LOKALPLAN nr Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74. Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN nr. 287. Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74. Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000."

Transkript

1 LOKALPLAN nr. 287 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74 Lokalplanområde Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.:

2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af arealer og skabe overblik over kommunens udvikling i en længere periode. Efter Lov om planlægning har byrådet ret/pligt til at tilvejebringe nye planer eller til at ændre eller ophæve eksisterende planer. Disse ændringer foretages gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer o.s.v. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I afsnittet Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. Fredericia Kommune Teknik og Miljø Gothersgade Fredericia Telefonnr.:

3 LOKALPLAN nr. 287 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74 Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning... 7 Screening, jævnfør Lov om Miljøvurdering Kommuneplantillæg nr Bestemmelser 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og parkeringsforhold Lednings- og antenneforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Servitutter Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Dispositionsplan Kortbilag nr. 2: Eksisterende forhold Kortbilag nr. 3: Vejledende illustrationsplan Kortbilag nr. 4: Langtidsparkering ved Taulov

4 Stakkesvang Børupvej Skærbækvej Børupvænget Motorvej E20 Lokalplanområde Kort 1. Luftfoto med lokalplanafgrænsning. Indledning Lokalplanen omfatter et område på ca. 10 hektar, og ligger nordøst for Taulov, ca. 8,5 kilometer vest for Fredericia. Området afgrænses mod syd af motorvej E 20, mod vest af vejen Stakkesvang, mod nord af Børupvej og mod øst af Børupvænget/Børup landsby. Områdets beliggenhed og afgrænsning er vist på kort 1. Udarbejdelsen af lokalplanen sker på baggrund af et ønske fra to bygherrer om at anvende området til erhvervsformål i form af mindre erhvervsenheder. Området ligger i landzone, og kræver derfor udarbejdelse af en samlet lokalplan for hele området, så det bliver overført til byzone. Områdets anvendelse til erhvervsformål gør det attraktivt som placeringsmulighed for virksomheder, der ønsker en central beliggenhed i Danmark med gode trafikale forbindelser. Lokalplanområdet er synligt fra motorvejen og ca. 400 meter fra området ligger frakørsel 61, Taulov. Området er i Fredericia Kommunes lokalplanrammer udpeget til erhvervsområde for lettere virksomheder i miljøklasse

5 Redegørelse Børupvej regnvandsbassin Stakkesvang Børupvænget Motorvej E20 Kort 2. Vejledende illustrationsplan af erhvervsområde i Børup Lokalplanområdet ligger i et svagt bølgende terræn, hvor de tilgrænsende arealer mod vest og nord er udlagt til erhvervsformål, jf. lokalplan 31 A, 108 og 112 A. Mod øst og syd for motorvejen er naboarealerne udlagt til boligformål. Motorvejen ligger ca. fem-syv meter højere end lokalplanområdets terræn. Området anvendes i dag til landbrugsformål og beboelse - tre gårde og fem parcelhuse, der er en del af Børup landsby. Enkelte bygninger er i Kommuneatlas for Fredericia Kommune kategoriseret som bevaringsværdige i middel grad. En mindre skovparcel samt levende hegn udgør den eneste beplantning i lokalplanområdet og i den vestlige del af området ligger et beskyttet jord- og stendige. Kortbilag 2 viser hovedtrækkene i områdets eksisterende forhold samt lokalplanafgrænsningen. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger de fysiske rammer for områdets videre udbygning, 5

6 og den giver mulighed for, at området kan bebygges med mindre erhvervsvirksomheder i miljøklasserne 1-5 med en grundstørrelse på mindst m 2 og højest m 2. I størstedelen af lokalplanområdet er den maksimale bygningshøjde 12 meter, undtagen nærmest Børupvænget, hvor den maksimale bygningshøjde er 8½ meter. Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder, der sikrer, at der kun må placeres virksomheder i miljøklasse 1-3, jf. Håndbog om miljø og Planlægning, op til Børupvænget. Det er de virksomhedstyper, der har den laveste miljøbelastning i forhold til omgivelserne og kan placeres op til boligerne på Børupvænget uden at de medfører belastning af boligerne. Samtidig fastsætter lokalplanen, at bebyggelse kun må opføres i højest 8,5 meters højde for at sikre, at ny bebyggelse opføres i samme bygningsskala som bebyggelsen på Børupvænget. I delområde 2 må der placeres virksomheder i miljøklasse 1-4 og i området længst væk fra Børupvænget, delområde 3, må der placeres virksomheder i miljøklasse 1-5, jf. Håndbog om miljø og Planlægning. Med denne zoneopdeling sikres det, at de forskellige virksomhedstyper, afhængig af deres miljøbelastning, kan overholde den anbefalede afstand til boliger. Bebyggelsen skal fremstå i ens materialer og farver og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje skal fremtræde i enkelthed. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 50. Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Stakkesvang og Børupvej og veje skal udformes med henblik på, at færdsel kun kan ske med lav hastighed. Der skal etableres parkering på de enkelte grunde. Veje inden for lokalplanområdet udlægges i en bredde af ti meter med en kørebane med bredde på seks meter. Lokalplanen sikrer, at det beskyttede jord- og stendige i områdets vestlige del bevares, og at der i forbindelse med tilbygning bliver etableret et plantebælte langs Børupvænget for at afskæme erhvervsbebyggelsen fra landbyens boliger. Plantebæltet skal bestå af arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Langs Stakkesvang, Børupvej og de interne veje skal der plantes løvfældende træer på række. Hvor det er muligt, ønskes de eksisterende store solitærtræer bevaret. Området gives karakter med de materialer og farver der må anvendes og med beplantning langs de interne veje. Derudover sikrer lokalplanen, at der udlægges areal (på mindst m 2 ) til regnvandsbassin og pumpebrønd med dertil hørende vejadgang i områdets nordlige del. 6

7 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Regionplan Regionplan 2005 er ophævet til landsplandirektiv. Landsplandirektivet er gældende indtil Kommuneplan 2009 for Fredericia Kommune er endeligt vedtaget. Lokalplanområdet er i Regionplan 2005 udlagt til byformål og området er en del af det udpegede regionale erhvervs- og centerområde med landsdelscenterfunktioner. Lokalplanforslaget er således i overensstemmelse med regionplanen. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde E.18 Taulov delområde a, hvor der må opføres virksomheder i klasse 1-3 i form af lettere industri, liberale erhverv, udstillings-, lager- og værkstedsvirksomheder, som kun giver ringe påvirkning af omgivelserne. Dertil kan der i særlige tilfælde etableres virksomhedstilknyttede boliger. Maksimum etageantal er 1½, mindste grundstørrelse er m 2, maksimum bygningshøjden er 8½ meter og bebyggelsesprocenten er 50. Lokalplanen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelse, idet den forudsætter en mindste grundstørrelse på m 2 med mulighed for at opføre virksomheder i miljøklasse 1-5. Derudover er der et maksimum etageantal på 3 og en maksimum bygningshøjde på 12 meter. Der ønskes ikke længere at være mulighed for at opføre virksomhedstilknyttede boliger. Da der ikke er overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde E.18 Taulov delområde a, udarbejdes der et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget kan ses på side Agenda 21 Fredericia Kommune ønsker, at der ved renovering og nyopførelse af bygninger udføres tiltag for at fremme en bæredygtig udvikling. Med dette menes byggeri, der har et minimalt ressourceforbrug ved bygningernes opførelse, drift og vedligeholdelse samt affaldssystemer. Kommunen har i den anledning udarbejdet flere publikationer, der indeholder vejledninger til, hvordan man imødekommer en bæredygtig udvikling. Publikationerne kan afhentes hos Teknisk Udvalg. Zoneforhold Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres lokalplanområdet til byzone. 7

8 Tilladelse fra andre myndigheder Matrikel 6a, Børup By, Taulov er i dag pålagt landbrugspligt. Lokalplanens realisering forudsætter ophævelse af landbrugspligten, idet der ikke må foretages ændringer af områdets anvendelse førend Jordbrugskommissionen har meddelt ophævelse af landbrugspligten på matr. nr. 6a Børup By, Taulov i henhold til Landbrugslovens 4, stk. 1. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Af tinglyste servitutter har Fredericia Kommune fundet følgende inden for lokalplanområdet: - Byggelinje (50 meter fra motorvejens systemlinje) - Gasledning (Ledning ikke i brug - kan fjernes. Servitutten bør aflyses) - Rørledning, et rørlagt vandløb (Skal omlægges) - Oversigtsareal, hvor Børupvej støder på Stakkesvang - Elkabel Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, og vand-, fjernvarme-, gas- eller spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber der dækker det pågældende område. Jordforurening Der er ved planens vedtagelse ingen viden om forurening på vidensniveau 1 eller 2 efter Jordforureningsloven inden for lokalplanområdet. Ved lokalplanens vedtagelse overføres arealet til byzone. Det medfører, at arealet er omfattet af områdeklassificeringen lettere forurenet. Dvs. at al flytning af jord væk fra området er omfattet af anmeldepligt og skal ske i henhold til den til enhver tid gældende Jordflytningsbekendtgørelse. Ifølge Jordforureningslovens 72, stk. 2 skal grundejere sikre, at de øverste 50 centimeter jord er ren og fri for forurening inden ejendomme tages i brug til følsom anvendelse. Virksomhedsstøj Kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanområdet skal så vidt angår støj overholde grænserne fastsat i kommuneplanens rammebestemmelser således, at området må anvendes til virksomheder i klasse 1-3 med ingen eller kun ringe belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på 55 db(a) mandag fredag 07:00 18:00 og lørdag 07:00 14:00 45 db(a) mandag fredag 18:00 22:00 og lørdag 14:00 22:00 8

9 Redegørelse 40 db(a) alle dage 22:00 07:00, og virksomheder i klasse 4-5 med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på 60 db(a) mandag fredag 07:00 18:00 og lørdag 07:00 14:00 60 db(a) mandag fredag 18:00 22:00 og lørdag 14:00 22:00 60 db(a) alle dage 22:00 07:00. Jordbalance For at sikre en bæredygtig byggemodning, hvor overskudsjorden minimeres ved anlæg af veje, regnvandsbassiner og ved byggeri, giver lokalplanen mulighed for terrænmodelering inden for lokalplanområdet i op til fire meters højde over eksisterende terræn. Til terrænmodulering må der kun anvendes ren jord. Trafikforhold Trafikalt har området en ideel beliggenhed tæt ved motorvejsafkørsel. Lokalplanområdet tænkes vejbetjent fra Stakkesvang/Børupvej, der via Børupvej og herfra videre af Europavej og Skærbækvej giver forbindelse til motorvejen. Der er i dag en årsdøgntrafik på motorvejen på ca biler, Børupvej har 3.400, og Stakkesvang har biler. Det vurderes, at transporten til og fra de kommende virksomheder i området ikke vil ændre væsentligt på den samlede trafikmængde på det overordnede vejnet i området. Inden for en kort gangafstand er der stoppesteder for bybusserne 4 og 5 hver halve time med videre forbindelse til Fredericia. Taulov station ligger indenfor ca meter med videre forbindelse til Esbjerg/Sønderborg og til Fredericia med videre forbindelse mod Odense og Århus. Nordøst for lokalplanområdet bliver der etableret en langtidsparkeringsplads, der i første omgang ikke får nogen betydning for lokalplanområdet. Tidligst om fem år vil forlægningen af Børupvej ud for lokalplanområdet starte, og aflagte vejarealer vil Fredericia Kommune forsøge at afhænde alt afhængig af, hvilke ledninger der ligger i jorden langs vejen. Se kortbilag 4. Vejbyggelinjer Motorvej E 20 er pålagt en byggelinje, der forløber langs systemlinjen (autoværnet) i en afstand af 50 meter. Til byggelinjen skal lægges et højdetillæg på to gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinje plus passagetillæg på én meter. Enhver form for anlæg eller regulering i det byggelinjepålagte areal kræver dispensation fra Vejdirektoratet. 9

10 Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn (høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt Vejdirektoratets håndbog Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed. Trafikstøj Det skal sikres, at det indendørs støjniveau for kontorbyggeri ikke overstiger L(DEN) 38 db, samt at det udendørs støjniveau på bebyggelsens friarealer ikke overstiger L(DEN) 63 db. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer kan sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender væk fra motorvejen for at sikre tilstrækkelig afstand indenfor lokalplanens byggelinjer. Forsyning Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes Spildevandsplan. Den maximale tilladte befæstelse (der omfatter bygningens grundareal, indkørsel, terrasse, parkeringsarealer og lign.) af den enkelte erhvervsgrund, vil fremgå af spildevandsplanen. Ved byggeri med kælder gælder, at Fredericia Kommunes kloaksystem ikke kan modtage regn- og spildevand fra kælderplan. Der skal etableres et regnvandsbassin i lokalplanområdet med placering som vist på kortbilag 1 i forbindelse med udstykningen. Ny bebyggelse i området forsynes med kollektiv varmeforsyning. Såfremt kollektiv varmeforsyning af tekniske årsager ikke kan anvendes til procesenergi er virksomhederne fritstillet. Vandforsyning skal ske fra et kollektivt vandforsyningsanlæg. I området er der almindelige grundvandsinteresser, men nye erhvervsbebyggelser i miljøklasse 1-5 på lokalplanens areal vurderes ikke, at få nogen negativ indflydelse på disse interesser. Lokalplanområdet ligger desuden i et område med svær lerjord, hvilket i nogen grad giver en beskyttelse af grundvandet. Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes regulativer om affald. Naturgasledning Syd for Motorvej E 20 (uden for lokalplanområdet) er der placeret en gastransmissionsledning (Egtved - Lillebælt), der har en byggelinje på 80 meter af sikkerhedsmæssige årsager. Energinet.dk har foretaget en sikkerhedsvurdering for lokalplanområdet. Med det forventede antal bygninger og personer, der skal opholde sig i disse, er det vurderet, at sikkerhedsbilledet er tilfredsstillende. 10

11 Redegørelse Da 80 meter-zonen holder sig inden for motorvejens byggelinje, der heller ikke giver mulighed for at opføre bebyggelse, har den ikke betydning for lokalplanområdet. Derimod skal bygherre henvende sig til Energinet.dk, når et konkret projekt foreligger i forhold til deres bestemmelser omkring, hvor mange personer der må opholde sig i dagtimerne indenfor en zone af 200 meter fra ledningen, jf. kortbilag 1. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er omfattet af Planlovens 5 a vedrørende kystnære områder. Lokalplanområdet ligger ca. 2,8 kilometer fra kysten, og det er ikke synligt fra kysten, da der mellem lokalplanområdet og kysten ligger bebyggelse og beplantning. Lokalplanområdet og dets omgivende arealer fremstår ikke som kystlandskab, da det er fladt, og der ikke kan se kystskråninger eller vand fra området. Lokalplanområdet er omgivet af bebyggelse, hvoraf noget er højere end den bebyggelse lokalplanen giver mulighed for. Den bebyggelse, lokalplanen giver mulighed for, vil i omfang og højde ikke afvige fra den Børup landsby set fra Børupvænget mod syd Det beskyttede dige med motorvejen og en teknisk installation i baggrunden. 11

12 bebyggelse, der er opført rundt om lokalplanområdet. I lokalplanramme E 18 b, E 19 og E 17 er der opført bebyggelse i meters højde. Lokalplanområdet fremstår som et restareal i et byområde under udbygning med erhvervsområder i byzone nord, øst og vest for området. Syd for området ligger motorvej E 20, og på den modsatte side af vejen ligger et boligområde i byzone under udbygning. Der er foretaget store investeringer i infrastrukturen i området med henblik på at kunne vejforsyne det samlede erhvervsområde hensigtsmæssigt. Der er planer om ændrede vejføringer i nærmeste fremtid for at optimere trafikken i forhold til det overordnede vejnet. Derud over har området ikke den store anvendelsesværdi til landbrugsformål dels på grund af områdets begrænsede størrelse, der ligger et beskyttet dige i området og at det allerede er delvist bebygget langs Børupvænget og Børupvej med boligbebyggelse. Området ligger i landzone, men fremstår som et restareal i et byområde. Det vurderes derfor, at det er hensigtsmæssigt at udlægge lokalplanområdet til erhvervsformål. Bevaringsværdig bebyggelse Enkelte bygninger er i Kommuneatlas for Fredericia Kommune kategoriseret som bevaringsværdige i middel grad. Det drejer sig om dele af de tre gårdbebyggelser samt dele af tre parcelhuse, jf. kortbilag 2. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af alle eksisterende bygninger, da de vurderes til ikke at være væsentligt bevaringsværdige. Fortidsminder Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet findes fortidsminder, som er omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af juni 2001) skal arbejdet standes og Vejle Museum orienteres. Vejle Museum har foretaget arkivalsk kontrol. Der er ikke registreret fortidsminder indenfor selve lokalplanområdet, men arealet støder op til en tidligere middelalder boplads. Der er ligeledes registreret en boplads og en gravhøj syd for arealet. Der kan derfor forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, som kan medføre behov for en arkæologisk forundersøgelse/registrering i henhold til Museumsloven 27, stk. 2. For at sikre koordinering af anlægsarbejdet og de arkæologiske undersøgelser, bedes bygherre under alle omstændigheder kontakte Vejle Museum i så god tid som muligt forud for iværksættelse af gravearbejder på stedet. Beskyttede jord- og stendiger Der er registreret et beskyttet dige i lokalplanområdets vestlige del, hvilket betyder, at det er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven, 29 a, 12

13 Redegørelse lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer, senest Ændringslov nr. 454 af 9. juni Lokalplanen sikrer, at diget bevares som et landskabstræk i lokalplanområdet. Den sikrer også, at der friholdes et areal med en bredde på minimum to meter på begge sider af diget til de nærmeste ejendoms- og vejskel, hvor der hverken må ske terrænændringer, beplantes eller -bygges. Screening, jævnfør Lov om miljøvurdering Ifølge lov nr. 316 af 15. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplaners og kommuneplanens indvirkning på miljøet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Fredericia Kommune har screenet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på, at undersøge om der skal foretages en egentlig miljøvurdering. Lokalplanen omfatter ikke forhold, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. For de øvrige forhold er der lavet en checkliste. På baggrund af denne screening er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for kommuneplantillægget og lokalplanen, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering, da det vurderes, at erhvervsbyggeri efter lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Den sydlige del af lokalplanområdet med motorvejen i baggrunden. 13

14 Motorvej L 7 B 23 E 18 b BE 6 E 18 a E 18 b Skærbækvej E 17 E 18 b Motorvej E 20 E 18 a B m transportkorridor O 30 B 25 E 19 Kort 3. Kortet viser rammeområdet. Kolding Landevej Område som er omfattet af kommuneplantillæg nr. 74. Tillæg nr. 74 til kommuneplanens rammer Kommuneplantillægget gælder for rammeområde E.18 a, og har til formål at ændre rammebestemmelserne for bebyggelseshøjden og etageantallet fra 8,5 meter og 1½ etager til 12 meter og 3 etager, at ændre rammebestemmelserne for mindste grundstørrelsen fra m 2 til m 2 samt at ændre rammebestemmelserne for virksomheder i miljøklasse 1-3 til virksomheder i miljøklasse 1-5. Jf. planlovens 11 f, stk. 4 skal kommunen for de kystnære dele af byzonerne ved revision af kommuneplanen vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjde med henblik på, at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed. Den bebyggelse, kommuneplantillægget giver mulighed for, vil i omfang og 14

15 Kommuneplantillæg højde ikke afvige fra den bebyggelse, der ligger omkring lokalplanområdet. I lokalplanramme E 18 b, E 19 og E 17 er der opført bebyggelse i meters højde. Erhvervsområde Området må anvendes til fremstillingsvirksomhed, lager, reparation, engroshandel, liberale erhverv, administration, håndværks- og servicevirksomhed. Erhvervsområderne inddelses i 7 klasser efter miljøbelastende forhold. Klasse 1-3 omfatter virksomheder med ingen eller kun ringe belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på Klasse 4-5 omfatter virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på Klasse 6-7 omfatter virksomheder med en stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på Erhvervsgrunde skal have en størrelse på mindst m 2, og for flere af områderne gælder det, at grundene skal have en mindste størrelse på m 2. Bebyggelsesprocenten for alle erhvervsområder er 50. Område E.18 a, Taulov Gældende planer: Lokalplan nr. 287 ved vedtagelse. Særlig anvendelse: Distributionscenter Taulov forbeholdes primært virksomheder med store transportbehov. Delområde E.18 a er beliggende i landzone og inddrages i byzone. I området for virksomheder i klasse 1-3 kan der etableres virksomheder i form af lettere industri, liberale erhverv, udstillings-, lager- og værkstedsvirksomheder, som kun giver ringe påvirkning af omgivelserne. I området for virksomheder i klasse 3-5 kan der etableres virksomheder i form af industri, lager- og værkstedsvirksomheder, som kan give anledning til middel påvirkning af omgivelserne. Områdets udformning: Områdets visuelle indtryk højnes generelt, bl.a. ved, at der etableres beplantninger mod områdets overordnede veje. Max. etageantal: 3 Mindste grundstørrelse: m 2 Max. bygningshøjde: 12 meter 15

16 16 Lokalplanen og kommuneplantillægget er offentliggjort 4. februar 2009

17 Bestemmelser LOKALPLAN nr. 287 Erhvervsområde i Børup Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Dispositionsplan Kortbilag nr. 2: Eksisterende forhold Kortbilag nr. 3: Vejledende illustrationsplan Kortbilag nr. 4: Fremtidig vejføring - Børupvej Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre: 3, 5a, 6a, 6m, 7a, 7l, 9h, 16b, 16c og 16d, Børup By, Taulov, samt alle parceller, der efter den 1. marts 2008 udstykkes heraf. Anmelder: Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia 17

18 8 i 5 q 8 ac 7000 c 16 a 15 a 16 e 7000 g 7 a 6 a 5 a 9h 6 m 16 c 16 d 3 4 q 16 b 8 ag 8 k 50 a 49 b 18 h 18 g 18 k 7000 l 8 a 8 u 49 a d 7 l 18 a 18 f 7000 h 18 e 19b 5 m 5 r 4 x 7000 i Kort 4. Alle matrikler er af Børup By, Taulov. 18

19 Bestemmelser I henhold til Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 813 af den 21. juni 2007, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at at at udlægge lokalplanområdet til erhvervsformål sikre områdets æstetiske og arkitektoniske fremtræden ved at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens højder og ydre fremtræden samt krav til beplantning og udformning af ubebyggede arealer med dertil hørende regnvandsbassin overføre lokalplanens område fra landzone til byzone Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kort 4 og omfatter følgende matrikelnumre: 3, 5a, 6a, 6m, 7a, 7l, 9h, 16b, 16c og 16d, Børup By, Taulov, samt alle parceller, der efter den 1. marts 2008 udstykkes heraf. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Arealet overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. 3.2 Området inddeles i tre delområder for placering af virksomheder inden for miljøklasserne 1-5, jf. kortbilag 1. Område 1 må anvendes til virksomheder i miljøklasse 1-3, jf. Håndbogen om Miljø og Planlægning, med en støjgrænseværdi på: 55 db(a) mandag fredag 07:00 18:00 og lørdag 07:00 14:00 45 db(a) mandag fredag 18:00 22:00 og lørdag 14:00 22:00 40 db(a) alle dage 22:00 07:00 Der kan således opføres og indrettes bebyggelse til lettere industri, liberale 19

20 erhverv, udstillings-, lager- og værkstedsvirksomheder. Område 2 må anvendes til virksomheder i miljøklasse 1-4, jf. Håndbogen om Miljø og Planlægning, med en støjgrænseværdi på: 60 db(a) mandag fredag 07:00 18:00 og lørdag 07:00 14:00 60 db(a) mandag fredag 18:00 22:00 og lørdag 14:00 22:00 60 db(a) alle dage 22:00 07:00 Der kan således opføres og indrettes bebyggelse til industri, lager- og værkstedsvirksomheder. Område 3 må anvendes til virksomheder i miljøklasse 1-5, jf. Håndbogen om Miljø og Planlægning, med en støjgrænseværdi på: 60 db(a) mandag fredag 07:00 18:00 og lørdag 07:00 14:00 60 db(a) mandag fredag 18:00 22:00 og lørdag 14:00 22:00 60 db(a) alle dage 22:00 07:00 Der kan således opføres og indrettes bebyggelse til industri, lager- og værkstedsvirksomheder. 3.3 Det skal sikres, at det indendørs støjniveau for kontorbyggeri ikke overstiger L(DEN) 38 db, samt at det udendørs støjniveau på bebyggelsens friarealer ikke overstiger L(DEN) 63 db. For at opnå den fornødne støjdæmpning af de udendørs opholdsarealer i forhold til trafikstøjen fra motorvejen, kan opholdsarealer enten placeres på den side af bygningen, der vender bort fra motorvejen eller ved at der for den enkelte bygning etableres den nødvendige støjafskærmning af de udendørs opholdsarealer i tilknytning til bebyggelsen, f. eks. som vist på principskitsen. Støjafskærmning må ikke placeres inden for den tinglyste byggelinje i forhold til Opholdsareal motorvej E20. Jf. principskitse for Støjskærm støjafskærmning. 3.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer eller andre tekniske fælles installationer, når de ikke har mere end 15 m 2 bebygget areal. Disse anlæg må ikke placeres indenfor byggelinjen på 50 meter plus højdetillæg plus én meter i forhold til motorvejens systemlinje. 20 Byggelinie Motorvej Principskitse for støjafskærmning

21 Bestemmelser Udstykning 4.1 Området skal udstykkes i princippet som vist på dispositionsplanen, kortbilag 1. Interne skel kan rykkes lidt, hvis der opstår behov derfor. 4.2 Ved udstykning må der højest fremkomme 23 grunde, hvor grundene skal udstykkes med en størrelse på mellem mindst m 2 og højest m 2. De viste grunde på dispositionsplanen kan således slås sammen, så den maksimale grundstørrelse opnås. Vej- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Stakkesvang og Børupvej. Placering af vejtilslutninger fremgår af kortbilag 1. Ved vejtilslutninger skal hjørnerne afskæres med mindst fem meter. Der skal ansøges om vejadgang efter Vejlovens kapitel 6, 70 og Der udlægges arealer til veje med en placering som vist på kortbilag 1 i mindst ti meters bredde. Vejprojektet skal fremsendes til godkendelse i henhold til Privatvejslovens 24 inden vejudlægget kan foretages. Kørebaner anlægges med asfalt i mindst seks meters bredde. Sidearealer tilsås med græs. 5.3 Hjørnet ved Stakkesvang og Børupvej er pålagt en oversigtslinje der skal respekteres. Se kortbilag Der skal etableres én parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. Der må ikke etableres parkering nærmere 50 meter fra motorvejens systemlinje. 5.5 Det skal sikres, at renovationsvogne kan køre og vende i lokalplanområdet og let komme til og fra eventuelle miljøstationer. 21

22 Ved fremsendelse af projektforslag skal der vedlægges en tegning med venderadier for renovationsvogne. 5.6 Der skal sikres en vejadgang til det nye regnvandsbassin i mindst seks meters bredde. 5.7 Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn (høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt Vejdirektoratets håndbog Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed. Lednings- og antenneforhold 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs veje i ubefæstede arealer. Eksisterende ledninger skal respekteres. Eksisterende ledninger skal omlægges i forbindelse med udstykning. 6.2 Ny bebyggelse i området forsynes med kollektiv varmeforsyning. Rumopvarmning skal ske med kollektiv varmeforsyning. Hvis varmebehovet kan dækkes af overskudsvarme fra processen kan kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning frafaldes efter konkret ansøgning. Ved etablering af opvarmningssystemer med vedvarende energi kan Byrådet dispensere fra ovennævnte. Såfremt kollektiv varmeforsyning af tekniske årsager ikke kan anvendes til procesenergi er virksomhederne fritstillet. 6.3 Belysning af bebyggelse og parkeringsarealer, arealer til udendørs oplag og interne veje må ikke oplyse eller virke blændende på naboarealer eller tilgrænsende veje. * 6.4 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra kollektiv vandforsyningsanlæg. 6.5 Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv kloakforsyning. 22 *) Vejprojekt inkl. belysningsanlæg skal godkendes af vejmyndigheden forinden udførelse.

23 Bestemmelser 6.6 Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes Spildevandsplan. Den maksimale tilladte befæstelse (der omfatter bygningens grundareal, indkørsel, terrasse, parkeringsarealer og lign.) af den enkelte erhvervsgrund, fremgår af spildevandsplanen. Ved byggeri med kælder gælder, at Fredericia Kommunes kloaksystem ikke kan modtage regn- og spildevand fra kælderplan. Der skal etableres et regnvandsbassin i lokalplanområdet. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 50 meter fra motorvejens midte. Til byggelinjen skal der lægges et højdetillæg på to gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinje plus passagetillæg på én meter. Enhver form for anlæg eller regulering i det byggelinjepålagte areal kræver dispensation fra Vejdirektoratet. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end fem meter fra vejskel af Stakkesvang og Børupvej, mens ny bebyggelse ikke må opføres nærmere end 15 meter fra vejskel mod Børupvænget. Erhvervsbebyggelse Byggelinje Beplantningshegn Børupvænget Boligbebyggelse Principsnit der viser byggelinjens og den nye erhvervsbebyggelse betydning for den eksisterende boligbebyggelse. 7.3 Indenfor lokalplanområdet må intet punkt af en bygning gives en højde, der overstiger 12 meter over terræn (niveauplan) målt efter bygningsreglementets bestemmelser, og bebyggelse må højest opføres i tre etager. Undtaget er det skraverede område på kortbilag 1, hvor intet punkt af en bygning må gives en højde, der overstiger mere end 8½ meter over terræn (niveauplan) målt efter bygningsreglementets bestemmelser, og bebyggelse må højest opføres i to etager. Byggeri må opføres med kælder, herunder parkeringskælder. 23

24 7.4 Bygninger må ikke opføres med en større højde end 6 meter i en afstand af 5 meter fra naboskel og 12 meter i en afstand af 7,5 meter fra naboskel. Tilladelige bygningshøjder i mellemliggende intervaller fås ved interpolation, jf. tegning 1. Byrådet kan tillade for hele lokalplanområdet, at ventilationsskakte, elevatortårne, specielle anlæg, tankanlæg, skorstene m.v. kan opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, og såfremt de ikke virker visuelt generende for omkringboende. Tegning 1. 6 m 12 m 7.5 Erhvervsvirksomhederne skal placere deres kontor- eller administrationsbygninger ud mod adgangsvejene således, at der opnås en facadevirkning mod disse. skel 5 m 7,5 m Mere anonyme bygninger som. f.eks. produktionslokaler og lagerhaller skal placeres således, at de ikke dominerer grundens eller områdets øvrige bebyggelse. Inden bebyggelsen finder sted, skal der til bygningsmyndighedens godkendelse af, om projektet overholder lokalplanens bestemmelser, forligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for evt. terrænreguleringer og materialevalg. 7.6 Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan (stueplan) forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. 7.7 Bygninger til transformatorstationer eller andre tekniske fælles installationer må ikke være højere end 2½ meter over terræn. Disse bygninger må ikke placeres indenfor byggelinjen på 50 meter plus højdetillæg plus én meter i forhold til motorvejens systemlinje. 24

25 Bestemmelser Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk arkitektonisk helhed, og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje skal fremtræde i enkelthed. Mindst 70 % af de udvendige bygningssider skal opføres i materialer som ubehandlet eller pudset tegl, natursten eller beton. Maksimum 30 % af de udvendige bygningssider kan opføres i træ, glas eller metal. 8.2 Bebyggelse skal fremtræde i farverne hvid, sort eller i en gråtone-skala mellem disse to farver. Dele af facader der består af træ skal fremstå ubehandlet eller olieret. 8.3 Tagdækning skal udføres som sort eller mørkegråt tagpap eller zink. Der må anvendes rækværk, vinduesrammer og sprosser i træ og/eller metal. Hvis der anvendes træ, skal det males i hvid, grå, sort eller være ubehandlet eller olieret. 8.4 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tag- og facadebeklædning. Undtaget er solfangeranlæg, der i givet fald skal indgå som en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk. 8.5 Ventilationsanlæg skal indpasses uden at virke skæmmende, dvs. at de skal indgå som en naturlig del af bygningen. 8.6 Skiltning for den enkelte virksomhed udføres som facadeskiltning og/eller henvisningsskiltning.** Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Placering af skilte over bygningen tillades ikke. Hvis der er flere virksomheder på samme ejendom, skal skiltene koordineres, så der fremkommer en god helhedsvirkning. Lys i skilte må ikke virke blændende. Der må placeres ét facadeskilt pr. facade. Der må dog højest opsættes tre facadeskilte per virksomhed - ét på hver facade mod eksterne veje. Der må dog ikke opsættes skilte rettet mod Motorvej E 20, idet der henvises **) Inden skiltning etableres, skal bygningsmyndigheden vurdere, om skiltningen overholder lokalplanens bestemmelser, og der skal derfor foreligge tegningsmateriale, der beskriver skiltets udformning, størrelse, materialevalg, farve og placering. 25

26 til reglerne i Naturbeskyttelseslovens 21 om skiltning i det åbne land. Facadeskilte skal udføres som påsatte/påmalede bogstaver og/eller logo eller pladeskilte direkte på facaden. Facadeskilte skal underordne sig facaden og må ikke få karakter af facadebeklædning. Facadeskiltets samlede areal må højest være otte m Der må højest opsættes ét reklameflag for hver virksomhed. Flag skal placeres indenfor byggelinjerne, og flagstænger placeres inden for et nærmere afgrænset område på linje eller i en gruppe med indbyrdes afstand på højest 12 meter. Der må dog ikke opsættes reklameflag rettet mod Motorvej E 20, idet der henvises til reglerne i Naturbeskyttelseslovens 21 om skiltning i det åbne land. Der må placeres ét henvisningsskilt per virksomhed ved hver vejadgang ud mod stamvej. Henvisningskiltet udføres som et pylonskilt og må højest være 1½ meter bredt og seks meter højt. Henvisningsskilte skal placeres på egen grund inden for en zone på 2½ meter fra vejskel. Samlede henvisningsskilte kan placeres i vejareal ved Fredericia Kommunes foranstaltning. 8.8 Der må ikke placeres billboards og andre former for reklameskilte inden for lokalplanområdet. 8.9 Til belysning af skilte må der anvendes spot eller indvendig skiltebelysning. Belysning må ikke være til gene for de omkringliggende ejendomme eller for trafikken. Ubebyggede arealer 9.1 Beplantning og terrænregulering skal foretages efter en samlet plan, der skal godkendes af Fredericia Kommune. Ved terrænregulering har den grundejer, der foretager reguleringen ansvaret for, at den naturlige afstrømning af overfladevand ikke hindres. 9.2 Arealet mellem vejskel og 50 meter fra motorvejens systemlinje og fem meter fra vejskel på Stakkesvang og Børupvej udlægges til grønne områder. Områderne skal tilsås med græs, og på arealerne ud mod Stakkesvang og Børupvej skal der plantes løvfældende vejtræer på række. Der kan kun 26

27 Bestemmelser anvendes én art for hele lokalplanområdet, og det skal enten være avnbøg (Carpinus betulus), almindelig røn (Sorbus aucuparia) eller småbladet lind (Tilia cordata). 9.3 Der skal plantes løvfældende vejtræer på række langs de interne fordelingsveje i forbindelse med byggemodningen. Der skal vælges samme træart, som der er valgt for vejbeplantningen ud mod Stakkesvang og Børupvej, jf. punkt 9.2. Udendørs opholdsarealer samt parkeringsarealer må ikke placeres i ovennævnte grønne områder. Ligeledes må der heller ikke anvendes græsarmeringssten inden for samme område. 9.4 Der skal etableres hegn i skel mellem nabogrunde i form af levende klippet/ uklippet hegn - dog kan trådhegn tillades, men kun hvis det etableres skjult i forbindelse med levende hegn. Der må gerne etableres hegn ud mod vejskel i form af levende klippet/ uklippet hegn. Trådhegn kan tillades, men kun hvis det etableres skjult i forbindelse med levende hegn. Trådhegn må dog ikke etableres indenfor motorvej E20s tinglyste byggelinje, inkl. højde- og passagetillæg, jf. Vejlovens 34, stk. 4. Beplantning skal bestå af arter der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Hegn mod vejskel skal plantes mindst 40 centimeter fra skel. 9.5 Der udlægges areal til et fem meter bredt beplantningsbælte langs hele Børupvænget som vist på kortbilag 1. Beplantningsbæltet skal bestå af arter der er naturligt hjemmehørende i Danmark. 9.6 De dele af arealer der ikke beplantes eller befæstes, skal tilsås med græs. 9.7 Der skal reserveres areal til regnvandsbassin og pumpebrønd med en placering som vist på kortbilag 1. Arealet skal mindst være på m 2. Regnvandsbassinet skal udformes som en naturlig udseende sø, og skråninger skal anlægges med en mindste hældning på 1:5, så arealet er farbart. 27

28 Overskudsjord fra etableringen af regnvandsbassiner må udlægges inden for lokalplanområdet, således at reguleringen foretages med en jævn fordeling på hele arealet, så det naturlige terræn respekteres. 9.8 Oplagring eller fremstilling udendørs må kun ske på afskærmede arealer og ikke på de grønne områder anført i punkt Diget skal bevares som et landskabstræk i lokalplanforslaget. Der skal friholdes et areal på minimum to meter på begge sider af diget til de nærmeste ejendoms- og vejskel. Der må ikke ske terrænændringer, beplantes eller -bygges indenfor de to meter på begge sider af diget. Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden for lokalplanområdet Gundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af fælles adgangsveje og andre fælles anlæg inden for foreningens område, herunder diget. Servitutter 11.1 Der er tinglyst servitut om gasledning som skal aflyses særskilt inden området kan bebygges Privatretlige bygningsservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med lokalplanen, fortrænges af denne lokalplan. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i overensstemmelse med punkt

29 Bestemmelser 12.2 Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet, at det i punkt 9.7 beskrevne regnvandsbassin er etableret Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er udarbejdet en beplantningsplan for de i punkt 9.2 nævnte grønne arealer. Tilladelser fra andre myndigheder 13.1 Der må ikke foretages ændringer af eksisterende forhold førend, der er meddelt tilladelse fra Jordbrugskommissionen vedrørende landbrugspligten på matr. nr. 6a, Børup By, Taulov Ny bebyggelse må ikke opføres indenfor 200 meter-zonen af gasledningen syd for motorvejen, førend Energinet har godkendt det endelige projekt Enhver form for anlæg eller regulering i det byggelinjepålagte areal nord for motorvejen kræver dispensation fra Vejdirektoratet Vejadgange skal godkendes efter Vejloven af vejmyndigheden (Vej & Park / Teknisk Udvalg). Vejudlæg skal godkendes efter Privatvejsloven af vejmyndigheden (Vej & Park / Teknisk Udvalg). Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i 29

30 strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Fredericia Byråd den 19. januar 2009 Uffe Steiner Jensen / Søren Adsersen Borgmester Kommunaldirektør 30

31 Bestemmelser 31

32 Kortbilag 1 - Dispositionsplan Stakkesvang Børupvej 3 Kl Kl Kl 1-3 Børupvænget Motorvej E20 Signatur :4.000 Delområde der må anvendes til virksomheder i miljøkl. 1-3 Delområde der må anvendes til virksomheder i miljøkl. 1-4 Delområde der må anvendes til virksomheder i miljøkl

33 Kortbilag Kortbilag 2 - Eksisterende forhold Børupvej Stakkesvang Børupvænget Motorvej E20 Signatur 1:

34 Kortbilag 3 - Vejledende illustrationsplan Stakkesvang Børupvej regnvandsbassin 15 m byggelinje Børupvænget 50 m vejbyggelinje Motorvej E20 1:4.000 Signatur 34

35 Kortbilag Kortbilag 4 - Fremtidigvejføring - Børupvej 2. etape Børupvej 1. etape Taulov Servicecenter Børupvænget Børupvej Skærbækvej Lokalplanområdet Ikke målfast 35

36

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter LOKALPLAN 83 Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 LOKALPLAN nr. 254 Boligområde på Peder Bøgvads Vej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere