monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis"

Transkript

1 monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Ventilation af konstruktion Side 3 Oplægningsmetoder Side 4 Detaljeløsninger Tagfod ved udhæng Side 5 Tagfod uden udhæng Side 6 Kip med ventilationsspalte Side 7 Kip uden ventilation Side 8 Gavl med udhæng Side 9 Gavl uden udhæng Side 10 Skotrende ved kehl Side 11 Kvist Side 12 Grat Side 13 Ovenlys (Velux) Side 14 Afslutning mod mur Side 15 Skorsten Side 16 Rund gennemføring Side 17 Firkantet gennemføring Side 18 Ventilationsstuds Side 19 Undertagsopstrammer Side 19 Reparation Reparation Side 20 2 monteringsvejledning

3 Ventilation af konstruktion Krav til ventilation afhænger både af tagkonstruktion og undertag Man skelner mellem diffusionstætte og diffusionsåbne undertage. Nedenstående skema viser, hvorvidt konstruktionen skal ventileres/ikke ventileres afhængig af, hvilket undertag, der anvendes. Phønix Tag Materialer undertag PF 1500 Teglunderlag Prenotech Halotex RS15 Diffusionsåben Diffusionstæt Ventileret konstruktion Ja Nej* Minimum taghældning Maximum eksponeringstid 6 mdr. 4 mdr. *Anvendes Halotex RS15 i et uudnyttet tagrum, bør tagrummet ventileres i kippen, enten ved en egentlig kipventilation eller ved brug af ventilationsstudse. Diffusionsåbent undertag Et diffusionsåbent undertag har egenskaber, der minder om et åndbart stof, som både er vind- og vandtæt. Når man anvender et diffusionsåbent undertag, kan fugten i den bagvedliggende konstruktion trænge ud gennem undertaget, og konstruktionen kan derfor udføres uden ventilation. Det anbefales dog, at der i rejste tage (se figur 1) samt i hanebåndstag udføres en ventilation i kip, enten ved kipventilation eller ved brug af tudtagsten eller lignende. Ventilationsarealet fordeles jævnt og skal andrage 1/1000 af det bebyggede areal. Diffusionstæt undertag Anvendes diffusionstæt undertag, skal konstruktionen altid ventileres. Ved dimensionering af tagventilationen skelnes mellem de i figur 1 viste tagtyper, og nedenstående retningslinier bør følges: Ventilationsåbningerne skal have et areal svarende til 1/500 af det bebyggede areal. Ventilationsåbningerne skal placeres jævnt fordelt, så der ikke kommer uventilerede områder i taget. Figur 1: Tagtyper Halvdelen af det samlede udluftningsareal placeres ved kippen, mens resten fordeles langs de to sider ved tagfod. Indlægges insektnet i ventilationsåbningerne, skal der mindst regnes med en fordobling af det nødvendige åbningsareal. Ventilationsspalten mellem isolering og undertag skal mindst være 70 mm. Rejste tage (lav taghældning) Ved husbredde op til 20 m udføres konstruktionen med ventilationsåbninger som nævnt ovenfor. Ved husbredde over 20 m bør foretages en fugtteknisk vurdering til fastlæggelse af ventilationsbehov og udformning. Ved taghældninger under 10 og en husbredde på mindre end 10 m kan det nødvendige ventilationsareal placeres ved tagfod i begge sider. Paralleltag/skråtag (hanebåndstag) Ved tagflader, hvor afstanden fra tagfod til kip er under 12 m, fordeles ventilationsarealet ved tagfod og kip efter ovenstående dimensioneringsregler. Ved større afstande fra tagfod til kip bør foretages en fugtteknisk vurdering til fastlæggelse af ventilationsbehov og udformning. Ventilation mellem tagsten og overside af undertag/lufttæt dampbremse Uanset om man anvender et diffusionsåbent eller et diffusionstæt undertag, skal man altid sikre en god ventilation mellem tagstenene og oversiden af undertaget. Det er specielt vigtigt ved brug af falstagsten. Det skal ligeledes sikres, at der er en god lufttæt dampbremse under isoleringen. Det gælder specielt renoveringer, hvor man merisolerer paralleltage/hanebåndstage og skifter undertag fra et diffusionstæt til et diffusionsåbent undertag. I disse tilfælde viser erfaringerne, at en lufttæt dampbremse er yderst vigtig. Figur 1 Tagdækning Undertag Tagdækning Undertag Tagdækning Undertag Tagdækning Undertag Rejst tag Paralleltag/Skråtag Hanebåndstag Lav taghældning monteringsvejledning 3

4 Oplægningsmetoder Oplægning på tværs Oplægning på tværs af spærretningen Prenotech og PF 1500 Teglunderlag kan oplægges på tværs, hvor taghældningen min. er 25. De trykimprægnerede afstandslister (i 25 mm tykkelse) og lægterne monteres nedefra. Dette betyder, at man hele tiden under monteringen har et godt og sikkert underlag at stå på. For samling af overlæg anvendes tagclips. Oplægning parallelt med spærene Oplægningsmetoden anvendes for Halotex RS15, Prenotech og PF 1500 Teglunderlag kan anvendes ved en taghældning på min. 15. Der udlægges først en fodbane parallelt med tagfoden, før oplægningen parallelt med spærene påbegyndes. Oplægning parallelt 4 monteringsvejledning

5 Tagfod ved udhæng Tagfodsbrættet bestående af min. 18 mm krydsfiner monteres, så overkanten er min. 30 mm under spærhovedet. Faldet på tagfodsbrættet skal min. være 1:10 svarende til 10 cm pr. meter. Undertaget fastgøres til tagfodsblikket til Prenotech og PF 1500 Teglunderlag anvendes Klæbeasfalt til Halotex RS15 anvendes Butyltape Ved Prenotech og PF 1500 Teglunderlag sikres ventilationen gennem udhængsbrædderne og efterfølgende mellem vindbræt og undertag. monteringsvejledning 5

6 Tagfod uden udhæng Tagfodsbrættet bestående af min. 18 mm krydsfiner monteres, så overkanten er min. 30 mm under spærhovedet. Tagfodsbrættet skal understøttes med en klods, som er skåret i smig efter faldet på tagfodsbrættet. Faldet på tagfodsbrættet skal min. være 1:10 svarende til 10 cm pr. meter. Undertaget fastgøres til tagfodsblikket til Prenotech og PF 1500 Teglunderlag anvendes Klæbeasfalt til Halotex RS15 anvendes Butyltape Ved Prenotech og PF 1500 Tegl-underlag sikres ventilationen gennem ventilationsbånd under tagfodsbrættet/tagfodsblikket og efterfølgende mellem vindbræt og undertag. 6 monteringsvejledning

7 Kip med ventilationsspalte Undertaget føres op på topplanken og fastgøres stramt til topplanken med søm pr. maks. 100 mm. Ventilationen sker gennem spalten i topplanken, spalten afpasses efter ventilationsbehovet. monteringsvejledning 7

8 Kip uden ventilation Undertaget udføres med min. 150 mm overlæg hen over kippen fra begge sider. Hvor ventilation er påkrævet, sikres denne ved montering af ventilationsstuds i hvert spærfag. 8 monteringsvejledning

9 Gavl med udhæng Undertaget føres ud i udhænget og fastholdes oven på lægterne. monteringsvejledning 9

10 Gavl uden udhæng På lægteenderne monteres en lægte parallelt med muren. Undertaget føres rundt om lægten og fastholdes. Fugtspærren placeres som vist og fastholdes i hver lægte. 10 monteringsvejledning

11 Skotrende ved kehl Vandet fra undertaget skal uhindret kunne løbe ud i skotrenden. Krydsfinerpladen på min. 18 mm fældes ned imellem spær/stikspær således, at krydsfinerpladen flugter med overside spær. Krydsfinerpladen skal gå min. 400 mm til hver side for rendens bund. Krydsfinerrenden pålægges et lag underpap, eksempelvis PF 3500 SBS i hele rendens længde. PF 1500 kan også anvendes. Underpappet fastgøres mekanisk med tagpapsøm langs kanterne og klæbes med Klæbeasfalt midt på. Skotrenden inddækkes herefter med zink eller aluminium skotrendeprofil. Undertaget føres mindst 150 mm ud på skotrendeprofilet og klæbes: til Prenotech og PF 1500 Teglunderlag anvendes Klæbeasfalt til Halotex RS15 anvendes Butyltape Hvor ventilationen er påkrævet, sikres denne ved montering af ventilationsstuds i hvert spærfag. monteringsvejledning 11

12 Kvist Vandet fra undertaget skal uhindret kunne løbe ud i skotrenden. Skotrenden over kvisten hæves på den nederste del op til oversiden af taglægterne, så vandet kan ledes ud på tagbeklædningen ved overgangen til kvistflunken. Skotrenden mellem kvist og hovedtag udføres, som beskrevet under punktet Skotrende ved kehl I spærfaget langs flunken monteres et fast underlag i form af en minimum 18 mm krydsfinerplade, som fældes ned imellem spær. Ved udløbet af skotrenden til hovedtaget monteres ligeledes fast underlag i en afstand af minimum 50 cm hhv. ovenfor og nedenfor udløbet. Undertaget udlægges på hovedtaget op til ca. 40 cm over udløbet fra skotrenden. Afstandslister og lægter monteres op til udløbspunktet. Tagfodspladen på kvisten monteres, som beskrevet under punktet Tagfod ved udhæng. Tagfodspladen smigskæres mod skotrendens bundløb. For at lede vandet fra skotrenden op på tagbelægningen skal monteres et smigskåret underlag fra kvistens tagfodsplade og ca. 50 cm over imod nærmeste spær. Underlaget monteres med overkanten i flugt med taglægternes overside og skæres til mod tagfodspladen på kvisten. Der påsømmes et fleksibelt blyerstatningsprodukt ved skotrendens udløb. Pladen bankes på plads, så den lukker tæt mod tagbelægningen. Inden oplægning af 16 alu-skotrende udlægges et lag underpap, eksempelvis PF 3500 SBS. PF 1500 kan også anvendes. 12 monteringsvejledning

13 Grat Undertaget udføres med min. 150 mm overlæg hen over grat spæret fra begge sider. Hvor ventilation er påkrævet, sikres denne ved montering af ventilationsstuds i hvert spærfag. monteringsvejledning 13

14 Ovenlys (Velux) Ovenlyset monteres iht. monteringsvejledning for Velux ovenlys. Inddækningsskørt fra Velux skal anvendes. Der monteres afledningsrende over ovenlysgennemføringen. Hvor ventilation er påkrævet, sikres denne ved montering af ventilationsstuds i spærfag hhv. ovenfor og nedenfor ovenlyset. 14 monteringsvejledning

15 Afslutning mod mur spring i tagflade 18 mm krydsfinerplade monteres imellem spær og mur således, at overkant krydsfiner flugter med overkant spær. Undertag føres op langs muren og klæbes bag zink- eller aluminiumsindskuddet. til Prenotech og PF 1500 Teglunderlag anvendes Klæbeasfalt til Halotex RS15 anvendes Butyltape. monteringsvejledning 15

16 Skorsten 18 mm krydsfiner monteres i det spærfag, som skorstenen gennembryder. Krydsfineren lægges hele vejen rundt om skorstenen, således der er fast underlag for inddækningen rundt om hele skorstenen. Skotrende opbygges, så den får fald fra midten af skorstenen og ud mod siderne. Faldet på fodbrættet/svineryggen skal være min 1:10 svarende til 10 cm pr. meter. Undertag føres op langs muren og klæbes bag zink- eller aluminiumsindskuddet. til Prenotech og PF 1500 Teglunderlag anvendes Klæbeasfalt til Halotex RS15 anvendes Butyl-tape. 16 monteringsvejledning

17 Rund gennemføring 18 mm krydsfiner monteres i spærfaget således, at krydsfinerpladen flugter med overkant spær neden for gennemføringen, mens den oven for gennemføringen sænkes ca. 2 cm under spærhovedet. Herved undgås, at der dannes en sæk i undertaget foran gennemføringen. Undertaget fastgøres til krydsfinerpladen samt klæbes i overlægget: til Prenotech og PF 1500 Teglunderlag anvendes Klæbeasfalt til Halotex RS15 anvendes Butyltape. Afslutningsvis fuges hele vejen rundt om gennemføringen: til Prenotech og PF 1500 Teglunderlag anvendes Klæbeasfalt til Halotex RS15 anvendes Tagfugemasse. monteringsvejledning 17

18 Firkantet gennemføring 18 mm krydsfiner monteres i spærfaget således, at krydsfinerpladen flugter med overkant spær neden for gennemføringen, mens den oven for gennemføringen sænkes ca. 2 cm under spærhovedet. Herved undgås, at der dannes en sæk i undertaget foran gennemføringen. Undertaget fastgøres til krydsfinerpladen samt klæbes i overlægget: til Prenotech og PF 1500 Teglunderlag anvendes Klæbeasfalt til Halotex RS15 anvendes Butyltape. Afslutningsvis fuges hele vejen rundt om gennemføringen: til Prenotech og PF 1500 Teglunderlag anvendes Klæbeasfalt til Halotex RS15 anvendes Tagfugemasse. 18 monteringsvejledning

19 Ventilationsstuds Med et kopbor laves et 100 mm hul i undertaget, som placeres ca. 20 cm fra spærkanten. Underdelen af ventilationsdelen drejes ned i hullet, og gummipakningen vippes ned imod undertaget. Snefang monteres. Undertagsopstrammer Anvendes kun ved Halotex RS15. Opstrammeren anvendes for at undgå, at undertaget blafrer. Således undgås støj samt slitage på undertaget. Undertagsopstrammeren påsømmes på siden af hver anden lægte i hvert spærfag. monteringsvejledning 19

20 Reparation Huller, revner eller lignende repareres med et passende stykke af det pågældende undertagsprodukt. Det tilpassede stykke klæbes: til Prenotech og PF 1500 Teglunderlag anvendes Klæbeasfalt til Halotex RS15 anvendes Butyltape Mindre huller med max. størrelse på 200 x 200 mm, eller flænge med max. længde på 300 mm Monteret udefra: (se billede) Hullet/flængen renskæres eventuelt. Skær et reparationsstykke af det pågældende undertagmateriale. Skær en slids i undertaget oven over hullet, som skal repareres. Stik et hjørne af reparationsstykket ind i slidsen, således at stykket ligger som en rude. Reparationsstykket fastklæbes langs alle kanter. Montering indefra: Hullet/flængen renskæres eventuelt. Skær et reparationsstykke af det pågældende undertagmateriale. Skær en sprække i undertaget nedenunder det hul, som skal repareres. Sprækken skæres i samme bredde som reparationsstykket og med en højde på 1-2 cm. Stik reparationsstykket ud igennem sprækken, men kun så langt at den del af reparationsmaterialet, som er på indersiden af undertaget, stadigvæk dækker hullet. Reparationsstykket fastklæbes langs alle kanter. Det udvendige stykke ligger således løst. Større huller eller længere flænge Montering udefra: (se billede) Det nødvendige antal lægter fjernes ved at gennemskære dem midt over spærhovedet. Skær klemlisten igennem hhv. over og under den øverste og nederste fjernede lægte. Det beskadigede undertag fjernes. Læg et nyt stykke af det pågældende undertagsmateriale op under det eksisterende foroven og ud over forneden. Undertagsmaterialet fastholdes foroven og forneden med en Tagclips. Monter klemlister og lægter. Montering indefra: Skær det beskadigede undertag bort. Tag en hel bane og skær de 2 nederste hjørner af, som skal vende ned mod tagfoden. Men kun så meget, at den akkurat passer med afstanden mellem spærene. Banen fastholdes på indersiden i begge sider med lister, som sømmes på spæret. Det nederste stykke af reparationsbanen ligger blot løst ud oven på det eksisterende undertag. 20 monteringsvejledning

21 Mindre huller Større huller monteringsvejledning 21

22 22 monteringsvejledning

23 monteringsvejledning 23

24 Oktober 2011 Ver. 1 Phønix Tag Materialer A/S Vester Allé 1 DK-6600 Vejen Tlf Kundeservicecenter Vest Tlf Fax Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad. For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside Kundeservicecenter Øst Tlf Fax

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D.

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D. FORORD Denne udgave af "GTO's anvisning i udformning af bygningers tage" er udfærdiget af Grønlands tekniske organisation, Danmarksafdeling af Bygge- og Anlægsafdelingens Ingeniørkontor. Anvisningen handler

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Til terrasser, udestuer og vinterhaver

Til terrasser, udestuer og vinterhaver Fastlock Multi Arbejdsvejledning SfB: (47)Nn6 Til terrasser, udestuer og vinterhaver Den første plade lægges op, fæstnes på yderspær med sidebeslag og på øvrige spær med aluspændskive som ovenfor. Næste

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Adeso Tagpap Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Fuldklæbende tagpap 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, fuldklæbende

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere