FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej"

Transkript

1 FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et om rådes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. inden for lokalplanens område. Ifølge lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. 2

3 LOKALPLAN nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej,vest for Tonne Kjærs Vej Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Miljørapport Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Servitutter Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1:

4 Lokalplanens område Indledning Lokalplanen omfatter et område på ca. 7,3 ha, beliggende i Snoghøj. Området er afgrænset mod syd af Kolding Landevej, mod nord af motorvej E20, og mod øst af Tonne Kjærsvej. Mod vest afgrænses området af et mindre antal boliger beliggende ved Storkereden. Områdets beliggenhed og afgrænsning er vist på ovenstående kort. 4

5 Redegørelse Luftfoto der viser lokalplanens område og eksisterende forhold Lokalplanområdet planlægges anvendt til erhvervsvirksomheder. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at fremme en yderligere erhvervsudvikling i det område langs motorvejen, der med baggrund i den optimale beliggenhed har fået navnet DANMARKC, hvor Fredericia Kommune ønsker at skabe et markant og attraktivt erhvervsområde med en bebyggelse, som kan udnytte de potentialer, der ligger i områdets fysiske forhold, og hvor der er lagt stor vægt på den arkitektoniske udformning. Fredericia Byråd ønsker at hver virksomhed skal fremtræde som en arkitektonisk helhed i dens udformning og materialevalg. Lokalplanen er aktualiseret på grund af konkrete ønsker fra en virksomhed om at opføre virksomhed på en del af arealet. Området anvendes i dag til landbrugsformål. De ubebyggede arealer ligger som et let skrånende terræn uden nævneværdig beplantning. Naboområderne mod nord og øst er udlagt til erhverv. Umiddelbart mod syd og syd for Kolding landevej er der udlagt areal til et nyt boligområde. Mod vest afgrænses området af et mindre antal boliger. 5

6 Lokalplanens indhold Hele lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 3-5. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 for området i sin helhed. Der må bygges op til 3 etager. Der lægges vægt på, at arealerne kommer til at fremtræde so en grøn zone med beplantning i grupper. Vejadgang til området sker fra Tonne Kjærsvej. Der er ikke fastlagt regler for brug af bestemte materialer. Det afgørende er, at virksomheden fremtræder som en arkitektonisk helhed og at helheden fremhæves gennem materialevalget og farvevalg. Mod vest udlægges der areal til afskærmende beplantning og jordvold mod eksisterende boliger Ved storkereden. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan og Kommuneplan Området er i Regionplan 2005 udlagt som byudviklingsområde og lokalplanen er dermed i overensstemmelse med regionplanen. I regionplanen er fastlagt en transportkorridor langs motorvejen, der på denne strækning er 100 m fra motorvejens midte. Dette areal må ikke bebygges, hvorfor lokalplanens byggelinie mod motorvejen placeres i denne 100 m linie I tillæg nr. 36 til kommuneplan Masterplanens prioriterede områder, er området udlagt til virksomheder i miljøklasse 1-5, det vil sige til virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på Området kan derudover anvendes til detailhandel med pladskrævende varegrupper og handel med udstillingsbehovudstillingsbehov. Bebyggelsesprocenten er 50, etageantal max. 3 og den maksimale bygningshøjde 24 m. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med kommuneplanen. Zonestatus Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone. Tilladelse fra andre myndigheder Der er landbrugspligt på ejendomme i området. 6

7 Redegørelse Der må ikke foretages ændringer af dette eksisterende lovlige forhold, før Jordbrugskommissionen for Vejle Amt har meddelt ophævelse af landbrugspligten på ejendommene omfattet af lokalplanen, jf. Landbrugslovens 4. Trafikforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tonne Kjærsvej, der giver forbindelse til Kolding Landevej. Fra Tonne Kjærs Vej er der kort afstand til motorvej E 20 mod Odense. Skal man mod Kolding eller Århus er der kun ca. 2 km til motorvejstilkørslen (E 45). Der er i dag en årsdøgntrafik på motorvejen på ca biler og på Kolding Landevej biler. Transporten til og fra kommende virksomheder i området vil ikke ændre væsentligt på de samlede trafikmængder på det overordnede vejnet i området. Inden for kort gangafstand er der stoppesteder både for bybusser og regionale busser. Byggelinier Motorvej E 20 er pålagt en byggelinie. Byggelinien forløber langs systemlinien for motorvejen i en afstand af 50 m. Til byggelinien skal lægges et højde-tillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinie plus passagetillæg på 1 m. Enhver form for anlæg eller regulering i det byggeliniepålagte areal kræver dispensation fra vejbestyrelsen, der er Vejdirektoratet. Kolding Landevej er pålagt byggelinie på 17,5 m plus passagetillæg. Lokalplanen fastlægger nye byggelinier, m fra motorvejens midte - 50 m fra kolding Landevejs midte - 25 m fra Tonne Kjærsvej målt fra vejmidte. Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn (høje kantsten, trapper mv.), jf. i øvrigt DS-håndbog Udearealer for alle. Naturbeskyttelsesloven mv. Vejle Museum skal foretage prøvegravning på området. Hvis der iøvrigt under jordarbejder i forbindelse med byggeri på lokalplanområdet gøres fund, der kræver arkæologisk undersøgelse, skal Vejle Museum orienteres, jf. museumslovens 26. Der er ikke i området arealer der er omfattet af beskyttelseslinier i henhold til naturbeskyttelsesloven. 7

8 Forurening Et mindre areal i lokalplanområdet er kortlagt som forurenet (olie) på vidensniveau 2 af vejle Amt. Forureningen har ikke betydning for områdets erhvervsmæssige anvendelse. Opgravning og flytning af forurenet jord skal anmeldes til kommunen. Kystområder Lokalplanen er omfattet af planlovens 5 vedrørende kystnære områder. Lokalplanområdet ligger bag eksisterende bebyggelse og beplantninger ca. 1 km. m fra kysten og vurderes derfor ikke at have betydning for kystlandskabet. Virksomhedsstøj Eksisterende og kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanens område skal for så vidt angår støj overholde grænserne fastsat i kommuneplanentillæg nr. 36, således at området må anvendes til virksomheder i klasse 1-5. Støjgrænseværdier fastsættes til Nedenstående grænser skal derfor overholdes internt i området: I skel ved boligerne Ved Storkereden og planlagt boligområde syd for kolding Landevej må støjen ikke overstige grænseværdier for forureningsfølsom arealanvendelse på For at overholde denne støjgrænseværdi mod boligerne ved Storkereden er lokalplanens område zonet mht. anvendelse. Ved enkeltboliger i landzoneområder skal støjgrænserne være overholdt ved boligerne. Jordbalance For at sikre en bæredygtig byggemodning, hvor overskudsjorden minimeres ved anlæg af veje og regnvandsbassiner samt ved byggeri, åbnes op for terrænmodelering indenfor hele lokalplanens område. Til terrænmodulering må der kun anvendes ren jord. Trafikstøj Kolding Landevejs gennemsnitlige trafik er biler i døgnet, og motorvejens gennemsnitlige trafik er på ca biler i døgnet. Det skal her sikres, at det indendørs støjniveau for kontorbyggeri ikke overstiger 35 db (A), samt at det udendørs støjniveau for kontorbebyggelses friarealer ikke overstiger 60 db (A) for vejstøj og 65 db (A) for jernbanestøj. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer kan sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender bort fra motorvejen og jernbanen og for at sikre tilstrækkelig afstand indenfor lokalplanens byggelinier.

9 Redegørelse Det forventes, at de kommende virksomheder indenfor lokalplanens område kan virke som støjdæmpende buffer mellem motorvejen og boligområderne syd for Kolding Landevej. Forsyningsplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Der er bestemmelse vedr. maks. befæstelsesgrad ved byggeri og anlæg. Området forsynes med fjernvarme. Hvis varmebehovet til rumopvarmning kan dækkes af overskudsvarme fra processen kan kravet om tilslutning til fjernvarme frafaldes efter konkret ansøgning. Virksomhederne er fritstillet i deres energivalg til procesenergi. Vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyningsanlæg. Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes regulativer om affald. Der er servitutsikret fjernvarmeledning. Indenfor området er der desuden servitutsikrede vandledninger, og elkabler der ligeledes skal respekteres. Naturgasledning Lokalplanområdet gennemskæres af en naturgasledning. Ledningsanlægget er vist på kortbilag 1. Naturgasledningen er pålagt en sikkerhedszone på 2 x 20 m omkring ledningens midte, hvor der ikke må opføres nogen form for bebyggelse eller beplantning, samt en Class Location linie på 2 x 200 m omkring ledningens midte. Naturgasledningen i lokalplanområdet er beliggende i Class Location 3. DONG har tidligere foretaget en risikovurdering(for en lokalplan med tilsvarende anvendelsesbestemmelser og byggemuligheder), der indikerer at lokalplanområdet ikke udgør et problem for risikobilledet i område. Der kan etableres et beplantningsbælte henover ledningen, bestående af lav vækst og uden dybdegående rødder som yderligere sikring af ledningen.

10 Miljørapport Miljøvurdering Indledning Ifølge lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplanens indvirkning på miljøet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Lokalplan nr. 262 omfatter et område på ca. 7,3 ha, afgrænset af motorvej E20, Kolding Landevej, Tonne Kjærsvej og et mindre antal boliger Ved Storkereden. Området anvendes i dag til landbrugsformål. Lokalplanen udlægger arealet til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-5. Primært virksomheder med relativ stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. I området kan placeres virksomheder med udstillingsbehov og pladskrævende varegrupper. Lokalplanen fastlægger støjgrænseværdier på db(a). Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 50 og ny bebyggelse må opføres i max. 3 etager. Screening Fredericia Kommune har screenet lokalplanen og foretaget den indledende vurdering, at der gennemføres miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen er foretaget med baggrund i, at der er tale om et særdeles robust område med optimal tilgængelighed, der dog mod vest tilgrænser et mindre antal eksisterende boliger og mod syd planlagte boligområder. Udpegning af miljøproblem Det er vurderet at projektet kan give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til boligerne Ved Storkereden og i forhold til de planlagte boligområder mod syd. Det vurderes ligeledes at arealets beliggenhed mod motorvejen og relativ tæt ved jernbane bevirker, at der kan være støjproblemer af relevans for planen. Et mindre areal i området er kortlagt som forurenet af Vejle Amt på vidensniveau 2. Beslutning Med baggrund i ovenstående har Fredericia Kommune besluttet, at der gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Miljøvurderingen omhandler støjforhold som miljøparameter, idet støj udgør det eneste væsentlige miljøproblem. Desuden indgår en vurdering af en på et mindre areal eksisterende forurening. 10

11 Miljøpåvirkninger - støj Støjforhold i forhold til omgivelserne De maks. tilladelige støjgrænser for hvor stor en støjbelastning virksomheder må påføre boliger er db(a). Virksomheder i lokalplanområdet skal overholde denne støjgrænseværdi i forhold til boligerne Ved Storkereden og i forhold til det planlagte boligområde syd Kolding Landevej. Støj i forhold til boligerne Ved Storkereden. Som planlægningsværktøj til at overholde støjgrænseværdier til støjfølsom anvendelse som boliger anvender Fredericia Kommune en afstandszoningsmodel, der bygger på Miljøstyrelsens anbefalede afstande. Konkret betyder det at lokalplanen område er zonet således at afstanden til boligene Ved Storkereden er, - min 50 m for klasse 3 virksomheder - min 100 m for klasse 4 virksomheder - min 150 m for klasse 5 virksomheder. Lokalplanen udlægger endvidere et 25 m bredt beplantningsbælte mod boligerne Ved Storkereden. I beplantningsbæltet skal der etableres støjafskærmning i form af vold (bakker). Støj i forhold til planlgte boligområder syd for kolding Landevej. I de skitser der er udarbejdet for boligområderne indgår at bebyggelse skal holdes min 60 m fra Kolding Landevejs midte og etablering af støjvold mod Kolding Landevej. Nærværende lokalplan udlægger en byggeline på 50 m fra Kolding Landevejs midte. Ovennævnte bevirker samlet at nye virksomheder i lokalplanområdet vil kunne overholde gældende støjgrænseværdier i forhold til kommende boliger syd for Kolding Landevej. Støj i forhold til erhvervsområde umiddelbart øst for Tonne Kjærs Vej(omfattet af lokalplan nr. 219). Lokalplan nr. 219 udlægger arealet til virksomhedsklasse 1-5, med støjgrænseværdier på db(a). Såvel lokalplan 219 som nærværende lokalplan udlægger en 25 m byggelinie langs Tonne Kjærs Vejs midte. Virksomheder i lokalplanområdet vil derfor ikke belaste det tilstødende erhvervsområde med støj, der overskrider områdets støjgrænseværdier. Støjproblemer af relevans for planen De maks. tilladelige støjgrænser for Erhvervsbyggeri (lokalplanens mest støjfølsomme anvendelse er kontorer i tilknytning til virksomheder) er jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1985 om støj og vibrationer fra jernbaner på 65 db(a) for jernbanestøj, 60 db(a) (jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3,

12 Miljørapport om trafikstøj i boligområder) for trafikstøj. Vejstøj Årsdøgnstrafikken på motorvej E20 nord for lokalplanområdet er i dag på , hvilket medfører et støjniveau på omkring 81 db(a) i vejskel. I lokalplanen er der udlagt en byggelinie (svarende til regionplanens udlæg af transportkorridor) på 100 m fra motorvejsmidte. Kombinationen af at motorvejen delvis ligger under og over lokalplanområdets terræn, områdets anvendelse og afstanden til kommende byggeri betyder, at trafikstøjen indenfor byggelinien er nedbragt til det tilladelige i op til 12 m over terræn. Årsdøgnstrafikken på Kolding Landevej er på svarende til et beregnet støjniveau i skel på omkring 68 db(a). Her fastsætter lokalplanen en byggelinie på 50 m, hvilket indebærer at afstandsdæmpningen bringer trafikstøjen ned under det maks. tilladelige 60 db(a) i op til 12 m over terræn. Støj fra jernbane Den gældende regionplan fastlægger planlægningsafstandene for en støjgrænse på 60 db(a) i forhold til eksisterende jernbanestrækninger. For strækningen Snoghøj Fredericia er denne afstand 250 m. På strækningen Snoghøj Taulov er planlægningsafstanden på 200 m. Lokalplanen overholder planlægningsafstandende. Støj ved udendørs ophold I Regionplan for Vejle Amt indgår kontor som miljøfølsom anvendelse, hvor støjniveauet af hensyn til udendørs ophold ikke må overskride 55 db(a) for trafikstøj og 60 db(a) for jernbanestøj. Trafikstøjen for henholdsvis Kolding Landevej og motorvejen er alene som følge af afstandsdæmpningen på under den tilladelige grænseværdi på maks. 55 db(a) i det naturlige terræn inden for byggelinierne. Også jernbanestøjen fra de to strækninger der berører lokalplanens område er indenfor de udlagte byggelinier nedbragt til under den tilladelige grænseværdi på maks. 60 db(a). Samlet vurderet er der ikke eksterne støjkilder, der kan genere anvendelsen af nærværende lokalplan set i relation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser og støjgrænseværdier. 12

13 Miljøpåvirkninger - forurening Det på nedenstående kort viste areal er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 af Vejle Amt, som følge af en forurening med olie. Kortlægningen betyder, at hvis arealets anvendelse ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, kolonihave, alment tilgængelig område, institution eller sommerhusgrund, skal amtet søges om tilladelse. Desuden betyder det, at opgravning og flytning af jord fra arealet skal anmeldes til Fredericia Kommune. Området udlægges i lokalplanforslaget til erhvervsformål, og det vurderes at forureningen ikke vil få væsentlig betydning for områdets anvendelse og bebyggelse. Foranstaltninger til begrænsning af miljøpåvirkninger af lokalplanområdet Lokalplanen indeholder en zoning. der skal sikre tilstrækkelig afstand til boliger. Derudover udlægger lokalplanen følgende bestemmelser: Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 100 m fra motorvejens midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 50 m fra kolding landevejs midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 25 m fra Tonne kjær Vejs midte. Udlæg af et 25 m bredt afskærmende bælte mod boligerne Ved Storkereden. 13

14 Ovennævnte bestemmelse sikrer nødvendig afstand fra støjkilder (motorvej, jernbane, Kolding Landevej og eksisterende erhvervsområde mod øst) til fremtidig bebyggelse i lokalplanområdet. Lokalplanen udlægger ovennævnte områder som grønne områder med mulighed for at etablere støjdæmpende foranstaltninger i form af støjvolde, såfremt det vurderes at være behov herfor. Til sikring af det indendørs og udendørs støjniveau indeholder lokalplanen endvidere nedenstående bestemmelse: Det skal sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 db (A) for kontoranvendelse, samt at det udendørs støjniveau på bebyggelsens friarealer ikke overstiger 60 db (A) for vejstøj og 65 db (A) for jernbanestøj. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer skal sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender bort fra motorvejen og jernbanen, og inden for lokalplanens byggelinier. Alternativer I forhold til 0-alternativet, dvs. en uændret situation hvor arealet fortsat anvendes landbrugsmæssigt uden ny bebyggelse, betyder lokalplanen en miljømæssig forbedring for de planlagte boligområder umiddelbart syd for Kolding Landevej, idet det vil udgøre en bufferzone mellem motorvejen og boligområdet. Ny bebyggelse, beplantning, terrænmodulering mv. i lokalplanområdet vil have støjdæmpende effekt i forhold til det fremtidige boligområde. I forhold til boligerne Ved Storkereden betyder lokalplanen. - støjmæssig påvirkning af området fra ny erhvervsvirksomhed. - at udsigten til åben land ændres til udsigt til et erhvervsområde. I forhold til lokalplanens overordnede arealdisponering er det ikke fundet hensigtsmæssig at udarbejde alternativer. 14

15 Bestemmelser Lokalplan nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej,vest for Tonne Kjærs Vej Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre 25g, 38c, og 38k Erritsø By, Erritsø, samt alle parceller, der efter d. 09. februar 2006 udstykkes herfra. Anmelder: Teknik & Miljø Rådhuset 7000 Fredericia 15

16 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning 16

17 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanens område, som fremgår af 2. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at at at at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål primært for virksomheder med et stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet give mulighed for at opføre en markant bebyggelse med høj arkitekttonisk kvalitet, som er synlig fra motorvejsnettet overføre lokalplanens område fra landzone til byzone sikre områdets arkitektoniske fremtræden, især mod de omkringliggende veje og boligområdet mod vest, gennem krav til placering og udformning af ny bebyggelse samt krav til beplantning og udformning af friarealer Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist med sort priksignatur på modstående side, og omfatter følgende matrikelnumre: 25g, 38c og 38k Erritsø By, Erritsø, samt alle parceller, der efter den 09. februar 2006 udstykkes heraf. 2.2 Lokalplanens område overføres fra landzone til byzone. Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til erhvervsformål primært for virksomheder med et relativt stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Området må anvendes til virksomheder i klasse 3-5, med nogen belastning af omgivelsernemed og med en støjgrænseværdi på db(a). Der kan således opføres og indrettes bebyggelse til industri, lager og værkstedsvirksomhed, forretnings og servicevirksomhed, udstillings og 17

18 lagervirksomhed herunder virksomheder med pladskrævende varegrupper samt administration i tilknytning til den enkelte virksomhed mv. Virksomheder med pladskrævende varegrupper kan etableres med et butiksbruttoetageareal på højst 5000 kvm. Der må ikke opføres boliger indenfor området. 3.2 I skel ved boligerne Ved Storkereden må støjniveauet ikke overstige grænseværdier på 45 db(a) man fre og lør , 40 db(a) man fre , lør , og søn- og helligdage og 35 db(a) alle dage For at sikre overholdelse af ovennævnte støjgrænseværdier zones lokalplanens område, således at afstanden til boligerne skal være min, - 50 m for klasse 3 virksomheder m for klasse 4 virksomheder m for klasse 5 virksomheder. Zoningen er vist på kortbilag 1. Lokalplanen udlægger et 25 m bredt beplantningsbælte mod boligerne. I beplantningsbæltet skal der etableres støjafskærmning i for af vold (bakker). 3.3 Inden for området kan opføres transformerstationer eller andre tekniske fælles installationer, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn. 3.4 For arealet reserveret til transportkorridor gælder, at der ikke må opføres permanente bygningsanlæg eller lignende. En del af transportkorridoren udlægges til overfladebassin, i princippet som vist på kortbilag Det skal sikres, at det indendørs støjniveau for kontorer, administration mv. ikke overstiger 35 db (A), samt at det udendørs støjniveau på bebyggelsens opholdsarealer ikke overstiger 60 db (A) for vejstøj og 65 db (A) for jernbanestøj. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer skal sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender bort fra motorvejen og jernbanen samt indenfor lokalplanens byggelinier. 18

19 Bestemmelser Udstykninger 4.1 Udstykninger må kun ske efter en af Byrådet samlet godkendt plan. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end m 2. Vej- og stiforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tonne Kjærs Vej. Der må max. etableres en udkørsel til Tonne Kjærs Vej udover den eksisterende vejdadgang til matr. nr. 38 k Erritsø By, Erritsø. Vejadgangen til Tonne Kjærs Vej etableres som ny stamvej, der kan give adgang til flere virksomheder. En eventuel ny vej i området udlægges i mindst 12 m bredde. Kørebanearealet udføres i mindst 6 m bredde, med fast belægning, f.eks. asfalt. 5.2 Hjørnet Kolding Landevej / Tonne Kjærsvej er pålagt oversigtslinie på 25 x 130 m, som vist på kortbilag nr Antal parkeringspladser fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til virksomhedens art, antal beskæftigede m.v. og således, at der udlægges fornødne reservearealer til opfyldelse af et muligt fremtidigt behov. Der må ikke etableres parkering nærmere end 70 m fra motorvejens midte. Der må ikke etableres parkering nærmere end 25 m fra Kolding Landevejs midte. Der må ikke etableres parkering nærmere end 20 m fra Tonne Kjærsvejs midte. 5.4 Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn ( høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt DS-håndbog Udearealer for alle. 5.5 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre og vende i lokalplanområdet og let komme til og fra eventuelle miljøstationer. 19

20 Ledningsanlæg 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti i ubefæstede arealer. 6.2 Ny bebyggelse i området forsynes med fjernvarme. Rumopvarmning skal ske med fjernvarme. Hvis varmebehovet kan dækkes af overskudsvarme fra processen kan kravet om tilslutning til fjernvarme frafaldes efter konkret ansøgning. Ved etablering af opvarmningssystemer med vedvarende energi kan Byrådet dispensere fra ovennævnte. Såfremt fjernvarme af tekniske årsager ikke kan anvendes til procesenergi er virksomhederne fritstillet. 6.3 Lokalplanens nordlige område gennemskæres i transportkorridoren af transmissionsledninger for naturgas og fjernvarme. De i forbindelse hermed pålagte servitutter skal respekteres. Der er tinglyst en 2 x 20 m bred zone omkring naturgasledningen indenfor hvilken, der ikke må opføres bebyggelse. For at sikre mulighed for en evt. parallelledning er der desuden en reservationszone på 50 m bredt bælte. Naturgasledningen er beliggende i Class Location 3. Der kan etableres et beplantningsbælte henover ledningen, bestående af lav vækst og uden dybdegående rødder som yderligere sikring af ledningen. Reservationszonen/servitutbæltet ved varmetransmissionsledningen udgør et 12 m bredt bælte omkring anlæggets centerlinie. 6.5 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyninganlæg. Bebyggelsens omfang og placering 7. 1 Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige Ny bebyggelse i området må ikke opføres i en større højde end 12 m over terræn ( niveauplan), målt efter bygningsreglementets bestemmelser. Ny bebyggelse må opføres i max. 3 etager. 20

21 Bestemmelser Byrådet kan tillade, at specielle anlæg, tankanlæg, skorstene m.v. kan opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det og såfremt de ikke virker visuelt generende for omkringboende. Ventilationsanlæg skal indpasses uden at virke skæmmende, dvs. at de skal indgå som en naturlig del af bygningen. 7.3 Inden bebyggelse finder sted, skal der til Byrådets godkendelse foreligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for evt. terrænreguleringer. Herudover vil der blive set på om projekterne lever op til lokalplanens intentioner og overordnede ide. 7.4 Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan ( stueplan), forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. 7.5 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 100 m fra motorvejens midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 50 m fra Kolding Landevejs midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 25 m fra Tonne Kjærsvej målt fra vejmidte. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk arkitektonisk helhed, og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje, og boligområdet mod vest skal fremtræde i enkelhed. Facadeudformning og materialevalg for ny bebyggelse skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Bebyggelse må opføres i materialer som beton, metal, træ, natursten, glas samt ubehandlet eller pudset tegl. Det afgørende er, at materialerne fremtræder som en helhed for bebyggelsen. 21

22 Bebyggelsen må fremtræde i afdæmpede farver for eksempel hvid, sort og jordfarver, samt farver dannet af sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort. Der må anvendes vinduesrammer og sprosser i metal eller træ, samt solafskærmning og rækværk i metal eller træ. 8.2 Skiltning skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Skiltning for den enkelte virksomhed udføres som facadeskiltning og/ eller henvisningsskiltning. Der må højst opsættes 1 reklameflag for hver virksomhed. Flag skal placeres indenfor byggelinierne. Byrådet kan efter nærmere ansøgning tillade op til 3 flag for hver virksomhed, såfremt de opstilles som en samlet gruppe. 8.3 Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Placering af skilte over bygningen tillades ikke. Hvis der er flere virksomheder på samme ejendom, skal skiltene koordineres, så der bliver en god helhedsvirkning. Lys i skilte må ikke virke blændende. Der må placeres et facadeskilt pr. facade. Der må dog højst opsættes 3 facadeskilte pr. virksomhed. Facadeskilte skal udføres som påsatte/påmalede bogstaver og/eller logo eller pladeskilte direkte på facaden. Facadeskiltets samlede areal må højst være 8 m Der må placeres ét henvisningsskilt pr. virksomhed ved hver vejadgang ud mod Tonne Kjærsvej. Henvisningsskiltet udføres som et pylonskilt og må højst være 1,5 m bredt og 6 m højt. Henvisningsskilte skal placeres på egen grund, indenfor en zone på 2 m fra vejskel. Samlede henvisningsskilte kan placeres i vejareal ved Fredericia Kommunes foranstaltning. 8.5 Der må ikke placeres billboards og andre former for reklameskilte indenfor lokalplanområdet. Ubebyggede arealer 9.1 Inden for området må foretages terrænreguleringer efter et af Byrådet 22

23 Bestemmelser godkendt projekt. Der udlægges areal til et 25 m bredt beplantningsbælte over mod boligerne Ved Storkereden som vist på kortbilg 1. I beplantningsbæltet kan der etableresstøjvold udformet som bakker efter en af byrådet nærmere godkendt landskabsplan. Der må også foretages større terrænregulering med henblik på at opnå den bedst mulige arkitektoniske og landskabelige løsning, når det sker efter en godkendt landskabsplan. 9.2 Arealet mellem vejskel og 70 m fra motorvejens midte, 25 m fra Kolding Landevejs midte og 20 m fra Tonne Kjærsvej udlægges som grønne områder. En del af arealet mellem vejskel og 70 m fra motorvejens midte vil dog blive anvendt som overfladebassin. Udendørs opholdsarealer kan ikke placeres i ovennævnte grønne områder. Områderne skal beplantes med gruppevis beplantning med mulighed for indblik i området. Indenfor arealet på 2 x 20 m omkring naturgasledningens midte må der dog ikke plantes træer eller anden beplantning med dybtgående rødder, eller foretages nogen form for terrænrsgulering. Ledningsejeren kan etablere et beplantningsbælte henover naturgasledningen fra 5 m syd for ledningen til motorvejsskel, bestående af lav vækst i max. 1 m højde. Omkring beplantningsbæltet kan etableres fast hegn i max. 1 m højde. Hegnet må udføres i naturmaterialer. Inden for ovennævnte områder må ikke opstilles reklameskiltning, flagborge og lignende. I disse områder må der ikke foretages oplag eller udstilling. Beplantning og terrænregulering skal foretages efter en samlet plan, der skal godkendes af Byrådet. Beplantning skal bestå af arter, der naturligt er hjemmehørende i Danmark. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. De dele af arealerne, der ikke beplantes eller befæstes, skal græssåes eller gives karakter af blomsterenge eller overdrev. 9.3 Hegning mellem grundene og mod omliggende veje skal ske som levende hegn. Der kan derudover anvendes trådhegn, hvis dette delvist skjules i en beplantning. 23

24 9.4 Oplagring eller fremstilling udendørs skal foregå i dertil indrettede afskærmede arealer. Indhegning af gårdarealer må opføres som levende hegn eller i materialer som beton, metal, træ, natursten samt ubehandlet eller pudset tegl, fremtrædende i farverne hvid, sort eller grå. 9.5 Belysning af bebyggelse og parkeringsarealer, arealer til udendørs oplag og interne veje må ikke virke blændende på naboarealer eller tilgrænsende veje. Servitutter 10.1 Privatretlige bygningsservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Forudsætninger for ibrugtagning 11.1 Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet fjernvarmeanlæg, i overensstemmelse med Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug før den i 9.2 nævnte beplantning er etableret. Tilladelse fra andre myndigheder 12.1 Der må ikke foretages ændringer af eksisterende forhold før, der er meddelt tilladelse fra Jordbrugskommissionen vedr. landbrugsplig. 24

25 Bestemmelser Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Fredericia Byråd den 24. maj 2006 Uffe Steiner Jensen / Søren Adsersen 25

26

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192

LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192 LOKALPLAN NR. 192 V E J L E K O M M U N E For et område ved Nørregade, Flegborg, Vedelsgade, Tønnesgade, Staldgaardsgade og Vestergade. Okt. 2006 Lokalplan nr. 192 LOKALPLAN NR. 192 For et område ved

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej LOKALPLAN NR. 14.BL6.2 HERNING Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej KOMMUNE Museumsgade Trøstrupsgade Thrigesvej Tietgensgade Chr. Ydes Vej A. P. Møllers Vej H. N. Andersens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 14.24 for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord

LOKALPLAN 14.24 for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord LOKALPLAN 14.24 for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF. 43 97 97 97 Denne lokalplan er udarbejdet af Greve Kommune, Teknisk Forvaltning. Lokalplanen er vedtaget

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere