AB Thekla Tilstandsrapport Marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Thekla Tilstandsrapport Marts 2011"

Transkript

1 AB Thekla Tilstandsrapport Marts 2011 Esben Kirkegaard, Rådgivende Ingeniører A/S

2 EFTERSYNSKORT INDHOLDSFORTEGNELSE DATO: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Formål Generelt Tilgængeligt materiale og øvrige kilder Kort om Andelsboligforeningen Eftersete adresser Kort om afdelingen 2. Kortfattet konklusion 3. Oversigt over eftersete bygningsdele 4. Eftersynskort inkl. fotobilag 5. Vedligeholdelsesbudget

3 TILSTANDSRAPPORT DATO: INDLEDNING. Formål. EKAS er blevet anmodet om at udarbejde en tilstandsrapport over udvalgte bygningsdele med tilhørende vedligeholdelsesbudget. Eftersynet baserer sig på en uvildig gennemgang, der inkluderer en besigtigelse af ejendommen samt udarbejdelse af en kortfattet og overskuelig rapport. I rapporten beskrives, hvilke tiltag, der bør gøres på ejendommen. På vedligeholdelsesbudgettet er angivet beløb i tusinder kroner for vedligeholdelse /udskiftning af den pågældende bygningsdel. Der er udarbejdet et meget detaljeret budget mht. renovering af vinduer, hvor de oplyste beløb er indarbejdet i vedligeholdelsesbudgettet. Dog skønnes, det at udgifterne til stillads er lavt sat. Tilgængeligt materiale Som grundlag for de foretagne registreringer er følgende materiale brugt: * Div. tegninger. * CD-rom fra AKB vedr. afrapportering * Div. mailkorrespondance med Hejdi Gregersen * Besigtigelse af ejendommen. Eftersete boliger Eftersynet blev foretaget den , hvor tagrum, trappeopgange, gårdanlæg, kældre og varmecentral blev besigtiget. Den blev der foretaget en indvendig gennemgang af følgende boliger: Glasvej 9, 1. th. Theklavej 1, 1. sal Theklavej 1, 2. th. Theklavej 3, 4. tv. Theklavej 7, st. th. Theklavej 9, 1. th. Kort om afdelingen Bebyggelsen er opført i 4 etager med udnyttet tagetage og kælder. Der er 6 opgange med i alt 60 lejligheder. Samlet bebygget areal på m². Bebyggelsen er opført i 1916, og består af to forskellige, men dog rimeligt ensartede bygninger, hhv. Glasvej 9/Theklavej 1-3, og Theklavej 5-9. Bygningerne er opført i murværk med etageadskillelser af træ. Taget er et ca. 45 grader mansardtag dækket med røde romerfalsteglsten.

4 TILSTANDSRAPPORT DATO: Vinduer mod gade er udskiftet til trævinduer med termoruder i Fjernvarmeinstallation med ny varmecentral, stigstrenge og nye radiatorer er udført ca. år Gårdfacaden er efterisoleret i Tagdækning er fornyet ca. år Der er foretaget renovering af faldstammer og stigstrenge for brugsvand ca. år Vinduer mod gård er træ/alu fra Altaner er fra KORT FATTET KONKLUSION Ejendommen AB Thekla er i god vedligeholdelsesstand, og der er gennemført større renoveringsarbejder af nyere dato, såsom nyt tag og nye vinduer mod gård. Udvendig klimaskærm (Teglfacader, sokler, kælderydervægge, trin sålbænke, vinduer, døre og tag) Facade Sokkelpuds eftergås, der er nogle revner af afskalninger. Fuger/mursten i facade og i sålbænk skal indenfor en kortere årrække eftergås, helt eller delvis. Rep. af overside af betonafdækning over hoveddøre/defekte mursten udskiftes. Vinduer/døre Vinduer mod gade er i rimelig stand og der er planlagt en renovering af vinduerne, malermæssigt og snedkermæssigt indenfor en kortere årrække, 2-3 år. Enkelte tætningslister er defekte. på glaslister der fastholder termoruderne ses malerbehandlingen afskallet på den nederste del. Bagtrappedørene er dellamineret og bør udskiftes indenfor et kortere tidsrum. Restlevetiden er begrænset på disse døre. Ligeledes bør kældervinduerne eftergås snedker- og malermæssigt. Ved eftersynet kunne der ikke konstateres punkterede termoruder i de eftersete boliger, men AB Thekla oplyser at det forekommer. Tag Der er få skader/svigt i tagkonstruktioen. Enkelte ruder i tagvinderne er flækket og bør skiftes. Få inddækninger skal eftergå, er blæst op. Afslutning af undertag omkring tagvindue er ikke forskriftsmæssigt udført. Tagrender og nedløb er i god stand. Trapper Hoved- og bagtrapper fremstår generelt noget slidte. Linoleumsbelægningen på hovedtrapperne er i dårlig stand på de nederste trin/løb, hvor der er størst færdsel. På øverste etage fremstår linoleummet pænt. Malerbehandling på hoved- og bagtrapper af vægge og træværk er generelt noget nedslidt.

5 TILSTANDSRAPPORT DATO: Altaner Altaner er nye og tilstanden er god, og der kunne ikke registreres svigt eller skade efter eftersynet. Faldstammer Faldstammer og afløb fremstår i god stand. Der må påregnes løbende udskiftning af vandlåse/gulvafløb og i midten af planperioden (år 2016) anbefales, at ledninger under kældergulv TVinspiceres med henblik på en nøjere tilstandsvurdering. Brugsvandsanlæg Besigtiget anlæg for brudsvand herunder rør og ventiler blev fundet i god driftsmæssig stand. Udskiftning af vandmålere anbefales løbende, forventet levetid max 8 år. CirCon ventiler bør udskiftes til justerbar type, for at undgå risiko for legionellabakterier i systemet. Belægning Belægning i gården behøver en afhjælpning. Bagtrappedørene anbefales udskiftet indenfor en kortere årrække, idet at rammerne er begyndt at delaminerer. Forslået afhjælpning i prioriteret Nedenstående aktivister er oplistet i rækkefølge, hvor bygningsdele med mest behov for renovering, er anført først. 1. Belægninger. 2. Udskiftning af defekte thermoruder på loftsrum. 3. Eftergang af betonafdækninger over hoveddøre. 4. Eftergang/udskiftning af bagtrappedøre. 5. Eftergang af kældervinduer/rep. af sokkel. 6. Maleristandsættelse af vinduer. 7. Eftergang af defekte fuger i sålbænke/facader. 8. Eftergang af defekte linoleumsbelægninger på trapper. 9 Udskiftning af pumper på brugsvandsanlæg. 10. Partiel udskiftning af vandlåse/gulvafløb. 11. Malerbehandling af trapperrum.

6 TILSTANDSRAPPORT DATO: OVERSIGT OVER EFTERSETE BYGNINGSDELE Følgende bygningsdele, hvor foranstående nr. er et SfB-Bygningsdelsnummer, er efterset: Primære bygningsdele (21)1 Teglfacader. (21)2 Kælderydervæg, sokkel, trin og lyskasser. (24) Kældertrapper. (24) Trapper. (27) Tagkonstruktion. Kompletterede bygningsdele (31)1 Vinduer i facader. (31)1 Kældervinduer. (31)2 Hoveddøre. (37)2 Ovenlys. (37)4 Taghætter. (37)5 Skotrender. (37)6 Tagrender og nedløb. Overfladebelægninger (47) Tagbelægning. Vvs-anlæg (52)1 Faldstammer og afløb. (53)1 Vandinstallation. (56)1 Varmeanlæg. (56)2 Radiatorer og termostater m.v. Køkkeninventar (73)1 Køkkeninventar Terræn (83)4 Stibelægning. Øvrige dele og anlæg i terræn (85)2 Brønde og dæksler.

7 TILSTANDSRAPPORT DATO: EFTERSYNSKORT INKL. FOTOBILAG

8 EFTERSYNSKORT SIDE: (21)1 (21)1 Teglfacader DATO: BESKRIVELSE: Gadesiden: Facader mod gade er opført i blank mur af røde sten, blødstrøgen, foto nr.1. Der er mørtelfuge i plan med facade (skrabefuge). Murede stik halvanden sten over alle vinduer. Over døre til hovedtrapper er der en fremtrukket betonafdækning. Sålbænke er udført med teglsten, foto nr. 2. Sokkel af puds der er sort malet. Ved bygningshjørne Glasvej/Theklavej er vinduerne indrammet med puds. Gårdsiden: Facader er opført af teglsten, som er blevet facadepudset med ca. 100 mm isolering. Facadeisoleringen starter ca. 800 mm over terrræn. TILSTAND: Indbygningsår: 1916 Eftersynsinterval: 3 år Mængde: 1290 m2 gadesiden Vedl.holdsinterval Efter behov 1000 m2, gårdsiden Levetid: Teglsten: år Sidste vedligehold:? Næste vedligehold: Gadesiden: Murværk fremstår generelt i god stand med enkelte afskalninger af teglstenene. Der er mosbegroning på oversiden af mørtelfuger på sålbænke, foto nr. 2. Murede false omkring indgangsdøre, specielt nr. 9 ses partielle manglende mørtelfuger og skadet sten, foto nr. 3. Oversiden af betonafdækning over hovedtrappedøre er nedbrudt med revnedannelser, foto nr. 5. Mørtelfuger fremstår i rimelig stand. Der er foretaget enkelte reparationer af mørtelfuger, primært under vinduer, foto nr. 6. Gårdsiden: Den nuværende facadeisolering fremstår i god stand. Der er enkelte huller i den nederste del, foto nr. 4.

9 EFTERSYNSKORT SIDE: (21)1 (21)1 Teglfacader DATO: VEDLIGEHOLD: Gadesiden: Eftergang af defekte mørtelfuger i facade partiel, 2-5. år Eftergang af defekte fuger i sålbænke, partiel, 2-5 år. Udskiftning af defekte mursten, 2-5 år Omfugning af facaden total, foreslået om år, såfremt partiel eftergang af defekte fuger og mursten ikke øges i frekvens fra år Oversiden af betonafdækninger over hovedtrappedøre kræver en snarlig genopretning. Gårdsiden: Eftergang af skader i facadepudsen.

10 FOTOBILAG SIDE: (21)1 (21)1 Teglfacader DATO: Foto nr. 1 Gadesiden, teglstensfacader ses generelt i god stand. Teglfacader Foto nr. 2 Gadeside, mørtelfuger i sålbænk med mosbegroning.

11 FOTOBILAG SIDE: (21)1 (21)1 Teglfacader DATO: Teglfacader Foto nr. 3 Gadesiden, saltskadet mørtelfuger ved trappedøre. Tidligere rep. anes. Teglfacader Foto nr. 4 Gårdsiden, facadepuds med skade.

12 FOTOBILAG SIDE: (21)1 (21)1 Teglfacader DATO: Teglfacader Foto nr. 5 Gadesiden, oversiden af betonafdækning over hovedtrappedøre er med revnedannelser og krakelereret i overfladen. Teglfacader Foto nr. 6 Gadesiden, Theklavej. Der ses nogen rep. af mørtelfuger, primært mellem vinduer lodret.

13 EFTERSYNSKORT SIDE: (21)2 (21)2 Kælderydervægge, sokkel, lyskasser og trin DATO: BESKRIVELSE: Kælderydervægge Kælderydervægge er iht. eksist. tegninger 2 ½ sten bred (ca, 600 mm), udført af murermesterbeton/beton. Sokkel Sokkel er udført i sokkelpuds i en højde mellem mm. Der er kældervinduer i soklen. Sålbænken under kældervinduerne er udført af puds. Soklen er behandlet med sort maling. Soklen er afsluttet med asfaltbelægning. Trin, gadeside Trin til trappeopgangsdøre er af natursten/terrazzo med en udstøbning af beton. Trin, gårdside Trin til bagtrappedøre er af beton. TILSTAND: VEDLIGEHOLD: Indbygningsår: 1916 Eftersynsinterval: 3 år Mængde, sokkel: 175 lbm, Vedl.holdsinterval 5 år Levetid, sokkel: år Sidste vedligehold:? Næste vedligehold: Sokler er med nogle revner og afskalninger i overfladebehandlingen. Kælderydervægge Er beskrevet under sokkel. Trin, gadeside Naturstenstrin er i god stand. Terrazzobelægning er noget nedslidt. Betonudstøbning og terrazzobelægning ses med nogle revner, foto nr. 1 og 2. Sokkel Løstsiddende sokkelpuds fjernes i områder, og der pudses op med ny mørtel. Herefter overfladebehandles pudsen. Om nødvendigt skal belægningen demonteres for at kunne udføre arbejdet, foto nr. 3. Primære skader er omkring indgangsdøre. Trin, gårdside Trin er noget nedslidte med afskalninger, specielt i hjørnerne, foto nr. 4.

14 FOTOBILAG SIDE: (21)2 (21)2 Kælderydervægge, sokkel, lyskasser og trin DATO: Trin, foto nr. 1 Gadesiden, trin bestående af natursten, beton og terrazzo. Trin, foto nr. 2 Gadesiden,, Theklavej 7/9 mellemgang, revner i terrazzobelægning.

15 FOTOBILAG SIDE: (21)2 (21)2 Kælderydervægge, sokkel, lyskasser og trin DATO: Sokkel/trin, foto nr. 3 Gadesiden, revner i både sokkelpuds og i trin af terrazzo. Sokkel/trin, trin Foto nr. 4 Gårdsiden, trin med manglende hjørne.

16 EFTERSYNSKORT SIDE: (24) (24) Trapper DATO: BESKRIVELSE: Hoved- og køkkentrapper er udført med trin, vanger, rækværk og reposer af træ. Vanger, balustre og stødtrin er malerbehandlet. Underside af løb og reposer er udført med forskallingsbrædder og puds. Trappebund på hovedtrapper er beton med terrazzobelægning. Vægge er pudsede og malede. Hovedtrapper er flere steder med glasvæv på pudsede flader. Vægge er malerbehandlet med glasfilt. Hoved- og køkkentrappetrin er med belægning af linoleum med messingforkant. Indbygningsår: 1916 Eftersynsinterval: 3 år Mængde: 6 hov. 6 køkk. Vedl.holdsinterval 5-10 år Levetid: Terrazzo:60 70 år Sidste vedligehold: 1995 Linoleum: 20 år Næste vedligehold: 2012 TILSTAND: Hoved- og bagtrapper fremstår generelt noget slidte. Terrazzobelægningen på hovedtrapperne er generelt i dårlig stand. Der ses nogle betonrep. af defekt belægning, samt nogle revner over bærejern, foto nr. 1. Linoleumsbelægningen på hovedtrapperne er i dårlig stand på de nederste trin/løb, hvor der er størst færdsel. På øverste etage fremstår linoleummet pænt. Mange steder er der dog set revner i belægning på forkant af trin, foto nr. 2. Malerbehandling på hoved- og bagtrapper af vægge er noget nedslidt. Der ses revner mellem facade og tværvægge på øverste etage, Glasvej nr. 9, foto nr. 3. Malerbehandling på hoved- og bagtrapper af vanger, stødtrin, mægler og balystre er noget medtaget, mest på nederste trappeløb, foto nr. 4. Trappehatten på bagtrappen Theklavej 7 ses kraftige spor efter vandskade (tidligere). Der er store revner i pudsen og fugtskjolder, foto nr. 5. Linoleumsbelægningen på bagtrapperne fremstår i god stand uden større skader, foto nr. 6.

17 EFTERSYNSKORT SIDE: (24) (24) Trapper DATO: VEDLIGEHOLD: Terrazzobelægningen kan enten eftergås med original terrazzobelægning, som har en længere levetid end linoleum. En rep. med terrazzo er mere omkostningsfuld end en udlægning af linoleum. Det anbefales, at skadet belægning af linoleum på trin udskiftes til nye. Malerbehandling af alle overflader anbefales indenfor ca. 5 år primært på hovedtrapper. Afhjælpning af skader i trappehatten, Theklavej 7.

18 FOTOBILAG SIDE: (24) (24) Trapper DATO: Trapper Foto nr.1 Glasvej 9, terrazzobelægning med betonrep. og revner ved bærejern. Trapper Foto nr. 2 Glasvej 9, revner i forkant af linoleumsbelægning på trin, generelt nederste trappeløb.

19 FOTOBILAG SIDE: (24) (24) Trapper DATO: Trapper Foto nr. 3 Glasvej 9, revne mellem facadevæg og tværvæg. sætninsrevne. Trapper Foto nr. 4 Glasvej 9, Træværk nedslidt.

20 FOTOBILAG SIDE: (24) (24) Trapper DATO: Trapper Foto nr. 5 Theklavej 7 Spor efter tidligere vandskade i trappehat. Trapper Foto nr. 6 Stødtrin med afskallende maling.

21 EFTERSYNSKORT SIDE: (26)1 (26)1 Altaner DATO: BESKRIVELSE: Der er udført altaner mod gårdsiden, individuelt efter beboerønske. Altanerne er udført af alu. Bærende dele af galvaniseret stålprofiler. Belægning af hårdtræ. Indbygningsår: 2008 Eftersynsinterval: 5 år Mængde:? Vedl.holdsinterval Efter behov Levetid: Stål/alu: år Sidste vedligehold: Næste vedligehold: TILSTAND: Altaner er nye og tilstanden er god, og der kunne ikke registreres svigt eller skade. VEDLIGEHOLD: Ingen specielle vedligehold. Det anbefales, at træbelægning holdes fri for alger mv. Oliering af træbelægning efter behov.

22 FOTOBILAG SIDE: (27)1 (27) Altaner DATO: Foto nr.1 Theklavej, altan for 2 boliger i tagetagen. Foto nr. 2 Altaner på gårdsiden.

23 EFTERSYNSKORT SIDE: (27) (27)Tagkonstruktion inkl. tagsten mv. DATO: BESKRIVELSE: Taget er udført som mansardtag med boliger i mansarddelen med kviste og med loftsrum på spidsloftet. Ca. 45 taghældning. Tagværk er udført af hanebåndsspær. Der er foretaget tagrenovering i Eksist.spær er blevet oprettet med spærtræ på siden. Undertag af banevarer (bituembaseret). Nye taghætter og skotrender af zink og nye Velux ovenlysvinduer. Tagsten af tegl, falstagsten. Der er brandkamme og skorstene af tegl. Der er adgang til pulterrum ad kældertrapper. Indbygningsår: 2003 Eftersynsinterval: 1 år Mængde: 1600 m2 Vedl.holdsinterval 5 år Levetid: Tagværk:60 80 år Sidste vedligehold: 2003 Næste vedligehold: 2011 TILSTAND: Tagværket er i god stand, foto nr. 1 og 2. Inddækninger under taghætter og Veluxvinduer er ikke tildannet helt til tagstenene foto nr. 3 Der ses ødelagte glas i ovenlysvinduer på tagrum, foto nr. 4. Undertagsafslutning omkring Velux ses ikke iht. Velux anvisninger, foto nr. 5. Afslutning af rygningssten ses mangelfuld, foto nr. 6. VEDLIGEHOLD: Defekte glas i Veluxvinduer bør udskiftes. Eftergang af inddækninger under Velux/taghætter, skal ske i forbindelse med rensning af tagrender. Det anbefales, at inddækninger klæbes med f.eks. butylbånd eller lign. Afhjælpning af rygningssten med formbart inddækningsmateriale. Tagrum efterses årligt, samt efter kraftigt regnvejr. Eventuelle utætheder i tag eller ved taggennemføringer udbedres.

24 FOTOBILAG SIDE: (27) (27)Tagkonstruktion inkl. tagsten mv. DATO: Foto nr. 1 Theklavej 1-5, Gårdfacaden med mansardkviste, brandkamme, tag over bagtrapper, skorsten og taghætter af zink. Tagkonstruktion Foto nr. 2 Glasvej 9, gårdfacaden med mansardkviste, brandkamme, tag over bagtrapper, skorsten og taghætter af zink

25 FOTOBILAG SIDE: (27) (27)Tagkonstruktion inkl. tagsten mv. DATO: Tagkonstruktion Foto nr. 3 Blyinddækning under taghætte ikke tildannet tæt til tagsten. Tagkonstruktion Foto nr. 4 Veluxvindue på tagrum med flækket termorude.

26 FOTOBILAG SIDE: (27) (27)Tagkonstruktion inkl. tagsten mv. DATO: Foto nr. 5 Undertaget er ikke afsluttet op ad ydersiden af karmen på Veluxvinduer Foto nr. 6 Afslutning af rygningssten ses mangelfuld. risiko for opfugtning af rygningsplanken

27 EFTERSYNSKORT SIDE: (31)1 (31)1Vinduer mod gade DATO: BESKRIVELSE: 1, 2 og 3 sidehængte fagsdannebrogsvinduer af træ med termoruder på gadesiden. Termoruder med alubundglasliste. Elastiske fuger omkring vinduer på udv. side. Træliste på indv. side. Indbygningsår: 1985 Eftersynsinterval: 5 år Mængde: 211 stk. Vedl.holdsinterval 7 år Levetid: Træ: 30 år Sidste vedligehold: 1994 Næste vedligehold: 2013 TILSTAND: (På bagrund af BKT arkitekters skrivelse af den ) Vinduer generelt: Alder på nuværende vinduer 26 år, med en begrænset restlevetid. Fuger fremstår lidt hårde, men ikke tegn på svigt. Det bør overvejes, om tætningslister ikke bør udskiftes grundet alder. (EKAS s vurdering) Generelt er vinduerne i god stand og der ses ikke store eller alvorlige skader eller mangler ved vinduerne. På den nederste del af glaslisterne er overfladebehandlingen krakeleret. Generelt er vinduerne på de nederste etager i bedre stand, end vinduerne i de øverste etager. Fuger omkring vinduer er intakte. Ved eftersynet kunne der ikke konstateres punkterede termoruder i de eftersete boliger, men AB Thekla oplyser det forekommer. VEDLIGEHOLD: Smøring og justering efter behov. Malerbehandling af vinduer, især glaslister er påtrængt nu. En generelt malerbehandling af vinduer bør iværksættes om 2-3 år. Defekte tætningslister bør udskiftes, hvor dette er nødvendigt. Punkterede termoruder udskiftes.

28 FOTOBILAG SIDE: (23)1 (31)1Vinduer mod gade DATO: Foto nr.1 Theklavej 9, vinduer med glaslister, hvor den nederste del af listernes er overfladebehandlingen krakeleret. Foto nr. 2, Theklavej 9, 1. sal Tætnnigsliste defekt. Dette er registeret en del steder.

29 EFTERSYNSKORT SIDE: (31)1 (31)1 Kældervinduer DATO: BESKRIVELSE: Kældervinduer er oprindelige trævinduer placeret 1/2 sten tilbage i facade. Vinduer er 1, 2 eller 3 fags sidehængte, indadgående fyrretræsvinduer. Vinduer er malerbehandlet grønne mod gade og gård. Der er fuget omkring kældervinduer med mørtel. Der er opsat galvaniseret net foran af vinduerne. Sokkelpudsen udgør det for kældervinduernes sålbænk TILSTAND: Indbygningsår: 1917 Eftersynsinterval: 3 år Mængde: Vedl.holdsinterval 9 år Levetid: Kældervindue:60 år Sidste vedligehold: 1997 Elastiskfuge: 20 år Næste vedligehold: Galvaniseret net: 40 år Besigtiget kældervinduer mod gård og gade er generelt i rimelig stand. Rimelig intakt malerbehandling, foto nr. 1. Mørtelfuge omkring kældervinduerne er nedbrudte og mangler mange steder, foto nr. 2. Der er samlet sig meget sand og bladdele bag galv. gitter, som er svært er fjerne. Denne ophobning kan fremskynde nedbrydning af overfladebehandlingen, foto nr. 3. Galvaniserede net er i god stand. VEDLIGEHOLD: Det anbefales at snedkergennemgang medtages i forbindelse med malerbehandling af kældervinduer. Der anbefales at få fjerne skidt og snavs, f.eks. med trykluft, da man i så fald ikke skal demontere alle gitrene foran vinduerne.

30 FOTOBILAG SIDE: (31)1 (31)1 Kældervinduer DATO: Foto nr. 1 Theklavej, kældervindue mod gadesiden i rimelig stand. Kældervinduer Foto nr. 2 Theklavej, Mørtelfuger mangler.

31 FOTOBILAG SIDE: (31)1 (31)1 Kældervinduer DATO: Kældervinduer Foto nr.3 Theklavej, kældervinduer mod gårdsiden med meget skidt og snavs

32 EFTERSYSNKORT SIDE: (31)1 (31)2 Hovedtrappedøre DATO: BESKRIVELSE: Hovedtrappedøre Hoveddøre er indadgående, udført med ramme og fyldninger af træ. Dørene er ikke de oprindelige døre. Hoveddør på Theklavej 9 er af nyere dato. Bundstykker af træ. Der er monteret dørpumpe på døre. Døre er forsynet forneden med sparkeplader af rustfri/alu stålplade. Døre i mellemgang af samme konstruktion som hovedtrappedørene, men beklædt med en højde sparkeplade. Det vurderes, at ejendommens affaldscontainere transporteres ud gennem denne dør ved tømning. TILSTAND: Indbygningsår: 1984 Eftersynsinterval: 3 år Mængde: 6 stk. hovedtrappedøre Vedl.holdsinterval 7 år 6 stk. bagtrappedøre Levetid: Dør: år Sidste vedligehold: 1990 Dørpumpe:12-15 år Næste vedligehold: Hovedtrappedøre: Træværk er generelt sundt og i god stand. Er få år gamle. Sparkeplader er tillige i god stand. Døre i mellemgang fremstår i nedslidt stand. Karmene fremstår i noget ramponeret tilstand. VEDLIGEHOLD: Hovedtrappedøre Jævnlig servicering/smøring af døre, og dørpumper skal foretages. Døre i mellemgang trænger til malerbehandling. Evt. kan karmene beskyttes mod overlast ved montering af metalplader. Evt. kan dørkarmen på sigt udskiftes til stål.

33 FOTOBILAG SIDE: (31)2 (31)2 Hovedtrappedøre DATO: Foto nr.1 Glasvej 9, hovedtrappedør, nyere dør i god stand. Foto nr. 2, Theklavej Dør i mellemgang. Fremstår noget ramponeret efter hård mekanisk påvirkning.

34 EFTERSYNSKORT SIDE: (31)2 (31)2 Køkkentrappedøre DATO: BESKRIVELSE: TILSTAND: Køkkentrappedøre: Dørene er en udadgående rammedør med glat fylding nederst og trådglas øverst. Bundstykker af træ. Der er monteret dørpumpe på døre. Døre er forsynet forneden med sparkeplader af rustfri/alu stålplade. Indbygningsår:? Eftersynsinterval: 3 år Mængde: 6 stk. bagtrappedøre Vedl.holdsinterval 7 år Levetid: Dør: 5-10 år Sidste vedligehold: 1995 Dørpumpe:5 år Næste vedligehold: 2011 Køkkentrappedøre: Malerbehandlingen er afskallende, primært ligeledes i den nederste del af rammedelen, foto nr. 1. Dørene fremstår slidte, men fungerer efter hensigten. Dørene har begyndende dellaminering i bunden af rammen, foto nr. 2. VEDLIGEHOLD: Køkkentrappedøre En malerbehandling af køkkentrappedørene samt servicering/smøring og justering af døre og dørpumper er påkrævet indenfor et kortere tidsrum. En snedkermæssig afhjælpning af dørrammernes delaminering er ikke rentabel. Restlevetiden på dørene kræver en jævnlig overfladebehandling af dørene. Ved en udskiftning af køkkentrappedørene om ca. 5 år, kan det anbefales, at skiftes til et træ/alu produkt som vinduerne på gårdsiden.

35 FOTOBILAG SIDE: (31)2 (31)2 Køkkentrappedøre DATO: Foto nr. 1 Theklavej 9, trappedør overfladebehandling tyndslidt og nedbrudt ved bundstykket. Foto nr. 2, Theklavej 9, køkkentrappedøre. Begyndende dellaminering af ramme og spændstykke, nedbrudt overfladebehandling.

36 EFTERSYNSKORT SIDE: (37)4 (37)4 Taghætter DATO: BESKRIVELSE: Udluftning af faldstammer over tag på køkken og badfaldstammer er af 0,8 mm zink inddækket med bly. Aftrækshætte på tag fælles for rumaftræk er udført i zink og inddækket med bly i tagfladen. Taghætter udskiftes løbende ved utætheder eller defekter. Indbygningsår: 1917 Eftersynsinterval: 5 Mængde:? stk. Vedl.holdsinterval 5 år Levetid: Taghætter: 50 år Sidste vedligehold:? Inddækninger:30 år Næste vedligehold: 2015 TILSTAND: Taghætter og faldstammeudluftninger er besigtiget fra tagvinduer. Tilstanden af eftersete taghætter og faldstammeudluftninger er generel god, foto nr. 1 og 2 Der er ej heller konstateret utætheder i forbindelse med taggennemføringer. Blyinddækningerne er ikke tæt til tagbelægningen, højst sandsynlig forårsaget af stærk blæst, foto nr. 3. VEDLIGEHOLD: Blyinddækninger skal tildannes tagstenene. Det vurderes at blyinddækningerne ikke er limet til tagflade med f.eks. butylbånd. Taghætter og tilhørende samlinger skal som minimum efterses en gang om året.

37 FOTOBILAG SIDE: (37)4 (37)4 Taghætter DATO: Foto nr. 1 Theklavej 1, taghætter for naturlig ventilation og faldstammeudluftning af zink Foto nr. 2, der ses rottenet på faldstammeudluftning samt fuglenet på taghætte for naturlig ventilation.

38 FOTOBILAG SIDE: (37)4 (37)4 Taghætter DATO: Foto nr. 3, Blyinddækning under taghætte ikke tildannet tæt til tagsten.

39 EFTERSYNSKORT SIDE: (37)6 (37)6 Tagrender og nedløb DATO: BESKRIVELSE: Tagrender og nedløb er udført i zink, afsluttet med 2 m støbejernsrør mod terræn. Indbygningsår: 2003 Eftersynsinterval: 1 år Mængde:? Vedl.holdsinterval løbende Levetid: Zink: 40 år Sidste vedligehold:? Næste vedligehold: 2019 TILSTAND: Tagrender og nedløb af zink er i god stand, foto nr. 1 og 2. VEDLIGEHOLD: Det anbefales at holde tagrender og nedløb under opsyn mht. opstuvning, især efter løvfald.

40 EFTERSYNSKORT SIDE: (37)6 (37)6 Tagrender og nedløb DATO: Foto nr. 1 Theklavej gadesiden, tagrende og nedløb af zink ses i god stand. Foto nr. 2, gårdsiden Loro-x-rør monteret de nederste 2 meter ved terræn. Øverst zinkrør af nyere dato.

41 EFTERSYNSKORT SIDE: (37)6 (52)1 Faldstammer DATO: BESKRIVELSE: Faldstammer fra tagetage til kælder er udskiftet. Faldstammer i boliger og i kældre er udført af MA støbejernsrør samlet med JET-koblinger. Over Kældergulv er monteret renselemme. Faldstammer er udluftet over tag. Udluftningsfaldstammer er ikke fornyet. (foto 1). Afløb er indstøbt i dæk med vandlås i underliggende bolig. Gulvafløb i bad er ikke fornyet. (foto 2). Indbygningsår: 2006 Eftersynsinterval: 4 år Mængde: Vedl.holdsinterval 8 år Levetid: faldst. Støbejern: 50 år Sidste vedligehold: 2006 Koblinger:25 30 år Næste vedligehold: 2012 TILSTAND: Faldstammer og afløb fremstår i god stand. Der forekommer mindre overfladerust på u-udskiftede rør i enkelte badeværelser, og i loftrum. Der må påregnes løbende udskiftning af vandlåse/gulvafløb. VEDLIGEHOLD: Der bør hvert år afsættest kr ,- til udskiftning af gulvafløb, og til rensning af faldstammer. I midten af planperioden (år 2016) anbefales, at ledninger under kældergulv TV-inspiceres med henblik på en nøjere tilstandsvurdering.

42 FOTOBILAG SIDE: (37)6 (52)1 Faldstammer DATO: Foto nr.1 Theklavej 1, 4. tv., Udluftningsfaldstamme ikke udskiftet.

43 FOTOBILAG SIDE: (37)6 (52)1 Faldstammer DATO: Foto nr.2 Theklavej 9, 1. th. Afløb/vandlås i dæk er ikke fornyet.

44 EFTERSYNSKORT SIDE: (53)1 (53)1 Brugsvandsanlæg DATO: BESKRIVELSE: Fjernvarmestik er indført til varmecentralen. Varmt brugsvand produceres i 2000 liters Reci GE 3x16 K VVB med indbygget spiral. Varmtvandssystemet er beskyttet med elektrolyseanlæg, fabrikat Dansk Elektrolyse A/S. Anlægget er udført med både frem og retur i kælder. Ledninger vender over bagtrapper. På returledninger er monteret CirCon ventiler med fast følerelement. Ledninger er udført som rustfrie stålrør, samlet med pressfittings. Lokalt er anlægget ombygget/tilsluttet oprindelige installationer med andre rørtyper, der ses både galvaniserede stålrør, Pex-rør og kobberrør. Tilsvarende varierer de anvendte fittings mellem rustfrit stål, galv. stårør og messingrør. Der er monteret vandmålere. Pumpe for brugsvandscirkulation er Grundfos UPS Indbygningsår: ca Eftersynsinterval rør og ventiler: Eftersynsinterval varmecentral 1 år Løbende TILSTAND: Mængde:? Vedl.holdsinterval Løbende Levetid: Rør: år Sidste vedligehold:? Ventiler: år Næste vedligehold: løbende Besigtiget anlæg for brudsvand herunder rør og ventiler blev fundet i god driftsmæssig stand. Der er anvendt forskellige materialer til rør, især kobberrør som koblingsledninger. Der er risiko for tæring af galv. stålrør, hvis der ikke er anvendt ionfælde, hvilket der ikke blev konstateret nogen steder. Isolering mangler principielt på CirCon ventiler. Pumpe er ikke driftsmæssigt økonomisk. Bør udskiftes med en trykstyret pumpe som Grundfos Alpha 2. VEDLIGEHOLD: CirCon ventiler bør udskiftes til justerbar type, for at undgå risiko for Legionellabakterier i systemet. Brugsvandsanlægget bør gennemgås for evt. forkerte anvendte materialer i rørsammensætningen, således at tæringer ikke opstår. Alle ventiler skal åbnes og lukkes mindst en gang årligt for at undgå fastgroning. Udskiftning af vandmålere anbefales løbende, forventet levetid max 8 år.

45 FOTOBILAG SIDE: (53)1 (53)1 Brugsvandsanlæg DATO: Foto nr. 1 Theklavej 9, 1. th. Blandede materialer. RF isoleret stigstreng. RF stik. Varmtforz. T-stykke Messing/varmtforz. fittings PEX-rør i rør. Hvidmalet kobberrør Foto nr. 2 Varmtforzinkede rør samlet med kobberrør, uden grisehale med risiko for gennemtæringen.

46 FOTOBILAG SIDE: (53)1 (53)1 Brugsvandsanlæg DATO: Foto nr. 3 Theklavej 7, st. th. RF stigstreng, varmtforzinkede rør samlet med kobberrør uden grisehale med risiko for gennemtæringen. Foto nr. 4 Glasvej 9, 1. th. Blandet rørinstallation med risiko for gennemtæringen.

47 EFTERSYNSKORT SIDE: (53)1 (53)3 Vandarmaturer DATO: BESKRIVELSE: Køkken, generelt: Varierende type og stand, se foto nr. 1 og 2. Badeværelser: Håndvaske: Varierende type og stand. Enkelte håndvaske med termostatiske blandingsbatterier med udløb for håndvask og bruser. Toiletter: Varierende alder, fabrikat og type. Oftest med 2 skyl (6/3 l). Vaskemaskiner: En del beboere har for egen regning installeret vaskemaskine. Ved alle nyere installationer er monteret afspærringsventiler. Indbygningsår:? Eftersynsinterval: 3 år Mængde:? Vedl.holdsinterval Løbende Levetid: Bl.batt: år Sidste vedligehold:? Sanitet: år Næste vedligehold: Løbende TILSTAND: Sanitet og armaturer fremstår i varierende stand. Der blev ikke fundet defekte dele ved eftersynet. VEDLIGEHOLD: Der bør afsættes kr. årligt til løbende udskiftning af vandinstallationer mm. Udskiftning/reparation af de enkelte armaturer påregnes at påhvile de enkelte andelshavere. Beboere skal opfordres til at motionere afspærringsventiler minimum to gange årligt for at undgå fastgroning.

48 FOTOBILAG SIDE: (53)1 (53)3 Vandarmaturer DATO: Foto nr. 1 Blandingsbatteri til håndvask Foto nr. 2 Blandingsarmatur til håndvask/bad.

49 EFTERSYNSKORT SIDE: (56)1 (56)1 Varmeanlæg DATO: BESKRIVELSE: Fjernvarmeinstallation inkl. radiatorer og stigstrenge er udført år Varmeforsyningen er styret af en klimastat, se foto nr. 1. Fjernvarmestik er indført i varmecentralen. Centralvarme til rumopvarmning produceres i en veksler Reci VT 90-III. Pumpe er Grundfos Magna (foto 4). Pumpestyring Grundfos PMU 2000, foto nr. 1. På varmeanlægget er monteret en automatudlufter, Spirotop, se foto nr. 2. Trykekspansionsbeholdere er 2 stk. 140 liters passive beholdere. Anlægget er udført som 2-strenget anlæg med nedre fordeling. Lokalt er anlægget ombygget med andre rørtyper. På stigstrengene er monteret flowbegrænsning med Danfoss ASV 20- ventiler se foto nr. 3. Ledninger er udført som sorte stålrør, samlet med gevindfittings. Varme frem- og returløb er ført under loft i kældre. Rør ser generelt ud til at være isoleret iht. normen på opførelsestidspunktet. Indbygningsår: 1993 Eftersynsinterval: 1 år Mængde:? Vedl.holdsinterval løbende Levetid: Rør: år Sidste vedligehold: 1998 Ventiler: år Næste vedligehold: Løbende TILSTAND: Den besigtigede del af anlægget fremstår funktionsdygtigt og velisoleret. VEDLIGEHOLD: Der bør afsættes ,- kr. årligt til løbende udskiftninger i varmecentral og installation. Alle haner og ventiler skal åbnes og lukkes mindst en gang årligt for at undgå fastgroning.

50 EFTERSYNSKORT SIDE: (56)1 (56)1 Varmeanlæg DATO: Foto nr. 1 Varmecentral, Klimastat, pumpestyring og elektrolysestyring Foto nr. 2 Varmecentral. Automatudlufter.

51 EFTERSYNSKORT SIDE: (56)1 (56)1 Varmeanlæg DATO: Foto nr. 3 Varmecentral Flowbegrænser. Foto nr. 4 Varmecentral Trykstyret pumpe.

52 EFTERSYNSKORT SIDE: (56)2 (56)2 Radiatorer og ventiler DATO: BESKRIVELSE: Varmeanlægget er 2-strenget med nedre fordeling. Radiatorer er pladejernsradiatorer, se foto nr. 1. På radiatorer er monteret Danfoss termostatventiler og fordampningsvarmemålere. Indbygningsår: 1993 Eftersynsinterval: løbende Mængde:? Vedl.holdsinterval løbende Levetid: Radiator: 50 år Sidste vedligehold: Føler: år Næste vedligehold: Løbende TILSTAND: Anlægget fremstår funktionsdygtigt. Det bør overvejes at overgå til fjernaflæselige, elektroniske varmemålere. VEDLIGEHOLD: Der bør årligt afsættes kr. til udskiftning af termostatventiler.

53 FOTOBILAG SIDE: (56)2 (56)2 Radiatorer og ventiler DATO: Foto nr. 1 2 lags pladekonventor anboret i samme side.

54 EFTERSYNSKORT SIDE: (57)2 (57)2 Aftrækskanaler DATO: BESKRIVELSE: Aftrækskanaler er opmuret af betonelementer 10x15/15x 15 cm. Bad og køkken har hver sin kanal ført gennem etager til spidsloft. Kanaler på spidsloft er afsluttet i zink, se foto nr. 1. Det vides ikke hvornår aftrækskanaler sidst er renset. Flere steder ses individuelt udførte emhætter, hvor aftrækket er ført gennem facade på gårdside se foto nr. 2. TILSTAND: Indbygningsår: 1916 Eftersynsinterval: 3 år Mængde: Vedl.holdsinterval 10 år Levetid: Kanaler: år Sidste vedligehold:? Ventil: 10 år Næste vedligehold: Løbende Zink: 50 år Kanaler fremstår i varierende stand, og ventiler i forskellige udgaver, se foto 3 og 4. Visse steder er fintmaskede net i lejligheder helt tilstoppet. Ingen defekte kanaler på spidslofter er blevet observeret. VEDLIGEHOLD: Der bør afsættes kr. pr. 5. år til løbende rensning af aftrækskanaler eller efter behov. For at forbedre det generelle luftskifte, bør der etableres mekanisk udsugning, evt. med varmegenvinding.

55 FOTOBILAG SIDE: (57)2 (57)2 Aftrækskanaler DATO: Foto nr. 1, kanaler på loftsrum, oprindelige fra huset opførelse Foto nr. 2, aftræk ud gennem gårdfacade

56 FOTOBILAG SIDE: (57)2 (57)2 Aftrækskanaler DATO: Foto nr. 3, klapventil i køkken. Foto nr. 4, rist for naturlig ventilation ses i baderum

57 FOTOBILAG SIDE: (57)2 (57)2 Aftrækskanaler DATO: Foto nr. 5 Foto nr. 6

58 EFTERSYNSKORT SIDE: (73)1 (73)1 Køkkener DATO: BESKRIVELSE: Køkkener i bebyggelsen er mangeartet og er i meget forskellig stand og udformning. Fra køkkenelementer i forrammetræ til moderne elementkøkkener. Der er kun meget få af de oprindelig køkkener og køkkenindretninger. Generelt er der gaskomfur i nicher. Der forefindes også elkomfurer mange steder. Indbygningsår: 1917-? Eftersynsinterval: 3 år Mængde:? Vedl.holdsinterval 1-5 år Levetid: Køkken: år Sidste vedligehold:? Næste vedligehold: Løbende TILSTAND: Nyere køkkener fremstår generelt i god stand. Oprindelige køkkener ses dels vedholdt og dels nedslidte foto 1-4. VEDLIGEHOLD: Det vurderes, at beboerne selv står for vedligeholdelse af køkkener og udgifterne dertil.

59 FOTOBILAG SIDE: (73)1 (73)1 Køkkener DATO: Foto nr.1 Theklavej 9, 1. Nyere køkken i dobbelt lejlighed i pæn stand. Opbygget af kassereoler midt i foto. Foto nr. 2 Theklavej, nyere køkken i dobbelt lejlighed i pæn stand.

60 FOTOBILAG SIDE: (73)1 (73)1 Køkkener DATO: Foto nr. 3 Theklavej 7 st.th. Ældre køkken i pæn stand. Foto nr. 4 Theklavej 9 st.th Ældre simpelt køkken i rimelig stand.

61 EFTERSYNSKORT SIDE: (84)3 (84)3 Belægninger DATO: BESKRIVELSE: Eftersynet omfatter belægninger i gård samt fortove på gadesiden. Belægning i gården er asfalt. Fortov på Theklavej er af asfalt. Der er ikke kantsten, da der er etavleret skråparkering. Fortov på glasvej af opbygget af betonfliser med kanter af asfalt. Indbygningsår:? Eftersynsinterval: 3 år Mængde: Gård ca. 700 m2 Vedl.holdsinterval 1-5 år/behov. Fortov 100 lbm Levetid: Gård: 10 år Sidste vedligehold:? Gade: TH.vej 0-5år Gl.vej år Næste vedligehold: 2011 TILSTAND: Belægninger i gården. Generelt ses belægningerne med en del huller og lunker. Der forekommer mane reparationer af asfalten, dels efter skader og dels efter opgravninger/rep. af ledninger, foto nr. 1 og 2. Fortove på gadesiden Fortov på Theklavej er af asfalt med mange lunker, revner og huller, foto nr. 3. VEDLIGEHOLD: Fortov på Glasvej er i rimelig stand, foto 4. Generelt har kommunen vedligeholdelsespligt for fortove. Belægninger i gården. Revner, huller og lunker i belægningen skal afhjælpes, affræsnings af toppe etablering af ny belægning med jævnt fald til afløb, således at belægningen er tæt for nedsivende vand og dermed risiko for frostsprængninger af belægningen, indenfor en kortere årrække. Fortove på gadesiden Revner, huller og lunker i belægningen skal afhjælpes, således at belægningen er tæt for nedsivende vand og dermed risiko for frostsprængninger af belægningen, indenfor en kortere periode.

62 FOTOBILAG SIDE: (84)3 (84)3 Belægninger DATO: Belægninger i gård Foto nr. 1, asfaltbelægning med huller og revner. Der ses nogen rep. af asfalt Foto nr. 2, belægning i gård med revner

63 FOTOBILAG SIDE: (84)3 (84)3 Belægninger DATO: Foto nr. 3, gadesiden Theklavej, asfalt med mange revner og fordybninger.

64 EFTERSYNSKORT SIDE: (85)2 (85)2 Brønde og dæksler DATO: BESKRIVELSE: Der er fælles afløbssystem i gård og langs facader. En meter gennemløbsbrønde findes både på gård- og gadeside. Alle brønde er afsluttet med støbejernskarm og ståldæksel/-rist. Flere nedløbsbrønde er udskiftet til PVC.. Indbygningsår: 1916 og senere Eftersynsinterval: 1 år Mængde:? Vedl.holdsinterval løbende Levetid: Brønd: år Sidste vedligehold:? Ledning: år Næste vedligehold: Løbende TILSTAND: Brønde er ikke nærmere undersøgt/registreret. VEDLIGEHOLD: Der bør afsættes kr pr. 5. år til løbende vedligeholdelse af dæksler i terræn.

65 FOTOBILAG SIDE: (85)2 (85)2 Brønde og dæksler DATO: Foto nr. 1, Brønddæksel i gård Foto nr. 2, brønddæksel ses i asfaltbelægning

66 EFTERSYNSKORT SIDE: (85)2 (85)2 Brønde og dæksler DATO: Foto nr. 3, Nedføring og PVC rør, gadeside Foto nr. 3, brønddæksel med nogen asfalt rep. omkring.

67 TILSTANDSRAPPORT DATO: VEDLIGEHOLDELSESBUDGET

68 AB Thekla Vedligeholdelsesbudget i perioden Budget i kr excl. moms År SfB Aktivitet I alt Primære bygningsdele (21)1 Teglfacader Eftergang af mørtelfuger i facade Eftergang af mørtelfuger i sålbænke Udskiftning af defekte mursten Lukning af huller i facadepuds på gårdsiden Overside af betonafdækninger over hoveddøre (21)2 kælderydervægge, sokkel og trin kælderydervægge Sokkel Trin (24) Trapper Rep. af terrazzobelægning Malerbehandling af overflader på hovedtrapper pr. hovedtrappe , bagtrappe kr (26)1 Altaner (27) Tagkonstruktion + rep af div. fejl og mangler Kompletterende bygningsdele (31)1 Vinduer i facade mod gade Renovering af vinduer iht BKT s budget Malerbehandling af vinduer (31)1 Kældervinduer Malerbehandling og snedkereftergang (31)2 Hovedtrappedøre Inkl. mellemgangsdøre (31)2 Køkkentrappedøre, udskiftning (37)4 Taghætter (37)6 Tagrender/nedløb Rensning af tagrender inkl. lift VVS-anlæg (52)1 Faldstammer, gulv afløb (53)1 Brugsvandsanlæg, inkl udskift. Af vandmålere (53)1 Vandarmaturer (56)1 Varmeanlæg (56)2 Radiatorer og ventiler (57)2 Aftrækskanaler Inventar (73)1 Køkken Terræn (84)3 Stilbelægninger (85)2 Brønde/dæksler Samlet vedligeholdelsesudgifter pr. år i hele tusind kr excl. moms I ovennævnte beløb er der medtaget stillads under malerbehandling af vinduer Udgifter til uforudsete udgifter og rådgiverhonorar er ikke medtaget.

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé YGNINGSELSKORT : Vinduer ygning nr. Vesterbrogade 183 / akkegårds llé 1 og 3 Eksist.. Forhold / tilstand : ktivitet og interval : ktuel tilstand: Eemærkninger : 1 Vinduer- generel beskrivelse Vinduer i

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Bente Naver Ejendomsadministration Gennemgangs rapport 14-10-2014 Vesterbrogade 92, København Drift og vedligeholdelse Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS Tlf: 28 30 39 17 Kelstrupvej 33. 4560 Vig Mail: vvsing@mail.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V 29. marts 2010 Vedligeholdelsesplan Eskildsgade 60 København V Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger side 3 Vejledning til vedligeholdelsesplanen. side 4 Tilstandsvurdering.. side 6 Bygningsdelskort

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere