SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE BRANDSTATION I SERMILIGAAQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE BRANDSTATION I SERMILIGAAQ"

Transkript

1 BYGHERRE: Dato: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige arbejder BRANDSTATION I SERMILIGAAQ tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr INUPLAN A/S postbox Nuuk, sag nr

2 Brandstation i Sermiligaaq indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE I II Indledning Tegningsfortegnelse 1 Almindelige bestemmelser for alle fag 3 Udgravning, udsprængning og jordarbejde 5 Terrænbefæstelsesarbejde 7 Beton- og jernbetonarbejder 8 Murerarbejder 9 Tømrerarbejder 10 Tagdækningsarbejder 11 Snedkerarbejder 12 Glarmesterarbejder 13 Blikkenslagerarbejder 15 Gulvbelægningsarbejder 16 Malerarbejder 18 Indvendige spildevandsledninger 19 Koldt- og varmtvandsinstallationer samt sanitet 23 Isolering af tekniske installationer 26 El-installationer

3 Brandstation i Sermiligaaq I / side 1 indledning I INDLEDNING OPGAVEN Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at opføre ny brandstation i bygden Sermiligaaq. Overordnet skal bygningen rumme garage med tilhørende opbevarings- og værkstedsfaciliteter, mandskabs- og møderum, teknik- og tankrum samt toilet med bruseniche. Bygningen funderes med randfundamenter ført til fast fjeld. Dæk er udstøbt terrændæk på isoleret / komprimeret underlag. Der udføres udvendig rampe for køretøjs adgang til garagerum. Der opføres desuden udv. trappe og terrasse ved ankomst til mandskabsafsnit. Over fundament opføres bygningen på traditionel vis, med bærende konstruktioner i tømmer. Udvendigt beklædes med listedækket krydsfinér og indvendige beklædninger er krydsfinér og gipsplader.

4 Brandstation i Sermiligaaq II / side 1 tegningsfortegnelse II TEGNINGSFORTEGNELSE ARKITEKTTEGNINGER: tnt nuuk a/s A 001 Situationsplan 1: A 002 Plan stueetage 1: A 003 Plan, hemse 1: A 004 Snit A-A 1: A 005 Snit B-B 1: A 006 Snit C-C 1: A 007 Snit D-D 1: A 008 Opstalter 1: A 009 Vindues- og døroversigt 1: A 010 Terrasse og repos 1/2 1: A 011 Terrasse og repos 1/2 1: A 012 Fast inventar m.v. 1: A 013 Normalkonstruktioner 1: A 014 Vandrette og lodrette detaljer 1:

5 Brandstation i Sermiligaaq II / side 2 tegningsfortegnelse TERRÆNTEGNINGER: INUPLAN A/S Terræntegninger I Afsætnings-, udgravningsplan 1: I Terrænplan 1: KONSTRUKTIONSTEGNINGER: INUPLAN A/S Betonkonstruktioner I Fundaments og dækplan 1: I Fundamentsopstalter 1: I Betondetaljer, BD01 1: I Betondetaljer, BD02-BD04 1: I Betondetaljer, BD05 1: I Betondetaljer, BD06-BD07 1: Trækonstruktioner I Plan 1: I Spærplan 1: I Opstalter, modul A, 2 og 4 1: I Opstalter, modul D, 1 og 3 1: I Opstalter, hems og modul C 1: I Spæropstalter 1: Stålkonstruktioner I Kranbjælke og beslag 1:10/ VVS-TEGNINGER: INUPLAN A/S I Fundamentsplan, afløbsplan, diagram afløb, detaljer 1:50/1:20/1:~ I Plan, vand og varme 1:50/1:20/1:~ I Diagram vand og varme 1:~ I Opstalter 1: I Snit 1: El-TEGNINGER: INUPLAN A/S E Plan, stueetage 1:

6 Brandstation i Sermiligaaq kap. 1 / side 1 almindelige bestemmelser for alle fag 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 1.1. ARBEJDETS OMFANG Byggeopgaven Arbejdet omfatter de på tilhørende tegninger viste og i denne beskrivelse beskrevne arbejder Projektet Består af nærværende SA med tilhørende tegninger i henhold til tegningsfortegnelsen. SA er fagvis opdelt, og i hver beskrivelse er angivet hvilke arbejder, der normalt henregnes under det pågældende fag. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden, således at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet ét sted. Alle entreprenører skal derfor gennemlæse alle afsnit ARBEJDSGRUNDLAG Gældende bestemmelser Gældende forud for nævnte tegninger og beskrivelser er nedenstående, hvoraf en førnævnt har gyldighed frem for en efterfølgende: 1. De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter. 2. Byggeledelsens ordrer. 3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. 4. Betingelser gældende i henhold til særlig aftale. Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette Forskrifter - Grønlands Bygningsreglement af 2006 med tilhørende tillæg. - Forskrifter for Betonkonstruktioner, Grønlands Hjemmestyre - Byggeog anlægsstyrelsen. - Arbejdstilsynets tekniske forskrifter, anvisninger og meddelelser - Nuna Tek s Anvisning i indregulering af varme og ventilationsanlæg, 1. udg Bygge- og Anlægsstyrelsens Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer, 2. udgave GTO s anvisning i udførelse af kloakanlæg i Grønland, september Vejledning i projektering af sprængningsarbejder udgivet af GTO, maj 1983.

7 Brandstation i Sermiligaaq kap. 1 / side 2 almindelige bestemmelser for alle fag - Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland 3. udgave, december Dansk Ingeniørforenings normer: - DIF s norm for fundering, DS 415, 3. udgave Dansk Ingeniørforenings norm for sikkerhedsbestemmelser på konstruktioner, DS 409, 1. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for last på konstruktioner, DS 410, 3. udgave juni Dansk Ingeniørforenings norm for betonkonstruktioner, DS 411, 3. udgave marts DIF s norm for portlandcement og portlandflyveaskecement, DS 427, 2. udgave DIF s retningslinier for fremstilling af vibreret beton. - Dansk Ingeniørforenings norm for stålkonstruktioner, DS 412, 2. udgave april Dansk Ingeniørforenings norm for trækonstruktioner, DS 413, 4. udgave november Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer af PEL, PEH og stift PVC i jord, DS 430, 1. udgave august DIF s norm for afløbsinstallationer, DS 432, 2. udgave, DIF s norm for vandinstallationer, DS 439, 2. udgave, maj DIF`s norm for varmeinstallationer DS 469, udgave, DIF s norm for Udførelse af ventilationsanlæg, DS 447, 1. udgave DIF s norm for Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428, 2. udgave DIF s norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452, 1.udg. maj DIF's "Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg", 2. udgave, marts DIF`s norm NP-153-N, ventilation. - Dansk Ingeniørforenings normtillæg af seneste udgave SBI-anvisninger: - SBI-anvisning 33 "Luftiblandet beton". - SBI-anvisning 125 "Vinterstøbning af beton". - SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer, 2. udgave SBI-anvisning 165, Vandinstallationer, 1990.

8 Brandstation i Sermiligaaq kap. 1 / side 3 almindelige bestemmelser for alle fag SBI-rapport: - SBI rapport nr. 63, indregulering af ventilationsanlæg. Nærværende beskrivelse er at betragte som et supplement til ovenstående forskrifter. Vejledende tekster er at betragte som krav, og kan kun fraviges efter aftale med tilsynet Mål og vægt Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske, når intet andet er bestemt eller fremgår af selve betegnelsen MATERIALER Kvalitet Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificerede på anden måde, skal være af kvalitet svarende til gode handelsvarer. Materialer, der behæftet med skader eller fejl, må ikke anvendes i byggeriet Navngivne materialer eller fabrikater, angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre, skal betragtes som ufravigelige, med mindre materialerne er angivet ved "som fabrikat..." eller ved "som katalog nr..." For angivelser "som" gælder i alle tilfælde, at anvendelse af andet materiale kun kan ske - hvis materialet som minimum opfylder de kvalitetskrav der kan opfyldes af det beskrevne og - bygherrens tilsyn godkendelse opnås Standardiserede materialer Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer ARBEJDETS UDFØRELSE Kvalitet Arbejdet udføres efter arbejdsgrundlaget. Bortset fra særlige krav, der måtte fremgå af dette, skal alle arbejder udføres smukt, solidt og i enhver henseende som førsteklasses håndværksarbejde. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de i DIF's normer, forskrifter og betingelser samt givne arbejdsanvisninger i henhold til fabrikanternes forskrifter, når sådanne foreligger for bestemte materialers vedkommende. Nødvendige forskrifter og betingelser skal rekvireres og overholdes.

9 Brandstation i Sermiligaaq kap. 1 / side 4 almindelige bestemmelser for alle fag Hvor det er foreskrevet, samt i øvrigt hvor det må forudsættes nødvendigt, at leverandørens anvisninger for anvendelse af et materiale skal følges, må arbejdet ikke iværksættes før anvisningerne foreligger på byggepladsen og er læst og forstået af de, som er implicerede i udførelsen af arbejdet. Hvor tegninger, beskrivelse m.m. ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til de enkelte arbejders udførelse, eller hvis noget i det foreliggende projektmateriale måtte stå entreprenøren uklart, skal entreprenøren i tide hente nærmere instruks herom hos tilsynet. Det bemærkes specielt, at beklædninger, papbelægninger, vinduer og døre m.v. skal kunne modstå de DS 410 anførte vindpåvirkninger, såvel hvad angår materialestyrke som fastgørelse til underlaget. For Sermiligaaq skal anvendes karakteristisk vindhastighedstryk Q = 1,6 kn/m Beskyttelsesforanstaltninger Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelig indvirkning af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler. F.eks. tørholdelse af gruber, beskyttelse mod regn og sne, respektive mod udtørring, varme og kulde. De udførte konstruktioner skal sikres tilsvarende, så længe skader kan indtræffe. For arbejde ved lave temperaturer skal de nødvendige foranstaltninger træffes i henhold til "Vinterforholdsregler ved Anlægs- og Byggearbejder" af juli Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger for, at allerede udførte konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af efterfølgende arbejder. Disse foranstaltninger henhører under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes så længe, der er behov herfor, også for andre fag Huller Hvor intet andet er angivet i projektmaterialet skal huller udføres af den entreprenør som skal anvende dem Efterreparationer Henhører under det fag, hvis arbejder afføder efterreparationer Service i afhjælpningsperioden For alle installationsfag skal fagentreprenøren indregne 1 års service bestående af nødvendige justeringer og service i samme intervaller og omfang som anført i vedligeholdelsesvejledninger. Hvis der i samme periode er behov for justering eller udskiftning af defekte komponenter skal dette ydes, incl. evt. udgifter til andre entreprenører, uden udgift for bygherren.

10 Brandstation i Sermiligaaq kap. 1 / side 5 almindelige bestemmelser for alle fag Renholdelse Det indskærpes entreprenørerne til stadighed at holde alt i god og ryddelig stand. Emballagematerialer og andet affald skal holdes ude af bygningerne Afdækning og afskærmning Det påhviler entreprenørerne at sørge for nødvendige afdækninger og afskærmninger til beskyttelse af såvel udstyr, materialer, mennesker og omgivelser Rengøring og oprydning Hver enkelt entreprenør skal til stadighed holde henholdsvis byggeplads og bygninger i ryddelig og overskuelig orden. Overskudsmaterialer og emballage bortkøres og øvrige materialer stables. Der må ikke fortages nogen form for afbrænding Stillads Alle entreprenører skal selv sørge for stillads i nødvendigt omfang for udførelse af egne arbejder.

11 Brandstation i Sermiligaaq kap.3 / side 1 Udgravning, udsprængning og arbejder 3. UDGRAVNING, UDSPRÆNGNING OG JORDARBEJDE 3.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter al udgravnings-, udsprængnings- og jordarbejde for samtlige i nærværende beskrivelse og på tilhørende tegninger viste arbejder for fuld færdiggørelse, herunder: Afsætning, afrømning, udgravning for ny bygning, punktfundamenter, udtrædssten og etablering af grøfter samt terrænopbygning. Påfyldning for grøft samt levering og lægning af grøftebundselementer for udløbstud. Opfyldning (inkl. komprimering) under terrændæk. Opfyldning (inkl. komprimering) langs bygning. Retablering af terræn. Eventuelle biydelser i forbindelse med ovenstående. Under dette fagafsnit ansøges der ligeledes om de nødvendige opgravningstilladelser ved Kommuneqarfik Sermersooq MATERIALER Materiale til tilfyldning og opfyldning skal være sprængsten eller et groft, ikke opfrysningsfarligt materiale uden indhold af organiske dele m.m. Største stenstørrelse 125 mm (gælder såvel for sprængsten som for evt. anden jord- og stenfyld). Materialerne skal være grove, ikke frostfarlige materialer uden indhold af organiske dele m.m. Materialet skal altid være filterstabilt overfor det omgivende materiale. Om nødvendigt må tilfyldningen udføres i lag af materiale med forskellig kornkurve. Alternativt kan der benyttes filterdug. Det skal dog understreges at komprimeringsmateriel, lagtykkelse og max. stenstørrelse skal afpasses efter hinanden jvf. senere punkt i nærværende afsnit Alle stenmaterialer skal være stærke, uforvitrede, vejrfaste og frostbestandige samt slidstærke bjergarter.

12 Brandstation i Sermiligaaq kap.3 / side 2 Udgravning, udsprængning og arbejder Sand/grus skal hvor intet er nævnt skal være komprimerbart sand/grus i fraktion 0,1-16 mm. For beskyttelseslag omkring vand- og fjernvarmeledninger skal sand være med kornkurve som angivet i Nukissiorfiit s "Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland", 4. udg Grøftebundselementer Armerede grøftebundelementer som type Nanortalik med 300 mm bund ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning og opmåling Afsætning af bygningsanlæg sker i henhold til terrænplanen og afsætningsplanen. Al afsætning og opklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt før arbejdets påbegyndelse, ligesom afsætningen skal sikres solidt og varigt for at undgå fejl i udførelsen. Afsætningen skal sikres solidt og omhyggeligt for at undgå fejl i udførelsen. Entreprenøren skal forud for arbejdets påbegyndelse aflevere en opmålingstegning med et nivellement til byggeledelsens godkendelse. Opmålingstegningen skal danne grundlag for evt. mængdeafregnede ydelser og derfor angive koter til eksisterende terræn, og når der under udgravning træffes fjeld skal opmålingstegningen suppleres med fjeldspejlskoter Arbejdets tilrettelæggelse påhviler entreprenøren, ligesom denne alene har ansvaret for arbejdets rigtige udførelse i henhold til arbejdsgrundlaget Afrømning af muld og vegetationslag Afrømning af muld og vegetationslag foretages inden afgravning, udsprængning eller påfyldning. Vegetationsjorden oplægges i depot efter byggeledelsens anvisning. Inden jord- sprængnings- og støbearbejder påbegyndes ryddes grunden for store sten, vandreblokke, køkken- og skarnmøddinger m.v Ledninger, kabler m.v. Der træffes uopfordret sådanne foranstaltninger, at kabler, ledninger, udgravninger, fundamenter og bygværker, som er direkte synlige, vist på tegninger eller kendt på anden måde, ikke beskadiges under arbejdets udførelse. Før arbejdets påbegyndelse i nærheden af elektriske ledninger, skal Nukissiorfiits godkendelse af de trufne forholdsregler indhentes i hvert enkelt tilfælde. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af telekabler, skal Tele Greenlands godkendelse af de trufne foranstaltninger indhentes i hvert enkelt tilfælde.

13 Brandstation i Sermiligaaq kap.3 / side 3 Udgravning, udsprængning og arbejder Såfremt der herudover under arbejdets udførelse uventet mødes ledninger, gamle fundamenter m.v., skal dette meddeles tilsynet, som træffer bestemmelse om dispositioner i denne anledning. I øvrigt gøres opmærksom på, at placering af alle på planerne viste ledninger og kabler kun er omtrentlige, og at entreprenøren bærer det fulde ansvar for evt. beskadigelser af eksisterende anlæg Jordbundsforholdene Overfladegeologien i området omkring udgravning/udsprængning fremgår af planerne samt bundundersøgelserne foretaget i området. Der forekommer dels fjeld i dagen og dels løsjord hhv. fyldmaterialer Udgravning for fundamenter Der udgraves for fundamenter, krybekælder, el- og teleledninger, samt for grøfter og skolegård iht. tegningsmaterialet og i øvrigt i den udstrækning, det er nødvendigt for arbejdets gennemførelse. For fundamenter udgraves til der mødes fjeld. Der forefindes både løsjord samt fjeld i dagen. Fjeldspejlet forventes truffet i dybder på 0-1,5 meter jvf. Bundundersøgelserne. Inden jord-, sprængnings- og støbearbejder påbegyndes ryddes grunden for store sten, vandreblokke m.m. Der udgraves for fundamenter for bygninger m.m. i det omfang, det er nødvendigt for arbejdets gennemførelse. Der forudsættes udgravning for fundamenter til fjeldspejl. Entreprenøren skal derfor udarbejde en plan for udgravning, støbning og tilfyldning. Planen forelægges byggeledelsen til udtalelse, før arbejdet påbegyndes. Under udgravningsarbejdet skal der drages omsorg for, at bærelaget ikke beskadiges. Hvor der funderes på fast fjeld bortsprænges først de dårlige partier, ligesom løstsiddende og løst liggende dele fjernes Oplagring og fjernelse af fyld Midlertidig oplagring af genanvendeligt fyld fra udgravningerne og ved udsprængningerne, der ikke direkte indbygges i påfyldningerne, sker i depot efter byggeledelsens anvisninger. Overskydende fyld fjernes til plads anvist af byggeledelsen Vandlænsning Under arbejdet skal arbejdspladsen tørholdes, for at undgå opblødning af jordlag i funderingsniveau Afstivning af udgravninger udføres i et sådant omfang, at arbejdets rette udførelse sikres, ligesom arbejdernes sikkerhed skal tilgodeses i henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af juni 2001, samt nr. 395 af 24. juni 1986, for Grønland om arbejdets udførelse.

14 Brandstation i Sermiligaaq kap.3 / side 4 Udgravning, udsprængning og arbejder Afslutning af udgravning og udsprængning Når udgravning og udsprængning er afsluttet, skal dette meddeles tilsynet for at besigtigelse kan finde sted, før arbejdet fortsættes Påfyldning Der påfyldes for terrændæk samt rampe og rundt udvendigt om fundamenter. Det aktuelle niveau for påfyldning afpasses efter befæstelsens samlede tykkelse. Påfyldning under befæstede arealer skal udføres med sprængsten. Påfyldning til planum (underside sprængstensbærelag) kan alternativt udføres med vejlgraduerede grove materialer fra udgravninger i fraktionerne sten, grus og sand, såfremt disse ikke er siltholdige. Al påfyldning udføres ved udlægning af fyldmaterialer i lag, hvis tykkelse afpasses efter det valgte komprimeringsmateriel. Vedr. stenstørrelse, lagtykkelse og komprimering, se nedenfor. Øverst afsluttes påfyldningen med et sprængstenslag, afsluttet med topfyldning med skærver. Over sprængstensbærelagets overflade udlægges der et lag knuseros, som reguleres og komprimeres. Opfyldte skråninger udføres med hældning 1:1,5, hvor intet andet er angivet. Overfladen udføres ved udlægning af sprængsten, så der opnåes en jævn og ensartet overflade. Udlægning og afretning forudsættes udført med maskine. Sprængstensopfyldning: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede, tolerance +0/-50 mm. Knuseros: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede tolerance +10/- 30 mm Skråninger: Kontrolleres med skråningsmåler eller vaterpas og kontrolleres for jævnhed Tilfyldning for bygninger Der tilfyldes langs fundamenter med grove ikke-frostfarlige, ikke-muldholdige og ikke-frosne materialer, jvf. pkt Tilfyldningen må først ske, når konstruktionerne har opnået den nødvendige styrke. Tilfyldningen udføres med lagtykkelser i løst mål på højst 30 cm, og hvert lag komprimeres omhyggeligt, før næste lag påføres. Tilfyldning mod betonfundamenter skal udføres samtidig på begge sider. På ydersiden af fundamentet, må kun anvendes let komprimeringsmateriel når den udvendige tilfyldning når op over færdigt terræn under terrændæk Tilfyldning og komprimering, generelt Tilfyldning udføres i lag, hvor tykkelse afhænger af det benyttede komprimeringsmateriel. Flg. kombination af vibratorplade, lagtykkelse og max. stenstørrelse kan godkendes:

15 Brandstation i Sermiligaaq kap.3 / side 5 Udgravning, udsprængning og arbejder Vibratorplade egenvægt [kg] Lagtykkese [cm] Max. stenstørrelse [cm] Antal Overkørsler Envalset vibrationstromle, statisk linjelast [t/m] Lagtykkelser Max. stenstørrelse Antal Overkørsler [cm] [cm] 2, Hvis der benyttes andre kombinationer, skal der i god tid forinden arbejdets påbegyndelse indhentes godkendelse herfor. På forlangende skal entreprenøren kunne dokumentere dette overfor byggeledelsen Retablering Oprydning Alt terræn berørt ved opgavens udførelse skal retableres efter arbejdets færdiggørelse. Retableringen skal foretages svarende til terrænets oprindelige beskaffenhed. Opgaven omfatter endvidere retablering af bærelag på veje samt grusbelægninger / grøfter / skråningssikringer hvor eksisterende anlæg berøres af arbejder udført under nærværende opgave. Efter anlæggenes afslutning foretages en grundig oprydning i hele arbejdsområdet.

16 Brandstation i Sermiligaaq kap.5 / side 1 Terrænbefæstelsesarbejder 5. TERRÆNBEFÆSTELSESARBEJDER 5.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter Alle befæstelsesarbejder, afvandingsgrøfter mv. i omfang, som vist på tegningerne og nedenfor beskrevet, herunder i det væsentlige: Muld og græssåning, nyanlæg og retablering MATERIALER Alle stenmaterialer Skal være stærke, uforvitrede, vejrfaste og frostbestandige samt slidstærke bjergarter Muld Skal være bedst egnet forhåndenværende muld eller muldholdigt fyld Græsfrø og gødning Græsfrø skal være som Dæhnfeldt Rødsvingel type Svalbard. Gødning skal være NPK ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning Arbejdet omfatter afsætning ud fra WGS koordinater. Sikring af denne afsætning påhviler entreprenøren. Afsætning af modullinjer kan ske ud fra tegningsmaterialet Græssåning og gødskning Der sås græs på alle arealer, hvorpå der er udlagt muld, ca. 3 kg. pr. 100 m². Jordoverfladen bearbejdes let med en korttandet rive, således at frøet dækkes af jord. Der gødes med ca. 6 kg pr. 100 m². Gødning udstrøes når græsset er kommet frem Udlægning af muld/vegetationsjord Vegetationsarealer udenfor reguleret terræn, der evt. er blevet berørt af byggeriet, retableres.

17 Brandstation i Sermiligaaq kap.5 / side 2 Terrænbefæstelsesarbejder Reetablering af terrænbefæstelser Eksisterende terrænbefæstelser som berøres af arbejderne reetableres Oprydning Efter anlæggenes afslutning foretages en grundig oprydning i hele arbejdsområdet.

18 Brandstation i Sermiligaaq kap. 6 / side 1 Kloakarbejder 6. KLOAKARBEJDER Forekommer ikke

19 Brandstation i Sermiligaaq kap. 7 / side 1 Beton- og jernbetonarbejder 7. BETON- OG JERNBETONARBEJDER 7.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter Udførelse af de i nærværende afsnit anførte og på tilhørende tegninger viste ydelser til opnåelse af det foreskrevne endelige resultat, samt alt hvad der normalt henhører under beton- og jernbetonarbejdet for arbejdernes fuldstændige færdiggørelse Arbejdet i hovedpunkter: Fundamenter. Terrændæk. Betonkonstruktioner i terræn herunder betonrampe, punktfundamenter og støttemur MATERIALER Betonens delmaterialer Kravene i "Forskrifter for betonkonstruktioner" 1. udgave 1996, til betonens delmaterialer: Cement, vand, tilslagsmaterialer, plastificerende og luftindblandende tilsætningsstoffer, skal overholdes. Betonarbejdet henregnes til moderat miljøklasse Armeringsjern Armeringen skal leveres mærket således, at armeringens oprindelse og kvalitet fremgår. Der anvendes følgende armeringstype: varmvalsede ribbestål med en karakteristisk øvre flydegrænse på minimum 550 MN/m² Bindetråd og afstandsholdere må ikke være udført af materialer, som kan skade armeringen eller beton. Afstandsholdere skal have tilstrækkelig styrke og stivhed og udformes således, at krav til dæklag overholdes, og en effektiv omstøbning sikres. Afstandsholdere må endvidere ikke forringe dæklagets kvalitet. Al bindetråd skal være min. 1,5 mm udglødet.

20 Brandstation i Sermiligaaq kap. 7 / side 2 Beton- og jernbetonarbejder Isolering under dæk og bjælker over krybekældre Under terrændæk: Som som Sundolitt S80. (Samlet isoleringstykkelse = 200 mm) Isolering mod fundamentsvægge Som som Sundolitt S80. (Samlet isoleringstykkelse = 100 mm) Isolering mellem fundamenter (kantafbrydende isolering) som Sundolitt S80. (Samlet isoleringstykkelse =100 mm) Indstøbte bolte, profiler, beslag m.m. skal være varmforzinkede. Bolte skal mindst være kvalitet 6.8. Stålbeslag leveres under smedearbejdet. Indstøbte bolte for beslagtype T4, som Ø20 SAS 500 i kvalitet fy = 500 Mpa Dilatationsfuge Som Sikaflex PRO-3 med bagstop. Leverandør: Sika Danmark A/S Fjeldankre For randfundamenter anvendes pr. maks mm: Der anvendes SikaGrout 210 mørtel og Y16 fjeldanker. Fjeldbolten forankres 800 mm i sundt fjeld og 600 mm i beton, hvor intet andet på tegningerne er angivet Klæbemørtel Der anvendes HILTI HIT-HY150 til montage af armeringsjern i beton Støvbinder For betongulve der skal stå synlige anvendes støvbinder som farveløs støvbinder til beton som type Purigo-5S. Leverandør: Sika Danmark A/S ARBEJDETS UDFØRELSE Generelt Betonarbejdet udføres og kontrolleres efter kontrolklassen: Normal kontrol, i DS 411, 3. udgave marts 1984, samt "Forskrift for betonkonstruktioner" udarbejdet af Bygge- og Anlægsstyrelsen, Grønlands Hjemmestyre, 1. udgave, september 1996, med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af nærværende SA. Betonarbejdet henregnes til moderat miljøklasse.

21 Brandstation i Sermiligaaq kap. 7 / side 3 Beton- og jernbetonarbejder BETONFREMSTILLING Blandingsforhold til jernbeton Beton type 1:2:3 anvendes såfremt andet ikke er specielt anført. Prøveblanding kræves udført, såfremt betonen blandes på byggepladsen Blandingsforhold til klaplag og rensebeton Beton type 1:4:6 anvendes til f.eks. klaplag og rensebeton Betonkontrol Betonarbejdet i mindst følgende kontrolafsnit: 01. Fundamenter, antal: 1 sæt. 02. Terrændæk, antal: 1 sæt. 03. Betonkonstruktioner i terræn, antal: 1 sæt Fundering af betonvægge. Der funderes overalt på fjeldoverflade eller bæredygtige jordlag. Hvor hældningen af fjeldet under fundamenter er større end 1:3, er desuden forlangt den nødvendige stabilitet tilvejebragt, f.eks. ved afsprængning til vandret overflade. Revner og lunker i fjeldbunden under fundamenter udstøbes med beton 1:4:6, så vandansamlinger undgås. Der udføres drænhuller 100 x 100 mm i randfundamenter placeret umiddelbart over fjeldspejl i dettes dybdepunkter, for at hindre indespærring af evt. vand under dæk. Disse huller skal overalt være placeret under overfladen af reguleret terræn Støbning Støbning mod frossent underlag må ikke forekomme. Støbeskel skal være rene og vandmættede, men overfladetørre inden støbning af ny beton. Armering, foringsrør, forankringselementer og indstøbningsdele må ikke forskubbes eller lide overlast under vibreringen Støbeskel Støbeskel i ydervægge og fundamenter renses og udføres som vandtætte støbeskel Betonens beskyttelse i hærdeperioden Frie overflader skal beskyttes mod kritisk udtørring og konstruktionen som helhed mod skadelige temperaturpåvirkninger Støbeforskalling Materialer der anvendes til forme, må ikke kunne skade betonen.

22 Brandstation i Sermiligaaq kap. 7 / side 4 Beton- og jernbetonarbejder Behandling af forme må ikke bevirke misfarvning af synlige betonoverflader eller på anden måde have skadelig virkning. Alle udadgående vandrette, og lodrette synlige kanter, hvor andet ikke fremgår af tegningsmaterialet, affases ved indlægning og trekantlister af 20 mm bredde i formene, med mindre andet er angivet. Dækforskalling udføres med pilhøjde, svarende til 1/400 x spændvidden Placering i form Armeringen skal fastholdes på en sådan måde, at dens placering i den endelige konstruktion er i overensstemmelse med de angivne krav. Foranstaltninger til fastholdelse af armeringen må ikke forhindre god omstøbning af armeringen. Armeringen skal før støbning, være uden løs rust, olie, jord, snavs, mørtel mv. Armeringen må ikke placeres eller nedstikkes i beton, der er udtømt i form, medmindre forsvarligheden heraf kan dokumenteres. Det skal sikres, at armeringsstængerne er tilstrækkeligt fastholdt mod bevægelse under støbningen Afformning Afforskallingen skal foretages på en sådan måde og på sådant et tidspunkt, at konstruktionen ikke beskadiges eller får større deformationer end forudsat. Formhuller udstøbes straks efter afformningen og skal udføres vandtætte Reparation og finish Ved valg af materialer og udførelsesmetoder for reparation og finish skal det dokumenteres, at krav til konstruktionens holdbarhed og funktion opretholdes Transport og opbevaring Transport og opbevaring af armeringsstål på arbejdsplads skal ske således, at mærkning er tydelig og sammenblanding af dimensioner og ståltyper undgås. Armeringen må ikke beskadiges, og den skal holdes fri for stoffer, som kan ødelægge denne eller betonen, samt forringe vedhæftningen mellem armering og beton Tolerancer a) Vægfundamenters placering må højst afvige 10 mm fra det teoretisk rigtige, bestemt udfra væggenes placering i forhold til modullinier. b) Bygningens bredde og totallængde ± 1 o/oo. c) Koter ± 10 mm d) Vægtykkelser ± 5 mm e) Dæktykkelser: - 0 mm + 10 mm Indstøbninger a) Ankerbolte. c) Beslag. d) Fundamentselektrode.

23 Brandstation i Sermiligaaq kap. 7 / side 5 Beton- og jernbetonarbejder Indstøbningsdele samt beslag skal være fikserede, så deres placering fastholdes efter anbringelse og ved udstøbning af betonen sådan, at den tilsigtede placering i konstruktionen opnås Huller for gennemføring af installationer Udsparinger i fundamenter for afløbsledning tilstøbe Udlægning af isolering i dækforskallingen for dæk over krybekælder, samt opsætning af isolering mod fundamentsvægge i krybekældre. 200 mm mineraluldsisolering udlægges i dækforskallingen over terrændæk i omfang som beskrevet ovenfor og vist på tegningerne. Isoleringen fastholdes af isoleringsdybler der indstøbes i betondæk. Der opsættes 100 mm mineraluldsisolering mod fundamentsvægge, i omgang som beskrevet ovenfor, svarende til en pladebredde (600 mm) fra underside dækisolering. Isoleringen monteres med isoleringdybler, der indbores i fundamentsvægge Betonkonstruktioner i terræn Der udføres betonkonstruktioner i terræn i omfang og udførelse, som vist på tegningerne Fjeldbolte Der anvendes SikaGrout mørtel til forankring af kamstål Y16 bolte i fjeld. Borehullets diameter skal for mørtlernes vedkommende normalt være 6-12 mm større end boltens, dels af placeringsmæssige og dels af udhærdningsmæssige hensyn. Hullerne renses for borestøv før udstøbningen. Bolten tilspidses i nederste ende. Bolten placeres i dybe huller ved hjælp af maskindrevet værktøj, der samtidig med vibrationerne befugter (primer) bolten og borehullets vægge. Der henvises i øvrigt til leverandørens datablad for SikaGrout 210 mørtel for yderligere oplysninger vedrørende mørtelproduktet.

24 Brandstation i Sermiligaaq kap. 8 / side 1 murerarbejder 8. MURERARBEJDER 8.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af afsnit Arbejdet omfatter Udførelse af de i nærværende afsnit anførte og på tilhørende tegninger viste ydelser til opnåelse af det foreskrevne endelige resultat, samt alt hvad der normalt henhører under murerarbejdet for arbejdernes fuldstændige færdiggørelse Arbejdet i hovedpunkter: - Slibning af betongulve - Støvbinding af betongulve - Vådrumsmembraner 8.2. MATERIALER Vand skal være rent ferskvand, fri for bestanddele, der under nogen form kan reducere styrke og beskaffenhed eller forårsage saltudslag Vådrumsmembraner Vådrumssystem skal være MK-godkendt som smøremembransystem til påføring på hhv betongulv, betongulv med gulvspartelmasse og gipsplader / vådrumsgips Udføres på gulv i toiletrum/bruseniche samt på vægge i brusenicher 8.3. ARBEJDETS UDFØRELSE Slibning af betongulve I alle rum med afslibes betongulv til planhed +/- 3 mm på en 2 meter retskede Støvbinding af betongulve Efterfølgende påføres vandglas som arbejdes grundigt ned i overfladen med kost. Overskydende vandglas som ikke opsuges skal aftørres omgående. Se i øvrigt under betonarebdjer.

25 Brandstation i Sermiligaaq kap. 8 / side 2 murerarbejder Vådrumssystem Membranerne skal udføres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

26 Brandstation i Sermiligaaq kap. 9 / side 1 tømrerarbejder 9. TØMRERARBEJDER 9.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af SA afsnit Arbejdet omfatter Udførelse af de i nærværende afsnit anførte og på tilhørende tegninger viste ydelser til opnåelse af det foreskrevne resultat, samt alt hvad der normalt henhører under tømrerarbejdet for arbejdernes fuldstændige færdiggørelse Arbejdet i hovedpunkter: - Tømmerkonstruktion: søjler, bjælker mv - Facade- og gavlkonstruktioner incl. regnskærm, vindskærm og varmeisolering samt indvendige beklædninger. - Tagkonstruktioner incl. spær, tagkanter, snefang, beklædning samt varmeisolering - Montage af taggennemføringer og hætter Udvendig trappe og terrasse - Indvendige pladevægge - Stødpaneler i garagerum - Gipspladelofter 9.2. MATERIALER Materialer til bærende konstruktioner Alle materialer skal opfylde kravene i Dansk Ingeniørforenings norm for trækonstruktioner DS 413, 4. udgave, november 1982 og Dansk Ingeniørforenings norm for stålkonstruktioner, DS 412, 2. udgave april 1983, samt alle heri angivne rekommandationer, standarder, m.v. med de ændringer, der fremgår af nærværende arbejdsbeskrivelse Tømmer, planker, brædder og lægter Træ til konstruktioner skal opfylde kravene til uklassificeret konstruktionstræ i henhold til DS 413. Tømmer må ikke være behæftet med vankant i større omfang, end at samlinger, beslag og beklædninger mv. kan udføres og monteres korrekt. Besavning skal endvidere være sådan, at der fås tilstrækkeligt brede flader til forbindelser og beklædninger. Tømmeret skal have plane og på hinanden vinkelrette sider uden vindskævhed samt være berørt af saven i hele sin længde og i mindst 2/3 af sidens bredde. Tømmer skal leveres med mål svarende til Dansk Standard DS 146 og må ikke være behæftet med bomkant i større omfang end at samlinger, beslag m.v. kan monteres i henhold til

27 Brandstation i Sermiligaaq kap. 9 / side 2 tømrerarbejder projektet. Det skal være "ret", hvilket vil sige, at krumningen ikke må overstige 1:400. Dog må indtil 5% af stykkerne i én leverance have en mindre, jævn krumning i et plan på maksimalt 1:200. Fugtighedsindholdet må ikke overstige 18% ved træets levering fra forhandler eller ved indbygningen. Før træ overdrages til malerbehandling, skal overfladen være fast, ren (slamfri) og tør Høvlet træ og savskåret træ til beklædninger Høvlet træ er dimensionsangivet i henhold til DS 1002, 2. udgave. Træ til placering udendørs eller i uopvarmede rum, skal ved indbygning have et fugtindhold på 12 ± 3% af tørvægten. Træ til placering i opvarmede rum skal have et fugtindhold på 9 ± 3% af tørvægten Bræddebeklædninger mv. Ubenævnt træ til synlig udvendig anvendelse skal være af en kvalitet svarende til usorteret (u/s), dvs. sorteringsklasse Limtræ Skal være som Kerto S fra Moelven. Limtræet skal ved indbygning have et fugtindhold på 12% + 3% af tørvægten Krydsfiner Til bærende og stabiliserende konstruktioner anvendes konstruktionskrydsfiner i henhold til DS 413, pkt. 3.4 og tilhørende vejledning. Krydsfiner skal være vandfast i kvaliteter som COFI-mærket Douglas Fir Plywood. Douglas Fir Plywood Exterior Quality Sheating (C-C), Tagbeklædning: 16 mm DFP, kvalitet CCC, exterior. Pladerne skal være med fer og not på pladernes langside, pladeformat 2440 x 1220 mm. Tagpladerne skal være forsynet med 1 lag fabrikspåklæbet asfaltpap som Phønix PF 2000, fuldklæbet med Phønix varmeklæber. Se SA afsnit 10, tagdækningsarbejder. Plader i indv. vægge og indv. side af facade- og gavlvægge: 12 mm DFP; kvalitet BCC, exterior Plader i som gulv på hemse: 21 mm DFP; kvalitet BCC, exterior De angivne kvaliteter er ved anvendelse af krydsfinér produceret i Canada. Ved anvendelse af krydsfinér med anden oprindelse skal leverandør kunne dokumentere som minimum tilsvarende kvalitet Søm og skruer i konstruktioner Skal være varmforzinkede til udvendigt brug. Der må ikke anvendes dykkere i krydsfinér.

28 Brandstation i Sermiligaaq kap. 9 / side 3 tømrerarbejder Hvor der ikke er foreskrevet andet, anvendes firkantede søm med karreret hoved og længde = 2 x emnetykkelse + 25 mm. Kamsøm skal være fa. BMF i dimension som angivet i projekt Bolte Bolte skal være varmforzinkede og mindst kvalitet 4.6 efter DS/ISO Med bolte leveres tilhørende møtrikker, underlagsplader- og spændskiver Gennemstiksankre Skal være el- og eller varmforzinkede. Montage, herunder kantafstande, indboring, tilspændingsmoment osv. foretages i nøje overensstemmelse med foreskrifter Mellemlæg Indpressede mellemlæg ved boltesamlinger skal være varmforzinkede stjernejern eller bulldogmellemlæg med dimensioner som angivet i projektet Beslag Beslag er fortrinsvis de på ingeniørtegninger viste BMF sømbeslag i de angivne typer og dimensioner. Andre beslag herunder stålprofil for talje samt tilhørende fastgørelsesbeslag skal være varmforzinkede. Stålkvalitet 37B efter DS/ISO Taggennemføringer og taghætter Overdrages til tømrers opsætning fra VVS-udførende. Tømrer skal ved overdragelsen sikre sig at alle nødvendige montageforskrifter er indeholdt i leverancen Lim Til indlimede bolte anvendes en 2 komponent polyurethan eller epoxylim som en af følgende: Sadofoss, Foss-than 2k 959 med hærder 956 Casco, Cascobond 1852 med hærder 1853 Ciba-Geigy, Araldit AW139 med hærder HV Træimprægnering Til imprægnering af tømmer direkte eller opklodset på/ved beton anvendes grøn Cuprinol eller tilsvarende Opklodsninger til konstruktioner Brikker til opklodsning af konstruktioner kan udføres i konstruktions-krydsfinér. Alle brikker som er i kontakt med beton skal være dyppet i træbeskyttelsesolie med fungicider Dampmembran er som klar Monarfol 0,25 mm, med indstøbt armering.

29 Brandstation i Sermiligaaq kap. 9 / side 4 tømrerarbejder Varmeisoleringsmaterialer i facader, vægge og loft Hvor intet andet er angivet anvendes glasuld eller stenuld, isoleringsklasse λ37 eller bedre, i rulleform som Rockwool A rullebatts eller Isover 37. Dimensioner er anvist på tegninger. Hvor der i indvendige vægge er foreskrevet "mineraluld" kan der frit vælges mellem ovenstående produkter Varmeisoleringsmaterialer på fundamenter og dæk Hvor intet andet er angivet anvendes glasuld eller stenuld, isoleringsklasse λ37 eller bedre, i batt-form som Rockwool Flexi A-batts eller Isover Facadeisolering. Dimensioner er anvist på tegninger Tråd til fastholdelse af isolering Skal være 2 mm galvaniseret jerntråd Stopningsmaterialer Til stopning om karme og trækonstruktioner anvendes fugefilt af uorganisk, ubrændbart uld Fugeunderlag Skal være som Sika Bagstop Fugemateriale Skal være som Sikaflex 15 LM med tilhørende primer Vindspærre Er overalt som Cembrit 9 mm Internit windstopper. Samleprofiler DE-Flex 12 og 13 Skruer er DE-Flex til træ Gulv på hemse Gangbroer udføres som 19 mm krydsfinér, udlægges på hemses fulde længe og bredde Tagudhæng i gavle 45 mm tømmer i dimension som vist på detaljetegning Beklædningsbrædder tagudhæng Ru, savet i dimension som vist på detaljetegning Lister Som afsluttende udvendig beklædning: 21 x 34 mm høvlede. 21 x 68 mm lodret ved vinduer/døre Vandnæseprofiler Profiler fremgår af detaljetegninger.

30 Brandstation i Sermiligaaq kap. 9 / side 5 tømrerarbejder Stødpaneler Langs alle vægge i garagerum opsættes beskyttelsespaneler i h t tegn. nr. A012; 19 mm krydsfinér på 45 x 45 mm vandrette lægter Stålskelet til indvendige pladevægge Alle skinner mod omgivende bygningsdele skal være i dimension som angivet på tegninger og med præmonteret 4 mm polyethen som Gyproc type SKP eller Danogips type SKP. Rigler/stolper, hjørnestolper, forstærkningsstolper og øvrige dele til skelet skal være fra samme sortiment som de valgte skinner Gipskarton på vægge Til indvendige vægge og indvendig beklædning af facadevægge anvendes 1 lag 13 mm gipskarton med forsænket kant til spartling. Til vægflader der vender mod toiletrum, og brusenicher anvendes vådrumsplade som Gyproc Robust Vådrumsplade GRIE 13 eller Danogips 13/900 H1. Til øvrige vægflader anvendes som Gyproc Normal GN 13 eller Danogips 13/1200 A Gipskarton på lofter Som loftbeklædning anvendes overalt ét lag 13 mm gipskarton som Gyproc Normal GN 13 med forsænket kant til spartling Afslutningsprofiler Ved alle udadgående hjørner udføres galvaniseret hjørnebeskyttelsesprofil til spartling som Gyproc HS 29 eller Danogips HSK. Ved alle pladekanter som vil fremstå synlige med fugesamling til anden bygningsdel udføres galvaniseret kantskinne til spartling som Gyproc eller Danogips KS Talje Skal være som et komplet udstyret elektrik kædetalje, model Eurochain type VL1 128b1 fra Fyns Kran Udstyr A/S. Der skal medleveres løbekat samt endestop som passer til et HE120B profil. Leverandør: Fyns Kran Udstyr A/S Brændekildevej 37 DK-5250 Odense SV Materialer i øvrigt Som ikke er beskrevet i ovenstående, men er nævnt i forbindelse med arbejdets udførelse eller forekommer nødvendige for opnåelse af det foreskrevne endelige resultat, leveres også i tømrerentreprisen og skal svare til gode handelsvarer fra anerkendte fabrikker.

31 Brandstation i Sermiligaaq kap. 9 / side 6 tømrerarbejder 9.3. ARBEJDETS UDFØRELSE GENERELT Alment Arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt og i henhold til tegninger, beskrivelse og DS 413. Det skal påses, at de bestræbelser, der ved planlægningen er udvist for at få bygningen tæt, bliver efterkommet ved overlæg af membraner, stopning og fugning m.m. Hvor gennembrydning af membran er nødvendig, tætnes der omhyggeligt med tape Afsætning og opmærkning Koter og systemlinier udføres af tømrerentreprenøren til brug for samtlige fagarbejder. Opmærkningen udføres ved tydelig påmaling af undergulve, søjler og vægge. Tømreren sørger for alle nødvendige afmærkninger og hulafsætninger i beton for eget arbejde. Indstøbninger er beskrevet under betonarbejdet og udføres af betonentreprenøren Trækonstruktioner Skal udføres i henhold til Dansk Ingeniørforenings norm for trækonstruktioner, DS 413. Tømreren er ansvarlig for konstruktionens forsvarlige afstivning/afsværtning under arbejdets udførelse Træsamlinger Samlinger skal udføres således, at forbindelserne bliver tætte og effektive. Alle beslag, der hindrer en plan beklædning, nedstemmes i konstruktionen. Ved samlinger skal berøringsflader være plane. Stød udføres således, at konstruktionsdele ikke svækkes. Boltesamlinger skal overalt passe stramt om boltene Afretning af tømmer Alt tømmer afrettes på sider, der skal beklædes eller forskalles Bindingsværk De på tegningerne viste stolpeplaceringer er retningsgivende for udførelsen af de viste ind- og udvendige overfladers afslutninger mod sokkel, tagudhæng, gulv og loft samt ind- og udadgående hjørneløsninger. Tømmeret skal være i så hele stykker som muligt, og alle stykker skal have mindst 2 fastgørelser Sømforbindelser Udføres som angivet i DS 413. Sømplaceringen skal være omhyggelig og i nøje overensstemmelse med tegningerne for at undgå revnedannelser i træet. Hvor intet andet er angivet, skal sømbeslag udsømmes fuldt ud med ks 40/40.

32 Brandstation i Sermiligaaq kap. 9 / side 7 tømrerarbejder Bolteforbindelser Alle boltesamlinger udføres med stram tilpasning, og der efterspændes, når udtørring har fundet sted. Ved indpressede mellemlæg skal sammenpresningen foretages med specialværktøj til tæt sammenpresning af træet og må ikke foretages med den for boltesamlingen nødvendige bolt Franske skruer Der skal forbores for skruen i hele dens længde. For skaftet forbores med bordiameter lig skaftets diameter. For gevindlængden forbores med bordiameter lig 0,7 gange skaftets diameter. Skruen skal skrues i det for gevindlængden borede hul med nøgle, ikke ved inddrivning med hammer. Sæbe eller andet ikke-oliebaseret smøremiddel, der ikke skader træet, kan anvendes på skruen eller i hullet for at lette montagen Indlimede bolte Udføres i henhold til pjecen Indlimede Bolte fra Træbranchens Oplysningsråd, 1. udgave, Alle limede samlinger udføres på fabrik af leverandøren inden levering. Til indlimede gevindstænger benyttes epoxy eller polyurethan lim med indlimningslængder som anført på ingeniørtegninger Stålbeslag Stålbeslag skal svejses på fabrik af svejsere med certifikat til svejsning i det pågældende materiale og de pågældende dimensioner. Samtlige svejsesømme skal lukkes Isolering med mineraluld Isoleringen tilpasses overalt omhyggeligt, således at samlinger og tilslutninger mod andre materialer bliver tætte. Tildannelsen af isoleringsmaterialet skal ske med et skærende værktøj. Materialet skal have 1-2% større bredde/længde end det mellemrum, hvori det skal indsættes. Hvor isoleringen ligger i flere lag, skal samlingerne forskydes for hinanden. Fastholdelse af mineraluld udføres med jerntråd pr. 300 mm Vindskærm Windstopper opsættes med skrueafstand i henhold til leverandørens anvisninger. Plader som beskadiges under eller efter opsætning må ikke søges repareret men skal udskiftes med nye plader. Alle pladekanter ved stød som ved huller og afslutninger skal beskyttes med de foreskrevne profiler. Alle steder hvor en samling mellem profil og plade vender en åbning opad skal der limfuges mellem plade og profil. Profiler skrues til plader og underlag efter leverandørens anvisninger.

33 Brandstation i Sermiligaaq kap. 9 / side 8 tømrerarbejder Stopning Overalt mellem trækonstruktioner stoppes tæt og fast fra begge sider med fugefilt Fugning Udføres overalt, hvor det er vist i projektet samt, hvor man normalt foretager fugning for at forhindre vandindtrængning og luftgennemgang. Før fugning foretages, primes underlaget, og der monteres fugeunderlag i passende dimension. Den indvendige fuge skal slutte tæt til membran og konstruktioner Dampmembran Ved opsætning af dampmembran skal det påses, at der udføres klemte samlinger overalt. Ved vindues- og døråbninger føres dampmembran ud i lysninger, så den danner underlag for senere fugning. Det samme gælder ved øvrige tilstødninger Krydsfinerplader i facader og skillevægge. Såfremt ikke andet er forlangt, skal krydsfinerplader lægges i forbandt og sømmes med varmforzinkede kamsøm KS 31/60 pr. 100 mm mod alle understøtninger. Der skal være understøtninger langs alle pladekanter Tagkonstruktioner incl. tagplader, tagkanter, snefang, varmeisolering og beklædning Udføres i henhold til ingeniør og arkitekttegninger Tagplader Pladerne udlægges med fer og not vinkelret på spærretning. Endestød må kun forekomme over understøtninger. Pladerne oplægges i forbandt og forskydes en spærafstand fra række til række. Pladerne sømmes med BMF kamsøm 31/60 pr. 100 mm langs alle understøtninger. Oplægning af plader skal i god tid varsles til tagdækker, og tømrer skal påse at alle pladesamlinger strimles løbende umiddelbart efter udlægning af tagplader. Tømrer udskærer for taghætter og monterer taghætter i henhold til leverandørens anvisninger. Tætning ved taggennemføringer udføres af tagdækker efter samråd med tømrer Gulv på hemse Krydsfinérbelægning udlægges i hemses fulde længde og bredde Montage af taggennemføringer og hætter Tømrer udskærer huller i tag og opbygger det fornødne underlag for korrekt fastgørelse af taggennemføringer. Tømrer fastgør taggennemføringerne i henhold til de fra VVS-udførende medleverede anvisninger. Tømrer monterer taghætter på taggennemføringer, og aftaler tætningsarbejdernes udførelse med tagdækker.

34 Brandstation i Sermiligaaq kap. 9 / side 9 tømrerarbejder Regnskærm Afstandslster overalt udvendigt Før opsætning afleveres træværk til maler for 1. behandling. Ved modtagelse fra maler overtages samtidig materiale til behandling af snitflader efter tildannelse. Alle snitflader behandles før opsætning. Beklædninger skrues op med maskine med den beskrevne skruetype. Skruehoveder skal trykkes i materialet således skruehovedets kant ligger max. 1 mm under pladers overflade. Til opsætning af beklædning på gavle og facader anvendes skrue pr. max 20 cm Tolerancer for færdige beklædninger er: Afvigelser fra plan flade: +/- 4mm på vandret og lodret 2 meter retholt. Afvigelser fra vandret profilkant: +/- 3mm på 2 meter retholt. Skruehoveder skal ligge over hinanden med en maximal afvigelse fra lodlinie på +/- 1 mm for facader og gavle Vandnæser og inddækninger Leveres iht. SA afs. 13 blikkenslager, monteres af tømrer. Inddækninger er aluminium der tildannes efter prøver på tilhørende træprofiler. Tømrer monterer inddækninger med rustfri syrefaste skruer iht. tegninger. NB! Hvor vindgips støder op til vinduesfals opsættes fugeprofiler 20x20 /20 x50 mm Lister Lodrette lister opsættes med indbyrdes afstand som vist på detaljetegning. Fastgøres med fladhovedede varmforzinkede søm pr max 20 cm Indvendige pladevægge Top- og bundskinner fastgøres til dæk med Danogips sømpløkke 6x35mm pr 200mm. Opsætning af gipskarton udføres i henhold til tegningsmaterialet og leverandørens anvisninger. Synligt paplag skal være glat, helt og uden oprivninger og skader af nogen art. Rækkefølge for pladernes opsætning skal ske efter samråd med installationsudførende. På alle synlige kanter og hjørner udføres de beskrevne beskyttelsesprofiler. Tolerance for den færdige vægflades planhed er +/- 3 mm på en 2 meter retholt. Tolerance for synlige kantafslutningers rethed er +/- 3 mm på en 2 meter retholt. Samlet tolerance for afvigelser fra lodret er 5 mm udmålt lodret fra væggens bund til top. Alle vægflader afleveres til maler for ilægning af strimler, spartling og maling.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400

UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400 Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 01.04.2016 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400 tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 16.07.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 1: Opførelse af ny undervisningsbygning

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 16.07.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 3: Renovering og ombygning bygningerne

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Udbygning af Ilulissat sygehus 1. juli 2011 Bygherre: IAAN v/ INI Byggeteknik AS tnt nuuk a/s Postbox 189 3900 Nuuk COWI Grønland Postbox 390 3900 Nuuk Udbygning af Ilulissat

Læs mere

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Dokument: Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal 79626

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 03.08.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 0: Nedrivning af bygning 4 og 6 tnt

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Daginstitution i Tasiilaq Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 14.02.2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox

Læs mere

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006 STUDIEBYEN Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien Principielt projektmateriale Revideret udgave december 2006 1 Indholdsfortegnelse: Grundidé... 3 Moduler, højder og taghældning... 3

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning 00004 side 1 INDHOLD Materialeliste Afsætning Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail Efterbehandling og vedligeholdelse

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig 2 Nedrivning SA Afsnit 2 nedrivning godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 2.01 Kontrol af evt forekomst af miljøfarlige byggematerialer Visuelt og ved Før udførelse stikprøvetagning Byggeledelsens

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise.

Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise. Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise. Beskrivelse Grundlag Følgende udbudsmateriale består at nærværende beskrivelse og tegninger, samt ingeniørens statiske beregninger,

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-401 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat Ilulissat 09/03/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant Afsnit 7 1. Akkordprisliste. Vejledende priser a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne b. Forenkelt priskurant c. Akkord Budgetmodel Betonarbejde i Danmark. Sammenskrevne priser

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere