FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej"

Transkript

1 FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et om rådes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. inden for lokalplanens område. Ifølge lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. 2

3 LOKALPLAN nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej,vest for Tonne Kjærs Vej Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Miljørapport Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Servitutter Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1:

4 Lokalplanens område Indledning Lokalplanen omfatter et område på ca. 7,3 ha, beliggende i Snoghøj. Området er afgrænset mod syd af Kolding Landevej, mod nord af motorvej E20, og mod øst af Tonne Kjærsvej. Mod vest afgrænses området af et mindre antal boliger beliggende ved Storkereden. Områdets beliggenhed og afgrænsning er vist på ovenstående kort. 4

5 Redegørelse Luftfoto der viser lokalplanens område og eksisterende forhold Lokalplanområdet planlægges anvendt til erhvervsvirksomheder. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at fremme en yderligere erhvervsudvikling i det område langs motorvejen, der med baggrund i den optimale beliggenhed har fået navnet DANMARKC, hvor Fredericia Kommune ønsker at skabe et markant og attraktivt erhvervsområde med en bebyggelse, som kan udnytte de potentialer, der ligger i områdets fysiske forhold, og hvor der er lagt stor vægt på den arkitektoniske udformning. Fredericia Byråd ønsker at hver virksomhed skal fremtræde som en arkitektonisk helhed i dens udformning og materialevalg. Lokalplanen er aktualiseret på grund af konkrete ønsker fra en virksomhed om at opføre virksomhed på en del af arealet. Området anvendes i dag til landbrugsformål. De ubebyggede arealer ligger som et let skrånende terræn uden nævneværdig beplantning. Naboområderne mod nord og øst er udlagt til erhverv. Umiddelbart mod syd og syd for Kolding landevej er der udlagt areal til et nyt boligområde. Mod vest afgrænses området af et mindre antal boliger. 5

6 Lokalplanens indhold Hele lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 3-5. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 for området i sin helhed. Der må bygges op til 3 etager. Der lægges vægt på, at arealerne kommer til at fremtræde so en grøn zone med beplantning i grupper. Vejadgang til området sker fra Tonne Kjærsvej. Der er ikke fastlagt regler for brug af bestemte materialer. Det afgørende er, at virksomheden fremtræder som en arkitektonisk helhed og at helheden fremhæves gennem materialevalget og farvevalg. Mod vest udlægges der areal til afskærmende beplantning og jordvold mod eksisterende boliger Ved storkereden. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan og Kommuneplan Området er i Regionplan 2005 udlagt som byudviklingsområde og lokalplanen er dermed i overensstemmelse med regionplanen. I regionplanen er fastlagt en transportkorridor langs motorvejen, der på denne strækning er 100 m fra motorvejens midte. Dette areal må ikke bebygges, hvorfor lokalplanens byggelinie mod motorvejen placeres i denne 100 m linie I tillæg nr. 36 til kommuneplan Masterplanens prioriterede områder, er området udlagt til virksomheder i miljøklasse 1-5, det vil sige til virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på Området kan derudover anvendes til detailhandel med pladskrævende varegrupper og handel med udstillingsbehovudstillingsbehov. Bebyggelsesprocenten er 50, etageantal max. 3 og den maksimale bygningshøjde 24 m. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med kommuneplanen. Zonestatus Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone. Tilladelse fra andre myndigheder Der er landbrugspligt på ejendomme i området. 6

7 Redegørelse Der må ikke foretages ændringer af dette eksisterende lovlige forhold, før Jordbrugskommissionen for Vejle Amt har meddelt ophævelse af landbrugspligten på ejendommene omfattet af lokalplanen, jf. Landbrugslovens 4. Trafikforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tonne Kjærsvej, der giver forbindelse til Kolding Landevej. Fra Tonne Kjærs Vej er der kort afstand til motorvej E 20 mod Odense. Skal man mod Kolding eller Århus er der kun ca. 2 km til motorvejstilkørslen (E 45). Der er i dag en årsdøgntrafik på motorvejen på ca biler og på Kolding Landevej biler. Transporten til og fra kommende virksomheder i området vil ikke ændre væsentligt på de samlede trafikmængder på det overordnede vejnet i området. Inden for kort gangafstand er der stoppesteder både for bybusser og regionale busser. Byggelinier Motorvej E 20 er pålagt en byggelinie. Byggelinien forløber langs systemlinien for motorvejen i en afstand af 50 m. Til byggelinien skal lægges et højde-tillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinie plus passagetillæg på 1 m. Enhver form for anlæg eller regulering i det byggeliniepålagte areal kræver dispensation fra vejbestyrelsen, der er Vejdirektoratet. Kolding Landevej er pålagt byggelinie på 17,5 m plus passagetillæg. Lokalplanen fastlægger nye byggelinier, m fra motorvejens midte - 50 m fra kolding Landevejs midte - 25 m fra Tonne Kjærsvej målt fra vejmidte. Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn (høje kantsten, trapper mv.), jf. i øvrigt DS-håndbog Udearealer for alle. Naturbeskyttelsesloven mv. Vejle Museum skal foretage prøvegravning på området. Hvis der iøvrigt under jordarbejder i forbindelse med byggeri på lokalplanområdet gøres fund, der kræver arkæologisk undersøgelse, skal Vejle Museum orienteres, jf. museumslovens 26. Der er ikke i området arealer der er omfattet af beskyttelseslinier i henhold til naturbeskyttelsesloven. 7

8 Forurening Et mindre areal i lokalplanområdet er kortlagt som forurenet (olie) på vidensniveau 2 af vejle Amt. Forureningen har ikke betydning for områdets erhvervsmæssige anvendelse. Opgravning og flytning af forurenet jord skal anmeldes til kommunen. Kystområder Lokalplanen er omfattet af planlovens 5 vedrørende kystnære områder. Lokalplanområdet ligger bag eksisterende bebyggelse og beplantninger ca. 1 km. m fra kysten og vurderes derfor ikke at have betydning for kystlandskabet. Virksomhedsstøj Eksisterende og kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanens område skal for så vidt angår støj overholde grænserne fastsat i kommuneplanentillæg nr. 36, således at området må anvendes til virksomheder i klasse 1-5. Støjgrænseværdier fastsættes til Nedenstående grænser skal derfor overholdes internt i området: I skel ved boligerne Ved Storkereden og planlagt boligområde syd for kolding Landevej må støjen ikke overstige grænseværdier for forureningsfølsom arealanvendelse på For at overholde denne støjgrænseværdi mod boligerne ved Storkereden er lokalplanens område zonet mht. anvendelse. Ved enkeltboliger i landzoneområder skal støjgrænserne være overholdt ved boligerne. Jordbalance For at sikre en bæredygtig byggemodning, hvor overskudsjorden minimeres ved anlæg af veje og regnvandsbassiner samt ved byggeri, åbnes op for terrænmodelering indenfor hele lokalplanens område. Til terrænmodulering må der kun anvendes ren jord. Trafikstøj Kolding Landevejs gennemsnitlige trafik er biler i døgnet, og motorvejens gennemsnitlige trafik er på ca biler i døgnet. Det skal her sikres, at det indendørs støjniveau for kontorbyggeri ikke overstiger 35 db (A), samt at det udendørs støjniveau for kontorbebyggelses friarealer ikke overstiger 60 db (A) for vejstøj og 65 db (A) for jernbanestøj. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer kan sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender bort fra motorvejen og jernbanen og for at sikre tilstrækkelig afstand indenfor lokalplanens byggelinier.

9 Redegørelse Det forventes, at de kommende virksomheder indenfor lokalplanens område kan virke som støjdæmpende buffer mellem motorvejen og boligområderne syd for Kolding Landevej. Forsyningsplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Der er bestemmelse vedr. maks. befæstelsesgrad ved byggeri og anlæg. Området forsynes med fjernvarme. Hvis varmebehovet til rumopvarmning kan dækkes af overskudsvarme fra processen kan kravet om tilslutning til fjernvarme frafaldes efter konkret ansøgning. Virksomhederne er fritstillet i deres energivalg til procesenergi. Vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyningsanlæg. Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes regulativer om affald. Der er servitutsikret fjernvarmeledning. Indenfor området er der desuden servitutsikrede vandledninger, og elkabler der ligeledes skal respekteres. Naturgasledning Lokalplanområdet gennemskæres af en naturgasledning. Ledningsanlægget er vist på kortbilag 1. Naturgasledningen er pålagt en sikkerhedszone på 2 x 20 m omkring ledningens midte, hvor der ikke må opføres nogen form for bebyggelse eller beplantning, samt en Class Location linie på 2 x 200 m omkring ledningens midte. Naturgasledningen i lokalplanområdet er beliggende i Class Location 3. DONG har tidligere foretaget en risikovurdering(for en lokalplan med tilsvarende anvendelsesbestemmelser og byggemuligheder), der indikerer at lokalplanområdet ikke udgør et problem for risikobilledet i område. Der kan etableres et beplantningsbælte henover ledningen, bestående af lav vækst og uden dybdegående rødder som yderligere sikring af ledningen.

10 Miljørapport Miljøvurdering Indledning Ifølge lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplanens indvirkning på miljøet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Lokalplan nr. 262 omfatter et område på ca. 7,3 ha, afgrænset af motorvej E20, Kolding Landevej, Tonne Kjærsvej og et mindre antal boliger Ved Storkereden. Området anvendes i dag til landbrugsformål. Lokalplanen udlægger arealet til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-5. Primært virksomheder med relativ stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. I området kan placeres virksomheder med udstillingsbehov og pladskrævende varegrupper. Lokalplanen fastlægger støjgrænseværdier på db(a). Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 50 og ny bebyggelse må opføres i max. 3 etager. Screening Fredericia Kommune har screenet lokalplanen og foretaget den indledende vurdering, at der gennemføres miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen er foretaget med baggrund i, at der er tale om et særdeles robust område med optimal tilgængelighed, der dog mod vest tilgrænser et mindre antal eksisterende boliger og mod syd planlagte boligområder. Udpegning af miljøproblem Det er vurderet at projektet kan give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til boligerne Ved Storkereden og i forhold til de planlagte boligområder mod syd. Det vurderes ligeledes at arealets beliggenhed mod motorvejen og relativ tæt ved jernbane bevirker, at der kan være støjproblemer af relevans for planen. Et mindre areal i området er kortlagt som forurenet af Vejle Amt på vidensniveau 2. Beslutning Med baggrund i ovenstående har Fredericia Kommune besluttet, at der gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Miljøvurderingen omhandler støjforhold som miljøparameter, idet støj udgør det eneste væsentlige miljøproblem. Desuden indgår en vurdering af en på et mindre areal eksisterende forurening. 10

11 Miljøpåvirkninger - støj Støjforhold i forhold til omgivelserne De maks. tilladelige støjgrænser for hvor stor en støjbelastning virksomheder må påføre boliger er db(a). Virksomheder i lokalplanområdet skal overholde denne støjgrænseværdi i forhold til boligerne Ved Storkereden og i forhold til det planlagte boligområde syd Kolding Landevej. Støj i forhold til boligerne Ved Storkereden. Som planlægningsværktøj til at overholde støjgrænseværdier til støjfølsom anvendelse som boliger anvender Fredericia Kommune en afstandszoningsmodel, der bygger på Miljøstyrelsens anbefalede afstande. Konkret betyder det at lokalplanen område er zonet således at afstanden til boligene Ved Storkereden er, - min 50 m for klasse 3 virksomheder - min 100 m for klasse 4 virksomheder - min 150 m for klasse 5 virksomheder. Lokalplanen udlægger endvidere et 25 m bredt beplantningsbælte mod boligerne Ved Storkereden. I beplantningsbæltet skal der etableres støjafskærmning i form af vold (bakker). Støj i forhold til planlgte boligområder syd for kolding Landevej. I de skitser der er udarbejdet for boligområderne indgår at bebyggelse skal holdes min 60 m fra Kolding Landevejs midte og etablering af støjvold mod Kolding Landevej. Nærværende lokalplan udlægger en byggeline på 50 m fra Kolding Landevejs midte. Ovennævnte bevirker samlet at nye virksomheder i lokalplanområdet vil kunne overholde gældende støjgrænseværdier i forhold til kommende boliger syd for Kolding Landevej. Støj i forhold til erhvervsområde umiddelbart øst for Tonne Kjærs Vej(omfattet af lokalplan nr. 219). Lokalplan nr. 219 udlægger arealet til virksomhedsklasse 1-5, med støjgrænseværdier på db(a). Såvel lokalplan 219 som nærværende lokalplan udlægger en 25 m byggelinie langs Tonne Kjærs Vejs midte. Virksomheder i lokalplanområdet vil derfor ikke belaste det tilstødende erhvervsområde med støj, der overskrider områdets støjgrænseværdier. Støjproblemer af relevans for planen De maks. tilladelige støjgrænser for Erhvervsbyggeri (lokalplanens mest støjfølsomme anvendelse er kontorer i tilknytning til virksomheder) er jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1985 om støj og vibrationer fra jernbaner på 65 db(a) for jernbanestøj, 60 db(a) (jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3,

12 Miljørapport om trafikstøj i boligområder) for trafikstøj. Vejstøj Årsdøgnstrafikken på motorvej E20 nord for lokalplanområdet er i dag på , hvilket medfører et støjniveau på omkring 81 db(a) i vejskel. I lokalplanen er der udlagt en byggelinie (svarende til regionplanens udlæg af transportkorridor) på 100 m fra motorvejsmidte. Kombinationen af at motorvejen delvis ligger under og over lokalplanområdets terræn, områdets anvendelse og afstanden til kommende byggeri betyder, at trafikstøjen indenfor byggelinien er nedbragt til det tilladelige i op til 12 m over terræn. Årsdøgnstrafikken på Kolding Landevej er på svarende til et beregnet støjniveau i skel på omkring 68 db(a). Her fastsætter lokalplanen en byggelinie på 50 m, hvilket indebærer at afstandsdæmpningen bringer trafikstøjen ned under det maks. tilladelige 60 db(a) i op til 12 m over terræn. Støj fra jernbane Den gældende regionplan fastlægger planlægningsafstandene for en støjgrænse på 60 db(a) i forhold til eksisterende jernbanestrækninger. For strækningen Snoghøj Fredericia er denne afstand 250 m. På strækningen Snoghøj Taulov er planlægningsafstanden på 200 m. Lokalplanen overholder planlægningsafstandende. Støj ved udendørs ophold I Regionplan for Vejle Amt indgår kontor som miljøfølsom anvendelse, hvor støjniveauet af hensyn til udendørs ophold ikke må overskride 55 db(a) for trafikstøj og 60 db(a) for jernbanestøj. Trafikstøjen for henholdsvis Kolding Landevej og motorvejen er alene som følge af afstandsdæmpningen på under den tilladelige grænseværdi på maks. 55 db(a) i det naturlige terræn inden for byggelinierne. Også jernbanestøjen fra de to strækninger der berører lokalplanens område er indenfor de udlagte byggelinier nedbragt til under den tilladelige grænseværdi på maks. 60 db(a). Samlet vurderet er der ikke eksterne støjkilder, der kan genere anvendelsen af nærværende lokalplan set i relation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser og støjgrænseværdier. 12

13 Miljøpåvirkninger - forurening Det på nedenstående kort viste areal er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 af Vejle Amt, som følge af en forurening med olie. Kortlægningen betyder, at hvis arealets anvendelse ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, kolonihave, alment tilgængelig område, institution eller sommerhusgrund, skal amtet søges om tilladelse. Desuden betyder det, at opgravning og flytning af jord fra arealet skal anmeldes til Fredericia Kommune. Området udlægges i lokalplanforslaget til erhvervsformål, og det vurderes at forureningen ikke vil få væsentlig betydning for områdets anvendelse og bebyggelse. Foranstaltninger til begrænsning af miljøpåvirkninger af lokalplanområdet Lokalplanen indeholder en zoning. der skal sikre tilstrækkelig afstand til boliger. Derudover udlægger lokalplanen følgende bestemmelser: Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 100 m fra motorvejens midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 50 m fra kolding landevejs midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 25 m fra Tonne kjær Vejs midte. Udlæg af et 25 m bredt afskærmende bælte mod boligerne Ved Storkereden. 13

14 Ovennævnte bestemmelse sikrer nødvendig afstand fra støjkilder (motorvej, jernbane, Kolding Landevej og eksisterende erhvervsområde mod øst) til fremtidig bebyggelse i lokalplanområdet. Lokalplanen udlægger ovennævnte områder som grønne områder med mulighed for at etablere støjdæmpende foranstaltninger i form af støjvolde, såfremt det vurderes at være behov herfor. Til sikring af det indendørs og udendørs støjniveau indeholder lokalplanen endvidere nedenstående bestemmelse: Det skal sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 db (A) for kontoranvendelse, samt at det udendørs støjniveau på bebyggelsens friarealer ikke overstiger 60 db (A) for vejstøj og 65 db (A) for jernbanestøj. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer skal sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender bort fra motorvejen og jernbanen, og inden for lokalplanens byggelinier. Alternativer I forhold til 0-alternativet, dvs. en uændret situation hvor arealet fortsat anvendes landbrugsmæssigt uden ny bebyggelse, betyder lokalplanen en miljømæssig forbedring for de planlagte boligområder umiddelbart syd for Kolding Landevej, idet det vil udgøre en bufferzone mellem motorvejen og boligområdet. Ny bebyggelse, beplantning, terrænmodulering mv. i lokalplanområdet vil have støjdæmpende effekt i forhold til det fremtidige boligområde. I forhold til boligerne Ved Storkereden betyder lokalplanen. - støjmæssig påvirkning af området fra ny erhvervsvirksomhed. - at udsigten til åben land ændres til udsigt til et erhvervsområde. I forhold til lokalplanens overordnede arealdisponering er det ikke fundet hensigtsmæssig at udarbejde alternativer. 14

15 Bestemmelser Lokalplan nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej,vest for Tonne Kjærs Vej Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre 25g, 38c, og 38k Erritsø By, Erritsø, samt alle parceller, der efter d. 09. februar 2006 udstykkes herfra. Anmelder: Teknik & Miljø Rådhuset 7000 Fredericia 15

16 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning 16

17 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanens område, som fremgår af 2. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at at at at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål primært for virksomheder med et stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet give mulighed for at opføre en markant bebyggelse med høj arkitekttonisk kvalitet, som er synlig fra motorvejsnettet overføre lokalplanens område fra landzone til byzone sikre områdets arkitektoniske fremtræden, især mod de omkringliggende veje og boligområdet mod vest, gennem krav til placering og udformning af ny bebyggelse samt krav til beplantning og udformning af friarealer Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist med sort priksignatur på modstående side, og omfatter følgende matrikelnumre: 25g, 38c og 38k Erritsø By, Erritsø, samt alle parceller, der efter den 09. februar 2006 udstykkes heraf. 2.2 Lokalplanens område overføres fra landzone til byzone. Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til erhvervsformål primært for virksomheder med et relativt stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Området må anvendes til virksomheder i klasse 3-5, med nogen belastning af omgivelsernemed og med en støjgrænseværdi på db(a). Der kan således opføres og indrettes bebyggelse til industri, lager og værkstedsvirksomhed, forretnings og servicevirksomhed, udstillings og 17

18 lagervirksomhed herunder virksomheder med pladskrævende varegrupper samt administration i tilknytning til den enkelte virksomhed mv. Virksomheder med pladskrævende varegrupper kan etableres med et butiksbruttoetageareal på højst 5000 kvm. Der må ikke opføres boliger indenfor området. 3.2 I skel ved boligerne Ved Storkereden må støjniveauet ikke overstige grænseværdier på 45 db(a) man fre og lør , 40 db(a) man fre , lør , og søn- og helligdage og 35 db(a) alle dage For at sikre overholdelse af ovennævnte støjgrænseværdier zones lokalplanens område, således at afstanden til boligerne skal være min, - 50 m for klasse 3 virksomheder m for klasse 4 virksomheder m for klasse 5 virksomheder. Zoningen er vist på kortbilag 1. Lokalplanen udlægger et 25 m bredt beplantningsbælte mod boligerne. I beplantningsbæltet skal der etableres støjafskærmning i for af vold (bakker). 3.3 Inden for området kan opføres transformerstationer eller andre tekniske fælles installationer, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn. 3.4 For arealet reserveret til transportkorridor gælder, at der ikke må opføres permanente bygningsanlæg eller lignende. En del af transportkorridoren udlægges til overfladebassin, i princippet som vist på kortbilag Det skal sikres, at det indendørs støjniveau for kontorer, administration mv. ikke overstiger 35 db (A), samt at det udendørs støjniveau på bebyggelsens opholdsarealer ikke overstiger 60 db (A) for vejstøj og 65 db (A) for jernbanestøj. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer skal sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender bort fra motorvejen og jernbanen samt indenfor lokalplanens byggelinier. 18

19 Bestemmelser Udstykninger 4.1 Udstykninger må kun ske efter en af Byrådet samlet godkendt plan. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end m 2. Vej- og stiforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tonne Kjærs Vej. Der må max. etableres en udkørsel til Tonne Kjærs Vej udover den eksisterende vejdadgang til matr. nr. 38 k Erritsø By, Erritsø. Vejadgangen til Tonne Kjærs Vej etableres som ny stamvej, der kan give adgang til flere virksomheder. En eventuel ny vej i området udlægges i mindst 12 m bredde. Kørebanearealet udføres i mindst 6 m bredde, med fast belægning, f.eks. asfalt. 5.2 Hjørnet Kolding Landevej / Tonne Kjærsvej er pålagt oversigtslinie på 25 x 130 m, som vist på kortbilag nr Antal parkeringspladser fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til virksomhedens art, antal beskæftigede m.v. og således, at der udlægges fornødne reservearealer til opfyldelse af et muligt fremtidigt behov. Der må ikke etableres parkering nærmere end 70 m fra motorvejens midte. Der må ikke etableres parkering nærmere end 25 m fra Kolding Landevejs midte. Der må ikke etableres parkering nærmere end 20 m fra Tonne Kjærsvejs midte. 5.4 Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn ( høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt DS-håndbog Udearealer for alle. 5.5 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre og vende i lokalplanområdet og let komme til og fra eventuelle miljøstationer. 19

20 Ledningsanlæg 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti i ubefæstede arealer. 6.2 Ny bebyggelse i området forsynes med fjernvarme. Rumopvarmning skal ske med fjernvarme. Hvis varmebehovet kan dækkes af overskudsvarme fra processen kan kravet om tilslutning til fjernvarme frafaldes efter konkret ansøgning. Ved etablering af opvarmningssystemer med vedvarende energi kan Byrådet dispensere fra ovennævnte. Såfremt fjernvarme af tekniske årsager ikke kan anvendes til procesenergi er virksomhederne fritstillet. 6.3 Lokalplanens nordlige område gennemskæres i transportkorridoren af transmissionsledninger for naturgas og fjernvarme. De i forbindelse hermed pålagte servitutter skal respekteres. Der er tinglyst en 2 x 20 m bred zone omkring naturgasledningen indenfor hvilken, der ikke må opføres bebyggelse. For at sikre mulighed for en evt. parallelledning er der desuden en reservationszone på 50 m bredt bælte. Naturgasledningen er beliggende i Class Location 3. Der kan etableres et beplantningsbælte henover ledningen, bestående af lav vækst og uden dybdegående rødder som yderligere sikring af ledningen. Reservationszonen/servitutbæltet ved varmetransmissionsledningen udgør et 12 m bredt bælte omkring anlæggets centerlinie. 6.5 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyninganlæg. Bebyggelsens omfang og placering 7. 1 Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige Ny bebyggelse i området må ikke opføres i en større højde end 12 m over terræn ( niveauplan), målt efter bygningsreglementets bestemmelser. Ny bebyggelse må opføres i max. 3 etager. 20

21 Bestemmelser Byrådet kan tillade, at specielle anlæg, tankanlæg, skorstene m.v. kan opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det og såfremt de ikke virker visuelt generende for omkringboende. Ventilationsanlæg skal indpasses uden at virke skæmmende, dvs. at de skal indgå som en naturlig del af bygningen. 7.3 Inden bebyggelse finder sted, skal der til Byrådets godkendelse foreligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for evt. terrænreguleringer. Herudover vil der blive set på om projekterne lever op til lokalplanens intentioner og overordnede ide. 7.4 Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan ( stueplan), forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. 7.5 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 100 m fra motorvejens midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 50 m fra Kolding Landevejs midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 25 m fra Tonne Kjærsvej målt fra vejmidte. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk arkitektonisk helhed, og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje, og boligområdet mod vest skal fremtræde i enkelhed. Facadeudformning og materialevalg for ny bebyggelse skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Bebyggelse må opføres i materialer som beton, metal, træ, natursten, glas samt ubehandlet eller pudset tegl. Det afgørende er, at materialerne fremtræder som en helhed for bebyggelsen. 21

22 Bebyggelsen må fremtræde i afdæmpede farver for eksempel hvid, sort og jordfarver, samt farver dannet af sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort. Der må anvendes vinduesrammer og sprosser i metal eller træ, samt solafskærmning og rækværk i metal eller træ. 8.2 Skiltning skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Skiltning for den enkelte virksomhed udføres som facadeskiltning og/ eller henvisningsskiltning. Der må højst opsættes 1 reklameflag for hver virksomhed. Flag skal placeres indenfor byggelinierne. Byrådet kan efter nærmere ansøgning tillade op til 3 flag for hver virksomhed, såfremt de opstilles som en samlet gruppe. 8.3 Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Placering af skilte over bygningen tillades ikke. Hvis der er flere virksomheder på samme ejendom, skal skiltene koordineres, så der bliver en god helhedsvirkning. Lys i skilte må ikke virke blændende. Der må placeres et facadeskilt pr. facade. Der må dog højst opsættes 3 facadeskilte pr. virksomhed. Facadeskilte skal udføres som påsatte/påmalede bogstaver og/eller logo eller pladeskilte direkte på facaden. Facadeskiltets samlede areal må højst være 8 m Der må placeres ét henvisningsskilt pr. virksomhed ved hver vejadgang ud mod Tonne Kjærsvej. Henvisningsskiltet udføres som et pylonskilt og må højst være 1,5 m bredt og 6 m højt. Henvisningsskilte skal placeres på egen grund, indenfor en zone på 2 m fra vejskel. Samlede henvisningsskilte kan placeres i vejareal ved Fredericia Kommunes foranstaltning. 8.5 Der må ikke placeres billboards og andre former for reklameskilte indenfor lokalplanområdet. Ubebyggede arealer 9.1 Inden for området må foretages terrænreguleringer efter et af Byrådet 22

23 Bestemmelser godkendt projekt. Der udlægges areal til et 25 m bredt beplantningsbælte over mod boligerne Ved Storkereden som vist på kortbilg 1. I beplantningsbæltet kan der etableresstøjvold udformet som bakker efter en af byrådet nærmere godkendt landskabsplan. Der må også foretages større terrænregulering med henblik på at opnå den bedst mulige arkitektoniske og landskabelige løsning, når det sker efter en godkendt landskabsplan. 9.2 Arealet mellem vejskel og 70 m fra motorvejens midte, 25 m fra Kolding Landevejs midte og 20 m fra Tonne Kjærsvej udlægges som grønne områder. En del af arealet mellem vejskel og 70 m fra motorvejens midte vil dog blive anvendt som overfladebassin. Udendørs opholdsarealer kan ikke placeres i ovennævnte grønne områder. Områderne skal beplantes med gruppevis beplantning med mulighed for indblik i området. Indenfor arealet på 2 x 20 m omkring naturgasledningens midte må der dog ikke plantes træer eller anden beplantning med dybtgående rødder, eller foretages nogen form for terrænrsgulering. Ledningsejeren kan etablere et beplantningsbælte henover naturgasledningen fra 5 m syd for ledningen til motorvejsskel, bestående af lav vækst i max. 1 m højde. Omkring beplantningsbæltet kan etableres fast hegn i max. 1 m højde. Hegnet må udføres i naturmaterialer. Inden for ovennævnte områder må ikke opstilles reklameskiltning, flagborge og lignende. I disse områder må der ikke foretages oplag eller udstilling. Beplantning og terrænregulering skal foretages efter en samlet plan, der skal godkendes af Byrådet. Beplantning skal bestå af arter, der naturligt er hjemmehørende i Danmark. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. De dele af arealerne, der ikke beplantes eller befæstes, skal græssåes eller gives karakter af blomsterenge eller overdrev. 9.3 Hegning mellem grundene og mod omliggende veje skal ske som levende hegn. Der kan derudover anvendes trådhegn, hvis dette delvist skjules i en beplantning. 23

24 9.4 Oplagring eller fremstilling udendørs skal foregå i dertil indrettede afskærmede arealer. Indhegning af gårdarealer må opføres som levende hegn eller i materialer som beton, metal, træ, natursten samt ubehandlet eller pudset tegl, fremtrædende i farverne hvid, sort eller grå. 9.5 Belysning af bebyggelse og parkeringsarealer, arealer til udendørs oplag og interne veje må ikke virke blændende på naboarealer eller tilgrænsende veje. Servitutter 10.1 Privatretlige bygningsservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Forudsætninger for ibrugtagning 11.1 Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet fjernvarmeanlæg, i overensstemmelse med Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug før den i 9.2 nævnte beplantning er etableret. Tilladelse fra andre myndigheder 12.1 Der må ikke foretages ændringer af eksisterende forhold før, der er meddelt tilladelse fra Jordbrugskommissionen vedr. landbrugsplig. 24

25 Bestemmelser Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Fredericia Byråd den 24. maj 2006 Uffe Steiner Jensen / Søren Adsersen 25

26

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN nr Ny forplads vest for Fredericia Banegård. Kommuneplantillæg nr. 41

LOKALPLAN nr Ny forplads vest for Fredericia Banegård. Kommuneplantillæg nr. 41 LOKALPLAN nr. 235 Ny forplads vest for Fredericia Banegård Kommuneplantillæg nr. 41 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 LOKALPLAN nr. 254 Boligområde på Peder Bøgvads Vej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning... 2 Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 3 Lokalplanens retsvirkninger... 4 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger...

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej.

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej. Kommuneplantillæg nr. 13 Boliger ved Søndermarksvej Viaduktvej Prangervej Hann hu Hannerupvænget Søndermarksvej Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 227B. Boligområde ved Maagevej. Hybyhus. Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf.

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 227B. Boligområde ved Maagevej. Hybyhus. Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf. FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 227B Boligområde ved Maagevej Hybyhus Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter LOKALPLAN 83 Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by. En del af mr. nr. 7-a, Anmelder: Hårlev by, Harlev Vallø kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlevside 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: 1-07 Lokalplanen omfter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd

Læs mere