REDEGØRELSE FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN. J.nr Den 22. maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN. J.nr. 04-7089-188. Den 22. maj 2007"

Transkript

1 FORSVARETS AUDITØRKORPS AUDITØRERNE I KØBENHAVN J.nr Den 22. maj 2007 REDEGØRELSE Sammenfatning: Forsvarets Auditørkorps har afsluttet sin undersøgelse af skydeulykken i Oksbøl øvelsesterræn den 17. januar 2007, hvorved konstabelelev (KSE) Kenneth Holst blev dræbt og en befalingsmand såret. Ingen personer er blevet sigtet for overtrædelse af militær straffelov eller anden lovgivning i forbindelse med undersøgelsen, idet ingen personer findes at kunne drages strafferetligt til ansvar for ulykken. Redegørelsen sendes til Hærens Operative Kommando med henblik på, at de observationer, som er gjort i forbindelse med undersøgelsen, kan indgå i forsvarets fortsatte arbejde med at forbedre sikkerheden i forbindelse med uddannelsen og således måske medvirke til at formindske risikoen for, at en tilsvarende ulykke kan ske igen. Forsvarets Auditørkorps foretager herefter ikke yderligere i sagen, men står til rådighed for Hærens Operative Kommando for yderligere drøftelse i forbindelse med undersøgelsen, såfremt der er behov herfor. I det følgende gennemgås under 1. de nærmere omstændigheder i forbindelse med ulykken og under 2. regelgrundlaget for den pågældende skydning og tilrettelæggelsen heraf. Under 3. findes Forsvarets Auditørkorps vurderinger samt under 4. andre omstændigheder mv., som er fremkommet i forbindelse med undersøgelsen, og som Forsvarets Auditørkorps har fundet at burde henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på. 1. De nærmere omstændigheder i forbindelse med ulykken. Den følgende redegørelse for hændelsesforløbet bygger på de forklaringer, som er afgivet under efterforskningen til Forsvarets Auditørkorps, sammenholdt med de tekniske undersøgelser. Under efterforskningen er afhørt i alt 27 personer, hvoraf en række nøglepersoner er afhørt flere gange. Som det ofte kan være tilfældet, når et større antal personer har afgivet forklaringer om et hændelsesforløb, er der af forskellige personer afgivet lettere varierede forklaringer. Det forhold, at ikke alle forklaringer er afspejlet i gengivelsen, er ikke ensbetydende med, at Forsvarets Auditørkorps afviser de ikke afspejlede forklaringer, 1

2 men at de sammenholdt med de øvrige forklaringer og de i øvrigt foreliggende oplysninger er fundet af mindre betydning for den samlede beskrivelse. Med denne bemærkning lægger Forsvarets Auditørkorps til grund, at det mest sandsynlige hændelsesforløb er følgende: KSE Kenneth Holsts enhed, 2. deling af 4. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU)/ spejdereskadron fra Gardehusarregimentet, var ankommet til Oksbøl den 16. januar 2007, dagen før ulykken, med henblik på at gennemføre bl.a. skydninger i forbindelse med den afsluttende missionsorienterende uddannelse, inden delingen sammen med resten af eskadronen i februar 2007 skulle udsendes til Irak som del af den danske bataljon (hold 9). Om morgenen den 17. januar 2007 var delingen til stede med 3 grupper fordelt på 3 Piranha pansrede hjulkøretøjer i venteområdet på Kallesmærsk Hede i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn med henblik på at gennemføre en enhedsskydning, som benævnes Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte. Skydningen består af en bane med 4 momenter, hvor grupperne skal reagere på forskellig måde over for (simuleret) beskydning. Banen udgør en del af øvelsesområdet i Oksbøl Skydeterræn på og omkring Vågemøllevej, i umiddelbar nærhed af kulissen Våge Mølle. Vågemøllevej er en grusbelagt vej, der har en bredde fra græskant til græskant på ca. 4,2 m. Kun i området ud for den i sagen omtalte vold nord for vejen er bredden/kørearealet ud til ca. 10,4 m. Volden er nærmere at betegne som et fladt plateau, i størrelse ca. 23 m x 26 m, som er hævet ca. 1,2 m over terrænets øvrige niveau. Øvelsesområdet er generelt knoldet med fladt lyngklædt hedeområde med vandhuller. Ved ankomsten til venteområdet konstateredes det, at der ikke var medbragt ammunition, og 2. brigade i Oksbøllejren blev derfor kontaktet med henblik på at fremskaffe ammunitionen. Den for skydningen udpegede overordnede skydeleder, en kaptajn, gennemgik herefter sikkerhedsinstruks for alt personel. Instruksen omfattede dels en generel sikkerhedsinstruks for skydninger, dels en fysisk gennemgang af banen med de fire momenter, hvor personellet sad af køretøjerne, fik udpeget målene og fortalt, med hvilke våben de enkelte mål måtte beskydes. Grupperne kørte tilbage til venteområdet, og da ammunitionen endnu ikke var blevet fremskaffet, blev ventetiden udnyttet til at sidde op og af Piranha erne, da grupperne efter det oplyste kun i mindre omfang tidligere under uddannelsen havde haft rådighed over disse køretøjer. Efter tilgang af ammunition ladede grupperne op med løs ammunition med henblik på først at gennemkøre banen med løs ammunition. Mens de 3 første momenter alle er tænkt som situationer, hvor grupperne skal afgive ild, mens de forbliver på køretøjerne, men i øvrigt køre igennem, forventes det ved moment 4, hvor grupperne beskydes forfra, at grupperne skal optage kampen og frigøre sig ved at trække sig tilbage. Momentet afvikles på den måde, at skydelederen i terrænet foran en- 2

3 hederne rejser et antal skiver, som skal forestille fjender, som beskyder enhederne, hvorefter enhederne skal frigøre i overensstemmelse med almindelige taktiske principper og inden for de sikkerhedsbestemmelser, som i øvrigt gælder for skydningen. Skydelederen betjener et bærbart klaviatur, hvorved skiverne i terrænet kan rejses og lægges ned igen. Ved alle gennemkørsler, herunder den 4. gennemkørsel, hvor ulykken fandt sted, skete gennemkørslen med 2 grupper fordelt på hver sin Piranha samt en skydeleder og en taktisk tilbagemelder kørende i en Mercedes Geländewagen (GD). Den taktiske tilbagemelders opgave var efterfølgende at kommentere gruppernes taktiske løsning af opgaven. Hver gruppe var desuden på deres Piranha hver gang ledsaget af hver sin sikkerhedsbefalingsmand (begge premierløjtnanter). I afviklingen deltog på skift to skydeledere, som også i denne redegørelse er betegnet som overordnet skydeleder, hhv. skydeleder (begge kaptajner). Ved den første gennemkørsel, som foregik med løs ammunition, kørte 1. gruppe og 2. gruppe i hver sin Piranha med 1. gruppe forrest. Mellem de to køretøjer kørte GD en med den overordnede skydeleder og den taktiske tilbagemelder, som i dette tilfælde var delingsføreren for 2. deling (premierløjtnant). På banen ved begyndelsen af moment 4 findes som tidligere nævnt en jordvold. Ved aktiveringen af skiverne stoppede 1. gruppe op i terrænet uden at lade folkene sidde af og uden straks at bakke tilbage. 2. gruppe, som var bagerst, stoppede op ved jordvolden og gik i stilling dér. Først derefter bakkede 1. gruppe tilbage til volden og optog dér ildafgivelsen sammen med 2. gruppe. Ved den anden gennemkørsel, som også foregik med løs ammunition, kørte 3. gruppe forrest med 1. gruppe bagest. Også i dette tilfælde bakkede det forreste køretøj tilbage til volden, før personellet blev sat af for at besvare ilden. Omkring kl. 14 ladede personellet i 1. og 2. gruppe op med skarp ammunition i klargøringsområdet, mens 3. gruppe afventede. Den overordnede skydeleder gennemgik herefter sikkerhedsinstruks nr. 2 for alt personel. Denne sikkerhedsinstruks har til formål at gennemgå procedurerne, hvis der sker en ulykke, således at alt personel kender til radioprocedurer, hvor der er førstehjælpsudstyr, bårer osv. Ved den tredje gennemkørsel, nu med skarp ammunition, kørte 2. gruppe forrest og 1. gruppe bagest. Ved aktiveringen af skiverne bakkede forreste køretøj igen tilbage til volden, hvorfra begge grupper beskød skiverne. Ulykken fandt sted ved den fjerde gennemkørsel, som også blev foretaget med skarp ammunition. Gennemkørslen skete med en formation med 3. gruppes Piranha forrest med personellet fra 3. gruppe og en sikkerhedsbefalingsmand (premierløjtnant), derefter en GD med skydeleder (kaptajn) og den taktiske tilbagemelder (delingens næstkommanderende, oversergent) og til sidst 2. gruppes Piranha med 2. gruppes personel og en sikkerhedsbefalingsmand (premierløjtnant). 3

4 Da skiverne blev rejst, afgav 3. gruppes gruppefører meldingen føling front over radioen med henblik på, at 2. gruppe kunne blive informeret og gå i stilling med henblik på at sikre 3. gruppes frigørelse. 3. gruppes køretøj blev samtidig bragt til standsning, og vognkommandøren på køretøjet beskød målene fra køretøjet. Gruppeføreren for 3. gruppe vurderede, at der var for langt tilbage til nærmeste skjul (volden) til at køretøjet pga. faren for beskydning med panserværnsvåben burde bakke tilbage hertil med personellet opsiddet, hvorfor han befalede sine folk klar til at sidde af til højre for vejen. 4 personer fra gruppen samt sikkerhedsbefalingsmanden sad herefter af til højre for vejen og løb ud i terrænet, mens køretøjet med kører og vognkommandør bakkede tilbage ned bag volden, hvor det blev placeret på linie med personellet fra 2. gruppe og 2. gruppes køretøj, jf. herom straks nedenfor. 3. gruppes position i terrænet er i forklaringerne angivet som værende mellem 10 til 15 m fra vejen, således at afdøde (KSE Kenneth Holst) var nærmest vejen, derefter gruppeføreren, derefter gruppens observatør/næstkommanderende og længst væk gruppens ekstra geværskytte. Gruppen dels lå, dels knælede i terrænet. Bag dem stod (fuldt oprejst) gruppens sikkerhedsbefalingsmand. Gruppens indbyrdes placering i terrænet kan skematisk illustreres således: Skudretning KSE K. Holst GF/3.GRP Observatør/NK Geværskytte Sikkerhedsbefalingsmand/3. gruppe Tegningen er ikke i målestoksforhold. Gruppeføreren for 3. gruppe afgav herefter melding over radioen til 2. gruppe, at han havde ladet sidde af, og at 2. gruppe skulle melde til ham, når de var klar til at støtte hans (dvs. 3. gruppes) frigørelse bagud. Ved starten af momentet var GD en med skydeleder og den taktiske tilbagemelder også bragt til standsning ved volden, skydelederen var stået ud til højre for volden og betjente herfra klaviaturet, hvorfra skiverne i terrænet blev rejst og lagt ned igen. Under hele forløbet blev skiver således rejst og lagt ned igen. Skydeleder aktiverede herunder et antal skiver tæt foran 3. gruppe, så gruppen kunne bekæmpe disse mål. 4

5 Da 3. gruppes køretøj stoppede op, befandt 2. gruppes køretøj sig ca. 100 m bagved. 2. gruppes køretøj begyndte straks at bakke og svingede ind bag den tidligere omtalte vold og 4 personer fra gruppen samt sikkerhedsbefalingsmanden sad af og gik i stilling bag eller på volden. Kører og vognkommandør forblev på køretøjet, som også blev placeret bag volden, længst til venstre, ca m fra vejen. 2. gruppes indbyrdes placering på volden kan skematisk illustreres således: Skudretning Observatør LSVSK GF/2.GRP LSVSK/sygehjælper Sikkerhedsbefalingsmand/2. gruppe Tegningen er ikke i målestoksforhold. Sikkerhedsbefalingsmanden for 2. gruppe (premierløjtnant) var tillige siddet af og stillede sig bag 2. gruppes personel, der havde taget stilling ved siden af hinanden op mod volden med front i kørselsretningen mod de erkendte mål. Sikkerhedsbefalingsmanden gik hen foran køretøjet, og tog fat i den person, der lå længst til venstre blandt de 4 på volden og rykkede pågældende 1 m til højre, da denne person lå næsten inde foran køretøjet og på en sådan måde, at man ville komme til at skyde hen over hovedet på ham, hvis der blev skudt herfra. Sikkerhedsbefalingsmanden har forklaret, at han ikke nåede at registrere, om gruppen skød, idet der faktisk i stort set samme nu, kom en helt unormal radiokorrespondance, og han nåede kun at opfange, at der var noget unormalt og så efterfølgende den anden sikkerhedsbefalingsmand stå ved 3. gruppe og vinke meget kraftigt med den ene arm. 2. gruppes let støttevåbenskytte (LSVSK)/sygehjælper, der lå længst til højre, har forklaret, at han, efter at hans køretøj var bakket i sikkerhed bag volden, straks steg ud og indtog sin stilling op mod volden og liggende længst mod højre af de personer, som lå i stillingen. Da han kom ned i stillingen kunne han derfra ikke se noget til 3. gruppe hverken køretøj eller personel. Han så heller ingen fjendtlige mål, lige da han lagde sig ned i stillingen. Der gik dog ikke mange sekunder, før fjender, dvs. skiver, dukkede op foran hans stilling og på højre side af vejen. Han beskød dem, med det resultat, at 2 skiver blev ramt/lagde sig ned. Han har videre forklaret, at han grundet regn på det optiske sigtemiddel ikke kunne se klart mod målet. Derfor begyndte han at lægge støtteild over mod de netop nedlagte skiver. Hermed forstås, at han skød hen mod det sted, hvor fjenden kort forinden var erkendt, med henblik på, at få fjenden til at blive ved med at trykke sig. 5

6 Han så eller hørte ikke noget til 3. gruppes køretøj og/eller personel, og han var helt sikker på, at 3. gruppe lige som hans egen gruppe var kørt baglæns og nu befandt sig bag hans egen stilling. Han følte sig så sikker herpå, at han end ikke kikkede bagud for at konstatere dette. Han har videre forklaret, at han mener at have afgivet ca. 10 skud under denne del af skydningen, de 3-4 første skud mod skiverne og resten som støtteild. De sidst afgivne skud var afgivet lavt, og på en måde så nogle af skuddene havde ramt jorden foran skiverne, for derved at skabe opspringere for at trykke fjenden. Det hele gik stærkt, og det varede højst 15 sekunder. Han stoppede med at afgive støtteild, fordi han pludselig gennem sit optiske sigte så noget, der ikke skulle være der. Det var regnvejr, og at kikke igennem det optiske sigte svarede til at kikke gennem et par duggede briller. Han huskede det, som at han under sin udlægning af støtteild med piben svingende langsomt fra den ene til den anden side pludselig, i den højre del af det optiske sigte, så noget mørkt en person, som jo ikke skulle være der. Han kunne ikke gennem det optiske sigte se, hvad det var, hvorfor han tog geværet væk og kikkede med begge øjne mod stedet. Her så han to personer én stående og én noget lavere dog ikke knælende stilling. Det gik op for ham, at det var personer, og at det var helt galt, at der var personer dér, hvor han netop havde skudt. I første omgang troede han, at det var nogle kontrolofficerer eller skivepersonel, idet han fortsat var af den opfattelse, at 3. gruppe var bag ved ham. Han råbte herefter straks, der er personer ved målet. Gruppeføreren for 3. gruppe har forklaret, at da han endnu ikke havde modtaget klarmelding fra gruppeføreren for 2. gruppe, forblev han i knælende skydestilling i terrænet, hvorefter han blev ramt og faldt om, og der gik nogle sekunder, inden han konstaterede, at han rent faktisk var blevet ramt, altså skudt. Det næste han registrerede var, at KSE Kenneth Holst også var faldet om og lå max. 1,5 m fra ham. Mens han fortsat lå ned, hørte han i sin radio, der var fastgjort på venstre side af kampvesten, at gruppeføreren for 2. gruppe meldte vi er kommet i stilling, støtter og I kan frigøre. Det var den melding han havde siddet i terrænet og ventet på, og som skal være på plads, inden hans egen gruppe kunne bevæge sig tilbage. Det næste, han registrerede var, at sikkerhedsbefalingsmanden bag dem meldte, meget højt og klart, at alle skal holde inde, da sikkerhedsbefalingsmanden tilsyneladende havde opdaget, at personel var blevet skudt. Herefter reagerede begge grupper, og de gik i gang med at give førstehjælp til ham selv og KSE Kenneth Holst. Han var selv ved bevidsthed og kunne kommunikere med de omkringstående under hele forløbet efter at være blevet ramt. Sikkerhedsbefalingsmanden for 3. gruppe har herom forklaret, at han, umiddelbart efter at han havde kontrolleret gruppeførerens våbenbetjening, gik lidt mod højre for at kontrollere de længst til højre værende skytters våbenbetjening. Umiddelbart efter bemærkede han, at de to personer til venstre i gruppen sank sammen, samtidig med at han hørte et gisp fra den ene af dem. Han erkendte straks, at de måtte være blevet ramt, og han råbte derfor i sin radio hold inde hold inde, mens han vinkede med armene. Der blev øjeblikkeligt holdt inde for alle skytters vedkommende, og han afgav herefter over radio melding om, at to mand var ramt, og at ambulance straks skulle tilkaldes. 6

7 Det kan på baggrund af de afgivne forklaringer og oplysninger i sagen i øvrigt lægges til grund, at skydningen herefter øjeblikkeligt blev afbrudt, og forsøg på livreddende førstehjælp blev påbegyndt af det tilstedeværende militære personel, herunder LSVSK/ sygehjælperen fra 2. gruppe. KSE Kenneth Holst blev efterfølgende evakueret i en tilkaldt ambulance. Om de efterfølgende, konstaterbare øvrige faktiske omstændigheder i forbindelse med ulykken kan Forsvarets Auditørkorps oplyse følgende: Anmeldelse af ulykken indgik til alarmcentralen kl og i anmeldelsesrapporten optaget af Landpolitiet Varde ved Syd- og Sønderjyllands Politi, hvortil alarmen indløb, er ulykkestidspunktet også angivet til kl Forsvarets Auditørkorps blev orienteret om ulykken senere på eftermiddagen af vagthavende officer ved Hærens Operative Kommando, og personel fra Forsvarets Auditørkorps ankom til Oksbøllejren samme dag kl og overtog herefter efterforskningen af ulykken. Forsvarets Auditørkorps har i forbindelse med efterforskningen modtaget bistand fra Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Center, bl.a.. vedrørende undersøgelse af ulykkesstedet, våben, ammunition og udrustning. Det fremgår i øvrigt af forklaringerne om påklædning, at alt personel i 3. gruppe på ulykkestidspunktet var iklædt grøn kampuniform, (ørken) fragmentationsvest, kampvest/basis, hjelm og fragmentationsbriller. Sikkerhedsbefalingsmanden ved 3. gruppe var selv iklædt grøn kampuniform, fragmentationsvest, hjelm, sorte handsker og sorte støvler. Umiddelbart efter ulykken blev alle skydevåben, som 2. og 3. gruppe havde været i besiddelse af, inddraget og sikret. Efter en konkret vurdering og i samråd med Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Center, er antallet af de sikrede skydevåben efterfølgende begrænset til 2. gruppes våben. Våbnene er nummererede på sædvanlig måde og har desuden andre individuelle karakteristika (mærker, remme mv.), således at der ikke er tvivl om, hvilke skytter der under skydningen benyttede hvilke våben. Af obduktionserklæring dateret 22. januar 2007 og udarbejdet af Retsmedicinsk Institut ved Aarhus Universitet vedrørende KSE Kenneth Holst fremgår, at (d)ødsårsagen er følger af skud mod bug/bryst med svære indre kvæstelser med bristning af hjertet og indre forblødning, Døden antages indtrådt næsten øjeblikkelig. Ved obduktionen blev sikret det projektil, hvormed afdøde blev dræbt. I erklæring af 5. marts 2007 fra Odense Universitetshospital er om den sårede befalingsmand bl.a. anført, at der ses en overfladisk skudlæsion over venstre knæ og en skudlæsion, hvor indskudsåbningen er på højre side af ryggen, lige under nederste ribben. Den sidste læsion er i erklæringen betegnet som at have været en livstruende skade. Ved undersøgelse af befalingsmandens udrustning blev desuden sikret 2 dele (fragmenter) af et projektil. 7

8 Ved Forsvarets Auditørkorps undersøgelse af ulykkesstedet i samarbejde med Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Center, dagen efter ulykken, var det derimod ikke muligt at sikre yderligere effekter af betydning for undersøgelsen. Der er ved Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Center, foretaget prøveskydninger med de oven for nævnte, sikrede skydevåben med henblik på at forsøge at bestemme, fra hvilket våben de sikrede projektiler (projektilrester) er afskudt. Af Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Centers kriminaltekniske erklæring af 14. februar 2007 om det projektil, hvormed KSE Kenneth Holst blev dræbt, fremgår, at der er fundet overensstemmelser i en sådan grad, at det kan udtales, at projektilet med stor sandsynlighed er affyret i det våben, som under skydningen blev benyttet af 2. gruppes LSVSK/ sygehjælper, som under skydningen lå længst til højre på volden. Om de 2 dele af et projektil, som blev sikret ved undersøgelsen af befalingsmandens udrustning, er det i samme erklæring anført, at der ved undersøgelsen ikke synes at være tvivl om, at disse fragmenter stammer fra et og samme projektil. Den bageste del af projektilet besidder imidlertid ikke individuelle karakteristika i et sådant omfang, som kræves for at kunne anvende det i identifikationsøjemed. Det fremgår endelig generelt af forklaringerne fra de tilstedeværende om vejret, at der om eftermiddagen på ulykkesdagen var kraftig regn, som stod ned i stænger og lignende. Af en efterfølgende af Forsvarets Auditørkorps indhentet erklæring fra Vejrtjenestecenter Karup af 28. februar 2007 om vejret i Oksbøl den 17. januar kl utc (svarende til kl. 1530, dansk vintertid) fremgår, at vejret på ulykkestidspunktet var følgende: Overskyet med bygeagtig regn. Sydvestlig hård vind til kuling omkring 15 m/s muligvis med vindstød til 20 m/s. Temperatur ps8 til ps9 grader. Rapport om sigtbarheden er forbundet med en vis usikkerhed men har formodentlig ligget mellem 2 og 5km sigt. 2. Regelgrundlaget for den pågældende skydning og tilrettelæggelsen heraf. Den skydning, hvorunder ulykken fandt sted, betegnes i Hærens Kampskoles materiale som Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte. Skydningen er udarbejdet efter drøftelser i perioden mellem bl.a. Hærens Operative Kommando, Hærens Kampskole og Danske Division. Baggrunden for drøftelserne var et ønske om at udvikle mere realistiske skydninger, som afspejlede erfaringerne fra de udsendte styrker i Irak og Afghanistan. Efter forklaringer i sagen blev banen til skydningen opstillet i sommeren 2005, og det var i januar 2007 meget muligt 4. gang, at man gennemførte skydningen. En tilsvarende skydning var blevet gennemført dagen før med en litauisk deling, som også skulle udsendes til Irak som del af den danske bataljon (hold 9). Skydningen var desuden blevet gennemført med 1. deling fra spejdereskadronen i december

9 Det for skydningen gældende regelgrundlag var og er særlig kapitel 22 (specialskydninger) i hærens reglement HRN , Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben (fredstid) (SIKKAV), samt materialet udarbejdet af Hærens Kampskole, Infanterisektionen, dateret oktober 2006, Enhedsskydning. Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte, med flere underbilag, herunder bilag 6, benævnt Instruks for banens brug. Det fremgår af forklaringerne, at det oprindeligt var bestemt, at skydningen kun kunne gennemføres af Hærens Kampskole, hvilket også fremgår af SIKKAV, pkt , hvorefter gennemførelse af skydningen i Danmark indtil videre skal forestås af Hærens Kampskole. Hærens Kampskole afholdt imidlertid i august 2006 Underafdelingskursus (HKS- 11), hvor der for første gang indgik et modul med skydelederuddannelse med særligt henblik på den pågældende skydning. Det fremgår af forklaringer, at Chefen for Hærens Kampskole i forbindelse med etableringen af denne skydelederuddannelse mundtligt har dispenseret fra kravet om, at skydningen kun kan forestås af personel fra Hærens Kampskole. Forsvarets Auditørkorps lægger til grund, at dette er sket ud fra den forudsætning, at personel uddannet på HKS-11 anses for fagligt kompetente til at forestå skydningen som skydeledere på linie med personel fra Hærens Kampskole. Det kan imidlertid konstateres, og er også bekræftet ved forklaringerne, at dette ikke har ført til rettelse af SIKKAV pkt Chefen for Forsøgs- og Sikkerhedssektionen ved Hærens Kampskole har under sagen desuden forklaret, at det er hans opfattelse, at skydningerne den 17. januar ikke blev gennemført fuldstændigt i overensstemmelse med instruktionerne i Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte, herunder Instruks for banens brug. Han har særligt forklaret, at enhedsskydningen for det første burde have været gennemført med kun én enhed, dvs. én gruppe ad gangen, og ikke en sammensat enhed med to grupper på én gang. Med kun én enhed er der kun én fører og derfor mindre risiko for tvivl, med hensyn til hvordan en (anden) gruppe vil reagere. For det andet er det hans opfattelse, at der til moment 4 er flere løsningsmuligheder end de i planen angivne forventede løsninger/handlinger, men at den under indøvningen med løs ammunition valgte løsning altid skal efterfølges af en helt tilsvarende løsning under enhedsskydningen med skarp ammunition. Han har dog oplyst, at denne problematik med forskellige opfattelser af dele af materialet først er erkendt på grundlag af ulykken, og derfor har der ikke været problemer tidligere. Hans egen sektion har udfærdiget SIKKAV, der forvaltes af Hærens Kampskole og godkendes af Chefen for Hærens Kampskole, der har bemyndigelse hertil, mens Infanterisektionen har udfærdiget det materiale, der ligger til grund for enhedsskydningen, dog undtaget farekalke for skydningen. Hans egen sektion har desuden set materialet igennem for at se, om der var bemærkninger til det sikkerhedsmæssige, hvilket der ikke var. Det er således også fortsat hans opfattelse, at materialet som sådan er i orden, vel at mærke, hvis man holder sig nøje til det, der står i materialet, som er i overensstemmelse med SIKKAV og den mundtlige dispensation fra Chefen for Hærens Kampskole til at lade personel uddannet som skydeledere på kursus HKS-11 stå for skydningen. Chefen for Infanterisektionen ved Hærens Kampskole har forklaret, at man på skydningen i december 2006 med 1. deling af spejdereskadronen, hvor han selv var skydeleder, gennemførte banerne med 2 grupper ad gangen med en gruppe på hver sin Piranha. Det er 9

10 hans opfattelse, at fremgangsmåden i konceptet således ikke er blevet fuldt slavisk, men at det har været i orden, da det efter hans opfattelse ikke gik ud over sikkerheden. Formålet var primært, at det sparede tid og gav enhederne mulighed for at oparbejde rutine, idet de kom flere gange i gennem banen. Han har videre forklaret, at der også under skydningen i december på moment 4 var forskellige løsningsmuligheder for gruppeførerne, og ikke i alle tilfælde blev skarpskydningen gennemført nøjagtigt som under indøvelsen med løs ammunition. Han har selv over for den for skydningen den 17. januar ansvarlige overordnede skydeleder bekræftet, at det var i orden at gennemføre banerne med 2 køretøjer med hver sin gruppe ad gangen, ud fra den betragtning at det tidligere var praktiseret og kunne gennemføres, efter hans opfattelse uden nogen yderligere sikkerhedsrisiko. Om den sikkerhedsinstruktion, herunder instruktion om skudgrænser mv., som er givet forud for skydningerne, lægger Forsvarets Auditørkorps til grund, at én person har forklaret, at grupperne under alle omstændigheder kun måtte afgive ild på deres egen side af vejen. Én anden person har forklaret, at der var en tilsvarende begrænsning, men kun for LSV-skytter. Langt de fleste af de afgivne forklaringer går imidlertid på, at reglen om kun at skyde på egen side af vejen kun gjaldt, hvis den anden gruppe var i terrænet foran en, i hvilket tilfælde hver gruppe så havde ansvar for hver sin side. Der var derimod ikke nogen begrænsning herom, hvis grupperne var på linie med hinanden, eller for den forreste gruppes vedkommende, hvis den anden gruppe var bag denne. I så fald gjaldt alene den almindelige forbiskydningsregel, hvorefter der skal være minimum 375 terrænstreger (TS) mellem et mål og eget personel. I praksis betyder det, at soldaten må skyde på mål, som i terrænet er mere end en håndsbredde fra eget personel, når man holder en spredt håndflade i strakt arm foran sig. Dette er også i overensstemmelse med overordnet skydeleders og den anden skydeleders forklaringer, ligesom det også kan anses for den naturlige forståelse af sikkerhedsinstruksen i Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte, bilag 8, udarbejdet af Hærens Kampskole, hvor det bl.a. hedder Kan skiverne ses, må de bekæmpes. Det er også i forklaringerne afgivet af personel fra Hærens Kampskole tilkendegivet, at når begge grupper er på linie, må man afgive skud mod mål på begge sider af vejen. Det bemærkes supplerende vedrørende dette spørgsmål, at vejen i den situation, hvor en gruppe har indtaget en stilling på volden, under alle omstændigheder ikke kan anses som særlig velegnet til på klar måde at adskille de to områder, hvori to grupper må afgive ild. Fordi vejen går i en bue forbi volden, forsvinder den fra synsfeltet, og set fra en liggende skydestilling flyder voldens vegetation sammen med den øvrige vegetation på den anden side af vejen. Endelig bemærkes, for så vidt angår selve banen og den forudgående godkendelse heraf, at Forsvarets Auditørkorps har lagt til grund, at banen på Kallesmærsk Hede i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er et ikke-fast skydebaneanlæg, som til brug for hver skydning skal godkendes af den for skydningen ansvarlige chef. 2. brigade var ansvarlig for afviklingen af den afsluttende missionsorienterende uddannelse for personellet, der skulle udsendes til Irak, og dermed for skydningen den 17. januar. Chefen for 2. brigades Operations- og Uddannelsessektion har forklaret, at han på vegne Chefen for 2. brigade har godkendt banen. 10

11 3. Forsvarets Auditørkorps vurderinger. På baggrund af de tekniske undersøgelser, herunder de lægelige oplysninger, kan det lægges til grund, at KSE Kenneth Holst blev ramt af ét skud, der medførte så store kvæstelser, at døden indtrådte næsten øjeblikkelig. Projektilet blev sikret i forbindelse med obduktionen og har kunnet anvendes til at sandsynliggøre, fra hvilket våben projektilet er blevet affyret. Rigspolitichefen, Kriminalteknisk Center, har i erklæring af 14. februar 2007 udtalt, at projektilet med stor sandsynlighed er affyret i den militærriffel, som i erklæringen er betegnet som KT 2, og som er identisk med det våben, et LSV, som blev betjent af 2. gruppes LSVSK/sygehjælper. Kriminalteknisk Center har i erklæringen udtalt, at formuleringen stor sandsynlighed vælges, hvis de klassificerede karakteristika er ens, men at der, trods de observerede ligheder i de individuelle karakteristika, ved undersøgelsen fremstår let tvivl, fx fordi ikke alle linier eller ufuldkommenheder matcher, eller de konstaterede ligheder ikke er perfekte og/eller fordi der er en lille tvivl omkring den særlige værdi af førnævnte karakteristika. Kriminalteknisk Center har supplerende oplyst, at der ikke er nogen af de andre sikrede våben, der kan komme i betragtning i en eller anden sandsynlighedsfaktor, og at det således kun er det nævnte våben, LSV et, som er aktuelt. Desuden blev gruppeføreren for 3. gruppe ramt af 2 skud, hvor skaden forvoldt af det ene skud har været livstruende. De 2 fragmenter/projektilrester, som blev sikret fra befalingsmandens udrustning, besidder ikke individuelle karakteristika i et sådant omfang, som kræves for at kunne anvendes i identifikationsøjemed. På baggrund af de afgivne forklaringer samt den kriminaltekniske undersøgelse af det projektil, som ramte KSE Kenneth Holst, kan det udelukkes, at det kan være personel fra 3. gruppe, som kan have ramt egne 3. gruppe folk. Forsvarets Auditørkorps lægger på baggrund af de tekniske oplysninger og de afgivne forklaringer til grund, at det mest sandsynlige hændelsesforløb er, at såvel KSE Kenneth Holst som befalingsmanden blev ramt af projektiler affyret fra det våben, som blev betjent af 2. gruppes LSVSK/sygehjælper. Der er herved også lagt vægt på, at LSVSK/ sygehjælperen selv har forklaret, at han selv er overbevist om, at det kun kunne være ham, som havde ramt de to personer fra 3. gruppe, ligesom en analyse af de i øvrigt afgivne forklaringer viser, at det blandt 2. gruppes personel alene er LSVSK/ sygehjælperen, som har erkendt og faktisk skudt mod mål på højre side af vejen. Ved vurderingen af LSVSK/sygehjælperens handlinger lægger Forsvarets Auditørkorps til grund, at han i skudøjeblikket ikke vidste, at personellet fra 3. gruppe befandt sig i ter- 11

12 rænet foran ham. Det lægges til grund, at der var ca. 150 m fra hans position og ud til 3. gruppe, at det var sidst på eftermiddagen i januar, og at sigtbarheden var stærkt nedsat på grund af regnvejret. På grund af samme regnvejr duggede såvel hans fragmentationsbriller som det optiske sigtemiddel på hans våben. Han havde ikke fået at vide, at der gjaldt noget absolut forbud mod at beskyde skiver på højre side af vejen, dvs. uanset om der var personel i terrænet eller ej. Selv om han havde fået at vide, at der var en sådan begrænsning, må det under alle omstændigheder anses for tvivlsomt, om det fra volden i liggende skydestilling overhovedet kunne erkendes, at de skiver, som han opfattede blev rejst umiddelbart foran ham, befandt sig på højre side af vejen. Under alle omstændigheder var den eneste regel, han mente at burde forholde sig til, reglen om en sikkerhedsafstand på 375 TS til andet personel, vel at mærke hvis der havde været personel i terrænet foran ham, hvilket han var overbevist om, ikke var tilfældet. Det må i den forbindelse tages i betragtning, at LSVSK/sygehjælperen ved de to tidligere gennemkørsler af banen, hvor han havde deltaget, begge gange havde oplevet, at den forreste gruppes Piranha var bakket tilbage til volden sammen med bageste køretøj, og at der i ingen af tilfældene var sket det, at personellet var siddet af i terrænet foran volden. Ved den 4. gennemkørsel, hvor ulykken fandt sted, sad LSVSK/sygehjælperen ned i køretøjet under hele kørslen og havde ikke udsyn i terrænet, og havde således ikke selv set, at personellet fra 3. gruppe sad af i terrænet. Disse omstændigheder vurderes i særlig grad at have bestyrket LSVSK/sygehjælperen i den fatale misforståelse, at 3. gruppes personel befandt sig bagved eller på linie med ham, hvorfor han iflg. sin forklaring end ikke så bagud for at kontrollere, om det rent faktisk også var tilfældet. Det må i samme forbindelse desuden tages i betragtning, at personellet fra 3. gruppe bortset fra sikkerhedsbefalingsmanden befandt sig i terrænet i i hvert fald knælende skydestilling, og at uniformer og sikkerhedsudstyr i øvrigt under normale omstændigheder har til formål at sløre personellet i terrænet, hvilket i samspil med den ringe sigtbarhed og de duggede sigtemidler må have gjort personellet meget vanskeligt at erkende i terrænet. Under disse omstændigheder er det Forsvarets Auditørkorps vurdering, at der ikke er noget grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende mod LSVSK/sygehjælperen. For så vidt angår det deltagende sikkerhedspersonel (overordnet skydeleder, skydeleder og sikkerhedsbefalingsmænd) lægger Forsvarets Auditørkorps til grund, at disse har udført deres opgaver i overensstemmelse med gældende bestemmelser, for skydeledernes vedkommende i overensstemmelse med det indlærte på Hærens Kampskoles kursus HKS-11 og de efterfølgende af Chefen for Infanterisektionen, Hærens Kampskole, meddelte instruktioner. Forsvarets Auditørkorps finder ikke, at de afgivne forklaringer og oplysningerne i sagen i øvrigt giver grundlag for at antage, at der er givet urigtige eller ufuldstændige instruktioner om sikkerheden i forbindelse med skydningen. Den tragiske omstændighed, at LSVSK/sygehjælperen åbnede ild mod personel fra 3. gruppe i den tro, at der ingen personer var i terrænet foran ham, findes således ikke at kunne føres tilbage til urigtig eller mangelfuld instruktion forud for skydningen. Den findes heller ikke at være forårsaget af manglende indgriben, som med rimelighed kan bebrejdes sikkerhedspersonellet. Som det fremgår ovenfor, er der af Chefen for Forsøgs- og Sikkerhedssektionen ved Hærens Kampskole afgivet forklaring, hvorefter det er hans opfattelse, at der er sket fravigel- 12

13 ser fra instrukserne i Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte, og at fravigelserne har eller i hvert fald kan have haft betydning for sikkerheden omkring skydningen. Som det også fremgår, har Chefen for Infanterisektionen, som har udviklet skydningen, ikke været enig heri. I hvert fald for så vidt angår gennemkørsel af banen med 2 grupper i stedet for 1 ad gangen, har han selv videreformidlet oplysningerne herom til den for skydningen den 17. januar overordnede skydeleder med bemærkning, at det var i orden at gøre dette. Forsvarets Auditørkorps må på baggrund af de afgivne forklaringer fra nøglepersonel ved Hærens Kampskole i relation til den pågældende skydning lægge til grund, at der består en faglig uenighed om betydningen af de skete fravigelser af instrukserne i Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte. Dette forhold i sig selv understreger den oven for foretagne vurdering, at der ikke er noget grundlag for at antage, at det for skydningen den 17. januar ansvarlige sikkerhedspersonel har begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med afviklingen, når de skete fravigelser netop fandt sted på baggrund af den omtalte, supplerende mundtlige instruktion fra Chefen for Infanterisektionen. På den anden side finder Forsvarets Auditørkorps ikke, at de skete fravigelser, som er foretaget af den for udviklingen af enhedsskydningen fagligt ansvarlige og dermed også fagligt kompetente person i sig selv udgør en fejl eller forsømmelse, som kan danne grundlag for at overveje et strafferetligt ansvar. Forsvarets Auditørkorps har herved lagt konkret vægt på den oplyste, faglige begrundelse for fravigelserne og Chefen for Infanterisektionens vurdering, at fravigelserne ikke indebar nogen forringelse af sikkerheden. Forsvarets Auditørkorps har desuden lagt vægt på, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed vurderes, at der rent faktisk kan påvises den fornødne årsagssammenhæng mellem fravigelserne og ulykken. Forsvarets Auditørkorps finder i øvrigt ikke noget grundlag for at antage, at der er nogen årsagsforbindelse mellem Chefen for Hærens Kampskoles mundtlige godkendelse af, at skydelederpersonel uddannet på kursus HKS-11 blev bemyndiget til at forestå skydningen Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte og ulykken, allerede fordi det er Forsvarets Auditørkorps opfattelse, at der ikke noget grundlag for at antage, at skydelederne har givet urigtig eller mangelfuld instruktion forud for skydningen i forhold til, hvad de var instrueret om af Hærens Kampskole. Der er endelig ikke i forbindelse med undersøgelsen fremkommet oplysninger, som giver grundlag for at antage, at der i forbindelse med skydningen den 17. januar er begået fejl eller forsømmelser af den for skydningen ansvarlige chef, Chefen for 2. brigade, som ved godkendelsen af banen mv. blev repræsenteret af Chefen for Operations- og Uddannelsessektionen ved brigadestaben. Under henvisning hertil finder Forsvarets Auditørkorps således sammenfattende ikke grundlag for, at nogen af de involverede personer ville kunne drages strafferetligt til ansvar for ulykken. 13

14 4. Andre omstændigheder mv., som er fremkommet i forbindelse med undersøgelsen, og som Forsvarets Auditørkorps finder at burde henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på. I forbindelse med gennemgangen af de nærmere omstændigheder ved ulykken er ved de afgivne forklaringer og på anden måde fremkommet en række oplysninger, som ikke i sig selv kan anses for fejl og forsømmelser, og som heller ikke kan anses som egentlige årsager til ulykken. Forsvarets Auditørkorps finder alligevel at burde henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed herpå, således at Hærens Operative Kommando får mulighed for at tage stilling til, om oplysningerne med fordel kan indgå i det løbende arbejde med at forbedre sikkerheden i forbindelse med forsvarets uddannelser, herunder skydningerne. a. Mulige forskellige opfattelser af materialet vedr. enhedsskydningen Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte ved forskellige sektioner på Hærens Kampskole. Som det fremgår af fremstillingen oven for under 2. og 3., har afhøringerne vist, at der ved Hærens Kampskole er forskellige opfattelser af, hvorledes materialet om skydningen Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte skal fortolkes og dermed, om man i enhedsskydninger kan afvige fra dele af det i materialet foreskrevne eller ej. Henset til baggrunden for udviklingen af enhedsskydningen og i lyset af, at der fortsat må forventes at skulle gennemføres tilsvarende eller lignende enhedsskydninger inden udsendelsen af kommende styrkebidrag, skal Forsvarets Auditørkorps hermed henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på spørgsmålet, idet der i øvrigt henvises til fremstillingen oven for. b. Uddannelse og tillæggelse af beføjelser for skydeledere mv. Den overordnede skydeleder har forklaret, at førerne for de enheder, som gennemgår skydningen Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte, efter det oplyste dermed skulle få beføjelser til selv at stå for tilrettelæggelse og gennemførelse af enhedsskydningen under den efterfølgende udsendelse. Han har i den forbindelse rejst spørgsmålet, om de pågældende førere, som i større eller mindre omfang kan have gennemgået eller overværet (dele af) enhedsskydningen, vil være tilstrækkelig godt klædt på til selv at stå for og gennemføre den pågældende skydning under udsendelsen, uden at det i øvrigt er oplyst, i hvilket omfang sådanne førere måtte have gennemgået Hærens Kampskoles kursus HKS 11. Forsvarets Auditørkorps skal hermed henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på spørgsmålet samt på spørgsmålet, om erfaringerne fra undersøgelsen i øvrigt herunder bl.a. skydeledernes bemærkninger til uddannelsen og gennemførelsen heraf set i lyset af ulykken, bør inddrages i de evt. overvejelser om skydningen, som det under punkt a. ovenfor anførte kan give anledning til. c. Brug af betegnelserne overordnet skydeleder, hhv. skydeleder. 14

15 Det fremgår af undersøgelsen, at der ved skydningen den 17. januar 2007 medvirkede to skydeledere, hvor den ene blev betegnet som overordnet skydeleder, den anden som skydeleder. Betegnelsen overordnet skydeleder ses ikke nærmere defineret i SIKKAV. Det må på baggrund af forklaringerne lægges til grund, at der med betegnelsen overordnet skydeleder er ment den koordinerende skydeleder (dvs. den der er udpeget som overansvarlig ), og at der i øvrigt var udpeget 2 skydeledere af praktiske årsager. Som det fremgår ovenfor af redegørelsen, er det Forsvarets Auditørkorps vurdering, at der ikke er grundlag for at antage, at der af nogen af skydelederne er givet urigtige eller ufuldstændige instruktioner om sikkerheden i forbindelse med skydningen. Betegnelserne kan derfor under alle omstændigheder ikke antages at have haft nogen betydning for, at ulykken fandt sted. Som påpeget i forklaring fra den overordnede skydeleder, har betegnelserne næppe den store betydning funktionsmæssigt, men det har det ansvarsmæssigt, hvis opgaverne, som er pålagt skydelederen, ikke udføres. Forsvarets Auditørkorps skal under henvisning hertil henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på spørgsmålet. d. Rutinering på køretøjer (Piranha) mv. Det fremgår af flere forklaringer, at personellet i 2. deling ikke før fremmøde i Oksbøl havde oparbejdet den store rutine i køre og kæmpe fra Piranha, idet de kun i begrænset omfang havde haft adgang til at træne med disse køretøjer under uddannelsen, og derfor i stedet havde indøvet tilsvarende procedurer fra GD. Der er således under en forklaring givet udtryk for, at der ikke er tilstrækkelig med Piranha køretøjer herhjemme, og at man har prioriteret, at disse køretøjer først og fremmest skal tilgodeses missionsområderne. Der blev den 17. januar 2007 ikke gennemført skydninger med 12,7 mm tungt maskingevær (TMG), fordi personellet ikke havde de fornødne forudsætninger herfor. I øvrigt var affutage til TMG ikke monteret, hvorfor TMG under skydningerne lå nede i mandskabsrummet på Piranha. Det er Forsvarets Auditørkorps vurdering, at hverken en evt. manglende rutinering på Piranha erne eller manglende gennemførelse af skydninger med TMG har haft nogen betydning for, at ulykken kunne finde sted. Særlig bemærkes, at det ikke er oplyst, at der skete nogen uheld i forbindelse med skydningerne, hvor personellet var opsiddet på Piranhaerne, ligesom at man i konsekvens af de manglende forudsætninger for anvendelse af TMG netop undlod at anvende dette våben under skydningerne. Forsvarets Auditørkorps besidder ikke de fornødne militærfaglige forudsætninger for at kunne vurdere, om manglende rutinering af den beskrevne art i øvrigt kan indebære en risiko for personellet under skydningen Gruppens forhold som opsiddet patrulje/eskorte. Henset hertil finder Forsvarets Auditørkorps det imidlertid rimeligt at henlede Hærens Operative Kommando på forholdet. e. Betydningen af kampuniformernes sløring af personel i terrænet. 15

16 På grund af sigtbarheden mv. må det lægges til grund, at kampuniformerne i denne situation i terræn havde en så god slørende effekt, at det må antages, at det har medvirket til, at det ikke var muligt at skelne personellet fra vegetationen. I flere forklaringer er henledt opmærksomheden på, at hvis sikkerhedsbefalingsmanden ved den forreste gruppe over sin kampuniform havde båret en sikkerheds- eller trafikvest, så kunne dette muligvis have gjort det lettere for personel i den bageste gruppe at erkende, at der var personel i terrænet. Forsvarets Auditørkorps skal hermed henlede Hærens Operative Kommandos opmærksomhed på forholdet. Peter Otken 16

Kamptropperne 3 1991 2000.

Kamptropperne 3 1991 2000. Jydske Dragonregiment. Kamptropperne 3 1991 2000. SEPTEMBER 2012 Leopard kampvogn på vej fra Split til Tuzla i Bosnien. 2 Indholdsfortegnelse. Forord. 5 Indledning. 6 Erfaringer med en panserbataljon s

Læs mere

Stig Dragholm Rungstedvej 4 2970 Hørsholm Tlf.: 45 76 99 11 Mobil: 23 74 23 58 Mail: sd2970@forum.dk

Stig Dragholm Rungstedvej 4 2970 Hørsholm Tlf.: 45 76 99 11 Mobil: 23 74 23 58 Mail: sd2970@forum.dk Centerledelse og læger ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48 3400 Hillerød 2. december 2008 Tvangsindlæggelse og behandling m.v. på Psykiatrisk Center, Nordsjælland Formålet med dette brev

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Maj-Britt Elise Martinussen, Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del II: Falsk anmeldelse af voldtægt 1 VOLDTÆGT DER ANMELDES Del II: Falsk anmeldelse

Læs mere

1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet

1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet 1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 15. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i de forenede sager Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet, j.nr.

Læs mere

Ulovlig mobiltelefoni mv. i retssale

Ulovlig mobiltelefoni mv. i retssale Ulovlig mobiltelefoni mv. i retssale Rapport afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Baggrunden for arbejdet...3 1.2 Sammensætning

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. D r a g e b å d K æ n t r i n g 1 1. f e b r u a r 2 0 1 1

SØULYKKESRAPPORT. D r a g e b å d K æ n t r i n g 1 1. f e b r u a r 2 0 1 1 SØULYKKESRAPPORT D r a g e b å d K æ n t r i n g 1 1. f e b r u a r 2 0 1 1 Den Den Maritime Maritime Havarikommission, Havarikommission, Vermundsgade Vermundsgade 38 A, 38 2100 A, 2100 København København

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

HJEMVENDTE SOLDATERS ARBEJDSSKADER

HJEMVENDTE SOLDATERS ARBEJDSSKADER HJEMVENDTE SOLDATERS ARBEJDSSKADER en kvalitativ undersøgelse af arbejdsskademyndighedernes afgørelser Soldaternes vej igennem systemet Arbejdsskadestyrelsen Ankestyrelsen Domstolene Udarbejdet af advokatfirmaet

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter udgivet af Københavns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 6 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

om en undersøgelse af nogle forhold i forbindelse med Skak-OL i Bled, Slovenien, oktober-november 2002.

om en undersøgelse af nogle forhold i forbindelse med Skak-OL i Bled, Slovenien, oktober-november 2002. - 1 - Morten Fabrin landsdommer B e r e t n i n g om en undersøgelse af nogle forhold i forbindelse med Skak-OL i Bled, Slovenien, oktober-november 2002. Marts 2003 1 I n d h o l d A. Indledning......3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder Opmandskendelse i faglig voldgift: Air Greenland A/S (advokat Yvonne Frederiksen) mod Serviceforbundet herunder Flyvebesætningsforeningen for Grønland (advokat Jørgen G. Jacobsen) Afsagt den 12. juli 2010

Læs mere

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling BILAG 1 Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling Strafferetsplejeudvalget har til brug for overvejelserne i nærværende betænkning foretaget en undersøgelse af, hvorledes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere