Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 199 Folketinget Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) [af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)] Af klima-, energi- og bygningsministeren: Til 1 13) Det under nr. 3 foreslåede 47, stk. 5, udgår, og i stedet indsættes:»stk. 5. For elektricitet fra solcelleanlæg, som er nettilsluttet efter den 19. marts 2013, dog senest den 10. juni 2013, ydes der pristillæg på følgende måde: 1) For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, jf. dog nr. 3, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 130 øre pr. kwh. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. 2) For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, der ikke opfylder kravene i nr. 1, og som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, ydes pristillæg efter nr. 1, når den samlede installerede effekt fra solcelleanlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 6 kw eller derunder pr. husstand. 3) For elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 145 øre pr. kwh. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. 4) For elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg, som ikke er omfattet af nr. 3, og som ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 90 øre pr. kwh. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. 5) For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som ikke er omfattet af nr. 1-4, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kwh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kwh i de følgende 10 år. Stk. 6. For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kwh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kwh i de følgende 10 år, medmindre Energinet.dk har givet tilsagn om, at anlægget er omfattet af den pulje, som er nævnt i stk. 7 og 8. Stk. 7. Energinet.dk kan give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg inden for en pulje på 20 MW årligt i 5 år fra og med Der kan ydes tilsagn om, at følgende solcelleanlæg med den nævnte støtte falder inden for puljen: 1) Solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, hvor den samlede installerede effekt fra solcelleanlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 6 kw eller derunder pr. husstand, jf. dog nr. 2. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 130 øre pr. kwh ved tilsagn fra Energinet.dk i For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 14 øre pr. kwh fra og med den 1. januar Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg efter 2. eller 3. pkt. 2) Fælles solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller. For elektricitet fremstil- AX015290

2 2 let på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 145 øre pr. kwh ved tilsagn fra Energinet.dk i For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 17 øre pr. kwh fra og med den 1. januar Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg. 3) Fælles solcelleanlæg, som ikke er omfattet af nr. 2, og som ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 90 øre pr. kwh ved tilsagn fra Energinet.dk i For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 6 øre pr. kwh fra og med den 1. januar Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet.dk gældende pristillæg. Stk. 8. Det er en betingelse for forhøjet pristillæg efter stk. 7, at anlægget nettilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagn om forhøjet pristillæg. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om ansøgningsproceduren og om fordelingen af puljen efter stk. 7 på forskellige kategorier af anlæg og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af megawatt i puljen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om forhøjelse af puljen, hvis den årlige pulje ikke er blevet fuldt udnyttet i de foregående år. Ministeren kan endelig bestemme, at puljen for 2013 først fordeles i 2014 med det for tilsagn i 2013 gældende pristillæg.«stk. 6 bliver herefter stk. 9. [Ændret pristillæg for anlæg nettilsluttet fra den 11. juni 2013] Ny paragraf 14) Efter 2 indsættes som ny paragraf» 01 I lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) foretages følgende ændringer: 1. 6, nr. 2, ophæves. 2. I 7, stk. 11, ændres»6 kw«til:»25 kw«. 3. I 7, stk. 11, nr. 2, ændres»energinet.dk s stamdatablanket i udfyldt stand fra installatøren«til:»anmeldelse af anlægget«.«[lovteknisk ændring, korrektion og lempelse i overgangsordningen vedrørende lov nr af 23. december 2012] Til 3 15) I stk. 7 og 8 ændres i alt fire steder»den 19. marts 2013«til:»den 20. marts 2013«. [Udvidelse af overgangsordning for solcelleanlæg nettilsluttet den 20. marts 2013 eller senere] 16) I stk. 8 ændres» 47, stk. 5, nr. 4«til:» 47, stk. 5, nr. 2 eller 4«. [Konsekvensændring] 17) I stk. 8 indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:»i aftalen om køb af solcelleanlægget må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter stk. 7, nr. 1 og 2.«[Korrektion] 18) Efter stk. 8 indsættes som nyt stykke:»stk. 9. Der ydes pristillæg efter 47, stk. 5, nr. 1-4, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, i stedet for efter 47, stk. 6-8, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, dog således at de i 47, stk. 5, nr. 1-4, fastsatte pristillæg årligt nedsættes, hvis anlæggene nettilsluttes den 1. januar 2014 eller senere. Den årlige nedsættelse sker fra og med den 1. januar 2014 til og med den 1. januar 2018 og udgør 14 øre pr. kwh for anlæg omfattet af 47, stk. 5, nr. 1 og 2, 17 øre pr. kwh for anlæg omfattet af 47, stk. 5, nr. 3, og 6 øre pr. kwh for anlæg omfattet af 47, stk. 5, nr. 4. Det på nettilslutningstidspunktet gældende pristillæg ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. Ovenstående forudsætter, at anlæggene ikke er omfattet af stk. 4, og at ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 11. juni 2013 og mindst en af de i stk. 7, nr. 1-4, nævnte handlinger er foretaget senest den 11. juni 2013 og ikke efterfølgende er trukket tilbage. I aftalen om køb af solcelleanlægget må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter stk. 7, nr. 1 og 2.«Stk. 9 bliver herefter stk. 10. [Overgangsordning for solcelleanlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere] 19) I stk. 9, som bliver stk. 10, udgår 1. pkt., og i stedet indsættes:»energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter stk Energinet.dk kan kræve, at dokumentation for opfyldelse af kravene i stk. 7-9 ledsages af en erklæring på tro og love om dokumentationens ægthed.«[konsekvensændring og tro og loveerklæring] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 13 Ved ændringsforslag nr. 4 stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen blev der foreslået en ny afregning

3 3 for anlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere. Ved dette ændringsforslag foreslås en præcisering i forhold til forståelsen af fælles solcelleanlæg i forslaget til 47, stk. 5, nr. 4, og stk. 7, nr. 3, i VE-loven. Ændringsforslaget erstatter således ovennævnte ændringsforslag nr. 4, der samtidig tages tilbage. Ved det fremsatte forslag til 47, stk. 5, i VE-loven foreslås de midlertidige forhøjelser af pristillæggene, som blev vedtaget ved lov nr af 23. december 2012, fjernet for visse nærmere angivne solcelleanlæg. Ved dette ændringsforslag, som indsætter nye stk. 6-8, foreslås de midlertidige forhøjelser fjernet for yderligere kategorier af anlæg og for de tilbageværende kategorier erstattet af en puljeordning. Disse yderligere ændringer af støtten vedtaget ved lov nr af 23. december 2012 foreslås at gælde for anlæg, som er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere. Som konsekvens heraf foreslås de i det fremsatte lovforslag til 47, stk. 5, fastsatte støtteregler bibeholdt (med de nødvendige konsekvensændringer) for solcelleanlæg nettilsluttet i perioden fra den 20. marts 2013 og indtil den 11. juni Der henvises endvidere til den foreslåede overgangsordning i ændringsforslag nr. 18. Det foreslås endvidere præciseret i 47, stk. 5, nr. 4, at denne bestemmelse ikke vedrører fælles solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Fælles solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som ikke er etableret på taget af bygninger eller ikke er integreret i bygninger, eller som er etableret på taget af bygninger eller er integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller, vil være omfattet af 47, stk. 5, nr. 2, idet det er forudsat, at den samlede effekt fra fælles solcelleanlæg tilsluttet egen forbrugsinstallation maksimalt kan udgøre 6 kw eller derunder pr. husstand. Med forslaget til nyt stk. 6 foreslås de midlertidige forhøjelser af pristillæg til solceller, som blev vedtaget ved lov nr af 23. december 2012, fjernet, således at udgangspunktet for pristillæg til solceller fremover vil være den gældende afregningspris på 60 øre pr. kwh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kwh i de følgende 10 år. Visse nærmere angivne kategorier af solcelleanlæg har dog alligevel mulighed for at opnå forhøjet pristillæg, hvis der er plads inden for en pulje på 20 MW årligt i 5 år. Det, at der skal være plads inden for puljen, betyder, at anlæggene ikke kan være sikre på at få et forhøjet pristillæg, førend der foreligger et tilsagn om, at der er plads i puljen. Det foreslås, at det bliver Energinet.dk, som administrerer puljen, hvorfor det forhøjede pristillæg gøres afhængigt af et tilsagn fra Energinet.dk om, at anlægget omfattes af puljen. Puljens størrelse er i stk. 7 fastsat til 20 MW årligt i 5 år fra Størrelsen er fastsat med baggrund i den allerede konstaterede udbygning med solcelleanlæg og den forventede udbygning omfattet af overgangsordningerne. Baggrunden for den 5-årige periode er, at den midlertidigt forhøjede støtte udløber med udgangen af Puljen vil først kunne blive fordelt, når bestemmelsen er sat i kraft. Det er klima-, energi- og bygningsministeren, som i henhold til forslagets 3, stk. 2, fastsætter tidspunktet for bestemmelsens ikrafttræden. Bestemmelsen vil først kunne blive sat i kraft i det omfang og fra det tidspunkt, som følger af Europa-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at puljen for 2013 først kan fordeles i 2014, jf. forslag til stk. 8 og bemærkninger hertil. Det er ligeledes klima-, energi- og bygningsministeren, som fastsætter ansøgnings- og fordelingsreglerne, jf. også forslag til stk. 8 og bemærkninger hertil. De anlæg, som kan omfattes af puljen, er efter nr. 1 solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, hvor den samlede installerede effekt fra solcelleanlæg tilsluttet forbrugsinstallationen udgør 6 kw eller derunder pr. husstand. Der er ikke særlige krav til placeringen af anlægget, hvorfor det godt kan være placeret på jorden. Hvis anlægget er et fælles solcelleanlæg, omfattes anlægget af nr. 2 eller 3. For at blive omfattet af puljen efter nr. 1 skal solcelleanlægget for det første være tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Det betyder, at det forhøjede pristillæg, som der kan gives tilsagn om, alene kan ydes til den overskudsproduktion, som afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet, mens der ikke ydes pristillæg til egetforbruget. Elproducenten kan således ikke vælge at levere hele elproduktionen til det kollektive elforsyningsnet og derved opnå pristillæg for hele elproduktionen efter bestemmelsen. For det andet skal anlægget være dimensioneret således, at det eventuelt sammen med andre solcelleanlæg tilsluttet i installationen har en installeret effekt på 6 kw eller derunder pr. husstand. Effektgrænsen på 6 kw vedrører den samlede effekt af de solcelleanlæg, der er tilsluttet i installationen. Udgør den samlede installerede effekt fra anlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen over 6 kw, kan der hverken helt eller delvis ydes pristillæg efter bestemmelsen. At solcelleanlægget højst kan have en installeret effekt på 6 kw pr. husstand medfører endvidere, at beboelsesbygningens størrelse er uden betydning i forhold til mulighed for at opnå forhøjet pristillæg. Det betyder også, at hvis flere husstande måtte aftage elektricitet gennem samme forbrugsinstallation, så kan anlægget (eller flere anlæg) have en installeret effekt på mere end 6 kw. Erhvervsmæssig bebyggelse og anden ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, som ikke er husstande, er ikke omfattet af nr. 1. Klima-, energi- og bygningsministeren har i øvrigt mulighed for at fastsætte regler om adgangen til at modtage pristillæg efter nr. 1, jf. 50, stk. 5, hvis der måtte vise sig behov herfor. For at blive omfattet af puljen efter nr. 2 og 3 skal der være tale om fælles solcelleanlæg. Sådanne anlæg er ikke nødvendigvis tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Nr. 2 vedrører fælles anlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller. For forståelsen af»taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller«henvises til bemærkningerne til 47, stk. 5, nr. 1, i det fremsatte lovforslags 1, nr. 3, samt bemærkningerne til ændringsforslag nr. 1 i betænkningen over lovforslaget. Nr. 3 vedrører øvrige fællesanlæg, som ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Fælles solcelleanlæg, som er til-

4 4 sluttet i egen forbrugsinstallation, og som ikke er etableret på taget af bygninger eller ikke er integreret i bygninger, eller som er etableret på taget af bygninger eller er integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller, vil være omfattet af nr. 1, idet det er forudsat, at den samlede effekt fra fælles solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation maksimalt kan udgøre 6 kw eller derunder pr. husstand. Det er i øvrigt klima-, energi- og bygningsministeren, som fastsætter, hvad der forstås ved fælles solcelleanlæg, jf. forslag til ændring af 50, stk. 2. For en nærmere definition af fælles solcelleanlæg henvises endvidere til bemærkningerne til 47, stk. 4, nr. 2, som indsat ved 1, nr. 7, i lov nr af 23. december 2012, herunder bemærkninger i ændringsforslag af 13. december 2012, som blev stillet af klima-, energi- og bygningsministeren. Størrelsen af pristillæggene i puljen svarer til de pristillæg, som i det fremsatte lovforslag skulle gælde for solcelleanlæg nettilsluttet i 2013 og frem, dog er den midlertidigt forhøjede støtte efter puljeordningen ikke knyttet til nettilslutningstidspunktet, men til tidspunktet for Energinet.dk s tilsagn, forudsat at nettilslutningen sker inden 2 år efter afgivelsen af tilsagnet fra Energinet.dk, jf. stk. 8. Det foreslås i stk. 8, at det er en betingelse for forhøjet pristillæg efter stk. 7, at anlægget skal nettilsluttes inden 2 år efter afgivelsen af tilsagnet fra Energinet.dk. Dette skyldes, at det ikke skal være muligt at reservere adgang til pristillæg til projekter over en længere årrække. Herudover foreslås, at klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ansøgningsproceduren og fordelingen af puljen på forskellige kategorier af anlæg og kriterier for udvælgelse. Ministeren kan fastsætte regler om, at puljen skal fordeles løbende, eller at den skal uddeles over en eller flere ansøgningsrunder i det enkelte år. Ministeren vil herudover eksempelvis kunne fastsætte regler om, at en del af puljen skal reserveres til fælles solcelleanlæg. Hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af megawatt i puljen, har ministeren bl.a. mulighed for at fastsætte regler om lodtrækning. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om forhøjelse af puljen, hvis den ikke er fuldt udnyttet i de foregående år, det vil sige, hvis der ikke har været tilstrækkeligt med ansøgninger, eller hvis enkelte tilsagn ikke er blevet udnyttet. Endelig kan ministeren bestemme, at puljen for 2013 først fordeles i Forslaget skyldes, at puljeordningen muligvis først træder i kraft i 2014 eller på et tidspunkt, hvor det ikke kan nås at fordele puljen i I et sådant tilfælde vil ministeren kunne bestemme, at der skal ske to fordelinger i 2014, hvoraf den første vil være til den afregning, som ville gælde, hvis tilsagn var givet i Herved får det ikke betydning i forhold til pristillæggenes størrelse, at puljeordningen først måtte træde i kraft på et senere tidspunkt. Til nr. 14 Ændringsforslaget erstatter ændringsforslag nr. 1 stillet den 31. maj 2013 uden for tillægsbetænkningen, der samtidig tages tilbage. Ved ændringsnummer 1 i 01 foreslås 6, nr. 2, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabsog køberetsordningerne m.v.) ophævet af lovtekniske grunde. 6, nr. 2, nyaffatter overgangsordningen i 6, stk. 8 og 9, i lov nr af 23. december , stk. 8 og 9, er imidlertid også nyaffattet ved det fremsatte lovforslags 3, stk. 5 og 6, og 6, stk. 8 og 9, i lov nr af 23. december 2012 foreslås ophævet ved 2, nr. 1, i det fremsatte lovforslag. Herved er ændringerne i 6, nr. 2, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 overflødiggjort. Ændringsnummer 2 i 01 korrigerer en fejl i overgangsbestemmelsen for husstandsvindmøller. Det fremgår af 7, stk. 11, at overgangsbestemmelsen alene gælder for anlæg med en installeret effekt på 6 kw eller derunder. Dette burde have været 25 kw eller derunder. Grænsen på 6 kw stammer fra lov nr af 23. december 2012, hvor der blev givet mulighed for forhøjet støtte til husstandsvindmøller med en installeret effekt på 6 kw eller derunder. Ændringen af støtten er aldrig trådt i kraft. Ved lov nr. 641 af 12. juni 2013 er støtten til husstandsvindmøller ændret igen, således at den forhøjede støtte gælder anlæg med en installeret effekt på 25 kw eller derunder. Denne ændring af støtten er ikke trådt i kraft endnu. Det fremgår af 1, nr. 28, i lov nr. 641, at den forhøjede støtte gives til anlæg, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til L 135 fremsat den 6. februar 2013, at den 20. november 2012 er valgt, fordi det er den dato for nettilslutning, hvorfra muligheden for forhøjet pristillæg efter 1, nr. 2, i lov nr af 23. december 2012 skulle gælde, hvis den var blevet sat i kraft. Den overgangsordning, som var tilknyttet ændringen i lov nr af 23. december 2012, skulle derfor have været overført fuldt ud i lov nr. 641 af 12. juni 2013, det vil sige, at overgangsordningen burde gælde anlæg med en installeret effekt på 25 kw. Det foreslås derfor, at grænsen i overgangsordningen på 6 kw forhøjes til 25 kw. Herved sikres, at vindmøller, som er berettiget til nettoafregning på årsbasis i henhold til regler fastsat efter elforsyningsloven, ikke også skal omfattes af det forhøjede pristillæg i VE-loven for den del af elektriciteten, som afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet. Ændringsnummer 3 i 01 er en konsekvens af, at overgangsordningen for solceller foreslås lempet i det fremsatte lovforslags 3, stk. 4, nr. 2, jf. ændringsforslag nr. 3 i betænkning afgivet den 23. maj 2013, således at det alene er et krav, at der er sket en anmeldelse af anlægget. Der bør ikke gælde andre regler for husstandsvindmøller. Overgangsordningen for husstandsvindmøller fremgår imidlertid af 7, stk. 11, nr. 2, i lov nr. 641 af 12. juni Denne overgangsordning foreslås derfor lempet på samme måde som overgangsordningen for solceller. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 3 i betænkningen. Til nr. 15 Lovforslaget som affattet efter 2. behandling den 28. maj 2013 indeholder en overgangsordning i stk. 7 og 8, hvorefter visse solcelleanlæg, som ikke blev omfattet af det fremsatte lovforslags forhøjede pristillæg, fordi de ikke er etableret på

5 5 taget af bygninger eller ikke er integreret i bygninger, eller som er etableret på taget af bygninger eller er integreret i bygninger opført med henblik på opsætning af solceller, alligevel under visse nærmere angivne betingelser kan opnå det forhøjede pristillæg. Overgangsordningen, som således primært vedrører jordbaserede anlæg, er nærmere beskrevet i ændringsforslag nr. 4 i betænkningen over lovforslaget. Det er en betingelse for at blive omfattet af overgangsordningen som affattet efter 2. behandling, at ejeren har indgået en bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. marts 2013, dvs. dagen før fremsættelsen af lovforslaget. Dette foreslås ændret til den 20. marts 2013, dvs. dagen for fremsættelsen af lovforslaget. Ud over kravet om indgåelse af en bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlæg skal der bl.a. være fulgt op på købsaftalen på anden måde. I henhold til lovforslaget som affattet ved 2. behandling, skal denne betingelse om opfølgning være opfyldt senest den 19. marts Dette foreslås ligeledes ændret til den 20. marts På den måde tilgodeses også de ejere, som har indgået en bindende og ubetinget aftale på selve fremsættelsesdagen, eller som først har fulgt op på en bindende og ubetinget aftale på fremsættelsesdagen, jf. også bemærkningerne til ændringsforslag nr. 18. Det bemærkes, at overgangsordningen først vil kunne blive sat i kraft i det omfang og fra det tidspunkt, som følger af Europa-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Til nr. 16 Ved ændringsforslag nr. 13 er det præciseret, at 47, stk. 5, nr. 4, ikke vedrører fælles solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Dette skyldes, at fælles solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som ikke er etableret på taget af bygninger eller ikke er integreret i bygninger, eller som er etableret på taget af bygninger eller er integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller, vil være omfattet af 47, stk. 5, nr. 2, idet det er forudsat, at den samlede effekt fra fælles solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation maksimalt kan udgøre 6 kw pr. husstand. Fælles solcelleanlæg, som opfylder betingelserne i overgangsbestemmelsen i stk. 8, vil skulle kunne få forhøjet afregning efter 47, stk. 5, nr. 3, uanset om de er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation eller ej. Som konsekvens heraf bør der indsættes en henvisning til 47, stk. 5, nr. 2, i overgangsordningen. Der er ikke tilsigtet realitetsændringer i overgangsbestemmelsen. Til nr. 17 Den foreslåede overgangsordning i stk. 8 for visse fælles solcelleanlæg svarer til overgangsordningen i stk. 7. Det fremgår imidlertid ikke som efter stk. 7, at en aftale vil opfylde kravet om at være bindende og ubetinget, selv om der er taget forbehold i aftalen for tilladelse efter planloven eller byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf. Dette foreslås derfor indsat ved ændringsforslaget, hvorefter der er symmetri i overgangsordningen. Til nr. 18 Ved ændringsforslag nr. 11 stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen blev der foreslået indsat en ny overgangsordning for de solcelleanlæg, som er omfattet af 47, stk. 5, nr. 1-4, i VE-loven, jf. det fremsatte lovforslags 1, nr. 3, som ændret efter 2. behandling. Ved dette ændringsforslag foreslås overgangsordningen udvidet. Ændringsforslaget erstatter således ovennævnte ændringsforslag nr. 11, der samtidig tages tilbage. Med ændringsforslaget foreslås en ny overgangsordning indført for de solcelleanlæg, som er omfattet af det fremsatte forslags 47, stk. 5, nr. 1-4, som ændret ved 2. behandling. Dette omfatter solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, andre solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, hvor den samlede installerede effekt fra solcelleanlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 6 kw eller derunder pr. husstand, og fælles solcelleanlæg. Ordningen omfatter også de anlæg, der opfylder kravene i de foreslåede overgangsordninger i forslaget til 3, stk. 7 og 8, og derfor behandles efter 47, stk. 5, nr. 1 eller 3, selv om de ikke opfylder betingelserne herfor, jf. nærmere herom i bemærkningerne til 3, stk. 7 og 8, jf. ændringsforslag nr. 4 i betænkningen over lovforslaget og ændringsforslag nr ovenfor. Overgangsordningen omfatter derimod ikke anlæg, hvortil der i henhold til overgangsordningen i stk. 4 ydes pristillæg efter 47, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november Dette fremgår udtrykkeligt af, at anlægget ikke må være omfattet af stk. 4. Overgangsordningen skal sikre, at de nævnte solcelleanlæg, såfremt de opfylder visse nærmere angivne betingelser, ikke omfattes af de foreslåede regler, som skal gælde for solcelleanlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, uanset at de først nettilsluttes efter denne dato. Da 47, stk. 5, nr. 1-4, alene foreslås at gælde for anlæg nettilsluttet inden den 11. juni 2013, indeholder bestemmelsen kun de pristillæg, som skal gælde for anlæg nettilsluttet inden denne dato. Da overgangsordningen også skal gælde for anlæg nettilsluttet efter denne dato og den ikke indeholder et fast tidspunkt for, hvornår nettilslutningen skal ske, foreslås, at nedsættelsen af pristillæggene, som følger af det fremsatte lovforslags 47, stk. 5, nr. 1-4, indsættes direkte i overgangsbestemmelsen. Der er således ikke tilsigtet realitetsændringer i forhold til nedsættelsen af pristillægget som fastsat ved det fremsatte lovforslag. Der henvises derfor til bemærkningerne til 47, stk. 5, nr. 1-4, i det fremsatte lovforslag. De betingelser, som skal opfyldes for at blive omfattet af overgangsordningen, svarer til dem, som fremgår af de foreslåede overgangsordninger i stk. 7 og 8, dog således at den bindende og ubetingede aftale om køb af solcelleanlægget først skal være indgået senest den 11. juni 2013, og således at der senest skal være fulgt op på en bindende og ubetinget aftale denne dag, som er den dag, hvor ændringsforslaget blev stillet. Der kan være indgået bindende og ubetingede aftaler om køb denne dag, som også bør få mulighed for at blive omfattet af overgangsordningen.

6 6 Med forslaget er det hermed sikret, at der er overgangsordninger i forhold til alle de kategorier af anlæg, som blev omfattet af de midlertidige forhøjelser i lov nr af 23. december Det bemærkes, at denne overgangsordning også først vil kunne blive sat i kraft i det omfang og fra det tidspunkt, som følger af Europa-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Til nr. 19 Ændringsforslaget indeholder for det første en konsekvensændring, som følge af at der indsættes en yderligere overgangsordning i stk. 9, som Energinet.dk også skal træffe afgørelse om pristillæg i forhold til. For det andet foreslås, at Energinet.dk kan kræve, at dokumentation for opfyldelse af kravene i stk. 7-9 ledsages af en erklæring på tro og love. Herved kan Energinet.dk kræve, at såvel leverandøren som ejeren af et solcelleanlæg skriver under på, at den bindende og ubetingede aftale om køb af solcelleanlægget senest er indgået på de i overgangsordningerne nævnte datoer. Manglende afgivelse af oplysninger på tro og love vil medføre, at solcelleanlægget ikke kan omfattes af den pågældende overgangsordning. Det er strafbart at afgive falsk erklæring. I henhold til straffelovens 161 kan den, som afgiver en falsk erklæring på tro og love for eller til en offentlig myndighed, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Ændringsforslaget erstatter ændringsforslag nr. 12 stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen.

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 26. november 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 26. november 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 17. august 2015 afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 17. august 2015 afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 14 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 14 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 14 Offentligt Ændringsforslag stillet den 19. december 2016 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Høringsudkast

Høringsudkast Høringsudkast 12-03-14 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 8, 50, stk. 2 og 5, 53, stk.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. maj 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. maj 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Lov om ændring af lov om elforsyning

Lov om ændring af lov om elforsyning LOV nr 505 af 17/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 020210/20007-0020 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 2017/1 LSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-726 Fremsat

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

2017/1 LSV 66 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december Forslag.

2017/1 LSV 66 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december Forslag. 2017/1 LSV 66 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-1237 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 5 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 5 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 5 Offentligt Ændringsforslag stillet den xx. december 2016 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinets afgørelse af 19. januar 2017.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinets afgørelse af 19. januar 2017. Til: [XXX] Energistyrelsen Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.naevneneshus.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på klagers

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015. Til: Klager Advokaten Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 14. april 2016 afslag på dispensation for manglende nettilslutning af hustandsvindmølle

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 14. april 2016 afslag på dispensation for manglende nettilslutning af hustandsvindmølle A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 23. maj 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 23. maj 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 23. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt.

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016 modtog

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love 1) LOV nr 345 af 08/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrlsen, j.nr. 2532/1650-0001

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 221 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 221 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 221 Offentligt Solcellestatistik november 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Baggrund og indhold Der er tale om en samlelov, som består af fire hovedelementer:

Baggrund og indhold Der er tale om en samlelov, som består af fire hovedelementer: Til høringsparterne 28. januar 2015 Forsyning Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 L 66 Bilag 4 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Høringsudkast 28. januar Forslag. til

Høringsudkast 28. januar Forslag. til Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning (Ny ansøgningsprocedure og grænse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Solcelle-anlæg. Hvordan gik det? Hvordan ser det ud nu? Hvordan ser fremtiden ud?

Solcelle-anlæg. Hvordan gik det? Hvordan ser det ud nu? Hvordan ser fremtiden ud? Solcelle-anlæg Hvordan gik det? Hvordan ser det ud nu? Hvordan ser fremtiden ud? Solcelle-anlæg Antal Effekt [kw] 87164 509356 Solcelle-anlæg Økonomi Nettoordningen - P 6kWpeak - Setpunkt i invertere -

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Høringsudkast

Høringsudkast Høringsudkast 19-01-2015 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, stk.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1 I medfør af 3, stk. 2, 30, 57, stk. 1, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere H Ø RI NGSNO T AT 19. januar 2015 Forsyning Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Et udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 30. januar 2015 Forsyning Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre I medfør af 35 d, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

BRUG AF EGEN EL. Reglerne for egen-producenternes adgang til at forbruge el produceret fra vindmøller. Dato - Dok.nr. 1

BRUG AF EGEN EL. Reglerne for egen-producenternes adgang til at forbruge el produceret fra vindmøller. Dato - Dok.nr. 1 BRUG AF EGEN EL Reglerne for egen-producenternes adgang til at forbruge el produceret fra vindmøller Dato - Dok.nr. 1 1 Janne Søndergaard Thomsen PRÆSENTATION Jurist i afdelingen Forvaltning og Administration

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1445 af 13/12/2013 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0136 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af klima, energi og bygningsministeren Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1) BEK nr 1128 af 07/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-3633

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

2014/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april Forslag. til

2014/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april Forslag. til 2014/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, sags.nr. 2014-2976 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

/ Lene Skov Henningsen

/ Lene Skov Henningsen Skatteudvalget L 81 - Bilag 12 Offentligt J.nr. 2005-231-0045 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 81 - Lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) 2012/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Fremsat

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme

Læs mere

Anmeldt solcelleeffekt i alt

Anmeldt solcelleeffekt i alt F AK T AAR K 6. november 2012 J.nr. 3401/1001-4896 Ref. hla Betydeligt prisfald på solceller Prisen på solceller er faldet drastisk de seneste to år. Fra 2000 til medio 2010 lå prisen på solcelleanlæg

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE

ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE i sag om bortfald af forhåndstilsagn om dispensation fra kravet i elforsyningsloven om selskabsmæssig udskillelse af kommunal elproduktion ved solcelleanlæg Energiklagenævnet

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

2014/1 BTL 163 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 30. april 2015.

2014/1 BTL 163 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 30. april 2015. 2014/1 BTL 163 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 30. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere