MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Karin Zimmer. * Formøde afholdes kl i H :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Karin Zimmer. * Formøde afholdes kl i H :00"

Transkript

1 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Karin Zimmer * Formøde afholdes kl i H5 MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H5 MEDLEMMER Else Hjortsø Udvalgsmedlem Deltog Jesper Lihn Udvalgsmedlem Deltog Karin Zimmer Udvalgsmedlem Deltog Marianne Puge Udvalgsmedlem Deltog Eva Branner Deltog Michel Kjeldsen Deltog Stig Sonne-Larsen Afbud Anette Sonne Nielsen Deltog Hanne Vig Flyger Deltog Side 1 af 11

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Beslutning om program Store Praksisdag Beslutning om program styregruppeseminar 4. Kompetenceudvikling for hospitals- og specialepraksiskonsulenter 5. Orientering om porteføljestatus 6. Orientering om regnskabsstatus 7. Orientering om statuslister over udpegninger af faglige almen praksis repræsentanter 8. Godkendelse af punkter til næste styregruppemøde 9. Evt. Side 2 af 11

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN INDSTILLING At dagsordenen godkendes. STYREGRUPPENS BESLUTNING Dagsordenen er godkendt. SAGSBEHANDLER Dina Ærø Hansen Side 3 af 11

4 2. BESLUTNING OM PROGRAM STORE PRAKSISDAG 2017 INDSTILLING At styregruppen godkender program for Store Praksisdag SAGSFREMSTILLING På styregruppemødet den 27. april 2016 godkendte styregruppen tema og titel for Store Praksisdag Titel er Vejen til det gode liv - hvordan vi bedst bidrager til børn og unges trivsel. Med afsæt i årets tema, input fra styregruppen og fra et åbent inspirationsmøde, har projektgruppen udarbejdet et program. Alle kursusledere er på plads og oplægsholdere til åbnings- og afslutningssessionen er fundet. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen har sagt ja tak til at åbne dagen. Oplægsholderen til åbningssessionen er Helle Rabøl Hansen cand.jur., ph.d. fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Hun vil belyse børns udvikling fra en pædagogisk og psykosocial vinkel. Oplægsholderen til afslutningssessionen er Klaus Lynggaard, der er forfatter, essayist, kritiker, musiker og sanger. Han har bl.a. skrevet ungdomsbogsklassikerne "Martin & Victoria" og "Victorias År, og blandt hans forskellige foredrag er flere om ungdom og subkulturer fra 1970 erne og frem. Med disse som udgangspunkt holder Klaus et skræddersyet foredrag for Store Praksisdag om ungdommens vilkår dengang og nu. Program for Store Praksisdag 2017 er vedlagt til godkendelse. STYREGRUPPENS BESLUTNING Programmet er godkendt. SAGSBEHANDLER Dina Ærø Hansen BILAGSFORTEGNELSE 1. 2 Bilag Program Store Praksisdag Side 4 af 11

5 3. BESLUTNING OM PROGRAM STYREGRUPPESEMINAR INDSTILLING At styregruppen godkender program for styregruppeseminar. SAGSFREMSTILLING På styregruppemødet 18. august 2016 blev det besluttet at afholde et styregruppeseminar. Efterfølgende har formandsskabet og koordinatorteamet drøftet program og invitation af eventuelle gæster. Valget er faldet på at invitere to hold af gæster: Region Midt, der arbejder med udviklingspraksis. Vi tænker, at de vil kunne give os inspiration til kvalitetsarbejdet. En medarbejder i regionen, der er involveret i arbejdet med opstarten af Steno Diabetes Center Copenhagen, samt en KAP-H specialepraksiskonsulent inden for endokrinologi. Målet er at give overblik over det igangværende samarbejde mellem KAP-H og det kommende Steno Diabetes Center Copenhagen samt at drøfte samarbejdet fremover. Organisationskonsulent Mads Crandal faciliterer dagen. Seminaret afholdes den 12. januar 2017 kl Lokationen er endnu ikke fastlagt. Udkast til program for styregruppeseminaret er vedlagt til godkendelse. Herefter vil programmet blive tilrettet med navne på de specifikke gæster. Endeligt program og evt. bilag vil blive sendt til styregruppen en uge før seminaret. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen godkendte programmet med følgende kommentarer: - Punktet om Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) tages ud. I stedet afholdes et temamøde om SDCC på et par timer inden årets udløb. Deltagere i temamødet vil inkludere videnspersoner fra regionen, der arbejder med SDCC, repræsentant fra PLO-H, styregruppe, koordinatorteam og konsulenter inden for diabetes. PLO-H og Region Hovedstaden afklarer evt. tilknytning af en konsulent til SDCC. - Der tilføjes et punkt om, hvordan det går med akkrediteringsunderstøttelsen i KAP-H. Der ønskes et brugerperspektiv på de aktuelle tilbud. - Under punktet Hvordan går det i KAP-H? ønskes en formidling af, hvilke opgaver der varetages i sekretariatet. - Under punktet Inspiration til kvalitetsarbejdet ønskes det at få indsigt i udviklingspraksis gerne både fra en administrativ og en lægefaglig vinkel. Region Midt kan evt. deltage via video. - Øvrige punkter på seminaret er systematisk efteruddannelse og sekretariatsbetjening af Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget. SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Udkast program til styregruppe seminar Side 5 af 11

6 4. KOMPETENCEUDVIKLING FOR HOSPITALS- OG SPECIALEPRAKSISKONSULENTER INDSTILLING At styregruppen godkender, at der afholdes en årlig kompetenceudviklingsdag for KAP-H s hospitalsog specialepraksiskonsulenter SAGSFREMSTILLING På styregruppemøde den 3. november 2015 godkendte styregruppen en kompetenceudviklingsdag for hospitals- og specialepraksiskonsulenter. Konsulentdagen blev afholdt som eftermiddagsmøde den 11. januar 2016 til alles store tilfredshed. Det var første gang det store tværsektorielle team var samlet, og det gav fælles fodslag med hensyn til opgaver og konsulentrolle samt anledning til at udarbejde en konsulenthåndbog. En konsulenthåndbog kan dog ikke alene sikre den fortsatte fælles retning for dette store team, og derfor er der behov for at introducere nye konsulenter og samtidig vedligeholde fokus på kerne- og udviklingsopgaver. Det foreslås på den baggrund, at der afholdes en årlig kompetenceudviklingsdag for hospitals- og specialepraksiskonsulenter med det formål at: introducere nye konsulenter i et stort og komplekst team samle konsulenterne om tilgangen til kerneopgaver i KAP-H, herunder hvordan de fremmer og udvikler samarbejdet med direktioner og afdelinger på de respektive hospitaler samle konsulenterne om tilgangen til nye udviklingsopgaver i det tværesektorielle felt imødekomme et behov hos konsulenterne for fælles idégenerering, erfaringsudveksling og sparring løse de udfordringer om synlighed, som evalueringen af KAP-H har påpeget. Øvrige konsulenter i KAP-H har mulighed for kompetenceudvikling qua deres højere timetal i kontrakterne. Hospitals- og specialepraksiskonsulenterne er anderledes stillet med en kompleks og lagdelt organisering. De arbejder både lokalt og på tværs, og nogle er tilknyttet flere planområder. Det betyder alt i alt, at de i højere grad end øvrige konsulenter er placeret og arbejder decentralt i forhold til KAP-H. En årlig kompetenceudviklingsdag forventes at kunne afholdes for kr. Det er baseret på deltagelse af 40 konsulenter i et eftermiddagsmøde til konsulenttakst. Der er taget udgangspunkt i mødeaftalen dvs. faktisk mødetid plus en halv time til transport, forberedelse etc. Udgiften til honorering af konsulenterne forslås dækket af afsatte midler i KAP-H s post til ad hoc-projekter. Udgifter til lokale, oplægsholdere og forplejning indgår i KAP-H s budget til afholdelse af kompetenceudvikling for konsulenter. STYREGRUPPENS BESLUTNING Tiltaget er godkendt med bemærkning om, at titlen for arrangementet ændres til kompetenceudviklingsmøde. I formålet med mødet skal almen praksis nævnes efter hospitalerne. Styregruppen pointerede, at konsulenterne bør drøfte henvendelser fra brugere (kolleger), og hvordan de oplever og håndterer disse henvendelser. Fremadrettet forventer styregruppen en orientering om indholdet af disse møder. SAGSBEHANDLER Anette Sonne Nielsen Side 6 af 11

7 5. ORIENTERING OM PORTEFØLJESTATUS INDSTILLING At styregruppen tager status til efterretning. SAGSFREMSTILLING Vedlagt er porteføljestatus. Det første bilag er for KAP-H overordnet, hvorefter der følger status for hver indsats. Status for hver indsats starter med overblik over indsatsen. Læsning af overblikket kan springes over, såfremt man ikke har behov for at få opfrisket indsatsens indhold. STYREGRUPPENS BESLUTNING Status er taget til efterretning. Der var følgende kommentarer: - Vedr. porteføljeoverbliksrapporten: Status på ressourcestyring bør markeres med gul pga. rekrutteringsudfordringerne i planområde Syd. - Vedr. medicin: Hanne Rolighed deltager i punkt om medicinindsatsen på næste styregruppemøde. Sekretariatet spørger Janne Unkerskov om at deltage. I god tid inden styregruppemødet sendes styregruppen forslag til punkter til drøftelse og udkast til justeret handleplan. - Vedr. handleplan for DGE: Når den opdateres, skal PBGSL stå som selvstændigt punkt. - Vedr. Organisering: Der har været få deltagere fra almen praksis til de to afholdte roadshows i Københavns Kommune om den ældre patient. Kommunen har meddelt, at de ikke ønsker at afholde flere roadshows om den ældre patient. Københavns Kommune ønsker fremadrettet at benytte de Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU) som sparringspart. KAP-H kontakter KLU for at afklare, hvordan vi kan være samarbejdspart. - Vedr. Årskursus i Ledelse: Der er få tilmeldte og det overvejes at starte kursusforløbet på et andet tidspunkt af året for at opnå et ubrudt kursusforløb. SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. 0_Porteføljestatus 2. Statusrapport 3 kv 2016 Medicinindsatsen 3. Statusrapport 3 kv 2016 DGE 4. Statusrapport 3. kv Tværsektorielt samarbejde 5. Statusrapport 3. kv Organisering 6. Statusrapport 3. kv DDKM 7. Statusrapport 3. kv Årskursus i ledelse 8. Statusrapport 3 kv 2016 Organisationskonsulent 9. Statusrapport 3. kv It og data 10. Statusrapport 3. kv Patientsikkerhed Side 7 af 11

8 6. ORIENTERING OM REGNSKABSSTATUS INDSTILLING At styregruppen tager regnskabsstatus til efterretning. SAGSFREMSTILLING Her fremlægges regnskabsstatus for KAP-H for 3. kvartal 2016 samt forventet forbrug for hele Forbruget er fordelt på de fem finansieringskilder: Regionale midler, KEU-driftsbevilling, DGE, DDKM og eksterne bevillinger. Deltagerindbetalinger for Årskursus i Ledelse er modtaget, men tilsvarende udgifter er endnu ikke afholdt. Derfor er forbruget negativt på posten indsatser i øvrigt under finansieringskilden KEU. Deltagerbetalinger for systematisk efteruddannelse Når sindet smerter er modtaget, men tilsvarende udgifter er endnu ikke afholdt. Derfor er forbruget negativt på posten konsulenthonorarer under ekstern finansiering. STYREGRUPPENS BESLUTNING Regnskabsstatus er taget til efterretning. SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Regnskabsstatus og forventet forbrug 2016 Side 8 af 11

9 7. ORIENTERING OM STATUSLISTER OVER UDPEGNINGER AF FAGLIGE ALMEN PRAKSIS REPRÆSENTANTER INDSTILLING At styregruppen tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Styregruppen forelægges på hvert styregruppemøde de opdaterede lister over KAP-H udpegede faglige almen praksis repræsentanter til diverse råd, udvalg, styregrupper og arbejdsgrupper mm. med markering af, hvilke udvalg der er nye/sket ændringer ved. Opdaterede lister fremgår af bilag, hvor farvekoden gul betyder ny/ændring i udpegning, rød betyder udgået. Udpegninger til Sundhedsfaglige Råd (SFR) Udpegninger til andre udvalg, styregrupper, arbejdsgrupper mm. Der ses en del ændringer i listerne pga. ny bemanding i forbindelse med indgåelse af nye 3-årige kontrakter. STYREGRUPPENS BESLUTNING Status er taget til efterretning. Der er en tilføjelse til liste med udpegninger til andre udvalg, styregrupper, arbejdsgrupper mm. Der er nedsat en arbejdsgruppe om kræftimplementering under spor 1 i sundhedsaftalen. Bjørn Perrild er udpeget fra KAP-H, og Karin Zimmer er udpeget fra PLO-H. SAGSBEHANDLER Dina Ærø Hansen BILAGSFORTEGNELSE 1. Repræsentation i SFR komiteer og samordningsudvalg 2. Udpegninger af faglige almen praksis repræsentanter Side 9 af 11

10 8. GODKENDELSE AF PUNKTER TIL NÆSTE STYREGRUPPEMØDE INDSTILLING At styregruppen godkender punkterne til næste styregruppemøde 2. februar SAGSFREMSTILLING Oplæg til punkter til næste styregruppemøde: Besøg af Hanne Rolighed vedrørende medicinområdet Opfølgning på styregruppeseminar Porteføljestatus Orientering om regnskabsstatus Statuslister over udpegninger af faglige almen praksis repræsentanter Godkendelse af punkter til næste styregruppemøde Møder i KAP-H styregruppe 2017: Torsdag den 2. februar Tirsdag den 18. april Torsdag den 24. august Torsdag den 12. oktober STYREGRUPPENS BESLUTNING Punkterne til næste styregruppemøde er godkendt. SAGSBEHANDLER Eva Branner Side 10 af 11

11 9. EVT. Side 11 af 11

12 Punkt nr. 2 - Beslutning om program Store Praksisdag 2017 Bilag 1 - Side -1 af 1 Programoversigt Store Praksisdag 2017 Kl Kl Kl Kl Kaffe/te og brød markedspladsen åbner Velkomst v. Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand Startsession v. Helle Rabøl Hansen Pause Lokale Kl Børn med kroniske mavesmerter Connie Dydensborg Psykisk sygdom med misbrug Peder Reistad De fem kort i konsultationen Torsten Fuglsang Kan man opdage fødselsdepression allerede i graviditeten Birgitte Bibow Unge i krise Ivan Kresnik Prævention Rennette Jensen Psykisk syge børn - samarbejde på tværs Trine Bagger Pedersen Telefonvisitation Det febrile barn Thomas Drivsholm Kl Frokost Kl Bjørn Perrild Børneortopædi Bjarne Jørgensen Hvordan tackles det svært syge barn? Andreas Højring Sårbare gravide Chi Le Depression hos børn og unge Niels Saxtrup Unge og sex Thomas Aru ADHD hos børn og unge Claus Rendtorff Børneundersøgelser Svangreundersøgelsen Heidi Dyrberg Kl Pause Kl Fedme hos børn Astma hos børn og unge Når mor eller far får cancer Er det et truet barn? Unges kropsopfattelse og spiseforstyrrelser HPV vaccinen - hvad er status? Autisme hos børn og unge Komprimerende forbindinger Marike Møller Linda Vedel Bruun Thomas Gorlén Trine Juhler Charlotte Husfeldt Mie Hestbech Bo Gerdes Jeanne Vium Kl Pause Kl Afslutningssession v. Klaus Lynggaard Kl Dagen rundes af med forfriskninger Fælles For personale

13 Punkt nr. 3 - Beslutning om program styregruppeseminar Bilag 1 - Side -1 af 1 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Udkast til program for styregruppeseminar den 12. januar :00-08:10 Velkomst og program 08:10-09:30 Hvordan går det i KAP-H? Opfølgning på justeringer i organisationen Opfølgning på roller mellem styregruppe og koordinatorteam. Roller mellem koordinatorteam og teamansvarlige 09:30-09:45 Kaffepause 09:45-10:45 I hvilken grad skal KAP-H udbyde Systematisk Efteruddannelse? Drøftelse af fordele og ulemper. Hvilken effekt vil systematisk efteruddannelse have på efterspørgsel af øvrige KAP-H aktiviteter? 10:45-11:45 Samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) med besøg 11:45-12:30 Frokost 12:30-14:00 Inspiration til kvalitetsarbejdet med besøg fra Region Midt I Region Midt arbejder de med at etablere et netværk af udviklingspraksis, der skal være pilot for udviklings-, innovations- og forskningsprojekter. Netværket af udviklingspraksis skal styrke udvikling som en integreret del af den kliniske hverdag med afsæt i data og læring. De skal medvirke til udviklingen af nye måder at organisere diagnostik og behandling på, styrke samspillet (kommunikation, arbejdsdeling, samarbejde) med de øvrige dele af sundhedsvæsenet og udvikle og styrke inddragelsen af patienters ressourcer og muligheder. Region Midt har haft et pilotprojekt med fem praksis, og de ønsker at fortsætte med 10 i næste runde. Drøftelser af hvordan man kan få aktiveret flere i kvalitetsarbejde. 14:00-14:50 Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget Kan der ske større udbredelse til brugere? Hvordan anvendes KEU-møderne? Hvordan anvendes midlerne? Hvordan kan vi støtte projekter på tværs af regionerne? 14:50 Afrunding 15:00 Tak for i dag

14 Bilag 1 - Side -1 af 4 Porteføljeoverblik rapport KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Status over overordnet styring af KAP-H Journal nr.: Dato: Strategisk styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Organisatorisk styring Overordnet styring af KAP-H OK OBS! FARE!! Status Strategisk styring På dette styregruppemøde fremlægges udkast til program for kommende styregruppeseminar. Ressourcestyring KAP-H kvartalsregnskab aflægges på dette styregruppemøde. For hovedparten af konsulenterne udløb deres 3-årige kontrakt 1. oktober eller 1. november For hovedparten af konsulenterne er der indgået aftale om en ny 3-årig kontrakt. Der er proces i gang med at rekruttere til de funktioner, der er blevet ledige. Der har ikke været ansøgere til funktionen som hospitalspraksiskonsulent på Glostrup Hospital. Der er indgået aftale med hospitalspraksiskonsulenten på Rigshospitalet om at dække funktionen indtil, der er fundet en løsning. Funktionen på Amager og Hvidovre Hospital er for nyligt kommet i opslag efter, at Jonas Meile er blevet ny psykiatripraksiskonsulent. Den faglige koordinator, der har hospitalerne som ressortområde, er kontaktperson indtil der er fundet en ny hospitalspraksiskonsulent. 1

15 Bilag 1 - Side -2 af 4 Generelt er specialepraksiskonsulenterne blevet tilbudt en funktion justeret efter den nye struktur, og dette har ført til bemanding af alle funktionerne på nær specialepraksiskonsulenter inden for områderne: Kirurgi mm. Nordsjællands Hospital Radiologi/billeddiagnostik Nordsjællands Hospital Kirurgi mm Hvidovre-matriklen Intern medicin Medicinsk Afdeling i Glostrup Intern medicin Medicinsk Afdeling Amager Pædiatri, gynækologi og obstetrik Hvidovre-matriklen Her ud over er funktionen som specialepraksiskonsulent på Psykiatrisk Center Frederiksberg fortsat ledig. Der søges to nye konsulenter inden for organisering efter, at Stine Lei Fredslund er blevet ny teamansvarlig læge for organisering, og Jannie Sørensen har valgt at stoppe som konsulent pr. 1. september 2016 efter endt orlov. Mads Klem Thomsen har valgt at stoppe som efteruddannelsesvejleder pr. 1. oktober Funktionen er i opslag. Der mangler konsulenter i planområde Syd. KAP-H opfordrer alment praktiserende læger i planområde Syd til at søge ind i KAP-H. Senest er PLO-kommunerne i planområde Syd blevet kontaktet for at få deres hjælp til at rekruttere. Aktivitetsstyring Aktiviteterne afrapporteres i vedlagte statusrapporter. Status Systematisk Efteruddannelse om psykiatri. Kurset Når sindet smerter blev afholdt den september 2016 for 120 læger, og deres evalueringer har været meget positive. Kurset er organiseret og planlagt af KAP-H i samarbejde med Enhed for Tværsektoriel Udvikling, Center for Sundhed. På kurset er der arbejdet i små hold med praksisrelevante problemstillinger. Både efteruddannelsesvejledere, en teamansvarlig fra medicinteamet og specialepraksiskonsulenter i psykiatri har været kursusledere. Planen er at gentage kurset i foråret Status for pilotprojektet om Temadag i hele praksis. Projektet er kommet godt i gang og der har været fin interesse. Otte praksis har henvendt sig nogle var ikke interesseret alligevel, nogle var bare nysgerrige. Foreløbig er der aftalt et forløb for tre praksis, hvor de første møder afholdes i oktober. De tre praksis ønsker at arbejde med hvert deres emne: 2

16 Bilag 1 - Side -3 af 4 - at få deres lange ventetid ned herunder organisering i praksis - generel organisering, for lang ventetid og stress - visioner og værdier mange nye i praksis Projektgruppen afventer endelig aftale med den fjerde praksis og forventer at have alle forløb afviklet til februar som forventet. Organisatorisk styring Der er igangsat en systematisk møderække mellem teamansvarlige og koordinatorteam for hvert team. Formålet med møderne er: - Gensidig information - Afklaring af retning og sammenhæng med andre indsatser - Nedbrydning af barrierer for succesfuld implementering - Tilpasning af indsatser Herudover vil der ske koordinering på tværs af teams ved halvårlige teamansvarlig møder, hvor det første møde for det nye hold af teamansvarlige, bliver afholdt den 3. november Den tidligere faglige interessentgruppe er blevet nedlagt, og der er igangsat udpegninger til den nye faglige interessentgruppe. Alle medlemmer forventes udpeget medio november. Herefter vil der blive fundet dato for første møde i den nye faglige interessentgruppe. 3

17 Bilag 1 - Side -4 af 4 Projekt- og indsatsoverblik Følgende signaler anvendes til statusangivelse om hvorvidt projektet følger projektplanen: OK OBS! FARE!! Projekt- og indsatsoverblik Styregruppe prioritering Strategisk vigtighed Projekt/indsats Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici 2 2 Medicin 2 2 DGE 2 1 Tværsektorielt samarbejde 1 1 Organisering DDKM 3 2 Årskurser i ledelse 2 1 It Organisationskonsulent 2 1 Patientsikkerhed Kommentarer til OBS-punkter findes i de enkelte projekters/indsatser statusrapporter. 4

18 Bilag 2 - Side -1 af 3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Medicinindsatsen Teamansvarlig AC er: Hanne Vig Flyger (midlertidig) Teamansvarlig læge: Janne Unkerskov og Jørgen Jensen Konsulenter: Nikolaj Askjær, Torben Brøgger-Jensen, Lene Gerlach Jørgensen, Line Stormgaard Jepsen, Jan Børger, Frederik Tholstrup, Christian Heilmann og Niels Saxtrup Formål At sikre kvalitet og omkostningseffektiv anvendelse af ressourcerne på medicinområdet til gavn for Region Hovedstadens borgere, herunder udnytte potentialet for en mere sammenhængende og fokuseret medicinindsats for almen praksis og hospitalerne med henblik på at øge rationel farmakoterapi. Handleplan 2016 Medicinteamet tilbyder i samarbejde med Medicinfunktionen på Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH hhv temamøder i foråret om Rationel Farmakoterapi i praksis og i efteråret 2016 om rationel behandling af sygdomme i mandens underliv samt praksisbesøg med medicingennemgang opdatering og vedligeholdelse af en lang række materialer fx Basisliste, Antibiotikavejledning. Endvidere tilbyder Medicinteamet besøg i DGE-grupper og i PLO-Kommuner om rationel medicinordination og efterfølgende praksisbesøg til de deltagende læger, hvor der kigges nærmere på egne ordinationsdata. Desuden tilbydes de klinikker, der står til at skulle akkrediteres praksisbesøg om egne ordinationsvaner med udgangspunkt i standarder under DDKM. Medicinkonsulenter afholder sammen organiseringskonsulenter roadshow om palliation og medicin for almen praksis og kommunalt sundhedspersonale. Medicinteamets tilbud annonceres på i PraksisNyt, i mødekalenderen på sundhed.dk, i KAP-H s aktivitetskatalog og på DGE s hjemmeside. Effektmål (2016) - Minimum 80 % af de klinikker, som har haft besøg af en medicinkonsulent tilkendegiver, at det har betydet, at Basislistens anbefalinger om relevante lægemiddelgrupper følges i højere grad - Minimum 80 % af deltagere i temamøder er tilfredse eller meget tilfredse med indhold og afvikling - Minimum 80 % af de klinikker, som har haft besøg af en medicinkonsulent i forbindelse med akkreditering, tilkendegiver, at det har givet mening og hjulpet dem i processen - Minimum 80 % af deltagerne ved roadshows er tilfredse eller meget tilfredse med mødets indhold og afvikling.

19 Bilag 2 - Side -2 af 3 Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Lægemiddelgrupper kan udvælges med kobling til øvrige indsatser i KAP-H. Relevante UTH-, it- og organiserings-spørgsmål kan inddrages i undervisningen. Der er desuden en tæt faglig sparring med Medicinfunktionen på Klinisk Farmakologisk Afdeling (KLFA). Der samarbejdes med organiseringsteamet om udvikling og afholdelse af roadshow om palliation og medicin samt DGE og Psykiatri omkring den Systematiske Efteruddannelse. Status for tredje kvartal 2016 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Første temamøde om rationel behandling af sygdomme i mandens underliv blev gennemført, dog har der været så få tilmeldte, at to af planlagte fire temamøder er aflyst. Det er en generel udfordring, at få deltagere til aktiviteter, også til roadshows er der meget lav deltagelse fra lægesiden. Indtrykket er, at det er svært for lægerne at finde tid til at deltage i aktiviteter, der ikke er en skal-opgave for almen praksis, som fx akkreditering og systematisk efteruddannelse. Der har ikke været besøg i lægelaug og DGE-grupper i tredje kvartal. - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: - Planlægning og afholdelse af temamøde om rationel behandling af sygdomme i mandens underliv - Der er gennemført 29 praksisbesøg med fokus på medicinordination og - Der har gennemført tre praksisbesøg med fokus på medicingennemgang - Der er afholdt ét roadshow om palliation og medicin Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: - Afholdelse af temamøde om rationel behandling af sygdomme i mandens underliv - Medicinkonsulenterne tilbyder praksisbesøg primært i klinikker, der skal akkrediteres i løbet af det næste år både med fokus på egne ordinationsdata, men også med fokus på medicingennemgang

20 Bilag 2 - Side -3 af 3 - Afholdelse af roadshows om palliation og medicin - Internat for medicinteamet med fokus på optimering af praksisbesøg ved at styrke konsulenternes formidlingskompetencer - Opkvalificering af konsulenter inden for demens

21 Bilag 3 - Side -1 af 3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Projektoverblik: Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) Journal nr: Sekretær: Pernille Schmidt-Andersen. Efteruddannelseskoordinator: Hanne Hjortkjær Petersen. Efteruddannelsesvejledere: Anne Højte, Arne Hantho, Mads Klem Thomsen (ophørt pr. 30/9), Peter Gram Arildskov og Trine Juhler. Formål Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse arbejder for at tilvejebringe efteruddannelse og netværksdannelse blandt regionens læger gennem efteruddannelsesgrupper og en supervisionsordning. Når lægerne organiserer sig i grupper, bliver der skabt et godt læringsmiljø og mulighed for social netværksdannelse. Ofte er grupperne lokale, så der foruden skabes nære samarbejdsrelationer. I DGE bliver der arbejdet for udviklingen af og tilslutningen til DGE. Det er også et mål, at DGE bliver brugt af de andre indsatser i KAP-H. Handleplan DGE udvikler og formidler undervisningstilbud til grupperne og er behjælpelig med vejledning og sparring i forhold til emner om efteruddannelse, som vedrører den enkelte læge og dennes praksis. Dette sker ved faste arrangementer tilrettelagt af DGE: Hvert år arrangeres møde for nynedsatte læger. Mødet er introduktion til efteruddannelsesordningen inkl. mulighed for gruppedannelse. Derudover introduceres nynedsatte for de regionale tilbud om konsulenthjælp og bistand ved kvalitetsudvikling i klinikkerne. To gange årligt inviteres gruppeledere af efteruddannelses- og supervisionsgrupperne til træf med fagligt og socialt indhold. Det første træf er minigruppeledertræf, som afholdes som et halvdagsarrangement i maj måned, og det andet er gruppeledertræf over to dage, som afholdes i oktober måned. Alle efteruddannelsesgrupper har en vejleder og nye grupper modtager besøg af deres vejleder. DGE-teamet medvirker i tilrettelæggelsen af andre KAP-H indsatser efter behov. DGE-sekretariatet servicerer grupperne med relevante informationer og vejledninger om refusion, registrering, evaluering m.m. Diverse tilbud til grupper udvikles løbende og annonceres via nyhedsbreve til gruppelederne og på sundhed.dk DGE afprøver løbende nye tiltag. Aktuelt er der tilbud om gruppedannelse (juniorgrupper) for de læger, der er på vej til at blive speciallæger i almen medicin. Et kommende tiltag vil være at facilitere gruppedannelse for de læger, der ønsker at skifte/søge en ny efteruddannelsesog/eller supervisionsgruppe.

22 Bilag 3 - Side -2 af 3 DGE medvirker i et nationalt samarbejde om udviklingen af Systematisk Efteruddannelse og udvikling af kurser i Region H. Effektmål (2018) At 10 % flere af regionens læger organiserer sig i en gruppe eller benytter sig af supervisionsordningen. At 80 % af deltagerne ved møderne for nynedsatte læger finder indholdet relevant. At alle deltagere ved møderne for nynedsatte bliver organiseret i en efteruddannelses- og/eller supervisionsgruppe, hvis de ønsker det. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser DGE bidrager til de øvrige indsatser i KAP-H (DDKM, Store Praksisdag m.fl.) ved at bistå med pædagogisk vejledning og rådgivning. DGE er en platform for de øvrige indsatsområder, dvs. at indsatser i KAP-H på en lang række områder kan målrettes DGE-grupperne. Efteruddannelsesvejlederne står også til rådighed med hjælp i denne henseende. I forbindelse med møde for nynedsatte læger bliver de respektive indsatser indbudt til at medvirke i Markedspladsen. Status for tredje kvartal i 2016 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: Projektøkonomi: Ingen bemærkninger. Målsætninger: Ingen bemærkninger. Tidsplan: Ingen bemærkninger. Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger. Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: Afholde kurset Når sindet smerter den september Nationalt vejledertræf i Viborg, arrangeret af efteruddannelsesvejlederne i Region Midt Møde med PLO-Efteruddannelse (PLO-E) Forberedelse af Problem Based Small Group Learning (PBSGL) Særligt for DGE-koordinatoren: o Opfølgning på kurset Når sindet smerter o Sekretariatsmøder 2

23 Bilag 3 - Side -3 af 3 o Fortsat deltagelse i nationalt samarbejde om udvikling af Systematisk Efteruddannelse o Møde i nationalt forum med de øvrige DGE-koordinatorer og PLO-E. Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: Fortsat forberedelse af PBSGL Afholdelse af gruppeledertræf i oktober 2016 Særligt for DGE-koordinatoren: o Opfølgning på kurset Når sindet smerter o Sekretariatsmøder o Fortsat deltagelse i nationalt samarbejde om udvikling af Systematisk Efteruddannelse o Møde i nationalt forum med de øvrige DGE-koordinatorer og PLO-E. 3

24 Bilag 4 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Tværsektorielt samarbejde (hospitals- og psykiatrisamarbejdet) Administrativ teamansvarlig: Anette Sonne Nielsen Faglige teamansvarlige: Bjørn Perrild, Jonas Meile, Kim Lybeck Sørensen, Kirsten Sander, Niels Jacob Nielsen, Henrik Nathansen og Thomas Saxild Konsulenter (pr. 1. nov. 2016): Andreas Højring, Anette Denker, Annette Randløv, Birgitte Bibow, Bodil Johnsen, Christian Ivar Müller, Christina Hundrup, Christina Thein, Claus Rendtorff, Gry Munk Petersen, Helle Vestergaard Middelfart, Jens Drejer, Karin Stausholm, Kasper Hvid, Kristian Arendrup, Lars J. Hansen, Lisbeth Boss, Marike Nicolaisen Møller, Niels Dreisler, Niels Erik Møller, Nikolaj Askjær, Peder Christian Reistad, Peter Søttrup, Peter Winge, Rikke Hjorth Westh, Stig Bille Hansen, Susanne de Lony, Thomas Gorlen, Thomas Saxild, Vibeke Hlin Vestereng Formål Den tværsektorielle indsats arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer. Konsulenterne bidrager til udredning og identifikation af problemstillinger i sektorskiftet, og agerer som brobyggere og formidlere af informationer mellem almen praksis, hospitaler og psykiatriske centre. Handleplan Opgaverne for konsulenterne i hospitals- og psykiatrisamarbejdet er at: - Afklare arbejdsgange i sektorskiftet - Afholde gå-hjem-møder - Opdatere og udarbejde forløbsbeskrivelser - Forbedre kvaliteten i henvisninger og epikriser, herunder implementere den dynamiske henvisning - Styrke brugen af FMK og KM - Formidle om CVI og rådgivningsmuligheder (specielt inden for psykiatrisamarbejdet) - Medvirke ved tværsektorielle aktiviteter, udviklings- og forskningsprojekter, som har tværsektoriel vigtighed, og hvor der er brug for bidrag fra almen praksis (fx Collabri) - Lette almen praksis adgang til relevante diagnostiske metoder (fx billeddiagnostik) - Medvirke i samarbejde på særlige områder, herunder kræftområdet og svangreområdet. Effektmål ( ) Den tværsektorielle indsats skal have effekt på kvaliteten i det samlede sundhedsvæsen, herunder en øget tilfredshed blandt sundhedsvæsnets aktører i samarbejdet om patienterne og en øget patientoplevet kvalitet. Evalueringen (april 2016) har vist, at konsulenterne skal arbejde for at blive mere synlige blandt kolleger i almen praksis. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Der samarbejdes med øvrige teams om gå-hjem-møder, psykiatridage, patientsikkerhed osv.

25 Bilag 4 - Side -2 af 2 Status for tredje kvartal 2016 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Fastsættelse af effektmål er stadig en udfordring - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici: Planområde Syd er ramt af stor udskiftning i konsulentgruppen. Der er øget fokus på rekruttering af nye konsulenter. Flere er blevet opfordret til søge de ledige funktioner, ligesom der er blevet skrevet ud til PLO-kommuner i planområde Syd. Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: o HPK-kredsen har afholdt internatmøde den 2/9-3/9 o To specialepraksiskonsulenter i psykiatrien har deltaget som kursusledere på kurset Når sindet smerter (Systematisk Efteruddannelse) den 15/9-16/9 o Bispebjergdagen blev afholdt 22/9 med ca. 25 deltagere o Fortsat deltagelse i møder i forbindelse med Sundhedsplatform o Forløbsbeskrivelsen Arteritis temporalis og polymyalgia reumatica er godkendt, og i alt 13 forløbsbeskrivelser er opdaterede i tredje kvartal o Opslag af ledige HPK- og SPK-funktioner og særligt fokus på rekruttering o Fortsat fokus på at opnå øget synlighed over for almen praksis. Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: o Gentoftedagen blev afholdt 3/10 med ca. 40 deltagere o Praksisdag Syd afholdes 27/10 o At få den sidste rekrutteringsrunde afsluttet o Forberedelse af Konsulentdag i januar o Samarbejde om afholdelse af kursus i onkologi og palliation o Samarbejde om forberedelse af tiltag på kræftområdet o Samarbejde om fagligt arrangement i december på Bispebjerg Hospital o Forberedelse af eventuelle audits o Fortsat fokus på at opnå øget synlighed over for almen praksis o Forberedelse af eventuelle abstracts til Nordisk Kongres 2017.

26 Bilag 5 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr Projektoverblik: Organisering Teamansvarlig sekretariatet: Hanne Vig Flyger Teamansvarlig læge: Lars Rytter Konsulenter: Jørgen Steen Andersen, Line Ekstrøm Løkkegaard, Lene Gerlach Jørgensen, Rudi Østlund Slatanach, Stine Lei Fredslund, Gitta Trier, Michele Saldo og Mads Crandal. Formål Organiseringsteamet bidrager til at højne kvaliteten i patientbehandlingen gennem fokus på organisering internt i klinikken og i samarbejdet på tværs af sektorer. Inden for sygdomsspecifikke områder sker dette ved at kvalitetssikre arbejdsgange jf. evidensbaserede vejledninger og forløbsprogrammer. Handleplan 2016 Aktuelt arbejdes med implementering af vejledningen om den ældre patient (DSAM) samt den nationale handleplan om den ældre patient, herunder implementering af opfølgende hjemmebesøg og 2 aftalen for demens. DSAM vejledningen om palliation samt implementering af 2 aftale om palliation. Desuden arbejdes med understøttelse af implementering af DDKM i almen praksis i tæt samarbejde med DDKM-teamet. Indsatser: Understøtte implementeringen af aktuelle kliniske retningslinjer, 2 aftaler og vejledninger for ældre medicinske patient ved afholdelse af roadshows om den ældre patient, som er tværsektorielle møder i hver kommune med repræsentation af kommunalt sundhedspersonale, almen praksis og region. Ad hoc afholdes møder med lægegrupper og RIV grupper med samme tema. Udvikle roadshow om palliation i tværfaglig arbejdsgruppe inkl. hjemmeplejen og SPK med indsigt i palliation samt medicinkonsulenter. Testmøder afholdes i september - oktober Herefter planlægges roadshow i samtlige kommuner efterår 2015 og forår Understøtte implementering af DDKM ved afholdelse af workshop: Kom godt i gang med akkreditering og fremadrettede understøttende møder, klinikbesøg hos klinikker med særlige behov. Tilbuddene udvikles i samarbejde med DDKM team, ligesom der er udviklet et komplet sæt retningslinjer for DDKM. Effektmål (2016) Kommunerne oplever at praktiserende læger har 10% flere opfølgende hjemmebesøg hvert år i projektperioden. 1. oktober 2016 har 10 % flere end nuværende andel af almen praksis klinikkerne benyttet sig af kvalitetstilbud inden for organisationsindsatsen. 80 % af deltagerne finder tilbuddene relevante, og 80 % er tilfredse eller meget tilfredse

27 Bilag 5 - Side -2 af 2 Understøtte samarbejdet i det nære sundhedsvæsen ved afholdelse af roadshows i mindst 80 % af regionens kommuner med deltagelse i gennemsnit 50% af de praktiserende læger. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Tværgående indsats: udarbejdelse og afholdelse af workshop: Kom godt i gang med akkreditering og andre tilbud, der understøtter akkreditering i samarbejde med DDKM team Samarbejde med DDKM-teamet om udarbejdelse af retningslinjer for DDKM standarder. Tværgående indsats i forhold til roadshow om palliation med medicinteamet og SPK. Status for tredje kvartal 2016 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterie Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: Projektøkonomi: Ingen bemærkninger Målsætninger: Målsætninger og succeskriterier er ændret jf. ovenstående beskrivelse. Tidsplan: Ingen bemærkninger Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: Afholdelse af roadshow om palliation og medicin Afholdelse af roadshow om den ældre patient i Københavns Kommune dog ønsker kommunen ikke at fortsætte disse. DDKM-understøttelse: individuelle besøg i praksis med særlige behov, oplæg i PLO-K Afholdelse af DDKM-workshops: Kom godt i gang med akkreditering Opstart af Kvalitet i egen klinik, KEU-projekt Udvikle tilbud til nynedsatte læger Opstart af temadag for hele klinikken pilotprojekt Ny teamansvarlig læge udpeget Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: Afholdelse af roadshow om palliation og medicin DDKM-understøttelse: Opfølgning på surveyor besøg, individuelle besøg i praksis med særlige behov, temamøder, oplæg i PLO-K og workshops: Kom godt i gang. Udbyde tilbud til nynedsatte læger Rekruttere to nye konsulenter Kvalitet i egen klinik KEU-projekt fortsat Temadag for hele klinikken pilotprojektet fortsat

28 Bilag 6 - Side -1 af 3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: DDKM-understøttelse Teamansvarlig akademiker: Hanne Vig Flyger Teamansvarlige læge/konsulent: Rudi Slatanach og Mads Crandal Formål Formålet med KAP-H s DDKM indsats er løbende at yde bistand til implementeringen af DDKM i almen praksis. KAP-H har etableret et DDKM-team, som har fået til opgave at koordinere indsatsen for at understøtte klinikkernes proces for at opnå akkreditering. Derudover har DDKM-teamet til opgave, at opkvalificere KAP-H-konsulenter fra andre temaer til at understøtte akkreditering ved at sikre, at de får indsigt i standarderne og akkrediteringsprocessen i almen praksis. Handleplan 2016 DDKM-teamet i KAP-H vil løbende facilitere implementering af DDKM i de enkelte praksis og yde faglig sparring, forestå undervisning og formidle best practice ved regionale fyraftensmøder, oplæg i PLO-kommuner, DGE-grupper og til workshops og kurser for læger og klinikpersonale. I første omgang fokuseres på tilbud til klinikker i de kommuner, der skal akkrediteres i For at kunne hjælpe klinikkerne i Region Hovedstaden bedst muligt, kræver indsatsen, at der trækkes på alle de gode ressourcer i KAP-H. Derfor kommer vi til at arbejde sammen og på tværs af KAP-H for at kunne levere kvalificeret undervisning og hjælp til klinikkerne. I DDKM-teamet har vi fokuseret vores indsats i 3 trin, som i et kontinuum vil blive tilbudt klinikkerne: Kontakt til de udtrukne klinikker via møder i PLO-kommune med henblik på: Basal information om akkreditering Møde og undervisning af de praktiserende læger i PLO-kommune primo 2015 Udlevering af skriftligt materiale, som hjælp til processen Fyraftensmøder, hvor alle kan tilmelde sig uafhængigt af tidspunkt for akkreditering med henblik på generel information og vejledning. Konkrete indsatser og uddannelsestilbud: Workshop: Kom godt i gang med akkreditering; arbejd med én standard og få fem med hjem Workshop: Få akkreditering til at give mening - om ledelse af akkrediteringsprocessen Akut beredskab og hjertestop: Kursus for læger og praksispersonale Medicin: Undervisningstilbud ved individuelle klinikbesøg ved medicinkonsulenter Klinikbesøg til særligt udfordrede klinikker Formidling af DDKM nyheder og tilbud via sundhed.dk og PraksisNyt.

29 Bilag 6 - Side -2 af 3 Udarbejde diverse undervisningsmaterialer samt eksempler på retningslinjer og procedurer til de 16 standarder. Effektmål (2016) Minimum 80 % af de klinikker, som skal akkrediteres i 2016, har benyttet et eller flere tilbud om understøttelse af implementering af DDKM fra KAP-H. Minimum 80 % af de klinikker, som har deltaget i KAP-H s tilbud om understøttelse af implementering af DDKM tilkendegiver, at det har hjulpet dem i akkrediteringsprocessen. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser DDKM-teamet varetager opkvalificering af KAP-H-konsulenter fra andre temaer til at understøtte akkreditering ved at sikre, at de får indsigt i standarderne og akkrediteringsprocessen i almen praksis. Konsulenter fra Organiseringsteamet er med til at udvikle og afholde workshoppen: Kom godt i gang med akkreditering. Organiseringsteamet er ligeledes med til at udarbejde eksempler på retningslinjer for de 16 standarder. Konsulenter fra Medicinteamet tilbyder klinikbesøg med fokus på de klinikker, der skal akkrediteres i 2016 og understøttelse af de standarder, der relateres til medicinindsatsen. Tilsvarende tilbyder Patientsikkerhedskonsulenter patientsikkerhedsrunde i klinikken. Status for tredje kvartal 2016 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: Informationsmøder i Lægelaug/PLO-K, der skal akkrediteres i 2017 (8 lægelaug besøgt). Kurser i akut beredskab og hjertestop og udlån af genoplivningsdukker Følge op på, hvordan det går med akkreditering af klinikker Informationsmøder i PLO-K ca. tre måneder inden de får surveyorbesøg Samarbejde på tværs af regioner Opdatere DDKM/akkrediteringssite på sundhed.dk herunder etablering af hotline

30 Bilag 6 - Side -3 af 3 Besvare henvendelser pr. mail og telefon Workshoppen: Kom godt i gang med akkreditering med organiseringskonsulenter Tilknytning af en organiseringskonsulent til teamet Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: Informationsmøder i Lægelaug/PLO-K, der skal akkrediteres i 2017 Kurser i akut beredskab og hjertestop og udlån af genoplivningsdukker Følge op på, hvordan det går med akkreditering af klinikker Tilbud til klinikker, som ikke blev akkrediteret i første omgang Samarbejde på tværs af regioner Besvare henvendelser pr. mail og telefon Afholdelse af nye workshops: Kom godt i gang med akkreditering Afholdelse af kurser i ledelse af akkrediteringsprocessen Informationsmøder i PLO-K ca. 3 mdr. før de får surveyorbesøg Klinikbesøg hos nynedsatte med hjælp til akkrediteringsprocessen

31 Bilag 7 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Årskursus i ledelse Teamansvarlig AC er: Hanne Vig Flyger Teamansvarlig læge: Hanne Hjortkjær Pedersen Efteruddannelsesvejleder: Peter Gram Arildskov Formål Styrke ledelsen af lægeklinikker i regionen. Styrke lægernes evne til at gennem føre udviklingsprojekter i egen klinik. Øge opmærksomheden på teoretisk og praktisk ledelse Netværksdannelse blandt de deltagende læger Effektmål Der er gennemført et årligt årskursus i ledelse og udvikling. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Behovsafklarende indsats i samarbejde med de øvrige indsatser. Samarbejde med DDKM-teamet om ledelse af akkrediteringsprocessen. Samarbejde med PUK- og DDKM-teamet om etablering af DGE-grupper om akkreditering Status for tredje kvartal 2016 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici: Få tilmeldinger til 2017(aktuelt 11 tilmeldte; der er 24 pladser). For at imødegå den faldende tilslutning er der sendt mail ud til alle deltagere på mødet for nynedsatte. Til systematisk efteruddannelse fik alle kursister en reklame. Til alle DGE arrangementer reklameres. Systematisk efteruddannelse er en konkurrent. De klinikker som har været/skal gennem akkreditering orker måske ikke mere. OK 17 kan også have indflydelse, der var tilsvarende udfordringer med tilmeldinger omkring sidste overenskomst.

32 Bilag 7 - Side -2 af 2 Der lægges en plan for rekrutteringsindsats ved lærermøde i starten af november, bl.a. overvejes at udbyde kurset til Region Sjælland læger. Desuden overvejes det at flytte kursusstart til efter sommerferien. Det er der nogle fordele ved mht. refusion fra fonden og et ubrudt kursusforløb. Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: - Fortsat moduler på Årskursus i Ledelse og løbende evaluering - Udvikle tilbud til nynedsatte læger i samarbejde med organiseringsteamet. Planlagte aktiviteter i næste kvartal: - Fortsat moduler på Årskursus i Ledelse og løbende evaluering.

33 Bilag 8 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr Projektoverblik: Organisationskonsulent Organisationskonsulent: Mads Crandal Formål Organisationskonsulenten skal understøtte ledelsen og styregruppen på det strategiske område samt være til rådighed for teamansvarlige og konsulenter på det organisatoriske, ledelsesmæssige og pædagogiske område. Handleplan Bistå med uddannelse og udvikling af konsulenter inden for organiseringsemner. Deltagelse i teammøder - herunder oplæg og undervisning i aktuelle emner. Desuden planlægning og udvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter i samarbejde med teamledelsen. Ledelsesmøder Møder med ledelsen med henblik på at sikre retning og understøttelse af den overordnede strategi. Sparring og generelt samarbejde med teamansvarlige om teamets udvikling. Møder med teamansvarlige afhængig af behov og efter aftale med koordinatorteam. Udvikling, planlægning, afholdelse og facilitering af diverse seminarer, temadage etc. Diverse seminarer og temadage - fra sekretariat og teams til styregruppen. Effektmål (2016) At der er igangsat en systematisk kompetenceudvikling af konsulenter og teamansvarlige At der er en projektplan for pilotprojekt for Temadag i hele praksis At der er en plan for Patientsikkerhedsteamets arbejde fremadrettet At der er kompetent ledelsessparring for Koordinatorteam og evt. Styregruppe efter behov At de teamansvarlige ved og føler at de kan få råd og vejledning af organisationskonsulenten At organisationskonsulenten er med til at sikre at KAP-H samlet efterlever strategier og ønskede udviklingstiltag At organisationskonsulenten har tæt kontakt til DDKM-team, organiseringsteam, patientsikkerhed og koordinatorteam At organisationskonsulenten arbejder for at understøtte KAP-H på tværs af teams.

34 Bilag 8 - Side -2 af 2 Organisationskonsulent: Status for tredje kvartal 2016 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Økonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik - Økonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici: Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal - Sparring med Koordinatorteamet herunder sparring og samarbejde om teamdag for sekretariatet samt opfølgning - Deltagelse i Organiseringsteamet, herunder deltagelse i møder, med projektleder såvel som konsulenter - Udvikling af tilbuddet Temadag for hele praksis og igangsættelse af pilotprojekt - Udvikling og planlægning af diverse kurser i KAP-H regi - Coaching af konsulenter og medarbejdere - Fokus på Patientsikkerhedsteamet - Samarbejde med sekretariat om hjemmeside og booking af kursussteder etc. - Seminar for sekretariat Forventede væsentlige aktiviteter i næste kvartal - Fortsat arbejde med Patientsikkerhedsteamet og koordinering med de øvrige teams - Pilotprojektet Temadag for hele praksis igangsættes og de involverede klinikker besøges første og evt. anden gang i dette kvartal - Sparring og coaching af konsulenter - Sparring med Koordinatorteam - Fortsat aktiv rolle i Organiseringsteamet, herunder deltagelse på møder med heraf følgende koordinering og udvikling af tilbud til almen praksis i samarbejde med teamet. - Fortsat arbejde med sekretariatet og opfølgning på teamdag fra tanker til handling 2

35 Bilag 9 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: It og data Teamansvarlig akademiker: Hanne Vig Flyger Teamansvarlige læge: Peter Schultz-Larsen Ad hoc Patientsikkerhedskonsulent: Morten Randløv-Andersen Formål It og datateamet bidrager til at skabe sammenhæng i regionens kvalitetsindsatser inden for it, både i forhold til almen praksis og tværsektorielt, så anvendelsen af it og data i almen praksis understøtter patientbehandlingen i det samlede sundhedsvæsen. Handleplan 2016 Fortsat fokus på FMK-samarbejdet på tværs af sektorer ved deltagelse i relevante samarbejdsfora og arbejdsgrupper. Bidrage til FMK-undervisningen i samarbejde med datakonsulenterne. Udvikling af tværgående it-indsats med fokus på telemedicin og FMK. Fokus på implementeringens af sundhedsplatformens betydning for almen praksis. Effektmål (2016) Af hensyn til patientforløbet er det it-konsulenternes mål at blive involveret tidligst muligt i indsatser, arbejdsgrupper mm. Det er også it-konsulenternes mål, at it bliver et fast punkt alle projekter skal forholde sig til fra starten. Indsatsen kan forventes at få positiv effekt på elektronisk kommunikation, men da der er mange forhold der påvirker kommunikationen, kan den ikke forventes at være målbar. Den konkrete problemløsning foregår i samarbejdsflader mellem systemhuse, datakonsulenter og brugerne. I forbindelse med evaluering vil det være relevant at spørge til samarbejdspartneres tilfredshed med rådgivning og sparring. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser I forbindelse med implementering af FMK inddrages konsulenter med medicin kompetencer, konsulenter med organisationskompetencer og konsulenterne i det tværsektorielle samarbejde. Sammenhæng med patientsikkerhedsindsatsen sikres via deltagelse af konsulent fra patientsikkerhedsteamet i gruppens møder.

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

REFERAT. Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Torsdag den 7. maj 2015. Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09.

REFERAT. Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Torsdag den 7. maj 2015. Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Torsdag den 7. maj 2015 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09.00 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H6 Marianne Puge (afbud)

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. * Der afholdes formøde kl i mødelokale H5. Mødeleder: Karin Zimmer :30

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. * Der afholdes formøde kl i mødelokale H5. Mødeleder: Karin Zimmer :30 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe * Der afholdes formøde kl. 8.00-9.30 i mødelokale H5 Mødeleder: Karin Zimmer MØDETIDSPUNKT 09-02-2016 09:30 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H5 MEDLEMMER

Læs mere

Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Onsdag den 4. februar Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl

Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Onsdag den 4. februar Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 09.00 11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00 09.00 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H6 Flemming Skovsgaard (afbud)

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebasere t Efteruddann else (DGE) Medicin Tværsek torielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe 03-11-2015 09:00. Regionsgårdens mødelokale H6

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe 03-11-2015 09:00. Regionsgårdens mødelokale H6 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe MØDETIDSPUNKT 03-11-2015 09:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø Jesper Lihn Karin Zimmer Marianne Puge Eva Branner Jesper Lundh

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Jesper Lihn * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 MØDETIDSPUNKT 14-04-2016 16:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2013 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)...

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Karin Zimmer. * Formøde afholdt kl i H :00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Karin Zimmer. * Formøde afholdt kl i H :00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Karin Zimmer * Formøde afholdt kl. 8.00-9.00 i H6 MØDETIDSPUNKT 27-04-2016 09:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017.

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017. DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet Dato: 1. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhustoppen på 4. sal, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Deltagere: Linda Malmgren,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Marianne Puge. * Formøde afholdes kl i H :00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Marianne Puge. * Formøde afholdes kl i H :00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Marianne Puge * Formøde afholdes kl. 08.00-09.00 i H5 MØDETIDSPUNKT 03-10-2017 09:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H5 MEDLEMMER Marianne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 04-11-2014 17:45 MØDESTED. Mødelokale H4 MEDLEMMER. Side 1 af 18

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 04-11-2014 17:45 MØDESTED. Mødelokale H4 MEDLEMMER. Side 1 af 18 DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 04-11-2014 17:45 MØDESTED Mødelokale H4 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen DAGSORDEN Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 30. august 2017 Kl.: 16.00-19.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Handleplan. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Handleplan. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland 2017-2018 Handleplan Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland 2017-2018 HANDLEPLAN 1. Indledning Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis skal fremme arbejdet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i lokale

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager FÆLLES MØDE MELLEM UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE OG SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 04-11-2014 19:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere