LOKALPLAN nr Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74. Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN nr. 287. Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74. Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000."

Transkript

1 LOKALPLAN nr. 287 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74 Lokalplanområde Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.:

2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af arealer og skabe overblik over kommunens udvikling i en længere periode. Efter Lov om planlægning har byrådet ret/pligt til at tilvejebringe nye planer eller til at ændre eller ophæve eksisterende planer. Disse ændringer foretages gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer o.s.v. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I afsnittet Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. Fredericia Kommune Teknik og Miljø Gothersgade Fredericia Telefonnr.:

3 LOKALPLAN nr. 287 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74 Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning... 7 Screening, jævnfør Lov om Miljøvurdering Kommuneplantillæg nr Bestemmelser 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og parkeringsforhold Lednings- og antenneforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Servitutter Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Dispositionsplan Kortbilag nr. 2: Eksisterende forhold Kortbilag nr. 3: Vejledende illustrationsplan Kortbilag nr. 4: Langtidsparkering ved Taulov

4 Stakkesvang Børupvej Skærbækvej Børupvænget Motorvej E20 Lokalplanområde Kort 1. Luftfoto med lokalplanafgrænsning. Indledning Lokalplanen omfatter et område på ca. 10 hektar, og ligger nordøst for Taulov, ca. 8,5 kilometer vest for Fredericia. Området afgrænses mod syd af motorvej E 20, mod vest af vejen Stakkesvang, mod nord af Børupvej og mod øst af Børupvænget/Børup landsby. Områdets beliggenhed og afgrænsning er vist på kort 1. Udarbejdelsen af lokalplanen sker på baggrund af et ønske fra to bygherrer om at anvende området til erhvervsformål i form af mindre erhvervsenheder. Området ligger i landzone, og kræver derfor udarbejdelse af en samlet lokalplan for hele området, så det bliver overført til byzone. Områdets anvendelse til erhvervsformål gør det attraktivt som placeringsmulighed for virksomheder, der ønsker en central beliggenhed i Danmark med gode trafikale forbindelser. Lokalplanområdet er synligt fra motorvejen og ca. 400 meter fra området ligger frakørsel 61, Taulov. Området er i Fredericia Kommunes lokalplanrammer udpeget til erhvervsområde for lettere virksomheder i miljøklasse

5 Redegørelse Børupvej regnvandsbassin Stakkesvang Børupvænget Motorvej E20 Kort 2. Vejledende illustrationsplan af erhvervsområde i Børup Lokalplanområdet ligger i et svagt bølgende terræn, hvor de tilgrænsende arealer mod vest og nord er udlagt til erhvervsformål, jf. lokalplan 31 A, 108 og 112 A. Mod øst og syd for motorvejen er naboarealerne udlagt til boligformål. Motorvejen ligger ca. fem-syv meter højere end lokalplanområdets terræn. Området anvendes i dag til landbrugsformål og beboelse - tre gårde og fem parcelhuse, der er en del af Børup landsby. Enkelte bygninger er i Kommuneatlas for Fredericia Kommune kategoriseret som bevaringsværdige i middel grad. En mindre skovparcel samt levende hegn udgør den eneste beplantning i lokalplanområdet og i den vestlige del af området ligger et beskyttet jord- og stendige. Kortbilag 2 viser hovedtrækkene i områdets eksisterende forhold samt lokalplanafgrænsningen. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger de fysiske rammer for områdets videre udbygning, 5

6 og den giver mulighed for, at området kan bebygges med mindre erhvervsvirksomheder i miljøklasserne 1-5 med en grundstørrelse på mindst m 2 og højest m 2. I størstedelen af lokalplanområdet er den maksimale bygningshøjde 12 meter, undtagen nærmest Børupvænget, hvor den maksimale bygningshøjde er 8½ meter. Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder, der sikrer, at der kun må placeres virksomheder i miljøklasse 1-3, jf. Håndbog om miljø og Planlægning, op til Børupvænget. Det er de virksomhedstyper, der har den laveste miljøbelastning i forhold til omgivelserne og kan placeres op til boligerne på Børupvænget uden at de medfører belastning af boligerne. Samtidig fastsætter lokalplanen, at bebyggelse kun må opføres i højest 8,5 meters højde for at sikre, at ny bebyggelse opføres i samme bygningsskala som bebyggelsen på Børupvænget. I delområde 2 må der placeres virksomheder i miljøklasse 1-4 og i området længst væk fra Børupvænget, delområde 3, må der placeres virksomheder i miljøklasse 1-5, jf. Håndbog om miljø og Planlægning. Med denne zoneopdeling sikres det, at de forskellige virksomhedstyper, afhængig af deres miljøbelastning, kan overholde den anbefalede afstand til boliger. Bebyggelsen skal fremstå i ens materialer og farver og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje skal fremtræde i enkelthed. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 50. Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Stakkesvang og Børupvej og veje skal udformes med henblik på, at færdsel kun kan ske med lav hastighed. Der skal etableres parkering på de enkelte grunde. Veje inden for lokalplanområdet udlægges i en bredde af ti meter med en kørebane med bredde på seks meter. Lokalplanen sikrer, at det beskyttede jord- og stendige i områdets vestlige del bevares, og at der i forbindelse med tilbygning bliver etableret et plantebælte langs Børupvænget for at afskæme erhvervsbebyggelsen fra landbyens boliger. Plantebæltet skal bestå af arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Langs Stakkesvang, Børupvej og de interne veje skal der plantes løvfældende træer på række. Hvor det er muligt, ønskes de eksisterende store solitærtræer bevaret. Området gives karakter med de materialer og farver der må anvendes og med beplantning langs de interne veje. Derudover sikrer lokalplanen, at der udlægges areal (på mindst m 2 ) til regnvandsbassin og pumpebrønd med dertil hørende vejadgang i områdets nordlige del. 6

7 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Regionplan Regionplan 2005 er ophævet til landsplandirektiv. Landsplandirektivet er gældende indtil Kommuneplan 2009 for Fredericia Kommune er endeligt vedtaget. Lokalplanområdet er i Regionplan 2005 udlagt til byformål og området er en del af det udpegede regionale erhvervs- og centerområde med landsdelscenterfunktioner. Lokalplanforslaget er således i overensstemmelse med regionplanen. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde E.18 Taulov delområde a, hvor der må opføres virksomheder i klasse 1-3 i form af lettere industri, liberale erhverv, udstillings-, lager- og værkstedsvirksomheder, som kun giver ringe påvirkning af omgivelserne. Dertil kan der i særlige tilfælde etableres virksomhedstilknyttede boliger. Maksimum etageantal er 1½, mindste grundstørrelse er m 2, maksimum bygningshøjden er 8½ meter og bebyggelsesprocenten er 50. Lokalplanen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelse, idet den forudsætter en mindste grundstørrelse på m 2 med mulighed for at opføre virksomheder i miljøklasse 1-5. Derudover er der et maksimum etageantal på 3 og en maksimum bygningshøjde på 12 meter. Der ønskes ikke længere at være mulighed for at opføre virksomhedstilknyttede boliger. Da der ikke er overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde E.18 Taulov delområde a, udarbejdes der et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget kan ses på side Agenda 21 Fredericia Kommune ønsker, at der ved renovering og nyopførelse af bygninger udføres tiltag for at fremme en bæredygtig udvikling. Med dette menes byggeri, der har et minimalt ressourceforbrug ved bygningernes opførelse, drift og vedligeholdelse samt affaldssystemer. Kommunen har i den anledning udarbejdet flere publikationer, der indeholder vejledninger til, hvordan man imødekommer en bæredygtig udvikling. Publikationerne kan afhentes hos Teknisk Udvalg. Zoneforhold Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres lokalplanområdet til byzone. 7

8 Tilladelse fra andre myndigheder Matrikel 6a, Børup By, Taulov er i dag pålagt landbrugspligt. Lokalplanens realisering forudsætter ophævelse af landbrugspligten, idet der ikke må foretages ændringer af områdets anvendelse førend Jordbrugskommissionen har meddelt ophævelse af landbrugspligten på matr. nr. 6a Børup By, Taulov i henhold til Landbrugslovens 4, stk. 1. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Af tinglyste servitutter har Fredericia Kommune fundet følgende inden for lokalplanområdet: - Byggelinje (50 meter fra motorvejens systemlinje) - Gasledning (Ledning ikke i brug - kan fjernes. Servitutten bør aflyses) - Rørledning, et rørlagt vandløb (Skal omlægges) - Oversigtsareal, hvor Børupvej støder på Stakkesvang - Elkabel Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, og vand-, fjernvarme-, gas- eller spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber der dækker det pågældende område. Jordforurening Der er ved planens vedtagelse ingen viden om forurening på vidensniveau 1 eller 2 efter Jordforureningsloven inden for lokalplanområdet. Ved lokalplanens vedtagelse overføres arealet til byzone. Det medfører, at arealet er omfattet af områdeklassificeringen lettere forurenet. Dvs. at al flytning af jord væk fra området er omfattet af anmeldepligt og skal ske i henhold til den til enhver tid gældende Jordflytningsbekendtgørelse. Ifølge Jordforureningslovens 72, stk. 2 skal grundejere sikre, at de øverste 50 centimeter jord er ren og fri for forurening inden ejendomme tages i brug til følsom anvendelse. Virksomhedsstøj Kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanområdet skal så vidt angår støj overholde grænserne fastsat i kommuneplanens rammebestemmelser således, at området må anvendes til virksomheder i klasse 1-3 med ingen eller kun ringe belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på 55 db(a) mandag fredag 07:00 18:00 og lørdag 07:00 14:00 45 db(a) mandag fredag 18:00 22:00 og lørdag 14:00 22:00 8

9 Redegørelse 40 db(a) alle dage 22:00 07:00, og virksomheder i klasse 4-5 med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på 60 db(a) mandag fredag 07:00 18:00 og lørdag 07:00 14:00 60 db(a) mandag fredag 18:00 22:00 og lørdag 14:00 22:00 60 db(a) alle dage 22:00 07:00. Jordbalance For at sikre en bæredygtig byggemodning, hvor overskudsjorden minimeres ved anlæg af veje, regnvandsbassiner og ved byggeri, giver lokalplanen mulighed for terrænmodelering inden for lokalplanområdet i op til fire meters højde over eksisterende terræn. Til terrænmodulering må der kun anvendes ren jord. Trafikforhold Trafikalt har området en ideel beliggenhed tæt ved motorvejsafkørsel. Lokalplanområdet tænkes vejbetjent fra Stakkesvang/Børupvej, der via Børupvej og herfra videre af Europavej og Skærbækvej giver forbindelse til motorvejen. Der er i dag en årsdøgntrafik på motorvejen på ca biler, Børupvej har 3.400, og Stakkesvang har biler. Det vurderes, at transporten til og fra de kommende virksomheder i området ikke vil ændre væsentligt på den samlede trafikmængde på det overordnede vejnet i området. Inden for en kort gangafstand er der stoppesteder for bybusserne 4 og 5 hver halve time med videre forbindelse til Fredericia. Taulov station ligger indenfor ca meter med videre forbindelse til Esbjerg/Sønderborg og til Fredericia med videre forbindelse mod Odense og Århus. Nordøst for lokalplanområdet bliver der etableret en langtidsparkeringsplads, der i første omgang ikke får nogen betydning for lokalplanområdet. Tidligst om fem år vil forlægningen af Børupvej ud for lokalplanområdet starte, og aflagte vejarealer vil Fredericia Kommune forsøge at afhænde alt afhængig af, hvilke ledninger der ligger i jorden langs vejen. Se kortbilag 4. Vejbyggelinjer Motorvej E 20 er pålagt en byggelinje, der forløber langs systemlinjen (autoværnet) i en afstand af 50 meter. Til byggelinjen skal lægges et højdetillæg på to gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinje plus passagetillæg på én meter. Enhver form for anlæg eller regulering i det byggelinjepålagte areal kræver dispensation fra Vejdirektoratet. 9

10 Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn (høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt Vejdirektoratets håndbog Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed. Trafikstøj Det skal sikres, at det indendørs støjniveau for kontorbyggeri ikke overstiger L(DEN) 38 db, samt at det udendørs støjniveau på bebyggelsens friarealer ikke overstiger L(DEN) 63 db. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer kan sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender væk fra motorvejen for at sikre tilstrækkelig afstand indenfor lokalplanens byggelinjer. Forsyning Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes Spildevandsplan. Den maximale tilladte befæstelse (der omfatter bygningens grundareal, indkørsel, terrasse, parkeringsarealer og lign.) af den enkelte erhvervsgrund, vil fremgå af spildevandsplanen. Ved byggeri med kælder gælder, at Fredericia Kommunes kloaksystem ikke kan modtage regn- og spildevand fra kælderplan. Der skal etableres et regnvandsbassin i lokalplanområdet med placering som vist på kortbilag 1 i forbindelse med udstykningen. Ny bebyggelse i området forsynes med kollektiv varmeforsyning. Såfremt kollektiv varmeforsyning af tekniske årsager ikke kan anvendes til procesenergi er virksomhederne fritstillet. Vandforsyning skal ske fra et kollektivt vandforsyningsanlæg. I området er der almindelige grundvandsinteresser, men nye erhvervsbebyggelser i miljøklasse 1-5 på lokalplanens areal vurderes ikke, at få nogen negativ indflydelse på disse interesser. Lokalplanområdet ligger desuden i et område med svær lerjord, hvilket i nogen grad giver en beskyttelse af grundvandet. Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes regulativer om affald. Naturgasledning Syd for Motorvej E 20 (uden for lokalplanområdet) er der placeret en gastransmissionsledning (Egtved - Lillebælt), der har en byggelinje på 80 meter af sikkerhedsmæssige årsager. Energinet.dk har foretaget en sikkerhedsvurdering for lokalplanområdet. Med det forventede antal bygninger og personer, der skal opholde sig i disse, er det vurderet, at sikkerhedsbilledet er tilfredsstillende. 10

11 Redegørelse Da 80 meter-zonen holder sig inden for motorvejens byggelinje, der heller ikke giver mulighed for at opføre bebyggelse, har den ikke betydning for lokalplanområdet. Derimod skal bygherre henvende sig til Energinet.dk, når et konkret projekt foreligger i forhold til deres bestemmelser omkring, hvor mange personer der må opholde sig i dagtimerne indenfor en zone af 200 meter fra ledningen, jf. kortbilag 1. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er omfattet af Planlovens 5 a vedrørende kystnære områder. Lokalplanområdet ligger ca. 2,8 kilometer fra kysten, og det er ikke synligt fra kysten, da der mellem lokalplanområdet og kysten ligger bebyggelse og beplantning. Lokalplanområdet og dets omgivende arealer fremstår ikke som kystlandskab, da det er fladt, og der ikke kan se kystskråninger eller vand fra området. Lokalplanområdet er omgivet af bebyggelse, hvoraf noget er højere end den bebyggelse lokalplanen giver mulighed for. Den bebyggelse, lokalplanen giver mulighed for, vil i omfang og højde ikke afvige fra den Børup landsby set fra Børupvænget mod syd Det beskyttede dige med motorvejen og en teknisk installation i baggrunden. 11

12 bebyggelse, der er opført rundt om lokalplanområdet. I lokalplanramme E 18 b, E 19 og E 17 er der opført bebyggelse i meters højde. Lokalplanområdet fremstår som et restareal i et byområde under udbygning med erhvervsområder i byzone nord, øst og vest for området. Syd for området ligger motorvej E 20, og på den modsatte side af vejen ligger et boligområde i byzone under udbygning. Der er foretaget store investeringer i infrastrukturen i området med henblik på at kunne vejforsyne det samlede erhvervsområde hensigtsmæssigt. Der er planer om ændrede vejføringer i nærmeste fremtid for at optimere trafikken i forhold til det overordnede vejnet. Derud over har området ikke den store anvendelsesværdi til landbrugsformål dels på grund af områdets begrænsede størrelse, der ligger et beskyttet dige i området og at det allerede er delvist bebygget langs Børupvænget og Børupvej med boligbebyggelse. Området ligger i landzone, men fremstår som et restareal i et byområde. Det vurderes derfor, at det er hensigtsmæssigt at udlægge lokalplanområdet til erhvervsformål. Bevaringsværdig bebyggelse Enkelte bygninger er i Kommuneatlas for Fredericia Kommune kategoriseret som bevaringsværdige i middel grad. Det drejer sig om dele af de tre gårdbebyggelser samt dele af tre parcelhuse, jf. kortbilag 2. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af alle eksisterende bygninger, da de vurderes til ikke at være væsentligt bevaringsværdige. Fortidsminder Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet findes fortidsminder, som er omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af juni 2001) skal arbejdet standes og Vejle Museum orienteres. Vejle Museum har foretaget arkivalsk kontrol. Der er ikke registreret fortidsminder indenfor selve lokalplanområdet, men arealet støder op til en tidligere middelalder boplads. Der er ligeledes registreret en boplads og en gravhøj syd for arealet. Der kan derfor forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, som kan medføre behov for en arkæologisk forundersøgelse/registrering i henhold til Museumsloven 27, stk. 2. For at sikre koordinering af anlægsarbejdet og de arkæologiske undersøgelser, bedes bygherre under alle omstændigheder kontakte Vejle Museum i så god tid som muligt forud for iværksættelse af gravearbejder på stedet. Beskyttede jord- og stendiger Der er registreret et beskyttet dige i lokalplanområdets vestlige del, hvilket betyder, at det er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven, 29 a, 12

13 Redegørelse lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer, senest Ændringslov nr. 454 af 9. juni Lokalplanen sikrer, at diget bevares som et landskabstræk i lokalplanområdet. Den sikrer også, at der friholdes et areal med en bredde på minimum to meter på begge sider af diget til de nærmeste ejendoms- og vejskel, hvor der hverken må ske terrænændringer, beplantes eller -bygges. Screening, jævnfør Lov om miljøvurdering Ifølge lov nr. 316 af 15. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplaners og kommuneplanens indvirkning på miljøet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Fredericia Kommune har screenet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på, at undersøge om der skal foretages en egentlig miljøvurdering. Lokalplanen omfatter ikke forhold, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. For de øvrige forhold er der lavet en checkliste. På baggrund af denne screening er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for kommuneplantillægget og lokalplanen, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering, da det vurderes, at erhvervsbyggeri efter lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Den sydlige del af lokalplanområdet med motorvejen i baggrunden. 13

14 Motorvej L 7 B 23 E 18 b BE 6 E 18 a E 18 b Skærbækvej E 17 E 18 b Motorvej E 20 E 18 a B m transportkorridor O 30 B 25 E 19 Kort 3. Kortet viser rammeområdet. Kolding Landevej Område som er omfattet af kommuneplantillæg nr. 74. Tillæg nr. 74 til kommuneplanens rammer Kommuneplantillægget gælder for rammeområde E.18 a, og har til formål at ændre rammebestemmelserne for bebyggelseshøjden og etageantallet fra 8,5 meter og 1½ etager til 12 meter og 3 etager, at ændre rammebestemmelserne for mindste grundstørrelsen fra m 2 til m 2 samt at ændre rammebestemmelserne for virksomheder i miljøklasse 1-3 til virksomheder i miljøklasse 1-5. Jf. planlovens 11 f, stk. 4 skal kommunen for de kystnære dele af byzonerne ved revision af kommuneplanen vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjde med henblik på, at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed. Den bebyggelse, kommuneplantillægget giver mulighed for, vil i omfang og 14

15 Kommuneplantillæg højde ikke afvige fra den bebyggelse, der ligger omkring lokalplanområdet. I lokalplanramme E 18 b, E 19 og E 17 er der opført bebyggelse i meters højde. Erhvervsområde Området må anvendes til fremstillingsvirksomhed, lager, reparation, engroshandel, liberale erhverv, administration, håndværks- og servicevirksomhed. Erhvervsområderne inddelses i 7 klasser efter miljøbelastende forhold. Klasse 1-3 omfatter virksomheder med ingen eller kun ringe belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på Klasse 4-5 omfatter virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på Klasse 6-7 omfatter virksomheder med en stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på Erhvervsgrunde skal have en størrelse på mindst m 2, og for flere af områderne gælder det, at grundene skal have en mindste størrelse på m 2. Bebyggelsesprocenten for alle erhvervsområder er 50. Område E.18 a, Taulov Gældende planer: Lokalplan nr. 287 ved vedtagelse. Særlig anvendelse: Distributionscenter Taulov forbeholdes primært virksomheder med store transportbehov. Delområde E.18 a er beliggende i landzone og inddrages i byzone. I området for virksomheder i klasse 1-3 kan der etableres virksomheder i form af lettere industri, liberale erhverv, udstillings-, lager- og værkstedsvirksomheder, som kun giver ringe påvirkning af omgivelserne. I området for virksomheder i klasse 3-5 kan der etableres virksomheder i form af industri, lager- og værkstedsvirksomheder, som kan give anledning til middel påvirkning af omgivelserne. Områdets udformning: Områdets visuelle indtryk højnes generelt, bl.a. ved, at der etableres beplantninger mod områdets overordnede veje. Max. etageantal: 3 Mindste grundstørrelse: m 2 Max. bygningshøjde: 12 meter 15

16 16 Lokalplanen og kommuneplantillægget er offentliggjort 4. februar 2009

17 Bestemmelser LOKALPLAN nr. 287 Erhvervsområde i Børup Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Dispositionsplan Kortbilag nr. 2: Eksisterende forhold Kortbilag nr. 3: Vejledende illustrationsplan Kortbilag nr. 4: Fremtidig vejføring - Børupvej Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre: 3, 5a, 6a, 6m, 7a, 7l, 9h, 16b, 16c og 16d, Børup By, Taulov, samt alle parceller, der efter den 1. marts 2008 udstykkes heraf. Anmelder: Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia 17

18 8 i 5 q 8 ac 7000 c 16 a 15 a 16 e 7000 g 7 a 6 a 5 a 9h 6 m 16 c 16 d 3 4 q 16 b 8 ag 8 k 50 a 49 b 18 h 18 g 18 k 7000 l 8 a 8 u 49 a d 7 l 18 a 18 f 7000 h 18 e 19b 5 m 5 r 4 x 7000 i Kort 4. Alle matrikler er af Børup By, Taulov. 18

19 Bestemmelser I henhold til Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 813 af den 21. juni 2007, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at at at udlægge lokalplanområdet til erhvervsformål sikre områdets æstetiske og arkitektoniske fremtræden ved at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens højder og ydre fremtræden samt krav til beplantning og udformning af ubebyggede arealer med dertil hørende regnvandsbassin overføre lokalplanens område fra landzone til byzone Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kort 4 og omfatter følgende matrikelnumre: 3, 5a, 6a, 6m, 7a, 7l, 9h, 16b, 16c og 16d, Børup By, Taulov, samt alle parceller, der efter den 1. marts 2008 udstykkes heraf. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Arealet overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. 3.2 Området inddeles i tre delområder for placering af virksomheder inden for miljøklasserne 1-5, jf. kortbilag 1. Område 1 må anvendes til virksomheder i miljøklasse 1-3, jf. Håndbogen om Miljø og Planlægning, med en støjgrænseværdi på: 55 db(a) mandag fredag 07:00 18:00 og lørdag 07:00 14:00 45 db(a) mandag fredag 18:00 22:00 og lørdag 14:00 22:00 40 db(a) alle dage 22:00 07:00 Der kan således opføres og indrettes bebyggelse til lettere industri, liberale 19

20 erhverv, udstillings-, lager- og værkstedsvirksomheder. Område 2 må anvendes til virksomheder i miljøklasse 1-4, jf. Håndbogen om Miljø og Planlægning, med en støjgrænseværdi på: 60 db(a) mandag fredag 07:00 18:00 og lørdag 07:00 14:00 60 db(a) mandag fredag 18:00 22:00 og lørdag 14:00 22:00 60 db(a) alle dage 22:00 07:00 Der kan således opføres og indrettes bebyggelse til industri, lager- og værkstedsvirksomheder. Område 3 må anvendes til virksomheder i miljøklasse 1-5, jf. Håndbogen om Miljø og Planlægning, med en støjgrænseværdi på: 60 db(a) mandag fredag 07:00 18:00 og lørdag 07:00 14:00 60 db(a) mandag fredag 18:00 22:00 og lørdag 14:00 22:00 60 db(a) alle dage 22:00 07:00 Der kan således opføres og indrettes bebyggelse til industri, lager- og værkstedsvirksomheder. 3.3 Det skal sikres, at det indendørs støjniveau for kontorbyggeri ikke overstiger L(DEN) 38 db, samt at det udendørs støjniveau på bebyggelsens friarealer ikke overstiger L(DEN) 63 db. For at opnå den fornødne støjdæmpning af de udendørs opholdsarealer i forhold til trafikstøjen fra motorvejen, kan opholdsarealer enten placeres på den side af bygningen, der vender bort fra motorvejen eller ved at der for den enkelte bygning etableres den nødvendige støjafskærmning af de udendørs opholdsarealer i tilknytning til bebyggelsen, f. eks. som vist på principskitsen. Støjafskærmning må ikke placeres inden for den tinglyste byggelinje i forhold til Opholdsareal motorvej E20. Jf. principskitse for Støjskærm støjafskærmning. 3.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer eller andre tekniske fælles installationer, når de ikke har mere end 15 m 2 bebygget areal. Disse anlæg må ikke placeres indenfor byggelinjen på 50 meter plus højdetillæg plus én meter i forhold til motorvejens systemlinje. 20 Byggelinie Motorvej Principskitse for støjafskærmning

21 Bestemmelser Udstykning 4.1 Området skal udstykkes i princippet som vist på dispositionsplanen, kortbilag 1. Interne skel kan rykkes lidt, hvis der opstår behov derfor. 4.2 Ved udstykning må der højest fremkomme 23 grunde, hvor grundene skal udstykkes med en størrelse på mellem mindst m 2 og højest m 2. De viste grunde på dispositionsplanen kan således slås sammen, så den maksimale grundstørrelse opnås. Vej- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Stakkesvang og Børupvej. Placering af vejtilslutninger fremgår af kortbilag 1. Ved vejtilslutninger skal hjørnerne afskæres med mindst fem meter. Der skal ansøges om vejadgang efter Vejlovens kapitel 6, 70 og Der udlægges arealer til veje med en placering som vist på kortbilag 1 i mindst ti meters bredde. Vejprojektet skal fremsendes til godkendelse i henhold til Privatvejslovens 24 inden vejudlægget kan foretages. Kørebaner anlægges med asfalt i mindst seks meters bredde. Sidearealer tilsås med græs. 5.3 Hjørnet ved Stakkesvang og Børupvej er pålagt en oversigtslinje der skal respekteres. Se kortbilag Der skal etableres én parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. Der må ikke etableres parkering nærmere 50 meter fra motorvejens systemlinje. 5.5 Det skal sikres, at renovationsvogne kan køre og vende i lokalplanområdet og let komme til og fra eventuelle miljøstationer. 21

22 Ved fremsendelse af projektforslag skal der vedlægges en tegning med venderadier for renovationsvogne. 5.6 Der skal sikres en vejadgang til det nye regnvandsbassin i mindst seks meters bredde. 5.7 Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn (høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt Vejdirektoratets håndbog Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed. Lednings- og antenneforhold 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs veje i ubefæstede arealer. Eksisterende ledninger skal respekteres. Eksisterende ledninger skal omlægges i forbindelse med udstykning. 6.2 Ny bebyggelse i området forsynes med kollektiv varmeforsyning. Rumopvarmning skal ske med kollektiv varmeforsyning. Hvis varmebehovet kan dækkes af overskudsvarme fra processen kan kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning frafaldes efter konkret ansøgning. Ved etablering af opvarmningssystemer med vedvarende energi kan Byrådet dispensere fra ovennævnte. Såfremt kollektiv varmeforsyning af tekniske årsager ikke kan anvendes til procesenergi er virksomhederne fritstillet. 6.3 Belysning af bebyggelse og parkeringsarealer, arealer til udendørs oplag og interne veje må ikke oplyse eller virke blændende på naboarealer eller tilgrænsende veje. * 6.4 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra kollektiv vandforsyningsanlæg. 6.5 Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv kloakforsyning. 22 *) Vejprojekt inkl. belysningsanlæg skal godkendes af vejmyndigheden forinden udførelse.

23 Bestemmelser 6.6 Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes Spildevandsplan. Den maksimale tilladte befæstelse (der omfatter bygningens grundareal, indkørsel, terrasse, parkeringsarealer og lign.) af den enkelte erhvervsgrund, fremgår af spildevandsplanen. Ved byggeri med kælder gælder, at Fredericia Kommunes kloaksystem ikke kan modtage regn- og spildevand fra kælderplan. Der skal etableres et regnvandsbassin i lokalplanområdet. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 50 meter fra motorvejens midte. Til byggelinjen skal der lægges et højdetillæg på to gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinje plus passagetillæg på én meter. Enhver form for anlæg eller regulering i det byggelinjepålagte areal kræver dispensation fra Vejdirektoratet. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end fem meter fra vejskel af Stakkesvang og Børupvej, mens ny bebyggelse ikke må opføres nærmere end 15 meter fra vejskel mod Børupvænget. Erhvervsbebyggelse Byggelinje Beplantningshegn Børupvænget Boligbebyggelse Principsnit der viser byggelinjens og den nye erhvervsbebyggelse betydning for den eksisterende boligbebyggelse. 7.3 Indenfor lokalplanområdet må intet punkt af en bygning gives en højde, der overstiger 12 meter over terræn (niveauplan) målt efter bygningsreglementets bestemmelser, og bebyggelse må højest opføres i tre etager. Undtaget er det skraverede område på kortbilag 1, hvor intet punkt af en bygning må gives en højde, der overstiger mere end 8½ meter over terræn (niveauplan) målt efter bygningsreglementets bestemmelser, og bebyggelse må højest opføres i to etager. Byggeri må opføres med kælder, herunder parkeringskælder. 23

24 7.4 Bygninger må ikke opføres med en større højde end 6 meter i en afstand af 5 meter fra naboskel og 12 meter i en afstand af 7,5 meter fra naboskel. Tilladelige bygningshøjder i mellemliggende intervaller fås ved interpolation, jf. tegning 1. Byrådet kan tillade for hele lokalplanområdet, at ventilationsskakte, elevatortårne, specielle anlæg, tankanlæg, skorstene m.v. kan opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, og såfremt de ikke virker visuelt generende for omkringboende. Tegning 1. 6 m 12 m 7.5 Erhvervsvirksomhederne skal placere deres kontor- eller administrationsbygninger ud mod adgangsvejene således, at der opnås en facadevirkning mod disse. skel 5 m 7,5 m Mere anonyme bygninger som. f.eks. produktionslokaler og lagerhaller skal placeres således, at de ikke dominerer grundens eller områdets øvrige bebyggelse. Inden bebyggelsen finder sted, skal der til bygningsmyndighedens godkendelse af, om projektet overholder lokalplanens bestemmelser, forligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for evt. terrænreguleringer og materialevalg. 7.6 Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan (stueplan) forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. 7.7 Bygninger til transformatorstationer eller andre tekniske fælles installationer må ikke være højere end 2½ meter over terræn. Disse bygninger må ikke placeres indenfor byggelinjen på 50 meter plus højdetillæg plus én meter i forhold til motorvejens systemlinje. 24

25 Bestemmelser Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk arkitektonisk helhed, og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje skal fremtræde i enkelthed. Mindst 70 % af de udvendige bygningssider skal opføres i materialer som ubehandlet eller pudset tegl, natursten eller beton. Maksimum 30 % af de udvendige bygningssider kan opføres i træ, glas eller metal. 8.2 Bebyggelse skal fremtræde i farverne hvid, sort eller i en gråtone-skala mellem disse to farver. Dele af facader der består af træ skal fremstå ubehandlet eller olieret. 8.3 Tagdækning skal udføres som sort eller mørkegråt tagpap eller zink. Der må anvendes rækværk, vinduesrammer og sprosser i træ og/eller metal. Hvis der anvendes træ, skal det males i hvid, grå, sort eller være ubehandlet eller olieret. 8.4 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tag- og facadebeklædning. Undtaget er solfangeranlæg, der i givet fald skal indgå som en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk. 8.5 Ventilationsanlæg skal indpasses uden at virke skæmmende, dvs. at de skal indgå som en naturlig del af bygningen. 8.6 Skiltning for den enkelte virksomhed udføres som facadeskiltning og/eller henvisningsskiltning.** Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Placering af skilte over bygningen tillades ikke. Hvis der er flere virksomheder på samme ejendom, skal skiltene koordineres, så der fremkommer en god helhedsvirkning. Lys i skilte må ikke virke blændende. Der må placeres ét facadeskilt pr. facade. Der må dog højest opsættes tre facadeskilte per virksomhed - ét på hver facade mod eksterne veje. Der må dog ikke opsættes skilte rettet mod Motorvej E 20, idet der henvises **) Inden skiltning etableres, skal bygningsmyndigheden vurdere, om skiltningen overholder lokalplanens bestemmelser, og der skal derfor foreligge tegningsmateriale, der beskriver skiltets udformning, størrelse, materialevalg, farve og placering. 25

26 til reglerne i Naturbeskyttelseslovens 21 om skiltning i det åbne land. Facadeskilte skal udføres som påsatte/påmalede bogstaver og/eller logo eller pladeskilte direkte på facaden. Facadeskilte skal underordne sig facaden og må ikke få karakter af facadebeklædning. Facadeskiltets samlede areal må højest være otte m Der må højest opsættes ét reklameflag for hver virksomhed. Flag skal placeres indenfor byggelinjerne, og flagstænger placeres inden for et nærmere afgrænset område på linje eller i en gruppe med indbyrdes afstand på højest 12 meter. Der må dog ikke opsættes reklameflag rettet mod Motorvej E 20, idet der henvises til reglerne i Naturbeskyttelseslovens 21 om skiltning i det åbne land. Der må placeres ét henvisningsskilt per virksomhed ved hver vejadgang ud mod stamvej. Henvisningskiltet udføres som et pylonskilt og må højest være 1½ meter bredt og seks meter højt. Henvisningsskilte skal placeres på egen grund inden for en zone på 2½ meter fra vejskel. Samlede henvisningsskilte kan placeres i vejareal ved Fredericia Kommunes foranstaltning. 8.8 Der må ikke placeres billboards og andre former for reklameskilte inden for lokalplanområdet. 8.9 Til belysning af skilte må der anvendes spot eller indvendig skiltebelysning. Belysning må ikke være til gene for de omkringliggende ejendomme eller for trafikken. Ubebyggede arealer 9.1 Beplantning og terrænregulering skal foretages efter en samlet plan, der skal godkendes af Fredericia Kommune. Ved terrænregulering har den grundejer, der foretager reguleringen ansvaret for, at den naturlige afstrømning af overfladevand ikke hindres. 9.2 Arealet mellem vejskel og 50 meter fra motorvejens systemlinje og fem meter fra vejskel på Stakkesvang og Børupvej udlægges til grønne områder. Områderne skal tilsås med græs, og på arealerne ud mod Stakkesvang og Børupvej skal der plantes løvfældende vejtræer på række. Der kan kun 26

27 Bestemmelser anvendes én art for hele lokalplanområdet, og det skal enten være avnbøg (Carpinus betulus), almindelig røn (Sorbus aucuparia) eller småbladet lind (Tilia cordata). 9.3 Der skal plantes løvfældende vejtræer på række langs de interne fordelingsveje i forbindelse med byggemodningen. Der skal vælges samme træart, som der er valgt for vejbeplantningen ud mod Stakkesvang og Børupvej, jf. punkt 9.2. Udendørs opholdsarealer samt parkeringsarealer må ikke placeres i ovennævnte grønne områder. Ligeledes må der heller ikke anvendes græsarmeringssten inden for samme område. 9.4 Der skal etableres hegn i skel mellem nabogrunde i form af levende klippet/ uklippet hegn - dog kan trådhegn tillades, men kun hvis det etableres skjult i forbindelse med levende hegn. Der må gerne etableres hegn ud mod vejskel i form af levende klippet/ uklippet hegn. Trådhegn kan tillades, men kun hvis det etableres skjult i forbindelse med levende hegn. Trådhegn må dog ikke etableres indenfor motorvej E20s tinglyste byggelinje, inkl. højde- og passagetillæg, jf. Vejlovens 34, stk. 4. Beplantning skal bestå af arter der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Hegn mod vejskel skal plantes mindst 40 centimeter fra skel. 9.5 Der udlægges areal til et fem meter bredt beplantningsbælte langs hele Børupvænget som vist på kortbilag 1. Beplantningsbæltet skal bestå af arter der er naturligt hjemmehørende i Danmark. 9.6 De dele af arealer der ikke beplantes eller befæstes, skal tilsås med græs. 9.7 Der skal reserveres areal til regnvandsbassin og pumpebrønd med en placering som vist på kortbilag 1. Arealet skal mindst være på m 2. Regnvandsbassinet skal udformes som en naturlig udseende sø, og skråninger skal anlægges med en mindste hældning på 1:5, så arealet er farbart. 27

28 Overskudsjord fra etableringen af regnvandsbassiner må udlægges inden for lokalplanområdet, således at reguleringen foretages med en jævn fordeling på hele arealet, så det naturlige terræn respekteres. 9.8 Oplagring eller fremstilling udendørs må kun ske på afskærmede arealer og ikke på de grønne områder anført i punkt Diget skal bevares som et landskabstræk i lokalplanforslaget. Der skal friholdes et areal på minimum to meter på begge sider af diget til de nærmeste ejendoms- og vejskel. Der må ikke ske terrænændringer, beplantes eller -bygges indenfor de to meter på begge sider af diget. Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden for lokalplanområdet Gundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af fælles adgangsveje og andre fælles anlæg inden for foreningens område, herunder diget. Servitutter 11.1 Der er tinglyst servitut om gasledning som skal aflyses særskilt inden området kan bebygges Privatretlige bygningsservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med lokalplanen, fortrænges af denne lokalplan. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i overensstemmelse med punkt

29 Bestemmelser 12.2 Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet, at det i punkt 9.7 beskrevne regnvandsbassin er etableret Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er udarbejdet en beplantningsplan for de i punkt 9.2 nævnte grønne arealer. Tilladelser fra andre myndigheder 13.1 Der må ikke foretages ændringer af eksisterende forhold førend, der er meddelt tilladelse fra Jordbrugskommissionen vedrørende landbrugspligten på matr. nr. 6a, Børup By, Taulov Ny bebyggelse må ikke opføres indenfor 200 meter-zonen af gasledningen syd for motorvejen, førend Energinet har godkendt det endelige projekt Enhver form for anlæg eller regulering i det byggelinjepålagte areal nord for motorvejen kræver dispensation fra Vejdirektoratet Vejadgange skal godkendes efter Vejloven af vejmyndigheden (Vej & Park / Teknisk Udvalg). Vejudlæg skal godkendes efter Privatvejsloven af vejmyndigheden (Vej & Park / Teknisk Udvalg). Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i 29

30 strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Fredericia Byråd den 19. januar 2009 Uffe Steiner Jensen / Søren Adsersen Borgmester Kommunaldirektør 30

31 Bestemmelser 31

32 Kortbilag 1 - Dispositionsplan Stakkesvang Børupvej 3 Kl Kl Kl 1-3 Børupvænget Motorvej E20 Signatur :4.000 Delområde der må anvendes til virksomheder i miljøkl. 1-3 Delområde der må anvendes til virksomheder i miljøkl. 1-4 Delområde der må anvendes til virksomheder i miljøkl

33 Kortbilag Kortbilag 2 - Eksisterende forhold Børupvej Stakkesvang Børupvænget Motorvej E20 Signatur 1:

34 Kortbilag 3 - Vejledende illustrationsplan Stakkesvang Børupvej regnvandsbassin 15 m byggelinje Børupvænget 50 m vejbyggelinje Motorvej E20 1:4.000 Signatur 34

35 Kortbilag Kortbilag 4 - Fremtidigvejføring - Børupvej 2. etape Børupvej 1. etape Taulov Servicecenter Børupvænget Børupvej Skærbækvej Lokalplanområdet Ikke målfast 35

36

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012 Lokalplan nr. 368 For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing Ortofoto@COWI, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere