1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR"

Transkript

1 Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende høring af pilotprojektet med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra fysiske til finansielle transmissionsrettigheder 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR 1. Indledning Energinet.dk gennemførte en høring af "pilotprojektet med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra fysiske til finansielle transmissionsrettigheder" den 28. maj 2015 med en høringsfrist den 18. juni Høringen er sendt direkte via til Energinet.dk's kontaktpersoner hos aktørerne samt publiceret på vores hjemmeside. Høringen blev foretaget blandt produktionsbalanceansvarlige aktører og interesseorganisationer i Danmark. Følgende 4 selskaber har sendt høringssvar: - TREFOR Energi A/S - Danske Commodities A/S - DONG Energy - Nord Pool Spot AS 2. Indstilling Energinet.dk indstiller til Energitilsynet, at der fortsat udbydes transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen på månedlig og årlig basis. Indstillingen sendes sammen med evalueringen af fysiske transmissionsrettigheder med Use-It-Or-Sell-It (PTR med UIOSI) på Storebæltsforbindelsen. Energinet.dk ønsker fortsat at implementere finansielle transmissionsrettigheder (FTR optioner) pr. 1. januar 2016 på: - Vestdanmark-Tyskland (DK1-DE)-forbindelsen, - Østdanmark-Tyskland (KONTEK)-forbindelsen og Dok. 13/ /8

2 - Vestdanmark-Østdanmark(Storebælt)-forbindelsen, betinget af at der fortsat udbydes transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 3. på høringskommentar 3.1 Storebæltsforbindelsen 1. Hvorledes opleves effekten af PTR på de eksisterende finansielle produkter i de to danske prisområder, Vest- og Østdanmark? Danske Commodities A/S synes, at aktiviteten er steget på handel med finansielle produkter, specielt i DK2 hvor "Open Interest" er steget. For nogle produkter ligger "Open Interest" for DK2 over DK1, hvilket er historisk. Aktiviteten er også stigende omkring den månedlige auktionsdag. PTR har bevirket, at flere aktører har interesser i DK2 på grund af, at de har fået tildelt kapacitet. Denne position gør, at de får en naturlig interesse i markedet og derfor enten handler mere (øget likviditet) eller ligger med priser i markedet (lavere spreads). TREFOR Energi A/S svarer, at det eneste, dette produkt kan, er at overføre risiko fra det mindre likvide DK2 til DK1. Men det virker til gengæld til at mange har den interesse, for den retning går som regel meget dyrt. DONG Energy svarer, at de mener, at PTR på DK2-DK1 til en vis grad har tilføjet nye afdækningsmuligheder. De mener, at det nuværende set-up er tilfredsstillende, og en ændring fra PTR til FTR egentlig ikke vil tilføje mere værdi. Som helhed har de ikke oplevet nogen, hverken positiv eller negativ, effekt på de eksisterende finansielle produkter. Svarerne fra markedsaktørerne er i overensstemmelse med Energinet.dk's evaluering af, hvorledes PTR har påvirket produkterne i det finansielle marked. Energinet.dk's analyser viser, at markedet i DK2 er blevet mere konkurrencedygtigt, og at bid-ask spreadet på de finansielle produkter i DK1 er blevet mindre efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. Energinet.dk mener derfor ikke, at risikoen i DK1 er blevet ændret i en negativ retning som følge af indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. Energinet.dk mener, at en overgang fra PTR til FTR vil fjerne barrierer og dermed øge deltagelsen i auktionerne og dermed også likviditeten i det finansielle marked. 2. Hvorledes vurderes likviditeten i de to danske prisområder at have ændret sig efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen? Danske Commodities A/S svarer, at det er lidt det samme svar som i spørgsmål 1. Likviditeten omkring auktionsdagen er steget, og spreads er mindre. TREFOR Energi A/S svarer, hvis der henvises til likviditeten i EPADs, så synes effekten på likviditeten at være begrænset, hvis overhovedet til stede. Den umiddelbare vurdering af likviditeten er dog meget svær, da markedet i samme Dok. 13/ /8

3 periode har oplevet generel faldende interesse og store spreads som følge af ophævelsen af VPP-produktet. Det er især noget, der kan mærkes på årskontrakterne, der i høj grad er præget af, at der er mange købere og få sælgere. Den fulde effekt af dette bliver formentlig endnu mere synlig (også på kortere kontrakter), når de sidste VPP-kontrakter udløber i DONG Energy svarer, at der ingen indvirkning har været, bortset fra en opfattelse af en øget interesse for DK EPAD's omkring auktionerne, hvilket ikke nødvendigvis har resulteret i højere omsætning. Det er Energinet.dk's opfattelse, at likviditeten i det finansielle marked især i DK2 har været forbedret efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. Energinet.dk s analyse viser, at andelen af forbruget, som bliver risikoafdækket med EPAD-kontrakter i DK1 og DK2, er kommet tættere på hinanden. Det ses endvidere, at den gennemsnitlige volumen pr. handel i DK2 i perioden med PTR på Storebæltsforbindelsen er steget en smule. Bid-ask spreadet i DK2 er ligeledes blevet forbedret, og forskellen mellem bid-ask spreadet i DK1 og DK2 er faldet fra 1 DKK/MWh til 0,4 DKK/MWh. Standardafvigelsen mellem systemprisen og områdeprisen i DK1 og DK2 er faldet i 2014, hvilket har lagt en dæmper på efterspørgslen efter risikoafdækning og dermed også en dæmper på effekten af PTR på Storebæltsforbindelsen. Ophævelsen af VVP-auktionen i DK1 har haft en negativ virkning på likviditeten. PTR på Storebæltsforbindelsen har derimod haft en positiv virkning som har opvejet noget af den negative effekt fra ophævelsen af VVP auktionerne. 3. Hvorledes opleves muligheden for at foretage handler i det finansielle marked nu i forhold til før PTR på Storebæltsforbindelsen? Danske Commodities A/S finder, at i DK2 er det blevet nemmere at lave handler på grund af lavere spreads og generel større interesse i markedet. TREFOR Energi A/S oplever muligheden negativ på grund af ophævelsen af VPP, men formentlig lidt positiv, hvis man korrigerer for det. Jo flere rettigheder, jo bedre. DONG Energy svarer, at de mener, at likviditeten er acceptabel, men den er ikke blevet forbedret med PTR, men at PTR i sig selv har givet nye afdækningsmuligheder. Energinet.dk mener, at handelsmulighederne i DK2 er blevet bedre. Energinet.dk er derudover enige, i at PTR giver aktørerne bedre mulighed for at risikoafdække elforbruget og skaber dermed mere konkurrenceudsatte priser for forbrugerne. Bid-ask spreadet i DK1 er ifølge Energinet.dk's analyser ikke blevet større efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen, og samtidig er den gennemsnitlige Dok. 13/ /8

4 volumen pr. EPAD-handel i DK1 steget, sammenlignet med tidligere perioder. Herudover viser standardafvigelsen mellem systemprisen og områdeprisen, at denne er faldet, hvilket automatisk ligger en dæmper på efterspørgslen efter prissikring i det finansielle marked. Energinet.dk mener derfor ikke, at muligheden for at kunne foretage handler i det finansielle marked er blevet mindre, som følge af indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. 3.2 Overgang til finansielle transmissionsrettigheder 4. Er der generelle bekymringer for en overgang fra PTR til FTR? Danske Commodities A/S har generelt ingen bekymringer omkring en eventuel overgang fra PTR til FTR. Dog kan det få en betydning for produktet, hvordan MiFID II 1 behandler fysiske produkter. Hvis de fysiske produkter ikke hører under MiFID II, så vil PTR alt andet lige være at foretrække. TREFOR Energi A/S' umiddelbare bekymring er, om denne overgang giver flere juridiske forpligtelser for dem i forbindelse med diverse regulativer. Det er derudover deres umiddelbare opfattelse, at disse produkter bør forbeholdes eller prioriteres for aktører i elmarkedet, da de ikke er sikre på, at private aktører og bankers interesse i denne type produkter vil gøre det nemmere at overbevise myndighederne om, at disse produkter er til for at gøre markedet mere likvidt og effektivt. Et andet problem kan være håndteringen af rettigheden i forbindelse med et fysisk nedbrud på kablet. Hvis produktet for alvor skal kunne bruges til afdækning, skal der stadig være en finansiel indtægt på at eje rettigheden, selvom kablet går i stykker. DONG Energy skriver, at der kan være nogle regnskabs- og EMIR 2 -relaterede bekymringer i forbindelse med en ændring af rettighederne fra fysiske til finansielle. PTR-handler kan være lettere at kvalificere som afdækning, derfor foretrækkes det, at PTR bibeholdes. Energinet.dk har forståelse for bekymringen omkring MiFID II-licens og rapportering under flere reguleringer. Det er Energinet.dk's opfattelse, at behandlingen af PTR og FTR vil være ens under MiFID II, da PTR aldrig nomineres og derfor i praksis fungerer som en FTR. Det gælder herudover, at aktører kan undtages fra en MiFID II-licens, såfremt handelen med finansielle aktiver ikke er deres hovedaktivitet. Hvis aktørerne handler i finansielle aktiver ud over transmissionsrettigheder, vil dette formentlig betyde, at de under alle omstændigheder skal have en MiFID II-licens, når MiFID II træder i kraft 1. januar Angående rapportering under andre regulativer er dette ikke bestemt af kravet om MiFID II-licens. Handel direkte imellem allokeringsplatformen og aktøren vil være omfattet af REMIT Implementerings Forordning (EU 1348/2014), artikel 3. ENTSO-E arbejder derfor i øjeblikket på at få alle handler med 1 Direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter. 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli om OTCderivativer, centrale modparter og transaktionsregistre. Dok. 13/ /8

5 transmissionsrettigheder, der er fortaget direkte, fritaget fra EMIRrapporteringen for at undgå dobbeltrapportering. Såfremt aktøren ønsker at benytte secondary handel, som det er beskrevet i Harmonised Allocation Rules (HAR) og som vil gælde for PTR og FTR, når HAR vedtages, vil dette formegentlig medføre et krav om rapportering under EMIR, men kravet vil så være gældende, uanset om Energinet.dk indfører FTR eller bibeholder PTR. Hvad angår bankers eller private aktørers deltagelse i auktionerne for transmissionsrettigheder, så mener Energinet.dk ikke, at det er et problem, at de får adgang til transmissionsrettigheder. Større konkurrence i auktionen vil betyde, at prissætningen af EPADs i det finansielle marked i endnu højere grad vil blive konkurrenceudsat. Dette vil skabe bedre muligheder for risikoafdækning for elleverandørerne og dermed mindre risikopræmier for slutforbrugerene. Det skal desuden bemærkes, at kapaciteten, der stilles til rådighed i FTRauktionerne, fortsat vil være tæt forbundet med det fysiske marked. Grunden hertil er todelt. Energinet.dk vil gerne sikre, at udbetalingen af prisforskellen til aktører med FTR ikke overstiger den indtægt, der genereres i spotmarkedet igennem markedskoblingen på den bortauktionerede kapacitet. Derudover ønsker Energinet.dk ikke at udbyde transmissionsrettigheder for at muliggøre spekulativ handel, så der bør være en sammenhæng imellem det fysiske marked og den kapacitet, der gives til auktionen for FTR, som det har været gældende for PTR. Energinet.dk har forståelse for, at det kan være svært at benytte rettigheden til risikoafdækning i det specielle tilfælde med fysisk nedbrud af et kabel. Dog følger håndteringen og kompensationen Harmonised Allocation Rules (HAR) som følger Network Code Forward Capacity Allocation (NC FCA), der specificerer at transmissionsrettigheder kan afkortes gældende for nominerede såvel som ikke nominerede rettigheder. Desuden specificerer NC FCA, at afkortning kan ske ikke kun i tilfældet af force majeure, men også i en "emergency" situation som Energinet.dk, Tennet GmbH og 50Hertz Transmission GmbH har valgt at håndtere som force majeure i første omgang (som det fremgår i det land specifikke bilag til HAR). Dette kan dog ændres, hvis Energinet.dk, TenneT GmbH og 50Hertz Transmission GmbH på et senere tidspunkt vælger at indstille til Energitilsynet at indføre HAR uden bilag. 5. Hvorledes forventes det, at markedet vil reagere ved en overgang fra PTR til FTR? Forventes det, at der skabes mere handel og større likviditet i det nordiske finansielle marked? Danske Commodities A/S ser to scenarier. Enten sker der ikke noget, eller også øger det aktiviteten. Aktiviteten kan blive øget, på grund af at man fjerner nødvendigheden for at være balanceansvarlig, hvilket kan tiltrække flere aktører. TREFOR Energi A/S svarer, at det er svært at sige. Det kan måske tiltrække flere nordiske selskaber, der ikke er balanceansvarlige, men har en interesse i Danmark. De vil i hvert fald højne deres aktivitetsniveau i andre lande, hvis eksempelvis DE-FR 3 grænsen blev finansiel. 3 Tyskland - Frankrig Dok. 13/ /8

6 DONG Energy forventer ingen ændringer. Nord Pool Spot AS skriver, at med det nuværende PTR set-up kan deltagerne vælge at udnytte kapaciteten selv og ikke sælge den tilbage til Energinet.dk. Den tilgængelige transmissionskapacitet givet til Nord Pool Spot (NPS) dayahead-markedet kan derfor i teori og praksis blive reduceret ved, at kapaciteten bliver taget ud af den europæiske markedskobling. En overgang til FTR giver markedet lignende afdækningsmuligheder som PTR og eliminerer behovet for først at købe og så derefter enten bruge kapaciteten fysisk eller sælge den om morgenen på dag D-1 for dag D. I stedet gives hele den fysiske kapacitet til Nord Pool Spot's implicitte day-ahead-auktion, som er en del af den europæiske markedskobling. Skiftet til FTR vil derfor give mere transparens i den måde, som kapaciteten sættes på. Hvilket kan øge likviditeten i langsigtede transmissionsrettigheder og andre langsigtede (finansielle) produkter og gøre det nemmere for aktørerne at håndtere pris- og volumenrisiko. Energinet.dk er glade for, at aktørerne overordnet set forholder sig positive til, hvorledes de forventer markedet vil reagere på en overgang fra PTR til FTR. Det er Energinet.dk's opfattelse, at overgangen til FTR vil forbedre muligheden for, at flere aktører kan deltage i auktionerne og dermed øge deltagelsen og likviditeten i det danske marked. Energinet.dk er enige i, at en overgang til FTR sikrer day-ahead-markedet mod begrænsninger som følge af fysiske leveringer og derfor skaber mere transparens i kapacitetsmængden og prissætningen i markedet. 6. Hvor vigtigt vurderes det at have en mulighed for at benytte sin transmissionsrettighed fysisk? Danske Commodities A/S skriver, at det ingen betydning har for dem, om de kan udnytte transmissionsrettigheden. TREFOR Energi A/S påpeger, at det ikke er vigtigt. Det tjener ikke noget formål for dem at bruge fysikken. DONG Energy mener, at den ekstra mulighed for fysisk levering, som PTR giver, er nyttig, men den er ikke afgørende for dem. Aktørernes svar er i overensstemmelse med Energinet.dk's opfattelse af, at betydningen af at have mulighed for at benytte transmissionsrettigheden fysisk ikke har en værdi for markedet. Energinet.dk ønsker derfor ikke at skulle opretholde procedure og regler vedrørende balanceansvar, når den fysiske levering ikke vurderes relevant. 7. Hvorledes forventes det, at skiftet fra PTR til FTR vil påvirke aktiviteten i auktionen for transmissionsrettigheder? Dok. 13/ /8

7 Danske Commodities A/S svarer lidt det samme svar som i spørgsmål 5. Aktiviteten vil alt andet lige stige på grund af mindre indgangsbarrierer. TREFOR Energi A/S skriver, på den korte bane tror de ikke, at aktiviteten på auktionen vil blive mærkbart højere, men hvis andre lande følger trop, kan den sagtens blive det. For dem vil det være en stor fordel, hvis alle grænser var finansielle. DONG Energy tror ikke, aktiviteten i auktionerne vil ændre sig på nogen væsentlig måde. Nord Pool Spot AS mener, at en ændring fra PTR til FTR og dermed en ophævelse af kravet om balanceansvar vil betyde, at flere markedsdeltagere vil være interesserede og i stand til at handle med produktet. Ikke mindst fordi de fleste ikke-fysiske deltagere sandsynligvis vil komme ind på FTR-markedet og bidrage til en øget likviditet, hvilket vil være positivt. Med et øget antal deltagere i auktionerne som følge af skiftet til FTR bør der også være et bedre grundlag for et likvidt secondary marked som det er beskrevet i HAR. Det er dog vigtigt, at et secondary marked har mulighed for at udvikle sig frit på bilaterale/otc og organiserede markedspladser. Dette kræver en effektiv og hurtigt tilgængeligt register af "ejere af" FTR's købt i auktionen uden eventuelle fordele til arrangøren af auktionen. Energinet.dk er enige i, at der måske ikke vil ske en markant stigning i aktiviteten i auktionerne umiddelbart efter indførelsen af FTR, men forventer at der løbende vil komme en øget aktivitet i auktionerne på grund af de mindre indgangsbarrierer. Secondary handel er en del af det fælles europæiske regelsæt for transmissionsrettigheder, Harmonised Allocation Rules (HAR) som vil være gældende for både PTR og FTR, når HAR er vedtaget. Derfor er bekymringen omkring tilgængelige informationer vedrørende "ejere af" transmissionsrettigheder ikke specifikt for FTR. 4. Høringen 4.1 Storebæltsforbindelsen 1. Hvorledes opleves effekten af PTR på de eksisterende finansielle produkter i de to danske prisområder, Vest- og Østdanmark? 2. Hvorledes vurderes likviditeten i de to danske prisområder at have ændret sig efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen? 3. Hvorledes opleves muligheden for at foretage handler i det finansielle marked nu i forhold til før PTR på Storebæltsforbindelsen? 4.2 Overgang til finansielle transmissionsrettigheder 1. Er der generelle bekymringer for en overgang fra PTR til FTR? Dok. 13/ /8

8 2. Hvorledes forventes det, at markedet vil reagere ved en overgang fra PTR til FTR? Forventes det, at der skabes mere handel og større likviditet i det nordiske finansielle marked? 3. Hvor vigtigt vurderes det at have en mulighed for at benytte sin transmissionsrettighed fysisk? 4. Hvorledes forventes det, at skiftet fra PTR til FTR vil påvirke aktiviteten i auktionen for transmissionsrettigheder? Dok. 13/ /8

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN 4. november 2015 Engros & Transmission UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN AFGØRELSE 1. Sekretariat for Energitilsynet godkender

Læs mere

Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynet Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 26. juni 2015 NFL/NFL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse af metodeanmeldelsen fra den 8. oktober 2013

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse

Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse Dato: 29. april 2014 Punkt 5 Energitilsynets møde den 29. april 2014 Sag: 13/09342 Afd.: Engros & Transmission Sagsbehandler: /MARH/HGO Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder

Læs mere

Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse. Morten Sommer, Markedsudvikling, Energinet.dk

Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse. Morten Sommer, Markedsudvikling, Energinet.dk Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse Morten Sommer, Markedsudvikling, Energinet.dk 1 Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse Fælles pilot-projekt omkring indførsel af finansielle

Læs mere

Udkast til Network Code vedr. transmissionsrettigheder er i høring

Udkast til Network Code vedr. transmissionsrettigheder er i høring Udkast til Network Code vedr. transmissionsrettigheder er i høring Forward Capacity Allocation Network Code (FCA NC) Ulrik Møller Markedsudvikling, Energinet.dk 1 Indhold Baggrund og proces for udvikling

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

DK1-DE Modhandelsmodel

DK1-DE Modhandelsmodel Til Markedsarbejdsgruppen DK1-DE Modhandelsmodel 20. september 2016 LIN/KBP Eksportkapaciteten imellem Vestdanmark og Tyskland har over en længere periode været betydeligt begrænset som følge af det svage

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 152 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Fremtidens markedsdesign

Fremtidens markedsdesign Fremtidens markedsdesign Aktørmøde 11. oktober 2012 Thomas Elgaard 1 Fysik Marked Tanker bag projekt: Velkendt problemstilling > er undersøgt løbende Kender vi udfordringerne og potentielle løsninger på

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Electricity Market Fundamental Information Platform (EMFIP)

Electricity Market Fundamental Information Platform (EMFIP) Electricity Market Fundamental Information Platform (EMFIP) Implementering af EMFIP i Danmark Dato - Dok.nr. 1 Hvad er EMFIP? Transparens har været et centralt element siden liberalisering af elmarkedet.

Læs mere

Energimarkederne i europæisk perspektiv

Energimarkederne i europæisk perspektiv Energimarkederne i europæisk perspektiv Implementering af den 3. liberaliseringspakke Fungerer markederne hensigtsmæssigt? ved direktør Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet 1 Sekretariatet for

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet

Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet Markedsrapport 1.-3. kvartal 2014 Sekretariatet for Energitilsynet, december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Produktion og forbrug...

Læs mere

6 EMIR rapportering af FTR optioner Materiale udsendt 17. februar

6 EMIR rapportering af FTR optioner Materiale udsendt 17. februar 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 2. marts 2016 Udkast til dagsorden 2 Eksplicit allokering på DK1-DE grænsen i det fremtidige intraday marked (XBID) 3 Opfølgning på Hævelse af prislofter Endeligt

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2014/2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT SOMMERHALVÅRET 2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/35 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Kapitalmarked og finansielle virksomheder 4. juni 2013 Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Introduktion til elmarkedet

Introduktion til elmarkedet Introduktion til elmarkedet 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Rollerne på elmarkedet... 3 1.4 Balanceansvar og planer... 4 14. april 2016 2.

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2015/2016 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 2/36 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Ny EU regulering på post trade området

Ny EU regulering på post trade området Ny EU regulering på post trade området Finanstilsynets EU formandskabsforum, 24. juni 2011 Stig Nielsen EMIR: Formål Hovedformål: At reducere den systemiske risiko fra handel med derivater ( dominoeffekt

Læs mere

Aktørforum 8. maj 2014

Aktørforum 8. maj 2014 Aktørforum 8. maj 2014 Interessentinddragelse i forbindelse med implementering af Network Codes Søren Damsgaard, Projektleder Lene Egeberg-Gjelstrup, International rådgiver 1 Håndtering af El Network Codes

Læs mere

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 Pricedrivers udviklingstendens i DK Vandmagasinfyldning: Vejrudsigten: nedbør/temperaturer: Nyhedsbrev Marginale produktionsomkostninger: 44 Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 42 4 38 36

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Udvikling af spotmarkedet - priskobling

Udvikling af spotmarkedet - priskobling Udvikling af spotmarkedet - priskobling Mogens Robert Pedersen Europæisk enighed om mål for spotmarked En ekspertgruppe under ledelse af de europæiske regulatorer blev i 2010 enige om en fremtidig model

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Punkttarifsystem (frimærkesystem) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt

Punkttarifsystem (frimærkesystem) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Det nordiske energimarked Anders Plejdrup Houmøller Direktør Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger 27. juni 2017 Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger EU ønsker at fremme handelsgennemsigtigheden på de finansielle markeder i Europa. Med en større

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Højere prisloft i elmarkedet

Højere prisloft i elmarkedet Til Markedsarbejdsgruppen Højere prisloft i elmarkedet Dette notat beskriver formålet med et højere prisloft, principper for at fastlægge prisloft og prisbund samt den videre proces. Energinet.dk vil arbejde

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT København 16. november 2016 Årsmøde i Branchefællesskabet for Intelligent Energi FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT Thomas Elgaard Jensen Direktør, Strategisk forretningsudvikling Energi

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden Charlotte Søndergren Dansk Energi Væsentlige pointer Levering af el til forbrugerne til enhver tid i et energisystem under stor forandring. Kræver investeringer og

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 15. oktober 2011 ENGROS 12/07737 /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet

Dansk Kraftvarme Kapacitet Dansk Kraftvarme Kapacitet Orientering til kraftvarmeværker Orientering til kraftvarmeværker om muligheder ved at tilslutte sig Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017. Dansk Kraftvarme Kapacitet

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Hvor kommer energiprisen fra?

Hvor kommer energiprisen fra? DONG ENERGY SALES B2B Bliv en bedre energiindkøber Hvor kommer energiprisen fra? Michael Judén 12. maj 2015 Agenda 1 Hvordan dannes prisen på energi? 2 Hvad betaler jeg for som kunde? 3 Hvad kan jeg selv

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l ENERGITILSYNET bilag Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 i5. oktober 2ou ENGRO 12/o~s~ /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde den 2. marts 2016 Udkast til dagsorden

Markedsarbejdsgruppemøde den 2. marts 2016 Udkast til dagsorden Markedsarbejdsgruppemøde den 2. marts 2016 Udkast til dagsorden 1 Velkommen 2 Opfølgning på diskussion af Hævelse af prisloft Endeligt notat og det videre arbejde Information Materiale udsendt 17. februar

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Referat af aktørmøde. Dagsorden. 1. Velkomst. 2. Markedskobling og den fremtidige kobling til CWE-området. Tid Onsdag, den 16. juni 2010.

Referat af aktørmøde. Dagsorden. 1. Velkomst. 2. Markedskobling og den fremtidige kobling til CWE-området. Tid Onsdag, den 16. juni 2010. Referat af aktørmøde Tid Onsdag, den 16. juni 2010 Sted Quality Hotel Park, Middelfart Deltagere Se deltagerliste i bilag 1 Referent Henning Parbo Dagsorden 1. Velkomst 2. Markedskobling og den fremtidige

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Elaktørforum. november, Trinity Hotel & Konference Center

Elaktørforum. november, Trinity Hotel & Konference Center Elaktørforum november, 2014 Trinity Hotel & Konference Center 1 Velkommen Sidste møde: 08.05.2014 Mere tid til diskussion blandt deltagere og løbende diskussioner Materialer udleveret på forhånd Hvilke

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2017 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 2/32 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Nettemadag. Network Codes - Nye krav og opgaver til netselskaberne. Knud Johansen og Torben Skødt, Energinet.dk

Nettemadag. Network Codes - Nye krav og opgaver til netselskaberne. Knud Johansen og Torben Skødt, Energinet.dk Nettemadag Network Codes - Nye krav og opgaver til netselskaberne Knud Johansen og Torben Skødt, Energinet.dk 03-12-2014 Net Temadag 2014 - Torben Skødt & Knud Johansen 1 Dagsorden 1. Generelt om Network

Læs mere

AFGØRELSE OM SHIPPINGORDNINGEN I DE TO DANSKE BUDOMRÅDER

AFGØRELSE OM SHIPPINGORDNINGEN I DE TO DANSKE BUDOMRÅDER SEKRETARIATSAFGØRELSE AFGØRELSE OM SHIPPINGORDNINGEN I DE TO DANSKE BUDOMRÅDER 26. oktober 2017 Engros & Transmission AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el Brøndby Kommune Hovedstadens belysningssamarbejde Hovedstadens Belysningssamarbejde Udbud af el 5383not006, Udført:CAT Kontrolleret: KMU, LHI Side 1 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Indledning... 2 3. Elprisens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere