Plan- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 1. februar 2011 Tid 14:30 Sted NB. Fraværende Fasanvej 1, udvalgslokalet Der er arrangeret besigtigelsestur vedr. pkt afgang fra Fasanvej 1 kl Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode Andersen (F) Jens Hedegaard Kristensen (A) Erik Sørensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Genoptagelse - Ansøgning om tilbygning af ejendommen Krøyersvej 8D, Skagen Besøg på Fyrstuevej Renovering af Jeckels Gl. Skagen Lovliggørelse af sø anlagt i rimme-dobbe område på Sølystvej 21, Volstrup Fastlæggelse af rammer for bebyggelse - resultat af SAVE-registrering af karreen Algade, Hans Gramsvej, Gasværksvej og Søndergade i Sæby bymidte Genoptagelse - Principgodkendelse af byggeprojekt Søndergade 11 og Algade 4, Sæby Ændret anvendelse af Søster Annas Vej 3, Frederikshavn Ny boligbebyggelse Niels Mørchs Gade 17, Frederikshavn Grønne områder under Kildenområdets Grundejerforening Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune Orienteringssag - Status på temaplanen for vindmøller Planlægning for en enkeltstående prototypevindmølle Vindmøller ved ejendommen Højstrup - foroffentlighedsfase afsluttet Lokalplan og VVM-redegørelse for vindmøller ved Kragelund Forslag til Lokalplan SKA.F hotel og ferielejligheder, Vestre Strandvej, Skagen Orienteringssag - Naturklagenævnets afgørelse om beskyttet eng Hjørringvej 20 i Sæby Orienteringssag - Kystbadevand - badevandsprofiler Orienteringssag - Status for behandling af sager efter Husdyrloven Underskrifter: Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 2 af 38

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /11 Åben Ny revideret ansøgning modtaget 5. januar /10 Åben Dagsordenspunkt fra møde den i Plan- og Miljøudvalget - Ansøgning om tilbygning af ejendommen Krøyersvej 8D, Skagen /11 Åben Spørgsmål stillet til boligudvalget den 13. januar /11 Åben Renovering af Jeckels /11 Åben Supplerende ansøgning /11 Åben Oversigtskort.pdf /11 Åben Foto.pdf /11 Åben Foto vinduer.pdf /11 Åben Jeckels fra 1935.pdf /10 Åben Opmåling og beskyttet natur /10 Åben Sølystvej 21 beskyttet natur /10 Åben Fotos /10 Åben SAVE registrering Sæby By, Algade-Gasværksvej karré /11 Åben Situationsplaner modtaget /09 Åben Principgodkendelse af byggeprojekt Søndergade 11 og Algade 4, Sæby /09 Åben Projekt /11 Åben Principiel ansøgning vedr. Søster Annasvej 3 og Søster Annas Vej /11 Åben Oversigtskort /11 Åben Lokalplankort LP /11 Åben Projekt Niels Mørchs Gade 17_02.pdf /10 Åben Forslag til plan for "Det grønne område" i Kilden. Kildenområdets Grundejerforening /11 Åben Advokatens bemærkninger til sagen om deklarationer m.v. for Kildenområdets Grundejerforening /11 Åben Bemærkninger fra Kildenområdets Grundejerforening /10 Åben Vedr. deklarationer og grønne områder under Kildenområdets Grundejerforening /10 Åben Bemærkninger til lodsejer Fylleledvej /11 Åben Afgørelse til Grundejerforeningen /10 Åben Tillægsregulativ Samordning /10 Åben Godkendelse af tillægsregulativ, Frederikshavn /11 Åben Ansøgning om igangsætning af planlægning /11 Åben Info om Envision og prototypevindmølle /10 Åben Debatoplæg /11 Åben Indsigelsesnotat /11 Åben Forslag til Lokalplan P SAE.T Vindmøller ved Kragelund /11 Åben Miljørapport februar /11 Åben Appendiks /11 Åben Appendiks 2 Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 3 af 38

4 /11 Åben Appendiks /11 Åben Appendiks /11 Åben Appendiks /11 Åben Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 28. september /11 Åben Forslag til Lokalplan SKA.F Hotel og ferieboliger ved Vestre Strandvej, Skagen /11 Åben Badevandsprofiler for Frederikshavn Kommune - en samlet beskrivelse af strandene og badevandets kvalitet /11 Åben Oversigt over sager under behandling Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 4 af 38

5 1. Genoptagelse - Ansøgning om tilbygning af ejendommen Krøyersvej 8D, Skagen Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget har på mødet den 30. november 2010 meddelt afslag på ansøgning om tilbygning af ejendommen Krøyersvej 8D, Skagen. Åben sag Sagsnr: 10/9320 Forvaltning: TF Sbh: heer Besl. komp: PMU Forvaltning har den 5. januar 2011 modtaget et revideret forslag fra rådgiver. Det ændrede forslag medfører, at tilbygningen skalmures og hulmursisoleres, og herudover ændres det tilbyggede areal fra 5 til 5,5 m 2. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der meddeles tilladelse til det ansøgte Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011 Sagen udsættes. Fraværende: Erik Sørensen Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Et flertal tiltræder indstillingen. Pia Karlsen og Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen. Bilag Ny revideret ansøgning modtaget 5. januar 2011 (dok.nr.2147/11) Dagsordenspunkt fra møde den i Plan- og Miljøudvalget - Ansøgning om tilbygning af ejendommen Krøyersvej 8D, Skagen (dok.nr /10) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 5 af 38

6 2. Besøg på Fyrstuevej 10 Sagsfremstilling Formanden har lavet en aftale med lodsejer om, at Plan - og Miljøudvalget kommer på besøg på adressen. Åben sag Sagsnr: 11/93 Forvaltning: TF Sbh: kafj Besl. komp: PMU Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller sagen til orientering Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Til orientering. Udvalget bemærker, at bygherre i denne sag har udnyttet byggelovens bestemmelser kreativt. Bilag Spørgsmål stillet til boligudvalget den 13. januar 2011 (dok.nr.10697/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 6 af 38

7 3. Renovering af Jeckels Gl. Skagen Åben sag Sagsfremstilling Jeckels Gl. Skagen ansøger om tilladelse til en udvendig renovering af facader (klimaskærme) på hovedbygningen og de 2 sidefløje. Sagsnr: 11/910 Forvaltning: TF Sbh: tosn Besl. komp: PMU Renoveringen skyldes, at der siden ombygningen i er sket en nedbrydning af facaderne med hensyn til: omfattende sætningsrevner, som nogle steder er gennemgående altaner er nedbrudt grundet rust i armeringsstål i balustre og overliggere puds på facader er løsnet i store områder med fare for nedstyrtning vinduer er utætte, hængsler er gennemtæret og utilstrækkelig isoleringsgrad undertag er tilsyneladende nedbrudt med utætheder til følge Jeckels ønsker, at ejendommen skal fremstå pæn og velvedligeholdt, hvor sikkerheden er i orden og med en forbedring af isoleringsgraden. Derfor ønskes følgende igangsat: fundamenter forstærkes med understøbning nogle steder facader isoleres udvendig med 80 mm facadebatts facader oppudses med indfarvet gult armeret net puds. I forbindelse med pudsearbejdet vil de nederste kvadratfelter i hovedbygningen blive genskabt med listeaftryk i facadepudsen. vinduer udskiftes med nye med lavenergiruder. I forbindelse hermed etableres udluftning. tegltaget omlægges og undertag udskiftes. Eksisterende tagsten genanvendes. tagrender og nedløb udskiftes med materialer i zink Ejendommen er omfattet af lokalplan SKA.228-C. Heraf fremgår, at der ved renovering først og fremmest skal lægges vægt på, at der for området opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning med respekt for den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet og i det øvrige Højen. Juridiske konsekvenser Jf. Lov om planlægning 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen dvs. planens formål og anvendelse. Planmæssige konsekvenser Hovedbygningen på Jeckels er medtaget i Kommuneatlas Skagen med en bevaringsværdi 5 dvs. middel bevaringsværdig. Sidefløjene er opført/ombygget i 1983 og således ikke bevaringsværdige. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 7 af 38

8 Hele komplekset fremstår med gule pudsede facader med hvide facadebånd, gavlmarkering, gesims, altaner, vinduer og døre. Vinduer og døre udført i træ og med rødt vingetegl på taget. Hovedbygningen er forventelig pudset på teglsten og med særlig kvadre aftegning i stueetagen. Af tegningsmateriale fremgår, at de to nyere sidefløje er pudsede letbetonblokke. Jeckels er en vigtig brik i kulturhistorien i Gl. Skagen. Den markere badehotellernes tid og er derfor vigtig at værne om og fastholde så vidt mulig med det oprindelige arkitektoniske udtryk. I lokalplanen anføres, at udvendige bygningssider skal udføres som vands kuret tegl. Farverne skal være i overensstemmelse med de lokale byggetraditioner. Lokalplanen hindrer ikke bibeholdelse af eksisterende lovlige facader, ej heller vedligehold heraf. Udvendig facadeisolering afsluttet med net puds på hovedbygningen vurdere Forvaltningen ikke som værende vedligehold i normal forstand. Her gælder lokalplanens bestemmelser og også bestemmelsen om hensynet til arkitektonisk god helhedsvirkning i forbindelse med renovering. At fastholde den samme bestemmelse for sidefløjene med pudsede letbetonblokke er mere tvivlsom. Speciel for hovedbygningen vil særlige facadeelementer eksempelvis udsmykning på frontispice gå tabt. Genoplægning af eksisterende teglsten på nyt undertag, nye vinduer og døre under forudsætning af de udføres i træ og med sprodsinddeling som nu, fornyelse af altanbalustre og overliggere under forudsætning af samme materiale som nu, nye tagrender og nedløb i zink - giver ikke anledning til bemærkninger. Indstilling Teknik- og Arbejdsnmarkedsdirektøren indstiller, at der meddeles afslag på udvendig efterisolering af facader på Jeckels som helhed øvrige arbejder vurderes at være led i almindelig vedligeholdelse Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Udvalget besluttede at tillade det ansøgt, idet man bibeholder det oprindelige udtryk. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 8 af 38

9 Bilag Renovering af Jeckels (dok.nr.9870/11) Supplerende ansøgning (dok.nr.10628/11) Oversigtskort.pdf (dok.nr.10386/11) Foto.pdf (dok.nr.10057/11) Foto vinduer.pdf (dok.nr.10055/11) Jeckels fra 1935.pdf (dok.nr.10056/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 9 af 38

10 4. Lovliggørelse af sø anlagt i rimme-dobbe område på Sølystvej 21, Volstrup Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har i forbindelse med besigtigelse af udvalgte naturområder i kommunen (naturplanlægning) konstateret, at der er anlagt en sø i et rimme-dobbe område tilhørende ejendommen Sølystvej 21 på matr.nr. 25bv Toftlund, Volstrup (vest for Sæby). Søen er anlagt i et større område med en mosaik af naturtyperne hede og mose. Hele området er registreret som beskyttet natur og er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Åben sag Sagsnr: 10/6644 Forvaltning: TF Sbh: msak Besl. komp: PMU Der må ikke foretages tilstandsændringer i beskyttet natur uden forudgående tilladelse fra kommunen. Kommunen har derfor anmodet ejer om en redegørelse og efterfølgende besigtiget arealet sammen med ejer. Ejers opfattelse er at han har foretaget en oprensning af en eksisterende sø i en dobbe. Søen har i store træk den samme udstrækning og dybde som tidligere. Det oprensede materiale er efterfølgende spredt ud på rimme øst for søen i et cm tykt og jævnt lag. Endelig er der sået græs og plantet enkelte træer og buske på arealet. Ejer har søgt en lovliggørende dispensation til at anlægge en sø og udsprede det oprensede materiale øst for søen. Det er forvaltningens opfattelse at: Et areal på 3090 m 2 er påvirket af anlæggelsen af søen (820 m 2 ) og den efterfølgende udspredningen af det opgravede materiale (2270 m 2 ). Der er tale om et rimme-dobbe landskab, hvor en dobbe er opgravet og en rimme er forhøjet. Heden og mosen i forlængelse af det berørte område er vurderet til at have en god kvalitet. Det er ikke tale om en oprensning, men etablering af en ny sø. De eksisterende dobber i området er/har været vandfyldte store dele af året, men efter de tilbageværende dobber at dømme er der tale om hedemose med vekslende vandspejl og IKKE søer. Der er tale om et område, som kan karakteriseres som værdifuld hede/hedemose. Området er derfor omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Arealet er endvidere vejledende registreret som beskyttet natur. Det foretagne arbejde har forringet naturtilstanden i området. Kommunen kan dispensere fra naturbeskyttelseslovens 3 med forbuddet mod tilstandsændringer. Der skal dog foreligge særlige omstændigheder i sagen, hvis ændringen af tilstanden er væsentlig eller, hvis den er i modstrid med formålet om at opretholde naturtypen som beskyttet natur. Anlæggelsen af en sø i en hede/mose er en væsentlig tilstandsændring, som er i modstrid med ønsket om at bevare naturtypen. Området har efter anlæggelsen af søen fået et parklignende udseende og indgrebet er efter forvaltningens opfattelse en væsentlig forringelse af områdets naturtilstand. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 10 af 38

11 Kommunen er ikke bekendt med, at der i øvrigt skulle foreligge særlige omstændigheder, som kunne begrunde en lovliggørende dispensation. Kommunen har endvidere i 2008 meddelt afslag til samme lodsejer til en ansøgning om dispensation til anlæg af en sø på naboarealet. Juridiske konsekvenser Jf. naturbeskyttelseslovens 3 stk. 2 må der ikke foretages ændring i tilstanden af bl.a. heder og moser og lignende, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med søer (med et areal over 100 m 2 ) er større end m 2 i sammenhængende areal. Kommunalbestyrelsen kan jf. naturbeskyttelseslovens 65 stk. 3. i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i 3 stk Hvis kommunen skal kunne dispensere i en sag skal der foreligge særlige omstændigheder, hvis ændringen i tilstanden af naturtypen er væsentlig og/eller, hvis den er i modstrid med at opretholde naturtypen som beskyttet natur. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen om en lovliggørende dispensation der påbydes retablering af rimme-dobbe landskabet Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010 Sagen udsættes. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Indstillingen tiltrædes. Bilag Opmåling og beskyttet natur (dok.nr /10) Sølystvej 21 beskyttet natur (dok.nr /10) Fotos (dok.nr /10) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 11 af 38

12 5. Fastlæggelse af rammer for bebyggelse - resultat af SAVEregistrering af karreen Algade, Hans Gramsvej, Gasværksvej og Søndergade i Sæby bymidte Sagsfremstilling Med baggrund i Plan- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2010 er der nu gennemført en SAVE-registrering af samtlige bygninger opført før 1940 inden for karreen Algade, Hans Gramsvej, Gasværksvej og Søndergade i Sæby bymidte er valgt som skæringsår i lighed med tidligere SAVEregistreringer. Inden for området findes to fredede bygninger, nemlig Algade 4 og Algade 12. Fredede bygninger har bevarings værdi 1. Ved gennemførelse af SAVE - registreringer tildeles bygninger bevaringsværdier inden for en skala, der går fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. Åben sag Sagsnr: 09/15407 Forvaltning: TF Sbh: POHN Besl. komp: PMU Resultatet af registreringen har været, at 2 bygninger er registreret med bevaringsværdi 1, 2 bygninger er registreret med bevaringsværdi 2, 4 bygninger er registreret med bevaringsværdi 3, 8 bygninger er registreret med bevaringsværdi 4, 3 bygninger er registreret med bevaringsværdi 5, mens resten er registreret med en lavere bevaringsværdi. Bygningerne på ejendommen Algade 4, Mejerigården, er registreret med bevaringsværdi 1, 3 og 7 og der er i registreringen knyttet følgende bemærkninger til ejendommen: "Bygningen mod gaden er fredet, og har rummet flere typer handelsvirksomhed, blandt andet mejeri. I gården findes stadig et værdifuldt kulturhistorisk miljø, der som et af de få steder tilbage i Sæby fortæller og viser, hvordan facadebygningerne har rummet bolig og forretning, mens bagbygningerne rummede stalde, værksteder, håndværk og småindustri. Her lå Sæby Mineralvandsfabrik frem til Helheden mellem for- og baghuse/småindustri i Algade 4 er vigtig for forståelsen af den historiske og topografiske udvikling af Sæby by. Bag bygningerne findes stadig de for Algade i Sæby typiske lange smalle haver". Den fulde registrering med kommentarer og fotos af de pågældende bygninger kan ses på Kulturarvsstyrelsens database, Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der fastlægges principper for en fremtidig bebyggelse på ejendommen Algade 4, der respekterer den bevaringsværdige bebyggelse, gårdrum og det kulturhistoriske miljø. Bygning med bevaringsværdi 7 kan erstattes af Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 12 af 38

13 en ny bygning med samme bygningsform og højde som eksisterende bygning Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011 Sagen udsættes med henblik på besigtigelse. Fraværende: Erik Sørensen Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Indstillingen tiltrædes. Bilag SAVE registrering Sæby By, Algade-Gasværksvej karré (dok.nr /10) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 13 af 38

14 6. Genoptagelse - Principgodkendelse af byggeprojekt Søndergade 11 og Algade 4, Sæby Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 10. november byggeprojekt på ovennævnte ejendomme og besluttede ikke at godkende et byggeprojekt på dette areal før der af kommunen er udarbejdet en lokalplan for området med baggrund i den planlagte SAVE-registrering. Åben sag Sagsnr: 09/4063 Forvaltning: TF Sbh: tosn Besl. komp: PMU Fra ansøger er nu modtaget ny situationsplan for bebyggelse af den såkaldte Mejerigård mv. Det nye projekt er meget lig det projekt, der var grundlag for Udvalgets behandling november Det senest fremsendte projekt giver anledning til følgende bemærkninger. Det er Forvaltningens vurdering, at den nuværende placering af adgangsvejen til parkeringspladsen syd for ejendommen skal fastholdes som adgangsvej til nybyggeriet. Der kan endvidere tillades indkørsel fra Algade til nybyggeriet. Nuværende adgangsforhold til forhuset Algade 4 kan bibeholdes. Nybyggeriets omfang vurderes at skulle reduceres således, at der på ejendommen Søndergade 11 ( vest for nuværende adgangsvej) kan bygges i 2½ etage og på ejendommen Algade 4 kun i 1½ etage. Dette begrundes med, at Søndergade 11 visuelt opleves som en del af Søndergadekarreen medens Algade 4 mere korrosponderer med det vestfor beliggende boligområde. Adgang til de enkelte boliger skal ske via indvendige trappeopgange og ikke som skitseret i projektet via udvendige svalegange. Ansøger indbydes til at deltage i udvalgets besigtigelse af Mejerigården. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektørens indstiller sagen til drøftelse Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Udvalget besluttede, at et projekt skal tage udgangspunkt i de rammer for bebyggelse som fastlagt i pkt. 5, herunder en fastholdelse af det eksisterende vejforløb. Bebyggelse i den sydlige del kan udformes med 1 ½ etage mod øst og 2 ½ etage mod vest. Bilag Situationsplaner modtaget (dok.nr.7261/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 14 af 38

15 Principgodkendelse af byggeprojekt Søndergade 11 og Algade 4, Sæby (dok.nr /09) Projekt (dok.nr /09) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 15 af 38

16 7. Ændret anvendelse af Søster Annas Vej 3, Frederikshavn Åben sag Sagsfremstilling Mægler ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at anvende ovennævnte ejendom til boligformål. Er dette ikke umiddelbart mulig anmodes om tilladelse til at ændre plangrundlag for denne ejendom og naboejendommen Søster Annas Vej 4 til anvendelsen bolig- og centerformål lig naboarealerne langs Søndergade. Sagsnr: 10/12358 Forvaltning: TF Sbh: tosn Besl. komp: PMU Ansøgningen begrundes med, at ejendommen Søster Annas Vej 3 har været forstanderbolig til børnehjemmet "Fremtidshåb" indtil kommunen lejede sig ind i begge bygninger. Ejendommen er opført i 1905 som bolig. Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.B og omfattet af lokalplan nr zone IV. Af lokalplanen fremgår, at området kun må anvendes til offentlige formål dvs. børneinstitutioner eller lignende samt sådanne private institution er af almen karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Juridiske konsekvenser Jf. Lov om planlægning 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Planmæssige konsekvenser Indretning af beboelse indenfor lokalplanens zone IV er ikke mulig, da det er klart i strid med områdets anvendelse. En sådan anvendelse betinger udarbejdelse af ny lokalplan. Ejendommene Søster Annas vej 3 og 4 er i kommuneplanen en del af det syd og øst for beliggende boligområde med tilladt bebyggelse i 1½ etage og max. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på 50 %. Med vejadgang fra Søndergade via Søster Annas Vej vil ikke kun boligformål, men også erhverv under visse former være naturlig og uproblematisk i forhold til omkringliggende boliger. Lokalplan nr muliggør, at der langs Søndergade kan indrettes butikker, kundeorienterede kontorer, klinikker, offentligt formål samt mindre ikke generende lager og værksted i tilknytning til butikker, endvidere lignende formål, som efter byrådets skøn naturligt hører til i området. Det er forvaltningens vurdering, at området - speciel ejendommen Søster Annas Vej 4 vil være egnet til administration, liberalt erhverv, offentlig formål, it- Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 16 af 38

17 virksomhed og lignende foruden naturligvis boligformål. Særlig trafikbelastende erhverv kan ikke anbefales grundet Søster Annas Vejs tilslutning til Søndergade meget tæt på lysreguleret kryds. De bebyggelsesregulerende bestemmelser for lokalplanens delområde IV videreføres i ny lokalplan dvs. max. 2 etager og max. 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 40 %. Bebyggelsesprocenten kan dog forhøjes til 50 % lig kommuneplanen. Lokalplanen skal indeholde særlige bestemmelser for om - og tilbygning af den bevaringsværdige ejendom Søster Annas Vej 4. Ny lokalplan med bredere anvendelse for zone IV i lokalplan nr forestås af ansøger. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der meddeles afslag på anvendelse af ejendommen Søster Annas vej 3 til beboelse inden for rammerne af lokalplan nr ansøgers ønske om ændring af plangrundlaget for ejendommene Søster Annas Vej 3 og 4 imødekommes. Ansøger forestår udarbejdelse af ny lokalplan med henblik på anvendelser som beskrevet i sagsfremstillingen Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Indstillingen tiltrædes. Bilag Principiel ansøgning vedr. Søster Annasvej 3 og Søster Annas Vej 4 (dok.nr.9373/11) Oversigtskort (dok.nr.9501/11) Lokalplankort LP (dok.nr.9502/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 17 af 38

18 8. Ny boligbebyggelse Niels Mørchs Gade 17, Frederikshavn Åben sag Sagsfremstilling Arkitekt ansøger på vegne af ejer og potentiel køber om principiel tilladelse til at ændre plangrundlaget for ovennævnte ejendom med henblik på opførelse af etageboligbebyggelse. Sagsnr: 11/831 Forvaltning: TF Sbh: tosn Besl. komp: PMU Det påtænkes opført 2 3-etages boligblokke med i alt 18 boliger. Den ene boligblok placeres som facadebebyggelse ud mod Niels Mørchs Gade, den anden blok vinkelret herpå ca. midt på grunden. Nord for denne blok etableres parkering. Med den valgte placering af bebyggelsen bliver der et større samlet haveanlæg mod syd afskærmet fra gaden. Bebyggelsen påtænkes opført i moderne arkitektur med hvide facader i de 2 underste etager og en lidt tilbagetrukken 3. etage i en lettere beklædning. Bebyggelsen opføres så den overholde energikrav Ejendommens grundareal udgør m 2, bebygget areal 590 m 2 og etageareal på m 2 svarende til en bebyggelsesprocent på 85 %. Der er udlagt friareal svarende til min. 50 % af det samlede boligareal og 18 parkeringspladser. Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.B og omfattet af Lokalplan Denne lokalplan afløste Lokalplan nr i 2005, idet der da ønskes opført bebyggelse til administrative formål på ejendommen. Den nugældende lokalplan muliggør bebyggelse i 2½ etage med max. højde på 10 meter og en bebyggelsesprocent på 60 %. Bebyggelsen var placeret som tilbagetrukket facadebebyggelse mod Niels Mørchs Gade og mere punktformet bebyggelse mod Sæbybanestien. Den oprindelige lokalplan nr muliggjorde en bebyggelse i hele facadelængden mod Niels Mørchs Gade på 2 ½ etage med max. højde på 12,5 meter. Bag denne bebyggelse friareal og langs Sæbybanestien servicevej med parkering. Max. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom udgør 60 %. Juridiske konsekvenser Jf. Lov om planlægning 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Planmæssige konsekvenser Den nuværende bebyggelse langs Niels Mørchs Gade ligger alt overvejende i retning nord/syd med forhuse ud til gaden. Mod syd er der også bebyggelse med samme retning ud mod Sæbybanestien. Kun udhuse/sidehuse bryder dette Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 18 af 38

19 bebyggelsesmønster. Den påtænkte ny bebyggelse på ejendommen bryder dette mønster, idet der påtænkes opført boligblok med øst/vest retning. Det vurderes dog ikke afgørende at fastholde det bebyggelsesmønster. Den oprindelige lokalplan gav mulighed for 2½ etages bebyggelse i gadeflugt mod Niels Mørchs Gade. Den påtænkte 3 etages bebyggelse bliver lavere kun ca. 10 meter. Indblik til nabobebyggelser vil være ens og evt. skyggevirkning mindre med den reducerede højde. Blokken parallel med nordskel kan opleves generende for nabobebyggelser. Denne er dog søgt placeret langt fra dette skel for at reducere indblik og minimere skyggegener. Bebyggelsesprocenten er høj, men da kommuneplanens generelle krav til opholdsareal og parkering for Søndergadeområdet er til stede, bør selve tallet ikke være afgørende. Generel er der tale om en meget attraktiv bynær placering af nye etageboliger umiddelbart op af Grønttorvets punkthuse. Realisering af projektet betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der meddeles ansøger accept af at ændre plangrundlaget med henblik på at opføre boligbebyggelse i 3 etager på ejendommen Niels Mørchs Gade 17 i princippet som skitseret i ansøgningsmaterialet bebyggelsens endelige arkitektoniske udformning bearbejdes i samarbejde med forvaltningen gennem planprocessen ansøger forestår udarbejdelse af ny lokalplan Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Indstillingen tiltrædes. Bilag Projekt Niels Mørchs Gade 17_02.pdf (dok.nr.9380/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 19 af 38

20 Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 20 af 38

21 9. Grønne områder under Kildenområdets Grundejerforening Åben sag Sagsfremstilling Kildenområdets Grundejerforening fremsender via advokat Foreningens forslag til plan for "Det grønne område" i Gl. Kilden med anmodning om byrådets godkendelse af dette areals fremtidige anlæg og vedligeholdelse. Sagsnr: 10/6275 Forvaltning: TF Sbh: tosn Besl. komp: PMU Paul Rode Andersen har samtidig anmodet om en redegørelse for hele sagsforløbet, herunder medvirken af forvaltningens parkafdeling. Området omfattet af ovennævnte Grundejerforening er reguleret af privat Deklaration lyst 31. maj 1963, der er udarbejdet i forbindelse med udstykning og bebyggelse af området. Deklarationen indeholder en række bebyggelsesregulerende bestemmelser og også bestemmelser for et udlagt grønt område. Påtaleberettiget er Flade-Gærum sogneråd og samtlige parceller i forening og hver for sig. Grundejerforeningen har anlagt retssag mod ejer af det med grøn skygge angivne areal. Ejer af arealet frifindes. Dommen ankes ikke til Landsretten. Dommen slår fast, at det pågældende areal allerede er anlagt og vedligeholdes som parkareal. Det er i hvert fald ikke godtgjort, at arealets fremtræden strider mod noget, der er godkendt af kommunalbestyrelsen. Dommen er vedhæftet dagsordenen som bilag. Grundejerforeningen er af den opfattelse, at de med baggrund i Rettens afgørelse nu har ret til at anlægge og vedligeholde arealet som parkareal på en af kommunalbestyrelsen godkendt måde. Henvendelse herom har Forvaltningen besvaret administativt. Forvaltningen er ikke bekendt med, at afgørelsen blev påklaget. Kopi af svarbrev vedlagt. Trods Rettens afgørelse og kommunens tidligere afgørelse er Foreningen fortsat af den opfattelse, at kommunen skal godkende en plan for anlæg af "det grønne område" og fremtidig vedligehold heraf. Juridiske konsekvenser Jf. Lov om planlægning 43 kan kommunalbestyrelsen ved påbud eller forbud sikre overholdelse af servitetbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. (offentligretlig) Deklarationen tillægger Flade-Gærum Sogneråd dvs. ny Frederikshavn Byråd en påtaleret. Der er ikke med denne formulering en pligt til at påtale/påse, at Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 21 af 38

22 deklarationens indhold efterleves. (privatretligt) Planmæssige konsekvenser Deklarationens hensigt - med det på ridset med grøn skygge angivne areal - har været at sikre dette areals udseende, når landbrugsdriften hørte op. Da ejer af arealet allerede har anlagt og vedligeholder arealet som parkareal, jf. Rettens afgørelse, må deklarationens hensigt med arealet siges at være tilgodeset. Det er Forvaltningens vurdering, at det forhold, at anlæg af parkarealet som det forefindes ikke er godkendt af kommunalbestyrelsen jf. Dekla rationens punkt 4, ikke er afgørende. Grundejerforeningen fremsender nu forslag til nyindretning af samme areal, dvs. det areal, der jf. Rettens afgørelse allerede er parkareal. Deklarationen tager alene stilling til arealets udseende med formuleringen "anlægges og vedligeholdes som parkareal på en af kommunalbestyrelsen godkendt måde". Der er ikke beskrevet hvilke hensyn kommunalbestyrelsen skal lægge til grund for sin godkendelse. Deklarationen forholder sig ikke til evt. ønsker om ændring af et allerede etableret parkareal. På den baggrund vurderer Forvaltningen ikke, at der er grundlag i deklarationen for kommunen til at håndhæve påtaleretten og dermed tage stilling til det fremsendte forslag. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forvaltningen afgørelse om ikke at meddele påbud efter Lov om planlægning 43 og ikke gøre brug af påtaleretten i Deklaration lyst 31. maj 1963 fastholdes Stillingtagen til plan for anlæg og vedligeholdelse af grønt område i Deklarationen afvises med henvisning til Rettens afgørelse om, at parkareal allerede er indrettet, og deklarationen ikke forholder sig til evt. nyanlæg heraf Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Indstillingen tiltrædes. Jens Hedegaard Kristensen bemærker, at han generelt ønsker kommunens påtaleret udnyttet. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 22 af 38

23 Bilag Forslag til plan for "Det grønne område" i Kilden. Kildenområdets Grundejerforening (dok.nr /10) Advokatens bemærkninger til sagen om deklarationer m.v. for Kildenområdets Grundejerforening (dok.nr.7608/11) Bemærkninger fra Kildenområdets Grundejerforening (dok.nr.7607/11) Vedr. deklarationer og grønne områder under Kildenområdets Grundejerforening (dok.nr.71004/10) Bemærkninger til lodsejer Fylleledvej 1 (dok.nr.94656/10) Afgørelse til Grundejerforeningen (dok.nr.9473/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 23 af 38

24 10. Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Den 28. april 2010 godkendte byrådet at tillægsregulativet blev sendt i offentlig høring i 8 uger. Der kom kun een indsigelse vedr. Skærum Å ; men efter snak med indsigeren om fortolkning af de foreslåede nye vedligeholdelsesbestemmelser erklærede lodsejeren sig tilfreds. I byrådets godkendelse var indeholdt, at godkendelsen var endelig, hvis ikke der kom indsigelser, der krævede ændringer. Åben sag Sagsnr: 09/7088 Forvaltning: TF Sbh: kekv Besl. komp: PMU/ØU/BR Der kom ikke indsigelser, der kræver ændringer. Tillægsregulativet blev herefter sendt til godkendelse hos Miljøcenter Aalborg for så vidt angår bestemmelserne for de tidligere amtsvandløb. Miljøcenter Aalborg har den godkendt tillægsregulativet. Tillægsregulativet må hermed betragtes som godkendt. Der skal dog fastlægges en dato den endelig vedtagelse af tillægsregulativet. Datoen foreslås fastsat som datoen for orientering af byrådet den 28. februar Den endelige godkendelse koordineres med Hjørring Byråd og Brønderslev kommune. Juridiske konsekvenser Tillægsregulativets træder i kraft, og vandløbene vil i år 2011 og fremover blive vedligholdt efter de nye samordnede vedligeholdelsesbestemmelser i tillægsregulativet. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at tillægsregulativet godkendes endeligt med ikrafttrædelsesdato 28. februar ikrafttrædelsen annonceres Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Indstillingen tiltrædes. Bilag Tillægsregulativ Samordning 2010 (dok.nr.81656/10) Godkendelse af tillægsregulativ, Frederikshavn (dok.nr /10) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 24 af 38

25 11. Orienteringssag - Status på temaplanen for vindmøller Sagsfremstilling Teknisk Forvaltning arbejder på planforslag og miljørapport for temaplanen for vindmøller i Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 09/16813 Forvaltning: TF Sbh: LEMR Besl. komp: PMU Samtidig med dette arbejde, er der igangsat planlægning for konkrete vindmølleprojekter ved ejendommen Kragelund sydvest for Sæby og ejendommen Højstrup nord for Thorshøj. På mødet gives en orientering om status på planlægningen og arbejdet i forhold til tidsplanen. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller sagen til orientering Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Til orientering. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 25 af 38

26 12. Planlægning for en enkeltstående prototypevindmølle Åben sag Sagsfremstilling Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for en enkeltstående prototypevindmølle (3,6 MW) med en totalhøjde på 150 m. Vindmøllen er en prototype til en ny offshore vindmølle med 2 vinger. Sagsnr: 11/260 Forvaltning: TF Sbh: LEMR Besl. komp: PMU Prototypevindmøllen ønskes opstillet på land af hensyn til tests. Ansøger er interesseret i at opstille en prototypevindmølle i Fred erikshavn Kommune, da Frederikshavn Havn er et kvalificeret bud på en udskibningshavn til ansøgers offshore vindmøller. Desuden forventer man at kunne finde egnede lokaler til produktion af prototypevindmøller samt at kunne rekruttere kvalificeret arbejdsk raft i Frederikshavn Kommune. I forbindelse med ansøgers opstilling af den første prototypevindmølle i Danmark ønsker ansøger at etablere en lokal arbejdsplads i kommunen med forventet opstart i august Prototypevindmøllen skaber et behov for at opbygge en fabriksenhed gerne nær en større industrihavn - til at samle, teste, installere og servicere de først producerede vindmøller. Ansøger har forventning om at oprette 5-12 arbejdspladser i relation til fabriksenheden. Prototypevindmøllen ønskes opstillet på en egnet placering med en målemast på 90 m i en afstand af 500 m fra vindmøllen i den dominerende vindretning (V, VSV). Ansøger ønsker 100% råderet over prototypevindmøllen i min. 3 år (og gerne 5 år), hvor der skal foretages tests og måling via målemasten. Efter 5 år kan vindmøllen sælges eller nedtages. Ansøger forventer opstilling af prototypevindmøllen i januar 2012, hvilket betyder planlægning, anlæg og opstilling af prototypevindmøllen i løbet af Planlægningen for vindmøllen vil omfatte udarbejdelse af miljørapport med VVMredegørelse og miljøvurdering samt lokalplan og kommuneplantillæg. Planlægningen skal være endelig vedtaget i løbet af oktober/november 2011 for, at ansøger kan være sikker på en opstilling af vindmøllen i januar Plan- og Miljøudvalget har på møde den 6. april og den 31. august 2010 besluttet, at: såvel de eksisterende som nye vindmølleområder udnyttes optimalt således, at der opnås størst mulig effekt i de udlagte vindmølleområder. udskiftning af eksisterende vindmøller eller placering af nye vindmøller i et eksisterende vindmølleområde tilstræbes foretaget således, at alle vindmøller i vindmølleområdet har samme dimensioner og giver størst mulig samlet effekt. der fastsættes en minimumsgrænse på 3 møller for hvert vindmølleområde. der planlægges for opsætning af møller med totalhøjde på m. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 26 af 38

27 der arbejdes videre med 4-6 områder. Beslutningerne er ikke sammenfaldende med ansøgers ønsker om placering af en enkeltstående vindmølle, men da der er tale om en prototypevindmølle med opstilling i 3-5 år, har Teknisk Forvaltning fortsat arbejdet med at finde en egnet lokalitet til vindmøllen. I den forbindelse er der foretaget en screening af Frederikshavn Kommune for mulige placeringer af en vindmølle med totalhøjde på 150 m. Ved screeningen er der fundet flere relevante lokaliteter, som skal overvejes. På mødet fremlægger Teknisk Forvaltning de forskellige placeringsmuligheder med henblik på en stillingtagen til placering. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der tages stilling til konkret fysik placering af vindmøllen planlægningen for det ansøgte igangsættes ansøger forestår udarbejdelse af VVM og lokalplan. Kommunen udarbejder kommuneplantillæg planlægningen foregår separat i forhold til den igangværende overordnede temaplanlægning for vindmøller i kommunen Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Udvalget tilkendegiver, at man vil indlede konkret planlægning for område ved Gærum. Placeringen sker i tæt samarbejde med ansøger, herunder også vurdering og realisering af forelagte alternativer, som udvalget ser positivt på. Herefter tiltrædes indstillingen. Bilag Ansøgning om igangsætning af planlægning (dok.nr.3346/11) Info om Envision og prototypevindmølle (dok.nr.3347/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 27 af 38

28 13. Vindmøller ved ejendommen Højstrup - foroffentlighedsfase afsluttet Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget for vindmøller ved ejendommen Højstrup er der i perioden fra den 5. januar til den 19. januar 2011 afholdt foroffentlighedsfase. Ejendommen Højstrup er beliggende ca. 3,5 km nord for Thorshøj i den sydvestlige del af Frederikshavn Kommune på adressen Højstrupvej 42, Østervrå. Åben sag Sagsnr: 08/8940 Forvaltning: TF Sbh: LEMR Besl. komp: PMU Teknisk Forvaltning har i løbet af foroffentlighedsfasen modtaget 6 bemærkninger. Bemærkningerne er samlet i et indsigelsesnotat, hvor også forvaltningens indstilling til håndtering fremgår. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at planlægningen for vindmøller ved ejendommen Højstrup fortsættes Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Indstillingen tiltrædes. Bilag Debatoplæg (dok.nr /10) Indsigelsesnotat (dok.nr.9670/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 28 af 38

29 14. Lokalplan og VVM-redegørelse for vindmøller ved Kragelund Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. november 2010, at der skulle igangsættes planlægning for opstilling af to nye vindmøller ved ejendommen Kragelund, i overensstemmelse med den indsendte ansøgning herom. Der blev ansøgt om at opstille to nye 2 MV-møller med totalhøjde på 107 m i det eksisterende vindmølleområde. Udvalget besluttede, at plangrundlaget skulle udarbejdes således, at der skabes mulighed for at vindmølleområdet på sigt kan indeholde tre vindmøller, der i højde og opstillingsmønster harmonerer med de to nye vindmøller. Åben sag Sagsnr: 10/6025 Forvaltning: TF Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR På baggrund heraf har forvaltningen, i samarbejde med ansøger, udarbejdet miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering), lokalplan samt kommuneplantillæg. Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen blev der afholdt en foroffentlighedsfase på to uger i perioden fra den december I foroffentlighedsfasen var der offentliggjort et debatoplæg for vindmølleprojektet. I løbet af foroffentlighedsfasen indkom der én bemærkning fra en borger, med bl.a forslag til fotostandpunkt syd for Sæby ved motorvejen samt nedtagning af eksisterende møller. Forvaltningen vurderer dog, at de visualiseringer, som indgår i miljørapporten, giver et retsvisende billede af møllernes visuelle påvirkning af landskabet. Mht. nedtagning af eksisterende møller kan det nævnes, at de to møller vest for de tre nye fortsat kan drives sideløbende med de tre nye, indtil de er udtjente, hvorefter de ikke må erstattes af nye på stedet. Forslag til lokalplan muliggør, at området kan anvendes til lanbdbrugsdrift og vindmølledrift. Der kan opføres tre vindmøller, der er ens. Der kan desuden anlægges tilhørende, arbejds- og vendepladser, samt op til tre teknik- /kabelskabe eller tilsvarende tekniske anlæg, der er nødvendige for møllernes drift. Vejadgang til lokalplanområdet vil ske ad Marsvej og Østkystvejen. Vejadgangen til vindmøllerne vil ske ad nye og eksisterende markveje, der anlægges som grusveje. Lokalplanen sikrer, at møllerne opstilles på en lige linie med en indbyrdes afstand på ca. 300 meter. Harmoniforholdet - forholdet mellem navhøjde og rotordiameter - skal være ens og ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35. VVM-redegørelsen og miljøvurderingen skal belyse anlæggets virkninger på miljøet, herunder konsekvenserne for natur og landskab, de visuelle konsekvenser af møllernes opførelse samt støj og skygge. Der fremgår af VVM-redegørelsen, at en realisering af lokalplanen bl.a. vil betyde, at Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 29 af 38

30 Det vurderes på baggrund af visualiseringerne, at de i alt 5 møller fra nogle lokaliteter fremstår ret harmoniske, mens de fra andre steder vurderes som disharmoniske, og generelt kan den trapez -formede opstilling ikke betragtes som et let-opfatteligt opstillingsmønster. Projektforslaget har en positiv effekt i forhold til de eksisterende rammer angående støjpåvirkning af naboerne, hvilket skyldes, at tre eksisterende møller i projektforslaget foreslås nedrevet. To ejendomme får skyggepåvirkninger som konsekvens af dette proj ekt i mere end 10 timer om året. Ved den ejendom, der får den største skyggepåvirkning, er der tale om potentielt knap 20 timers årlig skyggetid. For begge ejendomme vil der være tale om skyggekast i eftermiddags- og aftentimerne. Projektforslagets tre møller vil medføre en reduktion på ca ton CO2 i løbet af en 20-årig levetid. Projektforslagets møller medfører desuden en reduktion i udledning af SO2 på ca. 14 tons over en 20-årig periode. Møllerne i projektforslaget giver endvidere en reduktion i udledningen af NOx på ca. 90 tons over 20 år. De eneste dyrearter der kan tænkes påvirket af møllerne i driftsfasen er flagermus. Påvirkningern vurderes dog ikke at være væsentlig. Lokalplan og miljørapport vil blive gennemgået på mødet. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.T Vindmøller ved Kragelund samt Forslag til Kommuneplantillæg nr med VVM-redegørelse og miljøvurdering udsendes i offentlig debat Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Indstillingen tiltrædes. Bilag Forslag til Lokalplan P SAE.T Vindmøller ved Kragelund (dok.nr.8888/11) Miljørapport februar 2011 (dok.nr.8896/11) Appendiks 1 (dok.nr.8899/11) Appendiks 2 (dok.nr.8902/11) Appendiks 3 (dok.nr.8903/11) Appendiks 4 (dok.nr.8907/11) Appendiks 5 (dok.nr.8909/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 30 af 38

31 15. Forslag til Lokalplan SKA.F hotel og ferielejligheder, Vestre Strandvej, Skagen Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget traf den 28. september 2010 beslutning om, at der udarbejdes ny lokalplan for Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej i Skagen, med henblik på at få hotelpligten nedlagt for 25 hotelferielejligheder. Baggrunden for ønsket om ændringen er, at der uden for højsæsonen er overkapacitet af hotelværelser i Skagen, så hotellet i perioder har måttet lukke. Åben sag Sagsnr: 11/359 Forvaltning: TF Sbh: JOGE Besl. komp: PMU/ØU/BR Hotellet blev ved Lokalplan 203-C i 2007 ombygget og suppleret med nye bygninger, så det i dag består af 23 hotelværelser og 25 hotelferielejligheder fordelt på henholdsvis bevaringsværdige og nye bygninger. Med lokalplanen fastholdes de 23 hotelværelser til hotelværelser og de 25 hotelferielejligheder konverteres til ferielejligheder eller fastholdes helt eller delvist til hotelferielejligheder Til hotellet er knyttet restaurant og i forbindelse med nybyggeriet i 2007, blev der indrettet en p-kælder. Med lokalplanen kan bygningskomplekset ikke udbygges yderligere. Det er vurderet, at der med den delvist ændrede anvendelse af området til ferieboliger skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen ledsages derfor af et kommuneplantillæg 09.25, der giver mulighed for indretning med ferieboliger. Med lokalplanens endelige vedtagelse ophæves lokalplan 203-C for området. Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvilket betyder, at lokalplanen som udgangspunkt skal ledsages af en redegørelse for projektets visuelle påvirkning af omgivelserne. Lokal planområdet er fuldt udbygget, og der vurderes derfor ikke at være behov for en nærmere redegørelse. Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.F og forslag til Kommuneplantillæg nr fremlægges i offentlig høring Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 31 af 38

32 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Indstillingen tiltrædes. Bilag Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010 (dok.nr.8074/11) Forslag til Lokalplan SKA.F Hotel og ferieboliger ved Vestre Strandvej, Skagen (dok.nr.10969/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 32 af 38

33 16. Orienteringssag - Naturklagenævnets afgørelse om beskyttet eng Hjørringvej 20 i Sæby Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune afgjorde i 2009, at et engområde var omfattet af naturbeskyttelsesloven 3 i 1992 og dermed beskyttet mod tilstandsændringer, herunder opdyrkning. Åben sag Sagsnr: 08/270 Forvaltning: TF Sbh: akbt Besl. komp: PMU Ejer påklagede efterfølgende afgørelsen. Naturklagenævnet afgjorde sagen i december 2010 og gav ejer medhold i at engen ikke var omfattet af naturbeskyttelsesloven 3 ved registreringen i Kommune lagde til grund for afgørelsen at engen var omlagt på tidspunktet for afgørelsen, og kommunens afgørelse blev derfor truffet primært ud fra tilgængelige luftfotos fra perioden På disse luftfotos var det kun muligt at erkende en omlægning i Ud fra normal praksis ville et lavbundsareal der henlå fra være omfattet af engbeskyttelsen i naturbeskyttelsesloven 3. Ejer fremviste i forbindelse med sagsbehandlingen en erklæring fra tidligere ejer, der viste, at arealet i perioden blev drevet med årlige afgrøder. Da udsagnene ikke kunne erkendes via de tilgængelige luftfotos anvendte kommunen den gængse praksis om at tillægge luftfotos ene stor værdi. Kommunen fastholdt derfor arealet som beskyttet eng. LandboNord anførte i klagen at man burde lægge afgørende vægt på ejers erklæring om dyrkningshistorien på arealet. Det anførtes endvidere, at arealet i 1980 blev drænet af Hedeselskabet. Naturklagenævnet bemærker i sin afgørelsen at "... Naturklagenævnet tillægger sædvanligvis luftfotografier stor bevismæssig betydning. Er fotografierne imidlertid af ringe kvalitet, og kan ejerens erklæring om arealets driftshistorie ikke med rimelighed afvises, bør tvivlen ikke komme ejeren til skade. I fremtidige afgørelser efter naturbeskyttelsesloven 3 vil forvaltningen, på baggrund af den nye afgørelse, vægte ejers udtalelse højere i de sager, hvor det ved hjælp af det tilgængelige luftfotomateriale ikke kan afvises at et areal har været opdyrket hyppigt nok, til at forhindre arealet i at vokse ind i en 3 beskyttelse. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller sagen til orientering Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 33 af 38

34 Til orientering. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 34 af 38

35 17. Orienteringssag - Kystbadevand - badevandsprofiler Sagsfremstilling Senest den 24. marts 2011 skal kommunerne jf. Bekendtgørelse om badevand og badeområder udarbejdes badevandsprofiler for samtlige badestrande. Åben sag Sagsnr: 11/69 Forvaltning: TF Sbh: paae Besl. komp: PMU Badevandsprofilerne skal indeholde en beskrivelse af stranden, strømningsforhold, forureningskilder, risikoen for algevækst herunder de giftige blågrønalger, kontrolstedets placering, badevandets kvalitet, mm. Dermed giver badevandsprofilen grundlag for information til offentligheden om badevandets kvalitet. Den enkelte badevandsprofil kan omfatte en enkelt badestrand eller sammenhængende badestrande. Frederikshavn Kommune har udarbejdet 13 badevandprofiler for badestrandene i Kommunen. Profilerne ses på Kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk søgeord: badevandsprofiler). Profilerne skal revideres afhængig af badevandets kvalitet. Kvalitet Udmærket God Tilfredsstillende Ringe Revision hvert Ingen revision 4. år 3. år 2. år Senest den 1. juni 2012 skal kommunen på tilgængelige steder i nærheden af badestranden opsætte oplysninger om badevandets kvalitet, en beskrivelse af stranden baseret på badevandsprofilen samt en advarsel om at badning frarådes, når der er sket en forurening af badevandet (fx. ved overløb af spildevand). Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller sagen til orientering Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 Til orientering. Bilag Badevandsprofiler for Frederikshavn Kommune - en samlet beskrivelse af strandene og badevandets kvalitet (dok.nr.1252/11) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2011 Side 35 af 38

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Konstituerende møde Dato 12. januar 2010 Tid 14:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr.

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr. Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune Frist for høring: 25. februar 2015 Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 5. maj 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V) Erik Kyed Trolle

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40.

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40. Tihøje 60,6 ha Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 2. november 2010 Tid 13:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Besigtigelse i Skagen kl. 13.45 af punkterne: 4,5,6 og 7. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Klage over Ringkøbing Skjern Kommunes dispensation til anvendelse af tidligere Amtsrådhus til pengeinstitut Lokalplan 01-115 af 21. august 2002.

Klage over Ringkøbing Skjern Kommunes dispensation til anvendelse af tidligere Amtsrådhus til pengeinstitut Lokalplan 01-115 af 21. august 2002. NATUR- OG MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Ringkøbing 2015-06-01 Klage over Ringkøbing Skjern Kommunes dispensation til anvendelse af tidligere Amtsrådhus til pengeinstitut Lokalplan

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere