Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning"

Transkript

1 Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning INDLEDNING Vi vil i år håndtere bestyrelsens beretning på den måde, at jeg først giver et overblik over de vigtigste begivenheder i 2002 både på markederne og i rederiet. Så præsenterer direktør Jens Fehrn-Christensen NORDENs regnskab. Og herefter slutter jeg af med at gennemgå NORDENs ejerstruktur og strategi samt forløbet i indeværende år og vore forventninger til Først hovedlinierne: 2002 var et år med stor volatilitet og usikkerhed. Og i tilgift et vanskeligt år, hvor der i de fleste segmenter var lave fragtrater, som afspejlede de svage internationale konjunkturer. Først mod årets slutning noterede vi en mærkbar stigning i raterne - specielt inden for de to segmenter, som Rederiet opererer i: Tørlast og tank. Det løbende fald i US-dollar i forhold til danske kroner virkede imidlertid modsat. Og samlet blev NORDENs resultat på DKK 25,3 mio. før skat, hvilket var lavere end oprindeligt estimeret. Vi kunne ikke fastholde den exceptionelt høje indtjening fra 2001, som dog var præget af betydelige avancer fra skibssalg, mens vi sidste år ikke havde sådanne avancer. Resultatet efter skat blev ca. DKK 196 mio., fordi vi efter vedtagelsen af tonnage-skatteloven den 18. april tilsluttede os ordningen og derefter tilbageførte udskudt skat. Det var også med til at øge egenkapitalen til DKK 849 mio. det højeste i Rederiets historie. Vi hilser indførelsen af tonnageskatteloven velkommen og glæder os over, at loven har medført, at rammevilkårene for at drive skibsfart i Danmark nu er på linie med mange af de lande, vi konkurrerer med i Europa. Loven gør det også enklere for rederier som NORDEN at samarbejde med udenlandske partnere blandt andet ved at benytte dansk-flagede skibe, hvori der er fremmede ejerinteresser. Når det så er sagt, så skal man også holde sig for øje, at rammevilkårene udvikler sig løbende i verdenen omkring os. Derfor er det vigtigt, at rammevilkårene for dansk shipping også ændrer sig, således at dansk shipping kan fastholde sit momentum på verdensmarkedet. TØRLAST 1. Udvidede aktiviteter inden for tørlast med ca. 6% flere skibsdage. Omsætningen faldt p.g.a. den svagere USD. 2. Raterne var i de første 8 måneder præget af den svage verdensøkonomi. Rederiet drog imidlertid fordel af den store kontraktsdækning, som efter planen var opbygget forinden. Samtidig indbefragtede NORDEN også på det lave marked et større antal skibe til et gunstigt niveau for længere perioder. Forventningen om et bedre marked i 2003 skyldes bl.a., at tilgangen af ny tonnage er reduceret i forhold til tidligere år. 3. Ultimo året disponeredes ca. 50 Handymax, 10 Panamax og to Capesize enheder. Med en gennemsnitsalder på ca. 5 år er det en af verdens mest moderne tørlastflåder. 4. Vi kontraherede også yderligere to Handymax enheder, hvoraf den ene er delvist ejet, så Rederiet ved udgangen af andet kvartal havde fire Handymax skibe i ordre. Mod slutningen af året blev 3 af disse enheder solgt med fortjeneste. Alle for levering i 2003

2 5. Som bekendt betjener Rederiet sig i væsentligt omfang af langtids indbefragtet tonnage, hvortil der er knyttet såvel købsoptioner som forlængelsesmuligheder. Disse skibe bærer alle NORDEN navne, farver og skorstensmærker og er en meget vigtig bestanddel af vor service til Rederiets kernekunder. Netop i dag har Rederiet indgået to yderligere forretninger, således at den langtids indbefragtede del af Handymax flåden i dag omfatter 16 enheder, hvoraf de ni er leveret. Rederiet finder, at kombinationen af langtids indbefragtet tonnage med få ejede enheder er en god disposition. Vi har samme dispositionsret over de langtids indbefragtede skibe, som vi ville have, hvis vi ejede dem. Men vi behøver ikke binde så megen kapital i enhederne, som det ville være nødvendigt, hvis det var vores egne. Fra at være positioneret med en overvægt af laster bevægede Rederiet sig i løbet af 2002 den modsatte vej mod en rimelig overvægt af tonnage i forventning om, at 2003 kunne udvise interessante takter. Dette har indtil videre holdt stik, da tørlastmarkedet anført af Kina og regionerne omkring Kina har udvist en stærk aktivitet med væsentligt forhøjede rater. Rederiet fastholder fortsat kontraktlaster med vore gode kunder og søger til stadighed en portefølje styring af vor forretning, således at vi undgår branchens meget cykliske udsving specielt i negativ retning. Rederiets udvidelse af tørlast-sektoren har øget behovet for, at NORDEN er repræsenteret lokalt rundt omkring i verden. Vi har gode erfaringer med de lokalkontorer, vi allerede har oprettet. Takket være medarbejdere, som vi selv har uddannet, kan vi udnytte de lokale markedsmuligheder, og vi kan se, at vi får forretninger, som vi ellers ikke ville få. I adskillige tilfælde har disse forretninger udviklet sig til længerevarende kontrakter det forhold, vi betegner som kernekundestatus. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke under nogen omstændigheder kan opretholde en tonnage portefølje, som den, vi har i dag, uden en vis balance med hensyn til skibenes beskæftigelse, og netop her spiller udekontorernes indsats en vigtig rolle. Kontoret i USA blev etableret i 2000 og i begyndelsen af sidste år udvidedes kontoret i Singapore med to tørlastfolk. I lyset af Kinas voksende betydning for transport i al almindelighed har vi i december 2002 etableret kontor i Shanghai. Endvidere er det netop i dag besluttet at udvide med yderligere et kontor i Brasilien. Med disse kontorer dækker vi nu stort set hele verden med egne lytteposter. De kan ved effektiv penetrering af de lokale markeder både skaffe beskæftigelse til Rederiets enheder, men kan også i visse situationer udvirke tonnage, som bidrager til Rederiets ekspansion. Kontoret i Singapore er i øvrigt også bemandet med tank ekspertise, som vi specielt på spotmarkedet drager stor fordel af. TANK 1. I tanksektoren faldt NORDENs omsætning sidste år på grund af lavere rater og US-dollaren. Indtjeningen ved den løbende drift af egne skibe steg derimod. 2. Rateniveauet for 2002 var som ventet på det jævne i de første tre kvartaler, men i fjerde kvartal tog markedet en overraskende positiv drejning med stærkt stigende rater. Årsagen var - 2 -

3 politiske begivenheder især krisen i Irak og generalstrejken i Venezuela. Dertil kom uheld med atomreaktorer i Japan, der medførte øget import af bl.a. olieprodukter. Den del af tankflåden, som vi har beskæftiget på timecharter, opretholdt en attraktiv indtjening gennem hele året, mens den del af flåden, som er beskæftiget i spotmarkedet, nød godt af de stigende rater i fjerde kvartal og i starten af dette år. Det bekræfter Rederiets strategi om at langtidsbeskæftige vores egen tonnage og samtidig operere i spotmarkedet med indbefragtet tonnage. Raterne er stadig på et meget højt niveau, og tankskibsrederierne har dermed haft en rigtig god start på 2003, og det gælder også NORDEN. Da de høje rater ikke skyldes vedvarende ændringer i udbud/ efterspørgsel, men som nævnt politiske begivenheder, har vi dog en forventning om, at raterne ikke kan holde det nuværende høje niveau gennem hele året. 3. En meget væsentlig begivenhed i 2002 var det 26 år gamle enkeltskrogede tankskib Prestige s forlis ud for Spaniens vestkyst i november. Forliset skete kun 3 år, efter det 25 år gamle enkeltskrogede tankskib Erika gik ned ud for Frankrigs kyst. Efter forliset af Erika forlangte EU en accelereret udfasning af enkelt-skrogede tankskibe, men takket være bl.a. dansk indsats blev der i stedet vedtaget en global udfasningsordning i IMO regi. Denne udfasnings-ordning var netop trådt i kraft i april Men efter Prestige s forlis handlede EU hurtigt - og egenrådigt - og genfremsatte sit gamle forslag om en yderligere accelereret udfasning af enkeltskroget tonnage. EU forbød samtidig sejlads med de mest forurenende produkter på enkeltskroget tonnage uanset alder. Da søværts transport er en verdensomspændende industri, er globale ordninger altid at foretrække frem for regionale ordninger. Men EU-systemet synes ikke at have tålmodighed til at afvente udfasningen i IMO-regi. Kommissionen og Ministerrådet er enige om en udfasning for skibsfart i EU-farvande og skibe under EU-flag. Nu udestår kun Europa-Parlamentets accept, og den forventes opnået inden sommerferien. EU s accelererede udfasning af enkeltskroget tonnage ventes derfor at træde i kraft fra juli 2003 og vil alene i 2003 føre til, at 697 enheder (ca. 42 mio. tdw) fra i år ikke længere kan anløbe EU. I praksis skønnes det kun at berøre ca. 125 enheder, der i dag sejler i europæiske farvande. Dette er dog et betydeligt antal. Uanset hvilken udfasning, der vedtages, er det vort håb, at den duplikeres i IMO regi, så vi får en global frem for en regional ordning. De politiske tiltag vil øge markedets efterspørgsel efter moderne dobbeltskroget tonnage. Og her ligger vi godt til. Rederiets 6 tankenheder er moderne dobbeltskrogede skibe, og med en gennemsnitsalder på blot 2,2 år er NORDENs tankflåde blandt de absolut mest moderne i verden. Det var året i hovedlinier. Jens Fehrn-Christensen vil herefter gennemgå rederiets resultater og balance JFC på talerstolen - 3 -

4 Tak til Jens. Jeg lover, at tallene bliver meget bedre, når jeg om lidt kommer til forventningerne for For takket være mange af de initiativer, der er taget sidste år og årene forud, er vi godt positioneret til at øge indtjeningen i begge sektorer i år. Men først vil jeg beskæftige mig med NORDENs ejerstruktur og strategi. Den sidste weekend i juni 2002 blev bestyrelsen opsøgt af repræsentanter for Torm. De meddelte helt uventet - at Torm havde købt en større aktiepost i NORDEN og herefter ville fremsætte et offentligt købstilbud. Aktieposten udgjorde 27,7 procent - eller 30,8 procent, når man ser bort fra NORDENs beholdning af egne aktier. Dagen efter fremsatte Torm så tilbudet. Det var på 360 kr. kontant pr. aktie. I de følgende dage modtog NORDENs ledelse en række stærke og entydige tilkendegivelser fra både aktionærer, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Aktionærer med i alt 53 procent af både aktier og stemmer meddelte os således, at de ikke ville tage imod Torms tilbud. Det var den klare besked, vi fik fra de største aktionærer, Motortramp og Attransco, men også fra mange andre aktionærer store som små. Og afvisningen kom i øvrigt også fra alle de medlemmer af NORDENs bestyrelse, direktion og ledergruppe, som er aktionærer i rederiet, samtidig med, at der blandt medarbejderne var en udtrykt modvilje mod tilbudet. Disse tilkendegivelser gjorde naturligvis indtryk på bestyrelsen. Det indgik også i bestyrelsens overvejelser, at der tidligere havde været drøftelser mellem de to rederier, men NORDEN ønskede ikke at fortsætte dialogen, da Torms ejerstruktur ændredes i år Bestyrelsen vurderede meget nøje Torms tilbud, men fandt, at det ikke afspejlede de reelle værdier i NORDEN og dermed ikke var attraktivt for vore aktionærer. Torm bød som nævnt 360 kr., men det var væsentligt under markedsværdien af NORDENs nettoaktiver, som vi og vore finansielle rådgivere opgjorde til 471 kr. pr. aktie, hvortil skal lægges værdien af de mange købsoptioner på skibe. Derfor anbefalede bestyrelsen i juli NORDENs langsigtede aktionærer at lade være med at tage imod Torms tilbud. Men vi sagde samtidig, at aktionærer med en kort horisont med fordel kunne tage imod tilbudet eller sælge deres aktier over Fondsbørsen. Der var faktisk enkelte aktionærer, som tog mod Torms tilbud. Da tilbudsperioden udløb, havde Torm nemlig sikret sig yderligere 1,56 procent af vore aktier. Og Torm købte lidt ekstra i august, så de i dag har anmeldt en ejerandel på 33,35 procent, når der ses bort fra NORDENs egne aktier. Efter udløbet af Torms tilbud indledte bestyrelsen en dialog med de tre største aktionærer Torm, Motortramp og Attransco for at se, om der kunne skabes enighed om rederiets ejerstruktur. Vi har holdt flere møder med de 3 aktionærer og det er kun nogle få uger siden, jeg sidst mødtes med Torms formand

5 Motortramp og Attransco - som nu tilsammen har cirka 48 procent af aktierne, når der ses bort fra egne aktier har over for NORDENs bestyrelse understreget, at de er langsigtede investorer i NORDEN. De støtter Rederiets ledelse, strategi og forretningsmodel, som i de seneste år har skabt betydelige værdier til aktionærer, kunder og medarbejdere. Lad mig minde om, at en aktionær i NORDEN fra 1999 og frem til dagen før Torms tilbud havde fået et samlet afkast på 249 procent i form af udbytter og kursstigninger på aktien. Tager vi kursudviklingen i resten af 2002 og det foreslåede udbytte for året med i regnestykket, er afkastet 336 procent på godt 4 år. De tal viser klart, at vi skaber værdier til ejerne. Vi har naturligvis før generalforsamlingen i dag overvejet, om bestyrelsen skulle ændres, efter rederiet har fået en ny stor aktionær. Men det mener vi ikke. Dels skal bestyrelsen repræsentere og fremme den konstruktive linie, som støttes af et flertal af aktionærerne. Dels kunne der alt for let opstå habilitets-problemer, hvis en konkurrent skulle kigge os i bøgerne. Derfor indstiller bestyrelsen i dag genvalg af Alison Riegels og undertegnede. Bestyrelsen er bevidst om, at vi repræsenterer alle aktionærer. Derfor fortsætter vi den linie, som vi mener er rigtig, og som de seneste år har skabt de gode resultater til alle ejere. Samtidig går vi ud fra, at Torm vil være en konstruktiv og professionel aktionær i NORDEN! Jeg skal ikke lægge skjul på, at købstilbudet og hele den følgende, månedlange offentlige polemik har været forstyrrende ikke mindst for direktionen og medarbejderne, som jo helst skal have ro til at passe deres arbejde og drive rederiet frem. Jeg glæder mig specielt over, at medarbejderne og lederne beslutsomt har lukket alt den offentlige støj ude og gjort et godt stykke arbejde. Tak for det. Og en særlig tak for loyaliteten i en tid, hvor flere konkurrenter ellers har fisket i rørt vande. Heldigvis har ikke en eneste leder i Norden ladet sig friste af tilbud udefra. Desuden er det glædeligt, at NORDEN har præsteret et habilt resultat i et år, hvor rederiet ud over vanskelige markedsvilkår også har skullet manøvrere i de kraftige efterdønninger fra overtagelsesforsøget. Og vi er på vej mod et markant bedre resultat i Det viser klart, at NORDEN er et robust og velledet rederi med en stærk markedsposition. Overtagelsestilbudet har sat bestyrelsen på ekstra arbejde og medført, at vi i 2002 har afholdt 12 egentlige bestyrelsesmøder og mange andre møder og aktiviteter. Derfor vil man i årsrapporten se, at det samlede vederlag til bestyrelsen for 2002 foreslås at udgøre 1,65 mio. kr. Heraf udgør kr. det egentlige bestyrelseshonorar, mens resten er godtgørelse for ekstra arbejde i forlængelse af overtagelsestilbudet. Generelt har vi opgjort udgifterne som følge af overtagelsestilbudet til 7,4 mio. kr. Det er primært honorar til rådgivere, og alle penge er udgiftsført i Jeg vil gerne runde disse betragtninger om vores ejerforhold af med at understrege, at NORDEN ikke lider af selvtilstrækkelighed og ikke afviser hverken ad-hoc samarbejder, strategiske partnerskaber eller sågar fusioner med andre rederier. Vi har forpligtende samarbejder med skotske Denholm og amerikanske Attransco sidstnævnte går tilbage til årene før, Attransco blev aktionær i NORDEN. Og vi kan gå længere end det. NORDEN ændrede jo for et par år siden ejerstrukturen, så vi fik et åbent, uafhængigt børsnoteret rederi, der kunne deltage i konsolideringen i branchen

6 Det er uændret NORDENs mål at medvirke i en eventuel konsolidering på den ene eller den anden måde. Vi har i det seneste trekvarte år haft sonderinger til flere sider nogle på vores initiativ, endnu flere på forespørgsler udefra og den proces vil fortsætte. Men vi vil gerne selv have lov at vælge vore eventuelle partnere, og vi vil tillade os den luksus at være så kritiske, at vi kun vælger nogle, som har de samme langsigtede mål som os selv, og som kan gøre en forskel til det bedre. Hvis NORDEN skal indgå i alliancer eller fusioner, skal det være for at skabe reelle, langsigtede værdier til NORDENs aktionærer, kunder og medarbejdere. Det er bestyrelsens ledestjerne. FORLØBET I INDEVÆRENDE ÅR OG FORVENTNINGER TIL 2003 I de første måneder af 2003 har NORDEN kontraheret to produkttankskibe sammen med vor mangeårige partner Denholm ved kinesisk værft i Guangzhou for levering i Det er i øvrigt første gang, at vi kontraherer i Kina. Og på tørlastsiden har vi kontraheret en Handymax bulkcarrier ved Mitsui værftet til levering i begyndelsen af De dybe relationer til det japanske system, som har været opbygget gennem årtier, har været medvirkende til denne gunstige kontrahering, hvor ikke mindst en et-årig leveringstermin er ganske speciel. Samtidig har vi sammen med udenlandske interesser kontraheret en Handymax bulkcarrier ved japansk værft til levering i første kvartal Rederiet har således nu fire Handymax bulkcarriers i ordre, hvoraf en er solgt. Jeg vil herefter slutte af med forventningerne til NORDEN meddelte 24. marts, at vi inden for både tørlast og tank forventede en væsentlig bedre indtjening i år, og at NORDEN derfor forventede et resultat før skat på DKK 150 mio. baseret på en USD-kurs på 7,00. I dette resultat indgår salg af fire nybygninger (tre tørlastskibe og en produkttanker) samt Nordscot, men hovedparten af resultatet skyldes et operativt resultat, som er tæt på rekordårene 2000 og Rederiet fastholder i dag denne prognose. I de første fire måneder har rederiet haft en gunstig markedsposition inden for Tank og i særlig grad inden for Tørlast, hvor vi med en overvægt af tonnage nyder godt af de høje fragtrater. Udviklingen i første kvartal har således fulgt de lagte planer. Men også i et længere perspektiv er der klare lyspunkter. Vi har i mange år efterlyst større bevågenhed hos befragtere, når det gjaldt valg af tonnage - det være sig for en enkelt rejse eller til længerevarende beskæftigelse. Og langsomt, men sikkert, kan vi registrere en større ansvarlighed hos befragterne for at søge efter moderne, tidssvarende tonnage. Det vil sige dobbeltskrogede tankskibe og tørlastskibe, der er under 15 år gamle. Denne udvikling er gunstig for NORDEN, der som bekendt driver en af de mest moderne flåder og derfor er en efterspurgt partner i det internationale marked. Det er et godt udgangspunkt for fremtiden. Tak

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2002 et årsresultat før skat på: DKK 25 mio. DKK 196 mio.

Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2002 et årsresultat før skat på: DKK 25 mio. DKK 196 mio. Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2003 1256 København K side 1/97 Telefon: 33 15 04 51 24. marts 2003 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00).

DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads 6 29. marts 2006 1067 København K Side 1 af 95 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S har i dag godkendt

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Delårsrapport første halvår 2003

Delårsrapport første halvår 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 10 Nikolaj Plads 6 25. august 2003 1067 København K KW/BS Side 1 af 8 Delårsrapport første halvår 2003 DET FØRSTE HALVÅR I HOVEDPUNKTER

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016 Den 31. marts 2016 Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016 Jeg vil i dag orientere om bestyrelsens syn på Danmarks Skibskredits nuværende situation og fremtidsudsigter.

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Økonomisk udvikling Årets resultat blev et underskud på 10,1 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Økonomisk udvikling Årets resultat blev et underskud på 10,1 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Til investorerne i 1 OBO skib, B&W Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr.: 84012416 Vor ref.: HEF/suj Dato:

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere