Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier"

Transkript

1 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker Anna Bodil Hald, Danmarks Miljøundersøgelser Indhold Oversigt over driftsstrategier afprøvet på engarealer Påvirkning af afgrødens højde Produktionsniveau og næringsstofbalancer Udvikling i antal plantearter Valg af strategi ud fra naturmæssig målsætning Oversigt over driftsstrategier afprøvet på engarealer For at belyse effekten på vegetationen af forskellige driftsstrategier, blev der i foråret 1997 på Fussingøs østlige enge etableret en serie af små parceller med forskellig behandling (alle med tre gentagelser): a) Driftsophør b) 2S, : To slæt, hvor 1. slæt er (ca. 15/7, 2. slæt 2 mdr. senere) c) Rotationsgræsning (tre afgræsninger gennem sæsonen) d) Kontinuert afgræsning fra ca. 2. maj til begyndelsen af oktober e) 1S, tidl. gr.: Ét slæt, hvor 1. slæt tidligt (ca. 1/6), efterfulgt af afgræsning f) 1S, gr.: Ét slæt, hvor 1. slæt er (ca. 15/7) efterfulgt af afgræsning g) 2S, tidl.: To slæt, hvor 1. slæt tidligt (ca. 1/6, 2. slæt ca. 25. august) h) 2S, gdn. : To slæt og dybstrøelse (2 t/ha), fra 25 kaliumvinasse (535 kg/ha), slæt som b indgik parcellerne i et forskningsprojekt beskrevet i DJF-rapport Markbrug nr indgik parcellerne i et MVJ demonstrationsprojekt. Påvirkning af afgrødens højde Afgrødens højde om foråret og gennem sæsonen er af stor betydning for spiremulighed og vækstforhold for de forskellige plantearter i engen. En lille spire i bunden af en høj, skyggende vegetation eller under vis løv har ikke store chancer for at klare sig. Derfor er det af interesse at de forskellige driftsstrategier påvirker både plantehøjden i forårsperioden og vækstprofilen gennem året. December 25

2 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 2 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, Højde af afgrøden forår 15 cm 1 5 Driftsophør 2S, Rotationsgr Kontin. gr. 1S, tidl. gr. 1S,, gr. 2S, tidl. 2S, gdn, 21. maj maj 25 Figur 1. Vegetationshøjde målt med pladeløfter foråret 1997 og 25. Vegetationens højde i foråret 25 er præget af forskellig driftsstrategi i de 8 foregående Næringsstofbalancer år. De forskellige driftsstrategier ved slæt har gennemsnit betydet, at af forskellige målinger mængder fra : af næringsstoffer er fjernet. På figur 1 ses højde af afgrøden i henholdsvis foråret 1997, hvor parcellerne netop var etableret, og i foråret 25 efter 8 år med forskellige driftsstrategier. I 1997 var der ikke signifikant forskel mellem behandlingerne. I 25 var vegetationen lavest i maj måned i de to driftsstrategier med to gange slæt og uden tilførsel af gødning (b og g). Også ved ét tidligt slæt efterfulgt af afgræsning (e) var vegetationen i foråret 25 relativt lav. Vegetationens højde i alle de tre nævnte driftsstrategier var i 25 signifikant lavere end i parceller med driftsophør. Ved to slæt, hvor første slæt er tidligt (g), var højden i 25 signifikant lavere end i driftsstrategierne a, c, d og f, dvs. med driftsophør, afgræsning (i rotation/kontinuert) eller slæt fulgt af afgræsning. Produktionsniveau og næringsstofbalancer Jordens indhold af næringsstoffer har betydning for konkurrenceforholdet mellem de forskellige plantearter på engen, og forskellige næringsstoffer kan være begrænsende for vækstpotentialet på forskellige jorde. På de humusrige jorde ved Fussingø er der en høj kvælstof mineralisering, især i Øst-engen, og der er også målt høje værdier for P i jordvæsken. Den højeste produktion er målt på parceller, hvor der tilføres dybstrøelse for at matche en bedrift, der satser på naturplejegræsning og som har dybstrøelse fra vinteropstaldning. Med henblik på at få en K tilførsel uden P og næsten December 25

3 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 3 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, uden N, og som kan være miljømæssig fordelagtig, er der i 25 benyttet kaliumvinasse. Resultater fra anvendelse af vinasse er beskrevet særskilt (link her). Foderkvalitet målt i kg ts per foderenhed var generelt betydeligt bedre ved første slæt, når det var tidligt (ca. 1,5) end når det var (ca. 2,3) første slæt. Derimod var foderkvaliteten ved andet slæt lavest i driftsstrategien, hvor første slæt var tidligt (ca. 2,1) i sammenligning med ugødet (ca. 1,8) og gødet (ca. 1,5). Under ugødskede forhold var to gange slæt med tidligt første slæt samlet set den driftsstrategi, der gav den bedste foderkvalitet. Tørstofudbytte ved slæt - ét eller to slæt - ved ét slæt kombineres med afgræsning 1 4 Udbytte i afgrødeenheder per ha - ét eller to slæt - ved ét slæt kombineres med afgræsning hkg tørstof per ha - gns. af 7 år AE per ha - gns. af 7 år S, tidl 1S, 2S, tidl 2S, 2S,gdn, 1S, tidl 1S, 2S, tidl 2S, 2S,gdn, Figur 2. Produktion af tørstof og foderenheder ved slæt. De viste udbytter er fra et enkelt slæt eller to slæt sammenlagt - der er ikke indregnet produktion af tørstof og foderenheder under afgræsning i de to driftsstrategier, hvor afgræsning blev benyttet sidst på sæsonen. Gennemsnit af målinger fra , hvor der er målt foderværdi af afgrøden. 2S, tidligt, foto 8. juni 25 2S,, foto 12. juli 25 2S,, gødning, foto 12. juli 25 Fotos af parceller i Øst-engen før første slæt 25. De viste parceller er fra driftsstrategierne med to slæt fotograferet umiddelbart før slæt, dels ugødsket med tidligt og første slæt, dels gødsket med første slæt. December 25

4 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 4 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, N-balance ved slæt (Øst) -2 1S, tidl 1S, 2S, tidl 2S, 2S, gdn, Kg N per ha P-balance ved slæt (Øst) 1S, tidl 1S, 2S, tidl 2S, 2S, gdn, -3 Kg P per ha K-balance ved slæt (Øst) Kg K per ha S, tidl 1S, 2S, tidl 2S, 2S, gdn, Figur 3. Balancerne for N, P og K ved de forskellige driftsstrategier. Gennemsnit for hele perioden , beregnet på basis af slætudbytter og analyse af afgrøden. December 25

5 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 5 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, I figur 3 er kun vist næringsstofbalancerne ved slæt. Ved afgræsning påvirkes næringsstofbalancerne ikke så meget. Det blev beregnet, at der med de græssende dyr blev fjernet ca. 4 kg N, 1 kg P g,5 kg K i behandlinger med 1 slæt efterfulgt af afgræsning. Over en årrække kan de forskellige driftsstrategier derfor resultere i meget forskellige næringsstofniveauer i jorden. Alt i alt var næringsstofbalancen mest negativ for N og P ved to slæt med tidligt første slæt. Ved tilførsel af dybstrøelse i en mængde på 2 t per ha var der en positiv K-balance, og det ville være bedre med en mindre mængde eller en alternativ K-tilførsel. Kaliumvinasse kan, som nævnt, være en god mulighed. Udvikling i antal plantearter Udvikling i antal plantearter er vist i figur 4. Man skal regne med, at udviklingen i antal plantearter går langsomt på arealer som Øst-engene på Fussingø, der har været meget kulturprægede og nu er under genopretning. Når kulturprægede enge skal ændres mod mere naturprægede enge, er det vigtigt, at der er en frøpulje af de ønskede eng plantearter i nærheden, og det er vigtigt at vækstmiljøet - jordens næringsstofforhold og fugtighed - er passende for de ønskede plantearter. Med hensyn til næringsstofniveau er det vigtigt at være opmærksom på, at et lavt niveau er det bedste for naturen. Antal arter - sum af monitering i 5 m Driftsophør 2S, Rotationsgr Kontin. gr. 1S, tidl. gr. 1S,, gr. 2S, tidl. 2S, gdn, Figur 4. Antal plantearter ved de forskellige driftsstrategier. Antal arter i 1997, 23 og 25 (primært engarter). December 25

6 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 6 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, Selvom en ændring i antal plantearter sker langsomt, kan ændringen i de enkelte arters forekomst på tørstofbasis ske relativt hurtigt på et engareal er under naturgenopretning. Allerede gennem de først fire år med registreringer af arternes forekomst på tørstofbasis kunne der registreres signifikante forskelle. I denne periode blev arealerne også mere fugtige, især først på sæsonen, og det betød at kulturarten eng-rapgræs, der dominerende fra starten, blev reduceret meget, og samtidig blev andelen af mose-bunke forøget. For Øst-engene på Fussingø er der relativt langt til gode frøkilder, og der er mangel på frø af de ønskede arter i jorden. Derfor er det specielt vanskeligt at forbedre situationen for parceller med et relativt højt antal arter fra starten, sammenholdt med behandlinger med et lavt antal. Som det ses, figur 4, er driftsstrategierne med den største fraførsel af N og P, to slæt med tidligt første slæt, også den behandling, hvor antallet af arter er steget mest. Det ses også, at slæt med eller uden afgræsning har medført tab af arter. Afgræsning har kun formået at vedligeholde artsantallet. Valg af strategi ud fra naturmæssig målsætning Som nævnt tager det tid at øge mangfoldigheden af engarter på et engareal under naturgenopretning. Den bedste driftsstrategi er dels afhængig af udgangspunktet, og dels er der behov for justering undervejs. Hvor der er en stor frigivelse af næringsstoffer fra jorden, kan der indledes med at udpine jorden ved tidlig slæt gennem en årrække. Efterhånden justeres strategien, f.eks. til slæt kombineret med afgræsning, afhængig af ønsker til arealet. December 25

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Martin Nørregaard Hansen og Torkild S. Birkmose En stor del af kvælstofindholdet i husdyrgødning

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER Areal, biomasse og antal græsningsdyr Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Skjern Enge som rollemodel

Skjern Enge som rollemodel A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 3 2 1 1 33 Skjern Enge som rollemodel Genetablerede vådområder fjerner kuldioxid fra atmosfæren og binder det som tørv, men samtidig udleder områderne metan, som

Læs mere