KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle 39, st Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet co.dk og forbydes at registrere og anvende domænenavnet på ny. Indklagedes påstand Afvisning. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 20. oktober 2009 med 15 bilag (1-15), svarskrift af 17. november 2009 med 6 bilag (A-F), replik af 16. december 2009, duplik af 26. januar 2010, klagerens supplerende processkrift af 15. februar 2010, indklagedes supplerende processkrift af 8. marts 2010 og indklagedes supplerende processkrift af 3. juni 2010 med 7 bilag (G-M), klagerens yderligere bemærkninger af 8. juni 2010, indklagedes processkrift af 4. oktober 2010, indklagedes supplerende processkrift af 8. november 2010 med 8 bilag (N-U) og klagerens supplerende processkrift af 1. december Registreringsdato: Domænenavnet co.dk er registreret den 31. januar Sagsfremstilling: Indklagede er under sagen fremkommet med en række indsigelser vedrørende klagenævnets habilitet og kompetence i forhold til sagens behandling. Klagenævnet har den 9. september 2010 truffet følgende afgørelse vedrørende indklagedes formalitetsindsigelser: Den del af sagen, som angår subdomænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, afvises. Den del af sagen, som angår slettelse af domænenavnet co.dk, fremmes til realitetsbehandling. 1

2 Formanden for klagenævnet tog i forbindelse med afgørelsen af 9. september 2010 stilling til nogle indsigelser fremsat af indklagede mod nævnsmedlemmers habilitet mv. Formanden fandt ikke, at der af indklagede var oplyst omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om nævnets eller enkelte nævnsmedlemmers habilitet til at behandle den indgivne klage. Formanden besluttede dog, for at udelukke enhver tvivl om nævnets habilitet, at nævnet skulle sammensættes på følgende måde ved stillingtagen til klagen: landsdommer Kaspar Linkis, professor dr. jur. Jens Schovsbo, professor dr. jur. Thomas Riis, Lars Hørberg (erhvervsrepræsentant) og Jeppe Juul (forbrugerrepræsentant). Formanden besluttede samtidig at sammensætte nævnet i overensstemmelse med domænelovens 13, stk. 4, idet formanden fandt, at sagen er principiel. Ved skrivelse af 4. oktober 2010 rettede indklagede henvendelse til klagenævnet og gjorde med nærmere angivet begrundelse bl.a. gældende, at Jens Schovsbo er inhabil til at pådømme sagen. Formanden for klagenævnet forstod henvendelsen som en anmodning om genoptagelse af den del af sagen, som vedrører indklagedes formalitetsindsigelser. Ved skrivelse af 7. oktober 2010 til indklagede meddelte formanden for klagenævnet, at hun ikke fandt anledning til at imødekomme anmodningen om genoptagelse. Formanden anførte i den forbindelse: Jeg har imidlertid ikke fundet og finder fortsat ikke, at De har oplyst omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om nævnets eller enkelte nævnsmedlemmers habilitet til at behandle den indgivne klage. For så vidt angår sagens materielle spørgsmål fremgår følgende af parternes sagsfremstillinger: Klageren har oplyst følgende: Nilfisk-Advance A/S er stiftet i 1906 og har siden fremstillet og solgt rengøringsmaskiner og tilbehør dertil globalt. Ved domænenavnsovervågning blev vi gjort opmærksom på registrering af de 3 ovennævnte domænenavne, og så, at de - eller i hvert fald nilfisk.co.dk - bliver brugt af Digital Marketing Support ApS. Ligesom en række andre danske og udenlandske selskaber. Vi skrev herefter til Digital Marketing Support ApS pr. den 17. juni 2009 i første omgang kun vedrørende nilfiskadvance.co.dk og nilfjsk.co.dk., idet vi først senere blev opmærksomme på nilfisk-advance.co.dk. Vi vedlægger kopi af vores af 17. juni 2009 med dokumentation for, at mailen er kommet frem til modtager. Digital Marketing Support ApS har ikke svaret på denne . Derefter forsøgte vi ved mail til DK Hostmaster A/S at få suspenderet de 3 domænenavne, også uden held, idet DK Hostmaster A/S ganske korrekt oplyste, at vi ikke kunne klage over subdomænenavne i henhold til deres suspensionsregler, jfr. vedlagte suspensionsanmodning af 3. august 2009 og efterfølgende svar af 24. august Vi har ikke kunnet få oplyst, hvem der har registreret de 3 domænenavne. Efterfølgende har vi telefonisk fået oplyst af DK Hostmaster, at vi kun kan klage over co.dk. [ ] 2

3 Vi vedlægger skærmprints fra digital.co.dk, der viser den retsstridige brug af vores varemærker. Nilfisk-Advance A/S har registreret NILFISK og NILFISK ADVANCE som varemærker i en lang række lande (mellem 60 og 80), herunder bl.a. Danmark og EU. Kopier af registreringsbeviserne og CVR udskrift for nr vedlægges. Derudover har Nilfisk-Advance A/S registreret ca. 400 domænenavne bestående af eller indeholdende NILFISK og NILFISK ADVANCE. I Danmark blev NILFISK registreret som varemærke første gang i 1910, og mærket har siden da været brugt kontinuerligt, se om brug siden 1910 og frem til i dag. Domænenavne har som sådan stor erhvervsmæssig betydning for os, og bruges dels som et marketingsinstrument, dels som kommunikationsværktøj. Vores domænenavne er vores primære lokale og internationale indgangsportal for de fleste af vores kunder. De pågældende 3 domænenavne fungerer i dag som følger: nilfisk.co.dk peger hen til vores egen hjemmeside nilfiskadvance.co.dk peger hen til Speednames Digital Brand Solutions nilfisk-advance.co.dk peger hen til vores egen hjemmeside Vi vedlægger skærmprints [bilag 11], der viser dette. Vi har ikke noget kendskab til registranten, og vi har ikke indgået nogen aftale med registranten om registrering og brug af de 3 ovennævnte domænenavne, og vi ønsker heller ikke at indgå en aftale. Klageren har som bilag 4 fremlagt følgende skærmprint: 3

4 Indklagede har anført følgende i svarskriftet: DMS er ikke rette indklagede. Den rette indklagede er registranten af sagens domænenavne: Nilfisk-Advance A/S (handle = FK1 -ORGDK) Køge, Flemming Sognevej 25 DK 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Registreringsdato: Udløbsdato: Klageren kunne og burde - ligesom en hvilken som helst anden registrant i forhold til deres domænenavne - begære sagens domænenavne slettet ved skriftligt at rette henvendelse til DMS, enten pr. fax eller pr. alm. post. Dette har klageren valgt ikke at gøre. Det er herefter helt uforståeligt hvad klageren egentligt ønsker at opnå ved sin fremfærd, særligt når klageren åbenbart end ikke har ulejliget sig med at undersøge forholdet inden for egne fire vægge. Klageren har i replikken oplyst, at ingen hos klageren er bekendt med, at der skulle være foretaget en registrering af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk hos indklagede, og har opfordret indklagede til at fremlægge aftalegrundlag, regninger, registreringsbeviser mv. som 4

5 dokumentation for indklagedes oplysninger. Klageren har videre opfordret indklagede til at oplyse, hvorfor Nilfisk-Advances navn fremgik af hjemmeside den 28. august 2009, jf. bilag 4. Indklagede har i duplikken oplyst, at man efter modtagelsen af klagerens replik har slettet registreringen af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk. Klageren har i sit supplerende processkrift af 15. februar 2010 på ny opfordret indklagede til at fremlægge dokumentation for oplysningerne om, at nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk er registreret af klager. Klageren har videre opfordret indklagede til at fremlæge dokumentation for oplysningerne om, at nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfiskadvance.co.dk er slettet. Indklagede har i sit supplerende processkrift af 8. marts 2010 anført følgende: Med registreringsdato 2. juli 1999 har Nilfisk-Advance A/S [ ] registreret, betalt for og gjort brug af sagens domænenavne. Klagenævnet har under sagens forberedelse anmodet indklagede om at besvare følgende spørgsmål: 1. Hvor mange har registreret domænenavne under co.dk? Hvem er registranterne af domænenavnene under co.dk? 2. Hvordan sikrer De, at der ikke sker krænkelser af tredjemands kendetegn i forbindelse med registreringen og brugen af domænenavne under co.dk? Indklagede har i sit processkrift af 3. juni 2010 svaret følgende: Ad spørgsmål 1) [ ] Klagerens aktuelle retlige interesse i sagen er begrænset til klagerens varemærke og domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk. Disse domænenavne var registreret og betalt af Nilfisk-Advance A/S [ ] og har siden registreringen den 2. juli 1999 peget på klagerens hjemmeside. Efter det oplyste repræsenterer klageren kun sig selv og egne interesser, og repræsenterer således ikke andre. Hvor mange kunder DMS har, og hvem disse kunder er, vedkommer ikke klageren. Ad spørgsmål 2) [ ] DMS er ikke bekendt med, at der skulle forefindes nogen domæneregistreringer under.co.dk, som krænker tredjemands kendetegn. Der har aldrig været klagesager vedr. domænenavne registreret under.co.dk. [ ] 5

6 DMS har for mange år siden drøftet spørgsmålet om domænekonfliktløsning ved brug af ICANN s Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy med WIPO, som var indstillet på at behandle evt. klagesager vedr. domænenavne registreret under.co.dk. WIPO s behandling af evt. klagesager kunne påbegyndes med meget kort varsel. Der blev dog ikke indgået nogen endelig aftale med WI- PO, da der ingen konflikt har været omkring domænenavnene registreret under.co.dk. ICANN s Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy og de tilknyttede klageorganer er frit tilgængelig for enhver udbyder af domænenavne på Internettet, og kan anvendes i Danmark, Modsat DIFO s principper, så følger Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy de internationale anerkendte principper om beskyttelse af rettigheder, herunder domæneregistranternes rettigheder. DMS undersøger ved stikprøver domænenavne registreret under co.dk. Ved registrering af et iøjnefaldende varemærke som domænenavn under.co.dk undersøger DMS registreringen nærmere, og om nødvendig går i en høflig dialog med registranten. Der har aldrig været klagesager vedr. domænenavne registreret under co.dk. Spørgsmålet om DMS evt. yderligere løsninger til evt. domænekonflikter i fremtiden - ud over ICANN s UDRP - er hypotetisk. Det vil være ren spekulation at fremkomme med løsninger på problemer, som endnu ikke er opstået. Klageren har som kommentar til indklagedes svar anført, at indklagede fortsat ikke har dokumenteret, at der er indgået en registreringsaftale mellem klager og indklagede. Klager har videre anført, at klager ikke har en person ansat ved navn Flemming Køge, men en ansat ved navn Flemming Kjøge, og at det forekommer usandsynligt, at han skulle have stavet sit efternavn forkert i forbindelse med en registrering hos indklagede. Klager har i denne forbindelse oplyst, at klager er bekendt med en lignende stavefejl i forhold til den person, der står anført som registrant af danfoss.co.dk. Indklagede har i sit supplerende processkrift af 8. november 2010 anført følgende: Såvel Klagenævnets anmodning om DMS redegørelse for registranter af domænenavne under.co.dk som klagerens provokation om at dokumentere, at klager skulle have»indgået en registreringsaftale med DMS«hviler på nogle forudsætninger, som slet ikke er til stede. Såvel anmodningen om redegørelse for registranter som klagerens provokation tyder på Klagenævnets og klagerens fejlopfattelse af Internettet og domænenavnssystemets opbygning og struktur. [ ] at en hostmasterfunktion som den DMS udfører for domænenavne under.co.dk IKKE indebærer nogen registreringsaftaler med registranter, men at funktionen alene er en service til ISP er/registratorer Som hostmasterfunktion for domænenavne under.co.dk har DMS hverken indgået eller hævdet at have indgået registreringsaftaler med registranter, herunder med klageren. Som hostmasterfunktion for domænenavne under.co.dk har DMS alene leveret services til ISP er/registratorer, herunder services til klagerens ISP ere/registratorer, som på registrerings- 6

7 tidspunktet var Speednames og E.dk ApS, med hvem klageren havde indgået sine registreringsaftaler. [ ] Nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk har siden registreringen den 2. juli 1999 peget klagerens hjemmeside, hvilket blandt andet er bekræftet af klageren i klageskemaet modtaget hos klagenævnet den 20. oktober Domænenavnene har næppe kunnet fungere i tilknytning til klagerens hjemmeside uden at klageren og/eller klagerens ISP har konfigureret hjemmesiden til at svare på domænenavnene. Det er et aldeles ubestrideligt faktum, at ingen andre end klageren selv har anvendt sagens domænenavne i forbindelse med bl.a. hjemmesider på Internettet. Klagerens ISP ere har betalt DMS for registreringerne, og har næppe foretaget betalingerne uden at kræve dem betalt af klageren. Som en ISP/registrator, udbyder DMS domænenavne under.co.dk til egne kunder, men denne kundeportefølje tæller ikke klageren, for klageren anvender ikke DMS som ISP/registrator. At DMS udfører en dobbeltfunktion i forhold til domænenavne under.co.dk indebærer ikke, at DMS registreringsaftaler med andre ISP eres domænekunder. Klageren har i sit supplerende processkrift anført følgende: Indklagede slår fast, at de har leveret services til fx Speednames, som er vores provider. Det forstås således, at indklagede påstår, at vi skulle have afgivet ordre om registrering af nilfisk.co.dk, nilfisk-advance.co.dk og nilfiskadvance.co.dk til Speednames, som derefter har bedt indklagede om at stå for det videre. Dette stemmer ikke indholdsmæssigt overens med punkt 3.0 i indklagedes brev af 17. november 2009, hvor det påstås, at klageren kunne og burde... begære sagens domænenavne slettet ved skriftligt at rette henvendelse til DMS...Dette har klagerne valgt ikke at gøre. Det er også i strid med oplysninger indhentet fra Speednames, David Christoffersen, der oplyser, at de i deres system ikke har nogle af de pågældende sager. Vi har heller ikke i vores eget system nogensinde haft de pågældende sager, og vi gentager derfor vores provokation: Indklagede opfordres til at fremlægge en kopi af den registreringsaftale, de påstår at have indgået med Nilfisk-Advance A/S. Eller fremlægge de registreringsaftaler, der omhandler nilfisk.co.dk, nilfisk-advance.co.dk og nilfiskadvance.co.dk, således at vi kan se, hvem det er der står bag. [ ] det er korrekt, at de 3 domænenavne [nilfisk.co.dk, nilfisk-advance.co.dk og nilfiskadvance.co.dk] ikke længere peger på vores hjemmeside. De er i dag inaktive, men er sat til salg på 7

8 [ ] er den hjemmeside, man kommer hen til, når der i browseren indtastes Salget er aldeles uden vores medvirken, og i morgen kan disse domænenavne i princippet pege på vores konkurrenter, uden at vi ved det. Via et firma, der ligger uden for DK- Hostmasters jurisdiktion. Dette domænenavn ejes nemlig af The European Internet Service Providers, Smedjekullsgatan 16 B, Malmoe, Skaane , SE, og administreres af The European Internet Service Providers, Anani Voule, Smedjekullsgatan 16 B, Malmoe, Skaane , SE, , Samme person, som repræsenterer indklagede i nærværende sag. [ ] indklagede må selv kunne se, hvem der har betalt de pågældende regninger [for registreringen af nilfisk.co.dk, nilfisk-advance.co.dk og nilfiskadvance.co.dk] Som ny provokation opfordrer vi derfor indklagede om at fremlægge de pågældende regninger eller kopier heraf. Klageren har i sit supplerende processkrift af 1. december 2010 fremlagt skærmprints fra hjemmesiden under domænenavnet dansk.net. De fremlagte skærmprints er identiske med følgende skærmprints, som sekretariatet har taget den 14. marts 2011, idet sekretariatet ved opslag på co.dk blev viderestillet til hjemmesiden under domænenavnet dansk.net : 8

9 På hjemmesiden under dansk.net har sekretariatet yderligere taget følgende kopier: 9

10 Under punktet FORRETNINGSBETINGELSER fremgår følgende: 2 Brugerens rettigheder og forpligtelser. Stk. 1. Administratoren accepterer og anerkender, at et domænenavn erhvervet af Brugeren, er omfattet af Brugerens ejendomsrettigheder, under forudsætning af, at erhvervelsen kan anses for at være af legitim interesse, og i øvrigt er foretaget lovligt. 10

11 Stk. 2. Brugeren accepterer og anerkender, at erhvervelse og opretholdelse af et domænenavn ikke kan anses for at være lovlig hvis a) de oplysninger, Brugeren har afgivet i forbindelsen med erhvervelsen viser sig at være urigtige, vildledende, eller på andet måde svigagtige, b) Brugeren undlader at opdatere de registrerede oplysninger, således at domænenavnet står registreret med urigtige og/eller vildledende oplysninger om dettes ejerskab, c) registrering af domænenavnet er opnået som følge af fejl (såvel maskinelle som menneskelige fejl hos Administratoren), der kan dokumenteres over for Brugeren, d) der foreligger en retsafgørelse eller et gyldigt påbud fra offentlige myndigheder om ophævelse af registreringen af domænenavnet, Stk. 3. Brugeren accepterer og anerkender, at erhvervelse og opretholdelse af et domænenavn ikke kan anses for at være af legitim interesse, hvis det påvises a) at indehaveren ikke har nogen rettigheder af nogen art, eller legitime interesser i at beholde/bruge domænenavnet, og b) at domænenavnet er erhvervet og brugt i ond tro eller c) at indehaveren vanrøgter domænenavnet ved enten at undlade at foranledige, at de nødvendige DNS servere for domænenavnet er korrekt anført og fungerer tilfredsstillende, eller d) at indehaveren undlader at betale de nødvendige årlige vedligeholdelsesafgifter Stk. 4. Brugeren accepterer og anerkender, at et domænenavn kan være identisk med, eller til forveksling ligne et varemærke eller kendetegn tilhørende en tredje part, uden at erhvervelsen af domænenavnet nødvendigvis kan anses for at være i ond tro. Stk. 5. Brugeren accepterer og anerkender, at ejerskabet af et domænenavn under et andet regi, f.eks. under.com, eller direkte under.dk, ikke på nogen måde giver fortrinsret til erhvervelse af det samme domænenavn hos Administratoren, idet domænenavne registreres i henhold til først til mølle princippet. Endvidere anerkender Brugeren, at domænenavne i udbud hos Administratoren netop er oprettet for at give nye muligheder til flere berettigede til ét og samme navn jf. varemærkelovens klasseinddeling. Stk. 6. Brugeren accepterer og anerkender, at erhvervelse af et domænenavn ikke giver nogen særlige rettigheder til selve navnet, og at enhver stridighed mellem parter om rettigheder til at anvende et bestemt navn skal løses via de normale retslige procedurer, herunder privat voldgift vedtaget af parterne. Stk. 7. Brugeren accepterer og anerkender, at erhvervelse af et domænenavn hos Administratoren ikke er at betragte som et forbrugerkøb, men derimod som en erhvervsmæssig anskaffelse og investering. 11

12 [ ] 4 Tvister om domænenavne Stk. 1. Brugeren accepterer og anerkender - at Administratoren ikke har bemyndigelsen eller lovhjemmel til at fratage en Bruger dennes domænenavn, - at indsigelser mod stedfunden registrering af et domænenavn, alene skal rettes mod den Bruger, som har foretaget erhvervelsen af domænenavnet, - at være forpligtet til holde Administratoren skadesløs i forbindelse med eventuelle tvister eller retssager om retten til brugen af et navn som domænenavn, herunder også eventuelle tvister om underordnede niveauer af domænenavnet, - at Administratoren ikke på nogen måde er ansvarlig for en Brugers erhvervelse eller anvendelse af et domænenavn. Stk. 2. Brugeren accepterer og anerkender, at bevisførelsen for erhvervelse og brug af et domænenavn i ond tro kan anses for opfyldt, hvis det dokumenteres, a) at domænenavnet er identisk med, eller til forveksling ligner et varemærke eller kendetegn, som en anden Bruger har rettigheder til og b) at Brugerens primære formål med anskaffelse af domænenavnet er at sælge det, udleje det eller overdrage det til en anden Bruger, som er indehaver af varemærket eller kendetegnet, eller til en af rettighedsindehaverens konkurrenter, for værdier som overstiger Brugerens dokumenterede omkostninger direkte relateret til domænenavnet; eller c) at Brugeren har erhvervet domænenavnet med det formål at forhindre ejeren af varemærket eller kendetegnet i at kunne bruge mærket som domænenavn, under forudsætning af, at Brugeren fremviser en sådan adfærd ; eller d) at Brugeren har erhvervet domænenavnet med det primære formål at afbryde en virksomhed/forretning tilhørende en konkurrent; eller e) at Brugeren forsætlig har forsøgt at tiltrække for kommerciel vinding Internetbrugere til dennes hjemmeside eller andet on-line sted, ved at skabe sandsynlighed for forveksling med rettighedsindehavers mærke for hvad angår kilden, sponsorat, tilknytning eller tilslutning til Brugerens hjemmeside, sted, produkt eller services. Stk. 3. Brugeren accepterer og anerkender, at bevisførelsen for rettigheder eller legitime interesse i at beholde/bruge et domænenavn kan anses for opfyldt, hvis det dokumenteres at før enhver meddelelse til Brugeren om en tvist, a) at Brugeren har anvendt domænenavnet, eller foretaget påviselig forberedelse til at bruge domænenavnet eller et navn svarende til domænenavnet; eller b) at Brugeren har været almindeligt kendt ved domænenavnet, selvom Brugeren ikke har tilegnet sig nogen varemærkerettigheder eller kendetegnsrettigheder; eller 12

13 c) at Brugeren gør legitim ikke-kommerciel eller fair brug af domænenavnet, uden intentioner om for kommerciel vindings skyld på vildledende måde at omdirigere Internetbrugerne, eller vanære det omhandlende varemærke eller kendetegn. Stk. 4. Brugeren accepterer og anerkender, at Administratoren er forpligtet til at respektere afgørelser fra en domstol, en voldgiftsret som Brugeren frivilligt har tiltrådt, eller et gyldigt påbud fra offentlige myndigheder. Stk. 5. Brugeren accepterer og anerkender, at Administratoren ikke agter at medvirke som dommer i forbindelse med domænenavnetvister, hvorfor Brugeren er henvist til de almindelige domstole, de nationale og Internationale voldgiftsretter eller andre konfliktløsningsorganer. Ved en Google-søgning efter betegnelsen Nilfisk på hjemmesiden under dansk.net fremkom en henvisning til følgende side, som ikke synes at kunne findes via menuen på hjemmesiden: Nederste del af siden havde følgende indhold: 13

14 Sekretariatet har ved søgning den 14. marts 2011 på de i skærmprintet angivne varemærker registreret under.co.dk via søgefunktion på dansk.net kunnet konstatere, at subdomænenavnene amagerbanken.co.dk, ericcson.co.dk, danfoss.co.dk og nilfisk.co.dk blev angivet som ledige, idet der fremkom en meddelelse svarende til den, der fremgår af de oven for indsatte skærmprints vedrørende nilfisk.co.dk, nilfisk-advance.co.dk og nilfiskadvance.co.dk. 14

15 Samtlige øvrige subdomænenavne, der fremgår af skærmprintet ovenfor, blev anført som registreret. Som eksempel herpå indsættes nedenfor skærmprint af siden med søgeresultatet, der fremkom ved søgning på sas.co.dk : Ved opslag på sas.co.dk åbnedes et nyt vindue indeholdende hjemmesiden under som sekretariatet har taget følgende kopi af: Ved opslag på agf.co.dk fremkom følgende side: 15

16 Ved opslag på microsoft.co.dk fremkom følgende side: Under hovedparten af de øvrige subdomænenavne fandtes tilsvarende hjemmeside, som den, der lå under microsoft.co.dk, det vil sige en hjemmeside for Dansk.Net. For en række af de øvrige subdomænenavne blev der viderestillet til en hjemmeside tilhørende indehaveren af varemærket, som subdomænet indeholdt, mens der for et mindre antal ikke fandtes hjemmesider under subdomænenavnet. 16

17 Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at indklagedes brug af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk har forledt internetbrugere til at antage, at der har været en samarbejdsrelation mellem klager og indklagede, hvilket ikke er tilfældet, at indklagedes registrering af domænenavnet co.dk og den deraf afledte brug og registrering af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk er retsstridig og en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder til betegnelserne NILFISK og NILFISK ADVANCE, jf. domænelovens 12 og varemærkelovens 4, at indklagedes registrering og brug af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfiskadvance.co.dk udgjorde en krænkelse af klagerens selskabsnavne Nilfisk-Advance A/S og Nilfisk A/S, at klageren har krav på at have fuld kontrol over domænenavne indeholdende klagerens varemærker, og at klageren ikke kan acceptere tredjemands kontrol over domænenavne, der kan have en forretningsmæssig skadevirkning i form af eksempelvis viderestilling til klagers konkurrenter, hvilket har nødvendiggjort klagerens påstand om sletning og forbud mod fremtidig brug af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk, og at nærværende sag er principiel, idet andre kendetegnsindehavere kan komme i samme situation som klageren, hvor der registreres og anvendes subdomæner under domænenavnet co.dk i strid med andres kendetegnsrettigheder. Til støtte for afvisningspåstanden har indklagede gjort gældende, at Klagenævnet for Domænenavne ikke har kompetence til at behandle klager over indklagedes registrering og brug af domænenavnet co.dk, at klagen hviler på klagerens fejlopfattelse af internettets struktur og opbygning, og at indklagede ikke har indgået en registreringsaftale med klageren, hvorfor klageren ikke har en retlig interesse i at få klagesagen behandlet. Nævnets bemærkninger: Nævnets formand har besluttet, at der er tale om en sag af principiel betydning, og nævnet er derfor tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis erhvervsmæssig og forbrugermæssig sagkundskab, jf. 13, stk. 4, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Klagenævnet har ved afgørelsen af 9. september 2010 behandlet indklagedes formalitetsindsigelser, og indklagede er ikke efterfølgende fremkommet med nyt processtof i relation til formalitetsindsigelserne. Klagenævnet fastholder som følge heraf nævnets afgørelse af 9. september 2010, og indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge. Indklagede har gjort gældende, at klageren ikke har retlig interesse i at få klagen behandlet, idet der ikke er indgået en registreringsaftale mellem parterne. Henset til, at domænenavnet co.dk tidligere har været anvendt til brug for subdomænenavne, der indeholdt klagerens varemærker, finder nævnet, at klageren har en interesse i at få sagen behandlet. 17

18 Domænelovens 15, stk. 3, fastlægger klagenævnets kompetence således: Stk. 3. Klagenævnet kan træffe afgørelse om 1) at suspendere, inddrage eller overføre et domænenavn, der er registreret eller anvendt i strid med 12, forretningsbetingelser og vilkår fastsat i medfør af 11, stk. 1, eller i øvrigt i strid med anden lovgivning, og 2) at stadfæste, ophæve, ændre eller hjemvise administrators afgørelse. Det falder derfor uden for klagenævnets kompetenceområde at behandle klagerens påstand om, at indklagede forbydes at registrere og anvende domænenavnet på ny, hvorfor denne påstand afvises. Sagen giver herefter navnlig anledning til at overveje, om der fra indklagedes side foreligger en overtrædelse af domænelovens 12, stk. 1, som også finder anvendelse på domænenavnsregistreringer, der er foretaget før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 2. Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Af forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1 (fremsættelsesbemærkningerne til L 165 fra Folketingsåret , 2. samling, ad 12) fremgår bl.a. følgende: Kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder derfor både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af internet-domænenavne. Det har således ikke været tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af internet-domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i god skik-vurderingen, kan ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at internet-domænenavnet er registreret. [...] Det er forudsat i forarbejderne, at domænelovens 12, stk. 1, inden for det erhvervsmæssige område som udgangspunkt i det væsentlige skal anvendes, således som markedsføringslovens 1 er blevet anvendt i klagenævnets praksis forud for domænelovens ikrafttræden. Det fremhæves dog også, at introduktionen af en særregel om god skik på domænenavnsområdet har et mere offensivt sigte. Om indholdet heraf hedder det i lovforslaget ad 12 bl.a.: Den foreslåede generalklausul vil således muliggøre en fremtidig retsudvikling, som i højere grad end den generelle bestemmelse i markedsføringslovens 1, vil gøre det muligt for klagenævn og domstole mv. at inddrage de særlige hensyn, som internet-domænenavne giver anledning til, i den konkrete retsanvendelse. Det er herved forudsat i forarbejderne, at man i den praktiske udmøntning af kravet om god skik ofte vil støde på en række modstående hensyn, som må afbalanceres over for hinanden. Som eksempler på de hensyn, som skal inddrages, nævnes i forarbejderne bl.a. hensynet til at finde en passende balance,. hvorved værdifulde domænenavne tages i aktiv brug på en måde, der kommer internetsamfundet til gavn. Det fremgår endvidere, at den faktiske anvendelse af et domænenavn har stor betydning for god skik-vurderingen, og at der herved bl.a. skal lægges vægt på, hvorvidt internet-domænenavnet anvendes til legitime aktiviteter. 18

19 Det fremgår af sagens oplysninger, at opslag på domænenavnet co.dk viderestilles til hjemmesiden hvorfra indklagede kommercielt udbyder registrering af subdomænenavne tilknyttet domænenavnet co.dk. Klagenævnet finder, at indklagede kan have en legitim interesse i at udbyde subdomænenavne under domænenavnet co.dk, og at dette således ikke i sig selv indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik. Indklagedes udbud af subdomænenavne tilknyttet domænenavnet co.dk fritager imidlertid ikke indklagede fra den anførte pligt til som registrant af domænenavnet co.dk at sikre, at dette domænenavn anvendes på en måde, som er i overensstemmelse med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnet bemærker herved, at indklagede i kraft af sin registrering af domænenavnet co.dk har kontrol med den måde, hvorpå subdomænenavne registreres under dette domænenavn, jf. herved også indklagedes Almindelige Forretningsbetingelser for registrering og brug af domænenavne under.co.dk,.firm.dk,.store.dk,.biz.dk,.reg.dk. Anvendelse af klagerens varemærker NILFISK og Nilfisk Advance i forbindelse med domænenavnet co.dk Klageren er indehaver af varemærkerettigheder til ordmærkerne NILFISK og Nilfisk Advance. Klagenævnet finder, at varemærket NILFISK må anses for at være et velkendt varemærke. Klageren nyder derfor beskyttelse efter varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, som er sålydende: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renommeet. Det er under sagen ubestridt, at klagerens varemærker er blevet registreret og anvendt som subdomænenavne under domænenavnet co.dk, således at opslag på nilfisk.co.dk og nilfiskadvance.co.dk blev ledt til klagerens egen hjemmeside, mens opslag på nilfiskadvance.co.dk blev ledt til en hjemmeside for Speednames Digital Brand Solutions. Indklagede har gjort gældende, at disse tre subdomænenavne er registreret af klageren eller af klagerens registrator. Dette bestrides af klageren, og indklagede har til trods herfor og til trods for klagerens provokationer ikke fremlagt dokumentation for sine oplysninger. Nævnet lægger som følge heraf og efter en samlet bevismæssig vurdering til grund, at subdomænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk ikke er registreret af klageren eller af en repræsentant for klageren. Klagenævnet lægger til grund, at indklagede sideløbende med registreringen af de tre ovennævnte subdomænenavne har anvendt klagerens varemærke Nilfisk Advance som reference for indklage- 19

20 des virksomhed på en hjemmeside tilknyttet domænenavnet co.dk, hvorpå der tillige blev henvist til adressen nilfisk.co.dk, jf. bilag 4, og at denne brug ligeledes er sket uden klagerens samtykke. Klagenævnet finder, at denne brug af klagerens velkendte varemærke NILFISK til at markedsføre indklagedes virksomhed med udbud af subdomænenavne tilknyttet domænenavnet co.dk medfører en utilbørlig udnyttelse af dette varemærkes særpræg og renommé, og at der herved foreligger en overtrædelse af varemærkelovens 4, stk. 2, jf. stk. 1. Klagenævnet finder endvidere, at den anførte brug af domænenavnet co.dk i forbindelse med klagerens varemærker er illoyal over for klageren og udgør en uretmæssig snyltning på den goodwill, som er knyttet til klageren og klagerens varemærker, hvilket indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Klagenævnet lægger til grund, at klageren ved den fremlagte af 17. juni 2009 rettede henvendelse til indklagede vedrørende den uretmæssige registrering af nilfiskadvance.co.dk og nilfisk.co.dk. Klagenævnet finder, at det efter modtagelsen af denne burde have stået indklagede klart, at registreringen af de tre subdomænenavne indeholdende klagerens varemærker under domænenavnet co.dk samt indklagedes brug af klagerens varemærke som reference i indklagedes virksomhed på den ovennævnte måde var uretmæssig. Klagenævnet lægger til grund, at indklagede først efter afgivelsen af klagerens replik af 16. december 2009 reagerede på klagerens indsigelser. Klagenævnet finder, at indklagede herved over for klageren har tilsidesat sin pligt til at sikre, at domænenavnet co.dk ikke anvendes i strid med god domænenavnsskik. Anvendelsen af domænenavnet co.dk i øvrigt Det fremgår af sagens oplysninger, at der på den førnævnte hjemmeside under domænenavnet co.dk med referencer til indklagedes kunder tillige blev henvist til et større antal velkendte varemærker tilhørende forskellige tredjemænd, og at der for hvert af disse varemærker blev henvist til et subdomænenavn under domænenavnet co.dk, som bestod af det pågældende velkendte varemærke. Det fremgår endvidere, at opslag på hovedparten af disse internetadresser viderestilles til indklagedes hjemmeside Som eksempler herpå kan nævnes microsoft.co.dk, shell.co.dk og toyota.co.dk. På trods af klagenævnets anmodning herom har indklagede afvist at oplyse, hvor mange der har registreret subdomænenavne tilknyttet domænenavnet co.dk, og hvem disse registranter er. Klagenævnet har derfor ikke haft mulighed for at konstatere, om registranterne af de omtalte subdomænenavne under domænenavnet co.dk, som indeholder tredjemands velkendte varemærker, er indehaverne af de pågældende varemærker. Såfremt dette ikke er tilfældet, har nævnet, som sagen er oplyst, heller ikke haft mulighed at konstatere, om indehaverne af varemærkerne har givet samtykke til indklagedes brug af varemærkerne på den nævnte måde. Klagenævnet finder herved, at det har formodningen imod sig, at et større antal indehavere af velkendte varemærker skulle have indgået en aftale med indklagede om endda mod betaling at få registreret et subdomænenavn indeholdende deres velkendte varemærke under domænenavnet co.dk for at lade dette subdomænenavn pege på indklagedes hjemmeside og at disse varemærkeindehavere samtidig skulle have givet samtykke til, at deres velkendte varemærker 20

21 anvendes som reference i markedsføringen af indklagedes udbud af subdomænenavnene under domænenavnet co.dk. Efter 14, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge en parts manglende medvirken til sagens oplysning bevismæssig betydning til fordel for modparten. Nævnet har på baggrund af det anførte fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse i den foreliggende sag. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at flere af de subdomænenavne under domænenavnet co.dk, der indeholder tredjemands velkendte varemærker, ikke er registreret med samtykke fra indehaverne af de pågældende velkendte varemærker, og at der heller ikke af varemærkeindehaverne er givet samtykke til, at disse subdomænenavne henviser til indklagedes hjemmeside Klagenævnet finder, at denne brug af tredjemands velkendte varemærker uden samtykke fra de relevante varemærkeindehavere til at markedsføre indklagedes egen virksomhed med udbud af subdomænenavne tilknyttet domænenavnet co.dk medfører en utilbørlig udnyttelse af disse varemærkers særpræg og renommé, som indebærer en overtrædelse af varemærkelovens 4, stk. 2, jf. stk. 1. Denne anvendelse af domænenavnet co.dk til uretmæssigt og systematisk at udnytte den goodwill, som er knyttet til tredjemands varemærker, indebærer desuden en klar overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Sammenfattende Det følger af det ovenstående, at indklagede ved sin anvendelse af domænenavnet co.dk har tilsidesat god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Indklagedes fortsatte registrering af domænenavnet co.dk og indklagedes fortsatte anvendelse heraf til at udbyde registrering af subdomænenavne under dette domænenavn, indebærer en risiko for, at der igen registreres subdomænenavnene under domænenavnet co.dk, som indeholder klagerens kendetegn. Sagens oplysninger giver ikke nævnet grundlag for at fastslå, at andre end klageren har en legitim interesse i registrering af sådanne subdomænenavne. Klagenævnet finder derfor, at klageren må anses for at have en anerkendelsesværdig interesse i, at domænenavnet co.dk inddrages. Herefter og da der ikke foreligger oplysninger om, at der er registranter af subdomænenavne under domænenavnet co.dk, som har en anerkendelsesværdig interesse i at fastholde deres registreringer, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Digital Marketing Support ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet co.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet inddrages. Inddragelsen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Klagerens påstand om, at indklagede forbydes at registrere og anvende domænenavnet co.dk på ny, afvises. 21

22 Dato: 6. april 2011 Kaspar Linkis (Formand) Thomas Riis Jens Schovsbo Lars Hørberg Jeppe Juul 22

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1604 Klager: Bodyrepair I/S Ro's Torv, 1. sal, butik 49 Københavnsvej 29 4000 Roskilde Indklagede: Body Repair v/ Shirley Nicole Lausen Norgesvej 10b 6100 Haderslev v/advokat Stephan Ravn Berg Parternes

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje

Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje Immaterialret 6.9 Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje I denne artikel belyses anvendelsesområdet for internetdomænelovens 12, stk. 2 (fra marts 2014 25, stk. 2): Kan

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 04 af 30. maj 2001 med ikrafttrædelse 1. juli 2001 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere