HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 14. maj I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Børge Dahl, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, Codan Forsikring A/S, har påstået frifindelse. Indstævnte, A, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Der er til brug for Højesteret stillet supplerende spørgsmål til Nordea Liv & Pension. Retsgrundlaget Det fremgår af erstatningsansvarslovens 1, at den, som er erstatningsansvarlig for en personskade, skal betale erstatning for bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, og hvis skaden har fået varige følger, skal der tillige betales bl.a. erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne. Efter 2, stk. 1, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen, og må det antages, at skadelidte vil lide et varigt erhvervsevnetab, ydes erstatning indtil

2 - 2 - det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. Efter lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 om erstatningsansvar hedder det endvidere i 2, stk. 2: I erstatningen fradrages løn under sygdom, dagpenge fra arbejdsgiver eller kommunalbestyrelsen og forsikringsydelser, der har karakter af en virkelig skadeserstatning, samt lignende ydelser til den skadelidte. Til grund for erstatningsansvarsloven ligger bl.a. betænkning III afgivet af Justitsministeriets erstatningslovsudvalg om udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger (betænkning nr. 976/1983). Det fremgår af betænkningen, at udvalget delte sig med hensyn til formuleringen af 2, stk. 2. Flertallet foreslog, at 2, stk. 2, skulle formuleres sådan, at alle forsikringer skulle fradrages, uanset om de er tegnet som summaforsikringer eller som egentlige skadesforsikringer (betænkningen s. 54). Mindretallet foreslog, at der alene skulle ske fradrag, for så vidt forsikringsydelsen har karakter af en egentlig skadeserstatning (betænkningen s. 132). Om mindretallets forslag hedder det i betænkningen s. 145 bl.a.: I erstatningen fradrages i overensstemmelse med gældende praksis alene dagpenge fra arbejdsgiver (det samme gælder fuld løn), fra det sociale udvalg eller fra egentlige skadeforsikringer, hvoraf der vist i praksis ikke eksisterer mange. Det er et spørgsmål, hvorledes man skal forholde sig med privattegnede invaliderenter, men det er societetets principielle standpunkt, at forsikringer, hvortil skadelidte har betalt præmie, ikke kan bringes til fradrag i en erstatning uden for kontrakt. Udbetalt offentlig pension bør derimod sidestilles med dagpenge fra det sociale udvalg, og således fradrages i erstatningen; dette har dog næppe nogen særlig praktisk betydning. I forslag til lov om erstatningsansvar, der blev fremsat den 6. februar 1984 (Folketingstidende , 2. samling, L 7, sp. 74 ff.), hedder det bl.a.: 3. Lovforslaget 3.1. Erstatning ved personskade og tab af forsørger. Justitsministeriet er enig med erstatningslovudvalget i, at det må anses for ønskeligt at foretage en væsentlig forhøjelse af erstatningsniveauet for personskade og tab af forsørger, og at det i denne forbindelse må anses for nødvendigt at gennemføre en lovregulering af, hvorledes disse erstatninger skal udmåles. Man finder endvidere, at erstatningen bør fastsættes således, at den giver skadelidte en høj grad af dækning for det økonomiske tab. Særligt for personskade medfører dette, at man kan tiltræde, at der ved udmålingen af erstatningen for erhvervsevnetab som udgangspunkt bør lægges vægt på tabet af faktisk erhvervsevne og ikke på den medicinske helbredstilstand. Justitsministeriet

3 - 3 - har imidlertid også forståelse for mindretallets synspunkter, hvorefter reglerne skal udformes så enkelt og klart, som det er muligt, således at der bliver mulighed for en hurtig afgørelse af disse erstatningssager. Der er hos de myndigheder og organisationer, der har afgivet udtalelse om betænkningen, bred enighed om, at erstatningsniveauet bør forhøjes væsentligt. Flere af de hørte myndigheder og organisationer har nævnt, at man som udgangspunkt foretrækker flertallets forslag, men at man af praktiske årsager bør vælge mindretallets forslag. Andre har ment, at man uanset de praktiske problemer, som flertallets forslag vil kunne give anledning til - især med hensyn til vurderingen af den fremtidige indtjeningsevne - bør vælge flertallets forslag. Det er især domstolene, der har peget på de praktiske problemer i forbindelse med flertallets forslag. Der stilles på denne baggrund forslag til regler om udmåling af erstatningen, der på en række punkter adskiller sig fra flertallets forslag, idet reglerne er søgt udformet således, at erstatningsberegningen bliver mere forenklet. Forenklingerne består bl.a. i, at der ikke skal foretages fradrag i erstatningen for sociale ydelser og forsikringer mv. Endvidere er reglerne om kapitalisering gjort uafhængig af ændringer i renteniveauet, idet der stilles forslag om en fast kapitaliseringsfaktor. Uanset disse forenklinger er flertallets hovedsynspunkt vedrørende individuel erstatningsfastsættelse på grundlag af et faktisk erhvervsevnetab imidlertid bevaret i forslaget. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 2 Efter stk. 2 skal der i erstatningen fradrages løn under sygdom, dagpenge fra arbejdsgiver, det sociale udvalg eller forsikringsydelser, der har karakter af en virkelig skadeserstatning, samt lignende ydelser til den skadelidte. Summaforsikringer skal således ikke fradrages. For så vidt angår forsikringsydelser svarer reglen til den gældende bestemmelse i forsikringsaftalelovens 25, stk. 2. I forarbejderne til den dagældende 25, stk. 2, i forsikringsaftaleloven hedder det i den nedsatte kommissions oplæg fra 1925 Udkast til Lov om Forsikringsaftaler med tilhørende bemærkninger (s. 63 f.): Ved de Forsikringsarter, hvor Forsikringssummen kan forlanges udbetalt uden Hensyn til, om Forsikringsbegivenheden har forvoldt et økonomisk Tab for den sikrede eller ej, altsaa ved den saakaldte Summaforsikring, er der ikke samme Anledning til at indrømme Selskabet Regres mod Skadevolderen som i Skadesforsikring. Ganske vist bør den Omstændighed, at skadelidte har tegnet Livs- eller Ulykkesforsikring ej heller bevirke, at Skadevolderen slipper for nogen Del af sin Erstatningspligt; men Forholdet kan her ordnes saaledes, at den sikrede, uanset at han faar Forsikringssummen udbetalt, dog bevarer Retten mod Skadevolderen fuldtud. Ved Summaforsikringen gør Hensynet til

4 - 4 - ikke at tilføje skadelidte en ugrundet Berigelse ved Kumulering af Kravene mod Selskabet og Skadevolderen sig nemlig ikke gældende paa samme Maade som i Skadesforsikringen. Det er jo netop det karakteristiske ved Summaforsikringen i Modsætning til Skadesforsikringen, at den sikrede ved førstnævnte Forsikringsart altid kan kræve den fulde Forsikringssum udbetalt uden Hensyn til, hvilket Tab han har lidt ved Forsikringsbegivenheden, medens han ved Skadesforsikring aldrig kan kræve mere end det lidte Tab dækket, jfr. Udkastets 39, 1ste Stk. Det er da ogsaa naturligt at lade ham beholde Kravet mod Tredjemand, som er erstatningspligtig for Tab, lidt ved Forsikringsbegivenheden, naar det er en for Selskabets Betalingspligt irrelevant Omstændighed, om saadant Tab er lidt eller ej. De reale Grunde, der ligger bagved en saadan Ordning, er i første Række, at Summaforsikringen, der jo kun findes indenfor Personforsikringens Omraade, tilsigter at yde Erstatning for Tab af Retsgoder (Liv og Velfærd), hvis Værd for den sikrede ikke lader sig udmaale nøjagtig i Penge. Udkastets Regel, der afskærer Selskabet fra Regres i alle Tilfælde af egentlig Summaforsikring og hjemler den sikrede fuld Kumulationsret, er i god Overensstemmelse med herskende Lov og Praksis baade her og i Udlandet, ligesom ogsaa med den i Teorien almindeligt raadende Anskuelse. Det vil ses, at man i Udkastet hjemler Regres ved visse Arter af Ulykkesforsikring, nemlig dem, hvor Forsikringsydelsen har Karakteren af en virkelig Skadeserstatning. De Tilfælde, man har haft for Øje, er navnlig saadanne, der omhandles i den førnævnte Jernbanelov 4, d.v.s. positive Helbredelses- og Begravelsesomkostninger. Det afgørende Kriterium er altsaa, om den sikredes virkelige Tab danner den absolutte Grænse for Selskabets Forpligtelser, medens det ikke er tilstrækkeligt, at Selskabet ved Afgørelsen af, hvor stor en Forpligtelse det vil paatage sig, tager et vist Hensyn til det Tab, den sikrede kan formodes at ville lide ved Forsikringsbegivenheden [note: Dette er normalt Tilfældet ved Dagpengeforsikring], naar dog Pligten til at udrede Forsikringsydelsen er uafhængig af, om Tabet virkelig er lidt. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om en erstatningsansvarlig i medfør af erstatningsansvarslovens 2, stk. 2, ved betaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan fratrække et beløb svarende til den invalidepension, en skadelidt får udbetalt ved nedsat erhvervsevne under en privat tegnet invalidepensionsforsikring. Hovedspørgsmålet er, om den pågældende invalidepensionsydelse "har karakter af en virkelig skadeserstatning", jf. erstatningsansvarslovens 2, stk. 2. Det fremgår af forarbejderne til erstatningsansvarsloven, at reglen om, at "forsikringsydelser, der har karakter af en virkelig skadeserstatning", ikke kan fradrages i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svarer til den dagældende 25, stk. 2, i forsikringsaftaleloven af 1930, og af forarbejderne til erstatningsansvarsloven og til forsikringsaftalelovens 25, stk. 2, fremgår, at

5 - 5 - udtrykket "virkelig skadeserstatning" er baseret på en sondring mellem skadesforsikring og summaforsikring. Forsikringsydelsen ved en skadesforsikring fastsættes ud fra det faktisk lidte økonomiske tab, mens forsikringsydelsen ved en summaforsikring er fastsat på forhånd i forsikringspolicen og kan forlanges udbetalt uafhængigt af det faktisk lidte tab. Det afgørende kriterium er, om det faktisk lidte tab danner den absolutte grænse for forsikringsydelsen i så fald skal forsikringsydelsen trækkes fra kravet mod den ansvarlige skadevolder på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ved summaforsikring er der derimod kumulationsret skadelidte kan sammenlægge kravet på erstatning hos den ansvarlige skadevolder med kravet på forsikringsydelsen. Den foreliggende invalidepensionsforsikring har karakter af en summaforsikring. Retten til invalidepensionsydelse under forsikringen udløses ved nedsættelse af erhvervsevnen med angivne brøker og beregnes som fastsat i policen uafhængigt af, hvilket økonomisk tab nedsættelsen af erhvervsevnen faktisk påfører sikrede. Forsikringsydelsen har derfor ikke karakter af en virkelig skadeserstatning. Det bemærkes, at det i forarbejderne til forsikringsaftalelovens 25 er udtrykkeligt anført, at det forhold, at invalidepensionens størrelse er fastsat under hensyn til det økonomiske tab, den sikredes erhvervsevnetab forventes at påføre sikrede, ikke er tilstrækkeligt til, at invalidepensionen kan anses for en virkelig skadeserstatning forsikringsselskabet skal nemlig betale den aftalte invalidepension, når erhvervsevnetabet er indtrådt, uafhængigt af, hvilket tab sikrede faktisk lider. Med disse bemærkninger tiltræder Højesteret, at As invalidepensionsydelse ikke har karakter af en virkelig skadeserstatning og derfor ikke med henvisning hertil kan forlanges fradraget i den erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, Codan Forsikring A/S som færdselsansvarsforsikrer skal betale. Herefter er spørgsmålet, om den pågældende invalidepensionsydelse omfattes af udtrykket lignende ydelser i erstatningsansvarslovens 2, stk. 2. Efter bestemmelsens ordlyd sammenholdt med forarbejderne må 2, stk. 2, forstås således, at spørgsmålet, om der skal foretages fradrag i en erstatning for en forsikringsydelse, alene beror på, om ydelsen har karakter af en virkelig skadeserstatning, og at udtrykket lignende ydel-

6 - 6 - ser således ikke omfatter forsikringsydelser. Højesteret tiltræder derfor, at invalidepensionsydelsen ikke omfattes af dette udtryk. Højesteret stadfæster herefter dommen. I sagsomkostninger for Højesteret skal Codan Forsikring dække As udgifter til advokat med et beløb på kr. med tillæg af moms. Der er lagt vægt på, at sagen efter det, parterne har oplyst, har vidererækkende betydning. Sagsomkostningsbeløbet skal indbetales til Højesteret, der efter dækning af udgifter til fri proces afregner med retshjælpsforsikringen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Codan Forsikring A/S betale kr., som indbetales til Højesteret. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM I B093800E - MKL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2008 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Dorthe Wiisbye og Peter Mørk Thomsen (kst.)). 2. afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres Compensation aspects concerning recourse claims of sick pay made by Danish municipalities af MARTIN FREY OLESEN Specialet handler om de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere