Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009"

Transkript

1 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S

2 Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse med projekteringen, skal gøre opmærksom på de særlige risici, der er forbundet med projektet. Det er ikke nødvendigt, at angive en løsning. Projektmaterialet skal indeholde angivelse af hvis der er der særlige konstruktioner, der kræver særlige forholdsregler. Hensigten er, at det næste led i byggeprocessen gøres opmærksom på det. Entreprenøren der starter på et projekt, har ofte kun kort tid til af gennemgå projektmaterialet. Derfor vil entreprenørens muligheder for, at lave en god planlægning af sikkerheden bliver styrket ved, at projektmaterialet angiver hvad de skal være særligt opmærksomme på. Bekendtgørelsens 10 siger, at: Den projekterende skal i projektmaterialet angive, hvilke særlige risici og andre særlige forhold der er forbundet med det konkrete projekt, og som har betydning for sikkerheden og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse, jf. bilag 1. Stk. 2. Den projekterende skal desuden i projektet angive, hvis der er særlige forhold i et byggeog anlægsarbejdes omgivelser, der kan udgøre en særlig risiko for sundhedsskadelige påvirkninger i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse, jf. bilag 1. Hvorfor foretage risikovurdering? Ved at lave en risikovurdering kan man identificere og vurdere størrelse og omfang af de farer, der kan være forbundet med at opføre byggeprojektet og senere at arbejde i det færdige byggeri. Risikovurderingen giver et godt grundlag for, at vurdere hvad der er vigtigt at angive i projektmaterialet. Det kan anbefales, at I er flere, der samarbejder om risikovurderingen. Det vil være en fordel, hvis entrepriseformen gør det muligt, at en eller flere entreprenører også deltager. Fremgangsmåde og hjælpeværktøj En risikovurdering foretages i flere trin: Hjælpeværktøj 1. Kortlæg farekilderne ved byggeprojektet. Hjælpeskema 1: Kortlægning af farekilder ved byggeprojektet 2. Vurder risikoens størrelse Vurdering af konsekvensen Vurdering af sandsynlighed 3. Beslut om risikoen kan Hjælpeskema 2: Risikoskøn Hjælpeskema 3: Styringsplan 4. Lav en oversigt over de risici der er Hjælpeskema 4: Oversigtsskema vurderet 2

3 1. Kortlæg farekilderne ved byggeprojektet. Hjælpeskema 1: Kortlægning af farekilder ved byggeprojektet Bilag 1 fra bekendtgørelsen om rådgiveres og projekterendes pligter: Liste over særlige risici og andre særlige forhold Projekt: Udfyldt af: Dato: Farligt arbejde Bemærkninger Forekommer i udførelsesfasen 1. Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser. Arbejde i smalle udgravninger dybere end 1,70 meter. Gravearbejde samt arbejde i dybder over 5,00 meter. Arbejde på underlag, hvor der er en risiko for at synke mere end 1,20 meter ned. Forekommer i driftsfasen Arbejde, hvor faldhøjden er over 5,00 meter. 2. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. Arbejde med stoffer eller materialer, der er omfattet af Byggepladsbekendtgørelsens 14, stk. 2. Arbejde, der skal udføres efter Kloakbekendtgørelsens regler. (Bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde m.v.). Arbejde, hvor der er mistanke om eller konstateret kemikalieforurening. Nedrivningsarbejde som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer (asbest, isolering, epoxy, bly og kræftfremkaldende stoffer og materialer). Forurenet jord 3

4 3. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom. Artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/ Euratom bestemmer, at arbejdstagere, der udsættes for over 1/10 af de årlige dosisgrænser for stråleudsatte arbejdstagere, er omfattet af denne artikel. Der henvises til kapitel 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 838 af 10. december 1986 om dosis-grænser for ioniserende stråling. 4. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. 5. Arbejde, der indebærer fare for drukning. 6. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. 7. Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er risiko for kvælning 8. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr. 9. Arbejde i trykkammer. 10. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. 11. Arbejde under forhold, hvor der er risiko for eksplosion i øvrigt. 12. Montering og demontering af tunge præfabrikerede Hvis arbejdet skal udføres på en måde, så respektafstandene i Stærkstrømsbekendtgørels ens afs. 5A ikke kan overholdes. Eksempler på respektafstande er: Ved kv: 15 m Ved kv: 6 m Husk også kabler i jord! Arbejde i eller hvor der er risiko for at falde i vandet med dybde over 1,20 m, fx kajanlæg, arbejde i store kloakledninger eller bygværker der er i drift Kloakarbejde, metrobyggeri o.l. Fx kajanlæg Fx nedbrydningsarbejde Montering og demontering af præfabrikerede 4

5 elementer. elementer, der normalt vejer mere end 500 kg. Fx elementer af beton, stål eller træ, facadeelementer, store vinduespartier, meget store kloakrør. 13. Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og materialer, der kan indebære en brandeller eksplosionsfare. 14. Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og materialer, der er sundhedsfarlige. Andre særlige forhold Bemærkninger Forekommer i udførelsesfasen 1. Arbejde i snævre rum eller Fx krybekældre under særligt snævre pladsforhold i øvrigt. 2. Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter. 3. Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer. 4. Arbejde under særligt uhygiejniske forhold. 5. Arbejde under forhold, der kan medføre udsættelse for farlige mængder af statisk elektricitet Fx eksisterende spildevandsledninger, faldstammer o.l. Forekommer i driftsfasen 5

6 2. Vurder risikoens størrelse Risikoens størrelse vurderes gennem en kombination af konsekvens og sandsynlighed. 2.1 Vurdering af konsekvensen Vurderingen af konsekvensens alvorlighed kan inddeles i tre kategorier: - let skadelig, - skadelig - særdeles skadelig. Konsekvenser Beskrivelse Definition Let skadelig (lille) Mulighed for enkelte mindre skader f.eks. hudafskrabninger, støv i øjet, klemte fingre, mindre forstuvninger, blå mærker. Skaderne heles uden mèn. Arbejdet kan fortsættes senest dagen efter uheldet. Skadelig (mellem) Væsentlige skader f.eks. forstuvninger, sårskader, forbrændinger. Skaderne heles uden eller næsten uden mèn fraværsdage. Særdeles skadelig (høj) Dødsfald eller svære skader f.eks. livsforkortende skader, amputation, større knoglebrud, alvorlig virussygdom, elektrisk chok, forgiftning, alvorlige klemnings- eller knusningsulykker. Varige mèn. Ofte med dødelig udgang/mere end 30 fraværsdage. 6

7 2.2 Vurdering af sandsynligheden Ved vurdering af sandsynligheden for en ulykke indgår tre elementer. Hvert af disse elementer kan betragtes som en ventilhane, der kan anvendes til at regulere risikoens størrelse: a. Frekvens. Frekvensen er et udtryk for, hvor ofte en person opholder sig i et farligt område. En nedsættelse af hyppigheden kan medvirke til at nedsætte risikoen. Et eksempel kan være, at anvendelse af en god logistik kan medvirke til, at personer ikke skal flytte rundt på materialer og derved opholde sig i et område, længere tid end nødvendigt. b. Sandsynlighed for at en farlig hændelse opstår. I bedømmelsen indgår både den tekniske sikkerhed og personers motivation, der har betydning for adfærden. Den tekniske sikkerhed omfatter rækværker, afspærringer o.l. denne del betegnes som den passive sikkerhed, da den vil være til stede når den er monteret. Motivation er en usikker faktor, der påvirkes af flere ting. Motivationen betegnes som den aktive sikkerhed, da den bestemmes af personers adfærd og handlinger. Stikord til vurdering af sandsynligheden: Hvem udfører opgaverne? Er der underentreprenører eller lignende? Hvilket værktøj, udstyr, maskiner benyttes? Materialehåndtering, størrelse, form og vægt? Hvor langt skal materialerne flyttes? Stilles der krav til entreprenørernes sikkerhedsarbejde? Erfaringer med entreprenørerne? Egne erfaringer? c. Mulighed for at undgå eller begrænse skaden. Muligheden for at undgå eller begrænse en skade skønnes især ud fra - personers uddannelse, førlighed, erfaring og evner, - om den farlige hændelse kan forekomme pludseligt, hurtigt eller langsomt, - om der anvendes advarselssignaler, information eller skiltning. Stikord til vurdering af muligheden: Hvor udføres arbejdet? Er der foreskrevet de mindst sundhedsskadelige materialer? Kræves der uddannelse? Udarbejdes der skriftlige procedurer for arbejdet? Materialehåndtering, størrelse, form og vægt? Hvor langt skal materialerne flyttes? Er der tilstrækkelige pladsforhold? Krav i gældende lov, bekendtgørelser m.v.? Egne erfaringer? 7

8 3. Beslut om risikoen kan Kan risikoen Nedenstående skema kan når det skal afgøres om risikoen kan. Skemaet er forenklet. Konsekvens Lille Mellem Høj Sandsynlighed Meget usandsynlig Risiko kan Risiko kan Usandsynlig Risiko kan Moderat risiko Meget sandsynlig Moderat risiko Risiko kan ikke Moderat risiko Risiko kan ikke Risiko kan ikke Hjælpeskema 2: Risikoskøn Risikostyring Når risikoniveauet er valgt ved hjælp af i fig. 1, kan det besluttes hvilke forholdsregler der er påkrævet, samt om der skal udarbejdes en handlingsplan for gennemførelse af handlinger til at eliminere risikoen. Fig. 2 viser en model for beslutning af, hvilken form for risikostyring der skal anvendes. Risiko kan ikke Moderat risiko Risiko kan En risiko der ikke kan, må ikke være til stede i projektet. Risikoen skal fjernes eller minimeres. En moderat risiko skal fjernes eller minimeres. Risikoen skal angives i projektmaterialet således, at den kan håndteres i forbindelse med byggeprojektet. Den skal angives i Plan for sikkerhed og sundhed således, at den kan indgå den løbende kontrol af sikkerheden på byggepladsen og behandles på hvert sikkerhedsmøde. En risiko der kan, bør medtages i forbindelse med fastsættelse af mål. Risikoen skal angives i projektmaterialet således, at den kan håndteres i forbindelse med byggeprojektet, bl.a. ved sikkerhedsrunderinger på byggepladsen. Hjælpeskema 3: Risikostyring NOTE - "Kan " betyder i denne forbindelse, at risikoen er blevet mindsket til det laveste niveau, der med rimelighed kan opnås. 8

9 4. Oversigt over de risici der er vurderet Hjælpeskema 4: Oversigtsskema Byggeprojekt: Deltagere: Dato: Der er identificeret følgende risici Nr. Beskrivelse Risikostyring. Beskriv eventuelle løsningsforslag. 9

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere