Lokalplan nr. 28. Bevaringsplan for Lille Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 28. Bevaringsplan for Lille Lyngby"

Transkript

1 Lokalplan nr. 28 Bevaringsplan for Lille Lyngby

2 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE Lokalplan nr. 28 Bevaringsplan for Lille Lyngby Område L.4A

3 Udarbejdet i samarbejde med Skævinge jcommunes tekniske forvaltning af Arkitekt Sven Allan Jensens tegnestue. Kilde til det historiske materiale er REGISTRANT OG BEVARINGSPLAN, LILLE LYNGBY udarbejdet af Skævinge kommune og Nordsjællands Folkemuseum Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse, (c) Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD

4

5 Det ældste kort over LI. Lyngby fra 1786, opmålt i forbindelse med udskiftningen. Det første matrikelkort opmålt i LI. Lyngby 1992, kort til brug i bevaringsplanen udarbejdet på grundlag af luftfotografi.

6

7 4. M 919 blev det første hus gjort til sommerbeboelse, og i 1930-eme og 1940-eme blev mange huse sommerhuse, specielt for kunstnere. Mekaniseringen af landbruget overflødiggjorde i stigende grad den arbejdsstyrke, som husmændende udgjorde. Samtidig blev der øget interesse blandt byboer for at få hus i de naturskønne omgivelser, så omkring 1950 var halvdelen af landsbyens huse kun beboet i sommerperioden. Den stigende privatbilisme gjorde det i eme og 70-eme muligt at pendle til fjernere liggende arbejdssteder, så de fleste huse igen blev helårsboliger. En del af livet er således vendt tilbage, og kun et enkelt hus fungerer nu som feriebolig (matr.nr. 20, LI. Lyngbyvej 10). Kun et enkelt af landsbyens huse fungerer som feriebolig.

8 LILLE LYNGBY Arresa -. >"' L u rift e n Jr. - ^ ^ <ia Nord Grøn> A Ladebakk Klrkttrtdnlng ^y X Forslag III regional udflugtssti^ Fra kommuneplanen FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN Lille Lyngby PræstonArri l *J i.^. >. Grænse for kommunens i- ^i\ 2onelovskompetance di T 60 'ip, &, Agerskovli H ;Pl Mål 1:10000 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LI. Lyngby ligger i kommuneplanens landbrugsområde L.4A. Af lokalplanrammerne fremgår bl.a. at landsbyen overvejende skal anvendes til landbrugsformål, samt virksomhed med tilknytning til jordbrugserhvervene, at boliger højst må opføres med 1 etage med udnyttet tagetage og anden bebyggelse højst med 2 etager, at højden ikke må overstige 8,5 m, at området skal forblive i landzone, at der skal tages hensyn til at bevare de værdifulde landskaber ved Arresø og Lyngby Skov, og at den karakteristiske landsbybyggelse i LI. Lyngby skal bevares. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆG- NING Mosearealer på matr.nr. 1 g og dele af matr.nr. 30 er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og tilstanden heraf må således ikke ændres uden amtsrådets tilladelse. Enkelte af de jord- og stendiger, som omtales i lokalplanen, findes tillige på Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk Danmark 1:25.000, og er som følge heraf beskyttet af naturbeskyttelseslovens 4, hvorfor der ikke må ske ændring af tilstanden uden tilladelse fra amtsrådet. Beskyttelsen gælder dog ikke kirkegårdsdiger, der er omfattet af lovgivningen om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Der synes herefter alene at være tale om, at beskyttelsen omfatter diget langs markvejen over matr.nr. 1 g. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens hovedprincipper. Mere væsentlige ændringer af lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i 8 en bestemmelse om, at visse bygninger ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse betingelser forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning (se kommentarerne til 8). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. l henhold til kommunens spildevandsplanlægning er området ikke tilsluttet den offentlige kloak, men alene omfattet af kommunens tømningsordning.

9 Matrikulære forhold

10 Skævinge Kommune LOKALPLAN NR. 28. Bevaringsplan for Lille Lyngby Kommentarer til lokalplanen er anført med kursiv skrift. l henhold til lovbekendtgørelse nr. 746 af lovbekendtgørelse om planlægning - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål at bevare landsbyens specielle karakter med hensyn til den lave varierede bebyggelse, vejene, hegnene og bevoksningen i øvrigt, at medvirke til bevaring af karakteristiske bygninger mod nedrivning og forvanskning, at sikre at ny bebyggelse i landsbyen indpasses i miljøet, og at danne grundlag for administration af alle mindre bygge- og anlægsarbejder. 2. Lokalplanens område og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilaget og omfatter følgende matr.numre 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 1a*, 1f, 1g*, 2a, 2b, 3b*, 4a*, 5a*, 5c, 5d, 5e, 6a, 6c, 13b og 29b af LI. Lyngby By, samt parceller, der efter den udstykkes fra ejendommene. (Lokalplanen omfatter kun dele af ejendomme markeret med *). 2.2 Lokalplanens område skal forblive i landzone. "U. Lyngby havn" og Arresø

11

12 9. 3. Områdets anvendelse 3.1. Området opdeles i følgende delområder som vist på kortbilaget: B 24 - Boligområde. D 10, F 9, F 10 og F 11 -Offentlige formål. L.4A - Landbrug Område B 24 må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og bebyggelsen må kun bestå af fritliggende huse. Der må kun indrettes én bolig på hver grund. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af at virskomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af landsby-boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, og at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Kommunalbestyrelsen kan endvidere tillade, at der opføres eller indrettes bebyggelse til mindre værksteder, udsalgssteder o.lign. samt almennyttige formål, såfremt den pågældende ejendom, er velbeliggende og egnet til formålet, og såfremt byggeriet ikke vil være i strid med hensigterne i lokalplanen. ad 3 / lokalplanen er landsbyen opdelt i tre arealkategorier efter anvendelse: Boligområder, offentlige formål og landbrug. BOLIGOMRÅDERNE er betegnet B 24 og udgør de grunde, som i dag anvendes til boligformål. De småerhverv, der findes, kan naturligvis fonsætte, og ejendommene kan afhændes til anden lignende virksomhed. Udvidelse af virksomheden og ændring til andet end boligformål nødvendiggør dispensation fra lokalplanen, og inden dispensationen eventuelt gives, skal der foretages en høring af de omboende og andre berørte paner. OFFENTLIGE FORMÅL Arealerne til offentlige formål er angivet med F og D og et nummer på kortbilaget. D 10 er kirken og kirkegården, som sorterer under Kirkeministeriet, og der ikke kan "bindes" af kommunens lokalplan. F 9 er den offentlige parkeringsplads over for kirken. F 10 og F 11 er dele af den såkaldte "gadejord", som er fælles for landsby beboerne. Gadejorden omfatter vejene og den del af parkeringspladsen, friarealet F 11 ved Lille Lyngbyvej - Præsthøjvej og et grønt område ved Søbredden F 10 - stejleplads, der er udlagt til offentligt opholdsområde, græsningsareal, plads for bådelauget i h. t. "Regler for færdsel mv. på Arresø" af , samt til sti og markvej til Bjerget m. v Område D og F udlægges til følgende offentlige formål: D 10 - Kirke, kirkegård. F 9 - Offentlig parkeringsplads. F 10 - Offentligt grønt område, stejleplads. F 11 - Offentligt grønt område.

13 10 / Præstegården kan eventuelt indrettes mødelokaler o.lign.

14 3.4. Området L4A udlægges til landbrug, gartneri o.lign. landzoneerhverv. Der må kun indrettes bebyggelse til brug for de nævnte formål samt bolig for ejer eller bestyrer efter reglerne i landbrugsloven. Bygninger, som ikke længere er nødvendige for driften af ejendommen, kan anvendes til andet formål såsom håndværks- og industrivirksomhed, lager, kontorformål, børnehaver, daginstitutioner, klublokaler o.lign. samt andre almennyttige formål, som efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i landsbymiljøet. 11. LANDBRUGSOMRÅDERNE er betegnet med L.4A, og der er tale om de arealer i lokalplanområdet, hvor der i dag er mulighed for at drive landbrug, gartneri o.lign.: Matr.numrene l a, 3 b, 4 a, 5 a og 6 a af LI. Lyngby By. Miljøkravene med hensyn til støj lugt, røg, kloakering m.v. skal opfyldes. Kommunalbestyrelsen kan endvidere meddele tilladelse til etablering af en mindre kiosk eller mindre butikker med salg af kunsthåndværk eller lignende, der efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i landsbymiljøet Der må ikke indenfor lokalplanområdet drives nogen form for virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende. Forholdene reguleres i medfør af miljølovgivningen Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til kvarterets forsyning.

15

16 Veje og parkering 4.1. Ændring af landsbyens vejforløb må ikke finde sted. Kommunalbestyrelsen kan dog i medfør af vejlovgivningen foretage mindre reguleringer i forbindelse med eventuel etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, indsnævringer, udkørsler m.v Etablering af parkeringspladser, bl.a. i forbindelse med erhvervsvirksomhed, skal ske under hensyntagen til områdets træer, hegn og andre bevaringsværdige træk Henstilling af lastbiler, campingvogne, større lystbåde o.lign. må ikke finde sted. 5. Udstykninger 5.1. Yderligere udstykning må ikke finde sted. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 i boligområderne Bebyggelsen må kun opføres med én etage eller én etage med udnyttet tagetage, og den skal tilpasses de eksisterende bygningsprofiler og -højder. Rygnings- og bygningshøjder må ikke overstige 7,5 m. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at landbrugs- og erhvervsbebyggelse opføres med større højde, hvis særlige hensyn til bygningens indretning gør det rimeligt For boligbebyggelse gælder følgende bestemmelser: a) Tage skal udformes som symmetriske, uafvalmede sadeltage med hældning. Udhænget må ikke være større end 50 cm regnet vinkelret på muren. B) Facadehøjden skal ligge i intervallet 2,0 m til 3,25 m målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. ad 4. Kommunalbestyrelsens agter "hen ad vejen" at iværksætte arbejdet med at give parkeringspladsen og vejarealet ved kirken en mere landsbymiljøvenlig udformning, ligesom forholdene med hensyn til hastighedsdæmpning på U. Lyngbyvej vil blive taget op til overvejelse. Skitser til anlæggene og til eventuel fremtidig beplantning og belysning fremgår af det supplerende materiale bag i hæftet. ad 5. Ejendomsstrukturen i landsbyen - de store grunde med gårdene og de små med landsbyhusene - er et element, som skal søges bevaret. Der vil dog næppe blive problemer i forbindelse med mindre justeringer af skel, herunder udstykninger til landbrugsformål. ad 6 og 7. / 6 fastlægges nogle grove bestemmelser, der sikrer at fremtidigt byggeri i de store linier kommer til at passe ind i landsbyens bygningsmiljø. De store linier går f.eks. ud på, at nye (genopførte) boliger skal være længehuse med høj tagrejsning i stil med de gamle huse og gårde. For landbrugs- og anden erhvervsbebyggelse, som ofte må have større dimensioner, vil man normalt følge bygningsreglementets almindelige bestemmelser, samtidig med at man søger at tilgodese hensynet til landskab og landsbymiljø. Hermå der tages stilling i hvert enkelt tilfælde. Med hensyn til detaljerne ved om- og tilbygninger er der i et samarbejde mellem bylauget og kommunens teknikere udarbejdet et sæt supplerende retningslinier, som fremgår af følgende. Retningslinierne er ikke direkte bindende, men de vil indgå i overvejelserne, når der skal behandles sager vedrørende ændringer af bebyggelsen. Tage. Nye kviste og tagvinduer bør fortrinsvis etableres i tagflader, der vender væk fra vejen. Eksisterende tagværk og originale lægter bør bevares i videst muligt omfang. Stråtagmøndinger bør udføres i langhalm og flækkede kragetræer. Skorstene bør kun opføres i rygningen og udføres med sokkel og krone/gesims.

17

18 6.4. Tilbygninger og udhuse skal med hensyn til form, fagdeling, vinduestyper, byggematerialer, farver og arkitektur i øvrigt harmonere med den pågældende ejendoms og områdets øvrige bebyggelse Kommunalbestyrelsen agter at gøre byggetilladelser m.v. betingede af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning Der må ikke opføres bebyggelse nærmere skel mod veje og offentlige områder end 2,5 m uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1. Udvendige bygningssider må kun med særlig tilladelse afvige fra farver dannet af sort, hvidt, jordfarverne samt kombinationer af disse. På døre, vinduesrammer o.lign. kan dog også andre farver anvendes. Ydervægge skal fremtræde som pudset eller vandskuret mur, bindingsværk eller som træværk i harmoni med den eksisterende bygning Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens godkendelse. Dog kan er i forbindelse med erhvervsbebyggelse opsættes et skilt på max. 0,6 x 0,9 m for hver virksomhed. 15. Ovemavle. Ikke murede gavle bør udføres i træbeklædning "én på to" med vandnæsebrædt eller sortpap monteret på klassisk vis. Der bør kun isættes gavlvinduer, udført i bygningens tidsstil. Facader. Bindingsværksfacader inkl. træværk bør hvidkalkes. Bindingsværk, gesimser og udragende bjælkeender bør bevares. Facadeisolering skal ske indvendigt. Sokler bør sorttjæres. Døre og vinduer bør indmales i farverne rød mønje, grøn umbra eller zinkhvid, Nye døre og vinduer bør monteres enten bindig (i plan med) med facaden eller med 1-2 cm fals og bør udføres i samme stil som de originale, med samme opsprodsning, materialer, konstruktion og materialedimensioner. Småsprossede termoruder bør ikke anvendes. SMÅHUSREGLEMENTET er et sæt bestemmelser, som har til formål at forenkle byggesagsadministrationen. De betyder f.eks., at der normalt ikke kræves tilladelse til byggeri af nærmere beskrevne mindre udhuse, samt ombygninger, der ikke medføre udvidelse af etagearealet. Det understreges, at lokalplanen er "stærkere" end småhusreglementet, og derfor er den pågældende uanset om småhusreglementet er lempeligere på et bestemt felt. Der kan forekomme grænsetilfælde, hvor man ikke eksakt kan sige om en ændring omfattes at d$t ene eller det andet sæt regler. Derfor tilrådes det, at man i tvivlstilfælde forhører sig på Teknisk Afdeling, inden et projekt iværksættes.

19

20 8. Særlige bevaringsbestemmelser for bebyggelse og bevoksning 8.1. For bebyggelse, der på kortbilaget er vist med sort, gælder, at ejerne skal indhente kommunalbestyrelsens tilladelse inden følgende foretages: 1) Hel eller delvis nedrivning, ændring eller fjernelse af skorstene, udragende bjælkeender, gesimser o.lign. bygningsdele. 2) Ændring af tagmateriale, -farve og -form. 3) Ændring af facadestruktur og -farve. 4) Påsætning af kviste, tagvinduer og solfangere. 5) Ændring af type og format af vinduer og døre For de på kortbilaget viste træer, hegn o.lign. gælder, at de pågældende bevoksningers karakter ikke må ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse De indtegnede stendiger må ikke fjernes. 9. Hegnsforhold, ubebyggede arealer 9.1. Hegn langs grundenes skel mod veje, offentlige områder og landbrugsarealer skal være levende hegn eller højt 1 m høje stakitter eller trådhegn. Raftehegn o.lign. faste hegn må kun anvendes i begrænset omfang og kun bag vejbyggelinieme Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et for området passende udseende. 17. ad 8. / en bevarende lokalplan kan man nu udpege de bygninger, som byrådet finder så betydningsfulde for bybilledet og miljøet, at man ønsker indseende i planer om nedrivning eller ændring af deres ydre fremtræden, l dette tilfælde foreslås - efter bylaugets oplæg - så at sige alle bygninger taget med under bestemmelsen. En anvisning på, hvorledes man skal forholde sig med hensyn til ansøgninger, findes bag i hæftet. (Det kræver ikke tilladelse f.eks. at udskifte et eksisterende etemittag med et nyt etemittag magen til, eller at erstatte gamle vinduer med nye af samme type. Først når der foretages ændringer af materialer, farverm.v. skal kommunen spørges.) Det bemærkes, at såfremt kommunalbestyrelsen nægter en nedrivningstilladelse, kan ejeren ifølge planloven under visse omstændigheder forlange huset overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten kan dog kun blive aktuel, hvis forbudet medfører væsentlige økonomiske konsekvenser for ejeren sammenlignet med ejere af tilsvarende huse uden bevaring sf o rpligtel se. (Med andre ord: En ruin kan begæres overtaget - et godt hus kan ikke!). De bevaringsværdige træer er indtegnet efter bylaugets oplæg. Hvis dette felt skal med i den endelige plan, forudsætter det sandsynligvis, at foreningen overtager administrationen efter uddelegering fra byrådet. l så fald vil byrådet fungerer som ankeinstans i tilfælde af eventuelle problematiske afgørelser. ad 9. Bestemmelserne om hegning har til formål at bevare landsbyens grønne præg og forhindre at raftehegn, plankeværker o.lign. fremmede elementer bliver for dominerende i bybilledet.

21

22 10. Antenner. Ad , Der må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse opsættes parabolantenner, hvis højde regnet fra terræn til overkant overstiger 1,8 m. For antenner i øvrigt gælder småhusreglementets bestemmelser. Da parabolantenner godt i visse situationer kan anbringes mere hensigtsmæssigt på en tagflade end på jorden, åbnes mulighed for sådanne løsninger med kommunalbestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde. 11. Tilladelser fra andre myndigheder Der må ikke uden tilladelse i henhold til landbrugslovgivningen foretages udstykning eller ændring af anvendelsen til boliger eller andre bymæssige formål af arealer pålagt landbrugspligt. (Omfatter ikke de overflødiggjorte bygninger nævnt i 3.4.) Der må ikke uden tilladelse fra amtsrådet opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 meter indenfor en afstand af 300 m fra kirken Der må ikke uden tilladelse fra amtsrådet placeres bebyggelse eller foretages beplantning eller ændring i terrænet inden 1) en afstand af 150 m fra Arresø, 2) en afstand på 100 m fra det fredede fortidsminde på kirkegården. (Gælder ikke eksisterende haver, gårdspladser m.v.) Der må ikke uden tilladelse fra Naturfredningsnævnet foretages ændringer af forholdene på de fredede arealer langs Arresø nordøst for LI. Lyngby, jf. O verf redningsnævnets kendelse af Opmærksomheden henledes på Naturfredningsnævnets kendelse af vedr. kirkens omgivelser, som omfatter følgende ejendomme: Matr.nr. 1 a, 5 c, 6 a, 13 b, 21, 24, 25, 26 og 29 b af Lille Lyngby By For det registrerede fredede fortidsminde på kirkegården gælder, at der ikke uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen må Dforetages ændringer af afstanden af fortidsmindet, 2) foretages jordbehandling, gødes eller plantes samt anvendes metaldetektor indenfor en afstand af 2 m fra fortidsmindet. 12. Ophævelse af lokalplan Den under af Skævinge kommunalbestyrelse vedtagne lokalplan nr. 24 -Bevaringsplan for Lille Lyngby - ophæves. Lokalplanen er i henhold til 27 i planloendelig vedtaget af Skævinge komjnalbestyrelse den 28. august kprr Jo rnui albestyrelsens vegne kommunaldirektør

23 20 Arreso Uderummene

24 21 TILLÆG TIL LOKALPLANEN OM UDERUM Under de indledende kontakter med beboerne har landsbyens uderum været genstand for betydelig interesse, og der er fremsat ønsker om at dette område tages op i forbindelse med lokalplanlægningen. Uderummene i landsbyen er dels de private uderum, - haver, marker, gårdspladser m.v. dels de offentlige uderum, - veje, offentlige grønne områder og pladser. De private uderum. Vigtige elementer i de private uderum er huse, hegn, træer og anden bevoksning. Kommunens indflydelse på disse elementer kap komme til udtryk i en lokalplan, l denne kan man træffe bestemmelser om fremtidige beplantningsforhold, hegning, byggeriets placering og udformning. l en landsbys uderum er beplantningerne især af interesse. Om disse kan f.eks. foreskrive i lokalplanen, at hvis der plantes, skal det være træer eller buske af særlige arter placeret på en bestemt måde, eller hvis der hegnes skal det være på en fastsat måde. Man kan også bestemme at udpegede træer og andre bevoksninger ikke må fjernes uden tilladelse. - Men man kan ikke pålægge grundejerne handlepligt i retning af at foretage ændringer af de private uderums elementer. Ændringerne kommer først når grundejerne selv tager initiativer, og derfor er indsatsen m.h.t. de private uderum meget langsigtet. l lokalplanforslaget indgår bestemmelser om hegning og om bevaring af karakteristiske bevoksninger. Her ud over menes det ikke at være hensigtsmæssigt at gå ind i regulering af elementer i de private uderum. De offentlige uderum Fra kommunens side har man direkte indflydelse på, hvorledes de offentlige uderum skal indrettes. Det drejer sig f.eks. om udformning af vejbelægning, kantsten, vejtræer, busketter og forskelligt vejinventar såsom belysning, skiltning og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Når talen er om at gøre noget for at forbedre uderummene er det derfor primært de offentlige veje og pladser interessen samler sig om. Bestemmelser herom er ikke taget med i lokalplanen, da man fra kommunens side finder det uhensigtsmæssigt at lægge sig fast på bestemte udformninger af uderumselementerne. Det skyldes at flere af de kommunale indsatser vil blive gennemført over en længere periode, og en foranstaltning, der virker rigtig i dag, er det måske ikke om fem år. Desuden kan andre instanser, f.eks. politi og koncessionerede selskaber, være involveret, således at man først med rimelighed kan gå i detaljer, når projekterne bliver helt aktuelle. Imidlertid er man fra kommunens side positiv over for at gå i gang med forbedringer, som kan gennemføres når lejlighed gives, og som ikke kræver at et større godkendelsesapparat sættes i gang. Der kan især blive tale om plantning af træer og mindre ændringer af belægninger m.v. Nogle betragtninger og ideer til forbedringer fremgår af følgende. LI. Lyngbys uderum Ankommer man til LI. Lyngby fra sydøst kan man opfatte landsbyen som opdelt i en række uderum: A. Indgangsrummet mellem Tøpholmgård og kirkegården. B. Landsbygaderummet foran kirken og i sammenhæng hermed den offentlige parkeringsplads. C. Det åbne landskabsrum mellem de to grupperinger af gårde og huse. D. Landsbygaden mellem Damgård og de tre over for liggende huse. Som et "birum" kan man opfatte Hulvejens krogede forløb ned mod søen (E).

25 Skitse til Indretning af pladsen ved kirken. P-arealet er tegnet efter Bylaugets forslag.

26 23 Om de enkelte rum kan man gøre sig følgende betragtninger: A. Landsbyens indgangsrum eller "entré" udgøres af det trekantede grønne stykke gadejord. Væggen mod vest er gårdens udhus og på de andre sider er et stendige mod kirkegården og iøvrigt træ- og buskbevoksning af forskelligartet karakter. En forbedring af forholdene kunne bestå i at man fik retableret den medtagne trærække ved kirkegården og etableret et levende hegn som en ny "nordvæg". Det kunne f.eks. være en bøgehæk, der jo bevarer bladene om vinteren og kunne virke som et smukt supplement til stendiget. Landsbyens klare afgrænsning og den sævre indkørsel har i sig selv en vis hastighedsdæmpende virkning. Denne kan forstærkes ved etablering af et bump umiddelbart syd for Præsthøjvejs tilslutning. Her bør ikke plantes træer, da de ville forstyrre udsigten fra "entréen" over landskabet. (Se billederne side 8.) B. Ud for kirken har man et typisk landsbygaderum med karakteristiske landsbyhuse liggende tæt på vejen og med store gamle træer. Ved indgangen til kirken er rummet udvidet med en lille trekantet chaussestensbelagt plads. Parkeringspladsen er anlagt som et stort åbent asfaltareal. Fra beboerside er der fremsat ønske om at få ændret pladsen så den får et mere landsbymiljøtilpasset udseende, og bylauget har fremsendt en skitse til ændret udformning. Forslaget er i hovedtrækkene gengivet over for, og det går ud på at man 1) etablerer et stendige mod marken, 2) ændrer asfaltbelægningens afgrænsning, så får et forløb med bløde kurver, 3) opdeler pladsen i to mindre afdelinger adskilt af træplantninger omgivet af stensætninger, 4) etablerer levende hegn af buske langs skellene mod ejendommene nord og syd for pladsen. 5) Planter træer i "hullet" mod marken og andre steder langs pladsens afgrænsning (ikke på linie!) Der fortages ikke nogen markering af parkeringsbåsene på pladsen. Pladsen foran kirken kan reguleres, således at der bliver bedre sammenhæng med parkeringspladsen. Det kan ske ved at man ændrer vejbelægningen på en strækning af ca. 30 m, så der fremkommer en hævet flade af brosten eller andet materiale der i farve og karakter afviger fra kørebanens asfalt. Der kan suppleres med træplantninger og udsmykning, så der fremkommer et lille intimt torv, der tillige vil have en hastighedsdæmpende virkning på biltrafikken. (Se billederne side 12.)

27

28 25 C. Den grønne landbrugskile bør bevares som et åbent areal, og man bør søge at få en aftale med ejeren om at der ikke bygges landbrugsbygninger eller plantes træer og buske, der kan hindre udsigten over Arresø. (Emnet kan ikke behandles i lokalplanen) Også på sydsiden af vejen bør man undgå træer. D. Vejrummet ved Damgård har mod nordøst en meget fin afgrænsning, hvor gårdens bygninger og det store træ "lukker vejbilledet 11. Mod syd er rummet og byens afgrænsning mere difus, og den lange lige vejstrækning indbyder til for hurtig kørsel ind i svinget. Her kunne man markere bygrænsen og samtidig effektivt nedsætte hastigheden ved at anlægge en indsnævring af kørebanen kombineret med et bump beliggende umiddelbart syd for den yderste lygtepæl. En "port" bestående af to eller fire opstammede træer ville angive, at her starter landsbyens uderum. Yderligere et par på den åbne side af vejen ville forstærke trafikantens fornemmelse af at være kommet ind i et byområde. E. Hulvejen udgør i kraft af det slyngede forløb, den ringe bredde og den tætte bevoksning et snævert og intimt uderum. Der menes ikke at være behov for at gå ind med initiativer fra kommunens side, idet der nærmest er behov for at bevare forholdene som de er, herunder at holde fast ved den eksisterende beskedne grusbelægning. Fartdæmpere Om de hastighedsdæmpende foranstaltninger, der kan komme på tale, kan siges at det absolut mest effektive er at etablere bump. De virker på alle køretøjer og på alle tider af døgnet, og placeres de i passende afstand fra boligbebyggelsen er genevirkningerne ved rystelser og støj begrænsede. Indsnævringer uden bump har kun effekt hvis der er en passende modgående trafik at tage hensyn til. Ellers opnår bilisterne hurtigt øvelse i at køre igennem med stor fart. Forsætninger, der betyder slalomkørsel er vanskelige at udforme så de både har effekt overfor små og store biler, og vejdirektoratet fraråder at de bruges hvor der er bustrafik. Hulvejen set mod nord.

29

30 27 Belysning Belysningen af landsbyens veje har været ivrigt diskuteret under lokalplanlægningens indledende faser. Dette felt sorterer under EFFO, som naturligvis skal have udformningen godkendt af kommunen. l dag er der opsat skråtsiddende lysstofrør på træmaster. Af forslag til forbedringer har det været på tale at udskifte lysstofrørene med glødelamper, som giveret mindre kraftigt men mere varmt lys. En anden mulighed er at man går over til lavere armaturer og giver afkald på den ret effektive oplysning af gaden, som lysstofrørene giver.! så fald bør hvert armaturer oplyse et felt på jorden uden at blænde trafikanterne. Armaturerne kan placeres ved strategiske punkter i landsbyen, såsom sideveje, indkørsler, sving og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Afstanden mellem armaturerne bør indrettes således at de belyste steder med passende mellemrum markerer vejforløbet gennem landsbyen. Som supplement til de fritstående armaturer kan man placerer belysning på bygningsfacader, der står tæt på vejbanen. Det indirekte lys man får fra de lyse murflader dyrkes ofte i egentlige bygader, men det kan også have en meget fin effekt i landsbyer med spredt bebyggelse. De hvide mure på Damgård, Tøpholmgård og ved "kirkepladsen" ville være velegnede til formålet. løvrigt kan det diskuteres, hvilke lamper, man bør anvende i en gammel landsby. Der findes ikke - på samme måde som i byerne - belysningsformer, som har tradition i gamle dage, da gadebelysningen degang alene kom fra vinduerne. Eksempel på forholdsvis lave armaturer, der oplyser et felt på jorden og ikke blænder.

31 28. OM ANSØGNINGER Lokalplanen betyder, at der skal søges om tilladelse til en række bygningsændringer, som i byggelovgivningens forstand betragtes som almindelige vedligeholdelsesarbejder eller småændringer, hvortil der normalt ikke kræves tilladelse. Det gælder specielt en del af de ting, som er omtalt i 8. Ansøgningen skal så tydeligt som muligt beskrive projektet, og den kan afhængigt af sagens karakter omfatte følgende: 1) Opmålinger og eller fotografier, der viser bygningens og evt. de nærmeste omgivelsers nuværende udseende. 2) Facadetegning og lodret snit i facaden, hvor ændringen er vist i mål 1:50 eller 1:100. 3) Detailtegning af ændringen med angivelse af materialer, farver og udførelse. 4) Farve- og materialeprøver. Såfremt ansøgeren ikke ejer bygningen, skal projektet godkendes af husejeren og forsynes med dennes påtegning. Ansøgningen skal sendes til: Skævinge kommune Teknisk afdeling Har løsevej Skævinge. Kommunens tekniske afdeling står i øvrigt til rådighed, og giver gerne vejledning med hensyn til arkitektoniske spørgsmål og udfærdigelse af ansøgningsmateriale.

32 BEVARINGSFORHOLD 1 Bebyggelse, hvis ydre ikke må ændres uden tilladelse, jfr lt Bevoksning, der ikke ma fjernes uden - tilladelse, jfr. Q 8.2. Diger, der ikke må ændres uden tilladelse, jfr

33

34 Arresø LILLE LYNGBY Optegnet pa grundlag af luftfotografi

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86

NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86 NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86 - for et område ved Valstedgård i Valsted By til boligformål (1. etape) Indhold side Hvad er en lokalplan... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Lokalplanens formål og

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM

LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM Ny bebyggelse og bevaringsværdigt kulturmiljø EN KORTFATTET BESKRVELSE Beliggenhed og omfang Lokalplanens område Planen går ud på Ny udstykning Lokalplanen omfatter landsbyen

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan 160. En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 160. En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 160 En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING JULI 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 Lokalplanens målsætning. 3 BESKRIVELSEN 4 Baggrund for udarbejdelsen af lokalplanen. 4 Lokalplanens

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere