Baggrund for indsats ved gasudslip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund for indsats ved gasudslip"

Transkript

1 Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller hæve trykket kan en gas omdannes til væske. Ved yderligere sænkning af temperaturen eller forøgelse af trykket kan væsken omdannes til et fast stof. Processen, hvorved et stof går fra gasform til væskeform, kaldes kondensering eller fortætning. Kondensering af gas til væske kan ske ved nedkøling (kuldekondensering) eller ved at hæve trykket (trykkondensering). Kuldekondenseret gas kaldes i transportsammenhæng kølet, flydende gas, mens trykkondenseret gas kaldes fordråbet gas. Tabel 1 Terminologi Gas Komprimeret gas Fordråbet gas Kølet, flydende gas Flydende gas Stof, der naturligt optræder som gas ved atmosfærisk tryk (1 bar) og temperatur (20 C). Gas, der opbevares eller transporteres under tryk. Gassen findes på gasform i beholderen. Gas, der opbevares og transporteres som væske. Tilstanden er frembragt ved opbevaring under tryk (trykkondenseret gas). Gas, der opbevares og transporteres som væske. Tilstanden er frembragt ved opbevaring ved lav temperatur (kuldekondenseret gas). Fællesbetegnelse for gasser, der opbevares og transporteres som væsker. Betegnelsen dækker over såvel fordråbet gas (trykkondenseret gas) og kølet, flydende gas (kuldekondenseret gas). Kritisk punkt For alle gasser er der en temperatur over hvilken, det ikke længere er muligt alene med tryk at kondensere gassen til en væske. Denne temperatur kaldes den kritiske temperatur og varierer fra stof til stof. Trykket, der kræves for at holde en gas kondenseret ved den kritiske temperatur, kaldes det kritiske tryk, og kombinationen af kritisk temperatur og kritisk tryk kaldes det kritiske punkt. Dette er illustreret i fasediagrammet i figur 1, hvor trykket er afbildet som funktion af temperaturen. Det kritiske punkt er angivet med en grøn plet og den tilhørende kritiske temperatur angivet ved T C og det kritiske tryk ved P C. Når en linje i fasediagrammet krydses som følge af ændring i temperatur og/eller tryk sker der en faseændring. 35

2 Figur 1. Betingelsen for at kondensere en gas til en væske er altså først og fremmest, at den afkøles under den kritiske temperatur. For mange gasser (ammoniak, chlor, carbondioxid, svovldioxid, ammoniak m.fl.) ligger den kritiske temperatur over stuetemperatur, hvilket betyder, at de kan kondenseres blot ved anvendelse af et tilstrækkeligt stort tryk. De vil derfor kunne opbevares og transporteres som fordråbet gas. For chlor betyder dette, at der ved 144 C (chlors kritiske temperatur) kræves et tryk på 77 bar (chlors kritiske tryk) for at omdanne gasformig chlor til væske, mens intet tryk uanset størrelse vil kunne gøre det samme ved temperaturer over 144 C. Ved lavere temperaturer kræves et mindre tryk, der vil kunne aflæses i fasediagrammet for chlor. Tripelpunkt Carbondioxid opbevares og transporteres også på fast form som tøris. Ved atmosfærisk tryk findes carbondioxid kun som gas og som fast stof. På fasediagrammet i figur 1 svarer dette til, at atmosfæretryk ligger under punktet mærket tripelpunkt. Carbondioxid kan med andre ord ikke smelte ved atmosfæretryk, men kun ved et højere tryk. Ved at hæve temperaturen vil man derfor se en faseovergang fra fast stof til gas, uden at carbondioxid optræder på væskeform. Carbondioxid sublimerer. En forudsætning for transport af flydende carbondioxid er derfor, at trykket er over tripelpunkttrykket (angivet ved P TP på fasediagrammet i figur 1), som er 5,185 bar ved tripelpunkttemperaturen på -56,6 C (angivet ved T TP på fasediagrammet i figur 1). For de fleste øvrige stoffer ligger tripelpunktet dog under stuetemperatur og atmosfærisk tryk, hvorfor stofferne ved atmosfærisk tryk ændrer fase fra fast stof til væske til gas i takt med, at temperaturen stiger. I tabel 2 angives udvalgte gassers smeltepunkt, kogepunkt, kritiske temperatur, kritiske tryk og ekspansionsratio ved tilstandsændring fra væske til gas. Smeltepunkt og kogepunkt er angivet ved atmosfærisk tryk (1 bar). Tabellen er sorteret efter faldende kritisk temperatur og baseret på data fra Air Liquide Gas Encyclopedia. 36

3 Tabel 2 Stof Smeltepunkt C Kogepunkt C Kritisk temp. C Kritisk tryk bar Carbonylchlorid -128,0 7,5 182,0 56,7 1:337 Nitrogendioxid -11,2 21,1 157,8 101,3 1:424 Svovldioxid -76,0-10,1 157,6 78,8 1:535 Vinylchlorid -153,8-13,8 156,5 55,9 1:365 Butan -138,0-0,5 152,0 38,0 1:239 Chlor -101,0-34,1 144,0 77,0 1:521 Ammoniak -78, ,4 112,8 1:947 Hydrogensulfid -86,0-60,2 100,0 89,4 1:638 Propan -187,7-42,1 96,6 42,5 1:311 Propen -185,3-47,8 91,0 46,1 1:388 Hydrogenchlorid -114,8-85,1 51,4 82,6 1:772 Dinitrogenoxid -91,0-88,5 36,4 72,5 1:662 Acetylen -84,0-83,8 35,1 61,9 1:663 Carbondioxid Sublimerer -78,5 31,0 73,8 1:845 Ethen -169,2-103,8 9,5 50,8 1:482 Methan -182,5-161,6-82,7 46,0 1:630 Nitrogenoxid -163,6-151,8-93,0 64,9 1:1040 Oxygen -219,0-183,0-118,6 50,4 1:854 Argon -189,0-185,9-122,3 49,0 1:835 Carbonmonoxid -205,0-191,6-140,3 35,0 1:674 Nitrogen -210,0-195,9-147,0 34,0 1:691 Hydrogen -259,0-252,8-240,0 13,0 1:844 Helium -272,2-269,0-268,0 2,3 1:748 * : Volumenforøgelse ved tilstandsændring fra væske til gas. Ekspansionsratio * Transport af gasser Transportformer Gasser transporters som komprimeret gas eller som flydende gas. En given mængde af et stof på gasform fylder langt mere end den samme mængde på væskeform. Fordampning af én liter væskeformig chlor (ved 1 bar og -34,1 C) giver eksempelvis 521 liter gasformig chlor (ved 1 bar og 15 C). Rumfangsforøgelsen, eller ekspansionsratioen, ved tilstandsændring fra væske (ved 1 bar og stoffets kogepunkt) til gas (ved 1 bar og 15 C) for udvalgte gasser er angivet i tabel 2. Der er på grund af denne betragtelige volumenforøgelse store transportmæssige fordele ved at transportere gasser som flydende gas. En tankvogn med fordråbet gas må maksimalt fyldes % med flydende gas. Dette skyldes, at den flydende gas udvider sig, hvis temperaturen stiger. Resten af tankens indhold vil være dampe fra den fordråbede gas og en mindre mængde atmosfærisk luft. Transport af fordråbede gasser sker i uisolerede tanke, hvilket betyder, at indholdet i tanken kan have omgivelsernes temperatur. Ofte vil indholdet dog være kølet ved transportens start, og trykket derfor være mindre. Under transporten vil indholdets temperatur og tryk variere. Hvis tanktemperaturen stiger, medfører dette, at trykket i tanken stiger. Tilsvarende vil et fald i tanktemperaturen medføre et fald i trykket. Eksempelvis vil trykket i en tankvogn med flydende chlor være 1 bar (altså atmosfærisk tryk) ved -34,1 C (chlors kogepunkt), mens en tanktemperatur på medfører et tryk på 7,8 bar (chlors damptryk ved ). Tankene er udstyret med overtryksventiler, der sikrer, at tanken ved opvarmning ikke risikerer at tryksprænge. 37

4 For mange andre gasser ligger den kritiske temperatur betydeligt lavere, så en kondensering først kan gennemføres efter stærk afkøling. Disse gasser transporteres derfor som kølet, flydende gas eller som komprimeret gas afhængig af anvendelse. Kølet, flydende gasser transporteres i termoisolerede cryotanke, der typisk ikke er lavet til højt tryk. Opvarmning af væsken vil medføre trykstigning, hvorfor sikkerhedsventiler bruges til trykaflastning i tilfælde af utilsigtet trykstigning. I tabel 3 angives transportformer for udvalgte gasser grupperet efter gassernes primære fare. Bemærk, at den samme gas kan transporteres på flere forskellige former og derfor optræde i mere end én kolonne. Tabel 3 Primær fare Transporteres komprimeret Brandfarlig Hydrogen Methan Propen Giftig Hydrogensulfid Nitrogenoxid Carbonmonoxid Andet Nitrogen Oxygen Helium Argon Transporteres fordråbet Propan Butan Ethen Ammoniak Chlor Svovldioxid Nitrogendioxid Carbonylchlorid Hydrogenchlorid Vinylchlorid Carbondioxid Dinitrogenoxid Transporteres kølet, flydende Hydrogen Methan Ethen Nitrogen Oxygen Carbondioxid Argon Dinitrogenoxid Transporteres fast Carbondioxid Transporteres opløst Acetylen Acetylen transporteres som opløst gas. Acetylen er meget ustabil under tryk og transporteres derfor opløst i acetone, der er opsuget i en porøs masse. Ved et tryk på 10 bar kan én liter acetone opløse 250 liter acetylen. Indsats ved gasuheld Transportformen, udslipsomstændigheder, farlige egenskaber og vandopløselighed har stor indflydelse på den måde den optimale indsats ved gasuheld gennemføres. Konkrete anvisninger for indsats ved specifikke gasser er anført på de enkelte indsatskort. Helt overordnet gælder dog, at den primære indsats ved gasudslip består i at reducere konsekvenserne for personer i fareområdet, hvilket typisk sker ved at begrænse udslippet. Håndtering af udslip af fordråbede gasser vurderes at udgøre en særlig risiko, hvorfor disse er beskrevet særskilt nedenfor. Transportformen er af afgørende betydning for udslippets samlede størrelse. Indholdet af komprimeret gas i en tank er mindre per volumenenhed end for flydende gas, da de komprimerede gasser fylder mere. Et uheld, der forårsager hul i en beholder med komprimeret gas, giver derfor typisk mindre fareområder, selvom det ikke vil være muligt at opsamle den undslupne gas. Kølet, flydende gas transporteres stærkt nedkølet og ved lavere tryk, begge dele faktorer, der bevirker en mindre fordampning i forbindelse med et uheld end for fordråbede gasser. Kølet, flydende gasser kan til gengæld kondensere andre gasser grundet den lave temperatur. Kølet, flydende nitrogen (kogepunkt på -195,9 C) vil eksempelvis kunne kondensere oxygen (kogepunkt på -183,0 C) og dermed øge koncentrationen af oxygen og for- 38

5 årsage antændelse. Kølet, flydende gassers lave temperaturer medfører også risiko for stoppede rørføringer grundet dannelse af is fra luftens indhold af fugt. Med udslipsomstændigheder tænkes primært på, hvorvidt en læk i en tank med flydende gas befinder sig over eller under væskeoverfladen. Såfremt et hul i en tank opstår under væskeoverfladen, vil udslippet størrelse typisk være størst. Et hul på 2 cm i diameter i en tank med 65 t chlor ved en temperatur på vil give markant forskellige udslip afhængig af hullets placering. Et hul i toppen af tanken vil i løbet af den første time medføre et udslip på kg og en maksimal udslipshastighed på 0,56 kg/s. Var hullet derimod i bunden af tanken, ville der på en time ske et udslip af kg chlor med en maksimal udslipshastighed på 8,5 kg/s. Indsatstaktikken afhænger også af gassens farlige egenskaber, herunder om gassen er brandfarlig, giftig eller blot fortrænger luftens indhold af oxygen. Hvis gassen er vandopløselig, skal det prioriteres at anvende vandtåge til at forsøge at slå skyen ned, både for at minimere fareområdet og for at mindske risikoen for antændelse af brandfarlige gasser. Ved brug af vandtåge til at slå en gassky ned kræves mindst L/min. Hvis gassen ikke er vandopløselig, kan skyen ikke slås ned med vand, men søges styret væk fra udsatte personer. BLEVE For flydende, brandfarlige gasser er der på indsatskortet angivet risiko for BLEVE. BLEVE er en forkortelse for Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, hvilket er tryksprængning af en lukket beholder, hvori en væske er opvarmet til temperaturer væsentligt over væskens kogepunkt ved atmosfærisk tryk. Hvis en BLEVE opstår, kan fragmenter fra tanken udslynges hundredvis af meter. Denne fare bevirker, at risiko for BLEVE udløser en sikkerhedsafstand på m i indsatskortene. Alle væsker opvarmet til temperaturer væsentligt over deres kogepunkt kan give anledning til tryksprængning af en beholder. En særlig risiko opstår, hvis væsken i beholderen er brandfarlig og en gas ved atmosfærisk tryk, da antændelse kan resultere i dannelsen af en stor ildkugle. Størrelsen af ildkuglen afhænger af tanken og mængden af udstrømmende, flydende gas, men ildkugler på op til 100 m i diameter er ikke ualmindelige. Ved kraftig opvarmning er sikkerhedsventilerne ikke altid tilstrækkelige til at udligne trykket. BLEVE som følge af brandpåvirkning kan i værste fald ske på få minutter, hvis ikke effektiv køling af tanken og slukning af brand i omgivelserne prioriteres højt. Der kræves store mængder kølevand og gerne L/min for hvert område af tanken, der brandpåvirkes. Særlige forhold ved uheld med fordråbet gas Beskrivelsen af uheld med en fordråbet gas tager udgangspunkt i en transport af chlor. Tankindholdet har omgivelsernes temperatur på, og trykket på 7,8 bar inde i tanken svarer til chlors damptryk ved. Udgangssituationen er illustreret i figur 2. 39

6 1 bar 7,8 bar Gasfase Væskefase Figur 2. Hul i gasfasen Et hul i chlortanken over væskeoverfladen vil medføre, at overtrykket af chlor undslipper fra tanken. Chlor er en gas ved atmosfærisk tryk og stuetemperatur og vil derfor naturligt søge at overgå fra væske til gas. Dette kræver en stor mængde varmeenergi fra den væskeformige chlor, der er tilbage i tanken. Den flydende chlor i den trykløse tank vil derfor afkøles under voldsom kogning ned til kogepunktet på -34 C. Da tanken ikke er isoleret, vil indholdets lave temperatur typisk give frost på ydersiden af tanken under væskeoverfladen. Når væsken har nået kogepunktet, vil den herefter stå og koge på grund af tilførsel af varmeenergi udefra. Ved kogningen sker der en fortsat afdampning, men udslippet vil gradvist aftage, indtil der kun afdamper en ringe mængde. Det vil ikke være muligt at opsamle den undslupne gas. Situationen ved et hul i gasfasen på en chlortank er illustreret i figur 3. Gasfase 1 bar 1 bar Figur 3. Væskefase -34 C Afhængig af stoffets vandopløselighed kan gassen eventuelt slås ned med vandtåge. Dette vil være effektivt ved ammoniakudslip, men ikke have effekt på chlor. Ved anvendelse af vand er det vigtigt ikke at ramme direkte på tanken, da vandet vil bevirke en markant opvarmning af tankens indhold og derved øge afdampningen. Vær i den forbindelse opmærksom på frost på ydersiden af tanken, der indikerer, at hullet er i gasfasen. Ved udslip af en brandfarlig gas kan gasskyen forsøges styret med spredte vandstråler, hvilket giver en mindre risiko for antændelse. Hvis gassen allerede er antændt, stoppes gasudstrømningen, inden branden slukkes, da der ellers er fare for genantændelse og eksplosion. Kan udslippet ikke stoppes, afbrændes den udstrømmende gas under effektiv køling af tanken med vand. Hul i væskefasen Et hul i chlortanken under væskeoverfladen vil medføre, at tankens overtryk vil presse den flydende gas ud af tanken. Overtrykket i tanken afhænger meget af indholdets temperatur. Når væsken forlader tanken, typisk som en voldsom jetstråle med en hastighed på op til 100 m/s, vil den omdannes til gas under voldsom afkøling ned til temperaturer på -60 til -70 C. Den flydende gas i tanken vil derimod ikke nedkøles, da tanken fortsat er under 40

7 tryk. Udstrømningen fortsætter, indtil væskeoverfladen er under hullet, hvorefter udslippet minder om et udslip i gasfasen som beskrevet ovenfor. Ved hul i væskefasen bør impaktering (genkondensering) forsøges. Om muligt kan det forsøges at vende tanken, så hullet kommer over væskeoverfladen. Den chlor, der omdannes til gas, kan ikke opsamles. For ikke-vandopløselige gasser som eksempelvis chlor kan gassen ikke slås ned med vandtåge, men i bedste fald søges styret væk fra truede personer. Ved udslip af vandopløselige fordråbede gasser kan gassen slås ned med vandtåge. Dette vil eksempelvis være effektivt ved ammoniakudslip. Ved anvendelse af vand i forbindelse med udslip fra væskefasen er det mindre kritisk at ramme tanken. Al unødvendig opvarmning af tankens indhold, med øget afdampning til følge, bør dog søges minimeret. Ved udslip af en brandfarlig gas kan gasskyen forsøges styret med spredte vandstråler, hvilket giver en mindre risiko for antændelse. Brandfarlige gasser bør ikke forsøges impakteret (genkondenseret), da der ved brug af impakteringstragt kan være risiko for antændelse grundet statisk elektricitet. Hvis gassen er antændt, stoppes gasudstrømningen, inden brand slukkes, da der ellers er fare for genantændelse og eksplosion. Kan udslippet ikke stoppes, afbrændes den udstrømmende gas under effektiv køling af tanken med vand. Hul i væskefasen på beholdere indeholdende fordråbede gasser resulterer i en meget hurtig frigivelse af store mængder gas og medfører derfor risiko for meget store fareområder. Situationen ved et hul i væskefasen på en chlortank er illustreret i figur 4. 1 bar 7,8 bar Gasfase Væskefase -60 C Figur 4. Impaktering Impaktering (genkondensering) mindsker afdampning ved udslip af fordråbede gasser, som har et kogepunkt over ca. -40 C. Impaktering kan alene anvendes ved udslip fra væskefasen og udnytter, at fordråbede gasser nedkøles ved fordampning. Indeslutning i tragt eller presenning samler aerosoldråberne og holder samtidigt på kulden, hvorved væsentlige mængder af udslippet bevares på væskeform. Der er således ikke tale om genkondensering i fysisk-kemisk forstand, idet den allerede afgivne gas ikke ændrer tilstandsform fra gas til væske. Impaktering kan således betragtes som dråbefastholdelse eller væskebevarelse. Impakteringstragten ender i et kar, tank eller anden beholder, hvor den fordråbede gas opsamles. Opsamlingsbeholderen kan være tom og blot bruges til opsamling af den flydende gas, eller den kan være delvist fyldt med en væske, der kan binde den opsamlede gas. En beholder med væske til opsamling af gas kaldes en scrubber. Eksempelvis er ammoniak vandopløselig, hvorfor ammoniak forsøges overført til en scrubber med vand. Ved kan der bindes op til 300 kg ammoniak per L vand. Chlor kræver en scrubber indeholdende en vandig opløsning af natriumhydroxid (kaustisk soda), der kan binde chlor som en opløsning af hypochlorit. Føres den flydende gas over i et tomt opsamlingskar, er situationen i karret den samme som ved et hul i gasfasen beskrevet tidligere. 41

8 Indholdet vil nedkøles til gassens kogepunkt, og afdampningen vil gradvist aftage. For bedre at kunne holde på kulden kan karret overdækkes med presenning. Låget må dog ikke være tætsluttende, da der så vil opbygges tryk. Impaktering kan ikke anbefales til brandfarlige gasser grundet risiko for antændelse. Situationen under impaktering af en chlortank er illustreret i figur 5. 1 bar 7,8 bar Gasfase Væskefase Figur C Særlige forhold for chlor For chlor gælder det særlige forhold, at chlor ved temperaturer under 10 C i kontakt med vand kan danne såkaldt chloris (hydrat dannet af chlor og otte vandmolekyler, Cl 2 8H 2 O). Dannelse af chloris kan medvirke til at reducere udslippet størrelse og kan ske af sig selv ved reaktion med luftens indhold af vand, men også til en vis grad udnyttes offensivt ved at bruge vandtåge på selve udslipspunktet. Dette skal kun forsøges under helt særlige omstændigheder, da det strider mod den almene regel om at undgå at bruge vand på tanken for at undgå opvarmning. Kemisk dannelse af gas Gasuheld kan ske som følge af udslip af gas fra beholdere, men også som følge af kemisk reaktion mellem to eller flere stoffer. Der kan eksempelvis være tale om stoffer, der utilsigtet sammenblandes, eller reaktion mellem et stof og luftens indhold af vand. Brand er også en kemisk reaktion, der vil medføre dannelse af en lang række gasformige forbrændingsprodukter. Indholdet af gasser i brandrøgen vil være meget afhængig af det brændende materiale, tilførslen af ilt og brandens temperatur. Fælles for de fleste scenarier, hvor gas dannes som følge af kemisk reaktion, vil dog være, at den dannede mængde af gas vil være mindre end et udslip fra en tank med en tilsvarende gas. Dette afspejles i den angivne mindste sikkerhedsafstand på indsatskortene, der eksempelvis for fordråbede sundhedsfarlige gasser, reduceres fra 300 m til 100 m. 42

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

De tre tilstandsformer

De tre tilstandsformer digital Tema De tre tilstandsformer Noter til læreren: Forsøg til slowmotionfilm og elev-fremlæggelser - samt lidt teori 2013 Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver forsøg,

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele Atomets bestanddele Indledning Mennesket har i tusinder af år interesseret sig for, hvordan forskellige stoffer er sammensat I oldtiden mente man, at alle stoffer kunne deles i blot fire elementer eller

Læs mere

Teknisk rider Du må være en engel, Hans Christian

Teknisk rider Du må være en engel, Hans Christian Teknisk rider Du må være en engel, Hans Christian Om forestillingen: Dette er ikke en teaterforestilling i traditionel forstand. Vi kalder det en teaterinstallation. Publikum sidder ikke og betragter forestillingen

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

ved brand uheld med af trykflasker farlige stoffer samt ved akutte sikker håndtering og redningsindsatser Branchevejledning

ved brand uheld med af trykflasker farlige stoffer samt ved akutte sikker håndtering og redningsindsatser Branchevejledning Branchevejledning sikker håndtering af trykflasker ved brand og redningsindsatser samt ved akutte uheld med farlige stoffer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Denne branchevejledning

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Varenummer 161040 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

FYSIK 3 / TERMODYNAMIK Københavns Universitet, 13. april, 2016, Skriftlig prøve

FYSIK 3 / TERMODYNAMIK Københavns Universitet, 13. april, 2016, Skriftlig prøve FYSIK 3 / TERMODYNAMIK Københavns Universitet, 13. april, 2016, Skriftlig prøve Benyttelse af medbragt litteratur, noter, lommeregner og computer uden internetadgang er tilladt. Der må skrives med blyant.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Powergas 2210 I henhold til EU forordning REACH Revideret 2012-11-05

Sikkerhedsdatablad Powergas 2210 I henhold til EU forordning REACH Revideret 2012-11-05 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: Leverandør: Sievert Powergas engangsgasdåse 2210, 190 g, 330 ml Opvarmning, lyser og køler til fritidsformål Sievert

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark Side : 1 Etiket 2.1 : brandfarlige gasser. F+ : Yderst brandfarlig 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Altop Acetylen, Flamal Acetylen, Alphagaz Acetylen 1 Sikkerhedsdatablad

Læs mere

PRODUKTSIKKERHEDSDATABLAD BUTAN OG GASBLANDINGER. Specifik risiko: YDERST BRANDFARLIG

PRODUKTSIKKERHEDSDATABLAD BUTAN OG GASBLANDINGER. Specifik risiko: YDERST BRANDFARLIG PRODUKTSIKKERHEDSDATABLAD BUTAN OG GASBLANDINGER Specifik risiko: YDERST BRANDFARLIG 1. Produktidentifikation Betegnelse Type Beskrivelse Butan, superbutan, butan-/propangas Flaskegas Beholdere Gasindhold

Læs mere

vand, varme & energi

vand, varme & energi vand, varme & energi 1 vand, varme & energi Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til formidlingsaktiviteten Vand, varme og energi. Aktiviteten er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Varenummer 561200 Internt vare-nr. K3010 Betegnelse Låsvätskor National producent/importør Virksomhed Scania CV

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende Side : 1 Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende brandfarlige og ikkegiftige gasser. stoffer. 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Oxygen HG flydende,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ultragas 2202, 2205 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0. Revideret 2012-11-05

Sikkerhedsdatablad ultragas 2202, 2205 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0. Revideret 2012-11-05 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Sievert Ultragas engangsgasdåse 2202, 60 g, 110 ml - 2205, 210 g, 300 ml Anvendelse: Professionel brug, opvarmning, lyser

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 1951503 Anvendelse : Kølemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Overfladebeskyttelse m.m. Internt vare-nr. Betegnelse 0244,5258 SCAN-TEX SILICONE National producent/importør Virksomhed

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør Udarbejdet dato: 28.09.2012 Version 2 SIKKERHEDSDATABLAD Neste Flow 1. Navn på produkt og virksomhed Produktnavn Anvendelsesområde/identificerede Anvendelse Kemisk navn/synonymer Neste Flow Smøremiddel

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 487619 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Læs mere

Grundlæggende dykkerfysik. Luftens sammensætning Luftens egenskaber Tryk Boyles lov Trykkets betydning

Grundlæggende dykkerfysik. Luftens sammensætning Luftens egenskaber Tryk Boyles lov Trykkets betydning Grundlæggende dykkerfysik Luftens sammensætning Luftens egenskaber Tryk Boyles lov Trykkets betydning Luftens sammensætning Oxygen O2 Nitrogen N2 Øvrige Kuldioxid Hydrogen Ædelgasser Vanddampe Forurening

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

Brand er livsfarligt. Ildens temperatur. Brand og eksplosion det er nogle af de mest alvorlige ulykker, der kan ramme fartøjet og besætningen.

Brand er livsfarligt. Ildens temperatur. Brand og eksplosion det er nogle af de mest alvorlige ulykker, der kan ramme fartøjet og besætningen. Brand er livsfarligt Brand og eksplosion det er nogle af de mest alvorlige ulykker, der kan ramme fartøjet og besætningen. Når skibe totalforliser eller bliver svært beskadiget, så er årsagen mange gange

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Leverandør: Telefon: E-mail: Sievert Powergas engangsgasdåse 2204 336 g, 600 ml Sievert AB, P.O. Box 1366, S-171 26 Solna,

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato:

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato: SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: REN DUFT WC Produktkode: 2026 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 26.07.2007 Kontaktdata: Minatol ApS

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 511662 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0 Revideret 2012-11-15

Sikkerhedsdatablad 511662 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0 Revideret 2012-11-15 1. Identifikation af stoffet/ma terialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: RIMAC MAP/Pro engangsgasdåse 511662, 400 g, 788 ml Anvendelse: Professionel brug, opvarmning, lyser og køler til fritidsformål

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 584129 Internt vare-nr. K3005 Betegnelse Lim National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87

Læs mere

Ordliste til Undervisningsforløb CO2:

Ordliste til Undervisningsforløb CO2: Ordliste til Undervisningsforløb CO2: (Bilag ) Absorbering af energi Adiabatisk ekspansion Ændring af bølgelængde Atomer Biomasse Blødgøring af vand Bundfald CO2 balance i naturen De 3 tilstandsformer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ultramapp-gas 2206 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0 Revideret

Sikkerhedsdatablad ultramapp-gas 2206 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0 Revideret 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: Leverandør: Sievert Powergas engangsgasdåse 2206, 450 g, 750 ml Professionel brug, opvarmning, lyser og køler

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Til rengøring og forbedring af vedhæftningen på IKKE

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

ATEX. Sikkerhed er en pligt og der er altid en løsning

ATEX. Sikkerhed er en pligt og der er altid en løsning ATEX Sikkerhed er en pligt og der er altid en løsning 2. November 2016 René Hvidkær Jørgensen AGENDA Præsentation af SAFE-VENT Eksplosion og forudsætninger Eksempler og erfaringer Statistik Lovgivning

Læs mere

Starterkulturer & Probiotika

Starterkulturer & Probiotika Starterkulturer & Probiotika på godt og ondt CED / Innovation Michelle M. Madsen Chr. Hansen A/S Senior Drying Scientist Bøge Allé 10-12 DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 4574 7474 Dir +45 4574 8491 Fax

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad powergas 2003, 2004 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0 Revideret

Sikkerhedsdatablad powergas 2003, 2004 I henhold til EU forordning REACH Revision 1.0 Revideret 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Sievert Powergas engangsgasdåse 2203, 175 g, 300 ml - 2204, 336 g, 600 ml Anvendelse: Professionel brug, opvarmning, lyser

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Forløbet Stoffernes opbygning behandler stofs faseovergange, tilstandsformer, kogepunkt og smeltepunkt.

Forløbet Stoffernes opbygning behandler stofs faseovergange, tilstandsformer, kogepunkt og smeltepunkt. Stoffernes opbygning Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: Forløbet Stoffernes opbygning behandler stofs faseovergange, tilstandsformer, kogepunkt og smeltepunkt. Det er vigtigt overfor

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Tre betingelser skal være opfyldt, før en brand kan opstå. Betingelserne sættes sammen i en brandtrekant. Afgør hvilke ting,

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter.

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Natriumklorid (NaCl) Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE Workshop om brintsikkerhed - vejen mod en fælles ramme 2. maj 2014 - DTU Mødecenter, 2800 Kgs. Lyngby HVOR FARLIGT ER GAS? Kendte gaslagringsformer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112 Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY Side: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY PR-Nr.: Anvendelse: Glidemiddel til plastrør Emballage: 400

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vinyl Makeup Aerosol

Arbejdspladsbrugsanvisning Vinyl Makeup Aerosol Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Udarbejdet den: 20112007 / Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 20112007 Leverandør: FR Kemi ApS, Tåstruphøj 36, 4300 Holbæk,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dækglans. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Anvendelse: Rense- og plejemiddel til autodæk. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Periode Emne og materialer Faglige mål Evaluering / opgaver 33 Hvad er fysik/kemi? I alt 2. Vi skal her i den første dobbelt lektion introduceres til, hvad fysik/kemi er og handler om. Vi starter med en

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Fra miljøsynder til eftertragtet råstof

Fra miljøsynder til eftertragtet råstof Fra miljøsynder til eftertragtet råstof Kapitlet præsenterer eleverne for CO 2 set fra flere vinkler: Som en vigtig kemisk forbindelse både i naturen og industrien og som en livsnødvendig, men også problematisk

Læs mere

Skriftlig prøve i KemiF1 (Grundlæggende fysisk kemi) Fredag 30 Juni 2006 kl. 9 00 13 00. Opgave

Skriftlig prøve i KemiF1 (Grundlæggende fysisk kemi) Fredag 30 Juni 2006 kl. 9 00 13 00. Opgave Skriftlig prøve i KemiF1 (Grundlæggende fysisk kemi) Fredag 30 Juni 2006 kl. 9 00 13 00 Opgave Alle nødvendige data til besvarelse af spørgsmålene i eksamensopgaven er samlet i Tabel 1. Tabel 1: Termodynamiske

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 34 Ed: 2003-09-02 Team Wash Produktnavn Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) Producentens varenummer: TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige

Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige For at kunne udnytte biogas som drivmiddel i køretøjer skal energiindholdet først øges ved at udskille gassens indhold af kuldioxid, den såkaldte opgradering.

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet Fortynder 1 af 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produkt : Acetone 2-propanon Beskrivelse :

Læs mere

World Headquarters Hach Company Date Printed 1/24/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE

World Headquarters Hach Company Date Printed 1/24/09. Loveland, CO USA 80539 (970) 669-3050 SIKKERHEDSDATABLADE Page 1 SIKKERHEDSDATABLADE 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lachat-kolonne til bromid Katalognummer: 50246 HACH LANGE GmbH Nødtelefonnumre: Willstätterstrasse 11

Læs mere

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 Opgaver 1. Måling på en superleder 2. Opbevaring af flydende nitrogen 3. Flydende nitrogen 4. Opbevaring af carbondioxid 5. Køling af et superledende kabel 6. Energitab

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af IKL Produkter HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE MiterAktivator Aktivator kan anvendes til læder,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN KEMISK NAVN Air-bag modules Varenummer 1327029 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Varenummer 1421128/ 1421131/ 489905 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje

Læs mere