Aarhus Kommune. Lokalplan nr Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup. Oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 917. Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup. Oktober 2012"

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 917 Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup Oktober 2012

2

3 Lokalplan nr. 917 Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2009

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger der gælder når lokalplanen er offentliggjort. Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit. Her ligger lokalplanområdet Oplysninger om realisering af lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet Kalkværksvej, 10, 8000 Aarhus C Tlf , Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset, Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf i samarbejde med: Vedtagelsesdatoer Lokalplan nr. 917 er vedtaget af Aarhus Byråd den 12. september 2012 Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 17. oktober 2012

5 AARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 917 Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Terrænregulering Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende og skiltning Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN Bilag LOKALPLANKORT... Bilag Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 917

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område, som er beliggende mellem Ormslevvej og Stavtrupvej i Stavtrup. Mod nord afgrænses området af Ormslevvej, som er en hovedfærdselsåre i Stavtrup og mod vest, syd og øst af boliger i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Lokalplanområdet, der er ca m 2 stort, er ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 917

7 3 Beskrivelse af området Lokalplanområdets terræn falder mod øst/nord-øst. Området er i niveau med Ormslevvej, men op mod 1 meter hævet over niveau ved Stavtrupvej. Området anvendes i dag til en blanding af bolig og erhverv, herunder et pizzeria og en kiosk. Områdets bebyggelse har vidt forskellig karakter og skala og indeholder byggeri i op til 2 etager. Planens baggrund og mål Lokalplanen udarbejdes for at give den private ejer af Ormslevvej og Stavtrupvej 34 mulighed for at opføre en dagligvarebutik ved Ormslevvej og tætlave boliger ved Stavtrupvej. Herudover indeholder lokalplanen en række øvrige ejendomme omkring Byvænget, således at der ved nærværende lokalplan opnås en samlet planlægning for hele den del af kommuneplanens rammeområde CE til centerformål, som er beliggende syd for Ormslevvej. Planens hovedtræk Lokalplanen opdeler området i 3 delområder: Delområde I må anvendes til centerformål i form af en dagligvarebutik Delområde II må anvendes til boligformål i form af tæt-lave boliger Delområde III må anvendes til centerformål i form af butikker, erhverv, serviceerhverv, restauranter og lignende, som naturligt kan indpasses i et bycenter. Herudover kan delområdet også anvendes til boligformål i form af åben-lave eller tæt-lave boliger. Bebyggelsens udseende For at sikre at bebyggelsen får en karakter og et udseende, der naturligt kan indpasses i området, stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse, bortset fra mindre bebyggelse som udhuse og lignende, som hovedprincip skal opføres i teglsten som blankt murværk eller tegl/beton med pudsede flader. Herudover kan mindre partier fremstå med beklædning som træ, stål eller zink. I delområde I og II skal bebyggelse opføres med fladt tag eller ensidig taghældning med lav hældning. I delområde III skal bebyggelse opføres med symmetriske saddeltage bortset fra ovenlys, glasoverdækninger og lignende mindre bygningsdele, som kan have en anden taghældning. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 917

8 4 I delområde I må bebyggelse opføres i maks. 1 etage foruden kælder. I delområde II og III må bebyggelse opføres i maks. 2 etager foruden kælder. Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 meter. Beplantning Lokalplanområdet indeholder ikke beplantning, som med fordel vil kunne indgå ved en ny planlægning af området. Derfor udlægges nye arealer til beplantning. Vest for Byvænget er der udlagt et 2 m bredt areal til beplantning mod Ormslevvej. Øst for Byvænget ved dagligvarebutikken er udlagt et 1 m bredt areal til beplantning mod Ormslevvej. Lokalplanen stiller desuden krav om, at evt. støjhegn omkring dagligvarebutikken skal begrønnes. Hvis den eksisterende virksomhed på den sydlige del af matr. nr. 4aø fjernes og de store træer ved virksomheden fældes, skal træerne erstattes af andre mindre træer på de nye fælles opholdsarealer for boligerne (delområde II). Veje og stier Adgang til dagligvarebutikken sker fra Ormslevvej. De tæt-lave boliger syd for butikken vil også have adgang fra Ormslevvej forbi dagligvarebutikkens parkeringsareal. Dette skyldes et ønske om ikke at forøge trafikmængden på Stavtrupvej og Byvænget. Ejendommene i lokalplanens delområde III har adgang fra Byvænget. Lokalplanen udlægger bebyggelsesregulerende linjer på begge sider af Byvænget for på sigt at skabe plads til en forbedring af vejen herunder etablering af fortov. Mellem Stavtrupvej og Ormslevvej skal etableres en stiforbindelse langs lokalplanområdets afgrænsning mod øst. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 917

9 Ormslevvej Beplantning Busskur Pylon Beplantning Beplantning Cykelparkering Støjskærm Indgang Privat fællesvej 69 p-pladser Fakta 1000 m2 Sti Udvidelsesmulighed 400 m2 Støjskærm Vareindlevering Vigelinje Støjskærm Sti Affaldscontainer 29 p-pladser 4 Boliger af 90 m² 5 Boliger af 90 m² Opholdsareal Opholdsareal 10 Boliger af 90 m² vej Stavtrup et Byvæng pvej Stavtru m Lokalplan nr. 917 Illustrationsplan PLANLÆGNING OG BYGGERI Mål: 1:1000 Dato: Tegnet af: NIRAS (POJ) BYPLANAFDELINGEN

10 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at at at området kan udvikles som bycenter med en varieret anvendelse i de forskellige delområder, der ved Ormslevvej kan etableres en dagligvarebutik, delområde II kan anvendes til tæt-lave boliger, delområde III kan anvendes til centerformål, herunder bl.a. detailhandel i form af mindre butikker og erhverv, delområde III desuden kan anvendes til boligformål, området omkring dagligvarebutikken indrettes således, at varelevering og parkering kan afvikles uden gene for det omkringliggende område, der langs Byvænget fastlægges en bebyggelsesregulerende linje med henblik på at muliggøre udvidelse/ombygning af vejen. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet del af de offentlige veje Ormslevvej, Byvænget og Stavtrupvej og følgende matrikelnumre 2e, 4aø, 4gs, 11c, 20b, 27b, 30a, 31a og 39c af Stavtrup by, Kolt samt alle parceller, der efter den 10. juli 2011 udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II og III som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

11 7 Matrikelkort mål 1:2000 Lokalplangrænse Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

12 8 3. Anvendelse Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Delområdet må anvendes til centerformål i form af bycenter. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige m 2. Inden for delområdet må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til én dagligvarebutik. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i delområdet. Ved Ormslevvej kan der etableres læskur og lign. i forbindelse med busstoppested. Delområde II Stk. 5. Delområdet må anvendes til boligformål i form af tæt-lave boliger. Delområde III Stk. 6. Delområdet må anvendes til centerformål butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed, restauranter - og boliger i form af etage-, tæt-lave og åben-lave boliger. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 329 m 2. Se fodnote 2. Der må kun etableres erhverv i virksomhedsklasse 1 og grundvandsklasse 1. Stk. 7. Den maksimale størrelse for én butiksenhed er 329 m 2. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 8. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen. 4. Udstykning Delområde I Stk. 1. Delområdet kan udstykkes som én ejendom. Der kan herudover ikke ske yderligere udstykning. 2 Pr. 20. januar 2012 er der i delområde II, matr. nr. 11c, Stavtrup by, Kolt registreret en eksisterende butik med 125 m 2 detailhandel. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

13 9 Delområde II Stk. 2. Delområdet kan udstykkes som én ejendom. Ved yderligere udstykning gælder småhusreglementets bestemmelser om mindste grundstørrelser ikke. Delområde III Stk. 3. Ingen grunde må udstykkes med en mindre størrelse end 700 m Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Delområde I har vejadgang fra Ormslevvej i lokalplankortets pkt. A. Se fodnote 3. Delområde II har vejadgang fra Ormslevevej ad vej A-B gennem delområde I. Der må ikke være vejadgang til delområde II fra Stavtrupvej. Se fodnote 3. Stk. 3 Stk. 4. Alle ejendomme inden for delområde III har vejadgang fra Byvænget. Se fodnote 4 og 5. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vej A - B m bred Sti a - b... 3 m bred Stier c - d og e - f...1,5 m brede Sti g - h... 4 m bred Sti i - j...2,5 m bred Desuden udlægges arealet mellem byggefeltet i delområde I og Ormslevvej til gangareal med mulighed for cykelparkering. Stk. 5. Såfremt en del af de på lokalplankortet angivne byggefelter i delområde III ikke anvendes til bebyggelse, kan dette anvendes til adgangs- og parkeringsareal Eksisterende overkørsler fra Ormslevvej til delområde I og fra Stavtrupvej til delområde II skal nedlægges af bygherre, når overkørslen til vej A-B (se stk. 4) anlægges. Eksisterende overkørsel fra Ormslevvej til delområde III, matr.nr. 11c, skal nedlægges af bygherre, når der etableres overkørsel til ejendommen fra Byvænget. Eksisterende overkørsel til matr.nr. 39c Stavtrup By, Kolt er desuden adgangsvej til Byvænget 27b og Stavtrupvej 38. Evt. ændring af denne overkørsel kan kun ske med samtykke fra ejerne af Byvænget 27b og Stavtrupvej 38 eller ved gennemførsel af en vejnedlæggelse i henhold til vejlovgivningen. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

14 10 Stk. 6. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Der skal til godkendelse hos Aarhus Kommune, Trafik og Veje fremsendes et projekt for vej A-B, herunder overkørslen til Ormslevvej samt stierne a-b og i-j. Vejprojektet skal redegøre for eventuelle terrænreguleringer (skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende arealer uden for vejudlæggene. Se fodnote 6. Inden for Delområde I og II skal der etableres vendemulighed for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.). Ved såvel Byvængets som vej A-Bs tilslutning til Ormslevvej skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Ved pkt. B skal der sikres oversigt frem til pkt. A for bilister, der kommer fra delområde II. Der skal reserveres areal til parkeringsformål (cykel- og bilparkering) i overensstemmelse med "Retningslinier for anlæg af Parkeringsarealer i Aarhus Kommune". I delområde I og II placeres bilparkeringen inden for det på lokalplankortet markerede Færdsels- og parkeringsareal. I delområde III stilles parkeringskravet i forbindelse med konkrete tilfælde af ændret eller udvidet anvendelse af en ejendom. Se desuden stk Teknisk forsyning Stk. 1. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Se fodnote Terrænregulering Terrænregulering i byggemodningsfasen Stk. 1. Terrænreguleringer uden for vej- og stiudlæg må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Se fodnote 8. Regulering på indtil 0,5 m i forhold til eksisterende terræn i forbindelse med byggemodningen kan dog finde sted uden tilladelse fra bygningsmyndigheden Der henvises til vejledningen for udarbejdelse af byggemodninger udarbejdet af Teknik og Miljø, Trafik og Veje. Såfremt byggeri opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk. 1. Ansøgning om at regulere terræn mere end 0,5 m skal indsendes samtidig med byggemodningsprojekt til Bygningsinspektoratet. Omfanget af terrænreguleringen skal fremgå af projektet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

15 11 Desuden kan der til etablering af skråningsanlæg langs veje og stier reguleres med mere end 0,5 m uden tilladelse, såfremt skråningsanlæg gives en hældning på 1:4. Terrænregulering i forbindelse med byggeri Stk. 3. Bebyggelse med tilhørende terrasser m.v. skal i størst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn. Terrænreguleringer må kun finde sted efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Terræn må højst reguleres 0,5 m over eller under eksisterende terræn. Denne regulering kan finde sted uden tilladelse fra bygningsmyndigheden. Der må dog ikke foretages terrænregulering nærmere skel end 0,5 m. I en afstand mellem 0,5 og 2,5 m fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning. 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Bruttoetagearealet må ikke overstige m 2 svarende til en maks. bebyggelsesprocent på 31 for delområdet under ét. Ny bebyggelse må opføres med maksimalt 1 etage over terræn og med en højde, der ikke overstiger 8,5 meter målt i forhold enten til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til byggelovgivningen fastsat niveauplan. Ny boligbebyggelse skal placeres i overensstemmelse med det på lokalplankortet viste byggefelt. Mindre bygninger eller overdækninger til sekundære funktioner, som er nødvendige for virksomhedens drift, må placeres uden for byggefeltet under forudsætning af, at det samlede areal ikke overstiger 30 m 2, og bygningshøjden ikke overstiger 4,00 meter. Stk. 4. Bebyggelse skal principielt udformes med flade/let skrånende tage. Delområde II Stk. 5. Stk. 6. Bruttoetagearealet må ikke overstige m 2 svarende til en bebyggelsesprocent på maks. 40 for delområdet under ét. Ny boligbebyggelse skal placeres i overensstemmelse med de på lokalplankortet viste byggefelter. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

16 12 Boligenheder skal placeres forskudt fra hinanden, således at man opnår mere private indgangsforhold/terrasser som vist på illustrationsplanen, og bebyggelsen fremstår med variation og spring i facade. Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre små bygninger kan opføres uden for byggefelterne efter en samlet plan. Stk. 7. Stk. 8. Ny bebyggelse må opføres med maksimalt 2 etager over terræn og med en højde, der ikke overstiger 8,5 meter målt i forhold enten til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til byggelovgivningen fastsat niveauplan. Tage skal udformes med udhæng som flade tage eller med en maks. 20⁰ lav, ensidig taghældning. Delområde III Stk. 9. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40% for ejendomme, der udelukkende anvendes til boligformål. For øvrige ejendomme må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60%. Stk. 10. Stk. 11. Ny bebyggelses udformning og placering skal medvirke til opretholdelse og videreførelse af landsbykarakteren. Ny boligbebyggelse skal placeres i overensstemmelse med de på lokalplankortet viste byggefelter med gavl eller facade placeret parallelt med Byvænget. Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre, små bygninger på maks. 50 m 2 kan opføres uden for byggefelterne. Stk. 12. Stk. 13. Ny bebyggelse må opføres med maksimalt 2 etager over terræn og med en højde, der ikke overstiger 8,5 meter målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til byggelovgivningen fastsat niveauplan. Tage skal være symmetriske saddeltage med en hældning på 45-50⁰. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udføres med en anden taghældning. 9. Bebyggelsens udseende og skiltning Delområde I Stk. 1. Ved indkørsel fra Ormslevvej kan der opstilles 1 fritstående pylon for dagligvarebutikken. Pylonen må ikke være højere end bebyggelsens facadehøjde mod vejen og ikke over 4,0 m. Bredden af standeren må Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

17 13 maksimalt være 1 m og dybden maks. 0,3 m. Standeren skal placeres i en afstand på minimum 0,5 m fra det udlagte plantebælte. Pylonen skal godkendes i forbindelse med byggesagsbehandlingen og skal i princippet placeres som vist på illustrationsplanen. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Der kan opsættes facadeskiltning ved indgangspartiet. Skiltning må ikke overstige skæring mellem tag og facade. Facadeskilt skal ved udformning, størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur og godkendes af bygningsmyndigheden. Yderligere skiltning end nævnt i stk. 1 og 2 må ikke finde sted. Der kan etableres belysningsanlæg i form af lysmaster i forbindelse med adgangs- og parkeringsarealer. Lysmasterne må ikke have en højde, der overstiger 6 meter over terræn. Belysning af skilte samt adgangs- og parkeringsarealer må ikke medføre blændingsgener for forbipasserende trafikanter eller naboejendomme. Delområde II Stk. 6. Stk. 7. Bebyggelsen skal opføres med et tydeligt arkitektonisk helhedspræg og i ensartede farver og materialer. Udover skilte med navne og bomærke på de enkelte boliger må der ikke være skiltning i området. Delområde III Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Skiltning må alene ske på bygninger og på bygningers lodrette facade og ikke over skæringen mellem tag og facade. Skiltningen skal ved udformning, størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur og godkendes af bygningsmyndigheden. I tilknytning til den enkelte virksomhed kan der opstilles et fritstående vitrineskilt eller lignende til reklamering. Skiltet må maks. have en bredde på 1 m og en højde på 1,5 m. Der må ikke opstilles standere, pyloner og flagstænger i området. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 11. Bygningers facader skal som hovedprincip opføres af teglsten som blankt murværk eller som tegl/ beton med pudsede flader. Herudover kan mindre partier fremstå med beklædning som træ, stål, zink, aluminium og glas. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

18 14 Udhuse og lignende mindre bygninger må udføres som lette konstruktioner i andre materialer, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. Stk. 12. Blanke og reflekterende tagmaterialer, ud over anlæg til indvinding af solenergi, må på grund af gener for omgivelserne ikke anvendes. På mindre bygningsværker såsom carporte, garager, udhuse og lignende er det tilladt at benytte sådanne materialer, såfremt disse er inddækket på en sådan måde, at de ikke er til gene for omgivelserne. Endvidere er det tilladt at benytte glasmaterialer på drivhuse og lignende. Stk. 13. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,00 m op over disses højeste punkt. 10. Opholdsarealer, hegn og beplantning Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Der skal etableres udendørs opholdsareal på mindst 25 m 2 i princippet som vist på lokalplankortet. Oplagring må kun finde sted i bygninger eller på visuelt tæt hegnede arealer. Der skal opsættes støjhegn mod naboområderne som vist på lokalplankortet, såfremt det af hensyn til naboområderne bliver nødvendigt. Hegnet skal begrønnes. Langs Ormslevvej udlægges areal i minimum 2 m bredde til beplantning som vist på lokalplankortet. Arealet skal beplantes med en trærække i en lav beplantning, dog under hensyn til opretholdelse af oversigtsforhold ved udkørsel fra området. Træerne kan være seljerøn, røn eller lind eksempelvis i bund af bøgepur. Delområde II Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Opholdsarealer skal i princippet placeres som vist på lokalplankortet. Der skal etableres opholdsareal svarende til minimum 70% af bruttoetagearealet. I tilknytning til hver bolig på terræn skal der være et udendørs rektangulært, solorienteret og privat opholdsareal på mindst 20 m 2. Der skal etableres levende hegn mod Stavtrupvej i form af hæk. Hegn plantes 0,30 m inde på egen grund. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

19 15 Delområde III Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Stk. 13. Langs Ormslevvej udlægges areal i minimum 2 m bredde til beplantning som vist på lokalplankortet. Arealet skal beplantes med græs og/eller buske suppleret med opstammede træer. Det kan som i delområde I være en trærække i en lav beplantning. Træerne kan være seljerøn, røn eller lind eksempelvis i bund af bøgepur. For ejendomme, der anvendes til erhverv, skal ubebyggede dele af grundene ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Oplagring må kun finde sted i bygninger eller på visuelt tæt hegnede arealer. For ejendomme, der anvendes til erhverv, skal der etableres et passende udendørs opholdsareal for virksomhedens ansatte. For ejendomme, der anvendes til boligformål, skal der etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 50% af bruttoetagearealet. 11. Støjforhold Trafikstøj Stk. 1. Stk. 2. Såfremt det udendørs støjniveau på erhvervsbygninger overstiger 63 db (L den ), skal det ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjniveau i støjfølsomme opholds- og arbejdsrum ikke overstiger 38 db (L den ) på døgnbasis. Det udendørs støjniveau fra vejtrafikstøj på boligbebyggelse og opholdsarealer må ikke overstige 58 db (L den ) på døgnbasis (se også 9 stk. 1). Virksomhedsstøj Stk. 3. Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Der er anlagt de i 5 nævnte parkeringspladser. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

20 16 Specielt gælder, at ny bebyggelse på nedennævnte delområde ikke må tages i brug, før: Delområde I: Den i 10 nævnte støjafskærmning er anlagt. De i 10 nævnte udendørs opholdsarealer er etableret. Vej A-B samt stierne a-b og i-j er anlagt, og de hidtidige overkørsler til hhv. Ormslevvej og Stavtrupvej er nedlagt. Delområde II: En passende del af de i 10 nævnte opholdsarealer er planeret og tilsået med græs efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn. Vej A-B samt sti a-b er anlagt, og den hidtidige overkørsel til Stavtrupvej er nedlagt. 13. Grundejerforening Stk. 1. Ved udstykning af delområde II i separate boligenheder skal der stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i delområdet. Se fodnote Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan Den under 14. oktober 1992 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 428 for Aarhus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. 9 Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 917

21 17 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde CE, og helt i byzone. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår rammebestemmelserne om maks. etageantal og bebyggelsesprocent. Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 44 til Kommuneplan for Aarhus Kommune. Tillægget er gengivet på sidste side i lokalplanen. Kommuneplanens rammer Lokalplanområdet Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 917

22 18 Anden fysisk planlægning Området er omfattet af Lokalplan nr. 428, Bolig- og erhvervsområde ved Stavtrupvej Stavtrup Overgård, som er vedtaget den 14. oktober Lokalplanen vil blive ophævet for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet er trafikalt set centralt beliggende i Stavtrup ved rundkørslen, der samler Ormslevvej og Klokkeskovvej to af de centrale trafikårer i Stavtrup, hvorfra der er forbindelse til bl.a. Aarhus og motorvejsnettet. Lokalplanområdet grænser desuden til Byvænget og Stavtrupvej. Byvænget er en meget smal vej uden fortov, der ikke er egnet til yderligere trafikbelastning. Derfor er lokalplanområdet orienteret trafikalt mod Ormslevvej også for så vidt angår boligdelen - således at områdets hidtidige adgang til Stavtrupvej kan nedlægges, når området er udbygget. En ombygning/forbedring af Byvænget kan blive aktuel, og lokalplanen indeholder derfor en bebyggelsesregulerende linje, der sikrer, at et udvidelsesareal friholdes for nye bygninger. Der sikres en stiforbindelse gennem lokalplanområdet fra Stavtrupvej til Ormslevvej, således at fodgængere fra boligområderne syd for Stavtrupvej ikke skal benytte Byvænget for at komme til dagligvareforretningen. Ormslevvej er adgangsbegrænset efter vejloven. Realiseringen af lokalplanens delområde I og II kræver dispensation fra adgangsbegrænsningen, hvilket vil blive givet, når overkørslen til vej A-B anlægges. Arkæologiske forhold Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn som kulturlag, ildsteder og affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang, de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens 27). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Vandindvindingsinteresser Området er beliggende i OSD samt i indvindingsoplandet til Aarhus Vand A/S, Stavtrupværket og i kildepladszonen (300 m beskyttelseszonen) til Stavtrup vandværk. Da området er beliggende i kildepladszonen til alment vandværk, er der indenfor dette område stor risiko for forurening af det vand, som indvindes. Risikoen er så stor, at der ikke kan tillades potentielt grundvandstruende aktiviteter. Som udgangspunkt kan der ikke etableres virksomheder i kildepladszonen pga. af risikoen for forurening, og muligheden for at reagere rettidigt er minimal. Dog kan Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 917

23 19 det tillades, at visse typer af virksomheder kan etableres i de eksisterende bygninger under forudsætning af, at der ikke håndteres kemikalier eller andre produkter, som kan udgøre en risiko for forurening. Forureningsforhold Jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 4. januar 2012 ikke registreret potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområdet. Hele lokalplanområdet ligger uden for et områdeklassificeret område. Matr.nr. 11c Stavtrup By, Kolt Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har oplysninger om, at en del af matriklen tidligere har været kortlagt på vidensniveau 1, jf. lov om forurenet jord, fordi ejendommen har været anvendt til smedje og autoværksted. Region Midtjylland har den 28. juli 2009 på baggrund af resultatet af en orienterende forureningsundersøgelse udført i 2009 truffet afgørelse om, at ejendommen udgår af kortlægningen, da det er vurderet, at aktiviteterne med smedje og autoværksted «x» Matr.nr. 2e Stavtrup By, Kolt Der har i perioden 1987 til 1997 været autoreparationsværksteder på grunden. Århus Amt/Region Midtjylland har den 12. marts 2002 vurderet ejendommen i henhold til lov om forurenet jord og har ikke registreret potentielle forureningskilder, som giver anledning til kortlægning. Der er ikke foretaget forureningsundersøgelse. Matr.nr. 4gs og 4aø Stavtrup By, Kolt Der har tidligere været grafisk virksomhed m.v. på ejendommene. Århus Amt/Region Midtjylland har den 12. marts 2002 vurderet ejendommene i henhold til lov om forurenet jord og har ikke registreret potentielle forureningskilder, som giver anledning til kortlægning. Der er ikke foretaget forureningsundersøgelser. Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har ingen forureningsoplysninger på de resterende ejendomme i lokalplanområdet. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Eventuel jordflytning fra eksisterende vejarealer skal anmeldes til Natur og Miljø, Virksomheder og Jord før bortkørsel. Støjmæssige forhold Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 917

24 20 De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Virksomhedsstøj Virksomheder, der etablerer sig i området, må ifølge lokalplanens 11 ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. Grænseværdierne fastsættes såvel i forhold til lokalplanområdet som i forhold til naboområder, afhængig af områdernes faktiske og/eller planlagte anvendelse. Grænseværdierne for virksomhedsstøj er angivet i nedenstående skema. Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne uden for lokalplanområdet. Område Hverdage: kl Lørdage: kl Hverdage: kl Lørdage: kl Søn- og helligdage: kl Alle dage: kl Maksimalværdier om natten Kl Lokalplanområdet Blandet bolig- og erhvervsområde mod syd og centerområdet mod nord De omkringliggende åbne og lave boligområder Grænseværdierne, der er angivet i db(a), er gældende i et hvilket som helst punkt uden for virksomhedens egen grund i de respektive områder. Grænseværdierne er gennemsnitsværdier (det ækvivalente korrigerede støjniveau) over visse tidsrum inden for de angivne døgnperioder. Der kan i særlige tilfælde fastsættes højere grænseværdier for virksomhedsstøj end de vejledende grænseværdier, ligesom der kan tillades afvigelser fra den tidsmæssige definition af dag-, aften- og natperioden. De nærmere regler og definitioner m.v. er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 /1984 om ekstern støj fra virksomheder. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 917

25 21 Trafikstøj Lokalplanområdet er primært belastet af støj fra Ormslevvej. Støjniveauet fra vejtrafikstøj er overslagsmæssigt beregnet (den nordiske beregningsmodel) til 69 db (L den ) i en afstand af 10 m fra vejmidten. Der er i beregningen regnet med en trafikmængde på Ormslevvej på 3700 biler/døgn og en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. For delområdet I, hvor anvendelsen er bestemt til centerformål i form af en butik, betyder støjbelastningen, at der skal sikres et indendørs støjniveau på max. 38 db (L den ) i butikkens opholds- og kontorrum, og at der skal sikres et udendørs opholdsareal for personale, der overholder kommuneplanens grænseværdi på 58 db (L den ) for opholdsarealer. I delområde III kan der evt. blive tale om etablering af støjafskærmning ud mod Ormslevvej, hvis der opføres boliger på arealerne nærmest Ormslevvej, hvorimod det ikke er tilfældet, hvis arealerne benyttes til centerformål. Det vil blive sikret i forbindelse med byggesagsbehandlingen af et evt. nyt byggeri i området (boliger, butik el. andet), at kommuneplanens grænseværdier for belastning fra vejtrafikstøj overholdes i området. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer i gældende planer og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens 3, stk. 2. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af busruter på Ormslevvej. Der er stoppested umiddelbart ud for delområde I og på det diametralt modsatte hjørne i rundkørslen. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Højvangsskolens distrikt. Der gøres opmærksom på, at skolevæsenets planlægning for bydelen kan medføre ændringer i de enkelte skolers oplande. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 917

26 22 Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Dagtilbud med afdelinger på følgende adresser: Højvangsvej 1A Klokkeskovvej 9 Klokkeskovvej 11 Klokkeskovvej 13 Søskrænten 1 SFO med afdeling på følgende adresse: Klokkeskovvej 1 (skolen) Fritidsklub med afdeling på følgende adresse: Bispevej 7 Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder. Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Østjysk Energi Knudsminde 10 Postboks Odder Vandforsyning sker fra:.. Aarhus Vand A/S Bautavej Aarhus V Varmeforsyning kan ske fra:.. AffaldVarme Aarhus Bautavej Aarhus V Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Aarhus Byråd har besluttet, at nybyggeri i kommunen skal opføres som lavenergibebyggelse efter bestemmelserne i bygningsreglementet. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 917

27 23 Kloakforsyning sker ved:.. Aarhus Vand A/S Bautavej 8210 Aarhus V Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kommune, ved Aarhus Vand A/S, Bautavej 1, 8210 Aarhus V. Området skal separatkloakeres. Spilde- og regnvand skal afledes til Viby Renseanlæg via eksisterende stikledning til eksisterende fællesledning i Ormslevvej. Tilslutningstilladelse meddeles af Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Valdemarsgade 18, 8000 Aarhus C. Ledningsanlægget i Ormslevvej forventes separeret i 2012, hvilket indebærer, at der etableres hhv. en spilde- og en regnvandsledning. Disse ledninger etableres i samme niveau eller lavere som eksisterende fællesledning. Ledningsprojektet for lokalplanområdet skal koordineres med Aarhus Vands projekt for den planlagte separering. Der må ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået udledningstilladelse fra Aarhus Kommune, Natur og Miljø. Bebyggelse Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C i overensstemmelse med kommunens Bygherrevejledning. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 917

28 24 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Retsvirkninger Lokalplan nr. 917

29 25 Ved Tillæg til kommuneplanen Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler hele rammeområde CE. I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 917 har det vist sig, at det ikke er hensigtsmæssigt at opretholde de eksisterende rammebestemmelser for rammeområde CE i Kommuneplan 2009 hvad angår maksimal etagehøjde og bebyggelsesprocent. Ændring af maksimalt etageantal fra maks. 1½ etage til 2 etager skyldes et ønske om at imødekomme muligheden for at udnytte dele af rammeområdet til tæt-lave boliger i 2 etager, og det faktum at der i en del af rammeområdet allerede forefindes byggeri i 2 etager. Ændring af bebyggelsesprocenten fra maks. 45% for den enkelte ejendom til maks. 45% for området under ét skyldes et ønske om at kunne fastsætte en bebyggelsesprocent, der er højere end 45% i den del af rammeområdet, som allerede er fuldt udbygget med en højere udnyttelse end 45% for den enkelte ejendom. De ændrede rammebestemmelser for CE har følgende ordlyd: Rammeområde CE 23 bycenter Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål i form af bycenter. Det maksimale etageantal må ikke overstige 2. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 45 for området under ét. Kommuneplantillæg Lokalplan nr. 917

30 26 Kommuneplantillæg Lokalplan nr. 917

31 Ormslevvej Pylon Lav beplantning i A B a Cykelparkering Støjskærm Indgang 70 p-pladser Privat fællesvej I Fakta 1000 m2 Sti 8 p-pladser Pylon III Udvidelsesmulighed 400 m2 B Støjskærm Affaldscontainer Sti Vareindlevering Vigelinje Støjskærm j 10 p-pladser II 29 p-pladser Sti Støjskærm g c d 4 Boliger af 90 m² 5 Boliger af 90 m² Opholdsrum 6 p-pladser f h e Opholdsrum 10 Boliger af 90 m² b vej Stavtrup et Byvæng pvej Stavtru Signaturforklaring Færdsels- og parkeringsareal Lokalplangrænse m Vejudlæg Delområde I, II og III Gang-/stiareal Bebyggelsesregulerende linje Opholdsareal Byggefelter, max 2 etager Beplantning Byggefelt, max 1 etage Vejadgang 0 Lokalplan nr. 917 Lokalplankort Støjskærm B Busstoppested PLANLÆGNING OG BYGGERI Mål: 1:1000 Dato: Tegnet af: NIRAS (POJ) BYPLANAFDELINGEN

32

33

34 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Oktober 2012 Lokalplan nr. 917

Lokalplan nr. C e nte rom rå d e s y d for O rm s le v e j i S tav tru p Ind e h old e r tillæ g nr. 4 4 til K om m u ne plan 2 0 0 9

Lokalplan nr. C e nte rom rå d e s y d for O rm s le v e j i S tav tru p Ind e h old e r tillæ g nr. 4 4 til K om m u ne plan 2 0 0 9 Lokalplan nr. 917 F O R S LA G C e nte rom rå d e s y d for O rm s le v e j i S tav tru p Ind e h old e r tillæ g nr. 4 4 til K om m u ne plan 2 0 0 9 Om dette hæftes indhold D er indledes m ed et afsnit

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Den 22. september 2009 Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 916. Tankanlæg og dagligvarebutik ved rundkørslen Christians X s Vej i Viby. Oktober 2012

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 916. Tankanlæg og dagligvarebutik ved rundkørslen Christians X s Vej i Viby. Oktober 2012 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 916 Tankanlæg og dagligvarebutik ved rundkørslen Christians X s Vej i Viby Oktober 2012 Lokalplan nr. 916 Tankanlæg og dagligvarebutik ved rundkørslen Christian X s Vej i Viby

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 847

Århus Kommune Lokalplan nr. 847 Århus Kommune Lokalplan nr. 847 Boliger på Bjørnholms Allé i Viby Oktober 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger på Bjørnholms Allé i Viby Indeholder tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2001 847 Åhavevej

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Sandkåsvej, Lokalcenter Toftegården i Hasle

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Sandkåsvej, Lokalcenter Toftegården i Hasle Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Sandkåsvej, Lokalcenter Toftegården i Hasle 889 Forslag Marienlystvej Sandkåsvej Paludan-Müllers Vej Herredsvej Statistikområde/distrikt nr.: 03.00 Registreringskortblad

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Tankanlæg og dagligvarebutik, Viborgvej 165 i Hasle. Marts 2012

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Tankanlæg og dagligvarebutik, Viborgvej 165 i Hasle. Marts 2012 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 910 Tankanlæg og dagligvarebutik, Viborgvej 165 i Hasle Marts 2012 Lokalplan nr. 910 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Marts 2012 Lokalplan nr. 910 Tankanlæg

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den Århus Kommune Lokalplan nr. 697 Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. KONGSBAK INFORMATIK Februar 2004 Tinglyst den 12-07-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 797 Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade December 2007 Trøjborgvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade 797 Peter

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Vorup To delområder Byzone Planen går ud på 13 boliger Bruttoetageareal pr. bolig Friareal og fælleshus

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 699 Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 608

Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Boligområde ved Kirkebakken i Beder Oktober 2006 Skoleparken Århus Kommune Lokalplan nr.: 608 Boligområde ved Vestervang i Beder Indeholder tillæg nr. 33 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 807 Boliger ved tidligere Ask Højskole December 2008 Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere