RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side ) Delberetning for regnskabsåret 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009"

Transkript

1 Ringstedvej 18, st. th Roskilde Tlf.: , Fax: RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 9 (side ) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af markedet, og leverer Revision, Rådgivning, Service samt Kurser. BDO er Danmarks 5. største revisions- og rådgivningsvirksomhed som beskæftiger godt 900 medarbejdere.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER Kasseeftersyn TILSYN MED BOGFØRINGSENHEDER Administration af NemKonto GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL LØN- OG PERSONALEOMRÅDET REVISION AF DE SOCIALE OMRÅDER MED STATSREFUSION Generelt Formål Revisionens omfang og udførelse Forretningsgange m.v Personsager Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepension og delpension) Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) Revalideringer Arbejdsmarkedsforanstaltninger Forsikrede ledige TEMAREVISION Temarevision omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser161 9 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE REVISIONSBEMÆRKNINGER REVISIONENS BEMÆRKNINGER Sagsrevision på det sociale område

3 Til Ringsted Byråd 1 Indledning I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Ringsted Kommune afgives hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende udført indtil 31. januar Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 (beretning nr. 1). Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning. Vi gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret først er afsluttet, når vi har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom. Side 147

4 2 Regnskabsføring og interne kontroller 2.1 Kasseeftersyn Vi har foretaget uanmeldt kasseeftersyn ved kommunens hovedkasse (borgerservice) den 10. oktober og den 24. november Formålet med revisionen har været, at kontrollere midlernes tilstedeværelse samt foretage en vurdering af, om kommunens forretningsgange på kasse- og likvidområdet er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende i kontrolmæssig henseende, og om de er i overensstemmelse med det af byrådet fastlagte kontrolniveau. Vi har konstateret, at de likvide aktiver var til stede på eftersynsdagene, og det er vores vurdering, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med interne retningslinjer. 3 Tilsyn med bogføringsenheder Efter aftale med økonomisk forvaltning har vi, som udvidelse af revisionen, foretaget opfølgning på det udførte ledelsestilsyn på decentrale enheder. Der er med udgangspunkt i de decentrale enheders egne beskrivelser af ledelsestilsyn foretaget gennemgang på følgende områder: Budget Her er der set på kendskabet til eget budget og i tilfælde, hvor budgettet varierer efter indskrivningsantal og indskrivningsgruppe, er det undersøgt, om der er kendskab og løbende beregning af dette. Budgetopfølgning Det er kontrolleret, om der sker løbende opfølgning på forbruget i forhold til budgettet, herunder at opfølgning er dokumenteret og tiltag beskrevet. Side 148

5 Bogføringsprocessen Der er i bilaget til kommunens kasse- og regnskabsregulativ generelle regler for bilagsbehandling og kontroller med kommunens kasser i punkt 4 beskrevet forretningsgange for bilagsbehandlingen, herunder specifikt ledelsestilsyn. Det er kontrolleret, om der kan dokumenteres et ledelsestilsyn i overensstemmelse med disse bestemmelser. Sagsbehandling Forretningsgange for opgaver institutionen/afdelingen har overfor brugere, herunder rapportering til andre enheder i kommunen, er kontrolleret. Indtægter Forretningsgange omkring salg og specielt kontante indtægter er vurderet i forhold til omsætning og risiko. Endvidere er forretningsgange for indtægter, som opkræves centralt i kommunen, gennemgået og vurderet. Forskudskasser Det er kontrolleret, om der føres fornøden kontrol med likvide aktiver, herunder afstemningsprocedurer. Aktiver tilhørende enheden Den aktuelle registrering af aktiver tilhørende institutionen/afdelingen er gennemgået. Værdier tilhørende andre Det er kontrolleret, om der er udarbejdet regler og tilsynsbestemmelser for opbevaring og formidling af værdier tilhørende andre. Forholdet er primært aktuelt på plejecentre. Følgende afdelinger/institutioner er besøgt: Klostermarkens Børnehus Ringsted Brand & Redning Søholm Skolen Nordbakkens Børnehus Benløse Skole Vej og Park Ungdomsskolen Plejecenter Ortved Side 149

6 Værkstedet Regnbuen IT afdelingen Generelt er der konstateret et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn og forretningsgange, som på baggrund af den enkelte leders vurdering af omsætning og risiko vurderes at være hensigtsmæssige og tilstrækkelige. Det er dog i flere tilfælde konstateret, at der har kunnet redegøres for ledelsestilsynet, men at det ikke har kunne dokumenteres. Besøgene har været præget af, at der er stor forskel på de enkeltes institutioners /afdelingers ledelsestilsyn. Følgende generelle forhold skal anføres. Variabelt budget På enkelte institutioner, hvor budgettet er afhængigt af indskrivning af brugere med forskellig takst, er det konstateret, at der mangler kendskab til værktøj/regneark til budgetopfølgning ud fra faktisk belægning. Det anbefales, at institutionerne sikres kendskab til de fornødne arbejdsværktøjer. Inventarlister Det er flere steder anbefalet, at der udarbejdes inventarlister. Der er i flere af ledelsestilsynene beskrevet, at alt inventar er i brug, og forsvinder der noget, vil det straks blive opdaget. Det er generelt anbefalet, at der føres en inventarliste over let omsættelige aktiver og særligt værdifulde genstande, og at listen opbevares centralt. Der kan således altid genskabes overblik over inventar i tilfælde, hvor en institution udsættes for tyveri eller brænder. It-udstyr er registreret centralt, dog ikke skolers undervisningsudstyr. Antallet af arbejdspladser (skriveborde og stole) er kendt, men efter vores opfattelse ikke relevant at registrere. Vi anbefaler derimod, at eventuelle designer møbler registreres. Budgetopfølgning Det er i flere tilfælde konstateret, at der foretages budgetopfølgning, uden dette har kunnet dokumenteres. Der har således været udmærket kendskab til forbrug og budget, men manglet dokumentation for udførelsen, herunder manglende dokumentation for tiltag til overholdelse af budgettet i resten af budgetperioden. Det anbefales, at der sikres dokumentation for udført budgetopfølgning/ledelsestilsyn. Side 150

7 Central opkrævning I forbindelse med plejecenter, daginstitutioner, beskyttet værksted og plejecenter, sker der fra centralt hold opkrævning af betaling fra andre kommuner. Det anbefales, at forretningsgangen beskrives for at sikre korrekt registrering af brugere fra andre kommuner, og for at sikre den mest hensigtsmæssige opkrævning ud fra et likviditetshensyn. Afledt heraf vil institutionen også have overblik over ansvarsfordelingen i forhold til denne registrering. 3.1 Administration af NemKonto Kommunerne har adgang til at oprette konti i NemKonto-registret, eksempelvis når en udbetaling skal overføres til en anden konto end borgerens NemKonto. Vi har undersøgt, hvordan kommunen har organiseret ansvaret for at indberette til dette register, og herunder tilrettelagt den efterfølgende kontrol af indberetningerne. Det er vores opfattelse, at har organiseret administrationen af NemKonto på en fornuftig måde, og at der er etableret de nødvendige kontroller af indberetningerne. 4 Gennemgang af udvalgte balanceposter Vi har ved revisionsbesøget undersøgt, om de enkelte afdelinger overholder reglerne i kasse- og regnskabsregulativet om løbende afstemning af balancekonti. Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, så der ikke opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder. Økonomiafdelingen har i et underbilag til regulativet beskrevet kravene til afstemning af balancekonti, som bl.a. indeholder en beskrivelse af ansvarsfordelingen, tidsterminer og de indholdsmæssige krav til en afstemning. Økonomiafdelingen har også etableret et løbende tilsyn med, at afstemningsrutinerne bliver overholdt. Vi har stikprøvevis efterprøvet, om de enkelte afdelinger er ajour med afstemningsarbejdet i forhold til fastlagte regler og tidsterminer. Side 151

8 Det er vores opfattelse, at der generelt er etableret en betryggende forretningsgang på området, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver på udvalgte balanceposter. Gennemgangen har givet anledning til følgende kommentar: Funktion 9.14 Tilgodehavender i betalingskontrol Konto og (mellemkommunale tilgodehavender) udviste pr. 30/9 en saldo på henholdsvis kr. og kr. Saldo indeholder blandt andet ældre restancer for perioden 2004 til 2008 vedrørende mellemkommunale krav. Vi anbefaler, at indgår aftaler med berørte kommuner, således at det sikres, at fremsendte regninger som udgangspunkt betales, og det kun er i "tvivlstilfælde" betalinger kommunerne imellem stilles i bero. 5 Budget- og bevillingskontrol Vi har vurderet budgetopfølgningen ved udgangen af oktober måned, herunder gennemgået regnskabsrapporten ultimo oktober. Undersøgelsen har haft til formål at afdække, om budget- og bevillingskontrollen følger de regler, som byrådet har vedtaget, og de generelle bestemmelser i Styrelsesloven. Det er vores opfattelse, at budgetopfølgningen er foretaget i overensstemmelse med de regler, som byrådet har vedtaget samt de generelle bestemmelser i Styrelsesloven. Side 152

9 6 Løn- og personaleområdet Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar til 30. november. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller 1, som har væsentlig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt 14 lønsager til test af forretningsgangene. Stikprøverne er primært udvalgt inden for følgende løntunge driftsområder: w Skoleområdet w Ældreområdet w Det administrative område w Vederlag og diæter til politikere Vi har endvidere efterprøvet den decentrale løndannelse på ældreområdet via det særlige vagtplansystem. I lønsagerne har vi bl.a. påset, w at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev, w at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst, w at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn, w at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse, w at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats. Forretningsgange Kvalitetkontrol Ifølge forretningsgangen skal der foretages kontrol hvert kvartal vedrørende 2 nyansættelser pr. sagsbehandler pr. måned. 1 Bl.a. kontrol af ind- og uddata fra Lønsystemet Side 153

10 Ved test af denne kvalitetskontrol for har vi i flere tilfælde konstateret, at kontrollen først er foretaget i forbindelse med revisionsbesøgets opstart den 29. og 30. oktober. Vi anbefaler, at kontrollen udføres løbende. Forsystemer med direkte adgang til lønsystemet Det er oplyst, at kommunen ikke har en beskrevet forretningsgang for benyttelse af vagtplansystemet. Det er aftalt, at beskrivelsen udarbejdes. Dokumentationskontrol Vi har konstateret, at der ikke på alle decentrale enheder udføres dokumentationskontrol. Vi anbefaler, at kontrollen omfatter alle decentrale enheder. Udbetaling af særydelser Der er i et tilfælde sket udbetaling af befordringsgodtgørelse, hvor anvisning først er sket, efter udbetalingen har fundet sted. Vi har konstateret, at Nebs Møllegård foretager al opgørelse af tillæg samt satser på den enkelte medarbejder manuelt. Revision af lønsager Politikere I forbindelse med revisionen af vederlag til kommunens politikere er der konstateret fejl i et tilfælde, hvor kommunen ikke havde udbetalt særlig feriegodtgørelse til formanden for Børn og Ungeudvalget. Kommunen har oplyst, at fejlen vil blive rettet med tilbagevirkende kraft. Den administrative ledelse Regulering af pensionsprocent Kommunen har i en sag ikke reguleret den supplerende pensionsprocent pr. april. Det er oplyst, at fejlen vil blive rettet. Resultatløn Kommunen har i et tilfælde reguleret resultatlønnen med den kommunale reguleringsprocent. Det betyder, at der til en enkelt person er udbetalt ,40 kr. for meget i resultatløn. Det er oplyst, at fejlen vil blive rettet. Side 154

11 Pensionsindbetalinger efter frit valg Vi har noteret, at ansatte omfattet af aftale om klassificering af chefer ikke er orienteret om 21 i aftalen, hvoraf det fremgår, at der fra 1. april kan vælges lønudbetaling frem for pensionsudbetaling for en del af pensionsprocenten. Vi anbefaler, at kommunen oplyser om denne mulighed. Generelt Skattefri befordringsgodtgørelse Vi har konstateret, at 6 ud af 8 kørselsbilag ikke var anvist på revisionstidspunktet. I 2 tilfælde er der anvendt en forkert sats vedrørende dele af de kørte kilometer. Vi har vurderet, at 7 ud af 8 bilag ikke lever op til Skats krav i bekendtgørelse nr. 173 med hensyn til kørslens erhvervsmæssige formål samt kørslens mål. Vi anbefaler, at regelsættet for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse overholdes. Side 155

12 7 Revision af de sociale områder med statsrefusion 7.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau Formål Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninges, Indvandrere og Integrations ressortområder (revisionsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om kommunale revisorers revision af børnefamilieydelser bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob bekendtgørelse nr. 736 af 9. juli om regnskab, revision, tilsyn m.v. for statslige tilskud til kommunerne til den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede Revisionens omfang og udførelse Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier: nyetablerede sager sager af væsentlig økonomisk karakter Side 156

13 sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter sager efter revisors vurdering Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne. Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder. Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser. 7.2 Forretningsgange m.v. Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer og procedurer for sagsbehandling) på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis: w Tilbud til udlændinge w Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepensioner og delpension) w Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) w Revalidering w Arbejdsmarkedsforanstaltninger w Forsikrede ledige Kommunen har fastsat interne regler omkring ledelsesmæssig stikprøvevis gennemgang af sager. Kontrollen er i ikke udført i det omfang, der er besluttet. Kontrollen bør foretages løbende for at have den ønskede effekt. Det er endvidere besluttet, at der skal foretages dokumentationskontrol vedrørende indberetninger til KMD, alternativ modtager. Kontrollen er endnu ikke færdiggjort for 2008, ligesom kontrollen ikke er udført for. Det anbefales, at der tages stilling til, om kontrollen fortsat skal foretages 100 % eller stikprøvevis. Der henvises til afsnit 11, Revisionens bemærkninger. Side 157

14 Det er vores vurdering, at der i øvrigt generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. 7.3 Personsager På de under afsnit 7.2 omtalte personsagsområder har vi foretaget test af kontroller på udvalgte stikprøver af personsager for at efterprøve kommunens administrative og regnskabsmæssig praksis. Vi har i de følgende afsnit redegjort for resultatet af personsagsgennemgangen og anført antallet af sager på de enkelte personsagsområder, hvor vi har foretaget test af kontroller. Der er redegjort for, om der er konstateret væsentlige fejl og mangler på området, og hvorvidt disse har haft udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. Såfremt der er tale om generelle fejl og mangler, vil dette være anført Tilbud til udlændinge Vi har foretaget test af kontroller i 2 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepension og delpension) Vi har foretaget test af kontroller i 2 antal personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Side 158

15 7.3.3 Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) Vi har foretaget test af kontroller i 31 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: Kontanthjælp og aktivering/tilbud: Der er i flere af de gennemgåede sager konstateret manglende rettidig opfølgning på individuelt kontaktforløb jf. Lov om aktiv beskæftigelse 17 og 18. Der henvises til afsnit 11, Revisionens bemærkninger. Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 1 sag vedrørende merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, hvor medregnede udgifter ikke vurderes at være sandsynliggjorte. Forvaltningen er enig, og det er oplyst, at man er i gang med at revurdere samtlige sager for at afdække, om samme fejl gør sig gældende i flere sager. Det er oplyst, at kommunen er ved at udarbejde en beskrivelse, der skal sikre ensartet og korrekt sagsbehandling. I forbindelse med revision af årsregnskabet vil vi foretage en opfølgning af forholdet. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet i øvrigt generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler Revalideringer Vi har foretaget test af kontroller i 13 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangel i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: Det er konstateret, at betaling vedrørende skoleophold blev foretaget på funktion , Tillægsydelser under revalidering. Betaling af skoleophold skal ske på funktion , Driftsudgifter i forbindelse med revalidering ifølge de autoriserede konteringsregler. Kommunen foretager omkontering til korrekt konto. Forholdet kan have refusionsmæssig betydning, idet den anvendte konto indgår i refusionsordningen med 50 % refusion, mens den konto, der skal benyttes, indgår i beregningen af kommunens driftsudgifter, hvortil der også er 50 % refusion, men dog maximalt rådighedsbeløb gange antal helårspersoner. Side 159

16 Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: Det blev i flere sager vedr. revalidering konstateret, at der ikke var foretaget rettidig opfølgning på individuelt kontaktforløb minimum hver 3. måned jf. Lov om aktiv beskæftigelse 16 stk. 3 og 18 stk. 1, ligesom det blev konstateret, at der i flere sager vedr. ledighedsydelse ikke var foretaget rettidig opfølgning på individuelt kontaktforløb minimum hver 3. måned, jf. Lov om aktiv beskæftigelse 73a stk. 1 og 2. Der henvises til afsnit 11, Revisionens bemærkninger. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne i øvrigt generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Vi har foretaget test af kontroller i 2 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler Forsikrede ledige Da kommunen har overtaget sagsbehandlingen vedrørende forsikrede ledige fra 1. august, har vi i henhold til bekendtgørelse nr. 736 af 9. juli, som et led i revisionen af de statslige bevillinger, foretaget test af kontroller i 8 personsager vedrørende forsikrede ledige. Der er ved gennemgangen ikke konstateret fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Side 160

17 8 Temarevision I henhold til Velfærdsministeriets skrivelse af 26. november 2008 samt vejledning af 9. marts, er vi blevet bedt om at udføre temarevision i omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. Temarevisionen er oprindeligt udmeldt af Velfærdsministeriet. Ansvaret for temarevisionen er efterfølgende overgået til Beskæftigelsesministeriet. 8.1 Temarevision omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Udbetaling og kontrol med udbetaling af sociale ydelser sker efter reglerne i den sociale lovgivning. Generelle regler om oplysning af sociale sager og om kontrol er fastsat i i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven). Herudover har modtagere af sociale ydelser efter de enkelte love pligt til at oplyse om ændringer i deres forhold. Endvidere gælder de generelle regler i Forvaltningsloven. Reglerne i Retssikkerhedsloven gælder både sociale ydelser på Indenrigs- og Socialministeriets område som pension, boligstøtte og børnetilskud og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område, der administreres af kommunerne herunder sygedagpenge og kontanthjælp. De kommunale revisorer skal ved revisionen konkret undersøge og besvare følgende fokuspunkter, at: Den enkelte kommune har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges Den enkelte kommune har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser, herunder om den enkelte kommune har etableret et kontrolmiljø, der kan afdække/spore misbruget Den enkelte kommune indsamler og analyserer resultaterne som ovennævnte kontrolmiljø genererer Den enkelte kommune også konkret reagerer, herunder kræver tilbagebetaling og/eller benytter sig af de sanktioner på beskæftigelsesområdet, der er mulige, når de indsamlede resultater indikerer misbrug af sociale ydelser Den enkelte kommune i tilstrækkelig grad dokumenterer og begrunder afgørelser i sager, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser Den enkelte kommune oplyser borgeren om dennes oplysningspligt Den enkelte kommune benytter lovgivningens muligheder for at indhente oplysninger fra banker for at undersøge fælles økonomi, også uden samtykke fra borgeren i tilfælde af konkret mistanke samt benytter e-indkomst til kontrolformål Side 161

18 Den enkelte kommune undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra en anden myndighed eller en anmeldelse fra en borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser. Temarevisionen omfatter: En gennemgang af administrationens tilrettelæggelse En undersøgelse af hvorvidt kommunen har konkrete forretningsgange på området En gennemgang af et antal enkeltsager, heraf minimum 5 sager, hvor kommunen har konstateret misbrug af sociale ydelser. Afgrænsning af lovområder Følgende ydelser er omfattet af temarevisionen: Børnetilskud jævnfør Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Boligstøtte (boligsikring og boligydelse) jævnfør Lov om individuel boligstøtte Folkepension jævnfør Lov om social pension og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Kontanthjælp og starthjælp jævnfør Lov om aktiv socialpolitik Sygedagpenge jævnfør Lov om sygedagpenge. Vi har gennemført vores revisionsbesøg vedrørende temarevisionen i oktober. Det er vores opfattelse, at generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges. Kommunen har nedsat en kontrolgruppe for at styrke indsatsen, jf. vedtagne politiske retningslinjer. Kontrolgruppen samarbejder med andre forvaltninger/myndigheder samt gennemfører virksomhedskontrol. Resultaterne, som kommunen genererer via kommunens kontrolmiljø, bliver indsamlet og analyseret. I de sager om misbrug af sociale ydelser, som har været omfattet af vores gennemgang, har kommunen konkret reageret med krav om tilbagebetaling eller brug af andre sanktionsmuligheder, jf. kommunens forretningsgang for disse sager. Kommunen har et samlet overblik over omfanget af sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser. Det er vores opfattelse, at kommunen i tilstrækkeligt omfang dokumenterer og begrunder de sager, som har været omfattet af vores gennemgang, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser. Kommunen oplyser generelt borgeren om dennes oplysningspligt. Det sker samtidig med ansøgning og/eller bevilling af ydelsen. Side 162

19 Det er vores opfattelse, at kommunen generelt benytter lovgivningsmuligheder for at indhente oplysninger fra banker m.v. for at undersøge fælles økonomi, også uden samtykke fra borgeren i tilfælde af konkret mistanke, samt benytter e-indkomst til kontrolformål. Kommunen undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra en anden myndighed, eller en anmeldelse fra en borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser. Forretningsgangen efterleves, jf. vores stikprøvevise gennemgang af sager, hvor der er mistanke om misbrug af sociale ydelser. Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor kommunens besvarelse af ministeriets spørgsmål fremgår, ligesom vi har indarbejdet vores kommentarer i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. 9 Forsyningsvirksomheder Vi har konstateret, at der endnu ikke foreligger en godkendt administrationsaftale mellem kommunen og aktieselskaber på forsyningsområdet. Vi anbefaler, at denne aftale snarest udarbejdes og iværksættes. 10 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger I forbindelse med revisionen har vi foretaget opfølgning af tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold, omtalt i tidligere revisionsberetninger. Endelig opfølgning foretages ved den afsluttende revision. Side 163

20 11 Revisionens bemærkninger Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning: 11.1 Sagsrevision på det sociale område Det er på områderne kontanthjælp, aktivering, revalidering og ledighedsydelse konstateret, at der ikke er foretaget rettidig opfølgning på individuelt kontaktforløb minimum hver 3. måned i overensstemmelse med gældende bestemmelser på de respektive områder. Kommunen har fastsat interne regler omkring ledelsesmæssig stikprøvevis gennemgang af sager. Kontrollen er i ikke udført i det omfang, der er besluttet. Kontrollen bør foretages løbende for at have den ønskede effekt. Det er endvidere besluttet, at der skal foretages dokumentationskontrol vedrørende indberetninger til KMD, alternativ modtager. Kontrollen er endnu ikke færdiggjort for 2008, og kontrollen er ikke udført for. Det anbefales, at der tages stilling til, om kontrollen fortsat skal foretages 100 % eller som stikprøvekontrol. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne i øvrigt generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Roskilde, den 30. marts 2010 BDO Kommunernes Revision Nicolai Porslund Registreret revisor Side 164

21 Bilag 1 til: Temarevision indsats mod sociale ydelser 1. At den enkelte kommune har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges a) Har kommunen etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for sagsbehandling, udbetaling og regnskabsaflæggelse, jf. 28 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen), herunder for de anvendte EDB-systemer? b) Har kommunen etableret betryggende og dokumenterede interne kontroller, jf. 28 i regnskabsbekendtgørelsen? c) Har kommunen fulgt de opstillede retningslinjer for dokumentations- og kvalitetskontrol, herunder retningslinjer for personalemæssig adskillelse jf. 28 i regnskabsbekendtgørelsen Kommunens besvarelse indføres her: Revisors kommentarer/konklusioner indføres med kursiv Kommunen vurderes at have etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange. Kommunen vurderes at have etableret betryggende og dokumenterede interne kontroller. Kommunen vurderes generelt at have fulgt de opstillede retningsliner for dokumentations- og kvalitetskontrol, herunder retningslinjer for personalemæssig adskillelse, men dokumentationskontrol af alternativ modtager udbetalt via KMD-aktiv er endnu ikke udført for. 2. At den enkelte kommune har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser, herunder om den enkelte kommune har etableret et kontrolmiljø, der kan afdække/spore misbruget a) Har kommunen vedtaget politiske retningslinjer? b) Har kommunen fastlagt administrative procedurer, herunder procedurer for håndtering af oplysninger fra andre myndigheder og private, der indikerer misbrug i konkrete sager? Hvis ja, bedes det oplyst, hvorvidt procedurerne er tilstrækkelige, og om de efterleves. Der er udarbejdet etiske retningslinjer, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, vedhæftes. Alle henvendelser skal behandles seriøst, hvilket også fremgår af ovennævnte retningslinjer og efterleves fuldt ud. Side 165

22 c) Har kommunen etableret samarbejde mellem forvaltninger/sektorer? d) Har kommunen etableret samarbejde med andre myndigheder? e) Har kommunen gennemført virksomhedskontroller? f) Har kommunen procedurer for gennemførelse af andre kontroller elektronisk eller manuelt herunder f.eks. indhentelse af troog love erklæringer m.v. efter 22 a i Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Børnetilskudsloven), og kontrol via indkomstregisteret? Der har igennem mange år været et tæt samarbejde mellem flere af kommunens afdelinger om udvekslingen af oplysninger. Udvekslingen af oplysninger afdelingerne imellem er beskrevet i vejledningen. Der forsøges hele tiden ved vidensudveksling at bedre samarbejdet med de resterende afdelinger. Der er etableret samarbejdsfora med følgende eksterne samarbejdspartnere: SKAT og deltager her i Fairplaysamarbejds-møder. SU-styrelsen vedr. sager om SU-modtager. Har i flere år deltaget i ERFA-samarbejdet med de kommuner, som har været aktive med den sociale kontrol - hovedsageligt i den nordlige del af Sjælland. Er nu i gang med at få et ERFAsamarbejde startet op i Region Sjælland. Kommunen har endnu ikke på egen hånd gennemført virksomhedskontrol, men deltog i sidste måned i en udgående kontrol med SKAT., der er lavet aftale vedrørende nye ansøgere børnetilskud, samt aftale med folkeregisteret vedrørende adresseændringer. g) Har kommunen nedsat en kontrolgruppe for at styrke indsatsen? Der er en kontrolgruppe bestående af 3 personer. 2 medarbejdere med social baggrund (HK'er) og 1 medarbejder med skattebaggrund. Sidste medarbejder er ansat 15. august. Gruppen tager alt arbejdet omkring kontrollen og tager al kontakt til borgeren i forbindelse med kontrollen, så borgeren kan beholde sin tillid til de respektive sagsbehandlere. Vi bruger megen af vores tid på at forebygge det sociale bedrageri ved at forsøge Side 166

23 h) Har kommunen udpeget ansatte særligt til at styrke indsatsen? at undgå, at uretmæssige udbetalinger kommer til at finde sted. Dette ved et tæt samarbejde med folkeregistret, hvor vi undersøger mange flytninger, inden de finder sted og sociale ydelser dermed kommer til udbetaling. Der foretages vurdering af pensionister, som erklærer sig reelt enlig, selvom der er flere tilmeldt adressen. Vedrørende sort arbejde oplyses følgende Hvis vi modtager oplysninger om sort arbejde, sendes sagen som hovedregel til Skat. Hvis ikke sagen sendes til ekstern behandling, vil borgeren blive indkaldt til et personligt møde af vores tværfaglige gruppe. Nej - men kontrolgruppen udfører "PRarbejde" ved at holde oplæg om deres arbejde i de øvrige forvaltninger. 3. At den enkelte kommune indsamler og analyserer resultaterne som ovennævnte kontrolmiljø genererer a) Indsamler kommunen systematisk de resultater, som genereres i kontrolmiljøet? b) Indgår de indsamlede resultater i kommunens behandling af de enkelte sager, jf. punkt 4? c) Indgår de indsamlede resultater i kommunalbestyrelsens overvejelser om fastlæggelse og ændring af generelle politiske retningslinjer og administrative procedurer jf. 15 i Retssikkerhedsloven? Antallet af sager opgøres og hver enkelt sag med besparelser og tilbagebetalingskrav opgøres enkeltvis og samlet. Der foretages ikke samlede opgørelser ydelsesvis. Nej - der orienteres om resultaterne. 4. At den enkelte kommune også konkret reagerer, herunder kræver tilbagebetaling og/eller benytter sig af de sanktioner på beskæftigelsesområdet, der er mulige, når de indsamlede resultater indikerer misbrug af sociale ydelser Side 167

24 a) Har kommunen i sager, hvor der er en indikation af, at en borger uberettiget modtager en ydelse, oplyst sagen tilstrækkeligt til, at kommunen kan afgøre, hvilken ydelse, borgeren hidtil har haft ret til, og hvilken ydelse borgeren aktuelt/fremadrettet har ret til jf. 10 i Retssikkerhedsloven? b) Har kommunen i sager, hvor der konstateres misbrug af sociale ydelser, truffet afgørelse om, hvorvidt den udbetalte sociale ydelse helt eller delvis skal tilbagebetales? c) Har kommunen i sager, hvor der konstateres misbrug af sociale ydelser taget stilling til, om betingelserne for udbetaling af den sociale ydelse fremadrettet er opfyldt? d) Har kommunen i sager, hvor der har været en konkret mistanke om forsætlig eller groft uagtsomt socialt bedrageri, forelagt sagen for politiet til nærmere vurdering? e) Har kommunen i sager, der vedrører beskæftigelsesområdet, benyttet sig af de sanktionen, som kommunalbestyrelsen skal sætte i værk ved konstatering af, at en person mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde, herunder sort arbejde efter 40 a og 40 b i lov om aktiv socialpolitik, herunder: At nedsætte kontanthjælpen med 1/3 i 3 uger for en person med kontanthjælp på voksensats (og dennes ægtefælle) ved første gangs overtrædelse? At nedsætte kontanthjælpen med 1/3 i 20 uger for begge ægtefæller, hvis samme person inden for 12 måneder igen tages i at arbejde uden at oplyse det til kommunen, samtidig med at personen modtager kontanthjælp? At nedsætte kontanthjælpen med 1/3 i 20 uger for begge ægtefæller samtidig med, at den nedsatte hjælp gøres tilbagebetalingspligtig, hvis samme person tre eller flere gange inden for 12 måneder er taget i at arbejde uden at oplyse det til Vores sagsgennemgang har ikke omfattet kontanthjælpssager med konstateret misbrug i kontanthjælpssager. Kommunen er derfor forespurgt omkring sanktionsmuligheder. Følgende er oplyst: "Dette sker og skal ske konsekvent jf. 42, hvis vi orienteres via tværfaglig gruppe eller fra Jobcentret. Har personen gennem længere tid haft arbejde og modtaget kontanthjælp vil det yderligere blive vurderet om sagen skal politianmeldes. Dette vil som oftest ske, med mindre beløbet er meget lille, eller der ligger andre faktorer, der gør, at man undlader anmeldelse og kun udfærdiger tilbagebetalingserklæring". Side 168

25 kommunen samtidig med modtagelse af kontanthjælp? At gøre 1/3 af hjælpen i 3 uger tilbagebetalingspligtig for både personen og dennes ægtefælle, hvis personen modtager kontanthjælp på ungesatsen, er gift eller samlevende med en person på starthjælp eller introduktionsydelse eller modtager starthjælp? At gøre hjælpen tilbagebetalingspligtig med 1/3 i 20 uger for både personen og dennes ægtefælle, hvis samme person inden for 12 måneder igen tages i at arbejde uden at oplyse det til kommunen? At gøre hele hjælpen tilbagebetalingspligtig i 20 uger ved tredje eller flere gentagelser af at arbejde uden at oplyse det til kommunen inden for 12 måneder f) Har kommunen, af hensyn til kontrollen med sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser, pålagt arbejdsgiveren i de virksomheder, hvor kommunen vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde, at foretage daglige registreringer om de ansatte (logbog), jf. 12 a i Retssikkerhedsloven? g) Har kommunen en procedure for tilbagebetaling/berigtigelse af refusionsbeløb til staten i sager om misbrug af sociale ydelser, efter regnskabsbekendtgørelsen? Hvis ja, bedes det oplyst, hvorvidt proceduren er tilstrækkelig og om den efterleves Ved aktion i sidste måned med SKAT blev udstedt 4 logbøger. Der laves altid tilbagebetalingskrav, når der foreligger klare beviser for uretmæssige udbetalinger. Foretages automatisk via systemet. h) Har kommunen et overblik over omfanget af sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser? Hvis ja, bedes kommunens oplysninger om følgende anført: Antallet af sager i, hvor der blev konstateret misbrug af sociale ydelser, Bruttobeløbet for tilbagebetalingskrav rejst i (i hele kr.) En opgørelse af den fremtidige bruttobe- Antallet af sager i, hvor der blev konstateret misbrug af sociale ydelser: Der er i gruppen gennemgået 174 sager, hvoraf der i 44 er fundet tilbagebetalingskrav og/eller besparelser. Bruttobeløbet for tilbagebetalingskrav rejst i (i hele kr.), kr. Side 169

26 sparelse (i hele kr.) beregnet som den fremadrettede nedsættelse, herunder ophør, af den månedlige ydelse x 12 i alt for samtlige sager, hvor der blev konstateret misbrug af sociale ydelser i En opgørelse af den fremtidige bruttobesparelse (i hele kr.) beregnet som den fremadrettede nedsættelse, herunder ophør, af den månedlige ydelse x 12 i alt for samtlige sager, hvor der blev konstateret misbrug af sociale ydelser i : kr. 5. At den enkelte kommune i tilstrækkelig grad dokumenterer og begrunder afgørelser i sager, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser a) Har kommunen oplyst de enkelte sager tilstrækkeligt til, at kommunen kan afgøre, hvilken hjælp borgeren har ret til, jf. 10 i Retssikkerhedslovens. Det gælder såvel på ansøgningstidspunktet som ved oplysning om senere ændringer b) Har kommunen i forbindelse med oprettelse af sager, og inden der udbetales ydelser eller tilskud til en person, noteret og dokumenteret følgende i personsagen, jf. 32 i regnskabsbekendtgørelsen: Personens CPR-nummer eller henvisningsnummer Statsborgerforhold, herunder opholdsgrundlag Bopæl Civilstand Ægtefælle og børn (ved CPR-nummer og henvisningsnummer) Personens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold af betydning for tildeling eller udmåling af en ydelse og ændring heraf Beretningsmetode ved udmåling af en ydelse. Beregningsmetoden anses for dokumenteret ved henvisning til typekoder i kommunens edb-baserede program? c) Har kommunen derudover fulgt de specifikke regler for kommunens dokumentation, der knytter sig til de forskellige ydelser og tilskud, jf i regnskabsbekendtgørelsen? Side 170

27 d) Udsender kommunen en gang årligt en anmodning om skriftlig bekræftelse fra modtageren af ordinært og ekstra børnetilskud af modtagerens fortsatte status som enlig forsørger, jf. 2, nr. 1-3, og 3 samt 22 a i børnetilskudsloven? e) Stopper kommunen udbetalingen af børnetilskud, hvis den ikke har modtaget bekræftelsen senest en måned fra anmodningen, jf. 22 a i børnetilskudsloven? f) Undersøger kommunen i forbindelse med den årlige anmodning via folkeregistret, om der udover modtageren af børnetilskud er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse, jf. 6 i bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudsbekendtgørelsen)? g) Hvis der ud over modtageren er tilmeldt folkeregistret personer over 18 år på modtagerens adresse, beder kommunen da modtageren af børnetilskud om nærmere oplysninger om, hvorvidt en tilmeldt lever i et samlivsforhold med modtageren, og træffer kommunen afgørelse på grundlag heraf, jf. 6 i børnetilskudsbekendtgørelsen? h) Hvis kommunen i øvrigt finder det overvejende sandsynligt, at en ansøger eller modtager af ordinært og ekstra børnetilskud ikke opfylder betingelsen om at være enlig forsørger, anmoder kommunen da pågældende om dokumentation på konkrete områder og træffer afgørelse på grundlag heraf, jf. 7 i børnetilskudsbekendtgørelsen? 6. At den enkelte kommune oplyser borgeren om dennes oplysningspligt a) Har kommunen oplyst de borgere, der modtager sociale ydelser om, hvilke ændringer der er relevant at give kommunen besked om, jf. 12, stk. 3 i Retssikkerhedsloven, således at borgeren kan overholde sin oplysningspligt, jf. 11, stk. 2 i Retssikkerhedsloven? Informationen herom til borgeren skal være skriftlig, jf. 12, stk. 3 i Retssikkerhedsloven. Den skal desuden være tilstrækkelig til, at borgeren kan eller bør kunne indse, at ændringen fører til, at han eller hun ikke længere helt eller delvist har ret til Side 171

28 ydelsen, og at han eller hun derfor bliver nødsaget til at fortælle kommunen om ændringen 7. At den enkelte kommune benytter lovgivningens muligheder for at indhente oplysninger fra banker for at undersøge fælles økonomi, også uden samtykke fra borgeren i tilfælde af konkret mistanke, samt benytter e-indkomst til kontrolformål a) Har kommunen indhentet relevante oplysninger om økonomiske forhold om ansøger, ægtefælle/samlever og/eller andre relevante husstandsmedlemmer fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser uden samtykke både til brug for en konkret tilbagebetalingssag og til generel kontrol af sagerne på et område, jf. 11 a, stk. 2 i Retssikkerhedsloven? b) Har kommunen til brug for tilbagebetaling, herunder uden samtykke, også krævet bl.a. oplysninger om ansøgeren fra pengeinstitutter jf. 11 c, stk. 1, nr. 4, og 11 a, stk. 1 i Retssikkerhedsloven? Borgeren gøres opmærksom på, at der eventuelt indhentes oplysninger fra andre offentlige myndigheder på ansøgningsskemaet. Borgeren bedes i hovedreglen, selv medbringe kontoudtog ved en samtale. Hvis ikke borgeren selv medbringer disse, og heller ikke ønsker at aflevere det selv efterfølgende, orienteres borgeren om, at kontoudtogene indhentes til vurdering af tilbagebetaling. I specielle tilfælde kontaktes banken inden borgeren. Det er i øvrigt konstateret, at kommunen pålægger borgeren den udgift, der er i forbindelse med indhentelse af kontoudtog fra bank. Kommunen oplyser, at dette er den generelle adfærd i kommunerne. Vi vurderer, at dette en kommunal forpligtigelse på lige fod med f.eks. lægeerklæringer, men kan ikke henvise til, der klart fastslår, hvem der afholder betalingen. Side 172

29 c) Har kommunen samkørt og sammenstillet oplysningerne om økonomiske forhold med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers itsystemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp, jf. 11 a, stk. 2 i Retssikkerhedsloven? Vi har oplyst kommunen om, at hvis kommunen pålægger borgeren at betale for kontoudtog, skal der henvises til en, så borgeren har mulighed for at klage over at blive pålagt betalingen. Foretages af de aktuelle fagforvaltninger (f.eks. pension). d) Har kommunen, i det omfang oplysningerne findes i registret, indhentet de nødvendige oplysninger, herunder om økonomiske forhold, i indkomstregisteret jf. 7 i lov om et indkomstregister samt 11 a, stk. 3 i Retssikkerhedsloven? 8. At den enkelte kommune undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra en anden myndighed eller en anmeldelse fra en borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser a) Indgår oplysninger fra andre myndigheder eller private om mistanke om uberettiget modtagelse af sociale ydelser i sagsbehandlingen på samme måde som de oplysninger, kommunen selv har tilvejebragt, jf. også punkt 2 vedrørende hensigtsmæssig organisering? b) Sender kommunen et kvitteringsbrev til de borgere, der indgiver ikke-anonyme anmeldelser om misbrug af sociale ydelser? Nej - disse er meget sjældent navngivne. Men er de navngivne bliver de ofte kontaktet telefonisk for yderligere uddybning af oplysningerne. Side 173

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 14 (side 184-196) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 8 (side 198-212) Løbende revision udført indtil december 2010 BDO Kommunernes

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Delberetning for regnskabsåret 2009

DRAGØR KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Delberetning for regnskabsåret 2009 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk DRAGØR KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 129 155) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 292 300) Delberetning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011 Tlf: 98 16 03 44 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 244 254) Delberetning for regnskabsåret 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 630-638 LØBENDE REVISION

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C LANGELAND KOMMUNE Beretning nr. 14 (side 314-324) Løbende revision indtil november 2012 Delberetning for regnskabsåret

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012 Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 415-428) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 418-430) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 Aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 114-124) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 25 (side 492-505) Løbende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 242-259) Løbende revision indtil januar 2012 Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 392-401) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 439-448) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Provstegade 10, 2. sal DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 231-244) Delberetning for regnskabsår 2010 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE 355-363 LØBENDE REVISION

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 364 375) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Besøgsnotat. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000. Dato: 19-02-2015. Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT.

Besøgsnotat. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000. Dato: 19-02-2015. Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000 Dato: 19-02-2015 Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT Side 1 af 12 Redegørelse for den udførte revision Dette notat er udarbejdet med henblik

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 155-167) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE LØBENDE REVISION 2016

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE LØBENDE REVISION 2016 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 571-583 LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-26) Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012 Delberetning vedrørende revisionen af regnskabet

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 229-244) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Budget og Regnskab Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/03208 Dato: 08-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Bjørn Tell Økonomisk konsulent

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Handleplan for Faxe Kommunes Indsats mod misbrug af sociale ydelser, september 2009

Handleplan for Faxe Kommunes Indsats mod misbrug af sociale ydelser, september 2009 Handleplan for Faxe Kommunes Indsats mod misbrug af sociale ydelser, september 2009 1 Indholdsfortegnelse Forord Temarevision 2009 samt vejledning til denne Kontrolgruppe - opgaver, arbejdsmetoder og etik

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Tlf: CVR-nr ALBERTSLUND KOMMUNE

Tlf: CVR-nr ALBERTSLUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ALBERTSLUND KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 444-455) Delberetning for regnskabsår 2015 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere