istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet"

Transkript

1 istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet Ejendommen Ejd. Lyøvej Frederiksberg Anlæg: Varmeleverandør Ejendomsadministration Egemar & Clausen Nørregade 7A 1165 København K Denne kontrolmanual for varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet er udarbejdet og vedligeholdes af: ista Danmark A/S Brydehusvej Ballerup

2 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlaget for denne ejendoms varmefordelingsmålere Lovgivning Krav til fordelingsmåleren Krav til varmeleverandøren Krav til målerinstallatøren Krav til varmeforbrugeren Adgang til lovtekster og registre Regler om information om ændringer 4 2. Kontrolmanual og varmefordelingssystem Formålet med kontrolmanualen Varmefordelingssystem 5 3. Anvendelsesområde og dimensioneringsgrundlag Anvendelsesområde Krav til fordelingsmålere Montagepunkt 7.Data for væskerør Målerdimensionering 7 4. Fordelingsmålere efter fordampningsprincip Anvendte fabrikater og målertyper Visuel inspektion Installation Mærkning Aflæsning Udskiftning af målere Bortskaffelse af nedtagne målere Tekniske data 13 exemper 13 C8 14 Cl7 14 Cl48 15 RC Referencer Korrektion for termisk yderlig beliggenhed Korrektionssystem Standardsystemet Fastsættelse af reduktionsprocenter Etagereduktion Gavlreduktion Ekstrareduktion Forbrugsstedsreduktion Oversigtsliste over lovbefalede data i ejendommens boligenheder Generelt om oversigtslisten Forudsætninger for data Installationsoversigten 21

3 1. Lovgrundlaget for denne ejendoms varmefordelingsmålere 1.1 Lovgivning Ifølge dansk lovgivning er varmeleverandøren for denne ejendom ansvarlig for, såfremt der anvendes fordelingsmålere, som er typegodkendte, at disse er korrekt installerede og skalerede i overensstemmelse med gældende typegodkendelse. Lovgivningen udmøntes primært i to bekendtgørelser under Sikkerhedsstyrelsen: BEK 1166 af 03/11/2014 Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter. BEK 1167 af 03/11/2014 Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere. Begge bekendtgørelser et trådt i kraft d. 1 marts 2015, og de erstatter tidligere lovgivning for varmefordelingsmålere. Det er vigtigt at notere, at målere, der inden bekendtgørelsernes ikrafttræden er typegodkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997, fortsat kan monteres. Dette gælder også typegodkendte målere, der inden bekendtgørelsernes ikrafttræden er overensstemmelseserklæret og monteret af en bemyndiget målerleverandør. Målere, som er taget i anvendelse før d. 1. august 1998, kan fortsat anvendes uanset, at de ikke er typegodkendte. Varmeleverandøren har for denne ejendoms vedkommende anmodet ista Danmark A/S at drage omsorg for etablering og drift af målersystemet og dokumentere det i en kontrolmanual. 1.2 Krav til varmefordelingsmåleren Varmefordelingsmålere skal inden markedsføring være typegodkendte og producenten skal fortsat være certificeret efter DS/EN ISO Typegodkendte fordampningsmålere skal opfylde DS/EN835 eller tilsvarende krav til sikkerhed og funktion. 1.3 Krav til varmeleverandøren Varmeleverandøren, som typisk er ejendommens administrator eller ejer, er alene ansvarlig for, at lovgivningen overholdes for denne ejendom. Varmeleverandøren må kun anvende varmefordelingsmålere, som opfylder kravene i BEK Varmeleverandøren må kun benytte certificerede målerinstallatører til montage, skalering og servicering af varmefordelingsmålere. Varmeleverandøren skal være i stand til at stille følgende oplysninger til rådighed for varmeforbrugere: - Fabrikat og type for de anvendte målere - Radiatorfabrikat og radiatormodel - Radiatorens længde, højde og dybde - Radiatorens varmeydelse - Montagepunktet for den anvendte måler - Anvendte skalafaktorer faktorer må ikke indeholde reduktion for termisk yderlig beliggenhed. Varmeleverandøren skal sikre, at varmefordelingsmålerne vedligeholdes efter fabrikantens anvisning. Varmeleverandøren skal i forbindelse med klager fra varmeforbrugerne være i stand til at give varmeforbrugeren et begrundet svar på klagen. Er dette ikke muligt, skal varmeleverandøren anmode målerinstallatøren om bistand hertil. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 3

4 1.4 Krav til målerinstallatøren Målerinstallatører skal have et kvalitetsstyringssystem, som omfatter montage, skalering og servicering af specifikke varmefordelingsmålere. Sådanne forhold registreres ved følgende regelsæt: Kontrolmanualen opdateres normalt 1 gang årligt omkring udsendelsen af varmeregnskaber for anlægget. Kvalitetsstyringssystemet skal være i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 og opfylde kravene angivet i BEK 1167 inklusive bilag 1. Certificerede målerinstallatører vil være opført i Sikkerhedsstyrelsens register over certificerede målerinstallatører. Begge bekendtgørelser et trådt i kraft d. 1 marts 2015, og de erstatter tidligere lovgivning for varmefordelingsmålere. 1.5 Krav til varmeforbrugeren Opdateringen består i generering og udgivelse af en komplet ny og opdateret kontrolmanual. Opdateringen skal sikre, at kontrolmanualen så vidt muligt afspejler målerdata på varmeregnskabstidspunktet. Den opdaterede kontrolmanual er tilgængelig i det webarkivet, som ejendommens administrator/ejer har adgang til. I kontrolmanualens bundtekst kan det kontrolleres, hvornår nærværende kontrolmanual er oprettet. Varmeforbrugeren må ikke fjerne eller foretage indgreb i varmefordelingsmåleren eller på anden måde påvirke målerens funktion. Eventuelle energimålere, elmålere, gasmålere og vandmålere, som findes i denne ejendoms varme- og vandanlæg, er ikke omfattet af denne kontrolmanual 1.6 Adgang til lovtekster og registre Registret over certificerede målerinstallatører kan se på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes links til relevant lovgivning, først og fremmest BEK 1166 og BEK Varmeregnskab Ny kontrolmanual Varmesæson begynder Registrering af services 1.7 Regler om information om ændringer Når der sker ejendommens ændringer i målerinstallation eller varmeanlæg, vil det medføre, at ændringer registreres i kontrolmanualen. Derfor vil varmeleverandøren til stadighed ved hjælp af kontrolmanualen kunne se, hvilke ændringer der måtte være foretaget. Aflæsning af målere Illustration af kontrolmanualens gyldighed, som typisk er 1 år svarende til en varmeperiode. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 4

5 2. Kontrolmanual og varmefordelingssystem 2.1 Formålet med kontrolmanualen Denne kontrolmanual skal med udgangspunkt i gældende lovgivning, se afsnit 1.1, sikre, at varmeleverandøren har et godt overblik over ejendommens målerbestand og det tilhørende målersystem, som anvendes som grundlag for fordeling af ejendommens varmeudgifter. Denne kontrolmanual omhandler alene varmefordelingsmålere. Varmeleverandøren har indgået kontrakt med ista Danmark A/S om udarbejdelse af denne kontrolmanual. Kontrolmanualen indeholder en række oplysninger om målersystemet, som varmeleverandøren på anfordring er pligtig til at stille til rådighed for varmeforbrugerne Kontrolmanualen, som udarbejdes af ista Danmark A/S, omfatter følgende elementer: Overblik over relevant lovgivning. Beskrivelser af varmefordelingsmålere efter fordampningsprincip. Vedligeholdelse af varmefordelingsmålerdata for ejendommens varmefordelingsmålere. 2.2 Varmefordelingssystem ista Danmark A/S anvender to varmefordelingssystemer: - Enhedsskalasystem - Produktskalasystem Aktuelt anvender ista Danmark A/S kun enhedsskalasystemet. I et enhedsskalasystem er alle fordelingsmålere forsynet med samme skala i målerne. Tilpasningen til den aktuelle radiator sker ved en skalafaktor, som findes i en målerdatabase. faktoren multipliceres med fordelingsmålerens aflæste forbrug i målerdelinger, efter at aflæsningerne er indlæst i varmeregnskabssystemet. Brug af skalafaktoren sikrer korrekt tilpasning mellem målerens enhedsregistrering i målerdelinger og radiatorens faktiske varmeafgivelse i varmeregnskabsperioden. Produktskalaer anvendes hovedsagligt kun i ældre målersystemer fra før 1.august I et produktskalasystem er alle fordelingsmålere forsynet med en specifik skala indbygget i målerne. en tilpasser måleregistreringen til den aktuelle radiator. Indbygning af skalaen sikrer, at målere registrerer det aktuelle varmeforbrug i skalerede målerdelinger. Vedligeholdelse af ejendommens radiatordata, som indgår i målersystemet. Spørgsmål vedrørende denne kontrolmanual kan rettes til: ista Danmark A/S Brydehusvej Ballerup Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 5

6 3. Anvendelsesområde og dimensioneringsgrundlag 3.1 Anvendelsesområde De fordelingsmålere, der anvendes i nærværende ejendom, skal være egnede til måleopgaven. Det betyder i praksis, at der skal være overensstemmelse mellem fordelingsmålerens anvendelsesområde og ejendommens bygningsmæssige udformning, herunder specielt ejendommens varmeanlæg. Varmeanlæggets radiatorydelser og dermed radiatorernes fysiske størrelse og udformning bliver generelt fastlagt ved at beregne den nødvendige varmeydelse, der skal tilføres bygningens lokaler og rum for at holde disse opvarmede til 20ºC ved en udetemperatur på -12ºC. Standarden for fordelingsmålere efter fordampningsprincip, i det følgende kaldet fordampningsmålere, er DS/EN 835. Standarden skelner mellem lavtemperaturog ikke-lavtemperarturanlæg, se tabel A1 nederst på siden. Nyere bygninger, opført i henhold til seneste bygningsreglementer, kan i denne sammenhæng som hovedregel betegnes som lavenergibyggeri. Tabellen i nedenfor angiver med udgangspunkt i BR 95 og DS 418 middelradiatortemperaturer, t m,a, for moderne varmeanlæg for forskellige forsyningsarter. Ved efterisolering af en bygning bliver varmetabet reduceret, og radiatorerne bliver således principielt for store (overdimensionerede) set i forhold til varmeydelse de skal kunne levere. Derfor reduceres t m,a efter isolering. Tfrem Tfrem Tmiddel,log = Tm,A efter EN 834. Gas/olie ,8 51,6 Direkte fjernvarme ,7 49,8 Indirekte fjernvarme ,1 42,8 Kilde: Otto Paulsen, Teknologisk Institut, Nov Tmiddel,log ved 15 % overdimensionering Det er vigtigt at fastslå, at t m,a er en størrelse, der er givet ved varmeanlæggets og bygningens konstruktion, og altså ikke skal forveksles med anlæggets driftstemperaturer over varmesæsonen. Kendes t m,a for varmeanlægget, er det enkelt at udvælge en fordelingsmåler, som er egnet til måleopgaven. I henhold til DS/EN 835, skal det ved typegodkendelsen af måleren angives, ved hvilken laveste t m,a måleren kan fungere. Værdien fremgår af mærkningen af måleren og er angivet ved betegnelse t min. Tabel A1. Anbefalede anvendelsesområder for varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet og for elektroniske varmefordelingsmålere. + = egnet - = ikke egnet 1 Varmesystem Forbrugere på én streng Rørføring Dimensioneringstemperatur 2 Fordampningsprincip 3 Etpunktsfølertype Elektronisk princip Flerpunkts-følertype C A B Comp FF Comp FF 4 a Lavtemperaturs- tm,a< anlæg 55 tm,a< Ikke lavtempera- 60 tm,a< tursanlæg 85 tm,a b En-strengssystem horisontal vertikal tv,a 95 og ta tv,a 95 eller ta To-rørs system Kræver at a og b er opfyldt 5. Apparatspecifikke nedre temperaturgrænser skal respekteres 2. Dimensionerende 6. Apparatspecifikke øvre temperaturgrænser skal respekteres 3. HKVV-klasse A: registreringshastighedsforhold < 12 eller nominel 7. KE må benyttes fordampning < 60 mm; 8. KE skal benyttes 4 HKVV-klasse B: registreringshastighedsforhold 12 og procentuelt Comp = kompakt varmefordelingsmåler vandindhold i målervæsken 4% og nominel fordampning 60 mm. FF = varmefordelingsmåler med fjernfølere Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 6

7 3.2 Krav til fordelingsmålere De måle- og systemtekniske krav, som fordelingsmålere skal opfylde for at kunne opnå dansk typegodkendelse, er givet i standarden DS/EN 835. Hvis en måler er typegodkendt, skal alle målere, som installeres, mærkes med typegodkendelsesnummer. Dette udføres af målerinstallatøren, som for lovligt at kunne mærke og sælge målere skal være optaget i Sikkerhedsstyrelsens register over certificerede målerinstallatører, hvilket forudsætter, at målerinstallatøren har et godkendt kvalitetsstyringssystem jf. DS/EN ISO Montagepunkt Normalt placeres en fordelingsmåler, som en samlet enhed på radiatorens frontflade. En sådan samlet enhed betegnes for en kompaktmåler. For at opnå en korrekt registrering af den afgivne varme, skal målerens radiatortemperaturføler monteres i en bestemt højde og en bestemt længde fra radiatorens kanter. Generelt vil placeringen variere afhængig af montagetidspunktet grundet anvendelsen af flere forskellige målersystemer gennem tiderne. For nyere typisk fra 1990 erne og frem - fordampningsmålere vil montagepunktet være i ¾ af radiatorhøjden regnet fra underkanten og midt på radiatoren i længderetningen, se figuren nedenfor. Ældre målere er typisk anbragt i 2 / 3 af radiator højden, og de ældste målere fra midten af 1970 erne og før er monteret med underkanten på midten af radiatorhøjden. I alle tilfælde er montagetolerancen er ±5 mm. Der kan ved specialdesignede radiatorer være afvigende montagepunkter. Dette gælder for eksempel for meget lange radiatorer. 3.4 Data for væskerør Væskerøret udskiftes i forbindelse med årsaflæsningen. Farven på væsken i røret skifter fra år til år i følgende rækkefølge: Årstal Farvekode 2014 Rød 2015 Grøn 2016 Blå 2017 Gul 2018 Rød 2019 Grøn 2020 Blå For de følgende år gentages rækkefølgen. Alle nye væskerør er ved isætning i forbindelse med årsaflæsning overfyldte med 5,5 mm over 0-stregen. Overfyldningen, som er specificeret i standarden DS/EN 835, modsvarer i alt væsentligt den fordampning, der foregår i sommermånederne uden for varmesæsonen. 3.4 Målerdimensionering Varmefordelingsmåleren registrerer varmeforbrug på basis af radiatortemperaturen i montagepunktet, idet væsken opvarmes og fordamper i afhængighed af væsketemperaturen. Ved lavt varmeforbrug er væsketemperaturen typisk lav, hvorfor afdampning og dermed registreringshastighed er langsom. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 7

8 Ved højere forbrug er væsketemperaturen højere med en hurtigere fordampningshastighed til følge. Væsken er valgt således, at afdampningen og dermed forbrugsregistreringen passer til radiatorens varmeydelse. Da radiatorer ikke er ens i størrelse og varmeydelse, skal målerens registrerede målerdelinger vægtes i forhold til radiatorens evne til at afgive varme, angivet ved den nominelle varmeydelse. Den nominelle varmeydelse oplyses af radiatorfabrikanterne. Radiatordesignet indgår ligeledes i denne vægtning, idet designet har indflydelse på forskellen mellem den faktiske væsketemperatur og radiatorens overfladetemperatur. Denne ganske lille forskel er givet ved et tal, c-værdien, som karakteriserer varmeovergangen mellem måler og radiator. Nederst på siden vises nogle få eksempler på almindeligt forekommende radiatorer af meget forskellig opbygning og design. Til dette formål er der hos ista Danmark A/S opbygget en radiatordatabase, hvori radiatordata inklusive nominelle varmeydelser for et meget højt antal radiatorer samt de tilhørende c-værdier for et betydeligt antal måler/radiatorkombinationer er registreret. På grundlag af disse data, kan målerens aflæste målerdelinger vægtes, så de entydigt afspejler det varmeforbrug en given radiator over en varmeperiode har haft. Hertil kan forekomme yderligere korrektioner, for eksempelvis radiatorens indbygningsforhold eller placeringsforhold. Endelig indgår reduktion for termisk yderlig beliggenhed, som er en lovfæstet, socialt betinget korrektion, som har til formål at sørge for, at beboere i lejligheder med stort varmeforbrug får reduceret deres varmeregning, således at prisen pr. opvarmet kvadratmeter er nogenlunde ens i hele ejendommen. Reduktion for termisk yderlig beliggenhed er beskrevet i afsnit 5. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 8

9 4. Fordelingsmålere efter fordampningsprincip 4.1 Anvendte fabrikater og målertyper De fordampningsmålere, som ista Danmark A/S anvender, har flere fabrikatbetegnelser. De fleste fordampningsmålere, som er drift er af ældre dato og derfor ikke typegodkendt. Kun en enkel målertype er typegodkendt, se nedenstående skema. Fordampningsmålere kan være forsynet med en enhedsskala, med skalabetegnelsen E eller en produktskala med en angivelse af et skalanummer på målerens skala, som vist nedenfor. Varmeforbrugeren kan således kontrollere sin varmeregning og sammenligne sit aktuelle forbrug med sidste års forbrug. Da det fysisk ikke er muligt fuldstændigt at hindre en fordampning fra det venstre rør, vil man i visse tilfælde efter mange måneder kunne konstatere en mindre ændring i væskestanden. For målere med 1 væskerør erstattes det blot med et nyt væskefyldt rør. Væskerørene kan i nogle målertyper bruges under aflæsningen som lysleder. Derved opnås en lettere og mere præcis aflæsning. Når man holder en lommelygte under fordampningsmåleren og lyser op i væskerøret, bliver væskeoverfladen lysende og dermed lettere af aflæse. Enhedsskala Produktskala Er målerne typegodkendt er de forsynet med en t min på 60ºC, hvilket betyder, at den er egnet til anvendelse i ikkelavtemperaturanlæg. Fordampningsmålere kan indeholde 1 eller 2 væskerør. For målere med 2 væskerør er der efter førstegangsmontage kun 1 væskerør i målerens højre side. Der vil på dette tidspunkt ikke befinde sig et væskerør i venstre side af måleren. Når fordampningsmåleren første gang årsaflæses, gemmes væskerøret fra den afsluttede varmeperiode i venstre side af måleren. En indbygget afpropning hindrer hurtig fordampning af væsken i det gamle væskerør. Væskestanden kan da i nogle måneder efter aflæsningen benyttes til kontrol af den aflæste væskestand. 4.2 Visuel inspektion Ved enhver aflæsning eller service inspiceres måleren visuelt. Inspektion finder sted for følgende områder Plombering Montagepunkt Væskefarve Målerens udseende og tilstand Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 9

10 Oversigt over anvendte fordelingsmålere efter fordampningsprincip Fabrikat/målertype exemper C8 Cl7 Cl48 Produktion Ja Udgået Udgået Udgået Produktionsstop Nej Typegodkendelse TS Nej Nej Nej Enhedsskala Ja Nej Nej Nej Produktskala Ja, sjældent Ja Ja Ja Væskeampul 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm Montagepunkt ¾ af radiatorhøjde 2/3 af radiatorhøjde 2/3 af radiatorhøjde Underkant på ½ radiatorhøjde t min 60ºC 60ºC 1) 60ºC 1) 60ºC 1) 1) Denne måler er 100% varme- og måleteknisk kompatibel med exemper, hvorfor t min kan ansættes til den samme værdi som for exemper Det efterses, at plomben er intakt, og at der i øvrigt ikke har været forsøg på at bryde den. Findes der uregelmæssigheder noteres det på aflæsnings- eller servicedokumentet. Måleren replomberes om nødvendigt, se nedenstående principtegning. Det konstateres, om fordampningsmålerens montagepunkt på radiatoren er korrekt. Uregelmæssigheder noteres på aflæsningseller servicedokumentet. Om nødvendigt rekvireres yderlig service på måleren. Det konstateres, om målerens væskefarve svarer til indeværende varmeperiode. Afvigelser noteres. 4.3 Installation Måleren installeres på radiatoren i montagepunktet, som beskrevet i afsnit 3.3. Plomben sikrer, at måleren ikke uden synlige skader kan fjernes fra varmelederen. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 10

11 Installationen forgår, som vist ovenfor, ved at målerens varmeleder af aluminium eller silumin normalt skrues på radiatoren, hvorefter selve målerdelen installeres på varmelederen. Fastgørelsen sikres ved at trykke plomben ned i målerhuset. Aflæsningen vil efterfølgende fremgå af den fremsendte varmeopgørelse. Ved enhver aflæsning foretages der visuel inspektion af måleren samt check af plomberingen. Konstateres fejl noteres det med henblik på afhjælpning hurtigst muligt. Ved årsaflæsningen foretages yderligere følgende: Advisering: 4.4 Mærkning Hvis måleren er typegodkendt mærkes den med følgende en voidlabel, som vist på nedenstående figur. Her er 08 installationsåret, TS er målerens typegodkendelsesnummer i Danmark, og DK F02 er ista Danmarks A/S nummer i registret over certificerede målerinstallatører. 4.5 Aflæsning Fordampningsmålere aflæses visuelt af en aflæser. Som regel indtaster han målerstanden i en håndterminal, og der udleveres normalt en aflæsningskvittering til varmeforbrugeren. Aflæsning sker typisk omkring den til varmeregnskabet hørende opgørelsesdato; men der kan periodisk udføres aflæsninger i forbindelse med særlig kontrol af målere eller flytninger i ejendommen. Dertil kan der med ejendommens administrator eller ejer være indgået aftale om periodisk aflæsning. Gadedørssedler, som vist i ovenfor, opsættes på ejendommen, før aflæseren kommer. Kold/varm radiator: For at kompensere for varmeudvidelsen af målervæsken aflæses meniskus foroven ved kold radiator og forneden ved varm radiator. Meniskus ses på figuren som den halvmåneformede væskeoverflade. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 11

12 Udskiftning af væskerør Plomben på måleren brydes efter aflæsning af målere. Det aflæste væskerør afproppes og anbringes i målerens venstre side. Det kan herefter benyttes til kontrol af aflæsningen. 4.6 Udskiftning af målere Målere, som udskiftes, skal erstattes af målere som varmeteknisk er kompatible med de nedtagne målere. Målerne skal være typegodkendte til at erstatte den nedtagne måler. 4.7 Bortskaffelse af nedtagne målere Samtlige nedtagne fordampningsmålere eller udskiftede målerdele, herunder målerglas, indsamles, genbruges og bortskaffes i henhold til gældende praksis for miljørigtig bortskaffelse. Der anbringes et nyt væskerør i måleren højre side, og måleren samles og replomberes. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 12

13 4.8 Tekniske data De varmefordelingsmåler, som ista Danmark A/S anvender, virker alle efter fordampningsprincippet. Nyere fordampningsmålere er forsynet med plads for 2 væskeglas. Ældre målere indeholder kun 1 væskeglas.. Målernes enkelkomponenter samt færdigproduktion er udført og kontrolleret i henhold til ISO Fyldning af væskeglas er ligeledes kvalitetssikret i henhold til ISO Målernes tekniske data fremgår af de efterfølgende tabeller. Tekniske data exemper Målertype exemper Typegodkendelse TS efter DS/EN 835 Målefunktion Fordampningsmåler Skalering af måler Enhedsskala, mærket med E Fysiske dimensioner 134 x 40 x 22 mm Koldfordamning Nyt væskeglas er overfyldt i henhold til DS/EN 835 Materiale Målerenhed: Polyoxymethylen Varmeleder: Alugeret F22 Anvendelsesområde t min: 60ºC t maks: 120ºC Display ud for væskeglas længden er 79 mm Forbrug kan sammenlignes med sidste varmeperiodeforbrug Væskeglas 115 mm 2 ml målervæske Nyt væskeglas i målerens høje side Gammelt Væskeglas i venstre side af måleren Målernummer Unikt serienummer Artikelnummer Sikkerhed mod manipulation Måleren er plomberet med plastplombe, som knækker ved uautoriseret forsøg på at åbne måleren Montagepunkt 75% af radiatorhøjde Godkendte specielle montagepunkter kan forekomme Varmesystem Vandbaseret én- eller tostrengssystemer Montagemetode Normalt skrue- eller svejsemontering Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 13

14 Tekniske data C8 Målertype C8 Typegodkendelse Ældre tysk typegodkendelse efter DIN 4713 og 4714 Målefunktion Fordampningsmåler Skalering af måler Produktskala, mærket med skalastørrelse Fysiske dimensioner 137 x 36 x 17 mm Koldfordamning Nyt væskeglas er overfyldt i henhold til DS/EN 835 Materiale Målerenhed: Trogamid T Varmeleder: Al Si 0,5 F22 Anvendelsesområde t min: 60ºC t maks: 100ºC Display ud for væskeglas Produktskala Forbrug kan sammenlignes med sidste varmeperiodeforbrug Væskeglas 115 mm 2 ml målervæske Nyt væskeglas i målerens høje side Gammelt Væskeglas i venstre side af måleren Sikkerhed mod manipulation Måleren er plomberet med plastplombe, som knækker ved uautoriseret forsøg på at åbne måleren Montagepunkt 67% af radiatorhøjde Godkendte specielle montagepunkter kan forekomme Varmesystem Vandbaseret én- eller tostrengssystemer Montagemetode Normalt skrue- eller svejsemontering Producent ISS Clorius Int. A/S Produceres ikke længere Cl7 Målertype Cl7 Typegodkendelse Ældre tysk typegodkendelse efter DIN 4713 og 4714 Målefunktion Fordampningsmåler Skalering af måler Produktskala, mærket med skalastørrelse Fysiske dimensioner 137 x 36 x 17 mm Koldfordamning Nyt væskeglas er overfyldt i henhold til DS/EN 835 Materiale Målerenhed: Trogamid T Varmeleder: Al Si 0,5 F22 Anvendelsesområde t min: 60ºC t maks: 100ºC Display ud for væskeglas Produktskala Væskeglas 115 mm 2 ml målervæske Sikkerhed mod manipulation Måleren er plomberet med plastplombe, som knækker ved uautoriseret forsøg på at åbne måleren Montagepunkt 67% af radiatorhøjde Godkendte specielle montagepunkter kan forekomme Varmesystem Vandbaseret én- eller tostrengssystemer Montagemetode Normalt skrue- eller svejsemontering Producent ISS Clorius Int. A/S Produceres ikke længere Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 14

15 Tekniske data Cl48 Målertype Cl48 Skalering af måler Produktskala, mærket med skalastørrelse Målefunktion Fordampningsmåler Koldfordamning Nyt væskeglas er overfyldt i henhold til DS/EN 835 Fysiske dimensioner 137 x 36 x 17 mm Anvendelsesområde t min: 60ºC t maks: 100ºC Materiale Målerenhed: Delrin Varmeleder: Silumin Væskeglas 115 mm 2 ml målervæske Display ud for væskeglas Produktskala Montagepunkt Målerens underkant på 50% af radiatorhøjde. Specielle montagepunkter kan forekomme Sikkerhed mod manipulation Måleren er plomberet med plombetråd og Al-plombe. Montagemetode Normalt skrue- eller svejsemontering Varmesystem Vandbaseret én- eller tostrengssystemer Producent Clorius A/S Produceres ikke længere Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 15

16 4.9 Referencer En enkel af de nævnte varmefordelingsmåler efter fordampningsprincip, exemper, er typegodkendt under et TS-nummer, som tidligere er angivet. De øvrige målere er af ældre herkomst og ikke typegodkendte. Typegodkendelsesattesten for måleren exemper findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside under Legal metrologi, hvorfra den kan hentes i pdf-format. På hjemmesiden findes også de aktuelle links til den eksisterende lovgivning, herunder bekendtgørelserne, BEK 1166 og BEK Her finder man også listen over virksomheder, som er certificerede til at montere, installere og servicere varmefordelingsmålere. Nedenfor vises registreringen for ista Danmarks A/S, som den forekommer på Sikkerhedsstyrelsens liste. Virksomheder som er certificeret til at montere, installere og servicere varmefordelingsmålere Nr. Virksomhed Hovednummer Mailadresse F02 ista Danmark A/S, Brydehusvej Tlf , 2750 Ballerup Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 16

17 5. Korrektion for termisk yderlig beliggenhed 5.1 Korrektionssystem Boligenheder eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen, har et forøget varmetab. I henhold til dansk lovgivning skal der ved fordelingsmåling foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så varmeregningen for de enkelte boligenheder og erhvervsenheder bedst muligt svarer til den opnåede varmekomfort. Korrektionen skal udføres, så betalingen for det forøgede varmetab fordeles forholdsmæssigt mellem alle bolig- og erhvervsenheder i fordelingssystemet. 5.2 Standardsystemet Standardsystemet er et af de anerkendte korrektionssystemer, der i Danmark har været anvendt i mange år, og som betegnes som et almindeligt anerkendt princip. Systemet benyttes til at foretage korrektion for yderlig termisk beliggenhed ved at justere i den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsbetalingen. Systemet tildeler fordelingsmålere på givne radiatorer i et givet, termisk yderligt beliggende lokale en reduktionsprocent. Reduktionsprocenten er tilpasset således, at fordelingsmåleren på radiatoren nu ikke længere registrerer radiatorens faktiske varmeafgivelse, men derimod en reduceret varmeafgivelse svarende til, at lokalet ikke var termisk yderligt liggende. Princippet er illustreret i nedenstående 2 diagrammer for en måler med indkodet skala. I enhedsskalasystemet reduceres skalafaktoren i varmeregnskabssystemet. Reduktion i skala. en er et udtryk for radiatorens størrelse og dermed evne til at afgive varme. I eksemplet i figuren får en måler med skala 31 en reduktionsfaktor på 25%. Dette giver en reduceret skala på 23 og dermed en ligeledes lavere registrering og varmeudgift for den pågældende radiator. For fordampningsmålere med enhedsskala kan reduktion ikke ses på måleren, da alle målere har samme skala mærket med E. Reduktionen er for enhedsskalamålere gives i skalafaktoren i varmeregnskabssystemet. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 17

18 5.3 Fastsættelse af reduktionsprocenter Reduktionsprocenter findes ud fra fastlagte metoder og retningslinjer. Disse er et resultat af, at både målerfirmaer og boligejere gennem praktiske erfaringer med varmefordelingsregnskaber over en lang årrække har udviklet alment anerkendte metoder til korrektion for ekstra varmetab. Hos ista Danmark A/S fastsættes korrektion for yderlig, termisk beliggenhed ved hjælp af reduktionsprocenter angivet ved en reduktion i %. Reduktionsprocenterne findes ud fra lokalets beliggenhed efter generelle hovedprincipper. Særlige bygningsforhold kan dog betyde, at de generelle retningslinjer må afviges for at få en korrekt varmefordeling. I det følgende er de normale hovedprincipper angivet. Reduktionsprocenter 5.4 Etagereduktion Hovedprincip: 10% reduktion på øverste og nederste etage i ejendomme med mindst 3 opvarmede i beboelseslag og under henholdsvis over uopvarmede rum. Specielle forhold: Radiatorer i butikker, trappeopgange eller lignende lokaler, hvor der på grund af stadig åbning af døre til det fri er kraftigere cirkulation og dermed afkøling af luften 5.5 Gavlreduktion Hovedprincip: 15% gavlreduktion for yderligt beliggende lokaler med mere end 1 ydervæg, forudsat at lokalet ligger varmedækkende for et andet eller flere lokaler. Gavlværelser, der støder op til anden opvarmet ejendom, får ingen reduktion. Hvis der er mere end 1 radiator, gives der kun reduktion for den eller de radiatorer, der står nærmest gavlen. For gavle med 1 væg mod nord eller øst gives yderligere 5% i reduktion. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 18

19 Reduktionsfaktorer (fortsat) 5.6 Ekstrareduktion Hovedprincip: Lokaler under uopvarmet tørreloft reduceres med 5%. Lokaler på manzard reduceres med 5% Lokaler under fladt tag reduceres med 5% Lokaler over uopvarmet tørrekælder reduceres med 5%. Lokaler over eller ved siden af port reduceres med 15%. Specielle forhold: Lokaler mod trappegang uden varme tildeles normalt ikke reduktion. Ved altangangshuse reduceres normalt med 10% ved facader mod trappe. For højhuse over 6 etager foretages efter vurdering reduktion som følge af særlige klimatiske forhold. I blandede bebyggelser med bygninger af forskellig udformning, og som forsynes fra samme varmecentral og har samme varmeregnskab, kan der afhængigt af bebyggelsens karakter gives særlige reduktioner. 5.7 Forbrugsstedsreduktion Forbrugsstedsreduktion, er et andet af de standardiserede korrektionssystemer, der i Danmark har været anvendt i mange år, og som betegnes som et almindeligt anerkendt reduktionsprincip. Systemet anvendes typisk i forbindelse med varmenergimålere; men det anvendes også i begrænset omfang til at foretage korrektion for yderlig termisk beliggenhed i forbrugssteder med fordelingsmålere. I lighed med standardsystemet sker reduktion ved at justere i den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsbetalingen. Systemet tildeler alle fordelingsmålere i termisk yderligt beliggende lejligheder den samme reduktionsprocent. Reduktionsprocenten er tilpasset således, at fordelingsmålerne i lejligheden nu ikke længere registrerer radiatorens faktiske varmeafgivelse, men derimod en reduceret varmeafgivelse svarende til, at lejligheden ikke var termisk yderligt liggende. Princippet er illustreret i de 2 diagrammer på næste side for målere med indbygget skala. I enhedsskalasystemet reduceres skalafaktorerne i varmeregnskabssystemet med de givne reduktionsprocenter. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 19

20 Nedenfor ses standardsystemet, forbrugsstedsreduktion, illustreret. Standardsystem for tæt, lav bebyggelse (rækkehuse): Standardsystem for etageejendomme: Figuren angiver reduktionsprocenter for etagebyggeri, hvor nederste etage befinder sig over uopvarmet kælder. Øverste figur angiver reduktionsprocenter for bebyggelser med forbrugssteder i ét lag. Nederste figur angiver reduktionsprocenter for bebyggelser med forbrugssteder i to lag. 6. Oversigtsliste over lovbefalede data i ejendommens boligenheder 6.1 Generelt om oversigtslisten Bekendtgørelse nr. 1166, stiller bl.a. krav om, at varmeleverandøren skal være i stand til at oplyse varmeforbrugere om et antal lovbefalede data vedrørende varmefordelingsmåleres installationsforhold, se afsnit 1.3. Derfor er der fremstillet en tabel, som indeholder en række data for hvert enkelt forbrugssted i ejendommen. De i tabellen angivne data er adresse, forbrugsstedsnummer (boligenhedens nummer), anvendt målerfabrikat og type, radiatordata, skaleringsoplysninger og reduktion for termisk yderlig beliggenhed. Hvor der er tale om enhedsskalaanlæg har alle fordelingsmålere i anlægget samme skalastørrelse. For elektroniske fordelingsmålere er skalaværdien 20 fast indkodet i måleren. Den faktiske skalaværdi udregnes i varmeregnskabssystemet ved at multiplicere visningen med en skalafaktor, som i princippet fremkommer ved at dividere den til den givne måler/radiator kombination skala med 20. For enhedsskalaanlæg oplyses derfor skalafaktoren. Hvor der er tale om produktskalaanlæg er alle målere i anlægget forsynet med individuelle skalastørrelser angivet ved et tal øverst på skalaen. For produktskalaanlæg oplyses derfor størrelsen på den indkodede produktskala. Ønsker varmeforbrugere yderligere oplysninger om dimensioneringsgrundlaget, er det muligt telefonisk eller skriftligt at kontakte ista Danmark A/S, som beskrevet under afsnit 2. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 20

21 6.2 Forudsætninger for data De dataangivelser, der for de enkelte boligenheder forefindes i oversigtslisten, angår antallet af varmefordelingsmålere registreret hos ista Danmark A/S på udgivelsestidspunktet, se nederst på siden. Var der på denne dato iværksat ændringer i antallet af boligenheder eller varmefordelingsmålere, eksempelvis som følge af nedtagning eller opsætning af radiatorer, sammenlægning eller opdelings af boligenheder eller nymontage af varmefordelingsmålere på tidligere ikke-målte radiatorer, vil sådanne ændringer fremgå af den kontrolmanual, der genereres i forbindelse med næstkommende varmeregnskab, forudsat at arbejderne på dette tidspunkt er afsluttet. Forbrugssteder, hvortil der ikke i installationsøjemed har været adgang, vil fremstå med tomme datafelter. 6.3 Installationsoversigten De følgende og resterende sider i denne kontrolmanual indeholder oplysninger om målere og radiatorer i ejendommens boligenheder. Designradiatorer og badeværelsesradiatorer (håndklæderadiatorer) angives normal kun ved længde og højde. Visse store radiatorer forsynes med mere end én måler. Her angives varmeydelsen for hele radiatoren, hvorimod skalaen eller skalafaktoren splittes op for hver enkel måler. For nogle radiatorer, typisk ældre, kan radiatorlængden ikke angives i mm, da disse tal ikke foreligger i de ældre radiatorspecifikationer. I disse tilfælde angives i stedet antallet af radiatorelementer, da sådanne radiatorer typisk består af en række elementer, som er samlet ved sammenskruning til én lang radiator. I så fald vil radiatorlængden være angivet ved antallet af radiatorelementer efterfulgt af en *. For en radiator bestående af 18 elementer vil det eksempelvis se ud, som vist på nedenstående udsnit af målertabellen. Golf 3x3 18*/570/ ,38072 Bemærk: Som det ses af den efterfølgende tabel, mangler bl.a. radiatordata for dette anlæg. Dette skyldes, at disse data ikke tidligere var nødvendige efter den tidligere lovgivning. Vi arbejder lige nu intensivt på at få registreret disse manglende data, så vi hurtigst muligt kan få opdateret tabellen. Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 21

22 type Antal følere Montagehøjde Radio Produktskala 1punktsmålning 1/2-punktet fra målerunderkant Nej Lyøvej 5 STH CL48 30 CL48 45 CL Lyøvej 5 1V CL Lyøvej 5 2V CL Lyøvej 5 2H CL48 31 CL48 25 CL Lyøvej 5 STV CL48 45 Rio Panel /955/ Lyøvej 5 1H CL48 28 Imas Apollo 800/805/ CL48 22 Panelli 1000/600/ Enix Aster 1216/ Ludvig 600/900/ Ludvig 600/900/ Lyøvej 5 3V Rio Panel /955/ Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 22

23 type Antal følere Montagehøjde Radio Produktskala 1punktsmålning 1/2-punktet fra målerunderkant Nej Lyøvej 5 3H CL48 20 CL48 31 CL Lyøvej 5 4V CL Lyøvej 5 3V Rio Panel /955/ Lyøvej 5 4H CL48 33 Purmo Compact 700/900/ Thor P6 700/900/ Lyøvej 7 STV CL48 51 CL48 22 CL Lyøvej 7 STH CL48 30 CL48 21 CL Lyøvej 7 1V CL48 58 CL48 22 CL48 21 CL Lyøvej 7 1H CL48 18 Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 23

24 type Antal følere Montagehøjde Radio Produktskala 1punktsmålning 1/2-punktet fra målerunderkant Nej Lyøvej 7 1H CL48 28 CL Lyøvej 7 2V CL48 25 CL Lyøvej 7 2H CL48 20 CL48 31 CL Lyøvej 7 3V CL48 25 CL48 31 CL Lyøvej 7 3H CL48 32 CL Lyøvej 7 4V CL48 28 CL48 33 Termoteknik Classic 400/500/ Lyøvej 7 4H CL48 33 Hafa Ellips 770/ Rio Panel /555/ Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 24

25 type Antal følere Montagehøjde Radio Produktskala 1punktsmålning 1/2-punktet fra målerunderkant Nej Lyøvej 7 4H CL Lyøvej 9 STV CL48 51 CL48 35 CL48 12 CL Lyøvej 9 STH CL48 35 CL Lyøvej 9 1V CL48 22 CL48 28 CL Lyøvej 9 1H CL Lyøvej 9 2V CL48 25 CL48 31 Termoteknik Classic 400/900/ Lyøvej 9 2H CL48 33 CL Lyøvej 9 3V Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 25

26 type Antal følere Montagehøjde Radio Produktskala 1punktsmålning 1/2-punktet fra målerunderkant Nej Lyøvej 9 3V CL48 25 CL48 31 Strømberg Asola 1210/ Strømberg Asola 1210/ Lyøvej 9 3H CL Lyøvej 9 4V CL48 28 CL48 33 Kontrolmanual for fordelingsmåler efter fordampningsprincip Side 26

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd. Værnedamsvej 5-5A & 5B 1819 Frederiksberg C Anlæg: 73052 c/o Bente Naver Ejd.administra A/B Værnedamsvej 5-5A & 5B Røgerupvej 050

Læs mere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen E/F Blågårdsstræde 2-4 m.fl.. 4000 Roskilde Anlæg: 714777 Varmeleverandør c/o Bente Naver Ejendomsadm. E/F Blågårdstræde 2-4 m.fl. Røgerupvej 4 4050 Skibby

Læs mere

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Ejendommen Ejd. Pr,Christiansg.10/Skovbry 8900 Randers Anlæg: 717466 Varmeleverandør A/B Skovgaarden Skovbrynet 2 8900 Randers Denne kontrolmanual for

Læs mere

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Ejendommen Ejd. Ved Bellahøj AKB, Blok 1-2700 Brønshøj Anlæg: 705061 Varmeleverandør Att. Eno Afdeling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V Denne

Læs mere

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 AG Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 3 (erstatter 2. udgave inkl. alle tillæg) Dato: 8. juni 2012 Gyldig til: 2015-12-07 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme

Læs mere

exg Kontrolmanual IC. OrlUS

exg Kontrolmanual IC. OrlUS A exg Kontrolmanual IC. OrlUS Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd, Bag Søndermarken 1 B11 B Ejendomsadministration 2000 Frederiksberg Egemar & Clausen Nørregade 7A Anlæg:

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 ag Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

Techem ejendomsnummer: 0500/52380

Techem ejendomsnummer: 0500/52380 Skovvej 2 m.fl., 2930 Klampenborg Techem ejendomsnummer: 0500/52380 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Reduktion for udsat beliggenhed - standard reduktion 4 Kontrolmanual for radiatormålere

Læs mere

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Hans Henrik Finne 23. November 2017 Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 understregede,

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 2 (erstatter 1. udgave samt tillæg til 1. udgave) Dato: 31. maj 2016 Gyldig til: 31. maj 2026 Typegodkendelsen udstedt i henhold til 10 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

Varmeregnskaber Jura og Teknik

Varmeregnskaber Jura og Teknik Varmeregnskaber Jura og Teknik Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Varmeleverandøren Det er ejeren, der er varmeleverandør

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014 Side 12 Brunata a/s er et danskejet selskab, der sikrer en fair og individuel fordeling af forbrugsudgifter med danske målerløsninger. Vi har næsten 100 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Notat BO0202-00002 04-05-2017 1. Indledning Transport-,

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

http://www.teknologisk.dk/31494

http://www.teknologisk.dk/31494 http://www.teknologisk.dk/31494 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering, dette har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1 Varmefordelingsanlæg 0 1 PRÆCISERINGER VARMEFORDELINGSANLÆG Præcisering: Varmefordelingsanlæg > Tabeller Redigeret: 16.07.2013 Ikrafttræden: 01.09.2013 Korrektion

Læs mere

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato.

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato. istameter m den nye generation af vandmålere Modulopbygget flerstrålemåler med mulighed for bl.a. fjernaflæsning Lang levetid 2 målerstørrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 Drejeligt målerhus letter aflæsningen Udskiftning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Temadag Varmemåling og varmeregnskaber

Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Temadag Varmemåling og varmeregnskaber 13:30 til 14:15 Erfaringer med varmemåling gennem mange år Erfaringer fra praksis med bl.a.: Varmeregnskaber, korrektioner, stor spredning i regninger, klager, skimmelsvamp,

Læs mere

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom.

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom. Grundejerforeningen Christiansgave 45 4220 Korsør 1.oktober 2014 Att.: Mogens Olsen Tilbud nr.: 2014-730 AMR, WB Vedr.: Grundejerforeningen Christiansgave, 4220 Korsør Montage samt varme- og vandregnskabstilbud

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alex Rytt Århus 1.december 2011 Varmeregningen hvad siger loven og Carsten Lov om leje af almene boliger siger ikke meget om hvordan man

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber 5. Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Tirsdag den 20. november 2012 12:45: Erfaringer med varmemåling gennem mange år: Erfaringer fra praksis med bl.a.: Varmeregnskaber, korrektioner, stor spredning

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 16 november 2010

Varmeregnskab Temadag 16 november 2010 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Måling i varmecentraler og i lejligheder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Referat af beboermøde den 2. marts 2010

Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Bestyrelsen afholdte tirsdag den 2. marts et velbesøgt beboermøde om individuel varmemåling og vedligeholdelsesplan. På mødet fremlagde bestyrelsen planerne for

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Resendalvej 21 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014669 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vigtig viden for ejer/administrator

Vigtig viden for ejer/administrator Nyheder Vigtig viden for ejer/administrator Focus på ressourcer Ejendomstjek - gratis Med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse indenfor forbrugsmåling tilbyder Techem et gratis ejendomstjek. Vi vil gerne

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

BBR-nr.: 580-003421 Energimærkning nr.: 100119638 Gyldigt 5 år fra: 06-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003421 Energimærkning nr.: 100119638 Gyldigt 5 år fra: 06-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centrumsgaden 57 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003421 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10) Side 1 af 10 VEJ nr 9567 af 18/10/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-10-2013 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 9227 af 17/10/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Dobbelt

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-024287 Energimærkning nr.: 200013170 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-024287 Energimærkning nr.: 200013170 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rugkobbel 182 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024287 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Disse forhold peger på, at der er noget grundlæggende galt med varmeanlægget på ejendommen.

Disse forhold peger på, at der er noget grundlæggende galt med varmeanlægget på ejendommen. Notat 25. november 2016 Ejd. nr. 874 FI/bma e: fi@cej.dk E/F Husforeningen Syd Undersøgelse af varmeanlæg Sendes til: Udarbejdet af: Bestyrelsen Formand Laura Clemmensen Administrator Lone Stausgaard Projektleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport for ny etageejendom på Tulipanvej 5A 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. oktober 2015 Til den 28. oktober 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf Vordingborg Vand Brovejen 10 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 37 00 Kontrolmanual Kontrolsystem for vandmålere i drift Manual for stikprøvekontrol af vandmålere. 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere