HØJTLÆSNINGS BETYDNING FOR IDENTITETSDANNELSEN HOS 3-5-ÅRIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJTLÆSNINGS BETYDNING FOR IDENTITETSDANNELSEN HOS 3-5-ÅRIGE"

Transkript

1 HØJTLÆSNINGS BETYDNING FOR IDENTITETSDANNELSEN HOS 3-5-ÅRIGE af Herlufsholm skole SAMF Side 1 af 17

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3-4 Problemformulering side 4 Afgrænsning side 5 Formål side 5-6 Teori og metodologi side 6-9 Projektets udførelse side 9-10 Perspektivering side 10 Kontakter side Litteraturliste side Bilag side Side 2 af 17

3 INDLEDNING At læse er en helt særlig oplevelse. Læsning fremkalder en umiddelbar sanselig reaktion: vi læser, eller vi hører, og vi forstår. Den intellektuelle reaktion er defineret som litteraturopfattelsen. Men læsning er mere end opfattelse. Læsning er oplevelse, og det er oplevelsen, der gør litteraturen forunderlig. Det er oplevelsen af at lade sig opsluge, lade sig synke ned i en anden verden, en verden opbygget af ord og forestillinger. Litteraturoplevelsen defineres af Møhl og Shack (1980) som en påvirkning, der indeholder emotionelle komponenter, som fører til en form for bevidsthedsmæssig påvirkning. Det er den emotionelle påvirkning, der er udgangspunktet for denne undersøgelse. Jeg mener, at læseoplevelsen er et overset aspekt i forskningen i førskolebarnets læsning, selvom netop dette felt er på vej frem. 1 Jeg vil i det følgende komme ind på to mulige årsager til forskningsfeltets fremgang. For det første er vigtigheden af børns tilegnelse af læsefærdigheder et emne, der ofte sættes i fokus af både medier og politikere. Senest i maj satte børne- og undervisningsminister, Christine Antorini, debatten i gang med et udspil om udvidede krav til småbørnsforældre, hvor 20 minutters obligatorisk daglig højtlæsning blev foreslået som en mulig vej til at gøre børn skoleklare. Antorini udtalte 21. maj 2012 blandt andet til Berlingske: ( )Dagtilbud [daginstitutioner, red.] er mindst lige så vigtige, som den tid børn går i folkeskole ( ) Det skal ikke være en miniskole, men vi skal have mere fokus på forældrenes aktive engagement i forhold til børns læring. Det er ikke som lektier i skolen, men det vil måske være at sige, at man læser højt 20 minutter hver dag med sit barn ( ) (http://m.b.dk/article.pml?guid= ) Udspillet er baseret på fire pejlemærker for fremtidens dagtilbud, udviklet af en task forcegruppe nedsat af ministeren i , og er et eksempel på en bredere tendens til, at børnelitteraturens vigtighed betones i medierne. For det andet er der et institutionaliseret udtalt ønske om at støtte barnets udvikling fra 3-5 år. I 2004 indførtes læreplaner for daginstitutioner, hvori der fastsættes en målsætning for 1 Se bl.a. Winther (igangværende Ph.d.- projekt: Formidlingen af børnelitteratur til småbørns familier ), Eskebæk Larsen (2006), Petersen (2006) og de Lopèz Jensen (2012) 2 Se bl.a. DR Nyheder, Berlingske, Information, Politiken, Kristeligt Dagblad, TV2 Nyhederne 3 DK/Content/News/Udd/Dagtilbud/2012/Maj/ Ambitioner- for- fremtidens- dagtilbud Side 3 af 17

4 børnehavers indsats i forhold til børns udvikling på en række områder. Disse områder er opdelt i udviklingstemaer, som institutionen skal sætte særligt fokus på hos børnene. Heriblandt den sproglige udvikling, den sociale udvikling og den alsidige personlige udvikling. 4 Denne undersøgelse er bygget på en forskningsbaseret antagelse om, at højtlæsning styrker alle tre udviklingsaspekter. Højtlæsning er defineret ved at være en social oplevelse og forskning har vist, at højtlæsning (når formidlet rigtigt) har en udviklende effekt på sprog og kommunikative evner senest i forbindelse med forskningsprojektet Projekt LæseLeg (Clasen og de Lopèz Jensen 2012). Denne undersøgelse vil derfor fokusere på, hvordan højtlæsning kan bidrage til at støtte barnets alsidige udvikling; her det 3-5-årige barns identitetsdannelse. I denne forbindelse sættes der lighedstegn mellem identitetsdannelse og selverkendelse, hvor begrebet selv forstås som: (...)et gennemgående opmærksomhedsmønster, som barnet organiserer sine nye erfaringer i ( ) (Stern hos Jerlang et al 2008). Undersøgelsens grundlag er altså baseret på en antagelse om, at litteraturoplevelsen har en udviklende effekt både på barnets kognitive og emotionelle udvikling, hvilket også ses i projektets metodik, hvor sprog og selverkendelse anskues som gensidigt responderende udviklingsaspekter. PROBLEMFORMULERING Min hypotese er, at litteraturoplevelsen og den dertilhørende litteratursamtale har en fremmende indvirkning på udviklingen af det narrative selv 5 og dermed på identitetsdannelsen. Dette vil jeg undersøge ved at analysere kvantiteten og kvaliteten af narrativer i børnenes sprog i en samtale, hvor børnene skal forholde sig til deres læseoplevelse. Har højtlæsning en fremmende indvirkning på identitetsdannelsen i form af 3-5-åriges udvikling af det narrative selv? 4 Se bilag 1 (Bekendtgørelse om de syv udviklingsområder) 5 Begrebet det narrative selv defineres under afsnittet teori Side 4 af 17

5 AFGRÆNSNING Jeg har været nødsaget til at foretage en række nødvendige prioriteringer for at afgrænse problemfeltet. Min første prioritering gjaldt udvælgelse af målgruppens aldersfordeling. Som udgangspunkt var min antagelse, at litteraturoplevelsen har en indvirkning på identitetsdannelse uafhængigt af alder. Jeg har dog valgt at sætte fokus på aldersgruppen 3-5 år af flere årsager. Dels fordi alderstrinnet er interessant set fra et udviklingspsykologisk perspektiv det er her, at barnet for alvor begynder at få en fornemmelse af sit selv og udvikler redskaberne til at udtrykke det. Dels er de 3-5-årige interessante i forbindelse med læsning, fordi deres litterære oplevelser er afhængige af en voksen formidler. Den rene litteraturoplevelse eksisterer altså ikke for denne gruppe, men vil altid være kombineret med en social oplevelse. Tidligere forskning i børns og unges læsevaner har vist, at de, der fik læst op som små, også selv læser mest senere i livet (Steffensen og Weinreich 2000). Dermed ligger en del af ansvaret for børns senere interesse i læsning hos de voksne, der har muligheden for at formidle de litterære oplevelser. En anden væsentlig prioritering har omfattet bestemmelse af problemfeltets fokus. Her har jeg valgt at se bort fra adfærdsmæssige aspekter ved identitetsdannelse og i stedet lagt fokus på selverkendelse. Denne beslutning blev truffet på baggrund af metodiske overvejelser, idet en undersøgelse af adfærd ville medføre en række forbehold for resultater, fordi læsningens effekt ville være svært målbar sammenlignet med mange andre parametres betydning for barnets identitetsdannelse. Denne afgrænsning har medført en række metodiske konsekvenser, idet undersøgelsens fokus som følge heraf overvejende bliver psykologisk. FORMÅL Projektets formål er at sætte højtlæsningens betydning for barnets udvikling i et nyt perspektiv. Tidligere forskning har især sat fokus på barnets kognitive udvikling. Min hypotese er, at litteraturkonsumption i lige så høj grad har en indflydelse på barnets emotionelle udvikling, hvilket i kombination med udviklede kommunikative evner får en betydning for barnets identitetsdannelse. Projektet benytter sig altså af en eklektisk forskningstilgang, idet teori om sprogudvikling kombineres med teori om barnets dannelse af identitet. Projektet differentierer sig ved at beskæftige sig med en forholdsvis uudforsket del af børnelitteraturen. Derudover er litteraturoplevel- Side 5 af 17

6 sens egenart interessant i det senmoderne multimediesamfund, fordi bogen udmærker sig ved at være et stille medie, der skaber ro til fordybelse og dialog. TEORI OG METODOLOGI TEORI Undersøgelsens teoretiske grundlag tager udgangspunkt i Daniel N. Sterns udviklingspsykologiske teori om det kompetente barns fem selvoplevelser og relateringsområder (2006). 6 Sterns periodeopdeling adskiller sig fra eksempelvis Eriksons faseinddeling ved det faktum, at domæner, modsat faser, ikke anses for at afløse hinanden, men derimod fortsætter med at spille en rolle i hele barnets udviklingsforløb: den selverkendelse, som finder sted i de første levemåneder, har ifølge Stern stadig en vis betydning for det 3-årigebarns identitetsdannelse. Denne undersøgelse lægger sit fokus på det femte domæne, hvis udvikling påbegyndes i barnets tredje år (Jerlang et al 2008). Dette domæne kaldes for det fortællende selv, eller det narrative selv 7, og er kendetegnet ved, at barnet i denne periode begynder at forstå at benytte sine nu tilegnede sproglige egenskaber til at fortælle små historier om sig selv. Summen af disse fortællinger kaldes for egenfortællingen. Stern skriver i værket The Interpersonal World of the Infant (2006) om denne egenskab: (...) The narrations told to self and others about your experience become the official history of your life. They constitute your autobiography ( ) Evnen til at danne narrativer altså evnen til at danne og forstå fortællingens struktur kaldes for den narrative kompetence (Sehested 2009). Denne undersøgelse vil fokusere dels på litteraturoplevelsen, dels på litteratursamtalens anvendelighed som stimulus til den narrative kompetence og udgangspunkt for en veludviklet egenfortælling. Litteraturoplevelsens natur adskiller sig fra den umiddelbare opfattelse, afkodningen og forståelsen, som sker ved ethvert møde med litteratur. Litteraturoplevelsen kan derimod karakteriseres som en emotionel påvirkning, f.eks. som følge af identifikation med en hovedperson og dennes trængsler (Møhl og Schack 1980). 6 Se bilag 2 (Sterns model over de fem oplevelser af selvet) 7 Herefter refereret til som det narrative selv Side 6 af 17

7 METODE Undersøgelsens metodiske tilgang er kvalitativ. Den kvalitative metode er relevant i denne sammenhæng, da projektets udgangspunkt er læseoplevelsen, som er karakteriseret ved at være subjektiv i sin grundform. Derfor er det ikke relevant at lave præ - og post strukturerede målinger, da undersøgelsens omdrejningspunkter er den personlige oplevelse i forbindelse med litteratursamtaler. Den kvalitative metode udmærker sig ved at begrænse undersøgelsespopulationens størrelse. Repræsentativitet er ikke et mål i sig selv, da subjektiviteten ikke kan være repræsentativ. Alligevel forsøger projektet at overholde visse repræsentativitetsprincipper i udvælgelsen af forsøgspersoner. Selve undersøgelsen vil være inddelt i fire faser: 1. Forberedende fase 2. Oplæsning 3. Interviews 4. Transskription og analyse 1. FORBEREDENDE FASE: Undersøgelsen udføres i samarbejde med daginstitutionen Sommerfugl i Næstved kommune. Her har jeg fået tilsagn fra pædagogerne om assistance til at udvælge en gruppe på ca børn i alderen 3-4 år. Netop mellem det tredje og fjerde år er udviklingen af det narrative selv påbegyndt, men er stadig i sin startfase. Daginstitutionen Sommerfugl arbejder i forvejen med dialogisk oplæsning for deres 3-4-årige børn. 8 Børnene, der indgår i undersøgelsen, udvælges efter repræsentativitetsprincipper i forhold til køn, etnicitet og læseerfaringer, så der opnås god variation. Pædagogerne har et godt kendskab til det enkelte barn og kan dermed assistere i denne udvælgelse. Der indhentes skriftligt samtykke til deltagelse i forskningsprojektet fra samtlige børns forældre. Desuden aflægger jeg besøg i børnehaven, hvor hele personalet informeres om projektets udførelse og der samtidig er tid til at møde børnene, så de føler sig trygge ved oplæseren, når 8 Se læreplan for Sommerfugl: 9.ashx Side 7 af 17

8 selve projektet påbegyndes. Bøgerne, som skal indgå i projektet, udvælges også i denne fase. Udvælgelsen sker i samarbejde med leder af Forfatterskolen for Børnelitteratur, Kari Sønsthagen, ud fra en række på forhånd fastsatte kriterier. Bøgerne skal (naturligvis) være tilpasset aldersgruppen 3-4 år: på baggrund af tidligere erfaringer med dialogisk oplæsning benyttes billedbøger. Derudover udvælges bøgerne på baggrund af kriterier om æstetisk kvalitet og et tematisk fokus på karakterens personlige udvikling. Der udvælges omkring 8-10 bøger, som opfylder disse kriterier. 2. HØJTLÆSNING: Højtlæsningen foregår efter dialogisk oplæsnings principper. Dialogisk oplæsning er en aktiv læsemetode, som er opfundet i 1994 af de amerikanske forskere Arnold og Whitehurst, og som foregår over flere trin: først oplæses bogen med så få afbrydelser som muligt for at lade barnets umiddelbare litteraturoplevelse være upåvirket. Derefter genoplæses bogen adskillige gange over et vist tidsforløb (fx en uge), hvor barnet under højtlæsningen inddrages i dialog om sprog, tematik og illustrationer, og hvor barnet opfordres til at genfortælle handlingsforløb. Denne oplæsningsmetode er kendetegnet ved at kræve en høj grad af indlevelse hos barnet og ved at tilskynde barnets fortællinger. Det gør netop denne metode relevant i forbindelse med udviklingen af narrative kompetencer. Derudover har forskning vist, at denne form for aktiverende oplæsning udvikler barnets sprog (Clasen og de Lopèz Jensen 2012). Et veludviklet verbalt jeg (Sterns 4. periode) er naturligvis udgangspunktet for at kunne udvikle narrative kompetencer og danne en egenfortælling. Børnene deles op i fire grupper à tre-fire, og oplæsningen foregår i børnehavens trygge rammer. Børnene får sammen lov til selv at bestemme, hvilken af de på forhånd udvalgte 8-10 bøger de gerne vil have læst op. 3. INTERVIEWS Interviewene med børnene foretages enkeltvis, og der tages hensyn til deres fornemmelse af tryghed ved at lade rammerne være velkendte. Interviewene er opbygget efter et semi-struktureret princip og inddrager dele af den narrative interview-metode, som er opbygget efter livshistorieprincippet. Et semi-struktureret interview er kendetegnet ved, at der på forhånd er forberedt en række spørgsmål, som interviewet tager udgangspunkt i, men hvor mulighederne er åbne for, at Side 8 af 17

9 interviewet kan udvikle sig i den retning, informanten bringer det. 9 Interviewet vil tage udgangspunkt i litteratursamtalen og barnets genfortællingskompetencer. Bogen og dens karakterer bliver dermed udgangspunkt for at åbne op for barnets narrativer og egenfortælling. Gradvist udvikles samtalen fra at være strengt litteraturorienteret til i højere grad at være personligt orienteret og dermed nærme sig livshistorie-interviewets kendetegn. Interviewene optages på diktafon, og der tages supplerende noter undervejs. 4. TRANSSKRIPTION OG ANALYSE I denne fase behandles den indsamlede empiri først ved en nøjagtig transskription af optagelserne. Dernæst analyseres empirien ved Labovs (1972) sociolingvistiske model over et narrativs opbygning. 10 Dermed kan kvantiteten og kvaliteten af narrativer i børnenes sprog bestemmes. Jeg forventer, at undersøgelsen vil vise, at litteraturopfattelsen kan benyttes til at åbne op for børns fortællelyst, og at litteratursamtalen kan være udgangspunkt for en veludviklet egenfortælling, som bidrager til en større selverkendelse i forbindelse med barnets identitetsdannelse. PROJEKTETS UDFØRELSE En udførelse af projektet vil formentlig først være mulig efter, at jeg har afsluttet gymnasiet. Jeg forventer, at tidsplanen for undersøgelsen ville se sådan ud: Tidsplan Højtlæsning Interviews Transskription og analyse 2 uger 2 uger 4-6 uger 9 Se bilag 3 (Et udkast over mulige interviewspørgsmål) 10 Bilag 4 (Labovs model over det naturlige narrativ) Side 9 af 17

10 Budget Udgiftspost Beløb Diktafon 1000 kr. 11 Bøger (til oplæsning) Forplejning under interviews Uforudsete udgifter I alt 2000 kr. 500 kr kr kr. PERSPEKTIVERING Denne undersøgelse vil som udgangspunkt kunne vise, om den metodiske tilgang er egnet til forskning i læseoplevelse og identitetsdannelse. Projektet adskiller sig fra andre netop ved sin metodik, idet en sociolingvistisk undersøgelse af en psykologisk udvikling er en hidtil uset metodisk tilgang i børnelitteraturforskningen. På længere sigt ville en udvidelse af undersøgelsespopulationen være et interessant udgangspunkt for yderligere forskning. Her ville det være aktuelt at inddrage større repræsentativitetskrav og i den forbindelse se på højtlæsningens funktion i forhold til køn og social baggrund. Her ville også indgå en mere præcis aldersbestemt differentiering. KONTAKTER Jeg har i dette projekt samarbejdet med Torben Weinreich, ph.d. og professor i børnelitteratur. Torben Weinreich var leder af Center for Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske universitet fra , har forfattet, redigeret og oversat bøger for og om børn og forsket i blandt andet børns og unges læse- og medievaner, børnelitteraturens egenart og børnelitteraturens historie. For sin indsats på feltet har han modtaget en række priser, senest The IRSCL Award, som uddeles af den internationale sammenslutning The International Research Society for Children s Literature (2007). 11 Estimeret beløb, fundet på 200:diktafon 501:diktafon 675:diktafon;; ;&q=diktafon&ref=redirect&search=diktafon&sort=4&sp=1 Side 10 af 17

11 Derudover har jeg været i kontakt med Kari Sønsthagen, master i børnelitteratur og leder af Forfatterskolen for Børnelitteratur, som har givet sit tilsagn om assistance ved projektets udførelse i forbindelse med udvælgelsen af de bøger, som vil indgå i undersøgelsen. Der skal desuden rettes en tak til daginstitutionen Sommerfugl i Næstved Kommune, der har indvilget i at deltage i en eventuel undersøgelse og til MaryFonden for hjælp til fremskaffelse af 2. Delrapport om Projekt LæseLeg. LITTERATURLISTE Bøger og artikler Brørup, Mogens et al (1990): Psykologihåndbogen : Gyldendals Bogklubber Engel, Clasen Line; Jensen, de Lopèz Kristine (2012): Følgeforskning i tilknytning til implementering af LæseLeg (pilotfasen) Delrapport 2 Aalborg Universitet Høgsbro, Kjeld (2008): Kvalitative metoder i analyse og forskning : Anvendt Kommunalforskning Jerlang, Espen (2008): Udviklingspsykologiske teorier, 4. udgave : Hans Reitzels Forlag (Socialpædagogisk Bibliotek) Jerlang, Espen et al (1995): Barnets udvikling en helhed. Psykologiske og pædagogiske temaer Socialpædagogisk Bibliotek Labov, William (1997): Some Further Steps in Narrative Analysis The Journal of Narrative and Life History Larsen, Marianne Eskebæk (2006): Litteratur og læreplaner. En diskussion af børnelitteraturens placering i pædagogiske læreplaner for dagtilbud Roskilde Universitetsforlag (Center for børnelitteratur) Larsen, Marianne Eskebæk et al (2006): Nedslag i børnelitteraturforskningen 7 : Roskilde Universitetsforlag (Center for børnelitteratur) Side 11 af 17

12 Møhl, Bo; Schack May (1980): Når børn læser litteraturoplevelse og fantasi : Gyldendal Mørch-Hansen, Anne; Pohl, Jana (2006): Børnelitteratur i tiden om danske børne- og ungdomsbøger i 2000 erne : Høst & Søn Pedersen, Ole (1984): Børn, fiktion og fantasi : Gyldendal Richie, Tom (2007): Relationer i psykologien, 2. udgave : Billesøe & Baltzer Sehested, Caroline (2009): Pædagogens grundbog om børnelitteratur Høst & Søn Smith, Jonathan A. (2008): Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Methods, 2. Edition : Sage Publication Std. Steffensen, Bo (1993): Når børn læser fiktion Grundlaget for den nye litteraturpædagogik : Akademisk Forlag Stern, Daniel N. (2006): The interpersonal world of the infant a view from psychoanalysis and developmental psychology, 5 th edition : Karnac Sønsthagen, Kari; Weinreich, Torben (2003): Leksikon for Børnelitteratur : Branner og Korch Weinreich, Torben (2004) Børnelitteratur mellem kunst og pædagogik Roskilde Universitetsforlag (Center for børnelitteratur) Weinreich, Torben (1992): Askepots sko børnelitteratur og litteraturpædagogik : Danmarks lærerhøjskole Weinreich, Torben (2008): Børnelitteratur en grundbog, 2. udgave : Høst & Søn Online artikler og hjemmesider Berlingske 21/05/12: Skrappere krav til småbørnsforældre : Center for Børnelitteratur (2008): Den Levende Bog Rapportering og evaluerende undersøgelse : Side 12 af 17

13 Daginstitution Sommerfugl, Næstved Kommune: Overordnet lære- og udviklingsplan : 91AD700863BBDD9.ashx Dansk Center for Undervisningsmiljø: Børneinterview tre metoder til samtaler med børn : Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender (2005): Guldguiden Læring i dagtilbud : Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender: Sprogvurderingsmateriale til 3-årige : hx Side 13 af 17

14 BILAG BILAG 1: Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner, BEK nr. 684 af 25/06/2004 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20135) Kapitel 2 Temaer og mål i pædagogiske læreplaner 2. Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, der behandler temaerne: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer). 2) Sociale kompetencer. 3) Sprog. 4) Krop og bevægelse. 5) Naturen og naturfænomener. 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Side 14 af 17

15 BILAG 2 Grafisk model af oplevelsen af selvet (Stern hos Jerlang 2008, s. 424) Side 15 af 17

16 BILAG 3: Udkast til mulige interviewspørgsmål Prøv at fortælle hvad der sker i bogen. Hvem er (navn på hovedpersonen)? Hvad sker der med (navn på hovedpersonen) i bogen? Har du selv prøvet at have det sådan? Hvad gjorde du så? Er (navn på hovedpersonen) ligesom dig? Fortæl hvordan I ligner hinanden/ hvorfor ligner I ikke hinanden? Prøv at fortælle mig lidt om, hvordan du er. Kan du godt lide (navn på hovedpersonen)? Hvad kan du godt lide/ikke lide ved (navn på hovedpersonen)? Har du nogensinde prøvet at (en aktivitet som bogens hovedperson udfører)? Fortæl mig om dengang du gjorde det (hvem var du sammen med, hvor var i henne, var det sjovt/uhyggeligt/kedeligt?) Plejer I at læse bøger derhjemme? Fortæl lidt om andre ting I laver derhjemme. Side 16 af 17

17 BILAG 4: Labovs model over det naturlige narrativ (http://www.pbs.org/pov/docs/handout_steamoflife_finalpdf.pdf) 12 Abstract: An optional set-up for the story, such as, I remember when my family went on vacation to the beach. Orientation: The who, when, where and/or why of the story, such as, My sister and I were walking along the shore and collecting shells. Complicating Action: The plot of the story. We saw a swimmer waving his hands in the air and calling out for help. A rip current was pulling him out to sea. We ran down the beach and alerted a lifeguard. Resolution: What happened, in which the problem posed by the complicating action comes to a conclusion. The lifeguard paddled out on his surfboard and rescued the swimmer. Coda: Returns the listener back to the present. This is the storyteller saying that the story is over. And we all lived happily ever after! Evaluation: Optional comments, made at any point in the story, that explain why the story is being told or why the events are notable, for example, It s a good thing we were there or who knows what might have happened! 12 Udarbejdet på baggrund af Labov (1997) Side 17 af 17

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

1. del Pædagogiske teorier

1. del Pædagogiske teorier Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Emneafgrænsning... 4 Målgruppe... 5 Lovgivning... 5 Metode... 6 Interview... 6 Børneinterview... 8 Observationer... 8 Etiske overvejelser...

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

Gode relationer på Facebook

Gode relationer på Facebook Gode relationer på Facebook Semester 10 Studieretning Kommunikation Gruppenummer 40 Vejlederens navn Søren Marquardt Frederiksen Anslag / sideantal 191.389 / 108 1 Gode relationer på Facebook Navn på universitetet

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vi vil i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten gerne takke følgende: Vores vejleder Kenneth Hansen for hans inspirerende vejledning

Vi vil i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten gerne takke følgende: Vores vejleder Kenneth Hansen for hans inspirerende vejledning R o s k i l d e U n i v e r s i t e t s c e n t e r Stemmeboxen e t r u m t i l r e f l e k s i o n T h e B o x S o c i e t y K l a u s C r a m e r J o h n s e n, K a m i l l a L y k k e O l s e n, B o

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Læseguiderapport. Læseguide Projektet 2007. Lena Basse og Caroline Sehested. Hillerød Pædagogseminarium

Læseguiderapport. Læseguide Projektet 2007. Lena Basse og Caroline Sehested. Hillerød Pædagogseminarium Læseguiderapport Læseguide Projektet 2007 Lena Basse og Caroline Sehested Hillerød Pædagogseminarium Læseguideprojektet er finansieret af midler fra Læselystkampagnen og Hillerød Pædagogseminariums Fond.

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 1. Indledning s. 2 2. Problemformulering s. 2 3. Opbygning, metode

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

E-protokol og intranettet

E-protokol og intranettet E-protokol og intranettet Anvendelsen af E-protokol og intranettets konsekvenser for lærernes arbejdsliv Roskilde Universitet Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ENSPAC Arbejdslivsstudier

Læs mere

88 Nummer 14 september 2013

88 Nummer 14 september 2013 Dialogen og nysgerrigheden om det lille barns udvikling til læser Caroline ehested, cand. mag. i Litteraturhistorie og Æstetik & kultur, master i børnelitteratur og lektor i dansk, UCC. Børn kommunikerer

Læs mere

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pegagogical work with nursery children s play and learning in nature in order to support children

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Lektiecaféen for de mange eller de få?

Lektiecaféen for de mange eller de få? Lektiecaféen for de mange eller de få? The lektiecafe for the many or the few? SAM-Bachelorprojekt 6. semester 2015 Skrevet af; Astrid Andrea Schultz (49692) Oliver Alexander Strube (49678) Sandra Springborg

Læs mere