Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand."

Transkript

1 Kendelse i faglig voldgiftssag FV , afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling Olsen) Uoverensstemmelsen angår, om der med udenlandske arbejdstagere er indgået gyldige akkordaftaler, og om virksomheden med fremlagte akkordaftaler har foretaget tilstrækkelig aflønning i henhold til Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten. Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed skal betale skyldig løn, SH/FF penge, feriepenge og pension, i alt ,42 kr. Indklagede har principalt påstået frifindelse. For det tilfælde, at det fastlås, at arbejdet skal udføres som timelønsarbejde, har indklagede nedlagt en subsidiær påstand om, at arbejdet skal aflønnes efter Bygge og Anlægsoverenskomsten og efter Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten med en fordeling på 70/30 %. Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Der blev afgivet forklaring af faglig konsulent Marcin Novakowski, opmåler Paul Jentzsch, opmåler Rasmus Barfod og direktør Søren Andersen.

2 2 Baggrunden for sagen Virksomheden har bl.a. udført facadepuds /isoleringsarbejder på tre byggepladser i Humlebæk, Tranbjerg og Brøndby. Arbejdet består i opsætning af isoleringsbatts med påfølgende pudsearbejde. De ansatte er alle udenlandske arbejdstagere, fortrinsvis polakker. Der har været afholdt gentagne organisationsmøder, hvor virksomheden er blevet pålagt at fremsende dokumentation i form af ansættelsesbeviser, løn og timesedler, akkordaftaler, ferie og SH/FF opgørelser og pensionsindbetalinger mv., og senest på et organisationsmøde den 19. november 2012 blev virksomheden for mangelfuld dokumentation pålagt en bod på kr., hvilken bod er betalt den 25. januar Klagers betalingskrav er opgjort som timelønsarbejde med udgangspunkt i fremsendte lønsedler for perioden ugerne i 2012, i alt for 24 arbejdstagere, og klager har erklæret at ville tilpasse sit krav for den efterfølgende periode efter nærværende voldgiftsafgørelse. Lønberegningen er lavet ud fra en overenskomstmæssig arbejdsuge på 37 timer, og timer herudover er opgjort som overarbejde. Timelønnen er beregnet som svendetimer iht. Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten, dvs. 136,25 kr. Klagers krav er således opgjort som det beløb, der for den omhandlede periode i alt yderligere skulle være betalt til medarbejderne. Virksomheden har for voldgiftsretten fremlagt en række akkordaftaler dateret i februar 2013, dvs. væsentligt senere end den periode, som nærværende sag angår. Firmaet har løbende i akkorderne udbetalt akkordforskud med 112,50 kr. pr. time. Forklaringer Marcin Novakowski har forklaret, at han var på byggepladsen i Humlebæk med en byggepladspatrulje den 4. december Der arbejdede da 16 ansatte fra HEFA på pladsen med isolerings og pudsearbejde. De var alle polakker. De arbejdede i ét sjak og fordelte selv arbejdet imellem sig. De oplyste, at de arbejdede 8½ time mandag fredag og 5 timer om lørdagen, altså i alt 47 timer om ugen excl. pauser. Det blev endvidere oplyst, at de blev aflønnet med 112 kr. timen. For vidnet var der tale om rent timelønsarbejde. Der blev intet oplyst om en eventuel akkord. Tværtimod blev et spørgsmål herom besvaret benægtende. De 16 medarbejdere arbejdede ind imellem også på andre af HEFA s pladser, bl.a. på pladsen i Brøndby. Paul Jentzsch har forklaret, at han i begyndelsen af 2012 med en BAT patrulje besøgte pladsen i Tranbjerg, hvor 5 polakker da arbejdede med Rockwool puds. De oplyste, at de fik udbetalt ca. 10

3 3 euro i timen. Han har også efterfølgende besøgt pladsen, hvor da 5 7 mand arbejdede som et sjak. Arbejdet på pladsen blev afsluttet i oktober/november Rasmus Barfod har forklaret, at han i september 2012 i anden anledning besøgte byggepladsen i Brøndby, hvor 6 7 HEFA ansatte polakker da var beskæftiget med facadeisolering. I maj 2012 havde andre fra 3F besøgt pladsen og konstateret, at et antal polakker arbejdede for HEFA på pladsen. Søren Andersen har forklaret, at virksomheden har solgt isoleringsmaterialer i 6 år og selv udført facadeisolering de sidste par år. Arbejdet i Brøndby og dermed de polske medarbejdere overtog HEFA fra en tysk underentreprenør, der stoppede. HEFA har dermed selv stået for arbejdet i Brøndby fra april 2012 og i Humlebæk fra sommeren 2012, da arbejdet dér blev påbegyndt. En tredjedel af folkene er murere, men da de alle har erfaring med facadeisolering, fordeler de selv arbejdet imellem sig. Arbejdet i Tranbjerg overtog HEFA i sommeren 2012, efter at en tysk underentreprenør var gået konkurs. Alt arbejde er blevet udført i akkord, idet HEFA i Tranbjerg og Brøndby blot har videreført de akkordaftaler, som folkene havde indgået med den tidligere entreprenør, og som så løbende mundtligt er blevet gentaget, efterhånden som arbejdet på de enkelte boligblokke er skredet frem. HEFA har således selv fra begyndelsen kun indgået akkordaftalerne vedrørende pladsen i Humlebæk, hvor arbejdet er blevet udført af de samme folk som på pladsen i Brøndby. HEFA har løbende udbetalt akkordforskud med 112,50 kr. i timen til dem alle, idet resten er reguleret ved akkordopgørelserne. Der medgår erfaringsmæssigt minutter pr. m2, og i overensstemmelse hermed har HEFA i akkorderne betalt folkene svarende til i alt 170 kr. pr. m2. I Brøndby blev der løbende arbejdet på 16 boligblokke, hvor hver blok blev opgjort for sig. Akkordunderskud blev blot videreført til næste blok. Akkorderne i Humlebæk blev aftalt og opgjort på samme grundlag. Der er som tillæg til akkorderne betalt for nogle mindre ekstraarbejder. Men der er ikke blevet betalt noget beløb for ulempe eller daglønsarbejde i øvrigt, idet der slet ikke har været sådanne timer. Arbejdet blev tilrettelagt således, at folkene arbejdede 3 uger på pladsen og derefter holdt fri en uge hjemme i Polen. Folkene kom og rejste ofte midt i en kalenderuge. Han er ikke bekendt med, om medarbejderne har afholdt ferie ud over i de nævnte friuger. Anbringender Klager har gjort gældende, at der ikke foreligger nogen gyldig akkordaftale, og arbejdet skal derfor opgøres som timelønsarbejde, således som klager har gjort det, og det må herved komme virksomheden til skade, at den ikke i tide har fremlagt de nødvendige oplysninger om arbejds og lønforholdene. Der er ikke i henhold til Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomstens 9 indgået nogen gyldig aftale om andet end sædvanlig arbejdstid, og derfor har klager med rette opgjort time

4 4 lønnen med udgangspunkt i den sædvanlige arbejdstid på 37 timer for alle uger, dvs. med mindst 37 timer i alle uger, og med overtidstillæg i de uger, hvor der har været arbejdet mere end 37 timer. Der har da heller ikke fra indklagedes side været rejst indsigelse på organisationsmøderne mod, at de omhandlede arbejder i det hele er omfattet af Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten. Indklagede har heroverfor gjort gældende, at alt arbejde er udført som akkordarbejde og med betaling i henhold hertil. I tilfælde af, at arbejdet skal aflønnes som timelønsarbejde, skal kun højst 30 % af timerne betales som svendetimer i henhold til Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten. Virksomheden har med folkene aftalt en arbejdstid på ca. 48 timer i 3 uger med en uges afspadsering herefter, og virksomheden har herved tages udgangspunkt i Bygge og Anlægsoverenskomstens 9. Arbejdstidsaftalen er allerede derfor ikke blevet søgt godkendt af den lokale 3F afdeling. Efter bevisførelse, procedure og votering kunne der ikke opnås enighed eller flertal for en afgørelse blandt de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. Opmandens begrundelse og resultat Efter sin overtagelse af facadeisoleringsarbejderne i Brøndby og Tranbjerg videreførte den indklagede virksomhed således som det efter bevisførelsen må lægges til grund beregnings og udbetalingsgrundlaget i de hidtidige entreprenørers akkordaftaler med de polske medarbejdere, ligesom samme beregnings og udbetalingsmåde blev anvendt for akkorderingen af facadeisoleringsarbejdet på arbejdspladsen i Humlebæk, hvor arbejdet i hvert fald hovedsagelig blev udført af de samme medarbejdere som i Brøndby. Det er efter Murer og Arbejdsmandsoverenskomsten ikke noget u betinget krav for at anerkende akkordaftaler som gyldige, at de foreligger i skriftlig form, jf. herved 20, stk. 9. Efter de fremlagte akkordaftaler og bevisførelsen i øvrigt findes der herefter ikke grundlag for at antage, at virksomheden ikke på de 3 arbejdspladser løbende har indgået i princippet gyldige akkordaftaler med medarbejderne om udførelsen af facadeisoleringsarbejdet. For afgørelsen af klagers krav må der herefter tages udgangspunkt i de således indgåede akkordaftaler. I henhold til Murer og Arbejdsmandsoverenskomstens 66 om udenlandske arbejderes løn og arbejdsforhold bør alt arbejde inden for bygge og anlægsbranchen i Danmark foregå på overenskomstmæssige vilkår, hvorved medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt sikres, jf.

5 5 66, stk. 2. Denne forpligtelse kan en virksomhed selvsagt ikke tilsidesætte eller omgå ved, at der med de udenlandske medarbejdere indgås akkordaftaler, der samlet set reelt stiller dem dårligere end ifølge overenskomstgrundlaget i øvrigt. Hertil kommer, at det i henhold til overenskomstens 66, stk. 8, påhviler den indklagede virksomhed at bevise, at overenskomstens bestemmelser er overholdt. Selv om der som nævnt ikke er grundlag for at fastslå, at det ikke gyldigt er aftalt med de polske medarbejdere, at arbejdet løbende skulle udføres i akkord, findes akkordsummerne efter bevisførelsen om medarbejdernes løn og arbejdsvilkår herefter skønsmæssigt at måtte forhøjes. Der er herved henset til, at der løbende under akkorderne alene er blevet udbetalt akkordforskud med mindstetimelønnen i henhold til Bygge og Anlægsoverenskomsten, at medarbejderne desuagtet i ikke ubetydeligt omfang har arbejdet sig i underskud på akkorderne, og at der uanset facadeisoleringsarbejdernes omfattende og langvarige karakter ikke i nogen af de mange akkorder ses at være betalt for sædvanligt forekommende daglønsarbejde. På denne særlige baggrund findes akkordopgørelserne skønsmæssigt at måtte skulle forhøjes med 15 %. Med det således anførte indhold tages klagers krav herefter til følge. Herefter bestemmes: Indklagede, HEFA Wallsystems, skal for det facadeisoleringsarbejderarbejde på pladserne i Brøndby, Tranbjerg og Humlebæk, som sagen angår, til klageren, Fagligt Fælles Forbund, betale et beløb, der svarer til 15 % af akkordsummen ifølge akkordopgørelserne gældende for ugerne i Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens honorar mv. Poul Sørensen

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet (advokat Stephan Agger) mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S (advokat Birgitte Dember) Tvisten Tvisten i denne

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014

Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 I sag nr.: AR2012.0618 Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kirstine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for BIC Electric

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 9. maj 2014 kl. 15.00 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2012.0532 Landsorganisationen i Danmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere