Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg) I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016, foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 6, indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte regler om, at der ikke før Europa-Kommissionens godkendelse af de pågældende ordninger kan træffes afgørelse om støtte eller udbetaling af støtte efter følgende bestemmelser: 1) Støtteordningerne i 41, stk. 4, 43 a, stk. 7, 44, stk. 5, samt 47, stk. 7 og 9. 2) Overgangsordningerne i 7, stk. 5 og 6, i lov nr. 744 af 1. juni ) Overgangsordningerne i 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013.«2. I 41, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:»for projekter hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«3. I 43 a, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:»for projekter hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«4. I 44, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:»for projekter hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt efter stk. 5, maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«5. I 47, stk. 8, indsættes efter 1. pkt.:

2 2»For projekter hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«6. I 47, stk. 10, indsættes efter 2. pkt.:»for projekter hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

3 3 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at indsætte en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren til midlertidigt, at kunne suspendere afgørelse om og udbetaling af støtte under eksisterende støtteordninger og overgangsordninger om støtteordninger indtil Europa- Kommissionen har godkendt forlængelse af støtteordningernes og overgangsreglernes bagvedliggende statsstøttegodkendelser. Endvidere er formålet med lovforslaget, at indsætte et loft for støttens størrelse i de støtteordninger, der i dag er omfattet af Europa-Kommissionens afgørelse af 24. oktober 2014 vedr. statsstøttesag SA (2013/N) støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg og afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. statsstøttesag SA støtte til husstandsvindmøller og havvindmøller med et forsøgselement. De dele af støtteordningerne, som skal videreføres efter statsstøttegodkendelsernes udløb med udgangen af 2016, bliver anmeldt i medfør af Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi men der ønskes ligeledes mulighed for, at kunne anmelde ordningerne under gruppefritagelsesforordningen (Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108) således, at der vil kunne tildeles støtte til nye anlæg, som omfattes af ordningerne fra den 1. januar Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Bemyndigelse til midlertidig suspension af støtteordninger Gældende ret Efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016 har energi-, forsynings- og klimaministeren ikke bemyndigelse til midlertidigt at suspendere afgørelser om og udbetalinger af støtte omfattet af eksisterende støtteordninger og overgangsregler om støtteordninger, indtil Europa-Kommissionen har godkendt forlængelse af støtteordningernes og overgangsreglernes efter EU s statsstøtteregler Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Behovet for en bemyndigelse til midlertidigt at kunne suspendere støtteordninger og overgangsordninger om støtte omfattet lov om vedvarende energi er aktualiseret ved Europa- Kommissionens afgørelser om godkendelse af visse støtteordninger fra oktober Det drejer sig om støtteordninger omfattet af Europa-Kommissionens afgørelse af 24. oktober 2014 vedr. statsstøttesag SA (2013/N) støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg og afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. statsstøttesag SA støtte til husstandsvindmøller og havvindmøller med et forsøgselement.

4 4 Europa-Kommissionens afgørelser er tidsbegrænsede til og med 2016 og skal genanmeldes, når der er fundet en traktatmedholdelig finansiering af støtteordningerne. Da Europa-Kommissionens sagsbehandlingstider i visse sager kan vise sig længere end oprindeligt forudsat, er bemyndigelsen relevant i forhold til afgørelserne fra oktober Europa-Kommissionens afgørelser er altid tidsbegrænsede. Tidsbegrænsningen har som konsekvens, at der ikke vil kunne tildeles støtte efter statsstøttegodkendelsens udløb til nye anlæg, som ønskes omfattet af ordningen, uden at tilsidesætte Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelse. Det understreges, at statsstøttegodkendelsernes tidsbegrænsning gælder, uanset om den måtte fremgå af den danske lovgivning. Det skyldes, at det uanset lovens ordlyd ikke efter EU-retten er muligt at opnå en bedre retsstilling end den, som følger af Europa- Kommissionens afgørelser om statsstøtte. Det betyder, at der ikke vil kunne tildeles støtte til nye anlæg, der nettilsluttes den 1. januar 2017 eller senere, med mindre ordningerne genanmeldes til Europa-Kommissionen. Det drejer sig om solceller, andre VE-teknologier, bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg op til og med 6 kw, små biomasseanlæg op til og med 6 kw samt husstandsvindmøller, samt de overgangsordninger, som knytter sig til disse støtteordninger, dvs. visse overgangsordninger i medfør af lov nr. 900 af 4. juli 2013 og lov nr. 744 af 1. juni Det foreslås derfor, at energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om midlertidig suspension af de i forslaget angivne støtteordninger og overgangsregler, således at der ikke træffes afgørelse om og udbetaling af støtte for de midlertidigt suspenderede støtteordninger. Det er hensigten med denne bemyndigelse, at den kan bruges i dette tilfælde, hvor forlængelse af de angivne støtteordninger og overgangsordninger skal renotificeres. Dette har ikke indvirkning på udbetaling af støtte til elproduktionsanlæg, som allerede inden udgangen af 2016 blev omfattet af en af ovenstående ordninger. Formålet med bestemmelsen er, at energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om, at der ikke træffes afgørelser og udbetales støtte i strid med statsstøtteretten for anlæg som nettilsluttes den 1. januar 2017 eller senere. På denne måde skabes der ikke usikkerhed for berørte støttemodtagere om eventuel tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. På denne baggrund forventes energi-, forsynings- og klimaministeren at udstede en bekendtgørelse om suspension af de pågældende støtteordninger med virkning fra den 1. januar Indsættelse af loft for størrelsen af støtte til visse anlæg Gældende ret Efter 41 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016, kan der ydes pristillæg til vindmøller tilsluttet i egen forbrugsinstallation inden for en årlig pulje på 1 MW i 2016.

5 5 Efter 43 a, stk. 7, kan der ydes pristillæg til elproduktionsanlæg på 6 kw eller derunder, som alene anvender gasser. Efter 44, stk. 5, kan der ydes pristillæg til anlæg, der producerer elektricitet ved stirlingmotorer, og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde på 6 kw eller derunder. Efter 47, stk. 7, kan der inden for en pulje på 20 MW årligt i 5 år fra og med 2013 ydes forhøjet pristillæg til solcelleanlæg. Efter 47, stk. 9, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016 kan der ydes pristillæg til andre VE-teknologier, bl.a. bølgekraft, der ikke er omfattet af lovens 47, stk Alle ordningerne er omfattet af Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelser SA og SA og er tidsbegrænsede til udgangen af Det betyder anlæggene skal være nettilsluttet senest den 31. december 2016, idet tidsbegrænsningen indebærer, at der ikke vil kunne tildeles støtte til anlæg, der nettilsluttes fra den 1. januar 2017 eller senere. Der gælder ikke noget loft for samlet støtte pr virksomhed pr projekt i medfør af de ovenstående gældende støtteordninger Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Europa-Kommissionen traf afgørelser om godkendelse af visse støtteordninger i oktober Det drejer sig om afgørelse af 24. oktober 2014 vedr. statsstøttesag SA (2013/N) støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg og afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. statsstøttesag SA støtte til husstandsvindmøller og havvindmøller med et forsøgselement. Afgørelserne er efterfølgende blevet korrigeret af Europa-Kommissionen den 18. december Europa-Kommissionen tidsbegrænsede afgørelserne til og med Det betyder, at der ikke vil kunne tildeles støtte til nye anlæg, der nettilsluttes den 1. januar 2017 eller senere, med mindre ordningerne genanmeldes til Europa-Kommissionen. Det drejer sig om solceller, andre VEteknologier, bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg op til og med 6 kw, små biomasseanlæg op til og med 6 kw, husstandsvindmøller og forsøgsmøller på havet. Alle ordningerne vil blive renotificeret i medfør af Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi Det vurderes dog, at det vil være hensigtsmæssigt også at have mulighed for, at kunne statsstøtteanmelde ordningerne efter den generelle gruppefritagelsesforordning (Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108) således, at der vil kunne tildeles støtte efter ordningerne fra den 1. januar 2017, hvis Europa-Kommissionen vurderer, at dette kan være en

6 6 mulighed. Da anmeldelse i henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning ikke forudsætter Europa-Kommissionens godkendelse, vil dette være en mere smidig løsning end at anmelde ordningerne i medfør af Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi Et af kravene under den generelle gruppefritagelsesforordning er, at den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt kan udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. Det vurderes hensigtsmæssigt, at dette loft på den samlede støtte lovfæstes, så det af loven klart fremgår, at der er et loft for tildeling af støtte. Det foreslås derfor, at indsætte et loft på 15 mio. euro i lovens 41, stk. 6, 43 a, stk. 8, 44, stk. 6 samt 47, stk. 8 og 10, således at der udtrykkeligt angives det maksimale støttebeløb i overensstemmelse med kravet efter den generelle gruppefritagelsesforordning. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser erhvervslivet m.v. Eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. vil først kunne vurderes i forbindelse med brug af bestemmelsen om midlertidig suspension af en eller flere støtteordninger eller overgangsordninger om støtte omfattet af lov om vedvarende energi. Indsættelse af et loft for den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt vurderes umiddelbart ikke at få betydning for omfanget af udbetaling af støtte i medfør af disse ordninger, ud fra de økonomiske forudsætninger, som gælder for ordningerne i dag. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne Indførslen af en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren til midlertidigt at kunne suspendere de i forslaget angivne støtteordninger eller overgangsordninger om støtte, hvorefter energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte, at støtteordningerne fra en bestemt dato er suspenderet vil medføre, at anlægsejere vil skulle meddeles, at ordningen er midlertidigt suspenderet fra den dato ministeren har fastsat og der ikke kan træffes afgørelse om støtte eller udbetaling af støtte så længe ordningen er suspenderet. En regel om suspension af en støtteordning eller en overgangsordning for en støtteordning vil først kunne ophæves i det omfang og fra den dato Europa-Kommissionens afgørelse måtte foreligge. Forslaget skønnes derudover ikke at have yderligere konsekvenser af betydning for borgerne. 6. Forholdet til EU-retten Bemyndigelse til midlertidig suspension af støtteordninger

7 7 Indsættelse af en bemyndigelse i 2 er med til at sikre overholdelse af den udløbsdato, som måtte gælde efter Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelser. Europa-Kommissionens statstøttegodkendelser er tidsbegrænsede, og Danmark er forpligtet til at renotificere støtteordninger, såfremt de ønskes forlænget udover den godkendte periode. Danmark vil skulle anmelde støtteordningerne med henblik på at få godkendt ordningerne ud over den godkendte periode, hvis de opfylder kravene i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi (2014/C 200/01). Henset til Europa-Kommissionens sagsbehandlingstider i denne typer sager, vurderes det nødvendigt med en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren, om at kunne suspendere støtteordningerne indtil ordningerne igen er renotificerede og hvis nødvendigt godkendt af Europa-Kommissionen. Dette skal ses i lyset af, at statsstøttegodkendelserne er tidsbegrænset til og med 31. december 2016 og anmeldelse af de angivne ordninger vil ske i forlængelse af dette forslag, og at der er fundet en traktatmedholdelig finansiering af støtteordningerne, jf. Kommissionens problematisering af om det danske PSO-system indeholder en potentiel diskrimination af importeret VE-elektricitet. Det bemærkes, at der har været situationer hvor Europa-Kommissionen ikke har godkendt forlængelsen af eksisterende støtteordninger eller overgangsordninger fordi en forlængelse ikke har været anset for forenelig med statsstøttereglerne fremadrettet. Med en sådan bemyndigelse kan energi-, forsynings- og klimaministeren sikre, at der ikke sker udbetaling af ulovlig statsstøtte af anlægsejere, der efterfølgende skal kræves tilbagebetalt. Skulle Europa-Kommissionen ikke godkende forlængelse af en renotificeret støtteordning vil ordningen skulle ophæves ved lov og ordningen vil dermed blive lukket for tilgang af nye anlæg. Indsættelse af loft for støtte til visse anlæg Europa-Kommissionen traf afgørelser om godkendelse af visse støtteordninger i oktober Det drejer sig om afgørelse af 24. oktober 2014 vedr. statsstøttesag SA (2013/N) støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg og afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. statsstøttesag SA støtte til husstandsvindmøller og havvindmøller med et forsøgselement. Afgørelserne er efterfølgende blevet korrigeret af Europa-Kommissionen den 18. december Europa-Kommissionen tidsbegrænsede afgørelserne til og med 2016, svarende til varigheden af den midlertidige PSO-løsning. Det fremgår ligeledes af afgørelserne, at ordningerne skal genanmeldes, såfremt der skal kunne tildeles støtte til nye anlæg efter udgangen af Det drejer sig om solceller, andre VE-teknologier, bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg op til og med 6 kw, små biomasseanlæg op til og med 6 kw, husstandsvindmøller og forsøgsmøller på havet. Alle ordningerne vil blive renotificeret i medfør af Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi

8 8 Samtidig ønskes der ligeledes at være mulighed for, at ordningerne kan statsstøtteanmeldes efter den generelle gruppefritagelsesforordning (Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108), hvis Europa-Kommissionen vurderer, at dette kan være en mulighed, da dette vil være en mere smidig løsning, end at anmelde ordningerne i medfør af Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi , således, at der vil kunne tildeles støtte efter ordningerne fra den 1. januar Et af kravene under den generelle gruppefritagelsesforordning er, at den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt kan udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. Det vurderes hensigtsmæssigt, at dette loft på den samlede støtte lovfæstes, så det af loven klart fremgår, at der er et loft for tildeling af støtte. De krav, der i øvrigt stilles under den generelle gruppefritagelsesforordning, er allerede fastsat eller vil kunne fastsættes på bekendtgørelsesniveau. Ændringerne skal være udarbejdet, inden forlængelserne kan træde i kraft og anmeldes til Europa- Kommissionen. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016 har energi-, forsynings- og klimaministeren ikke bemyndigelse til midlertidigt at suspendere afgørelse om og udbetaling af støtte under eksisterende støtteordninger og overgangsregler om støtteordninger, indtil Europa-Kommissionen har godkendt forlængelse af støtteordningernes og overgangsreglernes bagvedliggende statsstøttegodkendelser. Det foreslås at indsætte en bemyndigelse til energi-, forsynings-, og klimaministeren til midlertidig, at kunne suspendere støtteordninger og overgangsordninger om støtte. Den foreslåede bemyndigelse indebærer, at ministeren ved bekendtgørelse kan fastsætte regler om, at en eller flere støtteordninger eller overgangsordninger om støtte suspenderes midlertidigt fra datoen for udløbet af den bagvedliggende afgørelse fra Europa-Kommissionen, indtil en ny godkendelse foreligger.. Den midlertidige suspension af støtteordninger eller overgangsordninger om støtte kan kun ophøre fra det tidspunkt og i det omfang det følger af Europa-Kommissionens afgørelse. Det drejer sig om solceller, andre VE-teknologier, bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg op til og med 6 kw, små biomasseanlæg op til og med 6 kw samt husstandsvindmøller, samt de

9 9 overgangsordninger, som knytter sig til disse støtteordninger, dvs. visse overgangsordninger i medfør af lov nr. 900 af 4. juli 2013 og lov nr. 744 af 1. juni En midlertidig suspension betyder, at der alene kan ydes støtte til anlæg, som når at blive omfattet af en ordning inden den dato, fra hvilken energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter en suspension. I tilfælde af, at der ikke opnås godkendelse fra Europa-Kommissionen til at videreføre en midlertidigt suspenderet støtteordning, herunder en overgangsordning, der giver ret til støtte, vil der kunne være potentielle støttemodtagere, som ikke vil have opnået ret til støtte forud for udløbet af statsstøttegodkendelsen. Efter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets opfattelse vil fastsættelse af regler om midlertidig suspension af støtteordninger, i det omfang sådanne regler vil udgøre et indgreb i rettigheder beskyttet af grundlovens 73, ikke i almindelighed udgøre et ekspropriativt indgreb ( afståelse ) i forhold til de potentielle støttemodtagere, der efter gældende ret har mulighed for at søge støtte i henhold til ordningerne. Uanset det anførte kan det efter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets opfattelse imidlertid ikke på forhånd udelukkes, at der kan forekomme tilfælde, hvor en bekendtgørelse, der fastsætter regler om midlertidig suspension af visse støtteordninger, kan ramme en potentiel støttemodtager, som har afholdt udgifter i tillid til muligheden for at erhverve ret til støtte, så økonomisk intensivt og atypisk, at der vil være tale om ekspropriation. Det må bero på en konkret vurdering, om der i det enkelte tilfælde foreligger ekspropriation. I vurderingen vil bl.a. indgå den økonomiske betydning af de ændrede regler samt de nærmere omstændigheder, der ligger til grund for, at den potentielle støttemodtager ikke har kunnet opfylde støttebetingelserne forud for suspensionen. Er indgrebet ekspropriativt, vil den pågældende have krav på erstatning i medfør af grundlovens 73. Kravet på erstatning må i mangel af enighed rejses ved domstolene. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 2 Efter 41, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016 kan der ydes pristillæg til vindmøller tilsluttet i egen forbrugsinstallation inden for en årlig pulje på 1 MW i Bestemmelserne om tildeling af støtte inden for en årlig pulje på 1 MW fremgår af lov nr af 29. december Bestemmelserne om støtte inden for en årlig pulje på 1 MW efter 2016 vil blive sat i kraft ved bekendtgørelse efter denne lovs vedtagelse. Det følger af den generelle gruppefritagelsesforordning, at den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt kan udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. Det foreslås, at der indsættes et loft for støtte svarende til begrænsningen i den generelle gruppefritagelsesforordning.

10 10 Den foreslåede ændring af 41, stk. 5, indebærer, at udbetaling af støtte til et projekt skal stoppes, når støtten overstiger et beløb svarende til 15 mio. euro. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 3 Efter 43 a, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016, kan der ydes pristillæg til elproduktionsanlæg på 6 kw eller derunder, som alene anvender gasser. Det følger af den generelle gruppefritagelsesforordning, at den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt kan udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. Det foreslås at der indsættes et loft for støtte svarende til begrænsningen i den generelle gruppefritagelsesforordning. Den foreslåede ændring af 43 a, stk. 8, indebærer, at udbetalingen af støtten skal stoppes såfremt den overstiger et beløb svarende til 15 mio. euro. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 4 Efter 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016, kan der ydes pristillæg til anlæg, der producerer elektricitet ved stirlingmotorer og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde på 6 kw eller derunder. Det følger af den generelle gruppefritagelsesforordning, at den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt kan udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. Det foreslås at der indsættes et loft for støtte svarende til begrænsningen i den generelle gruppefritagelsesforordning. Den foreslåede ændring af 44, stk. 6, indebærer, at udbetalingen af støtten skal stoppes såfremt den overstiger et beløb svarende til 15 mio. euro. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 5 Efter 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016, kan der inden for en pulje på 20 MW årligt i 5 år fra og med 2013 ydes forhøjet pristillæg til solcelleanlæg. Der vil efter loven ikke kunne ydes støtte efter 1. januar Det følger af den generelle gruppefritagelsesforordning, at den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt kan udgøre et beløb svarende til 15 mio. Euro.

11 11 Det foreslås at der indsættes et loft for støtte svarende til begrænsningen i den generelle gruppefritagelsesforordning. Den foreslåede ændring af 47, stk. 8, indebærer, at udbetalingen af støtten skal stoppes såfremt den overstiger et beløb svarende til 15 mio. euro. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 6 Efter 47, stk. 9, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016, kan der ydes pristillæg til andre VE-teknologier, bl.a. bølgekraft, der ikke er omfattet af lovens 47, stk Det følger af den generelle gruppefritagelsesforordning, at den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt kan udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. Det foreslås at der indsættes et loft for støtte svarende til begrænsningen i den generelle gruppefritagelsesforordning. Den foreslåede ændring af 47, stk. 10, indebærer, at udbetalingen af støtten skal stoppes såfremt den overstiger et beløb svarende til 15 mio. euro. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.

12 12 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 6, indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte regler om, at der ikke før Europa-Kommissionens godkendelse af de pågældende ordninger kan træffes afgørelse om støtte eller udbetaling af støtte efter følgende bestemmelser: 1) Støtteordningerne i 41, stk. 4, 43 a, stk. 7, 44, stk. 5, samt 47, stk. 7 og 9. 2) Overgangsordningerne i 7, stk. 5 og 6, i lov nr. 744 af 1. juni ) Overgangsordningerne i 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013.« Stk. 5. Det er en betingelse for pristillæg efter stk. 4, at vindmøllen nettilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagn om pristillæg. Stk a. --- Stk. 8. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er valg af pristillæg efter stk. 7 betingelse af Energinet.dk s tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Stk , stk. --- Stk. 6. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er valg af pristillæg efter stk. 5 betingelse af Energinet.dk s tilsagn 2. I 41, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:»for projekter hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«3. I 43 a, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:»for projekter hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«4. I 44, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:»for projekter hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt efter stk. 5, maksimalt udgøre et beløb

13 13 forud for projektets påbegyndelse Stk. 8. Det er en betingelse for forhøjet pristillæg efter stk. 7, at anlægget nettilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagn om forhøjet pristillæg. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgningsproceduren og om fordelingen af puljen efter stk. 7 på forskellige kategorier af anlæg og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af megawatt i puljen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om forhøjelse af puljen, hvis den årlige pulje ikke er blevet fuldt udnyttet. svarende til 15 mio. euro.«5. I 47, stk. 8, indsættes efter 1. pkt.:»for projekter hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«stk Stk. 10. Forelektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, ydes alene pristillæg efter stk. 9, hvis anlægget har en installeret effekt på under 500 kw. Pristillægget er endvidere betinget af Energinet.dk s tilsagn forud for projektets påbegyndelse. 6. I 47, stk. 10, indsættes efter 2. pkt.:»for projekter hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2016-17 Tillægsbetænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 3 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 3 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 00. december 2016 2. udkast

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 17 Offentligt Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på 1.660 MW under overgangsordning fra

Læs mere

Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger)

Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger) 03-03-2017 Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger) Dansk Energi og Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 14. december 2016 Betænkning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 L 66 Bilag 4 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om om fremme af vedvarende

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Forslag. Lov om pilotudbud af støtte til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

Forslag. Lov om pilotudbud af støtte til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 23 Offentligt Forslag til Lov om pilotudbud af støtte til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Det talte ord gælder. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V). Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0730 Bilag 2 Offentligt

Det talte ord gælder. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V). Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0730 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0730 Bilag 2 Offentligt Det talte ord gælder Samråd i Folketingets Klima-, Energi- og Bygningudvalg den 20. maj 2015 om forløbet og resultatet af forhandlingerne med Europa-Kommissionen

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015. Til: Klager Advokaten Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 2015/1 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin Energistyrelen, j.nr 2015-5327 Fremsat den

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

2016/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Forslag. til

2016/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Forslag. til 2016/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6230 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 90 Folketinget Fremsat den 18. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)

Forslag. Lovforslag nr. L 90 Folketinget Fremsat den 18. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Høringsnotat vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Høringsnotat vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, Energi-, Forsynings- og L 39 Bilag 1, L 39 A Bilag 1, L 39 B Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling ERE Dato 3. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Den dansk-tyske samarbejdsaftale om delvis åbning af nationale støtteordninger for solcelleprojekter

Den dansk-tyske samarbejdsaftale om delvis åbning af nationale støtteordninger for solcelleprojekter Den dansk-tyske samarbejdsaftale om delvis åbning af nationale støtteordninger for solcelleprojekter Energimarkedet i EØS-området nye rettslige og politiske utviklingstrekk Oslo, 31/05/2017 Danish Energy

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt.

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016 modtog

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Bemyndigelse til afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg) 1 I lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017. Til: [XXX] Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på forhøjet pristillæg [XXX] (herefter

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Udbud for vind og sol Rasmus Zink Sørensen Energistyrelsen

Udbud for vind og sol Rasmus Zink Sørensen Energistyrelsen Udbud for vind og sol 2018-2019 Rasmus Zink Sørensen Energistyrelsen Energistyrelsen 7. november 2017 Side 1 1. Proces for udbud 2. Udbudsbetingelser 3. Harmonisering af vind og sol 4. Forsøgsmøller 5.

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere