Lokalplan nr. 28. Bevaringsplan for Lille Lyngby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 28. Bevaringsplan for Lille Lyngby"

Transkript

1 Lokalplan nr. 28 Bevaringsplan for Lille Lyngby

2 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE Lokalplan nr. 28 Bevaringsplan for Lille Lyngby Område L.4A

3 Udarbejdet i samarbejde med Skævinge jcommunes tekniske forvaltning af Arkitekt Sven Allan Jensens tegnestue. Kilde til det historiske materiale er REGISTRANT OG BEVARINGSPLAN, LILLE LYNGBY udarbejdet af Skævinge kommune og Nordsjællands Folkemuseum Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse, (c) Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD

4

5 Det ældste kort over LI. Lyngby fra 1786, opmålt i forbindelse med udskiftningen. Det første matrikelkort opmålt i LI. Lyngby 1992, kort til brug i bevaringsplanen udarbejdet på grundlag af luftfotografi.

6

7 4. M 919 blev det første hus gjort til sommerbeboelse, og i 1930-eme og 1940-eme blev mange huse sommerhuse, specielt for kunstnere. Mekaniseringen af landbruget overflødiggjorde i stigende grad den arbejdsstyrke, som husmændende udgjorde. Samtidig blev der øget interesse blandt byboer for at få hus i de naturskønne omgivelser, så omkring 1950 var halvdelen af landsbyens huse kun beboet i sommerperioden. Den stigende privatbilisme gjorde det i eme og 70-eme muligt at pendle til fjernere liggende arbejdssteder, så de fleste huse igen blev helårsboliger. En del af livet er således vendt tilbage, og kun et enkelt hus fungerer nu som feriebolig (matr.nr. 20, LI. Lyngbyvej 10). Kun et enkelt af landsbyens huse fungerer som feriebolig.

8 LILLE LYNGBY Arresa -. >"' L u rift e n Jr. - ^ ^ <ia Nord Grøn> A Ladebakk Klrkttrtdnlng ^y X Forslag III regional udflugtssti^ Fra kommuneplanen FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN Lille Lyngby PræstonArri l *J i.^. >. Grænse for kommunens i- ^i\ 2onelovskompetance di T 60 'ip, &, Agerskovli H ;Pl Mål 1:10000 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LI. Lyngby ligger i kommuneplanens landbrugsområde L.4A. Af lokalplanrammerne fremgår bl.a. at landsbyen overvejende skal anvendes til landbrugsformål, samt virksomhed med tilknytning til jordbrugserhvervene, at boliger højst må opføres med 1 etage med udnyttet tagetage og anden bebyggelse højst med 2 etager, at højden ikke må overstige 8,5 m, at området skal forblive i landzone, at der skal tages hensyn til at bevare de værdifulde landskaber ved Arresø og Lyngby Skov, og at den karakteristiske landsbybyggelse i LI. Lyngby skal bevares. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆG- NING Mosearealer på matr.nr. 1 g og dele af matr.nr. 30 er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og tilstanden heraf må således ikke ændres uden amtsrådets tilladelse. Enkelte af de jord- og stendiger, som omtales i lokalplanen, findes tillige på Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk Danmark 1:25.000, og er som følge heraf beskyttet af naturbeskyttelseslovens 4, hvorfor der ikke må ske ændring af tilstanden uden tilladelse fra amtsrådet. Beskyttelsen gælder dog ikke kirkegårdsdiger, der er omfattet af lovgivningen om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Der synes herefter alene at være tale om, at beskyttelsen omfatter diget langs markvejen over matr.nr. 1 g. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens hovedprincipper. Mere væsentlige ændringer af lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i 8 en bestemmelse om, at visse bygninger ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse betingelser forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning (se kommentarerne til 8). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. l henhold til kommunens spildevandsplanlægning er området ikke tilsluttet den offentlige kloak, men alene omfattet af kommunens tømningsordning.

9 Matrikulære forhold

10 Skævinge Kommune LOKALPLAN NR. 28. Bevaringsplan for Lille Lyngby Kommentarer til lokalplanen er anført med kursiv skrift. l henhold til lovbekendtgørelse nr. 746 af lovbekendtgørelse om planlægning - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål at bevare landsbyens specielle karakter med hensyn til den lave varierede bebyggelse, vejene, hegnene og bevoksningen i øvrigt, at medvirke til bevaring af karakteristiske bygninger mod nedrivning og forvanskning, at sikre at ny bebyggelse i landsbyen indpasses i miljøet, og at danne grundlag for administration af alle mindre bygge- og anlægsarbejder. 2. Lokalplanens område og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilaget og omfatter følgende matr.numre 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 1a*, 1f, 1g*, 2a, 2b, 3b*, 4a*, 5a*, 5c, 5d, 5e, 6a, 6c, 13b og 29b af LI. Lyngby By, samt parceller, der efter den udstykkes fra ejendommene. (Lokalplanen omfatter kun dele af ejendomme markeret med *). 2.2 Lokalplanens område skal forblive i landzone. "U. Lyngby havn" og Arresø

11

12 9. 3. Områdets anvendelse 3.1. Området opdeles i følgende delområder som vist på kortbilaget: B 24 - Boligområde. D 10, F 9, F 10 og F 11 -Offentlige formål. L.4A - Landbrug Område B 24 må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og bebyggelsen må kun bestå af fritliggende huse. Der må kun indrettes én bolig på hver grund. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af at virskomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af landsby-boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, og at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Kommunalbestyrelsen kan endvidere tillade, at der opføres eller indrettes bebyggelse til mindre værksteder, udsalgssteder o.lign. samt almennyttige formål, såfremt den pågældende ejendom, er velbeliggende og egnet til formålet, og såfremt byggeriet ikke vil være i strid med hensigterne i lokalplanen. ad 3 / lokalplanen er landsbyen opdelt i tre arealkategorier efter anvendelse: Boligområder, offentlige formål og landbrug. BOLIGOMRÅDERNE er betegnet B 24 og udgør de grunde, som i dag anvendes til boligformål. De småerhverv, der findes, kan naturligvis fonsætte, og ejendommene kan afhændes til anden lignende virksomhed. Udvidelse af virksomheden og ændring til andet end boligformål nødvendiggør dispensation fra lokalplanen, og inden dispensationen eventuelt gives, skal der foretages en høring af de omboende og andre berørte paner. OFFENTLIGE FORMÅL Arealerne til offentlige formål er angivet med F og D og et nummer på kortbilaget. D 10 er kirken og kirkegården, som sorterer under Kirkeministeriet, og der ikke kan "bindes" af kommunens lokalplan. F 9 er den offentlige parkeringsplads over for kirken. F 10 og F 11 er dele af den såkaldte "gadejord", som er fælles for landsby beboerne. Gadejorden omfatter vejene og den del af parkeringspladsen, friarealet F 11 ved Lille Lyngbyvej - Præsthøjvej og et grønt område ved Søbredden F 10 - stejleplads, der er udlagt til offentligt opholdsområde, græsningsareal, plads for bådelauget i h. t. "Regler for færdsel mv. på Arresø" af , samt til sti og markvej til Bjerget m. v Område D og F udlægges til følgende offentlige formål: D 10 - Kirke, kirkegård. F 9 - Offentlig parkeringsplads. F 10 - Offentligt grønt område, stejleplads. F 11 - Offentligt grønt område.

13 10 / Præstegården kan eventuelt indrettes mødelokaler o.lign.

14 3.4. Området L4A udlægges til landbrug, gartneri o.lign. landzoneerhverv. Der må kun indrettes bebyggelse til brug for de nævnte formål samt bolig for ejer eller bestyrer efter reglerne i landbrugsloven. Bygninger, som ikke længere er nødvendige for driften af ejendommen, kan anvendes til andet formål såsom håndværks- og industrivirksomhed, lager, kontorformål, børnehaver, daginstitutioner, klublokaler o.lign. samt andre almennyttige formål, som efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i landsbymiljøet. 11. LANDBRUGSOMRÅDERNE er betegnet med L.4A, og der er tale om de arealer i lokalplanområdet, hvor der i dag er mulighed for at drive landbrug, gartneri o.lign.: Matr.numrene l a, 3 b, 4 a, 5 a og 6 a af LI. Lyngby By. Miljøkravene med hensyn til støj lugt, røg, kloakering m.v. skal opfyldes. Kommunalbestyrelsen kan endvidere meddele tilladelse til etablering af en mindre kiosk eller mindre butikker med salg af kunsthåndværk eller lignende, der efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i landsbymiljøet Der må ikke indenfor lokalplanområdet drives nogen form for virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende. Forholdene reguleres i medfør af miljølovgivningen Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til kvarterets forsyning.

15

16 Veje og parkering 4.1. Ændring af landsbyens vejforløb må ikke finde sted. Kommunalbestyrelsen kan dog i medfør af vejlovgivningen foretage mindre reguleringer i forbindelse med eventuel etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, indsnævringer, udkørsler m.v Etablering af parkeringspladser, bl.a. i forbindelse med erhvervsvirksomhed, skal ske under hensyntagen til områdets træer, hegn og andre bevaringsværdige træk Henstilling af lastbiler, campingvogne, større lystbåde o.lign. må ikke finde sted. 5. Udstykninger 5.1. Yderligere udstykning må ikke finde sted. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 i boligområderne Bebyggelsen må kun opføres med én etage eller én etage med udnyttet tagetage, og den skal tilpasses de eksisterende bygningsprofiler og -højder. Rygnings- og bygningshøjder må ikke overstige 7,5 m. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at landbrugs- og erhvervsbebyggelse opføres med større højde, hvis særlige hensyn til bygningens indretning gør det rimeligt For boligbebyggelse gælder følgende bestemmelser: a) Tage skal udformes som symmetriske, uafvalmede sadeltage med hældning. Udhænget må ikke være større end 50 cm regnet vinkelret på muren. B) Facadehøjden skal ligge i intervallet 2,0 m til 3,25 m målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. ad 4. Kommunalbestyrelsens agter "hen ad vejen" at iværksætte arbejdet med at give parkeringspladsen og vejarealet ved kirken en mere landsbymiljøvenlig udformning, ligesom forholdene med hensyn til hastighedsdæmpning på U. Lyngbyvej vil blive taget op til overvejelse. Skitser til anlæggene og til eventuel fremtidig beplantning og belysning fremgår af det supplerende materiale bag i hæftet. ad 5. Ejendomsstrukturen i landsbyen - de store grunde med gårdene og de små med landsbyhusene - er et element, som skal søges bevaret. Der vil dog næppe blive problemer i forbindelse med mindre justeringer af skel, herunder udstykninger til landbrugsformål. ad 6 og 7. / 6 fastlægges nogle grove bestemmelser, der sikrer at fremtidigt byggeri i de store linier kommer til at passe ind i landsbyens bygningsmiljø. De store linier går f.eks. ud på, at nye (genopførte) boliger skal være længehuse med høj tagrejsning i stil med de gamle huse og gårde. For landbrugs- og anden erhvervsbebyggelse, som ofte må have større dimensioner, vil man normalt følge bygningsreglementets almindelige bestemmelser, samtidig med at man søger at tilgodese hensynet til landskab og landsbymiljø. Hermå der tages stilling i hvert enkelt tilfælde. Med hensyn til detaljerne ved om- og tilbygninger er der i et samarbejde mellem bylauget og kommunens teknikere udarbejdet et sæt supplerende retningslinier, som fremgår af følgende. Retningslinierne er ikke direkte bindende, men de vil indgå i overvejelserne, når der skal behandles sager vedrørende ændringer af bebyggelsen. Tage. Nye kviste og tagvinduer bør fortrinsvis etableres i tagflader, der vender væk fra vejen. Eksisterende tagværk og originale lægter bør bevares i videst muligt omfang. Stråtagmøndinger bør udføres i langhalm og flækkede kragetræer. Skorstene bør kun opføres i rygningen og udføres med sokkel og krone/gesims.

17

18 6.4. Tilbygninger og udhuse skal med hensyn til form, fagdeling, vinduestyper, byggematerialer, farver og arkitektur i øvrigt harmonere med den pågældende ejendoms og områdets øvrige bebyggelse Kommunalbestyrelsen agter at gøre byggetilladelser m.v. betingede af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning Der må ikke opføres bebyggelse nærmere skel mod veje og offentlige områder end 2,5 m uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1. Udvendige bygningssider må kun med særlig tilladelse afvige fra farver dannet af sort, hvidt, jordfarverne samt kombinationer af disse. På døre, vinduesrammer o.lign. kan dog også andre farver anvendes. Ydervægge skal fremtræde som pudset eller vandskuret mur, bindingsværk eller som træværk i harmoni med den eksisterende bygning Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens godkendelse. Dog kan er i forbindelse med erhvervsbebyggelse opsættes et skilt på max. 0,6 x 0,9 m for hver virksomhed. 15. Ovemavle. Ikke murede gavle bør udføres i træbeklædning "én på to" med vandnæsebrædt eller sortpap monteret på klassisk vis. Der bør kun isættes gavlvinduer, udført i bygningens tidsstil. Facader. Bindingsværksfacader inkl. træværk bør hvidkalkes. Bindingsværk, gesimser og udragende bjælkeender bør bevares. Facadeisolering skal ske indvendigt. Sokler bør sorttjæres. Døre og vinduer bør indmales i farverne rød mønje, grøn umbra eller zinkhvid, Nye døre og vinduer bør monteres enten bindig (i plan med) med facaden eller med 1-2 cm fals og bør udføres i samme stil som de originale, med samme opsprodsning, materialer, konstruktion og materialedimensioner. Småsprossede termoruder bør ikke anvendes. SMÅHUSREGLEMENTET er et sæt bestemmelser, som har til formål at forenkle byggesagsadministrationen. De betyder f.eks., at der normalt ikke kræves tilladelse til byggeri af nærmere beskrevne mindre udhuse, samt ombygninger, der ikke medføre udvidelse af etagearealet. Det understreges, at lokalplanen er "stærkere" end småhusreglementet, og derfor er den pågældende uanset om småhusreglementet er lempeligere på et bestemt felt. Der kan forekomme grænsetilfælde, hvor man ikke eksakt kan sige om en ændring omfattes at d$t ene eller det andet sæt regler. Derfor tilrådes det, at man i tvivlstilfælde forhører sig på Teknisk Afdeling, inden et projekt iværksættes.

19

20 8. Særlige bevaringsbestemmelser for bebyggelse og bevoksning 8.1. For bebyggelse, der på kortbilaget er vist med sort, gælder, at ejerne skal indhente kommunalbestyrelsens tilladelse inden følgende foretages: 1) Hel eller delvis nedrivning, ændring eller fjernelse af skorstene, udragende bjælkeender, gesimser o.lign. bygningsdele. 2) Ændring af tagmateriale, -farve og -form. 3) Ændring af facadestruktur og -farve. 4) Påsætning af kviste, tagvinduer og solfangere. 5) Ændring af type og format af vinduer og døre For de på kortbilaget viste træer, hegn o.lign. gælder, at de pågældende bevoksningers karakter ikke må ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse De indtegnede stendiger må ikke fjernes. 9. Hegnsforhold, ubebyggede arealer 9.1. Hegn langs grundenes skel mod veje, offentlige områder og landbrugsarealer skal være levende hegn eller højt 1 m høje stakitter eller trådhegn. Raftehegn o.lign. faste hegn må kun anvendes i begrænset omfang og kun bag vejbyggelinieme Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et for området passende udseende. 17. ad 8. / en bevarende lokalplan kan man nu udpege de bygninger, som byrådet finder så betydningsfulde for bybilledet og miljøet, at man ønsker indseende i planer om nedrivning eller ændring af deres ydre fremtræden, l dette tilfælde foreslås - efter bylaugets oplæg - så at sige alle bygninger taget med under bestemmelsen. En anvisning på, hvorledes man skal forholde sig med hensyn til ansøgninger, findes bag i hæftet. (Det kræver ikke tilladelse f.eks. at udskifte et eksisterende etemittag med et nyt etemittag magen til, eller at erstatte gamle vinduer med nye af samme type. Først når der foretages ændringer af materialer, farverm.v. skal kommunen spørges.) Det bemærkes, at såfremt kommunalbestyrelsen nægter en nedrivningstilladelse, kan ejeren ifølge planloven under visse omstændigheder forlange huset overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten kan dog kun blive aktuel, hvis forbudet medfører væsentlige økonomiske konsekvenser for ejeren sammenlignet med ejere af tilsvarende huse uden bevaring sf o rpligtel se. (Med andre ord: En ruin kan begæres overtaget - et godt hus kan ikke!). De bevaringsværdige træer er indtegnet efter bylaugets oplæg. Hvis dette felt skal med i den endelige plan, forudsætter det sandsynligvis, at foreningen overtager administrationen efter uddelegering fra byrådet. l så fald vil byrådet fungerer som ankeinstans i tilfælde af eventuelle problematiske afgørelser. ad 9. Bestemmelserne om hegning har til formål at bevare landsbyens grønne præg og forhindre at raftehegn, plankeværker o.lign. fremmede elementer bliver for dominerende i bybilledet.

21

22 10. Antenner. Ad , Der må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse opsættes parabolantenner, hvis højde regnet fra terræn til overkant overstiger 1,8 m. For antenner i øvrigt gælder småhusreglementets bestemmelser. Da parabolantenner godt i visse situationer kan anbringes mere hensigtsmæssigt på en tagflade end på jorden, åbnes mulighed for sådanne løsninger med kommunalbestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde. 11. Tilladelser fra andre myndigheder Der må ikke uden tilladelse i henhold til landbrugslovgivningen foretages udstykning eller ændring af anvendelsen til boliger eller andre bymæssige formål af arealer pålagt landbrugspligt. (Omfatter ikke de overflødiggjorte bygninger nævnt i 3.4.) Der må ikke uden tilladelse fra amtsrådet opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 meter indenfor en afstand af 300 m fra kirken Der må ikke uden tilladelse fra amtsrådet placeres bebyggelse eller foretages beplantning eller ændring i terrænet inden 1) en afstand af 150 m fra Arresø, 2) en afstand på 100 m fra det fredede fortidsminde på kirkegården. (Gælder ikke eksisterende haver, gårdspladser m.v.) Der må ikke uden tilladelse fra Naturfredningsnævnet foretages ændringer af forholdene på de fredede arealer langs Arresø nordøst for LI. Lyngby, jf. O verf redningsnævnets kendelse af Opmærksomheden henledes på Naturfredningsnævnets kendelse af vedr. kirkens omgivelser, som omfatter følgende ejendomme: Matr.nr. 1 a, 5 c, 6 a, 13 b, 21, 24, 25, 26 og 29 b af Lille Lyngby By For det registrerede fredede fortidsminde på kirkegården gælder, at der ikke uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen må Dforetages ændringer af afstanden af fortidsmindet, 2) foretages jordbehandling, gødes eller plantes samt anvendes metaldetektor indenfor en afstand af 2 m fra fortidsmindet. 12. Ophævelse af lokalplan Den under af Skævinge kommunalbestyrelse vedtagne lokalplan nr. 24 -Bevaringsplan for Lille Lyngby - ophæves. Lokalplanen er i henhold til 27 i planloendelig vedtaget af Skævinge komjnalbestyrelse den 28. august kprr Jo rnui albestyrelsens vegne kommunaldirektør

23 20 Arreso Uderummene

24 21 TILLÆG TIL LOKALPLANEN OM UDERUM Under de indledende kontakter med beboerne har landsbyens uderum været genstand for betydelig interesse, og der er fremsat ønsker om at dette område tages op i forbindelse med lokalplanlægningen. Uderummene i landsbyen er dels de private uderum, - haver, marker, gårdspladser m.v. dels de offentlige uderum, - veje, offentlige grønne områder og pladser. De private uderum. Vigtige elementer i de private uderum er huse, hegn, træer og anden bevoksning. Kommunens indflydelse på disse elementer kap komme til udtryk i en lokalplan, l denne kan man træffe bestemmelser om fremtidige beplantningsforhold, hegning, byggeriets placering og udformning. l en landsbys uderum er beplantningerne især af interesse. Om disse kan f.eks. foreskrive i lokalplanen, at hvis der plantes, skal det være træer eller buske af særlige arter placeret på en bestemt måde, eller hvis der hegnes skal det være på en fastsat måde. Man kan også bestemme at udpegede træer og andre bevoksninger ikke må fjernes uden tilladelse. - Men man kan ikke pålægge grundejerne handlepligt i retning af at foretage ændringer af de private uderums elementer. Ændringerne kommer først når grundejerne selv tager initiativer, og derfor er indsatsen m.h.t. de private uderum meget langsigtet. l lokalplanforslaget indgår bestemmelser om hegning og om bevaring af karakteristiske bevoksninger. Her ud over menes det ikke at være hensigtsmæssigt at gå ind i regulering af elementer i de private uderum. De offentlige uderum Fra kommunens side har man direkte indflydelse på, hvorledes de offentlige uderum skal indrettes. Det drejer sig f.eks. om udformning af vejbelægning, kantsten, vejtræer, busketter og forskelligt vejinventar såsom belysning, skiltning og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Når talen er om at gøre noget for at forbedre uderummene er det derfor primært de offentlige veje og pladser interessen samler sig om. Bestemmelser herom er ikke taget med i lokalplanen, da man fra kommunens side finder det uhensigtsmæssigt at lægge sig fast på bestemte udformninger af uderumselementerne. Det skyldes at flere af de kommunale indsatser vil blive gennemført over en længere periode, og en foranstaltning, der virker rigtig i dag, er det måske ikke om fem år. Desuden kan andre instanser, f.eks. politi og koncessionerede selskaber, være involveret, således at man først med rimelighed kan gå i detaljer, når projekterne bliver helt aktuelle. Imidlertid er man fra kommunens side positiv over for at gå i gang med forbedringer, som kan gennemføres når lejlighed gives, og som ikke kræver at et større godkendelsesapparat sættes i gang. Der kan især blive tale om plantning af træer og mindre ændringer af belægninger m.v. Nogle betragtninger og ideer til forbedringer fremgår af følgende. LI. Lyngbys uderum Ankommer man til LI. Lyngby fra sydøst kan man opfatte landsbyen som opdelt i en række uderum: A. Indgangsrummet mellem Tøpholmgård og kirkegården. B. Landsbygaderummet foran kirken og i sammenhæng hermed den offentlige parkeringsplads. C. Det åbne landskabsrum mellem de to grupperinger af gårde og huse. D. Landsbygaden mellem Damgård og de tre over for liggende huse. Som et "birum" kan man opfatte Hulvejens krogede forløb ned mod søen (E).

25 Skitse til Indretning af pladsen ved kirken. P-arealet er tegnet efter Bylaugets forslag.

26 23 Om de enkelte rum kan man gøre sig følgende betragtninger: A. Landsbyens indgangsrum eller "entré" udgøres af det trekantede grønne stykke gadejord. Væggen mod vest er gårdens udhus og på de andre sider er et stendige mod kirkegården og iøvrigt træ- og buskbevoksning af forskelligartet karakter. En forbedring af forholdene kunne bestå i at man fik retableret den medtagne trærække ved kirkegården og etableret et levende hegn som en ny "nordvæg". Det kunne f.eks. være en bøgehæk, der jo bevarer bladene om vinteren og kunne virke som et smukt supplement til stendiget. Landsbyens klare afgrænsning og den sævre indkørsel har i sig selv en vis hastighedsdæmpende virkning. Denne kan forstærkes ved etablering af et bump umiddelbart syd for Præsthøjvejs tilslutning. Her bør ikke plantes træer, da de ville forstyrre udsigten fra "entréen" over landskabet. (Se billederne side 8.) B. Ud for kirken har man et typisk landsbygaderum med karakteristiske landsbyhuse liggende tæt på vejen og med store gamle træer. Ved indgangen til kirken er rummet udvidet med en lille trekantet chaussestensbelagt plads. Parkeringspladsen er anlagt som et stort åbent asfaltareal. Fra beboerside er der fremsat ønske om at få ændret pladsen så den får et mere landsbymiljøtilpasset udseende, og bylauget har fremsendt en skitse til ændret udformning. Forslaget er i hovedtrækkene gengivet over for, og det går ud på at man 1) etablerer et stendige mod marken, 2) ændrer asfaltbelægningens afgrænsning, så får et forløb med bløde kurver, 3) opdeler pladsen i to mindre afdelinger adskilt af træplantninger omgivet af stensætninger, 4) etablerer levende hegn af buske langs skellene mod ejendommene nord og syd for pladsen. 5) Planter træer i "hullet" mod marken og andre steder langs pladsens afgrænsning (ikke på linie!) Der fortages ikke nogen markering af parkeringsbåsene på pladsen. Pladsen foran kirken kan reguleres, således at der bliver bedre sammenhæng med parkeringspladsen. Det kan ske ved at man ændrer vejbelægningen på en strækning af ca. 30 m, så der fremkommer en hævet flade af brosten eller andet materiale der i farve og karakter afviger fra kørebanens asfalt. Der kan suppleres med træplantninger og udsmykning, så der fremkommer et lille intimt torv, der tillige vil have en hastighedsdæmpende virkning på biltrafikken. (Se billederne side 12.)

27

28 25 C. Den grønne landbrugskile bør bevares som et åbent areal, og man bør søge at få en aftale med ejeren om at der ikke bygges landbrugsbygninger eller plantes træer og buske, der kan hindre udsigten over Arresø. (Emnet kan ikke behandles i lokalplanen) Også på sydsiden af vejen bør man undgå træer. D. Vejrummet ved Damgård har mod nordøst en meget fin afgrænsning, hvor gårdens bygninger og det store træ "lukker vejbilledet 11. Mod syd er rummet og byens afgrænsning mere difus, og den lange lige vejstrækning indbyder til for hurtig kørsel ind i svinget. Her kunne man markere bygrænsen og samtidig effektivt nedsætte hastigheden ved at anlægge en indsnævring af kørebanen kombineret med et bump beliggende umiddelbart syd for den yderste lygtepæl. En "port" bestående af to eller fire opstammede træer ville angive, at her starter landsbyens uderum. Yderligere et par på den åbne side af vejen ville forstærke trafikantens fornemmelse af at være kommet ind i et byområde. E. Hulvejen udgør i kraft af det slyngede forløb, den ringe bredde og den tætte bevoksning et snævert og intimt uderum. Der menes ikke at være behov for at gå ind med initiativer fra kommunens side, idet der nærmest er behov for at bevare forholdene som de er, herunder at holde fast ved den eksisterende beskedne grusbelægning. Fartdæmpere Om de hastighedsdæmpende foranstaltninger, der kan komme på tale, kan siges at det absolut mest effektive er at etablere bump. De virker på alle køretøjer og på alle tider af døgnet, og placeres de i passende afstand fra boligbebyggelsen er genevirkningerne ved rystelser og støj begrænsede. Indsnævringer uden bump har kun effekt hvis der er en passende modgående trafik at tage hensyn til. Ellers opnår bilisterne hurtigt øvelse i at køre igennem med stor fart. Forsætninger, der betyder slalomkørsel er vanskelige at udforme så de både har effekt overfor små og store biler, og vejdirektoratet fraråder at de bruges hvor der er bustrafik. Hulvejen set mod nord.

29

30 27 Belysning Belysningen af landsbyens veje har været ivrigt diskuteret under lokalplanlægningens indledende faser. Dette felt sorterer under EFFO, som naturligvis skal have udformningen godkendt af kommunen. l dag er der opsat skråtsiddende lysstofrør på træmaster. Af forslag til forbedringer har det været på tale at udskifte lysstofrørene med glødelamper, som giveret mindre kraftigt men mere varmt lys. En anden mulighed er at man går over til lavere armaturer og giver afkald på den ret effektive oplysning af gaden, som lysstofrørene giver.! så fald bør hvert armaturer oplyse et felt på jorden uden at blænde trafikanterne. Armaturerne kan placeres ved strategiske punkter i landsbyen, såsom sideveje, indkørsler, sving og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Afstanden mellem armaturerne bør indrettes således at de belyste steder med passende mellemrum markerer vejforløbet gennem landsbyen. Som supplement til de fritstående armaturer kan man placerer belysning på bygningsfacader, der står tæt på vejbanen. Det indirekte lys man får fra de lyse murflader dyrkes ofte i egentlige bygader, men det kan også have en meget fin effekt i landsbyer med spredt bebyggelse. De hvide mure på Damgård, Tøpholmgård og ved "kirkepladsen" ville være velegnede til formålet. løvrigt kan det diskuteres, hvilke lamper, man bør anvende i en gammel landsby. Der findes ikke - på samme måde som i byerne - belysningsformer, som har tradition i gamle dage, da gadebelysningen degang alene kom fra vinduerne. Eksempel på forholdsvis lave armaturer, der oplyser et felt på jorden og ikke blænder.

31 28. OM ANSØGNINGER Lokalplanen betyder, at der skal søges om tilladelse til en række bygningsændringer, som i byggelovgivningens forstand betragtes som almindelige vedligeholdelsesarbejder eller småændringer, hvortil der normalt ikke kræves tilladelse. Det gælder specielt en del af de ting, som er omtalt i 8. Ansøgningen skal så tydeligt som muligt beskrive projektet, og den kan afhængigt af sagens karakter omfatte følgende: 1) Opmålinger og eller fotografier, der viser bygningens og evt. de nærmeste omgivelsers nuværende udseende. 2) Facadetegning og lodret snit i facaden, hvor ændringen er vist i mål 1:50 eller 1:100. 3) Detailtegning af ændringen med angivelse af materialer, farver og udførelse. 4) Farve- og materialeprøver. Såfremt ansøgeren ikke ejer bygningen, skal projektet godkendes af husejeren og forsynes med dennes påtegning. Ansøgningen skal sendes til: Skævinge kommune Teknisk afdeling Har løsevej Skævinge. Kommunens tekniske afdeling står i øvrigt til rådighed, og giver gerne vejledning med hensyn til arkitektoniske spørgsmål og udfærdigelse af ansøgningsmateriale.

32 BEVARINGSFORHOLD 1 Bebyggelse, hvis ydre ikke må ændres uden tilladelse, jfr lt Bevoksning, der ikke ma fjernes uden - tilladelse, jfr. Q 8.2. Diger, der ikke må ændres uden tilladelse, jfr

33

34 Arresø LILLE LYNGBY Optegnet pa grundlag af luftfotografi

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5

Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5 Gundsø kommune LOKALPLAN NR. 5.01 Herringløse landsby INDHOLD Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne...... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5 Kortbilag til

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005.

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen Hovkrog Tillæg til T.D.2. Gl.Skolevej Tillæg til T.D.2. Østerbro Forslag til lokalplan

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

GREDSTEDBRO. Grønningen LOKALPLAN NR

GREDSTEDBRO. Grønningen LOKALPLAN NR GREDSTEDBRO Grønningen LOKALPLAN NR. 05.04 INDHOLD: Side Indledning... i REDEGØRELSE: Lokalplanens formål og indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 2 Lokalplanens retsvirkninger...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan Vildtbanegård I og II

Lokalplan Vildtbanegård I og II Lokalplan 1.22 Vildtbanegård I og II Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.22 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanen omfatter bebyggelserne Vildtbanegård I og II, institutionerne Svellen/ Sandkassen

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 4.03 Gundsølille landsby

LOKALPLAN 4.03 Gundsølille landsby LOKALPLAN 4.03 Gundsølille landsby Denne lokalplan 4.03 for Gundsølille landsby afløser lokalplan 4.0 Formålet med at udarbejde lokalplan 4.02 for Gundsølille var at få fastlagt rammerne for anvendelsen

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder LOKALPLAN nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder Tønder kommune TØNDER KOMMUNE Lokalpian nr. 8.40 Et boligområde syd for Vidågade i Tønder.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere