Danish Stem Cell Society (DASCS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Stem Cell Society (DASCS)"

Transkript

1 Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English version please contact DASeS. 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er "Danish Stem Cell Society" (DASCS). Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. Foreningen har som det primære formål at fremme netværket mellem danske stamcelleforskere. Dette kan gøres gennem hjemmeside, sociale medier som Linkedin, via stamcellemøder og andre sociale arrangementer. 2. FORENINGENS MEDLEMMER Optagelse. Enhver fysisk person, der er fyldt 18 år, kan optages som medlem i foreningen. Det skal dog tilføjes, at foreningen primært henvender sig til personer med tilknytning inden for stamcellefeltet. Danish Stem Cell Society (DASCS)- Vedtægter.

2 Indmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til DASCS eller til den enhver tid beskrevne indmeldelsesprocedure. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende forlanger det, efterprøve s af den førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udmeldt medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er udmeldt af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages som medlemmer med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 flertal blandt de fremmødte på denne. Udmeldelse. Udmeldelse kan til en hver tid ske ved henvendelse til foreningen. Udmeldelse skal ske skriftligt. Bestyrelsen kan, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, beslutte at udmelde et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Det udmeldte medlem kan forlange, at bestyrelsens beslutning om udmeldelse behandles på den førstkommende ordinære generalforsamling. Udmeldelsen står da ved magt, hvis den tiltrædes af 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen. Medlemmer, der trods skriftligt påkrav indeholdende mindst 30 dages betalingsfrist, ikke betaler forfaldent kontingent fra det pågældende regnskabsårs udløb ville blive udmeldt og dermed miste retten til at deltage i foreningens aktiviteter. Udmeldelsen eller sletning på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilken udelukkelsen finder sted. Tilbagebetalingen af indskud kan i intet tilfælde fmde sted, ej heller ved udmeldelse eller sletning på grund af kontingentrestance. Kontingent. Ved indmeldelse i foreningen kan det forekomme at der skal betales et kontingent. Generalforsamlingen fastsætter hvert år på den ordinære generalforsamling kontingentet for det følgende regnskabsår. Størrelsen af kontingentet fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastsætte betalingstid og betalingsmåde for det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Hvis der reelt bliver betalt kontingent fremsendes en kvittering på medlemsskabet hvori størrelsen af kontingentet angives. Indtægter fra eventuelle kontingenter tjener primært til afholdelse af foreningens almene aktiviteter herunder møder. Side 2

3 Medlemsrettigheder og pligter Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og efterleve foreningens formålsbestemmelse og er berettigede til at deltage i foreningens aktiviteter på lige fod med øvrige medlemmer. 3.BESTYRELSEN Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer inklusiv formanden, der alle vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på førstkommende ordinære generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer. Er det tilfældet, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv som minimum med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og er ansvarlig for driften og administrationen herunder regnskabsaflæggelse og budgetaflæggelse. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Udover bestyrelsesmedlemmerne har revisor og andre af bestyrelsen inviterede adgang til bestyrelsen møder, dog uden stemmeret. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt i bestyrelsen. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne som underskrives af de deltagende medlemmer. 4.GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle henseender. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt. Indkaldelse sker på hjemmesiden eller via Linkedin og skal angive tid og sted samt dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis formanden eller to medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Side 3

4 Forslag. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt sendes til bestyrelsen, så forslaget er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden. Generalforsamlingen kan afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår. 5. Fastsættelse afmedlemsindskud og størrelse på årligt kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Indkomne forslag. 8. Eventuelle ændringer af vedtægterne. 9. Eventuelt. Møde og stemmeret. Berettigede til at møde og stemme på generalforsamlingen er alle foreningens medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan ikke stemme ved fuldmagt. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen til at tage ordet. Generalforsamlingens beslutninger. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. Forslag om ændringer af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun vedtages, hvis halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og 2/3 af de angive stemmer er for forslaget. Opnås denne majoritet ikke, men er der dog et flertal, der udgør 2/3 blandt de fremmødte, er bestyrelsen berettiget, men ikke forpligtet til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt det fremmødte medlemmer. For at vedtagelse af foreningens opløsning skal være gyldig, kræves endvidere at opløsningen godkendes af 2/3 af bestyrelsen. og I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne som underskrives af dirigenten og formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden for foreningen. 5. REGNSKAB OG FORMUE Foreningens regnskabs- samt eventuelt kontingentår er fra 1. januar til den 31. december. Side 4

5 Det vedtagne årsregnskab underskrives af formanden, næstformanden og kasseren. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at foreningens midler anvendes ioverensstemmelse med foreningens formål. Foreningens formue eller indtægterne heraf kan ingen sinde udbetales til medlemmerne. Et medlems indskud kan således aldrig tilbagebetales, og der udbetales ikke dividende eller andet overskud til medlemmerne. Ved foreningens opløsning drager bestyrelsen omsorg for, at foreningens formue anvendes i overensstemmelse med dets formål, idet foreningens formue ej heller i en sådan situation, hverken helt eller delvist, kan udloddes til foreningens medlemmer. Således vedtaget og ved underskrift bekræftet på foreningens stiftende generalforsamlingden ~ ForeningensFormand:~ Dato: ItI- :z q 7- Christian Clausen Foreningens Næstformand: ~ Dato: -7.J;'! Z- ~#~smussen FOreningensKassere~ffJ Christophe Madsen Dato: ~/!-//-/b Side 5

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere