som Udbetaling Danmark anvender. Dette har blandt andet medført, at Udbetaling Danmark sammen med KOMBIT har opnået en storkunderabat på it-driften af KMD fagsystemerne, svarende til 5 pct. Hertil kommer en ændret mekanisme for årlig prisregulering, optimering af it-driftsaftaler samt vederlagsfri adgang til ekstra KMD-løsninger, der er nødvendige for Udbetaling Danmarks drift. I perioden forventes den samlede besparelse på disse fire poster at beløbe sig til 185 mio. kr., svarende til 37 mio. kr. årligt i denne periode. Derudover er der i 2013 opnået en årlig vedvarende reduktion på 39 mio. kr., der bl.a. skyldes Udbetaling Danmarks arbejde med optimering af processer, herunder regelforenklinger, der har forbedret mulighederne for at effektivisere sagsgange. Der er f.eks. sket en reduktion i krav til godkendelse af indkomstoplysninger, ændrede dokumentations- og underskriftskrav samt fjernelse af visse regler, der indeholder skønsmæssige elementer. Disse optimeringer har været med til at reducere forbrugsrelaterede it-omkostninger. Driftsomkostningerne udenfor baseline udgjorde 65 mio. kr. i 2013, hvilket er på forventet niveau. Disse omkostninger indgår ikke i den aftalte business case for Udbetaling Danmark. Det drejer sig bl.a. om udgifter til postforsendelser, Nemrefusion, rammeaftale med KMD vedrørende it-systemer, lægehonorar, revision mv. Omkostningerne er typisk bortfaldet i kommunernes egne budgetter. Samlet set er de kommunale it-omkostninger således nedbragt med i alt 76 mio. kr. i International pension og social sikring Driftsudgifterne til administrationen af international pension og social sikring udgjorde 49 mio. kr. i 2013, hvilket ligeledes var på niveau med forventningerne og bevillingerne fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 12

13 Udbetaling Danmarks medarbejdere Udbetaling Danmark har ingen ansatte, men der er udpeget en direktør. Udbetaling Danmark køber ydelser i form af timer hos ATP til sagsbehandling, projektledelse og administration. SAMFUNDSANSVAR Udbetaling Danmark er etableret for at sikre, at administrationen i den offentlige sektor bliver mere enkel og effektiv. De lavere omkostninger til administration skal frigøre midler i kommunerne til velfærd, og forenklinger skal gøre sagsbehandlingen mere ensartet og dermed sikre borgernes retssikkerhed. Mange borgere er afhængige af de udbetalinger, Udbetaling Danmark leverer, og omkostningerne til administrationen har betydning for samfundsøkonomien. Samfundsansvar er derfor en central del af driften af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark udøver som en del af ATP-koncernen forretningsdrevet samfundsansvar. For yderligere information om udøvelsen af samfundsansvar henvises til ATP Koncernens årsrapport for MÅL FOR KØNSSAMMENSÆTNINGEN I DET ØVERSTE LEDELSESORGAN I henhold til Årsregnskabslovens 99b er store virksomheder forpligtige til at udarbejde politik for kønssammensætningen, i det øverste ledelsesorgan samt opstille måltal herfor. I bemærkningerne til 99b fremgår det, at en ligelig kønssammensætning kan bestå af minimum 60 pct. mænd og 40 pct. kvinder i det øverste ledelseorgan. Kønsfordelingen i 2013 bestod af 33 pct. kvinder og 67 pct. mænd. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vil i forbindelse med udpegelsesproceduren for bestyrelsen, der tiltræder den 1. juni 2014, gøre de indstillingsberettigede parter opmærksom på årsregnskabslovens bestemmelser. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUT- NING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. FORVENTNINGER TIL 2014 Omdrejningspunktet for Udbetaling Danmark er borgernes oplevelse af god service, uanset livssituation og digitale færdigheder. I overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi arbejder Udbetaling Danmark for, at dialogen mellem borgere og den offentlige sektor i videst mulig omfang er digital. Samtidig har Udbetaling Danmark stor respekt for, at der er borgere i Danmark, der har særlige behov for helhedsorienteret vejledning og sagsbehandling. Samarbejdet med kommunerne og den øvrige offentlige sektor om at sikre borgere med særlige behov og borgere, der ikke er digitalt parate, indgår som en vigtig del af Udbetaling Danmarks strategi og mål. Plan for konkurrenceudsættelse videreføres I 2014 fortsætter ATP arbejdet med konkurrenceudsættelsen af de kritiske it-systemer, som Udbetaling Danmark skal anvende. Efter planen skal barselssystemet i udbud i maj 2014 og pensionssystemet i oktober Ny bestyrelse Den 31. maj 2014 udløber første periode for Udbetaling Danmarks bestyrelse. I løbet af foråret 2014 indstiller KL, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold nye medlemmer til Udbetaling Danmarks bestyrelse for den næste fireårige periode. Bestyrelsens selvevaluering Udbetaling Danmarks bestyrelse gennemfører i foråret 2014 en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og rammerne herfor. Formålet med evalueringen er at sikre høj kvalitet af bestyrelsesarbejdet forud for og under selve møderne med henblik på at sikre, at kvaliteten af de sager bestyrelsen drøfter er høj. 13

14 Evaluering af sekretariat og Koordinationsforum Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har besluttet, at sekretariatet for Udbetaling Danmarks bestyrelse skal evalueres forud for etableringen af den nye bestyrelse i Det sker med henblik på at drøfte det fortsatte behov for et sekretariat, herunder om sekretariatet har fungeret tilfredsstillende. Tilsvarende skal Koordinationsforum, der består af repræsentanter fra ATP, KL, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Beskæftigelsesministeriet evalueres. Evaluering har til formål at afklare, om Koordinationsforum bidrager med fællesoffentlige input til forberedelserne af møder i bestyrelsen. Fastsættelse af administrationsbidraget I juni 2014 fastlægger Udbetaling Danmarks bestyrelse et skøn over kommunernes administrationsbidrag for 2015 og et skøn over udviklingen af økonomien de følgende fire år. I december 2014 fastlægger Udbetaling Danmarks bestyrelse administrationsbidraget for 2015 endeligt. Administrationsbidraget bliver fastlagt på baggrund af Udbetaling Danmarks budgetoverslag for Udbetaling Danmark for 2015 og beregninger over den forventede omkostningsudvikling over de kommende år. I 2014 er administrationsbidraget fastsat på samme niveau som i Overgang til digital post 1. november 2014 I 2014 overgår den offentlige sektor til at sende al post digitalt til borgerne. Da mange danskere, der modtager ydelser fra Udbetaling Danmark med udgangen af 2013, ikke har digital post, bliver det en særlig udfordring for Udbetaling Danmark i 2014 at bidrage til at få borgerne over på digital post, og informere og håndtere konsekvenserne af denne omstilling. Udbetaling Danmark vil samtidig bidrage til, at de borgere, som ikke er digitale parate, bliver håndteret forsvarligt. Overgang til obligatorisk selvbetjening 1. december 2014 Folketinget skal i foråret 2014 behandle lovgivning vedrørende 3. bølge af obligatorisk digital selvbetjening som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der har den konsekvens at borgerne fra 1. december 2014 er forpligtede til at ansøge om ydelser, samt afgive ændringer til verserende sager via digitale selvbetjeningsløsninger på Udbetaling Danmarks ydelsesområder. Udbetaling Danmark har derfor en særlig opgave i 2014 med at forberede dette i samarbejde med lovgiver. Overgang til eindkomst Folketinget skal i foråret 2014 behandle et lovforslag, der indebærer, at eindkomst i højere grad anvendes ved indtægtsregulering af folke- og førtidspension samt boligstøtte. Hovedformål er at effektivisere og forenkle administrationen og at muliggøre en mere korrekt indtægtsregulering. Udbetaling Danmark skal sammen med KMD forberede de nødvendige systemtilpasninger, og borgerne skal orienteres om den nye model for tildeling og regulering af deres ydelser. Frank Jensen formand Lilian Mogensen direktør 14

15 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Udbetaling Danmark. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Det er vores opfattelse, af årsregnskabet giver et retvisende billede af Udbetaling Danmarks aktiver og passiver pr. 31. december 2013, samt af resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Samtidig er det vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Yderligere er det vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de forvaltede midler, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Udbetaling Danmark kan påvirkes af. København, den 2. april 2014 Direktion: Lilian Mogensen direktør Bestyrelse: Frank Jensen formand for bestyrelsen Erik Christensen Kirstine Bille Johnny Søtrup bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Morten Slotved Holger Gorm Petersen Dorrit Vanglo bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Anne Lind Madsen bestyrelsesmedlem Thomas Fredenslund bestyrelsesmedlem 15

16 Intern revisions erklæringer Til bestyrelsen i Udbetaling Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet udarbejdes efter lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Den udførte revision Revisionen er udført efter internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovning, god offentlig revisionsskik, lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod Udbetaling Danmarks rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende, og at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Revisionen har tillige omfattet vurdering af, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Udbetaling Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Udbetaling Danmarks aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om Udbetaling Danmark gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hillerød den 2. april 2014 Peter Jochimsen revisionschef 16

17 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Udbetaling Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark for perioden 1. januar til 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter mv. for Udbetaling Danmark. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelsen om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt lov om Udbetaling Danmark samt bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Udbetaling Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Udbetaling Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Udbetaling Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Udbetaling Danmarks aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om Udbetaling Danmark gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 2. april 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Kasper Bruhn Udam statsautoriseret revisor 17

18 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2013 for Udbetaling Danmark er aflagt i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark aflægger årsrapport i henhold til bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark, som tager udgangspunkt med årsregnskabslovens klasse C-virksomheder samt de tillægskrav til årsrapporten, der fremgår af bekendtgørelsen. Generelt omkring indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Udbetaling Danmark og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis anvendt for væsentlige regnskabsposter. Resultatopgørelse Ydelsesvirksomhed: Ydelser De udgiftsførte ydelser omfatter folkepension, førtidspension, boligstøtte, international pension, barseldagpenge og familieydelser, der vedrører regnskabsåret. De udgiftsførte ydelser indregnes efter vedrøreprincippet. Finansiering Finanisering består af refusioner fra stat og kommunerne vedrørende årets udgiftsførte ydelser til folkepension, førtidspension, boligstøtte, international pension, barseldagpenge og familieydelser. Administrationsvirksomhed: Omkostninger Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til personale, it, konsulenter, husleje, mv. Etableringsomkostninger indeholder omkostninger påløbet i projektfasen. Omkostninger til konkurrenceudsættelse af it-systemer, til projekter finansieret af eksterne parter og til lånefinansieret projekter indeholder alle omkostninger påløbet i projektfasen. Administrationsbidrag Administrationsbidrag hos stat og kommunerne medtages i resultatopgørelsen i det regnskabsår, som bidraget vedrører. Administrationsbidrag/tilskud vedrørende projekter finansieret af eksterne parter medtages i takt med afholdelse af projektomkostninger. Tilskud af projekter, hvor der ikke sker nettoafregning, indregnes fuldt ud i tilkendelsesåret. 18

19 Finansielle poster Renter omfatter renter af statslån og bankgæld. Renter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Der afsættes ikke skat i regnskabet, da Udbetaling Danmark ikke er skattepligtig. Balance Tilgodehavende hos borgere Tilgodehavende hos borger måles til amortiseret kostpris svarende til nomiel værdi. I posten tilgodehavende familieydelse er der modregnet gæld til stat, kommuner og borgere vedrørende underholdsbidrag, idet gælden først forfalder til betaling, når det tilhørende tilgodehavende hos borgeren er indbetalt. Boligydelseslån og boligsikringslån Den løbende boligstøtteydelse, der udbetales til boligejere og andelshavere, konverteres til boligydelses- og boligsikringslån, når borgeren fraflytter eller dør. Det er først ved konverteringstidspunktet, at lånet indregnes i balancen. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under tilgodehavender omfatter ydelser til borger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Lån Lånemellemværende og gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagen finansiering fra staten for ydelser, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Interne transaktioner Interne transaktioner er transaktioner mellem nærtstående parter, der for Udbetaling Danmarks vedkommende omfatter Arbejdsmarkedets Tillægspension. Samhandel og andre interne transaktioner mellem nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for ydelsesvirksomheden, administrationsvirksomheden, finansieringsaktivitet samt årets forskydning i likvide beholdninger samt de likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra ydelsesvirksomheden vedrører ind- og udbetalinger af ydelser. Pengestrømme fra administrationsvirksomheden opgøres som renter og udbetalinger vedrørende administrationsomkostninger. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af bankgæld. 19

20 Resultatopgørelse for 2013 T.kr. Ydelsesvirksomhed Note Ydelser 1 Barseldagpenge Boligstøtte Familieydelser * Folkepension Førtidspension Varmetillæg på folke- og førtidspension International pension , 2 Ydelser i alt Finansieller poster Finansiering 2, 3 Finansiering fra staten , 21 Finansiering fra kommunerne Finansiering i alt Resultat af ydelsesvirksomhed 0 0 Administrationsvirksomhed Administrationsomkostninger Driftsomkostninger Etableringsomkostninger Omkostninger til konkurrenceudsættelse af it-systemer Omkostninger til projekter finansieret af eksterne parter Omkostninger til lånefinansieret projekter Administrationsomkostninger i alt Administrationsbidrag 5 Administrationsbidrag fra staten Administrationsbidrag fra kommunerne Administrationsbidrag i alt Finansielle poster Renteudgifter Renteindtægter Finansielle poster i alt Resultat af administrationsvirksomhed Årets resultat Årets resultat overføres til egenkapitalen. *) Børnetilskud, ægtefællebidrag, forskudsvist udbetalt børnebidrag og ikke forskudsvist udbetalt børnebidrag, børne- og ungeydelse. 20

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 29 63 68 69 ApS Juventusvej Komplementar Årsrapport 2015 INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 LEDELSENS BERETNING 3 Beretning 4 LEDELSESPÅTEGNING

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsrapport 2011. Barsel.dk

Årsrapport 2011. Barsel.dk Årsrapport 2011 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Ledelsens beretning 3 Påtegninger 4 Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere