Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter"

Transkript

1 Tværvej To Sanddalvej Bakke Kampmannsvej LOKALPLAN NR. 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Erritsø Bæ k årdsvej evej Ladegårdsvej Røde Banke Vandmøllegård BROVAD P Erritsø Møllebanke Erritsø Møllebanke Løvagervej Brovadvej ERRITSØ Glarmestervej Bundgårdsvej Ved Storkereden Bytoften Gørtlervej Bundgårdsvej bjergvej Søskendevej Håndværkervej Bassesvej gårdsvej Blytækkervej Anneksvænget Snarem osevej E20 54 Røde Banke Erritsø Kirkevej Dalagervej Agerparken Prins Chr. Kvarter Javnsgård Erritsø kirke Bakkeskolen Erritsø Bygade Agerleddet Tonne Kjærsvej Snaremosevej E 20 Østjyske Motorvej Boldbaner Erritsø Vangevej Agertoften Mosevej Vandværksvej Byhaven Erritsø Halen 116 Bykrogen Gråkjærsvænget 69 Krogsagervej Teknisk 83 Skole AMU Teknikervej Kildevænget Korskildevej Blåkjærsvej Grønkjærsvej Dalsvinget Møllebo Alle Møllebovænget Engtoften Bjerregårdsvej Rødkjærsvej Hvidkjærsvej 78 Gl.Landevej Kildebakken 110 Øster Elkjær Erritsø Gl.Landevej Topasvænget Ametystvænget Opalvænget Skovagervænget Jadevænget Røde Banke Kildeskoven Landlystvej Konstabelvej Østergårdsvej 28 FORSLAG Bygade P 142 Søbakken Holtegårdsvej Gl.Landevej Safirvej Lundtoften Erritsø Centralskole Handelsskole 82 Mosegaardsvej 87 87A V.U.C. Uddannelsescenter Erritsø Rubinvej Mosegaardsvej Engvej Sølystvej 107 Skovhave Herredsvej Lundagervej Bruskvej 28 SnoghøjLandevej Holmansvej Krengerupvej Sanddalparken Holtebakken Ussinggårdsvej Gartnervænget Krugersvej Sølystparken Lundbakken Snarem osevej P Lunddalvej Kystvejen Jomfruvej Sanddal Engvej Sanddal Carl Roses Vej Sauersvej Fredericiavej Stranda gervænget Grønnemarken Hækkelunden Brahesborgvej Agatvænget Kildeparken Vandmøllegårdsvej Sanddal Strandsti Limen Strandkrogen Blåhøj SANDDAL Kærmosevej Hækkelunden Ekkodalen Ekkodalen ERRITSØ Sønderskovgård Houstedgårdsvej 59 Strevelinsvej Ekkodalen erskov Argentinervej Sønderskovvej 93 RudolfSteiner Skolens Rudolf Steiner Allé Børnehave Rudolf Steiner Allé Baunevænget Baunegårdsvej Vejrmosegårds Alle Prins Georgs Kvarter Ny Snoghøj Landevej 21 Vognmagervej Navervej Ny Snoghøj Landevej Bødkervej Rudolf Steinervænget Karetmagervej Strevelinsvej Langesøvej Højmosevej Stensgårdsvej Damsbovænget Smedegårdsvej 28 SnoghøjLandevej Lyng Skole Lyng kirke Kystvejen Damsbovej bakken Egebæksvej Dalvangen Sand- Egebæksvej Baunegårdsvej Baunevej Vejrmosegårds Alle Plantagevej Plantagevej Nøddeplantagen Teltplads Færgegårdsvej Gl. Færgevej Kolding Landevej Trinity Vognmagervej Vesterballevej Lyngsoddevej Fregatvænget 58 Skippervænget Vesterballevej Overballegård 135 Snoghøj Rideskole E20 Nederballegård Ballesvej 27 Lyngsbo Højskole 96 Højskolevej Jens Kromanns Vej 161 Snoghøjvej Snoghøjparken Toldbodvej Meldolasvej Matros- vænget Kapt. Bangs Vej Carl Lindams Vej Færgehusvej Walther Christmas Vej Lyngsvej Jørgen Holms Vej Godtfred Fibigers Vej Fiskervænget H.Brochsenius Vej Chr. Palms Vej Ravnsgårdsvej Lombardisvej Nyhavevej Lyngsoddevej Slotsstien Sigs- Vinkildegårdsvej rritsøgårdsvej Tofte- Krogtoftevej Stævnebogårdsvej Holmbjerggårdsvej Rønnebækgårdsvej Byvangen Kingodvænget Riegelsvej Antonio Costas Lillenæs Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.:

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. indenfor lokalplanens område. Ifølge planloven kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen indberettet til PlansystemDK. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som er bindende for de enkelte grundejere og endelig lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanen er udarbejdet af Fredericia Kommune i samarbejde med LIFA Plan Agraf. 2

3 LOKALPLAN NR. 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Indhold Redegørelse Lokalplanens formål... 4 Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens område... 5 Lokalplanområdets omgivelser... 7 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning Detailhandel Naturbeskyttelse Arkæologiske interesser Lokalplanens forhold til miljøet Tilladelser fra andre myndigheder Miljøvurdering Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Bestemmelser 1 Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Veje, stier, parkering og byport Udstykning Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og fremtræden Ubebyggede arealer Terræn Miljø Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Servitutter Ophævelse af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag Kortbilag 1 - Områdeinddeling og arealanvendelse Kortbilag 2 - Illustrationsplan

4 Lokalplanens formål Lokalplanen skal give mulighed for anvendelse af området til offentlige formål og erhverv, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne. Samtidig skal lokalplanen muliggøre etablering af kollegieboliger i tilknytning til EUC Lillebælt (erhvervsuddannelsescenter). Da området belastes med støj fra jernbanen, motorvejen og øvrige veje samt de eksisterende virksomheder i området, har lokalplanen til formål at sikre, at det er muligt at etablere støjafskærmende foranstaltninger, således at de boliger, der kan opføres indenfor lokalplanområdet, kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Lokalplanen sikrer desuden, at der etableres beplantningsbælter, der skal virke som afskærmning af området i forhold til et eksisterende boligområde nord for lokalplanområdet. Derudover har lokalplanen til formål at sikre, at tilkørselsforholdene og stiforbindelser til området fungerer hensigtsmæssigt. Lokalplanens baggrund Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 19 for erhvervsområde ved Erritsø, som er tinglyst i Bestemmelserne i lokalplan nr. 19 udgør ikke et tilstrækkeligt plangrundlag for den fremtidige regulering af arealanvendelsen i området. Herudover er lokalplan nr. 220 for Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej, som er tinglyst i 2002, gældende for en mindre del af lokalplanområdet. Lokalplan nr. 220 regulerer ikke arealan- Luftfoto over lokalplanområdet. 4

5 Redegørelse vendelsen med hensyn til erhverv, offentlige formål og boliger. Se afsnittet Eksisterende lokalplaner. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om i første omgang at opføre ca. 65 kollegieboliger i tilknytning til erhvervsuddannelsescentret EUC Lillebælt. Eventuelt kan der i en etape 2 opføres yderligere ca. 15 kollegieboliger. Da kollegieboligerne ønskes opført på en ejendom, der er en del af et eksisterende offentligt område og erhvervsområde, vurderes det af miljømæssige årsager, at det er mest hensigtsmæssigt at udarbejde en samlet lokalplan for hele erhvervsområdet, så miljøkonflikter kan undgås. Der er planer om at etablere et nyt stationsanlæg ved Erritsø umiddelbart nordvest for lokalplanområdet. Dette vil sandsynligvis medføre en stigning af den gående og cyklende trafik fra stationen til EUC Lillebælt og de andre uddannelsesinstitutioner i området. Derfor skal det i lokalplanen sikres, at der er mulighed for at etablere en stiforbindelse, der forbinder kollegieboligerne med stationen og det øvrige stisystem i lokalområdet. I den forbindelse udlægges der areal til etablering af en stiforbindelse til Snaremosevej i nærheden af det sted, hvor stationsanlægget påtænkes etableret. Derudover udlægges der i lokalplanen areal til et fortov langs den sydlige side af Snaremosevej, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er fortov. Lokalplanens område Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet er beliggende i Erritsø i den sydlige del af Fredericia. Området afgrænses mod syd af motorvej E20, mod øst af Snoghøj Landevej, mod vest af jernbanen og mod nord af Snaremosevej. Områdets størrelse er ca. 18,3 ha. En del af EUC Lillebælts bygninger ved Teknikervej. 5

6 Områdets zonestatus Lokalplanområdet ligger i byzone. Områdets nuværende anvendelse Området anvendes til offentlige formål, kontor- og servicevirksomhed samt lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed uden væsentlig miljøbelastning. De eksisterende virksomheder i området kan indplaceres i miljøklasse 1-5 i henhold til kommuneplanen. Eksisterende bebyggelse og anlæg Bebyggelsen i området består af kontorbygninger, undervisningslokaler i tilknytning til erhvervsuddannelsescentret samt forskellige industri-, lager og værkstedsbygninger og haller. Områdets bebyggelse er opført i op til to etager. Landskab og natur Størstedelen af lokalplanområdet er udbygget, den sydøstligste del af området er dog ubebygget og henligger med beplantning af buske og træer. Der er beplantningsbælter langs en del af områdets afgrænsning mod Snaremosevej. Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Snaremosevej. Motorvejsafkørsel nr. 59 ligger umiddelbart øst for lokalplanområdet. Der er cykelsti på begge sider af Snaremosevej, mens der kun er fortov langs den nordlige side af Snaremosevej. Særlige miljøforhold Lokalplanområdet belastes af støj hovedsageligt fra jernbanen mod vest og motorvejen mod syd, men også fra Snoghøj Landevej mod øst. Jernbanen Erhvervsbebyggelse i området. 6

7 Redegørelse Jernbanen vest for lokalplanområdet. påvirker desuden den vestlige del af området med vibrationer. De eksisterende virksomheder i området, som udgøres af kontor- og servicevirksomheder, offentlige formål samt lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomheder, påvirker også området med støj og andre miljøgener. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet, som er beliggende i Erritsø, ligger ca. 5,5 km fra Fredericia centrum. Nord for lokalplanområdet ligger der et boligområde med parcelhusbebyggelse - Grønkjærsvej og Ametystvænget. Nordøst for lokalplanområdet ligger handelsskolen IBC Fredericia-Middelfart, Fredericia Uddannelsescenter og VUC. Øst for lokalplanområdet er der butikker, tankstationer og restaurant samt erhverv. Syd og øst for området langs motorvejen og Snoghøj Landevej er der erhverv. Vest for lokalplanområdet ligger jernbanen. Lokalplanens indhold Disponering Lokalplanen disponerer størstedelen af lokalplanområdet til offentlige formål og erhverv, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne. Et delområde disponeres til offentlige formål med mulighed for opførelse af kollegieboliger i tilknytning til uddannelsesinstitutioner i området. Den eksisterende vejstruktur i lokalplanområdet bevares, men ved videreudstykning af området er der mulighed for at etablere de nødvendige stikveje. Anvendelse Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder: A, B og C, se kortet på næste side. Delområde A må anvendes til offentlige formål i form af uddannelsesinstitu- 7

8 tioner og lignende funktioner. Der kan i området opføres kollegieboliger med tilknytning til EUC Lillebælt eller andre uddannelsesinstitutioner i området. Delområde B må anvendes til offentlige formål, kontor- og servicevirksomhed samt lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne. Delområde C må anvendes til offentlige formål, hotel og restaurant, kontorog servicevirksomhed samt lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne. I delområde B og C kan der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som omfatter butikker, der forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. De erhvervsvirksomheder, der kan etableres indenfor lokalplanområdet, skal kunne indplaceres i miljøklasse 1-3 i henhold til kommuneplanen. For de eksisterende virksomheder har dette kun betydning ved udvidelse eller ombygning. Ved etablering af virksomheder i den nordlige del af lokalplanområdet skal der tages hensyn til boligområdet nord for Snaremosevej, idet boliger i henhold til miljølovgivningen betegnes som miljøfølsom arealanvendelse. Mellem forskellige typer erhverv og miljøfølsom arealanvendelse skal der være en bestemt mindsteafstand. Kort der viser opdelingen af lokalplanområdet i delområder. 8

9 Redegørelse Bebyggelse og anlæg For at skabe en helhed med hensyn til områdets bebyggelse, er der i lokalplanen bestemmelse om materiale- og farvevalg. Der kan i delområde A opføres bebyggelse i op til 2 etager, i delområde B op til 3 etager og i delområde C op til 4 etager. På kortbilag 2 er der vist et eksempel på, hvordan kollegieboliger i delområde A kan placeres. Langs områdets interne veje, motorvej E20, Snaremosevej, Snoghøj Landevej samt jernbanen er der pålagt byggelinjer. Indenfor disse byggelinjer må der ikke opføres nogen form for bebyggelse, og arealerne må ikke anvendes til parkering, udstilling eller oplag. Arealerne skal beplantes med buske, træer, græs eller blomstergræs. Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltning for at sikre, at fremtidig skiltning i området kommer til at foregå efter fælles retningslinjer. Grønne områder og beplantning Langs lokalplanområdets afgrænsning mod Snaremosevej er der udlagt areal til beplantningsbælter, som har til formål at afskærme det eksisterende boligområde nord for Snaremosevej fra lokalplanområdet. Træer, som plantes indenfor beplantningsbælterne, må ikke have dybtgående rødder af hensyn til en servitutbelagt ledning, der er placeret langs Snaremosevej. Såfremt der etableres en støjvold eller anden støjafskærmning indenfor lokalplanområdet, skal disse have en grøn karakter. Ubebyggede arealer, som er synlige fra motorvejen, må ikke anvendes til oplag, udstilling, skiltning eller parkering. På arealer, der er synlige fra motorvejen, skal udendørs oplagring ske indenfor særligt afskærmede arealer. Den del af lokalplanområdet, hvor der kan opføres kollegieboliger. 9

10 Byggelinje pålagt areal med beplantning. Veje, stier og parkering Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Snaremosevej via Teknikervej og Gl. Landevej. Kollegieboligerne skal have vejadgang fra Snaremosevej som vist på kortbilag 1. For at sikre, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til medarbejdere, elever, kursister, kunder, beboere og besøgende i området og for at sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser. Parkeringspladserne kan enten etableres på egen grund eller fælles for flere ejendomme. Der udlægges areal til fortov langs den sydlige side af Snaremosevej, og der kan etableres en stiforbindelse, der forbinder området omkring EUC Lillebælt med det nye stationsanlæg, der påtænkes opført. Dette har til hensigt at øge trafiksikkerheden i forbindelse med en forventet stigning af den gående og cyklende trafik. Miljø Lokalplanområdet belastes med støj fra jernbanen og motorvejen samt øvrige veje og fra erhvervsaktiviteter i området. I området må der etableres virksomheder i miljøklasse 1-3 i henhold til kommuneplanen, der skal dog tages hensyn til boligområdet nord for Snaremosevej. I forbindelse med opførelse af kollegieboliger skal det dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj, støj fra trafik 10

11 Redegørelse samt støj og vibrationer fra jernbanen kan overholdes. På baggrund heraf vil det eventuelt være nødvendigt at etablere støjafskærmende foranstaltninger indenfor lokalplanområdet, f.eks. en støjvold. Bebyggelsen kan med fordel placeres således, at udendørs opholdsarealer vender væk fra støjkilderne, og bebyggelsen dermed fungerer som afskærmning. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan for Fredericia Kommune Lokalplanen er i overensstemmelse med Hovedstrukturen for Trekantområdet, Kommunestrukturen for Fredericia Kommune samt bydelsplanen for området. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme E.E.6A, E.E.6B samt E.O.7, se kortet nedenfor. Kommuneplanramme E.E.6A udlægger rammeområdet til offentlige formål, kontor- og servicevirksomhed samt lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed uden væsentlig miljøbelastning. Området må anvendes til erhverv i miljøklasse 1-3. Kommuneplanramme E.E.6B udlægger rammeområdet til offentlige formål, hotel og restaurant, kontor- og servicevirksomhed samt lettere industri-, lagerog værkstedsvirksomhed uden væsentlig miljøbelastning. Området må anvendes til erhverv i miljøklasse 1-3. Kort der viser de gældende kommuneplanrammers afgrænsning. 11

12 I rammeområde E.E.6A og E.E.6B kan der etableres pladskrævende detailhandel på op til m² pr. butik. Der er en samlet ramme for nybyggeri til pladskrævende detailhandel på m² indenfor det område, der i kommuneplanen er udlagt til formålet. Kommuneplanramme E.O.7 udlægger rammeområdet til offentlige formål i form af teknisk skole, kollegier samt lignende funktioner, der kan indpasses uden at ændre områdets karakter. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser med hensyn til anvendelsen af det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet, idet arealet i lokalplanen udlægges til offentlige formål, kontor- og servicevirksomhed samt lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne. Arealet er omfattet af kommuneplanramme E.O.7, og er dermed udlagt til teknisk skole, kollegier samt lignende funktioner. Lokalplanen er heller ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser med hensyn til den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent i delområde A. I lokalplanen fastsættes den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent til 60 for delområde A, mens den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for dette område i kommuneplanrammen er fastsat til 40. På baggrund heraf er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 3, der inddrager det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet i kommuneplanramme E.E.6A samt ændrer den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for kommuneplanrammeområde E.O.7 til 60. Kommuneplantillæg nr. 3 kan ses på side 23. Eksisterende lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 19 for erhvervsområde ved Erritsø, tinglyst den Lokalplan nr. 19 ophæves for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan med dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse. Den østligste del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 220 for Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej, tinglyst den De bestemmelser i lokalplan nr. 220, som er gældende for lokalplanområdet i nærværende lokalplan, er indarbejdet i nærværende lokalplan, således at der er overensstemmelse mellem de to lokalplaner. Lokalplan nr. 220 er fortsat gældende for lokalplanområdet. Kystområde Lokalplanområdet er omfattet af planlovens 5a, stk. 4 vedrørende den kystnære del af byzonen. Lokalplanområdet er dog ikke synligt fra kysten, idet området ligger bag eksisterende bebyggelse og beplantning mere end 1 km fra kysten. Bebyggelsen i området vil således ikke have nogen visuel indflydelse 12

13 Redegørelse på kystlandskabet. Teknisk forsyning Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til vand- og kloakforsyning har fundet sted. Vand Vandforsyning skal ske fra offentlig vandforsyning Varme Størstedelen af lokalplanområdet forsynes med kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme, jf. Fredericia Kommunes Varmeplan. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement, jf. kommuneplanens retningslinje om lavenergibyggeri. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, hvor det kan dokumenteres, at bebyggelsen på opførelsestidspunktet opfylder de til enhver tid gældende klassifikationskrav i bygningsreglementet. Klassifikationskravene kan opnås på to måder: Ved benyttelse af alternative/vedvarende energikilder og ved indretning og isolering mv. af selve bygningen. I områder med kollektiv varmeforsyning skal kravet om lavenergiklasse 1 bebyggelse så vidt muligt opnås alene via bygningsisolering, byggeriets indretning og passiv solvarme. For erhvervsbyggeri kan der dispenseres fra kommuneplanens retningslinje 7.1.1, hvis det kan dokumenteres, at der på grund af kølebehov eller udnyttelse af virksomhedens egen overskudsvarme fra produktion eller aktiviteter ikke vil kunne opnås en CO 2 -besparelse ved ekstra isolering af bygningen. Anvendelsen af alternative/vedvarende energikilder vil ikke i alle tilfælde give den største CO 2 -besparelse, idet fjernvarme som udgangspunkt er den mest CO 2 -besparende energikilde i Fredericia Kommune, da den er baseret på overskudsvarme. Kloak Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes Spildevandsplan. Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloakforsyning og kloakeres i overensstemmelse med Fredericia Kommunes Spildevandsplan. Overfladevand fra parkeringspladser og veje skal opsamles og ledes til regnvandsledning. Der må ikke ske nedsivning af overfladevand fra disse belægninger. Der er mulighed for nedsivning af regnvand og overfladevand fra tage og andre overflader på egen grund. Den maksimalt tilladte befæstelse (der omfatter bygningers grundareal, tagoverflade, indkørsel, terrasse, parkeringsarealer og anden fast belægning) af de enkelte grunde, fremgår af spildevandsplanen. Den maksimalt tilladte befæstelse er på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse 35 % af grundens 13

14 areal. Fredericia Kommunes kloaksystem kan ikke modtage regn- og spildevand fra kælderplan. Der er et eksisterende regnvandsbassin under terræn i den østlige del af lokalplanområdet på matr.nr. 67b Erritsø By, Erritsø, se kortbilag 1. Ejendommen kan bebygges, men i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter på ejendommen kan Fredericia Kommune stille særlige krav til bebyggelsens konstruktion. Der kan etableres nye regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet, hvis der er behov for det. Renovation Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til Fredericia Kommunes gældende regulativer om affald. Ledningsanlæg Der er en naturgasledning langs den sydlige side af Snaremosevej og den vestlige side af Gl. Landevej med et beskyttelsesbælte på 2 m på hver side af ledningen. Der ligger en fjernvarmeledning langs den sydlige side af Snaremosevej med et servitutbælte med en bredde på op til 12 m omkring ledningsmidten. Herudover er der diverse andre forsyningsledninger i området, som skal undersøges nærmere ved anlægsarbejde og ved opførelse af ny bebyggelse eller ved om- eller tilbygning af eksisterende bebyggelse. Der er ikke registreret drænforløb indenfor lokalplanområdet. Findes der alligevel eksisterende drænforløb i området, skal Fredericia Kommune kontaktes. Trafik og veje Oversigtslinjer Der er tinglyst servitutter om oversigtslinjer ved krydset mellem Teknikervej og Snaremosevej og Gl. Landevej og Snaremosevej. På disse arealer må der ikke placeres bebyggelse, anlæg, beplantning eller øvrige genstande med en højde på mere end 0,8-1 m over terræn. Motorvej E20 Motorvej E20 er pålagt en byggelinje. Byggelinjen forløber langs systemlinjen for motorvejen i en afstand af 50 m. Til byggelinjen skal lægges et højdetillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebane og evt. fremtidig bebyggelses jordlinje, plus et yderligere passagetillæg på mindst 1 m. Indenfor det byggelinje pålagte areal kræver opførelse af ny bebyggelse, herunder tilbygning eller genopførelse af nedbrændt eller nedreven bebyggelse, væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse eller opførelse af anlæg af blivende art dispensation fra vejbestyrelsen, der er Vejdirektoratet. 14

15 Redegørelse Kollektiv trafi k Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af to bybuslinjer nr. 3, 4 og 5, der kører mellem Fredericia Banegård og Erritsø, Snoghøj, Skærbæk og Taulov. Detailhandel En del af lokalplanområdet kan anvendes til detailhandel i form af butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som omfatter butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Indenfor lokalplanområdet fastsættes den samlede ramme for nybyggeri af butikker til særligt pladskrævende varegrupper til maks m² ialt. Den del af lokalplanområdet, der må anvendes til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, udgør en del af et større område, der i kommuneplanen er udlagt til særligt pladskrævende varegrupper. I området er der allerede en koncentration af butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Denne arealanvendelse passer godt ind i forhold til omgivelserne, da der er god tilgængelighed fra det overordnede vejnet, både fra motorvejen og Snoghøj Landevej, og fra den kollektive trafik. Inden for Fredericia midtbys eksisterende bystruktur er der ikke mulighed for at opføre den størrelse detailhandelsbutikker, som lokalplanen giver mulighed for. Naturbeskyttelse Lokalplanområdets nordøstlige del er omfattet af en skovbyggelinje i henhold til naturbeskyttelseslovens 17, se kortet på side 17. Opførelse af bebyggelse og lignende kræver, at Miljøministeriet ved Miljøcenter Ribe ophæver skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet. Arkæologiske interesser Der er registreret et arkæologisk fund fra vikingetiden i den østlige del af lokalplanområdet. Derfor er det muligt, at der findes skjulte fortidsminder indenfor lokalplanområdet. I henhold til museumslovens 25 kan bygherren forud for igangsætning af anlægsarbejde anmode Vejle Museum om en udtalelse vedrørende sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning. Hvis der under anlægsarbejde stødes på fund med arkæologisk/historisk interesse, skal arbejdet straks standses og Vejle Museum kontaktes, jf. museumslovens 27. Med hensyn til de finansieringsmæssige forhold henvises til museumslovens

16 Lokalplanens forhold til miljøet Lov om miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Fredericia Kommune har screenet lokalplanen og vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering, lokalplanen ledsages derfor af en miljørapport, som redegør for arealanvendelsens påvirkning af miljøet. Miljørapporten er indsat på side 20. Virksomhedsstøj Kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanområdet skal med hensyn til støj overholde Miljøstyrelsens grænseværdier således, at området må anvendes til virksomheder i miljøklasse 1-3 med ingen eller ringe belastning af omgivelserne. Grænseværdierne for det udendørs støjniveau for den type område, som lokalplanområdet og dets omgivelserne udgøres af, er angivet i nedenstående skema. Støjgrænserne skal overholdes med hensyn til støjpåvirkningen internt i lokalplanområdet og i forhold til støjpåvirkningen på naboområderne - f.eks. i forhold til boligområdet nord for Snaremosevej. Tidsrum Arealanvendelse Mandag - fredag Lørdag Mandag - fredag Lørdag Søn- og helligdage Alle dage (Maksimalværdier om natten er anført i parentes) Boligområder 45 db 40 db 35 db (50 db) Blandede bolig- og 55 db 45 db 40 db (55 db) erhvervsområder Områder til lettere erhverv i 60 db 60 db 60 db miljøklasse 1-3 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om ekstern støj fra virksomheder. Støj fra trafik samt støj og vibrationer fra jernbanen Det skal sikres at henholdsvis det indendørs og udendørs støjniveau fra veje og jernbanen ikke overstiger de vejledende grænseværdier, der er angivet i nedenstående skema. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer kan sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender væk fra jernbanen eller motorvejen for at dæmpe støjen mest mulig. 16

17 Redegørelse For at undgå vibrationer fra jernanen, skal bebyggelse placeres mindst 50 m fra jernbanens spormidte, se kortbilag 1. Støjkilde Arealanvendelse Indendørs støjniveau Jernbaner Veje Udendørs støjniveau Boliger 33 db 64 db Offentlige formål 33 db 64 db (uddannelsesinstitutioner mv.) Kontorer mv. Hotel 38 db 33 db 69 db 69 db Boliger 33 db 58 db Offentlige formål 33 db 58 db (uddannelsesinstitutioner mv.) Kontorer mv. Hotel 38 db 33 db 63 db 63 db Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner samt veje. Der henvises til de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om henholdsvis støj og vibrationer fra jernbaner samt støj fra veje. Kort der viser jordforurening - V1 samt areal omfattet af skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet. 17

18 Jordforurening I den østlige del af lokalplanområdet findes 4 grunde (matr.nr. 52ab, 52af, 52æ og 67d Erritsø By, Erritsø), der er ved lokalplanens vedtagelse er kortlagt som muligt forurenede efter jordforureningsloven, se kortet på forrige side. Grundene er kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er registreret aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have forårsaget jordforurening af det pågældende areal. Baggrunden for kortlægningen er, at der har været forskellige aktiviteter f.eks. sølvvarefabrik, oparbejdning af spildolie og autoværksted på grundene, der kan have givet anledning til jordforurening. Flytning af jord væk fra disse grunde skal ske efter en af kommunen godkendt jordhåndteringsplan. Hvis anvendelsen af de grunde, der er kortlagt som muligt forurenede, ændres til miljøfølsom arealanvendelse som f.eks. beboelse, institution, legeplads, offentligt tilgængelige rekreative arealer eller lignende, skal der indhentes tilladelse efter jordforureningslovens 8, inden bygge- eller anlægsarbejdet kan påbegyndes. I den forbindelse skal grundens konkrete forureningstilstand undersøges nærmere. Hvis arealet, f.eks. efter nøjere undersøgelse, kan tages ud af kortlægningen, bortfalder kravet om en tilladelse efter jordforureningslovens 8. Omfang og type af undersøgelser, der skal ligge til grund for en eventuel udtagning af kortlægningen, bør aftales nærmere med Region Syddanmark, der er kortlægningsmyndighed efter jordforureningsloven. Hele lokalplanområdet ligger i byzone og er dermed ved lokalplanens vedtagelse områdeklassificeret som lettere forurenet i henhold til jordforureningslovens 50a. Dette medfører, at al flytning af jord væk fra området er omfattet af anmeldepligt og skal ske i henhold til den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse. Den gældende områdeklassificering kan ses på kommunens hjemmeside eller på Danmarks Miljøportal. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde konstateres forurening, skal arbejdet straks standses og kommunen underrettes. Arbejdet kan genoptages, når arealet er frigivet efter reglerne i jordforureningsloven. Tilladelser fra andre myndigheder Miljøcenter Ribe Der må, uanset lokalplanens bestemmelser, ikke ske ændringer i tilstanden for det areal, der er omfattet af skovbyggelinjen i henhold til naturbekyttelseslovens 17, før skovbyggelinjen er ophævet af Miljøcenter Ribe. 18

19 Redegørelse Vejdirektoratet Der må, uanset lokalplanens bestemmelser, ikke ske ændringer i tilstanden for det areal, der er omfattet af byggelinjen ved motorvejen i henhold til vejlovens 34, før Vejdirektoratet har givet dispensation hertil. 19

20 Miljøvurdering Generel indledning Ifølge lov om miljøvurdering skal der foretages miljøvurdering af planer og programmer, som kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Denne lokalplan er ikke omfattet at lovens bilag 3 eller 4. Der er derfor foretaget en screening af, om lokalplan 303 kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er i screeningen taget stilling til både lokalplanområdets indvirkning på de omgivende områder og omgivelsernes indvirkning på den planlagte anvendelse af lokalplanområdet. Ved screeningen er det vurderet, at der kan være væsentlige virkninger på miljøet, og det er vurderet, at de væsentligste påvirkninger er: - støj og vibrationer fra jernbanen - støj fra motorvejen - indvirkning på klimaet Miljøvurderingen vil derfor omfatte ovennævnte punkter. Støj og vibrationer Erhvervsstøj Delområde B og C udlægges i lokalplanen til erhvervsformål i miljøklasse 1-3 og delområder A til offentlige formål i form af uddannelsesinstitutioner og lignende, herunder kollegieboliger i tilknytning til uddannelsesinstitutioner. Nye virksomheder i klasse 1-3 vurderes ikke at kunne give væsentlige støjgener for omgivende boligområder, for erhverv eller uddannelsesinstitutioner i lokalplanområdet, eller for kollegieboliger inden for det angivne byggefelt. Eksisterende virksomheder i området vurderes heller ikke at give væsentlige støjgener for den nye støjfølsomme anvendelse (kollegieboliger inden for byggefeltet). Vejstøj Hele lokalplanområdet påvirkes af støj fra motorvejen. Iflg. kommunens kortlægning er der i den sydligste del af området et støjniveau fra motorvejen på ca. 70 db. I byggefeltet, hvor der planlægges kollegieboliger, må forventes et støjniveau på db. Jernbanestøj Den vestlige del af lokalplanområdet påvirkes af støj fra jernbanen. Iflg. kommunens kortlægning er støjniveauet er området, hvor der planlægges kollegieboliger, på db. 20

21 Miljøvurdering Vibrationer fra jernbane Vibrationer fra det overordnede jernbanenet kan give gener for naboområderne. Der er derfor fastsat en vejledende grænse på mindst 50 meters afstand mellem jernbane og boliger. Med det planlagte byggefelt for kollegieboliger overholdes denne afstand. Afhjælpende foranstaltninger De vejledende grænseværdier for generende støj for hhv. vej og jernbane er 58 db og 64 db. Der er derfor behov for støjdæmpende foranstaltninger for at sikre et tilfredsstillende støjniveau. Den vejledende grænseværdi for indendørs støjniveau fra trafikstøj er 33 db, og værdien på de primære udendørs opholdsarealer er hhv. 58 og 64 db. Dette kan sikres ved - etablering af en støjskærm/støjvold - hensigtsmæssig placering og indretning af bygninger og opholdsarealer - bygningsmæssige foranstaltninger til sikring af indendørs støjniveau. Der er i lokalplanen forudsat, at der etableres en støjafskærmning mellem bebyggelsen og jernbanen, hvis en støjberegning viser, at det er nødvendigt for at overholde støjkravene. En støjdæmpning mod jernbanen vil samtidig give en mærkbar dæmpning af støjen fra motorvejen. Det skal af det konkrete byggeprojekt fremgå og dokumenteres, hvordan støjgrænserne overholdes. Klima Ethvert nybyggeri og enhver ny anvendelse vil påvirke klimabelastningen. Med Kommuneplans retningslinjer og lokalplanens bestemmelser om, at nybyggeri skal udføres som lavenergibyggeri klasse 1, vil energiforbruges klimabelastning blive begrænset, og boligerne vil give en reduktion af klimabelastningen i forhold til de boliger, de erstatter. Desuden vil en bomulighed tæt på uddannelsesstedet medføre en reduktion af behovet for transport, idet bolig-arbejdssted-transporten spares. En placering af boliger og uddannelsesinstitution tæt på kollektiv transport vil desuden medvirke til at erstatte biltransport med bus/tog-transport. Alternativer 0-alternativ Ved ikke at vedtage en ny lokalplan for området, ville arealet fortsat kunne anvendes til erhverv og undervisningsformål. Det ville ikke være muligt at bygge kollegieboliger, idet den nugældende lokalplan kun tillader enkeltboliger i form at portnerboliger og lignende. 21

22 O-alternativet ville derfor betyde, at der ikke kunne etableres det ønskede studiemiljø, hvor undervisning og boliger samles. Andre alternativer Placeringen af kollegieboligerne tæt ved Snaremosevej vurderes som dem mest hensigtsmæssige, inden for lokalplanområdet, idet det giver den største afstand til motorvejen og dermed støjgenen og giver kort afstand til et evt. nyt standsningssted på jernbanen, busforbindelser, adgang til byen mv. Støj fra jernbanen må løses ved støjdæmpende foranstaltninger. Foranstaltninger til overvågning Lokalplanens krav (herunder kravene til støjdæmpende foranstaltning) vil blive sikret gennem byggesagsbehandlingen. Samlet vurdering og ikke-teknisk resume Den væsentligste miljøpåvirkning er støjpåvirkning fra omgivelserne på den planlagte anvendelse til kollegieboliger. De vejledende grænseværdier for støj fra jernbane og vurderes ikke at kunne overholdes uden at der gennemføres støjdæmpende foranstaltninger. Ved etablering af en støjafskærmning mod jernbanen, hensigtsmæssig placering og indretning af bebyggelsen og eventuelt bygningsmæssig støjdæmpning vil det kunne sikres, at de vejledende grænseværdier til det indendørs støjniveau og til støjniveauet på de primære udendørs opholdarealer vil kunne overholdes. Lokalplanen vurderes at have en positiv indflydelse på klimaet, idet der dels stilles krav om lavenergibyggeri, og dels vil transportbehovet blive nedsat ved placering af boliger tæt på uddannelsesinstitutioner. Desuden vil lokalplanen give mulighed for et godt studiemiljø ved at placere uddannelse og bolig samlet. 22

23 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens rammer Tillæg nr. 3 skal give mulighed for, at en eksisterende erhvervsejendom i lokalplanens nordvestlige hjørne fortsat kan anvendes til erhvervsformål. Arealet udlægges i lokalplanen til lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, kontor- og servicevirksomhed samt offentlige formål. Ejendommen er beliggende indenfor kommuneplanramme E.O.7, som udlægger området til teknisk skole, kollegier samt lignende funktioner, der kan indpasses uden at ændre områdets karakter. Tillægget ændrer kommuneplanramme E.O.7 og E.E.6A s afgrænsning, som vist på kortet på næste side. Heruodver ændres den maksismalt tilladte bebyggelsesprocent indenfor kommuneplanens rammeområde E.O.7 fra 40 til 60 i tillæg nr. 3. Eksisterende kommuneplanrammer indenfor lokalplanområdet. 23

24 Ændret kommuneplanramme - E.E.6A og E.O.7. Kommuneplanramme E.E.6A og E.O.7 er gengivet med de beskrevne ændringer nedenfor. Kommuneplanramme E.E.6A Karakter Der er tale om et velbeliggende erhvervsområde med god adgang til Snoghøj Landevej og motorvejen. Store dele af områdets virksomheder kan ses fra motorvejen. Området vest for Snoghøj Landevej er bebygget bortset fra en enkelt grund mod motorvejen. Der er tale om serviceerhverv mod Snoghøj Landevej samt om lager-, produktions- og administrativ virksomhed bag ved. Området øst for Snoghøj er delvist bebygget med servicestation, produktionserhverv og detailhandel. Området umiddelbart nord for motorvejen er byggemodnet indenfor de seneste år, men på grund af den attraktive beliggenhed er der allerede etableret en del erhverv i området. Mest administrative erhverv og lettere produktionserhverv. I de to sidstnævnte områder er der store ledige arealer. Gældende planer Lokalplan nr. 19, 220 og

25 Kommuneplantillæg Mål Det er målet at sikre området til offentlige formål, kontor- og servicevirksomhed samt lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed uden væsentlig miljøbelastning, d.v.s. klasse 1-3. Målet er at sikre, at nye virksomheder opføres i en høj arkitektonisk standard, og at ubebyggede arealer får et ordentligt udseende. Det er ligeledes et mål at sikre harmoniske og sammenhængende grønne arealerne mod områdets interne og omkransende veje. Der skal være jordbalance i området, hvorfor ubebyggede arealer, herunder også arealerne mod vejene, kan terrænmodelleres. Anvendelse Området må anvendes til erhverv i miljøklasse 1, 2 og 3. Der tænkes på lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, kontor- og servicevirksomhed samt offentlige formål. Der kan endvidere etableres pladskrævende detailhandel på op til m² pr. butik. Den samlede ramme for nybyggeri til denne butikstype i området omkring afkørsel nr. 59 er m². Bebyggelsesregulerende bestemmelser Bebyggelsespct. maks.: 60 Etageantal maks.: 3 Bygningshøjde maks.: 12 m Grundstørrelse: Mindst m² Retningsgivende parkeringskrav: 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til administrative erhverv 1 p-plads pr. 100 m² etageareal til andre erhverv 1 p-plads pr. 100 m² etageareal til butikker med særlig pladskrævende varer. Det nøjagtige krav til antal parkeringspladser fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til virksomhedens art, antal beskæftigede mv. og således, at der udlægges fornødne reservearealer til opfyldelse af et muligt fremtidigt behov. Parkeringsarealer indrettes på den pågældende grund eller fælles for flere virksomheder på tværs af grundene. Hvis der etableres større samlede p-pladser for et område kan p-kravet nedsættes. Retningsgivende krav til opholdsarealer: Erhverv opholdsarealet skal være 10 % af etagearealet. 25

26 Zonestatus Byzone Bevaring Om fredede og bevaringsværdige bygninger, se kommuneplanens generelle rammebestemmelser. Bygninger med høj bevaringsværdi 1-4 er markeret på kortet under de generelle rammebestemmelser, og deres adresser er anført på bilag 1 i de generelle rammebestemmelser. Bygningerne må ikke nedrives eller ændres udvendig uden Byrådets godkendelse. Ny bebyggelse og ubebyggede arealer Der skal gennem lokalplanlægning fastsættes bestemmelser om nye virksomheders visuelle fremtræden. Der skal lægges særlig vægt på en høj arkitektonisk standard gennem krav til udformning, materiale- og farvevalg. De ubebyggede arealer skal sikres et ordentligt udseende gennem krav til skiltning, parkerings- og udstillingsarealer. Der skal gennem lokalplanlægning fastsættes bestemmelser om udformning, beplantning og løbende pleje, af grønne arealer mod områdets interne og omkransende veje, som sikrer et harmonisk og sammenhængende udseende. Der skal gennem lokalplanlægning fastsættes bestemmelser om terrænmodellering, så der kan opnås jordbalance i området. Støj I området er de vejledende grænseværdier: 55 db hverdage 7-18, lørdage db hverdage 18-22, lørdage 14-22, søndage db alle dage I naboområder til boligformål er de vejledende grænseværdier: 45 db hverdage 7-18, lørdage db hverdage 18-22, lørdage 14-22, søndage db alle dage Bindinger Fredede/bevaringsværdige bygninger Kystnærhedszone/ kystnær byzone Skovbyggelinje Støjkonsekvenszone vej, (58 db) 26

27 Kommuneplantillæg Støjkonsekvenszone jernbane, (64 db) Hovedgasledning Naturbeskyttelse Åbeskyttelseslinje Støjkonsekvenszone erhverv Kommuneplanramme E.O.7 Karakter Fredericia-Middelfart tekniske skole, EUC dækker et stort område med værkstedshaller og undervisningslokaler. Skolen har planer om at opføre kollegieboliger i området. Sammen med Fredericia handelsskole (IBC), Fredericia Uddannelsescenter og VUC danner EUC et stort sammenhængende område med uddannelsesinstitutioner. Området ligger centralt i bydelen og i forhold til motorvej og kollektiv trafik. Det påtænkte standsningssted for persontog, vil få stor betydning for områdets udvikling. Gældende planer Lokalplan nr. 19. Mål Målet er at fastholde områdets blandede karakter som offentligt område med uddannelsesinstitutioner samt lignende funktioner. Det skal være muligt at etablere kollegier indenfor området. Områdets grønne karakter skal fastholdes. Der skal reserveres areal til stiforbindelser til det påtænkte standsningssted for persontog. Anvendelse Teknisk skole, kollegier samt lignende funktioner, der kan indpasses uden at ændre områdets karakter. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Bebyggelsespct. maks.: 60 Etageantal maks.: 2 Bygningshøjde maks.: 8,5 m Retningsgivende parkeringskrav: 1 p-plads pr. 100 m² etageareal til offentlige formål. 27

28 Det nøjagtige krav til antal parkeringspladser fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til virksomhedens art, antal beskæftigede mv. og således, at der udlægges fornødne reservearealer til opfyldelse af et muligt fremtidigt behov. Hvis der etableres større samlede p-pladser for et område kan p-kravet nedsættes. Retningsgivende krav til opholdsarealer: 15 % af etagearealet Zonestatus Byzone Ny bebyggelse og arkitektur Ny bebyggelse skal opføres i en nutidig arkitektonisk stil, hvor volumen, materialer og detaljering tilpasses den eksisterende bebyggelse. Bindinger Kystnærhedszone/kystnær byzone Støjkonsekvenszone vej, (58 db) Støjkonsekvenszone jernbane, (64 db) Støjkonsekvenszone erhverv. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Fredericia Byråd Thomas Banke / Søren Adsersen 28

29 Kommuneplantillæg 29

30 Lokalplanen og miljøvurderingen er offentligt fremlagt fra den XX til den XX. Sidste frist for indsigelser og ændringer er den XX. 30

31 Bestemmelser LOKALPLAN NR. 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Bilag: Kortbilag 1: Områdeinddeling og arealanvendelse Kortbilag 2: Illustrationsplan Område: Lokalplanen omfatter følgende matr.nr.: 10em,10en, 15id, 29bg, 52a, 52ab, 52ad, 52af, 52t, 52æ, 52aa, 55a, 55æ, 55ø, 67a, 67b, 67c, 67d, 67e, 67f, 67g, 67h, 67i, 67k, 171, 172, vejlitra ce, del af vejlitra i, di og dm Erritsø By, Erritsø samt alle parceller, der efter den 1. juli 2009 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres indenfor lokalplanens område. Myndighed: Plan & Byg, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia. 31

32 Matrikelkort med lokalplanområdets afgrænsning. 32

33 Bestemmelser I henhold til planloven (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Lokalplanens formål er: at udlægge lokalplanens område til offentlige formål, boligformål samt erhvervsformål til virksomheder med ingen eller begrænset miljøbelastning; at muliggøre etablering af kollegieboliger med tilknytning til uddannelsesinstitutioner i området; at muliggøre etablering af hoteller og restauranter; at sikre boligbebyggelse mod støj fra jernbanen samt omkringliggende veje og virksomheder; at forebygge miljøkonflikter indenfor lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne; at sikre funktionelle og sikre tilkørselsforhold til området; at sikre etablering af udendørs opholdsarealer; at sikre etablering af beplantningsbælter, grønne bælter samt beplantningslinjer. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på matrikelkortet på forrige side samt på kortbilag 1, omfatter følgende matr.nr.: 10em,10en, 15id, 29bg, 52a, 52ab, 52ad, 52af, 52t, 52æ, 52aa, 55a, 55æ, 55ø, 67a, 67b, 67c, 67d, 67e, 67f, 67g, 67h, 67i, 67k, 171, 172, vejlitra ce, del af vejlitra i, di og dm Erritsø By, Erritsø samt alle parceller, der efter den 1. juli 2009 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres indenfor lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C som vist på kortbilag 1. 33

34 2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde A må anvendes til offentlige formål i form af uddannelsesinstitutioner og lignende funktioner. Indenfor byggefeltet, der er markeret på kortbilag 1, må der opføres kollegieboliger med tilknytning til uddannelsesinstitutioner beliggende indenfor delområde A. På kortbilag 2 er der vist et eksempel på, hvordan kollegiebyggeriet kan placeres. Udover kollegieboligerne må der ikke etableres boliger i delområde A. 3.2 Delområde B må anvendes til offentlige formål, kontor- og servicevirksomhed samt lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne. Der må ikke etableres boliger i delområde B. 3.3 Delområde C må anvendes til offentlige formål, hotel og restaurant, kontorog servicevirksomhed samt lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne. Der må ikke etableres boliger i delområde C. 3.4 Indenfor lokalplanområdet må der etableres virksomheder indenfor miljøklasse 1-3 i henhold til kommuneplanen. 3.5 Indenfor delområde B og C kan der etableres butikker til særligt pladskrævende detailhandel. Butikker må kun etableres i bygningers stueetage. 3.6 Det samlede bruttoetageareal for detailhandelsbutikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler 34

35 Bestemmelser må indenfor lokalplanområdet ikke overstige m².* 3.7 De arealer, som på kortbilag 1 er markeret som beplantningsbælter, skal beplantes som en sammenhængende monokultur af løvfældende træer. Beplantningsbælterne må ikke bebygges. Se De arealer, som på kortbilag 1 er markeret som grønne bælter, må ikke bebygges men skal henligge med græs. 3.9 Det areal, som på kortbilag 1 er markeret som regnvandsbassin, udlægges til regnvandsbassin under terræn. Arealet kan bebyggges, Fredericia Kommune kan stille særlige krav til bebyggelsens konstruktion Der kan indenfor lokalplanområdet etableres støjafskærmning i form af støjvold, støjmur eller lignende Der kan indenfor lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin mv. 4 Veje, stier, parkering og byport 4.1 Der udlægges areal til veje og fortov i princippet som vist på kortbilag Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Snaremosevej via Teknikervej og Gl. Landevej. Kollegieboligerne i delområde A skal have vejadgang fra Snaremosevej som vist på kortbilag 1. * Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, skal medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m². 35

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej LOKALPLAN NR. 14.BL6.2 HERNING Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej KOMMUNE Museumsgade Trøstrupsgade Thrigesvej Tietgensgade Chr. Ydes Vej A. P. Møllers Vej H. N. Andersens

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104 Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012 Lokalplan nr. 368 For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing Ortofoto@COWI, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Forslag til Lokalplan nr. 325 - Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere