REDEGØRELSE FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN. J.nr Den 22. maj 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN. J.nr. 04-7089-188. Den 22. maj 2007"

Transkript

1 FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN J.nr Den 22. maj 2007 REDEGØRELSE Sammenfatning: Forsvarets Auditørkorps har afsluttet sin undersøgelse af skydeulykken i Oksbøl øvelsesterræn den 17. januar 2007, hvorved konstabelelev (KSE) Kenneth Holst blev dræbt og en befalingsmand såret. Ingen personer er blevet sigtet for overtrædelse af militær straffelov eller anden lovgivning i forbindelse med undersøgelsen, idet ingen personer findes at kunne drages strafferetligt til ansvar for ulykken. Redegørelsen sendes til Hærens Operative Kommando med henblik på, at de observationer, som er gjort i forbindelse med undersøgelsen, kan indgå i forsvarets fortsatte arbejde med at forbedre sikkerheden i forbindelse med uddannelsen og således måske medvirke til at formindske risikoen for, at en tilsvarende ulykke kan ske igen. Forsvarets Auditørkorps foretager herefter ikke yderligere i sagen, men står til rådighed for Hærens Operative Kommando for yderligere drøftelse i forbindelse med undersøgelsen, såfremt der er behov herfor. I det følgende gennemgås under 1. de nærmere omstændigheder i forbindelse med ulykken og under 2. regelgrundlaget for den pågældende skydning og tilrettelæggelsen heraf. Under 3. findes Forsvarets Auditørkorps vurderinger samt under 4. andre omstændigheder mv., som er fremkommet i forbindelse med undersøgelsen, og som Forsvarets Auditørkorps har fundet at burde henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på. 1. De nærmere omstændigheder i forbindelse med ulykken. Den følgende redegørelse for hændelsesforløbet bygger på de forklaringer, som er afgivet under efterforskningen til Forsvarets Auditørkorps, sammenholdt med de tekniske undersøgelser. Under efterforskningen er afhørt i alt 27 personer, hvoraf en række nøglepersoner er afhørt flere gange. Som det ofte kan være tilfældet, når et større antal personer har afgivet forklaringer om et hændelsesforløb, er der af forskellige personer afgivet lettere varierede forklaringer. Det forhold, at ikke alle forklaringer er afspejlet i gengivelsen, er ikke ensbetydende med, at Forsvarets Auditørkorps afviser de ikke afspejlede forklaringer, 1

2 men at de sammenholdt med de øvrige forklaringer og de i øvrigt foreliggende oplysninger er fundet af mindre betydning for den samlede beskrivelse. Med denne bemærkning lægger Forsvarets Auditørkorps til grund, at det mest sandsynlige hændelsesforløb er følgende: KSE Kenneth Holsts enhed, 2. deling af 4. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU)/ spejdereskadron fra Gardehusarregimentet, var ankommet til Oksbøl den 16. januar 2007, dagen før ulykken, med henblik på at gennemføre bl.a. skydninger i forbindelse med den afsluttende missionsorienterende uddannelse, inden delingen sammen med resten af eskadronen i februar 2007 skulle udsendes til Irak som del af den danske bataljon (hold 9). Om morgenen den 17. januar 2007 var delingen til stede med 3 grupper fordelt på 3 Piranha pansrede hjulkøretøjer i venteområdet på Kallesmærsk Hede i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn med henblik på at gennemføre en enhedsskydning, som benævnes Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte. Skydningen består af en bane med 4 momenter, hvor grupperne skal reagere på forskellig måde over for (simuleret) beskydning. Banen udgør en del af øvelsesområdet i Oksbøl Skydeterræn på og omkring Vågemøllevej, i umiddelbar nærhed af kulissen Våge Mølle. Vågemøllevej er en grusbelagt vej, der har en bredde fra græskant til græskant på ca. 4,2 m. Kun i området ud for den i sagen omtalte vold nord for vejen er bredden/kørearealet ud til ca. 10,4 m. Volden er nærmere at betegne som et fladt plateau, i størrelse ca. 23 m x 26 m, som er hævet ca. 1,2 m over terrænets øvrige niveau. Øvelsesområdet er generelt knoldet med fladt lyngklædt hedeområde med vandhuller. Ved ankomsten til venteområdet konstateredes det, at der ikke var medbragt ammunition, og 2. brigade i Oksbøllejren blev derfor kontaktet med henblik på at fremskaffe ammunitionen. Den for skydningen udpegede overordnede skydeleder, en kaptajn, gennemgik herefter sikkerhedsinstruks for alt personel. Instruksen omfattede dels en generel sikkerhedsinstruks for skydninger, dels en fysisk gennemgang af banen med de fire momenter, hvor personellet sad af køretøjerne, fik udpeget målene og fortalt, med hvilke våben de enkelte mål måtte beskydes. Grupperne kørte tilbage til venteområdet, og da ammunitionen endnu ikke var blevet fremskaffet, blev ventetiden udnyttet til at sidde op og af Piranha erne, da grupperne efter det oplyste kun i mindre omfang tidligere under uddannelsen havde haft rådighed over disse køretøjer. Efter tilgang af ammunition ladede grupperne op med løs ammunition med henblik på først at gennemkøre banen med løs ammunition. Mens de 3 første momenter alle er tænkt som situationer, hvor grupperne skal afgive ild, mens de forbliver på køretøjerne, men i øvrigt køre igennem, forventes det ved moment 4, hvor grupperne beskydes forfra, at grupperne skal optage kampen og frigøre sig ved at trække sig tilbage. Momentet afvikles på den måde, at skydelederen i terrænet foran en- 2

3 hederne rejser et antal skiver, som skal forestille fjender, som beskyder enhederne, hvorefter enhederne skal frigøre i overensstemmelse med almindelige taktiske principper og inden for de sikkerhedsbestemmelser, som i øvrigt gælder for skydningen. Skydelederen betjener et bærbart klaviatur, hvorved skiverne i terrænet kan rejses og lægges ned igen. Ved alle gennemkørsler, herunder den 4. gennemkørsel, hvor ulykken fandt sted, skete gennemkørslen med 2 grupper fordelt på hver sin Piranha samt en skydeleder og en taktisk tilbagemelder kørende i en Mercedes Geländewagen (GD). Den taktiske tilbagemelders opgave var efterfølgende at kommentere gruppernes taktiske løsning af opgaven. Hver gruppe var desuden på deres Piranha hver gang ledsaget af hver sin sikkerhedsbefalingsmand (begge premierløjtnanter). I afviklingen deltog på skift to skydeledere, som også i denne redegørelse er betegnet som overordnet skydeleder, hhv. skydeleder (begge kaptajner). Ved den første gennemkørsel, som foregik med løs ammunition, kørte 1. gruppe og 2. gruppe i hver sin Piranha med 1. gruppe forrest. Mellem de to køretøjer kørte GD en med den overordnede skydeleder og den taktiske tilbagemelder, som i dette tilfælde var delingsføreren for 2. deling (premierløjtnant). På banen ved begyndelsen af moment 4 findes som tidligere nævnt en jordvold. Ved aktiveringen af skiverne stoppede 1. gruppe op i terrænet uden at lade folkene sidde af og uden straks at bakke tilbage. 2. gruppe, som var bagerst, stoppede op ved jordvolden og gik i stilling dér. Først derefter bakkede 1. gruppe tilbage til volden og optog dér ildafgivelsen sammen med 2. gruppe. Ved den anden gennemkørsel, som også foregik med løs ammunition, kørte 3. gruppe forrest med 1. gruppe bagest. Også i dette tilfælde bakkede det forreste køretøj tilbage til volden, før personellet blev sat af for at besvare ilden. Omkring kl. 14 ladede personellet i 1. og 2. gruppe op med skarp ammunition i klargøringsområdet, mens 3. gruppe afventede. Den overordnede skydeleder gennemgik herefter sikkerhedsinstruks nr. 2 for alt personel. Denne sikkerhedsinstruks har til formål at gennemgå procedurerne, hvis der sker en ulykke, således at alt personel kender til radioprocedurer, hvor der er førstehjælpsudstyr, bårer osv. Ved den tredje gennemkørsel, nu med skarp ammunition, kørte 2. gruppe forrest og 1. gruppe bagest. Ved aktiveringen af skiverne bakkede forreste køretøj igen tilbage til volden, hvorfra begge grupper beskød skiverne. Ulykken fandt sted ved den fjerde gennemkørsel, som også blev foretaget med skarp ammunition. Gennemkørslen skete med en formation med 3. gruppes Piranha forrest med personellet fra 3. gruppe og en sikkerhedsbefalingsmand (premierløjtnant), derefter en GD med skydeleder (kaptajn) og den taktiske tilbagemelder (delingens næstkommanderende, oversergent) og til sidst 2. gruppes Piranha med 2. gruppes personel og en sikkerhedsbefalingsmand (premierløjtnant). 3

4 Da skiverne blev rejst, afgav 3. gruppes gruppefører meldingen føling front over radioen med henblik på, at 2. gruppe kunne blive informeret og gå i stilling med henblik på at sikre 3. gruppes frigørelse. 3. gruppes køretøj blev samtidig bragt til standsning, og vognkommandøren på køretøjet beskød målene fra køretøjet. Gruppeføreren for 3. gruppe vurderede, at der var for langt tilbage til nærmeste skjul (volden) til at køretøjet pga. faren for beskydning med panserværnsvåben burde bakke tilbage hertil med personellet opsiddet, hvorfor han befalede sine folk klar til at sidde af til højre for vejen. 4 personer fra gruppen samt sikkerhedsbefalingsmanden sad herefter af til højre for vejen og løb ud i terrænet, mens køretøjet med kører og vognkommandør bakkede tilbage ned bag volden, hvor det blev placeret på linie med personellet fra 2. gruppe og 2. gruppes køretøj, jf. herom straks nedenfor. 3. gruppes position i terrænet er i forklaringerne angivet som værende mellem 10 til 15 m fra vejen, således at afdøde (KSE Kenneth Holst) var nærmest vejen, derefter gruppeføreren, derefter gruppens observatør/næstkommanderende og længst væk gruppens ekstra geværskytte. Gruppen dels lå, dels knælede i terrænet. Bag dem stod (fuldt oprejst) gruppens sikkerhedsbefalingsmand. Gruppens indbyrdes placering i terrænet kan skematisk illustreres således: Skudretning KSE K. Holst GF/3.GRP Observatør/NK Geværskytte Sikkerhedsbefalingsmand/3. gruppe Tegningen er ikke i målestoksforhold. Gruppeføreren for 3. gruppe afgav herefter melding over radioen til 2. gruppe, at han havde ladet sidde af, og at 2. gruppe skulle melde til ham, når de var klar til at støtte hans (dvs. 3. gruppes) frigørelse bagud. Ved starten af momentet var GD en med skydeleder og den taktiske tilbagemelder også bragt til standsning ved volden, skydelederen var stået ud til højre for volden og betjente herfra klaviaturet, hvorfra skiverne i terrænet blev rejst og lagt ned igen. Under hele forløbet blev skiver således rejst og lagt ned igen. Skydeleder aktiverede herunder et antal skiver tæt foran 3. gruppe, så gruppen kunne bekæmpe disse mål. 4

5 Da 3. gruppes køretøj stoppede op, befandt 2. gruppes køretøj sig ca. 100 m bagved. 2. gruppes køretøj begyndte straks at bakke og svingede ind bag den tidligere omtalte vold og 4 personer fra gruppen samt sikkerhedsbefalingsmanden sad af og gik i stilling bag eller på volden. Kører og vognkommandør forblev på køretøjet, som også blev placeret bag volden, længst til venstre, ca m fra vejen. 2. gruppes indbyrdes placering på volden kan skematisk illustreres således: Skudretning Observatør LSVSK GF/2.GRP LSVSK/sygehjælper Sikkerhedsbefalingsmand/2. gruppe Tegningen er ikke i målestoksforhold. Sikkerhedsbefalingsmanden for 2. gruppe (premierløjtnant) var tillige siddet af og stillede sig bag 2. gruppes personel, der havde taget stilling ved siden af hinanden op mod volden med front i kørselsretningen mod de erkendte mål. Sikkerhedsbefalingsmanden gik hen foran køretøjet, og tog fat i den person, der lå længst til venstre blandt de 4 på volden og rykkede pågældende 1 m til højre, da denne person lå næsten inde foran køretøjet og på en sådan måde, at man ville komme til at skyde hen over hovedet på ham, hvis der blev skudt herfra. Sikkerhedsbefalingsmanden har forklaret, at han ikke nåede at registrere, om gruppen skød, idet der faktisk i stort set samme nu, kom en helt unormal radiokorrespondance, og han nåede kun at opfange, at der var noget unormalt og så efterfølgende den anden sikkerhedsbefalingsmand stå ved 3. gruppe og vinke meget kraftigt med den ene arm. 2. gruppes let støttevåbenskytte (LSVSK)/sygehjælper, der lå længst til højre, har forklaret, at han, efter at hans køretøj var bakket i sikkerhed bag volden, straks steg ud og indtog sin stilling op mod volden og liggende længst mod højre af de personer, som lå i stillingen. Da han kom ned i stillingen kunne han derfra ikke se noget til 3. gruppe hverken køretøj eller personel. Han så heller ingen fjendtlige mål, lige da han lagde sig ned i stillingen. Der gik dog ikke mange sekunder, før fjender, dvs. skiver, dukkede op foran hans stilling og på højre side af vejen. Han beskød dem, med det resultat, at 2 skiver blev ramt/lagde sig ned. Han har videre forklaret, at han grundet regn på det optiske sigtemiddel ikke kunne se klart mod målet. Derfor begyndte han at lægge støtteild over mod de netop nedlagte skiver. Hermed forstås, at han skød hen mod det sted, hvor fjenden kort forinden var erkendt, med henblik på, at få fjenden til at blive ved med at trykke sig. 5

6 Han så eller hørte ikke noget til 3. gruppes køretøj og/eller personel, og han var helt sikker på, at 3. gruppe lige som hans egen gruppe var kørt baglæns og nu befandt sig bag hans egen stilling. Han følte sig så sikker herpå, at han end ikke kikkede bagud for at konstatere dette. Han har videre forklaret, at han mener at have afgivet ca. 10 skud under denne del af skydningen, de 3-4 første skud mod skiverne og resten som støtteild. De sidst afgivne skud var afgivet lavt, og på en måde så nogle af skuddene havde ramt jorden foran skiverne, for derved at skabe opspringere for at trykke fjenden. Det hele gik stærkt, og det varede højst 15 sekunder. Han stoppede med at afgive støtteild, fordi han pludselig gennem sit optiske sigte så noget, der ikke skulle være der. Det var regnvejr, og at kikke igennem det optiske sigte svarede til at kikke gennem et par duggede briller. Han huskede det, som at han under sin udlægning af støtteild med piben svingende langsomt fra den ene til den anden side pludselig, i den højre del af det optiske sigte, så noget mørkt en person, som jo ikke skulle være der. Han kunne ikke gennem det optiske sigte se, hvad det var, hvorfor han tog geværet væk og kikkede med begge øjne mod stedet. Her så han to personer én stående og én noget lavere dog ikke knælende stilling. Det gik op for ham, at det var personer, og at det var helt galt, at der var personer dér, hvor han netop havde skudt. I første omgang troede han, at det var nogle kontrolofficerer eller skivepersonel, idet han fortsat var af den opfattelse, at 3. gruppe var bag ved ham. Han råbte herefter straks, der er personer ved målet. Gruppeføreren for 3. gruppe har forklaret, at da han endnu ikke havde modtaget klarmelding fra gruppeføreren for 2. gruppe, forblev han i knælende skydestilling i terrænet, hvorefter han blev ramt og faldt om, og der gik nogle sekunder, inden han konstaterede, at han rent faktisk var blevet ramt, altså skudt. Det næste han registrerede var, at KSE Kenneth Holst også var faldet om og lå max. 1,5 m fra ham. Mens han fortsat lå ned, hørte han i sin radio, der var fastgjort på venstre side af kampvesten, at gruppeføreren for 2. gruppe meldte vi er kommet i stilling, støtter og I kan frigøre. Det var den melding han havde siddet i terrænet og ventet på, og som skal være på plads, inden hans egen gruppe kunne bevæge sig tilbage. Det næste, han registrerede var, at sikkerhedsbefalingsmanden bag dem meldte, meget højt og klart, at alle skal holde inde, da sikkerhedsbefalingsmanden tilsyneladende havde opdaget, at personel var blevet skudt. Herefter reagerede begge grupper, og de gik i gang med at give førstehjælp til ham selv og KSE Kenneth Holst. Han var selv ved bevidsthed og kunne kommunikere med de omkringstående under hele forløbet efter at være blevet ramt. Sikkerhedsbefalingsmanden for 3. gruppe har herom forklaret, at han, umiddelbart efter at han havde kontrolleret gruppeførerens våbenbetjening, gik lidt mod højre for at kontrollere de længst til højre værende skytters våbenbetjening. Umiddelbart efter bemærkede han, at de to personer til venstre i gruppen sank sammen, samtidig med at han hørte et gisp fra den ene af dem. Han erkendte straks, at de måtte være blevet ramt, og han råbte derfor i sin radio hold inde hold inde, mens han vinkede med armene. Der blev øjeblikkeligt holdt inde for alle skytters vedkommende, og han afgav herefter over radio melding om, at to mand var ramt, og at ambulance straks skulle tilkaldes. 6

7 Det kan på baggrund af de afgivne forklaringer og oplysninger i sagen i øvrigt lægges til grund, at skydningen herefter øjeblikkeligt blev afbrudt, og forsøg på livreddende førstehjælp blev påbegyndt af det tilstedeværende militære personel, herunder LSVSK/ sygehjælperen fra 2. gruppe. KSE Kenneth Holst blev efterfølgende evakueret i en tilkaldt ambulance. Om de efterfølgende, konstaterbare øvrige faktiske omstændigheder i forbindelse med ulykken kan Forsvarets Auditørkorps oplyse følgende: Anmeldelse af ulykken indgik til alarmcentralen kl og i anmeldelsesrapporten optaget af Landpolitiet Varde ved Syd- og Sønderjyllands Politi, hvortil alarmen indløb, er ulykkestidspunktet også angivet til kl Forsvarets Auditørkorps blev orienteret om ulykken senere på eftermiddagen af vagthavende officer ved Hærens Operative Kommando, og personel fra Forsvarets Auditørkorps ankom til Oksbøllejren samme dag kl og overtog herefter efterforskningen af ulykken. Forsvarets Auditørkorps har i forbindelse med efterforskningen modtaget bistand fra Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Center, bl.a.. vedrørende undersøgelse af ulykkesstedet, våben, ammunition og udrustning. Det fremgår i øvrigt af forklaringerne om påklædning, at alt personel i 3. gruppe på ulykkestidspunktet var iklædt grøn kampuniform, (ørken) fragmentationsvest, kampvest/basis, hjelm og fragmentationsbriller. Sikkerhedsbefalingsmanden ved 3. gruppe var selv iklædt grøn kampuniform, fragmentationsvest, hjelm, sorte handsker og sorte støvler. Umiddelbart efter ulykken blev alle skydevåben, som 2. og 3. gruppe havde været i besiddelse af, inddraget og sikret. Efter en konkret vurdering og i samråd med Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Center, er antallet af de sikrede skydevåben efterfølgende begrænset til 2. gruppes våben. Våbnene er nummererede på sædvanlig måde og har desuden andre individuelle karakteristika (mærker, remme mv.), således at der ikke er tvivl om, hvilke skytter der under skydningen benyttede hvilke våben. Af obduktionserklæring dateret 22. januar 2007 og udarbejdet af Retsmedicinsk Institut ved Aarhus Universitet vedrørende KSE Kenneth Holst fremgår, at (d)ødsårsagen er følger af skud mod bug/bryst med svære indre kvæstelser med bristning af hjertet og indre forblødning, Døden antages indtrådt næsten øjeblikkelig. Ved obduktionen blev sikret det projektil, hvormed afdøde blev dræbt. I erklæring af 5. marts 2007 fra Odense Universitetshospital er om den sårede befalingsmand bl.a. anført, at der ses en overfladisk skudlæsion over venstre knæ og en skudlæsion, hvor indskudsåbningen er på højre side af ryggen, lige under nederste ribben. Den sidste læsion er i erklæringen betegnet som at have været en livstruende skade. Ved undersøgelse af befalingsmandens udrustning blev desuden sikret 2 dele (fragmenter) af et projektil. 7

8 Ved Forsvarets Auditørkorps undersøgelse af ulykkesstedet i samarbejde med Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Center, dagen efter ulykken, var det derimod ikke muligt at sikre yderligere effekter af betydning for undersøgelsen. Der er ved Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Center, foretaget prøveskydninger med de oven for nævnte, sikrede skydevåben med henblik på at forsøge at bestemme, fra hvilket våben de sikrede projektiler (projektilrester) er afskudt. Af Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Centers kriminaltekniske erklæring af 14. februar 2007 om det projektil, hvormed KSE Kenneth Holst blev dræbt, fremgår, at der er fundet overensstemmelser i en sådan grad, at det kan udtales, at projektilet med stor sandsynlighed er affyret i det våben, som under skydningen blev benyttet af 2. gruppes LSVSK/ sygehjælper, som under skydningen lå længst til højre på volden. Om de 2 dele af et projektil, som blev sikret ved undersøgelsen af befalingsmandens udrustning, er det i samme erklæring anført, at der ved undersøgelsen ikke synes at være tvivl om, at disse fragmenter stammer fra et og samme projektil. Den bageste del af projektilet besidder imidlertid ikke individuelle karakteristika i et sådant omfang, som kræves for at kunne anvende det i identifikationsøjemed. Det fremgår endelig generelt af forklaringerne fra de tilstedeværende om vejret, at der om eftermiddagen på ulykkesdagen var kraftig regn, som stod ned i stænger og lignende. Af en efterfølgende af Forsvarets Auditørkorps indhentet erklæring fra Vejrtjenestecenter Karup af 28. februar 2007 om vejret i Oksbøl den 17. januar kl utc (svarende til kl. 1530, dansk vintertid) fremgår, at vejret på ulykkestidspunktet var følgende: Overskyet med bygeagtig regn. Sydvestlig hård vind til kuling omkring 15 m/s muligvis med vindstød til 20 m/s. Temperatur ps8 til ps9 grader. Rapport om sigtbarheden er forbundet med en vis usikkerhed men har formodentlig ligget mellem 2 og 5km sigt. 2. Regelgrundlaget for den pågældende skydning og tilrettelæggelsen heraf. Den skydning, hvorunder ulykken fandt sted, betegnes i Hærens Kampskoles materiale som Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte. Skydningen er udarbejdet efter drøftelser i perioden mellem bl.a. Hærens Operative Kommando, Hærens Kampskole og Danske Division. Baggrunden for drøftelserne var et ønske om at udvikle mere realistiske skydninger, som afspejlede erfaringerne fra de udsendte styrker i Irak og Afghanistan. Efter forklaringer i sagen blev banen til skydningen opstillet i sommeren 2005, og det var i januar 2007 meget muligt 4. gang, at man gennemførte skydningen. En tilsvarende skydning var blevet gennemført dagen før med en litauisk deling, som også skulle udsendes til Irak som del af den danske bataljon (hold 9). Skydningen var desuden blevet gennemført med 1. deling fra spejdereskadronen i december

9 Det for skydningen gældende regelgrundlag var og er særlig kapitel 22 (specialskydninger) i hærens reglement HRN , Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben (fredstid) (SIKKAV), samt materialet udarbejdet af Hærens Kampskole, Infanterisektionen, dateret oktober 2006, Enhedsskydning. Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte, med flere underbilag, herunder bilag 6, benævnt Instruks for banens brug. Det fremgår af forklaringerne, at det oprindeligt var bestemt, at skydningen kun kunne gennemføres af Hærens Kampskole, hvilket også fremgår af SIKKAV, pkt , hvorefter gennemførelse af skydningen i Danmark indtil videre skal forestås af Hærens Kampskole. Hærens Kampskole afholdt imidlertid i august 2006 Underafdelingskursus (HKS- 11), hvor der for første gang indgik et modul med skydelederuddannelse med særligt henblik på den pågældende skydning. Det fremgår af forklaringer, at Chefen for Hærens Kampskole i forbindelse med etableringen af denne skydelederuddannelse mundtligt har dispenseret fra kravet om, at skydningen kun kan forestås af personel fra Hærens Kampskole. Forsvarets Auditørkorps lægger til grund, at dette er sket ud fra den forudsætning, at personel uddannet på HKS-11 anses for fagligt kompetente til at forestå skydningen som skydeledere på linie med personel fra Hærens Kampskole. Det kan imidlertid konstateres, og er også bekræftet ved forklaringerne, at dette ikke har ført til rettelse af SIKKAV pkt Chefen for Forsøgs- og Sikkerhedssektionen ved Hærens Kampskole har under sagen desuden forklaret, at det er hans opfattelse, at skydningerne den 17. januar ikke blev gennemført fuldstændigt i overensstemmelse med instruktionerne i Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte, herunder Instruks for banens brug. Han har særligt forklaret, at enhedsskydningen for det første burde have været gennemført med kun én enhed, dvs. én gruppe ad gangen, og ikke en sammensat enhed med to grupper på én gang. Med kun én enhed er der kun én fører og derfor mindre risiko for tvivl, med hensyn til hvordan en (anden) gruppe vil reagere. For det andet er det hans opfattelse, at der til moment 4 er flere løsningsmuligheder end de i planen angivne forventede løsninger/handlinger, men at den under indøvningen med løs ammunition valgte løsning altid skal efterfølges af en helt tilsvarende løsning under enhedsskydningen med skarp ammunition. Han har dog oplyst, at denne problematik med forskellige opfattelser af dele af materialet først er erkendt på grundlag af ulykken, og derfor har der ikke været problemer tidligere. Hans egen sektion har udfærdiget SIKKAV, der forvaltes af Hærens Kampskole og godkendes af Chefen for Hærens Kampskole, der har bemyndigelse hertil, mens Infanterisektionen har udfærdiget det materiale, der ligger til grund for enhedsskydningen, dog undtaget farekalke for skydningen. Hans egen sektion har desuden set materialet igennem for at se, om der var bemærkninger til det sikkerhedsmæssige, hvilket der ikke var. Det er således også fortsat hans opfattelse, at materialet som sådan er i orden, vel at mærke, hvis man holder sig nøje til det, der står i materialet, som er i overensstemmelse med SIKKAV og den mundtlige dispensation fra Chefen for Hærens Kampskole til at lade personel uddannet som skydeledere på kursus HKS-11 stå for skydningen. Chefen for Infanterisektionen ved Hærens Kampskole har forklaret, at man på skydningen i december 2006 med 1. deling af spejdereskadronen, hvor han selv var skydeleder, gennemførte banerne med 2 grupper ad gangen med en gruppe på hver sin Piranha. Det er 9

10 hans opfattelse, at fremgangsmåden i konceptet således ikke er blevet fuldt slavisk, men at det har været i orden, da det efter hans opfattelse ikke gik ud over sikkerheden. Formålet var primært, at det sparede tid og gav enhederne mulighed for at oparbejde rutine, idet de kom flere gange i gennem banen. Han har videre forklaret, at der også under skydningen i december på moment 4 var forskellige løsningsmuligheder for gruppeførerne, og ikke i alle tilfælde blev skarpskydningen gennemført nøjagtigt som under indøvelsen med løs ammunition. Han har selv over for den for skydningen den 17. januar ansvarlige overordnede skydeleder bekræftet, at det var i orden at gennemføre banerne med 2 køretøjer med hver sin gruppe ad gangen, ud fra den betragtning at det tidligere var praktiseret og kunne gennemføres, efter hans opfattelse uden nogen yderligere sikkerhedsrisiko. Om den sikkerhedsinstruktion, herunder instruktion om skudgrænser mv., som er givet forud for skydningerne, lægger Forsvarets Auditørkorps til grund, at én person har forklaret, at grupperne under alle omstændigheder kun måtte afgive ild på deres egen side af vejen. Én anden person har forklaret, at der var en tilsvarende begrænsning, men kun for LSV-skytter. Langt de fleste af de afgivne forklaringer går imidlertid på, at reglen om kun at skyde på egen side af vejen kun gjaldt, hvis den anden gruppe var i terrænet foran en, i hvilket tilfælde hver gruppe så havde ansvar for hver sin side. Der var derimod ikke nogen begrænsning herom, hvis grupperne var på linie med hinanden, eller for den forreste gruppes vedkommende, hvis den anden gruppe var bag denne. I så fald gjaldt alene den almindelige forbiskydningsregel, hvorefter der skal være minimum 375 terrænstreger (TS) mellem et mål og eget personel. I praksis betyder det, at soldaten må skyde på mål, som i terrænet er mere end en håndsbredde fra eget personel, når man holder en spredt håndflade i strakt arm foran sig. Dette er også i overensstemmelse med overordnet skydeleders og den anden skydeleders forklaringer, ligesom det også kan anses for den naturlige forståelse af sikkerhedsinstruksen i Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte, bilag 8, udarbejdet af Hærens Kampskole, hvor det bl.a. hedder Kan skiverne ses, må de bekæmpes. Det er også i forklaringerne afgivet af personel fra Hærens Kampskole tilkendegivet, at når begge grupper er på linie, må man afgive skud mod mål på begge sider af vejen. Det bemærkes supplerende vedrørende dette spørgsmål, at vejen i den situation, hvor en gruppe har indtaget en stilling på volden, under alle omstændigheder ikke kan anses som særlig velegnet til på klar måde at adskille de to områder, hvori to grupper må afgive ild. Fordi vejen går i en bue forbi volden, forsvinder den fra synsfeltet, og set fra en liggende skydestilling flyder voldens vegetation sammen med den øvrige vegetation på den anden side af vejen. Endelig bemærkes, for så vidt angår selve banen og den forudgående godkendelse heraf, at Forsvarets Auditørkorps har lagt til grund, at banen på Kallesmærsk Hede i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er et ikke-fast skydebaneanlæg, som til brug for hver skydning skal godkendes af den for skydningen ansvarlige chef. 2. brigade var ansvarlig for afviklingen af den afsluttende missionsorienterende uddannelse for personellet, der skulle udsendes til Irak, og dermed for skydningen den 17. januar. Chefen for 2. brigades Operations- og Uddannelsessektion har forklaret, at han på vegne Chefen for 2. brigade har godkendt banen. 10

11 3. Forsvarets Auditørkorps vurderinger. På baggrund af de tekniske undersøgelser, herunder de lægelige oplysninger, kan det lægges til grund, at KSE Kenneth Holst blev ramt af ét skud, der medførte så store kvæstelser, at døden indtrådte næsten øjeblikkelig. Projektilet blev sikret i forbindelse med obduktionen og har kunnet anvendes til at sandsynliggøre, fra hvilket våben projektilet er blevet affyret. Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Center, har i erklæring af 14. februar 2007 udtalt, at projektilet med stor sandsynlighed er affyret i den militærriffel, som i erklæringen er betegnet som KT 2, og som er identisk med det våben, et LSV, som blev betjent af 2. gruppes LSVSK/sygehjælper. Kriminalteknisk Center har i erklæringen udtalt, at formuleringen stor sandsynlighed vælges, hvis de klassificerede karakteristika er ens, men at der, trods de observerede ligheder i de individuelle karakteristika, ved undersøgelsen fremstår let tvivl, fx fordi ikke alle linier eller ufuldkommenheder matcher, eller de konstaterede ligheder ikke er perfekte og/eller fordi der er en lille tvivl omkring den særlige værdi af førnævnte karakteristika. Kriminalteknisk Center har supplerende oplyst, at der ikke er nogen af de andre sikrede våben, der kan komme i betragtning i en eller anden sandsynlighedsfaktor, og at det således kun er det nævnte våben, LSV et, som er aktuelt. Desuden blev gruppeføreren for 3. gruppe ramt af 2 skud, hvor skaden forvoldt af det ene skud har været livstruende. De 2 fragmenter/projektilrester, som blev sikret fra befalingsmandens udrustning, besidder ikke individuelle karakteristika i et sådant omfang, som kræves for at kunne anvendes i identifikationsøjemed. På baggrund af de afgivne forklaringer samt den kriminaltekniske undersøgelse af det projektil, som ramte KSE Kenneth Holst, kan det udelukkes, at det kan være personel fra 3. gruppe, som kan have ramt egne 3. gruppe folk. Forsvarets Auditørkorps lægger på baggrund af de tekniske oplysninger og de afgivne forklaringer til grund, at det mest sandsynlige hændelsesforløb er, at såvel KSE Kenneth Holst som befalingsmanden blev ramt af projektiler affyret fra det våben, som blev betjent af 2. gruppes LSVSK/sygehjælper. Der er herved også lagt vægt på, at LSVSK/ sygehjælperen selv har forklaret, at han selv er overbevist om, at det kun kunne være ham, som havde ramt de to personer fra 3. gruppe, ligesom en analyse af de i øvrigt afgivne forklaringer viser, at det blandt 2. gruppes personel alene er LSVSK/ sygehjælperen, som har erkendt og faktisk skudt mod mål på højre side af vejen. Ved vurderingen af LSVSK/sygehjælperens handlinger lægger Forsvarets Auditørkorps til grund, at han i skudøjeblikket ikke vidste, at personellet fra 3. gruppe befandt sig i ter- 11

12 rænet foran ham. Det lægges til grund, at der var ca. 150 m fra hans position og ud til 3. gruppe, at det var sidst på eftermiddagen i januar, og at sigtbarheden var stærkt nedsat på grund af regnvejret. På grund af samme regnvejr duggede såvel hans fragmentationsbriller som det optiske sigtemiddel på hans våben. Han havde ikke fået at vide, at der gjaldt noget absolut forbud mod at beskyde skiver på højre side af vejen, dvs. uanset om der var personel i terrænet eller ej. Selv om han havde fået at vide, at der var en sådan begrænsning, må det under alle omstændigheder anses for tvivlsomt, om det fra volden i liggende skydestilling overhovedet kunne erkendes, at de skiver, som han opfattede blev rejst umiddelbart foran ham, befandt sig på højre side af vejen. Under alle omstændigheder var den eneste regel, han mente at burde forholde sig til, reglen om en sikkerhedsafstand på 375 TS til andet personel, vel at mærke hvis der havde været personel i terrænet foran ham, hvilket han var overbevist om, ikke var tilfældet. Det må i den forbindelse tages i betragtning, at LSVSK/sygehjælperen ved de to tidligere gennemkørsler af banen, hvor han havde deltaget, begge gange havde oplevet, at den forreste gruppes Piranha var bakket tilbage til volden sammen med bageste køretøj, og at der i ingen af tilfældene var sket det, at personellet var siddet af i terrænet foran volden. Ved den 4. gennemkørsel, hvor ulykken fandt sted, sad LSVSK/sygehjælperen ned i køretøjet under hele kørslen og havde ikke udsyn i terrænet, og havde således ikke selv set, at personellet fra 3. gruppe sad af i terrænet. Disse omstændigheder vurderes i særlig grad at have bestyrket LSVSK/sygehjælperen i den fatale misforståelse, at 3. gruppes personel befandt sig bagved eller på linie med ham, hvorfor han iflg. sin forklaring end ikke så bagud for at kontrollere, om det rent faktisk også var tilfældet. Det må i samme forbindelse desuden tages i betragtning, at personellet fra 3. gruppe bortset fra sikkerhedsbefalingsmanden befandt sig i terrænet i i hvert fald knælende skydestilling, og at uniformer og sikkerhedsudstyr i øvrigt under normale omstændigheder har til formål at sløre personellet i terrænet, hvilket i samspil med den ringe sigtbarhed og de duggede sigtemidler må have gjort personellet meget vanskeligt at erkende i terrænet. Under disse omstændigheder er det Forsvarets Auditørkorps vurdering, at der ikke er noget grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende mod LSVSK/sygehjælperen. For så vidt angår det deltagende sikkerhedspersonel (overordnet skydeleder, skydeleder og sikkerhedsbefalingsmænd) lægger Forsvarets Auditørkorps til grund, at disse har udført deres opgaver i overensstemmelse med gældende bestemmelser, for skydeledernes vedkommende i overensstemmelse med det indlærte på Hærens Kampskoles kursus HKS-11 og de efterfølgende af Chefen for Infanterisektionen, Hærens Kampskole, meddelte instruktioner. Forsvarets Auditørkorps finder ikke, at de afgivne forklaringer og oplysningerne i sagen i øvrigt giver grundlag for at antage, at der er givet urigtige eller ufuldstændige instruktioner om sikkerheden i forbindelse med skydningen. Den tragiske omstændighed, at LSVSK/sygehjælperen åbnede ild mod personel fra 3. gruppe i den tro, at der ingen personer var i terrænet foran ham, findes således ikke at kunne føres tilbage til urigtig eller mangelfuld instruktion forud for skydningen. Den findes heller ikke at være forårsaget af manglende indgriben, som med rimelighed kan bebrejdes sikkerhedspersonellet. Som det fremgår ovenfor, er der af Chefen for Forsøgs- og Sikkerhedssektionen ved Hærens Kampskole afgivet forklaring, hvorefter det er hans opfattelse, at der er sket fravigel- 12

13 ser fra instrukserne i Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte, og at fravigelserne har eller i hvert fald kan have haft betydning for sikkerheden omkring skydningen. Som det også fremgår, har Chefen for Infanterisektionen, som har udviklet skydningen, ikke været enig heri. I hvert fald for så vidt angår gennemkørsel af banen med 2 grupper i stedet for 1 ad gangen, har han selv videreformidlet oplysningerne herom til den for skydningen den 17. januar overordnede skydeleder med bemærkning, at det var i orden at gøre dette. Forsvarets Auditørkorps må på baggrund af de afgivne forklaringer fra nøglepersonel ved Hærens Kampskole i relation til den pågældende skydning lægge til grund, at der består en faglig uenighed om betydningen af de skete fravigelser af instrukserne i Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte. Dette forhold i sig selv understreger den oven for foretagne vurdering, at der ikke er noget grundlag for at antage, at det for skydningen den 17. januar ansvarlige sikkerhedspersonel har begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med afviklingen, når de skete fravigelser netop fandt sted på baggrund af den omtalte, supplerende mundtlige instruktion fra Chefen for Infanterisektionen. På den anden side finder Forsvarets Auditørkorps ikke, at de skete fravigelser, som er foretaget af den for udviklingen af enhedsskydningen fagligt ansvarlige og dermed også fagligt kompetente person i sig selv udgør en fejl eller forsømmelse, som kan danne grundlag for at overveje et strafferetligt ansvar. Forsvarets Auditørkorps har herved lagt konkret vægt på den oplyste, faglige begrundelse for fravigelserne og Chefen for Infanterisektionens vurdering, at fravigelserne ikke indebar nogen forringelse af sikkerheden. Forsvarets Auditørkorps har desuden lagt vægt på, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed vurderes, at der rent faktisk kan påvises den fornødne årsagssammenhæng mellem fravigelserne og ulykken. Forsvarets Auditørkorps finder i øvrigt ikke noget grundlag for at antage, at der er nogen årsagsforbindelse mellem Chefen for Hærens Kampskoles mundtlige godkendelse af, at skydelederpersonel uddannet på kursus HKS-11 blev bemyndiget til at forestå skydningen Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte og ulykken, allerede fordi det er Forsvarets Auditørkorps opfattelse, at der ikke noget grundlag for at antage, at skydelederne har givet urigtig eller mangelfuld instruktion forud for skydningen i forhold til, hvad de var instrueret om af Hærens Kampskole. Der er endelig ikke i forbindelse med undersøgelsen fremkommet oplysninger, som giver grundlag for at antage, at der i forbindelse med skydningen den 17. januar er begået fejl eller forsømmelser af den for skydningen ansvarlige chef, Chefen for 2. brigade, som ved godkendelsen af banen mv. blev repræsenteret af Chefen for Operations- og Uddannelsessektionen ved brigadestaben. Under henvisning hertil finder Forsvarets Auditørkorps således sammenfattende ikke grundlag for, at nogen af de involverede personer ville kunne drages strafferetligt til ansvar for ulykken. 13

14 4. Andre omstændigheder mv., som er fremkommet i forbindelse med undersøgelsen, og som Forsvarets Auditørkorps finder at burde henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på. I forbindelse med gennemgangen af de nærmere omstændigheder ved ulykken er ved de afgivne forklaringer og på anden måde fremkommet en række oplysninger, som ikke i sig selv kan anses for fejl og forsømmelser, og som heller ikke kan anses som egentlige årsager til ulykken. Forsvarets Auditørkorps finder alligevel at burde henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed herpå, således at Hærens Operative Kommando får mulighed for at tage stilling til, om oplysningerne med fordel kan indgå i det løbende arbejde med at forbedre sikkerheden i forbindelse med forsvarets uddannelser, herunder skydningerne. a. Mulige forskellige opfattelser af materialet vedr. enhedsskydningen Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte ved forskellige sektioner på Hærens Kampskole. Som det fremgår af fremstillingen oven for under 2. og 3., har afhøringerne vist, at der ved Hærens Kampskole er forskellige opfattelser af, hvorledes materialet om skydningen Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte skal fortolkes og dermed, om man i enhedsskydninger kan afvige fra dele af det i materialet foreskrevne eller ej. Henset til baggrunden for udviklingen af enhedsskydningen og i lyset af, at der fortsat må forventes at skulle gennemføres tilsvarende eller lignende enhedsskydninger inden udsendelsen af kommende styrkebidrag, skal Forsvarets Auditørkorps hermed henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på spørgsmålet, idet der i øvrigt henvises til fremstillingen oven for. b. Uddannelse og tillæggelse af beføjelser for skydeledere mv. Den overordnede skydeleder har forklaret, at førerne for de enheder, som gennemgår skydningen Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte, efter det oplyste dermed skulle få beføjelser til selv at stå for tilrettelæggelse og gennemførelse af enhedsskydningen under den efterfølgende udsendelse. Han har i den forbindelse rejst spørgsmålet, om de pågældende førere, som i større eller mindre omfang kan have gennemgået eller overværet (dele af) enhedsskydningen, vil være tilstrækkelig godt klædt på til selv at stå for og gennemføre den pågældende skydning under udsendelsen, uden at det i øvrigt er oplyst, i hvilket omfang sådanne førere måtte have gennemgået Hærens Kampskoles kursus HKS 11. Forsvarets Auditørkorps skal hermed henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på spørgsmålet samt på spørgsmålet, om erfaringerne fra undersøgelsen i øvrigt herunder bl.a. skydeledernes bemærkninger til uddannelsen og gennemførelsen heraf set i lyset af ulykken, bør inddrages i de evt. overvejelser om skydningen, som det under punkt a. ovenfor anførte kan give anledning til. c. Brug af betegnelserne overordnet skydeleder, hhv. skydeleder. 14

15 Det fremgår af undersøgelsen, at der ved skydningen den 17. januar 2007 medvirkede to skydeledere, hvor den ene blev betegnet som overordnet skydeleder, den anden som skydeleder. Betegnelsen overordnet skydeleder ses ikke nærmere defineret i SIKKAV. Det må på baggrund af forklaringerne lægges til grund, at der med betegnelsen overordnet skydeleder er ment den koordinerende skydeleder (dvs. den der er udpeget som overansvarlig ), og at der i øvrigt var udpeget 2 skydeledere af praktiske årsager. Som det fremgår ovenfor af redegørelsen, er det Forsvarets Auditørkorps vurdering, at der ikke er grundlag for at antage, at der af nogen af skydelederne er givet urigtige eller ufuldstændige instruktioner om sikkerheden i forbindelse med skydningen. Betegnelserne kan derfor under alle omstændigheder ikke antages at have haft nogen betydning for, at ulykken fandt sted. Som påpeget i forklaring fra den overordnede skydeleder, har betegnelserne næppe den store betydning funktionsmæssigt, men det har det ansvarsmæssigt, hvis opgaverne, som er pålagt skydelederen, ikke udføres. Forsvarets Auditørkorps skal under henvisning hertil henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på spørgsmålet. d. Rutinering på køretøjer (Piranha) mv. Det fremgår af flere forklaringer, at personellet i 2. deling ikke før fremmøde i Oksbøl havde oparbejdet den store rutine i køre og kæmpe fra Piranha, idet de kun i begrænset omfang havde haft adgang til at træne med disse køretøjer under uddannelsen, og derfor i stedet havde indøvet tilsvarende procedurer fra GD. Der er således under en forklaring givet udtryk for, at der ikke er tilstrækkelig med Piranha køretøjer herhjemme, og at man har prioriteret, at disse køretøjer først og fremmest skal tilgodeses missionsområderne. Der blev den 17. januar 2007 ikke gennemført skydninger med 12,7 mm tungt maskingevær (TMG), fordi personellet ikke havde de fornødne forudsætninger herfor. I øvrigt var affutage til TMG ikke monteret, hvorfor TMG under skydningerne lå nede i mandskabsrummet på Piranha. Det er Forsvarets Auditørkorps vurdering, at hverken en evt. manglende rutinering på Piranha erne eller manglende gennemførelse af skydninger med TMG har haft nogen betydning for, at ulykken kunne finde sted. Særlig bemærkes, at det ikke er oplyst, at der skete nogen uheld i forbindelse med skydningerne, hvor personellet var opsiddet på Piranhaerne, ligesom at man i konsekvens af de manglende forudsætninger for anvendelse af TMG netop undlod at anvende dette våben under skydningerne. Forsvarets Auditørkorps besidder ikke de fornødne militærfaglige forudsætninger for at kunne vurdere, om manglende rutinering af den beskrevne art i øvrigt kan indebære en risiko for personellet under skydningen Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte. Henset hertil finder Forsvarets Auditørkorps det imidlertid rimeligt at henlede Hærens Operative Kommando på forholdet. e. Betydningen af kampuniformernes sløring af personel i terrænet. 15

16 På grund af sigtbarheden mv. må det lægges til grund, at kampuniformerne i denne situation i terræn havde en så god slørende effekt, at det må antages, at det har medvirket til, at det ikke var muligt at skelne personellet fra vegetationen. I flere forklaringer er henledt opmærksomheden på, at hvis sikkerhedsbefalingsmanden ved den forreste gruppe over sin kampuniform havde båret en sikkerheds- eller trafikvest, så kunne dette muligvis have gjort det lettere for personel i den bageste gruppe at erkende, at der var personel i terrænet. Forsvarets Auditørkorps skal hermed henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på forholdet. Peter Otken 16

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN J.nr. DANILOG REDEGØRELSE

FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN J.nr. DANILOG REDEGØRELSE FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN J.nr. DANILOG 99-7029-896 10-09-2003 REDEGØRELSE Auditørundersøgelsen i sagen vedrørende skudepisoden efter mørkets frembrud den 16. august 2003 i Irak,

Læs mere

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 20 KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 28 Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 Sag 295/2009 (2. afdeling) A, B, C og D (tidligere ) (alle mødte selv) mod Politidirektøren for Østjylland, Rigsadvokaten og Justitsministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 Formål 1. At sætte eleven i stand til at udføre funktionen som IKK kommandør i dagslys og i mørke. 2. At give eleven en sådan holdning, at denne af egen drift

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D 02077633 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn SKYLÆ C. Formål FAGPLAN 1. At bibringe kursisten en sådan viden og færdigheder, at denne gives

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Titel lang: Våbenuddannelse i skydeterræn 1. Titel kort: VBUDD 1 Formål Faget skal give soldaten en sådan viden og sådanne færdigheder og holdninger,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Skydeleder 3 B. Kort navn SKYLE 3 FAGPLAN C. Formål Kurset skal sætte kursisten i stand til at virke som skydeleder ved enhedsskydning i delingsramme (eller dele

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Godkendelse. Traditionel langdistanceskydebane (TL) Beskrivelse: 2. Indretning

Godkendelse. Traditionel langdistanceskydebane (TL) Beskrivelse: 2. Indretning Godkendelse Traditionel Langdistanceskydebane 1. Beskrivelse Anlæggets navn: Hjemmeværnets Skydebaneanlæg L 4222 Ulveholm SKBI ID: SKBI 1115 Anlæggets beliggenhed: På Bregninge Mark, Ærø Koordinat 1311

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET. Den 25. juni 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS Anklagemyndigheden mod T

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET. Den 25. juni 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS Anklagemyndigheden mod T UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET Den 25. juni 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0071-2014 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5508-97448-00001-13.

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. Henvisninger og hjælpemidler 1. Klar til kamp o I dagslys o I mørke.

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. Henvisninger og hjælpemidler 1. Klar til kamp o I dagslys o I mørke. Lektionsoversigt 6001 Lek nr. Navn Mål Indhold Gennemførelse 1. 90 min. Klar til kamp. Ved lektionens afslutning skal, i delingsramme kunne: Gøre klar til kamp. Til sin rådighed har enheden ORG MAT NBH

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

KOMBI RIFFEL REGLEMENT

KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i Kombiriffel

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler.

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler. PPC SKYDNING REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i PPC skyde præcisionsskydning på begrænset

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under afholdes 200 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 200 M Kombiriffel

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006.

Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006. September 2006 Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006. Foto H.U. Hansen (HAS) - 2 - Forord. Rapporten er udarbejdet af ingeniør Jørgen Svender, som

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Skydeuddannelse for GV M/95-familien og LMG. Kontrolprøve for våbenopbevaring på privat bopæl. Udgivelse Marts 2015 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at vedligeholde

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler Lektionsoversigt 6031 Lek nr. 1 1t kommandodeling ORG, PSN OPG Efter LEK skal soldaten kunne genfortælle: kommandodeling ORG, PSN i kommandodeling OPG. Til sin rådighed har kursisten egne og udleverede

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

Skanderborg nedlagt protest mod udvist spiller der scorer. Tidspunkt 1. halvleg 20 min. Stillingen var 3-9.

Skanderborg nedlagt protest mod udvist spiller der scorer. Tidspunkt 1. halvleg 20 min. Stillingen var 3-9. Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold Brøndby den 6. marts 2012 Journal nr. 1225-12-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skanderborg Håndbold under kamp nr. 254584 mod Århus Håndbold afviklet søndag

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

Retsudvalget L 170 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget L 170 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 170 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Spørgsmål nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse)

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere