Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale."

Transkript

1 På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse (i Danmark og i udlandet). 2. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 3. Lønmodtagerens stilling titel, rang eller jobkategori eller en beskrivelse af arbejdet. 4. Arbejdsstedets beliggenhed. 5. Arbejdets varighed eller forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. 6. Vilkår for evt. fortsat ansættelse i Danmark. 7. Ud- og hjemtransport samt evt. lokaltransport. 8. Den ugentlige eller daglige arbejdstid. 9. Den aftalte løn og evt. tillæg hertil. Herudover angives udbetalingsperioden, og om lønnen udbetales forud eller bagud. 10. Hvilken valuta lønnen udbetales i. 11. Hvilke fordele i kontanter og naturalier der evt. er forbundet med opholdet i udlandet. 12. Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 13. Evt. forsikringer tegnet for medarbejderen. 14. Arbejdsgivers og lønmodtagers opsigelsesvarsler. 15. De kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet. Husk at du skal have skriftlig meddelelse, hvis nogle af disse 15. forhold skal ændres. Tjekliste til ansættelseskontrakten Her kan du se en nærmere forklaring på de enkelte punkter i ansættelseskontrakten: Aftalens parter: Aftalen indgås mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. Virksomheden og medarbejderens navn og adresse angives. Både medarbejderens eventuelle faste adresse i Danmark og den eventuelle midlertidige adresse i udlandet oplyses. Medarbejderen meddeler skriftligt eventuelle ændringer heraf til virksomheden. Ad. 1. Arbejdets varighed og art samt forhold inden afrejsen: A. Aftalens ikrafttræden: Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt angives. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt er det tidspunkt hvor afrejse finder sted. Der tages højde for eventuel udskydelse som meddeles skriftligt. B. Beskæftigelsen/stillingen: Medarbejderens jobkategori stilling eller titel skal angives. Det bør f.eks. her præciseres, hvorvidt der er tale om tilsyn, instruktion, montørarbejde, håndværkspræget arbejde eller forefaldende arbejde. Det er væsentligt at jobkategorien/stillingsbetegnelsen dækker alle medarbejderens arbejdsopgaver. C. Arbejdsstedets beliggenhed: Arbejdsstedets eller hovedarbejdsstedets beliggenhed angives. Dvs. det sted arbejdet i udlandet hovedsageligt skal udføres. Det bør desuden angives om medarbejderen er forpligtet til at blive forflyttet under udstationeringen (varig forflyttelse). Hvis det er kendt hvortil medarbejderen skal forflyttes angives det

2 i aftalen ellers skal nyt arbejdssted meddeles skriftligt evt. i form af et tillæg til aftalen eller et brev. Der tages i begge tilfælde højde for eventuelle vilkårsændringer i forbindelse med flytningen, herunder f.eks. løn/hvilken valuta lønnen udbetales i. Er det ikke muligt at angive et fast arbejdssted eller hovedarbejdssted oplyses at medarbejderen har skiftende arbejdssteder. D. Aftalens varighed: Aftalens varighed eller forventede varighed angives medmindre der er tale om tidsubegrænset ansættelse. Her bør desuden anføres eventuel mulighed for ændringer af varigheden og varsel heraf (skriftligt). Hvis medarbejderen skal udføre en bestemt opgive i udlandet, og arbejdet i udlandet derefter ophører, angives, at ansættelsesforholdet er begrænset til udførelse af den pågældende opgave. E. Ophør opsigelse: Der tages stilling til om ansættelsesforholdet er uopsigeligt i den aftalte udstationeringsperiode, eller om ansættelsesforholdet kan opsiges i udstationeringsperioden. I så fald aftales, med hvilket varsel henholdsvis arbejdsgiveren og medarbejderen kan opsige ansættelsesforholdet. (Selv om ansættelsesforholdet er uopsigeligt i hele udstationeringsperioden, kan det i tilfælde at misligholdelse ophæves, jfr. 9) Hvis ansættelsesforholdet kan opsiges i aftaleperioden, bør der tages stilling til hvem der betaler hjemrejse i tilfælde at opsigelse fra henholdsvis arbejdsgivers eller medarbejders side. F. Forhold ved arbejdets afslutning: Det skal anføres at vilkårene i Industriens Overenskomst er gældende, hvis ansættelsen fortsætter i virksomheden efter hjemkomst til Danmark. Er parterne enige om, at ansættelsesforholdet fortsætter i virksomheden i Danmark, anføres dette. Der tages stilling til fra hvilket tidspunkt den pågældendes anciennitet regnes. G. Forudsætninger for aftalen: Da der kan være tale om arbejde på steder, hvor der ikke er umiddelbar adgang til sundhedsmæssig bistand af samme standard som herhjemme, kan der være behov for, at der hjemmefra medbringes visse hjælpemidler, såsom ekstra briller, medicin m.v. Herudover kan der f.eks. være tale om, at nedennævnte forhold skal bringes i orden inden aftalen kan opfyldes. I den forbindelse angives, hvem der skal betale for: 1. Helbredsundersøgelser. 2. Opnåelse af visum. 3. Gyldigt pas. 4. Vaccinationer/blodtypekort. 5. Bestået eventuelle prøver. 6. Evt. opholds- og arbejdstilladelse. Ad. 2. Rejsetid og transport A-B. Rejsemåde: Transportmåde ved ud- og hjemrejse anføres. I den forbindelse bør det angives på hvilken klasse der rejses, ligesom der træffes aftale om eventuel forsendelse af personligt rejsegods og om betaling for eventuel overvægt i fly. C. Værktøj/materialer: Endvidere oplyses om eventuel forpligtelse til at medtage værktøj og materialer. D-F. Rejsetid og betaling: Det anføres hvornår rejsetiden påbegyndes (dette er i eksemplet angivet i 1.a), og om der eventuelt kræves forberedelsestid. Endvidere aftales eventuel afviklingsperiode efter hjemkomst. Der træffes endvidere aftale om hvilken betaling, der ydes under rejsen til arbejdsstedet. Endelig angives eventuelle tillæg til dækning at diverse udgifter (f.eks. ekstra fortæring).

3 G. Lokal transport: Der skal anføres regler for daglig transport til og fra arbejdsstedet. Ad. 3. Arbejdstiden, herunder overarbejde Ugentlig eller daglig arbejdstid/overarbejde. Den normale ugentlige og eventuelt den daglige arbejdstid angives. Eventuelt aftales en ugentlig bruttoarbejdstid på baggrund af den lokale arbejdstid, religiøse forhold m.v. Det anføres hvorvidt betalingen dækker et bestemt ugentligt timetal, og om der f.eks. ydes overtidsbetaling, se i øvrigt under: 4. Det anføres at, overarbejde kan forekomme. Det bør præciseres på hvilken måde og i hvilket omfang, der kan etableres betalt overarbejde, og hvorvidt overarbejde etableres enten efter virksomhedens eller kundens anvisninger. Endvidere anføres hvem, der skal dokumentere overarbejdet. Der tages stilling til hvorvidt der skal arbejdes på danske/lokale sen- og helligdage Ad. 4. Lønforhold A-B. Måneds-, ude- eller timeløn/tillæg: Den gældende eller aftalte løn som medarbejderen oppebærer, angives. Lønnen fastsættes pr. måned, pr. uge eller pr. time. Grundlaget for lønudbetaling angives (f.eks. timesedler). Endvidere skal eventuelle betalingssatser for overarbejde anføres. Såfremt lønnen reguleres under rejsearbejdet, anføres reguleringsmåde og termin. Herudover angives de evt. tillæg, og andre løndele, der ikke er indeholdt i ovennævnte lønbeløb, f.eks. pensionsbidrag (fra arbejdsgiver og lønmodtager), stedtillæg, udetillæg, bonus eller lignende samt eventuelle andre tillæg i form at kontanter eller naturalier under opholdet, herunder f.eks. kost og logi. Dette kan eventuelt ske i form af diætbeløb under hensyn til arbejdsstedets omkostningsniveau. C. Lønudbetaling: Endvidere angives, mod hvilke tidsintervaller lønnen udbetales (f.eks. hver 14. dag eller månedsløn), og om den udbetales forud eller bagud. Det skal anføres om lønnen udbetales i danske kroner eller i fremmed valuta. I den forbindelse tages stilling til, hvorvidt lønnen udbetales på udearbejdsstedet helt eller delvis. Der angives regler for udbetaling at forskud og afregning, samt hvorledes parterne forholder sig i forbindelse med større kurssvingninger. Beskatning: Beskatningsforhold er virksomheden uvedkommende. Der henvises til pjecen:»værd at vide om skat og arbejde i udlandet «som kan fås hos Told- og Skattestyrelsen. Oplysninger, herunder om dobbeltbeskatningsaftaler, kan i øvrigt indhentes hos skattemyndighederne. Ad. 5. Ferie og eventuel anden frihed A. Ferie: Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie/løn under ferie samt evt. anden frihed angives. Det kan eventuelt ske ved henvisning til relevante love/kollektive overenskomster. Ferieloven er gældende for midlertidigt arbejde i udlandet, når der er tale om lønmodtagere, der er antaget af virksomheder her i landet og udsendt herfra. I Direktoratet for Arbejdstilsynets ferielovskontor definerer man midlertidigt arbejde som arbejde i indtil 1. år. Endvidere bør deri aftalen tages stilling til, hvorvidt allerede optjent ferie kan afholdes i aftaleperioden, og i så fald hvor og hvornår afholdelsen kan finde sted.

4 B. Hjemrejser: Såfremt rejsearbejdet er af længere varighed, tages stilling til eventuelle periodevise hjemrejser, og hvorvidt tiden hertil samt omkostningerne betales af virksomheden eller medarbejderen. Ad. 6. Sygdom og tilskadekomst A. Sygdom/betaling/lægehjælp m.v.: Der anføres betalingsregler for sygdom eller tilskadekomst på arbejdsstedet eller under transport. Reglerne for læge- og tandlægebehandling samt eventuel hjemsendelse for behandling anføres, herunder den økonomiske dækning (se under Ad 7 om Forsikring). Udsendte medarbejdere er ikke automatisk omfattet at danske regler om social sikring. Parterne skal være opmærksomme på, hvilke blanketter, som skal udfyldes inden afrejse, for at medarbejderen eventuelt kan omfattes at EF-reglerne om social sikring for medarbejdere som sendes til arbejde i udlandet. Der henvises til pjecen»social sikring ved arbejde i udlandet«(udgivet at Socialministeriet og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring). B. Løn under sygdom: Der tages stilling til, om der ydes løn under sygdom, og med hvilken timeløn/antal timer pr. dag. Endvidere anføres, i hvilken periode arbejdsgiveren betaler løn under sygdom (f.eks. den til enhver tid gældende arbejdsgiverperiode), og om ansættelsen derefter kan ophøre. C. Underretning: Medarbejderen oplyser om nærmeste pårørende, som skal underrettes i tilfælde at alvorlig sygdom eller dødsfald. Ad. 7. Forsikring I aftalen oplyses om de eventuelle forsikringer, der er tegnet for medarbejderen. Der henvises til virksomhedens forsikringsselskab. Er der tale om særlige sundhedsmæssige risikoområder, tages der stilling til forsikringernes dækningsomfang. Som eksempel kan nævnes behandlingsmæssige risici (f.eks. HIV) i områder med utilstrækkelige behandlingsressourcer. Der tages stilling til ydelse af juridisk bistand på arbejdsstedet og betalingen herfor. Ad. 8. Ansvar og forpligtelser på arbejdsstedet A. Rapportering: Det præciseres, hvorledes kontakten mellem medarbejder og virksomhed om arbejdsmæssige og økonomiske forhold skal finde sted (rapportering). Ad. 9. Ophævelse af kontrakten Påbud Aftalen hør indeholde angivelse af påbud eller forbud afhængig at arbejdsstedets forhold. Det kan f.eks. angives, at lovbestemmelser skal iagttages. lokale former for påklædning skal overholdes. der er forbud mod indblanding i politiske eller religiøse forhold. der er forbud mod indtagelse af alkohol. der er forbud mod udtalelser til pressen. der er påbud om tavshedspligt om virksomhedens/kundens forhold.

5 Der tages stilling til, hvorvidt overtrædelse af bestemte regler eller påbud skal føre til ophævelse at aftalen, hjemsendelse og de økonomiske konsekvenser heraf både tilfælde af misligholdelse fra medarbejderens og fra virksomhedens side Aftalen kan endvidere ophæves efter almindelige retsgrundsætninger, såfremt en ekstraordinær begivenhed, hvis indtræden parterne ikke har kunnet tage i betragtning, nødvendiggør hel eller delvis standsning af det pågældende arbejde. Ad. 10. Uenighed Aftalen skal indeholde følgende passus: Uoverensstemmelser om fortolkning af aftalen kan behandles efter overenskomstens: Regler for behandling af fagretlig strid.

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Willke og Dansk Jernbaneforbund gældende for 01.03.2014-01.03.2016 1 Forord Overenskomstparterne Dansk Jernbaneforbund og Willke indgik den 01.09. 2011 aftale om en overenskomst for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 5 1. Arbejdstid 5 2. Holddriftsarbejde 6 Kapitel 2. Ansættelsesform

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING 2014 2014 4 2014 Formandsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening INDHOLDFORTEGNELSE: Overenskomsten...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever Landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for TA Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN 2014 4 2014 Industri-Træ- og Møbeloverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid, herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALARBEJDERFORBUND. (mobile havanlæg) gældende pr. 1.

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALARBEJDERFORBUND. (mobile havanlæg) gældende pr. 1. MOBILE VNLÆG OVEENSKOMST F 1. MTS 2014 MELLEM DNMKS EDEIFOENING OG DNSK METLBEJDEFOBUND (mobile havanlæg) gældende pr. 1. marts 2014 INDOLDSFOTEGNELSE 1 - NSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 - DGLØNSBEJDEE...

Læs mere