Udviklingsplan for Frederiksværk Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Frederiksværk Skole"

Transkript

1 Udviklingsplan for Frederiksværk Skole Procesplan for Frederiksværk Skole Skoleåret : Efterår 2011: Værdigrundlag udarbejdes Vinter 2011: Hvidbog for udskolingen (7.-9.kl.) Forår 2012: Arbejde med fælles retningslinjer og principper Forår 2012: Pædagogisk Rådsmøde om visioner Forår 2012: Elevråd arbejder med visioner Efterår 2012: Forældrearrangement om visioner Skoleåret : Skolestart 2012: Fælles fagudvalg og fælles valgfag Efterår 2012: Fælles p-weekend for alle medarbejdere Efterår 2012: Udarbejdelsen af målsætning på baggrund af værdier og visioner Efterår 2012/Forår 2013: Udarbejdelse af Hvidbog for mellemtrin (4.-6.kl. og SFO-klub) og indskoling (0.-3.kl. og SFO) påbegyndes Forår 2013: Større evaluering af tiltag og status på udskoling Forår 2013: Næste skoleår??? 1

2 Udviklingsplan for Frederiksværk Skole Vores fusionsplan har hidtil været beskrevet i en fælles skabelon i Halsnæs kommune. Ledelsen vil med denne udviklingsplan tydeliggøre tanker og proces omkring den overordnede udvikling af Frederiksværk Skole. Ledelsen er klar over, at udviklingsprocesser tager tid. Der er i skolestrukturforliget mange krav fra politisk hold, samtidig med, at vi skal forsøge at finde en fælles ramme, et fælles udgangspunkt, et fælles mål for Frederiksværk Skole. Det er et vilkår som udfordrer og stiller store krav til alle i Frederiksværk Skole. Vi har i denne udviklingsplan valgt at sætte fokus på den overordnede udvikling, gennem få, men relevante emner fra fusionsplanen. Ved siden af denne plan ligger bl.a. de kommunale resultatkrav. Værdier, visioner og målsætning Ledelsen fandt, at det var vigtigt at have fokus på en strategisk udvikling af værdier og har med henblik på dette entreret med fusionsforsker Ph.d. Rex Degnegaard, til at hjælpe med at sikre og lede en tydelig struktur for fusion og værdiskabelse for skolen. Det var ligeledes et udtrykt ønske fra medarbejdersiden, at få friske øjne udefra til at hjælpe med processen omkring dannelse af værdier. Processen startede indledningsvis med en drøftelse af værdi og vision med Leder2, herefter en drøftelse med hele ledelsesteamet. Som tredje led i processen blev alle medarbejdere og skolebestyrelse inddraget i udarbejdelsen af værdigrundlaget, hvor Rex Degnegaard styrede processen. Denne værdi-workshop for alle medarbejdere og skolebestyrelse i Frederiksværk Skole var lørdag d. 12. november 2011, kl Dagen havde som mål, at alle medarbejdere sammen skulle definere skolens værdigrundlag; det vil sige fundamentet, som den nye skole skal bygges på. Ledelsen har set det vigtigt at starte med værdigrundlaget, da det skal være udgangspunktet for den øvrige fusionsproces. Værdi-workshoppen var et frirum for alle medarbejdere til at diskutere og tage ejerskab til grundlaget for Frederiksværk Skole. Alle skal kende værdierne, og værdier skal være et arbejdsredskab i hverdagen, man skal kende til og bruge værdierne i hverdagen. Værdierne skal fremgå af PLP (de pædagogiske 2

3 læreplaner), de skal bruges i MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og de skal hele tiden være i spil. Værdierne er udgangspunkt for skabelsen af visionen og senere målsætningen for Frederiksværk Skole. VÆRDIER VISION MÅLSÆTNING I løbet af værdiworkshoppen blev der indsnævret ca. 10 værdier, som efterfølgende er blevet bearbejdet i MED og PU til nu at være 5 værdier: Anerkendelse Trivsel Tydelighed Faglighed og Mangfoldighed Ledelsen er bevidst om at værdier tager tid at drøfte og tage ejerskab til og at dette bliver en løbende proces. I foråret 2012 starter processen med at alle elever, forældre og medarbejdere arbejder med visionen for Frederiksværk Skole, med baggrund i skolens værdier. På et pædagogisk rådsmøde i marts, skal alle medarbejdere komme med deres bud på en vision for skolen, efterfølgende er det PU`s opgave at samle disse drøftelser i en fælles vision for Frederiksværk Skole, der gerne skulle være klar i umiddelbar forlængelse af skolestart Efter visionsdrøftelser skal der laves en målsætning for skolen, dette arbejdes der med i skoleåret bl.a. på en fælles pædagogisk weekend for alle medarbejdere. Elevrådet er i foråret 2012 ude i alle klasser for at høre eleverne om, hvad der er en god skoledag for dem. Efterfølgende samler elevrådsrepræsentanterne de forskellige bud i en fælles elev-vision for Frederiksværk Skole. Skolebestyrelsen har i foråret drøftet processen for hvordan forældrene kan inddrages i at udforme en vision. Den konkrete dialog med forældrene om den gode skole forløber i efteråret

4 For ledelsen i Frederiksværk Skole er det vigtigt at have alle tre perspektiver med i visionen for skolen, for at kunne arbejde mod at skabe rammerne for den bedste skole. Vi har som ledelse valgt, at sætte særligt fokus på, at få skabt et fælles værdigrundlag, som fundament for den overordnede målsætning. Samtidig skal værdigrundlaget være rammesættende for det konkrete samarbejde, der allerede foregår og for det samarbejde som nu skal udvikles. Vi har valgt, at vi i år ét starter med ovenstående, og altså ikke sætter mange praksisfællesskaber i gang. Tanken er, at vi på denne baggrund kan udvikle fælleskaber der, hvor det giver mening. I skoleåret 12/13 begynder vi derfor bl.a. med det meget roste initiativ til fælles fagudvalg, altså videndeling, drøftelse af de forskellige fag på tværs af matriklerne. Gennem eksempelvis dette praksisfællesskab udvikles en forståelse og dermed fælles kultur/identitet i Frederiksværk Skole. Faktum er at vi har tre velfungerende gamle skoler. Vi er ikke ude i en panikredning af et synkende skib - tværtimod. Men dermed ikke sagt, at vi ikke fortsat skal udvikle os. Vi skal altid arbejde på at gøre skolen endnu bedre, for de børn der går i den. Det er og skal hele tiden være vores fokus. Der er derfor heller ikke p.t. lavet store ændringer i Frederiksværk Skole, men igangsat udviklingsarbejder, i samarbejde med medarbejderne. Initiativer fra udviklingsarbejdet implementeres løbende i de kommende skoleår. Udskolingsudvalget Samtidig med at vi er i gang med den overordnede udvikling af Frederiksværk Skole, har det politiske niveau givet os en opgave omkring udskolingen. Udskolingen er et politisk fokus og det udvalg vi har nedsat har arbejdet meget ansvarsfuldt med at svare på denne udfordring. Der har været drøftelser på de enkelte matrikler om dette, samt en stor åbenhed om dette udvalgs arbejde i tæt samarbejde med ledelsen. Udvalgets arbejde med udviklingen af udskoling er udmøntet i en hvidbog for udskolingen af Frederiksværk Skole (se bilag). Hvidbogen for Udskolingen har nu været i MED, PU samt skolebestyrelsen samt været tilgængeligt for alle medarbejdere på skolens områdenet. I alt har udskolingsprojektet og dermed hvidbogen været gennem ca. 50 medarbejderes hænder inden det sendes til det politiske udvalg. Udskolingsprojektet omhandler hvilket indhold vi vil sætte mere fokus på omkring eleverne i udskolingen og ikke om bygninger, organisering etc. I det politiske krav til vores udskoling er det nævnt, at den skal opfattes som én 4

5 enhed. Dette opfatter vi blot som en præcisering af den overordnede beslutning om fusionen af Frederiksværk Skole; tre gamle skoler der bliver til én. I det politiske krav står endvidere at vi kan placere udskolingen på én eller to matrikler i skoleåret 2012/13. I vores oplæg til det politiske niveau er der ingen beslutning om ændring i forhold til organisering fra skoleåret 12/13. Det betyder at vi stadig har to udskolinger på henholdsvis Melby og Enghave fra skoleårets start. I skoleåret 2012/13 starter vi med at implementere dele af den plan, der er lagt fra udvalgets side. (For øvrigt en implementeringsplan som udarbejdes dels af ledelsen dels af en lille skare af udskolings-udvalgsmedlemmer i foråret 2012 frem mod sommerferien, denne plan tages løbende op i både MED og PU). I foråret 2013 evaluerer vi disse og på denne baggrund tager vi stilling til hvilke konsekvenser denne evaluering får, både omkring tiltagene samt organisering. Hvidbog for indskolingen og for mellemtrinnet Inspireret af det store og flotte arbejde, der er lavet omkring udskolingen i Frederiksværk Skole, har ledelsen besluttet at lave samme øvelse for mellemtrinnet (4.-6. kl. og SFO-klub) og for indskolingen (0.-3. kl. og SFO). For at beskrive indholdet på mellemtrinnet og i indskolingen er det vigtigt at inddrage de medarbejdere, der arbejder der. Samtidig er det vigtigt at der afsættes tid til dette arbejde og at møder lægges hvor det er mest hensigtsmæssigt. Dette arbejde starter i skoleåret FÆLLES VILKÅR. Der er i vinteren/foråret 2012 opstartet en proces i MED med henblik på fælles retningslinjer og principper for Frederiksværk Skole. MED har udarbejdet en liste over retningslinjer og principper som skal ensrettes samt lavet en prioritering heraf i forhold til rækkefølge. Fagfordeling Der arbejdes p.t. på en fælles proces og nogle grundlæggende guidelines i forhold til den fælles fagfordeling i Frederiksværk Skole. Som udgangspunkt laves der fagfordeling på de tre matrikler, med de opgaver der ligger her samt de medarbejdere der er der. Det betyder, at man som medarbejder er dér, hvor man er, hvis ikke man decideret har et udtrykt ønske i MUS samtalen om at flytte sig. Dermed ikke sagt, at vi som ledelse ikke kan blive nødt til at bede en 5

6 medarbejder om at løse en opgave på en anden matrikel, samt decideret flytte en medarbejder fra én matrikel til en anden MED-udvalget drøfter en fælles retningslinje for dette og det er fra ledelsens side ikke et mål i sig selv. Vi har som ledelse et stort ønske om, at så mange som muligt får deres ønsker opfyldt ud fra de bedste pædagogiske løsninger. SFO og SFO-klub på Frederiksværk Skole. På Frederiksværk Skole har vi fokus på det hele barn. Vi ønsker at sikre barnets trivsel og læring gennem hele dagen, bl.a. ved at vi ser skole og SFO som en enhed. Derfor vil mange af de ting, der er beskrevet under skolen også gælde for SFO en og omvendt. SFO en på Frederiksværk Skole består af 3 SFO er på matriklerne Enghave, Melby og Vinderød. SFO en rummer børn fra 0. kl. til og med 5. kl. Der er mulighed for at ca. 15 kommende skolebørn, kan starte i mini-sfo 1. marts (kan variere fra år til år). SFO en rummer børn fra klasse og SFO-klubben børn fra klasse. Den fysiske organisering kan være forskellig på de 3 matrikler, alt efter fysiske forhold og pædagogiske overvejelser. Med udgangspunkt i børnenes sociale relationer, kan de bevæge sig mellem SFO og SFO-klub, alt efter hvad der giver mest mening. 3. klasserne skal i løbet af foråret indsluses i SFO-klubben, ligesom der skal laves en god overgang for 5. klasserne, så de får kendskab til Fritids-ungdomsklubben. Der skal mere fokus på Den røde tråd, så kendskabet til børnene og deres familie bliver anvendt mest optimalt gennem hele barnets institutions- og skoleforløb. SFO og SFO-klub skal opfattes som en fælles enhed, dog skal aktiviteterne tilpasses børnenes alder. Der skal arbejdes med udviklingen af den fælles SFO, fra mini-sfo til og med SFO-klub. Lærer/pædagog samarbejdet Med udgangspunkt i det hele barn, det at se barnet både i skoletiden og i SFOtiden, skal der udvikles et større samarbejde mellem SFO-klub og mellemtrinnet. De tværfaglige drøftelser er et grundlag for et godt og udviklende samarbejde. I teamsamarbejde er dialog og forventningsafklaring vigtigt, derfor skal der sættes god tid af til at etablere de nye teams. Der vil i foråret 2012 blive udarbejdet fælles retningslinjer i Frederiksværk Skole for lærer/pædagogsamarbejdet, her beskrives også samarbejdet mellem lærere 6

7 på mellemtrinnet og pædagoger i SFO-klubben. Retningslinjerne udarbejdes af et udvalg bestående af ledelse og MED-medlemmer og skal efterfølgende kvalificeres i MED. I retningslinjerne lægges op til, at de enkelte (klasse-) team selv laver lokale aftaler for mødevirksomhed m.m. Der følges løbende op på samarbejdet i Teamudviklingssamtalerne (TUS). Ledelsen skal sikre at mødestrukturen udformes, så den giver mulighed for at lærere og pædagoger kan mødes. Trivsel er grundlaget for al læring, og netop her kan pædagogerne bidrage med deres kompetencer om de sociale fællesskaber mellem børn. Derfor medtænkes pædagogernes kompetencer i hele barnets skoleforløb. Der skal fortsat arbejdes med fælles kommunikation fra lærere og SFO-pædagoger, i form af f.eks. fælles årsplan. Samarbejdet mellem de 3 SFO er I arbejdet med at harmonisere de 3 SFO er er som i alt andet samarbejde - relationer vigtige. Derfor holdes der kvartalsvise møder for alle pædagoger i Frederiksværks Skoles SFO er. Dette for at skabe videndeling og udvikling af SFO erne. De relationer, der opstår på tværs af matriklerne, er et vigtigt fundament i det videre arbejde. Det har blandt andet ført til, at der har været arrangeret fælles arrangementer for de 3 SFO er, ligesom der er lavet en ad hoc gruppe for de pædagoger, der skal have mini-sfo. Der har været lån af pædagoger mellem matriklerne, når den ene SFO var på pædagogiske dage. Der er opstået ide om jobbytte. Gennem disse praksis-fællesskaber arbejdes der med kultur- og identitetsdannelse på SFO erne. Det at lave videndeling kræver, at man forholder sig til sin egen virkelighed, derfor kvalificeres det pædagogiske arbejde på SFO erne, ved at man reflekterer over, hvorfor man gør som man gør. Der er kulturforskelle på de 3 SFO er, dette skal bruges positivt, ved at man lader sig inspirere af hinanden og ved at medarbejdere i fælles dialog når frem til en ny kultur for det pædagogiske arbejde. Dette er en proces, der tager lang tid og i dette arbejde er det vigtigt, at se SFO en som en naturlig del af skolen og ikke skelne mellem SFO og skole. SFO-klubberne Der har i foråret 2012 været afholdt møde for alle SFO-klub- medarbejderne og der er langt planer for næste skoleår angående samarbejdet mellem de 3 SFOklubber i Frederiksværk skole. Der vil blive afholdt flere fælles arrangementer, således at børnene og medarbejderne lærer hinanden bedre at kende og sådan at man bruge de kompetencer SFO-klub medarbejderne har på alle 3 matrikler, ligesom der er planlagt en møderække, hvor SFO-klubmedarbejderne mødes og 7

8 laver ideudveksling, videndeling og arbejder med pædagogisk udvikling for SFOklubberne. Der deltager altid ledelse ved disse møder. Samtidig vil der i næste skoleår være fokus på at skrive SFO-klubberne ind i de pædagogiske læreplaner. Konkret vil der i Juni 2012 blive arrangeret fælles afslutningstur for alle 5. klasser i de 3 SFO-klubber i Frederiksværk skole. Pædagogiske læreplaner Der arbejdes på alle 3 matrikler med pædagogiske læreplaner (PLP). Der er i ledelsen stort fokus på, at de enkelte SFO er skal have mulighed for at kunne sætte fokus på særlige områder i deres PLPer. SFO-klubben skal beskrives i PLP. Der skal sættes fokus på et bredere begreb af læring, med fokus på, at der sker læring i såvel undervisningstiden, som SFO-tiden for barnet. Da de 6 temaer i PLP lægger tæt op af trinmålene for indskolingen, giver det mening at lave fælles årsplan for indskolingen. Det videre arbejde bliver at få lavet én fælles PLP for Frederiksværk Skole. I skoleåret vil der være kvartalsvise møde for alle medarbejdere i SFO-erne. Sideløbende med disse møder vil der blive nedsat arbejdsgrupper omkring de enkelte temaer i PLP, på linje med lærernes fagudvalg, sådan at de medarbejdere der har særlige kompetencer og interesser omkring et tema mødes og laver ideudveksling og fælles projekter på tværs af matriklerne. Der er lagt op til at alle SFO-medarbejdere deltager i en arbejdsgrupper, ligesom der vil være en tovholder på hver arbejdsgrupper, der sørger for indkaldelse af møder m.m. Der skal udarbejdes et kommissorium for disse arbejdsgrupper. Der vi i skoleåret blive arbejdet med at koordinere de 3 SFers årsplan, sådan at der i skoleåret vil være en fælles årsplan for Frederiksværk skoles SFO. Fælles elevråd På hver matrikel er der et lille elevråd: 0. kl. 5. kl., til det lille elevråd er der tilknyttet en kontakt lærer. Fælles for Frederiksværk Skole er der et fælles stort elevråd med 2 elever fra hver klasse klasse. Dette gøres også for at sikre at eleverne i udskolingen får et fælles forum. Det store elevråd. 8

9 I starten af august vælges der to elevrådsrepræsentanter fra hver klasse (6. 9- klasse) fra hver matrikel. Fra hver matrikel vælges 2 repræsentanter til at sidde i et forretningsudvalg. Dette vælger en formand samt næstformand. Slut august/start september mødes alle valgte elevrådsrepræsentanter på en af matriklerne. Denne dag bliver eleverne uddannet /informeret om opgaven i at være elevrådsrepræsentant. Der bliver taget billeder af alle elevrådsrepræsentanter og hængt op på matriklerne (i udskolingerne), så ingen er i tvivl om, hvem elevrådet er og hvem de kan gå til. Der holdes 6 8 elevrådsmøder om året, hvor Lotte Veber og Roy Malmkvist deltager (De er kontaktpersoner til elevrådet). Der vil skiftes mellem de tre matrikler, så eleverne kommer rundt på alle matrikler. Forretningsudvalget opgave er at lave dagsordener til elevrådsmøderne samt forberede skolebestyrelsesmøderne og dermed være bindeled mellem bestyrelsen og det store elevråd. Forretningsudvalget mødes et par dage før bestyrelsesmøderne. (Mødekalender udarbejdes når udvalget er valgt) 9

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Procesplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Skoleåret 2011-2012: Efterår 2011: Værdigrundlag udarbejdes Vinter 2011: Hvidbog for udskolingen (7.-9.kl.)

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Frederiksværk skole

Skolebestyrelsesmøde Frederiksværk skole Skolebestyrelsen for Frederiksværk skole Skolebestyrelsesmøde Frederiksværk skole Mødedato 23. januar 2012 kl. 18.30 21.00. Mødested Melby Deltagere Forældre Elever Medarbejdere Ledelse Afbud Fraværende

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Frederiksværk skole

Skolebestyrelsesmøde Frederiksværk skole Skolebestyrelsen for Frederiksværk skole Skolebestyrelsesmøde Frederiksværk skole Mødedato 29. februar 2012 kl. 18.30 21.00. Mødested Enghaven Deltagere Forældre Elever Medarbejdere Ledelse Afbud Fraværende

Læs mere

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange.

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange. 1. Indledning. Indskolingen i Gladsaxe kommune er baseret på samarbejde mellem lærere og pædagoger i den samordnede indskoling. Dette er tiltrådt af Byrådet i 1988. Den i aftalen beskrevne praksis har

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen 1. de unge Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen Vi genopfrisker og udvikler de enkelte aktivitetsgrupper nedsat sidst år i maj, så det er tydeligt hvem der

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Kontraktmål for Præstemoseskolen

Kontraktmål for Præstemoseskolen Kontraktmål for Præstemoseskolen Mål 1: Mål der knytter sig til Skolereformen/bevægelse i alle fag Mål: At alle lærere får konkrete ideer til og bliver motiveret til, hvorledes de kan få mere bevægelse

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Kornmarkskolen årshjul 2013/2014

Kornmarkskolen årshjul 2013/2014 Kornmarkskolen årshjul 2013/2014 Juli August September Oktober November December Orientering om SAFEteam Opfølgning på Høringssvar Høringssvar skolereform inviteres med på indskolingscase/fælles Kvalitetsrapport

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen.

Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen. Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen. Resultatkrav for 2008: Inden udgangen af 2008: skal skolebestyrelserne have godkendt principper for en sammenhæng

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse

Mål og indholdsbeskrivelse Mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne - i Halsnæs Kommune.. Forord. 3 Indledning. 3 Mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger placering i Halsnæs Kommunes politikhieraki. 4

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Plan for fusionen mellem Gellerup og Brabrand dagtilbud efterår 2016/forår 2017

Plan for fusionen mellem Gellerup og Brabrand dagtilbud efterår 2016/forår 2017 Plan for fusionen mellem Gellerup og Brabrand dagtilbud efterår 2016/forår 2017 Fusionsplan vil indeholde 4 spor: Det faglige spor pædagogikken (professionel kapital) Medarbejder spor trivsel (social kapital)

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

Selvevaluering skoleåret

Selvevaluering skoleåret Selvevaluering skoleåret 2011-2012 Evaluering 2010-2011: I forhold til vores mål for skoleåret 2010-2011 har vi tilpasset vores hverdag med det fælles vedtagne mål at bevare vores identitet som en lille

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv uddannelsesinstitutionens navn: Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde uddannelsesinstitutionens værdiregelsæt og

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER. Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG

ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER. Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG Indhold 1. Indledning... 3 2. Visionen... 3 3. Formålet... 4 4. Succeskriterier... 4 5. Udviklingsgrundlaget...

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret

Selvevaluering skoleåret Selvevaluering skoleåret 2011-2012 Evaluering 2010-2011: I forhold til vores mål for skoleåret 2010-2011 har vi tilpasset vores hverdag med det fælles vedtagne mål at bevare vores identitet som en lille

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Trine Ankerstjerne professionskonsulent og lektor - UCC Trine Ankerstjerne - UCC - Leg i skolen - IPA - januar 2015 1 Workshoppens

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Udkast til plan for reformproces Ny Hollænderskolen semester

Udkast til plan for reformproces Ny Hollænderskolen semester Udkast til plan for reformproces Ny Hollænderskolen 2013-2014 1. semester Uge Dato Møde Deltagere Evt. punkter til dagsorden Bemærkninger 35 27-8-2013 Formøde til MEDudvalgsmøder Skoleleder, SFO-leder,

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Fusionsplan Område Vest

Fusionsplan Område Vest Fusionsplan Område Vest Målet er at skabe og implementere en vision for Vest: Vision: I Vest er alle børn, forældre og medarbejdere inkluderet i fællesskabet. Vores arbejde på at inkludere alle bygger

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst.

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance.

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Afbud: Henrik Toft Simonsen, Mette Vöge Jensen

Afbud: Henrik Toft Simonsen, Mette Vöge Jensen Referat Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Onsdag d. 15.1.14 kl. 18.30-21.00 Deltagere: Hans Henrik Heidesleben, Klaus Kolberg, Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe,

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Dialog om folkeskolen

Dialog om folkeskolen Dialog om folkeskolen Dialog om folkeskolen Hvordan kan vi bedst indenfor folkeskolereformens rammer styrke elevernes læring og understøtte den professionelle kapital og den faglige stolthed på skoleområdet?

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2 Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Skabelon til institutionernes sundhedsplan Ifølge politikken skal alle institutioner udarbejde en sundhedsplan for alle tre temaer i skoleåret

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

Forældremøder & Forældresamtaler

Forældremøder & Forældresamtaler Forældremøder & Forældresamtaler Skovvejens Skole 2015 FORORD Skovvejens Skole er en skole, der er fusioneret af to gamle skoler Egebjergsskolen og Højagerskolen i august 2015 og er blevet til Skovvejens

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Indhold Politisk beslutning...2 Sigtelinjer...2 Udarbejdede modeller...3 Nuværende skolestruktur...3 Model 1B...4 Hvad understøtter modellen?...4 Indskoling...4

Læs mere

Principper for arbejdsplanen

Principper for arbejdsplanen Gammelgaardsskolen er en 50 år gammel skole, som ligger i Åbyhøj. Skoledistriktets elever er overordnet børn fra familier, der bor i villaer, men omfatter også børn fra lejligheder i Bispehaven og Gjellerup.

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere